Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

(reģ.nr.58; dok.nr.94)

 

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr. nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija

(ar redakcionāliem labojumiem) 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

Izdarīt likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Latvijas Republikas pilsoņu tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus)

…..

Latvijas Republikas pilsoņiem, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 7.pantā paredzētie ierobežojumi, ir tiesības ar valsts policijas atļauju:

1) iegādāties un nēsāt gāzes pistoles (revolverus) un to patronas - pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

2) iegādāties, glabāt un pārnēsāt gludstobru medību bises, sporta šaujamieročus un to munīciju - pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

3) iegādāties un glabāt pistoles (revolverus) līdz 9 mm kalibram ieskaitot (izņemot automātiskās pistoles) un to munīciju - pēc 21 gada vecuma sasniegšanas;

4) iegādāties, glabāt un nēsāt pistoles (revolverus) līdz 9 mm kalibram ieskaitot (izņemot automātiskās pistoles) un to munīciju - pēc 21 gada vecuma sasniegšanas.

1. Izslēgt 3.panta otrās daļas 3.punktu.

     

1. Izslēgt 3.panta otrās daļas 3.punktu.

6.pants. Aizliegumi attiecībā uz šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem

(1) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt un realizēt gāzes baloniņus un gāzes pistoļu (revolveru) patronas ar vielām, kuras neietilpst Labklājības

ministrijas apstiprinātajā izmantošanai speciālajos līdzekļos atļauto vielu sarakstā, kā arī citus likumā nenorādītus speciālos līdzekļus, kas paredzēti iedarbībai uz cilvēka organismu.

(2) Aizliegts šaujamieročus konstruktīvi pārveidot šaušanai kārtām un gludstobru medību bises, karabīnes un šautenes - slēptai nēsāšanai.

(3) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt un realizēt tehniskajiem noteikumiem neatbilstošus šaujamieročus un speciālos līdzekļus.

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 6.panta trešo daļu pēc vārda “līdzekļus” ar vārdiem “kā arī iegādāties, glabāt un nēsāt automātiskos (izņemot medību) ieročus”.

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

2. Papildināt 6.panta trešo daļu pēc vārda “līdzekļus” ar vārdiem “kā arī iegādāties, glabāt un nēsāt automātiskos (izņemot medību) ieročus”.

7.pants. Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas ierobežojumi

(1) Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas aizliegts izsniegt personām:

1) kuras sodītas par smaga nozieguma izdarīšanu vai arī divas un vairākas reizes par tīšu noziegumu izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības

dzēšanas vai noņemšanas, vai arī vienreiz sodītas par tīša nozieguma vai nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu - līdz sodāmības noņemšanai vai

dzēšanai;

2) kurām konstatēti psihiski traucējumi vai kurām tādi ir bijuši konstatēti agrāk un pastāv medicīniska prognoze, ka tie var atkārtoties, vai kuras ir medicīnas iestāžu uzskaitē (reģistrā) sakarā ar alkoholismu,

toksikomāniju vai narkomāniju;

3) kuras fizisku trūkumu dēļ nav spējīgas lietot šaujamieročus vai gāzes pistoles (revolverus);

4) kuras pēdējo divu gadu laikā administratīvi sodītas par vardarbīgu likumpārkāpumu izdarīšanu vai par pārkāpumiem, kas saistīti ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanu, vai par kurām valsts policijas rīcībā ir materiāli, kas ļauj uzskatīt, ka šaujamierocis var tikt pielietots (izmantots) ļaunprātīgi;

5) par kurām valsts policijas rīcībā ir ziņas, kas apliecina šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, likumā noteiktajā kārtībā nereģistrētām politiskajām partijām vai sabiedriski politiskajām organizācijām, apvienībām vai kustībām;

6) kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības;

7) kuras izcieš sodu par izdarīto noziegumu.

(2) Iestāžu, uzņēmumu un organizāciju iekšējās kārtības noteikumos var noteikt šaujamieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus savos objektos, saskaņojot to ar valsts policiju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) kurām nav pastāvīgas dzīves vietas.”

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

3. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) kurām nav pastāvīgas dzīves vietas.”

9.pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

(1) Iesniegumu par šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju valsts policijas iestādes izskata mēneša laikā no tā saņemšanas dienas, saskaņā ar šo likumu vispusīgi pārbaudot pieteicēja iesniegumā minētos motīvus un pieprasot no medicīnas iestādes atzinumu par pieteicēja vispārējo veselības stāvokli un atsevišķu atzinumu par viņa psihiskās veselības stāvokli.

4. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “no medicīnas iestādes” ar vārdiem “medicīnas iestādes”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “no medicīnas iestādes” ar vārdiem “medicīnas iestādes”;

(2) Kārtību, kādā notiek pieteicēja medicīniskā izmeklēšana un tiek sastādīts atzinums, nosaka Labklājības ministrijas Veselības departaments.

aizstāt otrajā daļā vārdus “Veselības departaments” ar vārdiem “Ārstniecības departaments”;

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “Veselības departaments” ar vārdiem “Ārstniecības departaments”;

11.pants. Šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās,

glabāšanas un nēsāšanas atļauja

…

(8) Persona, kas saņēmusi gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju, drīkst Iekšlietu ministrijas noteiktajā

kārtībā glabāt un nēsāt gāzes pistoli (revolveri), iegādāties, glabāt un nēsāt gāzes pistolēm (revolveriem) paredzētas patronas, bet ne vairāk par

200 patronām, ievērojot noteikto kārtību.

