Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Valsts valodas likums

(Reģ. nr.60; dok. nr.99)

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

N.

p.k.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

Valsts valodas likums

     

Valsts valodas likums

1. pants. (1) Šis likums reglamentē valsts valodas lietošanu un aizsardzību valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī izglītībā un citās jomās.

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Deputāts A.Kiršteins

Papildināt 1.panta pirmo teikumu ar vārdiem:

"... ar mērķi nodrošināt latviešu valodas dominējošo lomu Latvijas kultūrvidē.".

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta pašreizējā 1. panta pirmo daļu.

Juridiskais birojs

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt:

1) latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību;

2) saglabāt latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;

3) tiesības brīvi lietot latviešu valodu jebkurā dzīves jomā visā Latvijas teritorijā;

4) mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, ievērojot viņu tiesības lietot dzimto valodu vai citas valodas.".

.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Šis likums reglamentē valsts valodas lietošanu un aizsardzību valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību institūcijās un citās valsts un pārvaldes iestādēs.".

Noraidīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

 

1.pants. Šā likuma mērķis ir nodrošināt:

1) latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību;

2) saglabāt latviešu tautas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;

3) tiesības brīvi lietot latviešu valodu jebkurā dzīves jomā visā Latvijas teritorijā;

4) mazākumtautību pārstāvju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, ievērojot viņu tiesības lietot dzimto valodu vai citas valodas.

(2) Likums nereglamentē valodu lietošanu Latvijas iedzīvotāju neoficiālajā saziņā un reliģiskajās organizācijās, kā arī nacionālo un etnisko grupu iekšējā saziņā.

5

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Kiršteins

Svītrot 1.panta otro daļu.

Juridiskais birojs

Izteikt pašreizējā 1.panta otro daļu kā likumprojekta 2. pantu (attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

“Likums neattiecas uz valodu lietošanu Latvijas iedzīvotāju neoficiālajā saziņā, nacionālo un etnisko grupu iekšējo saziņu, kā arī reliģiskajās organizācijās.” .

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šis likums nenosaka valodu lietošanu iedzīvotāju neoficiālajā saziņā, reliģiskās un sabiedriskās organizācijās - jebkurai personai ir tiesības brīvi lietot ikvienu valodu rakstveidā un mutiski, individuāli un sazinoties ar citām personām.".

Noraidīt.

 

 

Atbalstīt

izsakot atb.komis.

precizētā redakcijā.

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

2.pants. Likums neattiecas uz valodu lietošanu Latvijas iedzīvotāju neoficiālajā saziņā, nacionālo un etnisko grupu iekšējā saziņā, kā arī reliģisko organizāciju dievkalpojumos, ceremonijās, rituālos un cita veida reliģiskajā darbībā.

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. (1) Šā likuma mērķis ir:

1) nodrošināt latviešu valodas saglabāšanu un attīstību;

2)saglabāt latviešu tautas kultūrvēsturisko mantojumu;

3)nodrošināt tiesības brīvi lietot latviešu valodu jebkurā dzīves jomā visā Latvijas teritorijā;

4) nodrošināt mazākumtautību pārstāvju iespējas iekļauties Latvijas sabiedrībā, saglabājot viņu konstitucionālās tiesības lietot savu dzimto valodu vai citas valodas.

5) nodrošināt Latvijas sabiedrības integritāti, valsts teritoriālo vienotību, suverenitāti un katra indivīda lingvistiskās cilvēktiesības.

(2) Šis likums nosaka valsts valodas lietošanu un aizsardzību valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī izglītībā un citās jomās.

(3) Šis likums nenosaka valodu lietošanu iedzīvotāju neoficiālajā saziņā — jebkurai personai ir tiesības brīvi lietot ikvienu valodu rakstveidā un mutiski, individuāli un sazinoties ar citām personām.".

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.panta otro daļu kā 2. pantu precizētā redakcijā:

"2.pants. Likums neattiecas uz valodu lietošanu Latvijas iedzīvotāju neoficiālajā saziņā, nacionālo un etnisko grupu iekšējā saziņā, kā arī reliģisko organizāciju dievkalpojumos, ceremonijās, rituālos un cita veida reliģiskajā darbībā."

 

 

 

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Papildināt 1.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja Latvijai saistošs starptautiskais līgums vai speciālais likums nosaka citu valsts valodas un citu valodu lietošanas kārtību, tad piemērojami starptautiskā līguma vai speciālā likuma noteikumi.".

Atbalstīt daļēji,

iestrādāts atb. komisijas redakcijā .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

2.pants. (1) Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda.

11.

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 2.pantu kā 3.pantu.

Atbalstīt

3.pants. (1) Latvijas Republikā valsts valoda ir latviešu valoda.

(2) Ikvienam cilvēkam ir garantētas tiesības kārtot jautājumus un sazināties valsts valodā valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt 2.panta otro daļu sekojošā redakcijā:

"Latviešu valoda ir izglītības, darba, saziņas un sabiedrisko pakalpojumu sfēras valoda.".

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’(2) Latvijas Republikā ikvienam ir garantētas tiesības vērsties ar iesniegumiem un sazināties valsts valodā valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un citās iestādēs, sabiedriskajās organizācijās, uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās.’’.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ikvienam cilvēkam ir tiesības kārtot jautājumus un sazināties valsts valodā valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās valsts un pašvaldības iestādēs.".

Noraidīt.

 

 

 

 

Atbalstīt

izsakot precizētā redakcijā.

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

(2) Latvijas Republikā ikvienam ir garantētas tiesības vērsties ar iesniegumiem un sazināties valsts valodā valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgās, kā arī citās iestādēs, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās).

(3) Valsts nodrošina latviešu zīmju valodas attīstīšanu un lietošanu saziņai ar nedzirdīgajiem cilvēkiem.

 

 

 

 

 

(3) Valsts nodrošina latviešu zīmju valodas attīstīšanu un lietošanu saziņai ar nedzirdīgajiem cilvēkiem.

(4) Valsts nodrošina, lai tiktu aizsargāta latgaliešu rakstu valoda kā vēsturiski izveidojies reģionāls latviešu valodas paveids, veicina tās saglabāšanos un attīstību.

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’(4) Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.’’

Tautas partijas frakcija

Izteikt 2.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiski izveidojušos reģionāla latviešu valodas paveida aizsardzību, veicina tās saglabāšanos un attīstību.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 2.panta ceturto daļu kā atsevišķu pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Valsts nodrošina, lai tiktu aizsargāta latgaliešu valoda kā vēsturiski izveidojies latviešu valodas paveids, kā arī Latvijas nacionālo minoritāšu valodas, veicina to saglabāšanos un attīstību.".

Atbalstīt, izsakot precizētā redakcijā.

 

 

Atbalstīt daļēji, izsakot precizētā jurid.

biroja redakcijā

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

 

(4) Valsts nodrošina latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

3.pants. Valsts nodrošina lībiešu valodas kā vienīgās pirmiedzīvotāju (autohtonu) valodas aizsardzību, tās saglabāšanos un attīstību.

18.

 

 

 

19

 

 

 

20.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 3.pantā vārdu "vienīgās".

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 3.pantā vārdu "vienīgās".

 

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 3.pantu kā 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju (autohtonu) valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību."

 

Atbalstīt,

izsakot atb.komis. redakcijā

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

4.pants. Valsts nodrošina lībiešu valodas kā pirmiedzīvotāju (autohtonu) valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

4.pants. Ikviena cita Latvijas Republikā lietotā valoda, izņemot lībiešu valodu, šā likuma izpratnē ir uzskatāma par svešvalodu.

21.

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

23.

Tautas partijas frakcija

Izslēgt 4.pantā vārdus "izņemot lībiešu valodu".

 

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

" Ikviena cita Latvijas Republikā lietotā valoda, izņemot lībiešu valodu, šā likuma izpratnē ir uzskatāma par nacionālo minoritāšu valodu vai svešvalodu. Nacionālo minoritāšu valodu lietošanu nosaka citi likumi.".

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 4.pantu pēc vārdiem "ir uzskatāma par" ar vārdiem "nacionālo minoritāšu vai".

 

Noraidīt.

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

5.pants. Ikviena cita Latvijas Republikā lietotā valoda, izņemot lībiešu valodu, šā likuma izpratnē ir uzskatāma par svešvalodu.

5.pants. Valsts varas un pārvaldes institūciju, pašvaldību institūciju, tiesībaizsardzības un citu iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Valsts valodas zināšanu apjomu, kāds nepieciešams šiem darbiniekiem, kā arī valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets.

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

29.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 5.pantā vārdus ‘’Valsts varas un pārvaldes institūciju, pašvaldību institūciju, tiesībaizsardzības un citu iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)’’ ar vārdiem ‘’Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, uzņēmējsabiedrību, kurās ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumu.’’;

- aizstāt vārdu ‘’jālieto’’ ar vārdiem ‘’ir pienākums zināt un lietot’’.

 

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju, pašvaldību institūciju, tiesībaizsardzības un citu iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Valsts valodas zināšanu apjomu, kāds nepieciešams šiem darbiniekiem, kā arī valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 5.pantā vārdus "organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām.";

- papildināt 5.pantā pēc vārdiem "jālieto valsts valoda" ar vārdiem "kā arī nacionālo minoritāšu valodas un svešvalodas".

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 5. pantu kā 6. pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgu iestāžu, kā arī citu iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām, kuru profesionālā darbība tiek reglamentēta ar likumu, jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Šiem darbiniekiem nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu, kā arī valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets.".

Daļēji atbalstīt, izsakot atb. komisijas.

redakcijā

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izsakot atb. komisijas.

redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

Atbalstīt.

6.pants. Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgu iestāžu, kā arī citu iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darbiniekiem, kā arī pašnodarbinātajām personām, kuru profesionālā darbība tiek reglamentēta ar likumu, jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņu profesionālo un amata pienākumu veikšanai. Šiem darbiniekiem nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu, kā arī valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets.

6.pants. (1) Valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesību aizsardzības un citās iestādēs, sabiedriskās organizācijās, kā arī uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kuros ir valsts kapitāla daļa, sēžu un citu darba sanāksmju valoda ir valsts valoda.

30.

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 6.panta pirmajā daļā vārdus "un citu darba sanāksmju";

 

- papildināt 6.panta pirmo daļu pēc vārdiem "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kuros ir valsts kapitāla daļa" ar vārdiem "ne mazāka par 50%".

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējo 6.pantu kā 7.pantu šādā redakcijā:

“6. pants. (1) Valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgajās iestādēs, uzņēmējsabiedrībās, kurās ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumos sēžu un citu darba sanāksmju valoda ir valsts valoda. Ja rīkotājs uzskata par nepieciešamu sanāksmes laikā lietot svešvalodu, tas nodrošina tulkošanu valsts valodā.

(2) Visos citos gadījumos sēdēs vai citās darba sanāksmēs, lietojot svešvalodu, rīkotājs nodrošina tulkošanu valsts valodā, ja to pieprasa kaut viens no sanāksmes dalībniekiem.’’.

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. (1)Valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās iestādēs, valsts un pašvaldību uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kā arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kuros ir valsts vai pašvaldību kapitāla daļa, sēžu un citu darba sanāksmju valoda ir valsts valoda. Ja sanāksmes laikā tiek lietota svešvaloda, tās rīkotājs nodrošina tulkošanu valsts valodā.

(2) Lietojot svešvalodu organizācijās, kā arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), kurās nav valsts vai pašvaldību kapitāla daļas, sēdēs un sanāksmēs jānodrošina tulkošana valsts valodā, ja to pieprasa kaut viens sēdes vai sanāksmes dalībnieks.".

Noraidīt.

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(red.laboj.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izsakot precizētā jurid.biroja redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. (1) Valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs, uzņēmējsabiedrībās, kurās ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumos sēžu un citu darba sanāksmju valoda ir valsts valoda. Ja rīkotājs uzskata par nepieciešamu sanāksmes laikā lietot svešvalodu, tas nodrošina tulkošanu valsts valodā.

(2) Visos citos gadījumos sēdēs un citās darba sanāksmēs, lietojot svešvalodu, rīkotājs nodrošina tulkošanu valsts valodā, ja to pieprasa kaut viens no sanāksmes dalībniekiem.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajās sēdēs un sanāksmēs tiek lietota svešvaloda, tad rīkotājam jānodrošina tulkošana valsts valodā.

34.

 

 

35.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdu "svešvaloda" ar vārdiem "cita valoda".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētajās sēdēs tiek lietota cita valoda, tad rīkotājam jānodrošina tulkošana valsts valodā, ja to pieprasa kaut viens sēdes dalībnieks".

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt.

 

(3) Lietojot svešvalodu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kuros nav valsts kapitāla daļa, izglītības iestāžu , kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, kā arī svešvalodās izdotās preses izdevējorganizāciju (dibinātāju, izdevēju, redakciju) sēdēs un sanāksmēs, rīkotājam jānodrošina tulkošana valsts valodā, ja to pieprasa kaut viens sēdes vai sanāksmes dalībnieks

36.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 6.panta trešo daļu.

Atbalstīt.

 

7.pants. (1) Valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) Latvijas Republikas teritorijā lietvedībā, visos dokumentos, lietojama valsts valoda. Sarakste un lietu kārtošana ar ārvalstīm var notikt svešvalodā.

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

40.

Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdus ‘’Valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)’’ ar vārdiem ‘’Valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs, uzņēmējsabiedrībās, kurās ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumos’’.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 7.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības iestādēs, valsts un pašvaldību uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) Latvijas teritorijā lietvedībā lietojama valsts valoda. Sarakste un lietu kārtošana ar ārvalstīm var notikt arī citās valodās.".

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 7.panta pirmajā daļā komatus pēc vārda "lietvedībā" un pēc vārda "dokumentos".

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. pantu kā 8. pantu un papildināt to ar jaunu otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ikvienā iestādē, organizācijā un uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) jebkura informācija, kas nepieciešama darba ņēmējam savu darba pienākumu veikšanai, kā arī viņa drošības garantēšanai darba vietā, sniedzama valsts valodā. Līdzās valsts valodai pieļaujams tulkojums svešvalodā. Darba līgumam un citiem ar darba tiesiskajām attiecībām saistītiem dokumentiem jābūt valsts valodā. Ja šādi dokumenti ir citā valodā, darba devējs nodrošina to tulkojumu valsts valodā.

(3) Ikvienas iestādes, organizācijas un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) grāmatvedības uzskaites dokumenti, statistiskie pārskati un citi dokumenti, kas noteikti ar likumu, noformējami valsts valodā."

Līdzšinējo panta otro daļu uzskatīt par ceturto daļu.

Atbalstīt.

(red.laboj.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

Atbalstīt.

 

8.pants. (1)Valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs, uzņēmējsabiedrībās, kurās ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumos Latvijas teritorijā lietvedībā un visos dokumentos lietojama valsts valoda. Sarakste un lietu kārtošana ar ārvalstīm var notikt svešvalodā.

(2) Ikvienā iestādē, organizācijā un uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) jebkura informācija, kas nepieciešama darba ņēmējam savu darba pienākumu veikšanai, kā arī viņa drošības garantēšanai darba vietā, sniedzama valsts valodā. Līdzās valsts valodai pieļaujams tulkojums svešvalodā. Darba līgumam un citiem ar darba tiesiskajām attiecībām saistītiem dokumentiem jābūt valsts valodā. Ja šādi dokumenti ir citā valodā, darba devējs nodrošina to tulkojumu valsts valodā.

(3) Ikvienas iestādes, organizācijas un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) grāmatvedības uzskaites dokumenti, statistiskie pārskati un citi dokumenti, kas noteikti ar likumu, noformējami valsts valodā.

(2) Latvijas Republikas starptautisko līgumu teksti tulkojami valsts valodā.

 

 

 

 

(4) Latvijas Republikas starptautisko līgumu teksti tulkojami valsts valodā.

 

41.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

" 9.pants. Fizisko un juridisko personu līgumi par ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedrības drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā slēdzami valsts valodā. Ja līgumi ir svešvalodā, tiem pievienojams tulkojums valsts valodā."

(Attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju)

Atbalstīt.

9.pants. Fizisko un juridisko personu līgumi par ārstniecības, veselības aprūpes, sabiedrības drošības un citu sabiedrisku pakalpojumu sniegšanu Latvijas teritorijā sl ēdzami valsts valodā. Ja līgumi ir svešvalodā, tiem pievienojams tulkojums valsts valodā.

8.pants. (1) Valsts varas un pārvaldes institūcijas, pašvaldību institūcijas, organizācijas un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) no iedzīvotājiem pieņem un izskata dokumentus valsts valodā, kā arī svešvalodās, ja tie izsniegti Latvijas Republikas teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

42.

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

Deputāts M.Lujāns

Papildināt 8.panta pirmo daļu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmās daļas noteikumi nav attiecināmi uz steidzamiem iedzīvotāju ziņojumiem policijai par izdarītajiem noziegumiem vai citiem likumpārkāpumiem.".

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdu "svešvalodās " ar vārdiem "citās valodās".

Atbalstīt,

izsakot precizētā atb. komis. redakcijā.

 

 

Noraidīt.

 

(2) Pārējiem svešvalodās iesniedzamajiem dokumentiem pievienojams apstiprināts vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā.

44.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dokumentus nacionālo minoritāšu vai svešvalodā pieņem, ja tiem pievienoti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināti tulkojumi. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tulkojums nav nepieciešams.".

 

Daļēji atbalstīt,

izsakot precizētā atb. komis. redakcijā.

 
 

45.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 8.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets var noteikt izņēmuma gadījumus, kad personas, iesniedzot dokumentus citā valodā, var nepievienot šā panta otrajā daļā minētos tulkojumus.".

Noraidīt

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Juridiskais birojs:

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

‘’8. pants. (1) Valsts un pašvaldību iestādes, tiesu un tiesu sistēmai piederīgās iestādes, uzņēmējsabiedrības, kurās ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumi no personām pieņem un izskata dokumentus valsts valodā, izņemot šā panta otrajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienoti Ministru kabineta noteiktā kārtībā vai notariāli apliecināti tulkojumi. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas Republikas teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tulkojums nav nepieciešams.’’

Tautas partijas frakcija

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. (1) Dokumenti valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) tiek iesniegti un izskatīti valsts valodā, kā arī svešvalodās — šā panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos.

(2) Dokumentus svešvalodā pieņem, ja tiem pievienoti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināti tulkojumi. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tulkojums nav nepieciešams.

(3) Ministru kabinets var noteikt izņēmuma gadījumus, kad personas, iesniedzot dokumentus svešvalodā, var nepievienot šā panta otrajā daļā minētos tulkojumus.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"(1) Dokumenti valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās valsts iestādēs tiek iesniegti un izskatīti valsts valodā, kā arī citās valodās - šā panta 2.daļā noteiktajos gadījumos.

(2) Dokumentus citās valodās pieņem, ja tiem pievienoti tulkojumi. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tulkojums nav nepieciešams.

(3) Ministru kabinets var noteikt gadījumus, kad personas, iesniedzot dokumentus citās valodās, var nepievienot šā panta 2.daļā minētos tulkojumus.".

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 8.pantu kā 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Ikviena organizācija, iestāde un uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodrošina valsts valodā noformētu dokumentu pieņemšanu un izskatīšanu.

(2) Valsts un pašvaldību iestādes, tiesas un tiesu sistēmai piederīgas iestādes, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumi no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā, izņemot šajā pantā un citos likumos noteiktos gadījumus, kā arī gadījumus, kad tiek pieņemti steidzami personu ziņojumi:

1) policijā — par izdarītiem noziegumiem vai citiem likumpārkāpumiem;

2) medicīnas iestādēs — par neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanu;

3) glābšanas dienestos — par neatliekamas palīdzības sniegšanu nelaimes (katastrofu, ugunsgrēku u.tml.) gadījumos.

(3) Dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tulkojums valsts valodā nav nepieciešams.

(4) Valsts un pašvaldību iestādes, organizācijas un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) no ārvalstīm saņemtos dokumentus var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā.".

Daļēji atbalstīt,

izsakot precizētā

atb. komis. redakcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

izsakot precizētā atb. komis. redakcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

10.pants. (1) Ikviena organizācija, iestāde un uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodrošina valsts valodā noformētu dokumentu pieņemšanu un izskatīšanu.

(2) Valsts un pašvaldību iestādes, tiesas un tiesu sistēmai piederīgas iestādes, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumi no personām pieņem un izskata dokumentus tikai valsts valodā, izņemot šajā pantā un citos likumos noteiktos gadījumus, kā arī gadījumus, kad tiek pieņemti steidzami personu ziņojumi:

1) policijā — par izdarītiem noziegumiem vai citiem likumpārkāpumiem;

2) medicīnas iestādēs — par neatliekamas medicīniskās palīdzības sniegšanu;

3) glābšanas dienestos — par neatliekamas palīdzības sniegšanu nelaimes (katastrofu, ugunsgrēku u.tml.) gadījumos.

(3) Dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā. Dokumentiem, kas izsniegti Latvijas teritorijā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, tulkojums valsts valodā nav nepieciešams.

(4) Valsts un pašvaldību iestādes, organizācijas un uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) no ārvalstīm saņemtos dokumentus var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. (1) Oficiālos publiskos pasākumos lietojama valsts valoda. Ja tiek lietota svešvaloda, rīkotājam jānodrošina tulkošana valsts valodā.

50.

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

 

54

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 9.pantu kā 11.pantu un izslēgt pirmajā daļā vārdu "Oficiālos".

Juridiskais birojs:

Izteikt 9.panta pirmās daļas 1.teikumu šādā redakcijā: “Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, uzņēmējsabiedrību, kurās ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa, kā arī valsts vai pašvaldību uzņēmumu rīkotie pasākumi notiek valsts valodā.’’.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Informācija, kuras iesniegšana valsts varu un pārvaldi realizējošām institūcijām, pašvaldību institūcijām, tiesībaizsardzības un citām iestādēm noteikta ar likumu (grāmatvedības uzskaites dokumenti, statistiskie pārskati u.tml.) iesniedzama valsts valodā.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts un pašvaldību iestāžu rīkotajos publiskos pasākumos lietojama valsts valoda. Ja tiek lietota cita valoda, rīkotājs nodrošina tulkošanu valsts valodā.".

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 9.panta pirmo daļu pēc vārda "lietota" ar vārdiem "nacionālo minoritāšu vai".

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāts atb. komis. redakcijā 8.pantā.

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

11.pants. (1) Publiskos pasākumos lietojama valsts valoda. Ja tiek lietota svešvaloda, rīkotājam jānodrošina tulkošana valsts valodā.

 

(2) Nacionālo kultūras biedrību, reliģisko organizāciju, nacionālo un etnisko grupu pasākumos, kā arī mītiņos, piketos un demonstrācijās var lietot arī citu valodu.

55.

 

 

56.

 

57.

 

 

 

 

 

58.

Deputāts A.Kiršteins

Svītrot 9.panta otrajā daļā vārdus "un demonstrācijās".

Juridiskais birojs

Izslēgt 9.panta otro daļu;

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 9.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nacionālo kultūras biedrību, reliģisko un sabiedrisko organizāciju pasākumos, kā arī mītiņos, gājienos piketos un demonstrācijās valodu izvēle nav ierobežota.".

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējā 9.panta otro daļu kā jaunā 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valodas lietošanu sapulcēs, gājienos, mītiņos un piketos nosaka likums "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem".

Noraidīt.

 

 

Noraidīt.

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(2) Valodas lietošanu sapulcēs, gājienos, mītiņos un piketos nosaka likums "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem".

(3)  Starptautiskajos pasākumos vienai no darba valodām ir jābūt valsts valodai un rīkotājam jānodrošina tulkošana valsts valodā. Izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar Valsts valodas centru, pasākuma rīkotājs no šīs prasības var tikt atbrīvots.

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Juridiskais birojs

Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Starptautiskajos pasākumos, kuri notiek Latvijas Republikā, un kuru rīkošanā piedalījušās šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas, viena no darba valodām ir valsts valoda un pasākuma rīkotājs nodrošina tulkošanu valsts valodā. Ministru kabineta noteiktajos gadījumos Valsts valodas centrs pasākuma rīkotāju no šādas prasības var atbrīvot. ’’.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3)  Starptautiskos pasākumos vienai no darba valodām ir jābūt valsts valodai, un rīkotājam jānodrošina tulkošana valsts valodā, izņemot komerciālā un labdarības rakstura kultūras un izklaides pasākumus, kur valodas izvēle nav ierobežota, bet pasākuma rīkotājam jānorāda pasākuma valoda reklāmā un sludinājumos.".

Atbalstīt.

(red.laboj.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

(3) Starptautiskajos pasākumos, kuri notiek Latvijas teritorijā, viena no darba valodām ir valsts valoda un pasākuma rīkotājs nodrošina tulkošanu valsts valodā. Ministru kabineta noteiktajos gadījumos Valsts valodas centrs pasākuma rīkotāju no šādas prasības var atbrīvot.

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Jebkura informācija, kas nepieciešama darba ņēmējam savu darba pienākumu veikšanai, kā arī viņa drošības garantēšanai darba vietā, ikvienā darbavietā sniedzama valsts valodā. Līdzās valsts valodai pieļaujams tulkojums vienā vai vairākās svešvalodās.

(2) Darba līgumam un citiem ar darba tiesiskajām attiecībām saistītiem dokumentiem jābūt valsts valodā. Ja šādi dokumenti ir citā valodā, darba devējs nodrošina to tulkojumu valsts valodā.".

Tautas partijas frakcija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. (1) Publiskos pasākumos lietojama valsts valoda. Ja tiek lietota svešvaloda, rīkotājs nodrošina tulkošanu valsts valodā.

(2)  Starptautiskajos pasākumos, kuri notiek Latvijas teritorijā, vienai no darba valodām ir jābūt valsts valodai un rīkotājs nodrošina tulkošanu valsts valodā. Izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar Valsts valodas centru, pasākuma rīkotāju no šīm prasībām var atbrīvot.

(3) Reliģisko organizāciju, nacionālo kultūras biedrību, nacionālo un etnisko grupu pasākumos, kā arī sapulcēs (mītiņos) un piketos valodu var brīvi izvēlēties.".

(Uzskatīt līdzšinējo 10.pantu par 12.pantu.)

 

Atbalstīt,

iestrādāts atb.komis. precizētā redakcijā

8. pantā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

iestrādāts atb.komis. precizētā redakcijā

(skat 2.las.red. 11. pantu)

 

 

 

10.pants. Nacionālajos bruņotajos spēkos lietojama tikai valsts valoda, izņemot gadījumus, kad pieļaujama svešvalodu lietošana atbilstoši starptautiskajiem līgumiem par Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās vai mācībās.

 

63.

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējo 10.pantu kā 12.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībās lietojama tikai valsts valoda, izņemot gadījumus, kad citos likumos vai Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos par Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās vai mācībās paredzēts citādi.’’.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt10.pantu šādā redakcijā:

"Nacionālajos bruņotajos spēkos oficiālajā saziņā lietojama valsts valoda, izņemot gadījumus, kad pieļaujama svešvalodu lietošana atbilstoši starptautiskajiem līgumiem par Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās vai mācībās.".

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt,

izsakot

precizētā

Jurid.biroja

redakcijā.

12.pants. Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībās lietojama tikai valsts valoda, izņemot gadījumus, kad citos likumos vai Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos par Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās vai mācībās paredzēts citādi.

11.pants. Tiesā un citās tiesībaizsardzības iestādēs lietojama valsts valoda, izņemot likumos noteiktos gadījumus.

65.

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

 

 

67.

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējo 11.pantu kā 13.pantu šādā redakcijā:

‘’11. pants. Tiesas un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs lietojama valsts valoda. Tiesības lietot šajās iestādēs svešvalodu nosaka tiesu iekārtu un procesuālo kārtību regulējošie likumi.".

 

 

Tautas partijas frakcija

Uzskatīt līdzšinējo 11.pantu par 13.pantu un izteikt to šādā redakcijā:

"13.pants. Tiesā un citās tiesībaizsardzības iestādēs lietojama valsts valoda. Tiesības lietot tajās svešvalodu nosaka citi likumi.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt11.pantu šādā redakcijā:

"Tiesā un citās tiesībaizsardzības iestādēs lietojama valsts valoda, kā arī Latvijas nacionālo minoritāšu valodas. Vajadzības gadījumā procesa dalībniekiem tiesas sēdē tiek nodrošināti bezmaksas tulka pakalpojumi.".

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt , izsakot precizētā

jurid.

boroja redakcijā.

 

 

Noraidīt.

 

 

 

13.pants. Tiesas un tiesu sistēmai piederīgās iestādēs lietojama valsts valoda. Tiesības lietot šajās iestādēs svešvalodu nosaka tiesu iekārtu un procesuālo kārtību regulējošie likumi.

12.pants. (1) Latvijas Republikā ir garantētas tiesības iegūt izglītību valsts valodā.

68.

 

 

 

 

 

 

 

69.

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējo 12.pantu kā 14.pantu šādā redakcijā:

‘’12. pants. Latvijas Republikā ir garantētas tiesības iegūt izglītību valsts valodā. Valsts valodas lietošanu izglītībā nosaka izglītību regulējošie likumi.’’.

Tautas partijas frakcija

Uzskatīt līdzšinējo 12.pantu par 14.pantu un izteikt to šādā redakcijā:

"14.pants. (1) Valsts valodas lietošanu izglītībā nosaka Izglītības likums.

(2) Zinātnisko grādu iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai svešvalodā ar pievienotu izvērsta kopsavilkuma tulkojumu valsts valodā. Publiskā aizstāvēšana var notikt valsts valodā vai svešvalodā — pēc vienošanās ar autoru un ar attiecīgās zinātnisko grādu piešķiršanas padomes akceptu.".

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

1.daļa iekļauta

Jurid.biroja precizētā redakcijā;

2.daļa izteikta kā jaunais 15.pants.

14. pants. Latvijas Republikā ir garantētas tiesības iegūt izglītību valsts valodā. Valsts valodas lietošanu izglītībā nosaka izglītību regulējošie likumi.

(2) Atbilstoši mazākumtautību izglītības programmām vispārējo izglītību līdztekus valsts valodai mazākumtautību pārstāvjiem ir tiesības iegūt dzimtajā valodā. Valsts valodas apjomu šajās programmās nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

70.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt12.pantu šādā redakcijā:

"Latvijas Republikā ir garantētas tiesības iegūt izglītību valsts valodā, kā arī Latvijas nacionālo minoritāšu valodās. Ikviens izglītojamais, iegūstot pamata vai vidējo izglītību, apgūst valsts valodu un kārto valsts valodas zināšanu pārbaudes eksāmenus Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā apjomā un kārtībā.".

Noraidīt.

 
 

71.

Deputāts A.Kiršteins

Papildināt 12.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: "Zināšanu pārbaude šādās skolās notiek valsts valodā pēc vienotas sistēmas ar pārējām Latvijas skolām.".

 

Noraidīt.

 

13.pants. (1)Vispārējās pamata, vispārējās vidējās izglītības iestādēs, kā arī pamata un vidējās profesionālajās izglītības iestādēs un augstākajās izglītības iestādēs mācībvaloda ir valsts valoda, ja šajā vai citos likumos nav noteikta cita mācībvaloda.

72.

 

 

73.

 

 

 

74.

Juridiskais birojs

Izslēgt 13. pantu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju)

Tautas partijas frakcija

Izslēgt līdzšinējo 13.pantu.

 

 

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 13.pantu.

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

(2)Vidējās vispārējās izglītības iestādēs ar citu mācībvalodu vismaz pusei mācību priekšmetu jābūt valsts valodā.

75.

Deputāts M.Lujāns

Aizstāt 13.panta otrās daļas tekstu ar jaunu tekstu šādā redakcijā:

"(2)Vidējās vispārējās izglītības iestādēs ar citu mācībvalodu obligāti jāpasniedz valsts valodā latviešu literatūra, Latvijas un vispārējā vēsture un ģeogrāfija.".

Noraidīt.

 

(3) Kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšana, kas tiek finansēta no budžeta līdzekļiem Latvijas Republikā, notiek valsts valodā. Pārējos gadījumos - atbilstoši maksas pakalpojuma pasūtītāja prasībām.

 

 

 

 

   

14.pants. Zinātnisko grādu iegūšanai darbi iesniedzami latviešu valodā. Publiskā aizstāvēšana var notikt arī citā valodā pēc vienošanās ar autoru un, ja to akceptē attiecīgā zinātnisko grādu piešķiršanas padome.

76.

 

 

77.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 14.pantu.

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 14.pantu kā 15.pantu TP frakcijas piedāvātā priekšlikuma (nr 69) redakcijā.

Noraidīt.

 

 

Atbalstīt.

15. pants. Zinātnisko grādu iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai svešvalodā ar pievienotu izvērsta kopsavilkuma tulkojumu valsts valodā. Publiskā aizstāvēšana var notikt valsts valodā vai svešvalodā - pēc vienošanās ar autoru un ar attiecīgās zinātnisko grādu piešķiršanas padomes akceptu.

15.pants. Valsts un reģionālo sabiedrības saziņas līdzekļu raidījumiem jābūt valsts valodā, izņemot valodu mācību raidījumus, skaņdarbu tekstus un mazākumtautībām adresētos raidījumus. Tekstiem svešvalodā jābūt dublētiem vai nodrošinātiem ar diktora tekstu vai subtitriem valsts valodā. Raidlaika apjomu valsts valodā un svešvalodās nosaka atbilstoši Radio un televīzijas likumam.

78.

 

 

79.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 15.pantu.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 15. un 16.pantu kā 16.pantu šādā redakcijā:

“16. pants. Sabiedrības saziņas līdzekļu raidījumu valodu nosaka Radio un televīzijas likums.”

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

16. pants. Sabiedrības saziņas līdzekļu raidījumu valodu nosaka Radio un televīzijas likums.

16.pants. Uzņēmējsabiedrībām, kas izplata radio un televīzijas programmas, raidlaika apjomu valsts valodā nosaka atbilstoši Radio un televīzijas likumam.

80.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 16.pantu.

Atbalstīt.

 

17.pants. (1) Televīzijā un citur publiski demonstrējamām kinofilmām, videofilmām un to fragmentiem jābūt dublētiem valsts valodā vai arī apgādātiem ar oriģinālo skaņas pavadījumu un subtitriem valsts valodā.

81.

 

 

82.

 

 

 

 

 

83.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.

 

 

 

 

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 17.pantu.

Deputāts M.Lujāns

Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1)Televīzijā un citur publiski demonstrējamām kinofilmām un to fragmentiem jābūt dublētiem valsts valodā vai arī apgādātiem ar subtitriem valsts valodā.".

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 17.panta pirmajā daļā vārdus ‘’Televīzijā un citur publiski demonstrējamām kinofilmām, videofilmām un to fragmentiem jābūt dublētiem valsts valodā vai arī apgādātiem’’ ar vārdiem ‘’Publiski demonstrējamās kinofilmas, videofilmas un to fragmenti dublējami valsts valodā vai arī nodrošināmi ’’.

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. (1) Publiski demonstrējamās

kinofilmas, videofilmas un to fragmenti ieskaņojami (dublējami) valsts valodā vai arī nodrošināmi ar oriģinālo skaņas pavadījumu un subtitriem valsts valodā.

(2) Pirmsskolas vecuma bērniem paredzētās filmas ieskaņojamas vai dublējamas valsts valodā.

(3) Šajā pantā minētajos gadījumos papildus ir pieļaujami arī subtitri svešvalodā. Subtitriem valsts valodā ierādāma galvenā vieta un formas vai satura ziņā tie nedrīkst būt mazāki vai šaurāki par subtitriem svešvalodā.".

Noraidīt.

 

 

Daļēji atbalstīt, izsakot precizētā

TP frakcijas redakcijā

 

Daļēji atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(redakc. lab.)

17.pants. (1) Publiski demonstrējamās kinofilmas, videofilmas un to fragmenti ieskaņojami vai dublējami valsts valodā vai arī līdztekus oriģinālajam skaņas pavadījumam nodrošināmi ar subtitriem valsts valodā.

(2) Pirmsskolas vecuma bērniem paredzētās filmas ieskaņojamas vai dublējamas valsts valodā.

(3) Šajā pantā minētajos gadījumos papildus ir pieļaujami arī subtitri svešvalodā. Subtitriem valsts valodā ierādāma galvenā vieta, un formas vai satura ziņā tie nedrīkst būt mazāki vai šaurāki par subtitriem svešvalodā.

(2) Pirmsskolas vecuma bērniem paredzētajām filmām jābūt dublētām vai ieskaņotām valsts valodā.

(3) Nav pieļaujama kinofilmu, videofilmu un to fragmentu dubultā dublēšana.

85.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 17.panta otrajā daļā vārdus ‘’paredzētajām filmām jābūt dublētām vai ieskaņotām’’ ar vārdiem ‘’paredzētās filmas dublējamas vai ieskaņojamas’’.

 

Atbalstīt, izsakot precizētā TP frakcijas redakcijā.

 

18.pants. Latvijas Republikā vietu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, bet valsts īpaši aizsargājamā Lībiešu krasta teritorijā — arī lībiešu valodā.

86.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

Juridiskais birojs

Apvienot 18. un 19. pantu un izteikt kā 18. pantu šādā redakcijā:

‘’18. pants. (1) Latvijas Republikā vietu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā.

(2) Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, kā arī citu Latvijā dibināto iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā.

(3) Šā likuma 11. pantā minēto pasākumu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, izņemot citos likumos noteiktos gadījumus.

(4) Lībiešu krasta teritorijā vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību nosaukumi, kā arī šajā teritorijā notiekošo pasākumu nosaukumi tiek veidoti un lietoti arī lībiešu valodā.

(5) Valodas lietošanu nosaukumos reglamentē Ministru kabineta noteikumi.’’

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. (1) Latvijas Republikā vietu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, bet valsts īpaši aizsargājamā Lībiešu krasta teritorijā pieļaujama vietu nosaukumu veidošana arī lībiešu valodā.

(2) Vietu nosaukumus nosaka, saskaņojot ar Ministru kabineta Vietvārdu komisiju.

(3) Vietvārdu lietošanu un aizsardzību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.".

Atbalstīt

(red. lab.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izsakot precizētā Juridiskā bir. redakcijā

18.pants. (1) Latvijas Republikā vietu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā.

(2) Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgu iestāžu, kā arī citu Latvijas teritorijā dibināto iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, izņemot citos likumos paredzētos gadījumus.

(3) Šā likuma 11.pantā minēto pasākumu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, izņemot citos likumos noteiktos gadījumus.

(4) Lībiešu krasta teritorijā vietu nosaukumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi, kā arī šajā teritorijā notiekošo pasākumu nosaukumi tiek veidoti un lietoti arī lībiešu valodā.

(5) Valodas lietošanu nosaukumos reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

88.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Papildināt 18.pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Apgabalos, kurus tradicionāli apdzīvo ievērojams skaits pie nacionālām minoritātēm piederošo personu, tiek lietoti tradicionālie vietvārdi arī attiecīgās minoritātes valodā.

(3) Vietas pamatnosaukumu nosaka Ministru kabineta Vietvārdu komisija.

(4) Vietvārdu lietošanu un aizsardzību reglamentē Ministru kabineta noteikumi.".

Noraidīt

 

19.pants. (1) Latvijā dibināto valsts varas un pārvaldes institūciju, pašvaldību institūciju, tiesībaizsardzības un citu iestāžu, organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumi, kā arī Latvijā rīkojamo pasākumu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, izņemot likumos noteiktos gadījumus. Valodas lietošanu nosaukumos un informācijā reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

89.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.

 

 

 

91.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. (1) Valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju, pašvaldību institūciju, tiesībaizsardzības un citu iestāžu, Latvijas Republikā dibināto uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un organizāciju nosaukumi, kā arī Latvijas Republikā rīkojamo pasākumu nosaukumi veidojami un lietojami valsts valodā, izņemot citos likumos noteiktos gadījumus. Valodas lietošanu nosaukumos reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

(2) Lībiešu krasta teritorijā pieļaujama iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), organizāciju un citu nosaukumu veidošana lībiešu valodā, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par valodu lietošanu nosaukumos un informācijā.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 19.panta pirmajā daļā vārdus "un citu", "organizāciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)";

- izslēgt 19.panta pirmās daļas pēdējo teikumu.

Daļēji atbalstīt,

izsakot

precizētā Juridiskā bir. redakcijā

(sk.2.las.red.

18.pantu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

Noraidīt.

 

(2) Lībiešu krasta teritorijā ir tiesības iestāžu, uzņēmumu, organizāciju un citus nosaukumus veidot un dublēt lībiešu valodā, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par valodu lietošanu nosaukumos un informācijā.

92.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 19.panta otrajā daļā vārdus "ievērojot Ministru kabineta noteikumus par valodu lietošanu nosaukumos un informācijā.".

Noraidīt.

 

20.pants. (1) Personvārdus lieto saskaņā ar latviešu valodas tradīcijām un raksta atbilstoši spēkā esošajām valodas normām.

93.

 

 

 

94.

 

 

 

 

 

95.

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējo 20.pantu kā 19.pantu, papildinot panta pirmo daļu ar vārdiem : ‘’ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus.’’.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personvārdus Latvijas Republikā atveido saskaņā ar latviešu valodas tradīcijām un raksta atbilstoši spēkā esošajām valodas normām, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Papildināt 20.panta pirmo daļu ar teikumu: "Pie nacionālām minoritātēm piederošo personu vārdi, tēva vārdi un uzvārdi tiek atzīti un oficiāli lietoti arī attiecīgās minoritātes valodā.".

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt, izsakot Jurid.biroja redakcijā.

 

 

Noraidīt.

19.pants. (1) Personvārdus atveido saskaņā ar latviešu valodas tradīcijām un raksta atbilstoši spēkā esošajām valodas normām, ievērojot šā panta otrās daļas noteikumus.

(2) Vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju, kā arī citu valodu personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.

Juridiskais birojs

Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

‘’ (2) Personas pasē vai dzimšanas apliecībā papildus personas vārdam un uzvārdam, kas atveidots atbilstoši spēkā esošajām latviešu valodas normām, norādāma šīs personas dzimtas uzvārda vēsturiskā forma vai citas valodas personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona vai nepilngadīgas personas vecāki to vēlas un var to apliecināt dokumentāri.".

 

Tautas partijas frakcija

Papildināt 20.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personas pasē vai dzimšanas apliecībā papildus uzvārdam, kas atveidots atbilstoši spēkā esošajām valodas normām, norādāma šīs personas dzimtas uzvārda vēsturiskā forma vai citu valodu personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona vai nepilngadīgas personas vecāki to vēlas un var to apliecināt dokumentāri.".

(Uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu par trešo daļu.)

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izsakot Jurid.biroja redakcijā.

(2) Personas pasē vai dzimšanas apliecībā papildus personas vārdam un uzvārdam, kas atveidots atbilstoši spēkā esošajām latviešu valodas normām, norādāma šīs personas dzimtas uzvārda vēsturiskā forma vai citas valodas personvārda oriģinālforma latīņalfabētiskajā transliterācijā, ja persona vai nepilngadīgas personas vecāki to vēlas un var to apliecināt dokumentāri.

(3)Līdzās pirmās daļas nosacījumiem iespējama citu valodu personvārdu lietošana arī oriģinālvalodas ortogrāfijā, ja to pieprasa pati fiziskā persona.

98.

 

 

 

 

 

99.

 

100.

Juridiskais birojs

Izteikt 20.panta trešo daļu šādi:

“(3) Vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju, kā arī citu valodu personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā reglamentē Ministru kabineta noteikumi.’’.

Tautas partijas frakcija

Izslēgt 20.panta trešo daļu.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 20.pantā vārdus "oriģinālvalodas ortogrāfijā" ar vārdiem "oriģinālformā latīņalfabētiskajā transliterācijā".

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

(3) Vārdu un uzvārdu rakstību un identifikāciju, kā arī citu valodu personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

21.pants. Valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) zīmogu un spiedogu tekstam un veidlapām sarakstei Latvijas Republikas teritorijā jābūt tikai valsts valodā. Nacionālo kultūras biedrību un reliģisko organizāciju zīmogu un veidlapu tekstā līdzās valsts valodai var lietot arī svešvalodu. Sarakstē ar ārvalstīm veidlapās līdzās valsts valodai pieļaujama arī svešvalodu lietošana.

101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

 

 

 

 

 

 

 

105.

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Latviešu valodas lietošana ir obligāta veidlapās, zīmogu tekstos, rēķinos, lietošanas pamācību un instrukciju aprakstos, preču un pakalpojumu garantiju dokumentos, kā arī informācijā, norādījumos un piedāvājumos. Gadījumus, kad līdztekus valsts valodai pieļaujama arī svešvalodu lietošana, reglamentē Ministru kabinets." .

Juridiskais birojs

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu un citu iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību zīmogu un spiedogu teksti, kā arī veidlapu teksti sarakstei Latvijas Republikas teritorijā veidojami valsts valodā. To veidlapu tekstā, kuras izmanto sarakstei ar ārvalstīm, kā arī nacionālo kultūras biedrību zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā līdzās valsts valodai pieļaujama arī svešvalodu lietošana.’’.

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju, pašvaldību institūciju, tiesībaizsardzības un citu iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstiem jābūt valsts valodā. Sarakstē ar ārvalstīm zīmogos, spiedogos un veidlapu tekstos pieļaujama arī svešvalodu lietošana.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants. Valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju, pašvaldību institūciju un tiesībaizsardzības iestāžu zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstiem jābūt valsts valodā. Sarakstē ar ārvalstīm zīmogos, spiedogos un veidlapu tekstos pieļaujama arī citu valodu lietošana.".

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 21.pantu kā 20.pantu šādā redakcijā:

‘Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu un citu iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību zīmogu un spiedogu teksti, kā arī veidlapu teksti sarakstei Latvijas Republikas teritorijā veidojami valsts valodā. To veidlapu tekstā, kuras izmanto sarakstei ar ārvalstīm, zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstā līdzās valsts valodai pieļaujama arī svešvalodu lietošana.’’.

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

izsakot precizētā atbild.komis. redakcijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

izsakot precizētā atbild.komis. redakcijā.

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izsakot precizētā atb.komis. redakcijā.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

20.pants. Valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgu iestāžu un citu iestāžu, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) zīmogu un spiedogu teksti, kā arī veidlapu teksti sarakstei Latvijas teritorijā veidojami valsts valodā. Tajās veidlapās, kuras izmanto sarakstei ar ārvalstīm, paralēli zīmogu, spiedogu un veidlapu tekstam valsts valodā pieļaujama arī svešvalodu lietošana.

22.pants. Atklātiem ziņojumiem, izkārtnēm, afišām, plakātiem, reklāmai, cenu zīmēm un cenu rādītājiem, Latvijā sniedzamo pakalpojumu aprakstiem, kā arī citai publiskai informācijai jābūt valsts valodā. Valsts valodas lietošanu publiskajā informācijā, kā arī gadījumus, kad līdzās valsts valodai var lietot arī svešvalodu, reglamentē Ministru kabineta noteikumi par valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā.

106.

 

 

107.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.

 

 

 

 

 

 

 

109.

Deputāts A.Kiršteins

Izslēgt 22.pantu.

Juridiskais birojs

Apvienot 22. un 23.pantu un izteikt kā 21.pantu šādā redakcijā:

”(1) Ikvienam uzrakstam, izkārtnei, afišai, plakātam, paziņojumam vai citam ziņojumam, kas paredzēts sabiedrības informēšanai sabiedrībai pieejamās vietās jābūt valsts valodā.

(2) Latvijā ražoto preču etiķetēs un marķējumā ietvertajai informācijai, lietošanas instrukcijām, uzrakstiem uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera jābūt valsts valodā. Gadījumos, kad līdztekus valsts valodai lietota arī svešvaloda, tekstam valsts valodā ierādāma galvenā vieta un formas vai satura ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par tekstu svešvalodā.

(3) Ikvienai importētai precei, kuras marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertā informācija ir svešvalodā, pievienojams šīs informācijas autentisks tulkojums valsts valodā.

(4) Valsts valodas lietošanu informācijā, kā arī gadījumus, kad līdztekus valsts valodai pieļaujama svešvalodu lietošana, reglamentē Ministru kabinets.’’

Tautas partijas frakcija

Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Jebkuram uzrakstam, izkārtnei, afišai, plakātam, paziņojumam un citiem ziņojumiem, kas paredzēti informācijai, jābūt valsts valodā. Gadījumus, kad līdztekus valsts valodai pieļaujama arī svešvalodu lietošana, reglamentē Ministru kabinets.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

" Izkārtnēm, afišām, plakātiem un paziņojumiem, kas paredzēti informācijai un izvietoti sabiedriskās vietās, sabiedriskajos transportlīdzekļos un publikai pieejamās vietās, jābūt valsts valodā. Līdzās valsts valodai var lietot arī citu valodu. Informācija valsts valodā satura ziņā nedrīkst būt ierobežotāka par informāciju citās valodās.".

Noraidīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izsakot

Jurid. biroja 21.panta

redakcijā

 

 

 

Noraidīt.

 

 

 

 

 

 

 

21.pants.(1) Ikvienam uzrakstam, izkārtnei, afišai, plakātam, paziņojumam vai citam ziņojumam, kas paredzēts sabiedrības informēšanai sabiedrībai pieejamās vietās, jābūt valsts valodā.

(2) Latvijā ražoto preču etiķetēs un marķējumā ietvertajai informācijai, lietošanas instrukcijām, uzrakstiem uz saražotās produkcijas, tās iesaiņojuma vai konteinera jābūt valsts valodā. Gadījumos, kad līdztekus valsts valodai lietota arī svešvaloda, tekstam valsts valodā ierādāma galvenā vieta un formas vai satura ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par tekstu svešvalodā. Šajā daļā minētie nosacījumi neattiecas uz eksportam paredzētajām precēm.

(3) Ikvienai importētai precei, kuras marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertā informācija ir svešvalodā, pievienojams šīs informācijas autentisks tulkojums valsts valodā.

(4) Valsts valodas lietošanu informācijā, kā arī gadījumus, kad līdztekus valsts valodai pieļaujama svešvalodu lietošana, reglamentē Ministru kabinets.

 

23.pants. (1) Latvijā ražoto preču etiķetēs un marķējumā ietvertajai informācijai, lietošanas instrukcijām, uzrakstiem uz saražotās produkcijas, tās konteinera vai iesaiņojuma jābūt valsts valodā. Līdzās valsts valodai var lietot arī svešvalodu. Informācija valsts valodā satura ziņā nedrīkst būt ierobežotāka par informāciju svešvalodās.

110.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijā ražoto un pārdošanai Latvijā paredzēto preču etiķetēs un marķējumā ietvertajai informācijai, lietošanas instrukcijām, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertajai informācijai, uzrakstiem uz saražotās produkcijas, tās konteinera vai iesaiņojuma vai sniegto pakalpojumu piedāvājumiem, garantijas dokumentiem, kā arī rēķiniem par preci vai sniegto pakalpojumu jābūt valsts valodā. Līdztekus valsts valodai var lietot arī svešvalodu. Šādā gadījumā tekstam valsts valodā ierādāma galvenā vieta un formas vai satura ziņā tas nedrīkst būt mazāks vai šaurāks par tekstu svešvalodā.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izteikt23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

" (1) Latvijā sniedzamo pakalpojumu aprakstiem, cenu zīmēm un cenu rādītājiem, Latvijā ražoto preču etiķetēs un marķējumā ietvertajai informācijai, lietošanas instrukcijām, uzrakstiem uz saražotās produkcijas, tās konteinera vai iesaiņojuma, izņemot eksportam paredzētai precei, jābūt valsts valodā. Līdzās valsts valodai var lietot arī citu valodu. Informācija valsts valodā satura ziņā nedrīkst būt ierobežotāka par informāciju citās valodās.".

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Latvijā sniedzamo pakalpojumu aprakstiem, cenu zīmēm un cenu rādītājiem, Latvijā ražoto preču etiķetēs un marķējumā ietvertajai informācijai, lietošanas instrukcijām, uzrakstiem uz saražotās produkcijas, tās konteinera vai iesaiņojuma jābūt valsts valodā, izņemot eksportam paredzētai precei. Līdzās valsts valodai var lietot arī citu valodu. Informācija valsts valodā satura ziņā nedrīkst būt ierobežotāka par informāciju citās valodās.".

Daļēji atbalstīt, izsakot

Jurid. biroja 21.panta

redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izsakot

Jurid. biroja 21.panta

redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt, izsakot

Jurid. biroja 21.panta

redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Jebkurai importētai precei, ja tās marķējumā, lietošanas instrukcijā, garantijas dokumentos vai tehniskajā pasē ietvertā informācija ir svešvalodā, pievienojams autentisks šīs informācijas tulkojums valsts valodā.

113.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Aizstāt 23.panta otrajā daļā vārdu "svešvalodā" ar vārdiem "citā valodā".

Noraidīt.

 

(3) Valodu lietošanu šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos, kā arī šā likuma normu piemērošanu preču zīmēs ietvertajā informācijā reglamentē Ministru kabineta noteikumi par valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā.

114.

 

 

115.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 23.panta trešo daļu.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 23.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministru kabinets nosaka valodu lietošanu šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos.".

Noraidīt

 

 

Daļēji atbalstīt, izsakot

Jurid. biroja 21.panta

redakcijā

 

24.pants. Valsts varas un pārvaldes institūcijām ir pienākums nodrošināt materiālo bāzi latviešu valodas izpētei, kopšanai un attīstīšanai. Valsts nodrošina latviešu valodas zinātnisku izpēti.

116.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117.

 

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

24.pants. (1) Valsts varu un pārvaldi realizējošajām institūcijām ir pienākums nodrošināt materiālo bāzi latviešu valodas izpētei, kopšanai un attīstīšanai.

(2) Valsts nodrošina valsts valodas politikas izstrādi, ietverot tajā latviešu valodas zinātnisku izpēti, aizsardzību un mācīšanu, sekmējot latviešu valodas lomas palielināšanu tautsaimniecībā, kā arī veicinot indivīda un sabiedrības izpratni par valodu kā nacionālu vērtību.".

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Papildināt 24.pantu ar vārdiem:

"Valsts nodrošina latviešu valodas apgūšanu personām, kuras pieder pie nacionālajām minoritātēm.".

Atbalstīt

(skat.2.las.

red. 24.pantu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt.

22.pants. (1) Speciālajā mācību literatūrā, tehniskajā un lietvedības dokumentācijā lietojama vienota terminoloģija. Terminu veidošanu un lietošanu nosaka Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (turpmāk — Terminoloģijas komisija). Jauni termini un to definīciju standarti lietojami oficiālajā saziņā tikai pēc apstiprināšanas Terminoloģijas komisijā un publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis".

(2) Terminoloģijas komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

25.pants. (1) Oficiālajā saziņā latviešu valoda lietojama, ievērojot literārās valodas normas.

(2) Latviešu literārās valodas normas kodificē Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija.

(3) Latviešu valodas ekspertu komisijas nolikumu un latviešu literārās valodas normas apstiprina Ministru kabinets.

118.

 

119.

Atbildīgā komisija

Izteikt līdzšinējo 25.pantu kā 23.pantu

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 25.panta pirmo daļu.

Atbalstīt

 

Noraidīt.

 

23.pants. (1) Oficiālajā saziņā latviešu valoda lietojama, ievērojot literārās valodas normas.

(2) Latviešu literārās valodas normas kodificē Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija.

(3) Latviešu valodas ekspertu komisijas nolikumu un latviešu literārās valodas normas apstiprina Ministru kabinets.

       

24.pants. (1) Valsts varu un pārvaldi realizējošajām institūcijām ir pienākums nodrošināt materiālo bāzi latviešu valodas izpētei, kopšanai un attīstīšanai.

(2) Valsts nodrošina valsts valodas politikas izstrādi, ietverot tajā latviešu valodas zinātnisku izpēti, aizsardzību un mācīšanu, sekmējot latviešu valodas lomas palielināšanu tautsaimniecībā, kā arī veicinot indivīda un sabiedrības izpratni par valodu kā nacionālu vērtību.

26.pants. (1) Speciālajā mācību literatūrā, tehniskajā un lietvedības dokumentācijā lietojama vienota terminoloģija. Terminu veidošanu un lietošanu nosaka Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija (turpmāk — Terminoloģijas komisija).

(2) Jauni termini un to definīciju standarti lietojami oficiālajā saziņā tikai pēc apstiprināšanas Terminoloģijas komisijā un publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis"

(3) Terminoloģijas komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.< /TD>

120.

 

 

 

 

 

121.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 26. pantu kā 22. pantu.

 

 

 

Tautas partijas frakcija

Izteikt 26.panta līdzšinējo otro daļu kā pirmās daļas trešo teikumu;

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par otro daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(skat.2.las. red.22.pantu).

 

27. pants. (1) Vietas pamatnosaukumu nosaka Ministru kabineta Vietvārdu komisija.

(2) Vietvārdu lietošanu un aizsardzību reglamentē Ministru Kabineta noteikumi.

122.

 

123.

 

124.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 27. pantu.

Tautas partijas frakcija

Izslēgt likumprojekta 27.pantu.

Frakcija "Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Izslēgt 27.pantu.

Atbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

28.pants. Par Valsts valodas likuma ievērošanu valsts varas un pārvaldes institūcijās, pašvaldību institūcijās, tiesībaizsardzības un citās iestādēs, organizācijās un uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) ir atbildīga šo institūciju augstākā amatpersona vai uzņēmuma īpašnieks.

125.

 

 

 

 

 

126.

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējo 28. pantu kā 25.pantu šādā redakcijā:

‘’28. pants. Par šā likuma normu neievērošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.’’.

Tautas partijas frakcija

Uzskatīt līdzšinējo 28.pantu par 27.pantu un izteikt to šādā redakcijā:

"27.pants. Par šā likuma normu neievērošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.".

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt,izsakot Jurid. biroja redakcijā

(skat 2.las.red. 25. pantu)

25. pants. Par šā likuma normu neievērošanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

29.pants. (1) Valsts valodas likuma ievērošanu valstī pārrauga Valsts valodas centrs, pašvaldības vai to pilnvarotas institūcijas.

(2) Valsts valodas centrs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā, tā nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

127.

 

 

 

128.

Juridiskais birojs

Izteikt līdzšinējo 29.pantu kā 26.pantu, aizstājot panta pirmajā daļā vārdus ‘’Valsts valodas likuma’’ ar vārdiem ‘’Šā likuma’’.

Tautas partijas frakcija

Uzskatīt līdzšinējo 29.pantu par 28.pantu un aizstāt tā pirmajā daļā vārdus " Valsts valodas likuma" ar vārdiem "Šā likuma".

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

(skat. 2.las.red. 26. pantu)

26.pants. (1) Šā likuma ievērošanu valstī pārrauga Valsts valodas centrs, pašvaldības vai to pilnvarotas institūcijas.

(2) Valsts valodas centrs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā, tā nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos

spēku zaudē 1989.gada 5.maija Valodu likums.

129.

Juridiskais birojs

Izteikt Pārejas noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

‘’Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Valodu likums (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1989, 20.nr.).’’.

Atbalstīt.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Valodu likums (Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1989, 20.nr.).

2. Šā likuma 13. panta pirmā daļa attiecībā uz pamata un vidējo profesionālo izglītību, kā arī 13.panta otrā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.

130.

 

 

 

131.

Tautas partijas frakcija

Izslēgt Pārejas noteikumu 2.punktu.

(Attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.)

Deputāts M.Lujāns

Izteikt Pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 13. panta pirmā daļa attiecībā uz pamata un vidējo profesionālo izglītību, kā arī 13.panta otrā daļa attiecībā uz vispārējās vēstures un ģeogrāgijas mācīšanu valsts valodā stājas spēkā 2005.gada 1.septembrī.".

Atbalstīt.

 

 

 

Noraidīt.

 

3. Ministru kabinets triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas pieņem šajā likumā minētos normatīvos aktus un apstiprina Latviešu valodas ekspertu komisijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas un Vietvārdu komisijas nolikumus.

     

2. Ministru kabinets triju mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas pieņem šajā likumā minētos normatīvos aktus un apstiprina Latviešu valodas ekspertu komisijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas un Vietvārdu komisijas nolikumus.