5. Aizstāt 11.panta astotajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

     

5. Aizstāt 11.panta astotajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

12.pants. Izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcija

(1) Tirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas realizē šaujamieročus, pirms to realizācijas Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā nodrošina kontrolšāvienu izdarīšanu ar realizējamajiem šaujamieročiem izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcijai.

(2) Trīs darbdienu laikā pēc šaujamieroča realizēšanas tirdzniecības

uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodod valsts policijas iestādei kontrolšāvienos izšautās lodes un čaulas.

…

6. Izslēgt 12.panta otro daļu.

     

6. Izslēgt 12.panta otro daļu.

14.pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu realizācija

…

(2) Tirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), ievērojot šā likuma 12.panta noteikumus, drīkst realizēt tikai rūpnieciski ražotus, lietošanai derīgus un tehniskajiem noteikumiem atbilstošus šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus), gāzes baloniņus un elektrošoka ierīces, kam nav izdarīti šā likuma 6.pantā minētie tehniskie pārveidojumi, turklāt

šaujamieročiem ir nepieciešams numurs. Ja šaujamierocim nav numura, tirdzniecības uzņēmumam(uzņēmējsabiedrībai) vai īpašniekam saskaņā ar

Iekšlietu ministrijas noteikto kārtību ir jānodrošina tā numerācija.

7. 14.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas“ ar vārdiem “Ministru kabineta”;

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

7. 14.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas“ ar vārdiem “Ministru kabineta”;

…

(6) Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā šaujamieročus īpašnieks var atsavināt citai šā likuma prasībām atbilstošai personai, pārformējot reģistrācijas dokumentus valsts policijas iestādē.

(7) Tehniskajiem noteikumiem neatbilstoši un neizlabojami šaujamieroči un speciālie līdzekļi tiek atsavināti un iznīcināti Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā.

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

     

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

15.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pārdošanas,

iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un uzskaites kārtība

Iekšlietu ministrija saskaņā ar šo likumu nosaka kārtību, kādā:

1) valsts policijas iestādes izsniedz, pagarina vai anulē (atņem) šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, reģistrē, pārreģistrē un uzskaita šaujamieročus, veido izšauto čaulu un ložu kontrolkolekciju, atsavina un iznīcina šaujamieročus, munīciju, speciālos līdzekļus;

2) personas iegādājas, reģistrē, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un

pārnēsā šaujamieročus un veic treniņšaušanu;

3) personas iegādājas, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā speciālos līdzekļus;

4) tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) glabā, pārdod un uzskaita šaujamieročus un speciālos līdzekļus un nodrošina šaujamieroču numerāciju.

8. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu realizēšanas, iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un uzskaites kārtība

Ministru kabinets saskaņā ar šo likumu apstiprina noteikumus, kas reglamentē kārtību, kādā:

1) valsts policijas iestādes izsniedz, pagarina vai anulē (atņem) šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, reģistrē, pārreģistrē un uzskaita šaujamieročus, atsavina un iznīcina šaujamieročus, munīciju un speciālos līdzekļus;

2) personas iegādājas, reģistrē, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā šaujamieročus un veic treniņšaušanu ar tiem;

3) personas iegādājas, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā speciālos līdzekļus;

4) tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) iegādājas, glabā, realizē un uzskaita šaujamieročus un speciālos līdzekļus un nodrošina šaujamieroču numerāciju.”

 

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

8. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu realizēšanas, iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un uzskaites kārtība

Ministru kabinets saskaņā ar šo likumu apstiprina noteikumus, kas reglamentē kārtību, kādā:

1) valsts policijas iestādes izsniedz, pagarina vai anulē (atņem) šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, reģistrē, pārreģistrē un uzskaita šaujamieročus, atsavina un iznīcina šaujamieročus, munīciju un speciālos līdzekļus;

2) personas iegādājas, reģistrē, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā šaujamieročus un veic treniņšaušanu ar tiem;

3) personas iegādājas, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā speciālos līdzekļus;

4) tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) iegādājas, glabā, realizē un uzskaita šaujamieročus un speciālos līdzekļus un nodrošina šaujamieroču numerāciju.”

16.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanas un izmantošanas nosacījumi

…

(2) Šaujamieroci drīkst izmantot arī, lai izsauktu palīdzību, signalizētu vai brīdinātu.

9. 16.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šaujamieroci drīkst izmantot arī, lai izsauktu palīdzību, signalizētu, brīdinātu vai aizbaidītu dzīvnieku.”;

     

9. 16.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šaujamieroci drīkst izmantot arī, lai izsauktu palīdzību, signalizētu, brīdinātu vai aizbaidītu dzīvnieku.”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pielietojot šaujamieroci vai speciālo līdzekli, jāņem vērā nosacījumi par galējo nepieciešamību vai nepieciešamo aizstāvēšanos.”

 

PRIEKŠLIKUMU NAV

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pielietojot šaujamieroci vai speciālo līdzekli, jāņem vērā nosacījumi par galējo nepieciešamību vai nepieciešamo aizstāvēšanos.”

17.pants. Šaujamieroču pielietošanas kārtība

(1) Par nodomu pielietot šaujamieroci brīdina, raidot brīdinājuma šāvienu. Bez brīdinājuma šaujamieroci drīkst pielietot, ja:

1) uzbrukums ir pēkšņs;

         

2) uzbrukumā tiek pielietoti ieroči vai tiek izmantoti mehāniskie transportlīdzekļi;

10. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “ieroči” ar vārdiem “vai priekšmeti, kas apdraud dzīvību vai veselību”;

     

10. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “ieroči” ar vārdiem “vai priekšmeti, kas apdraud dzīvību vai veselību”;

3) aizturamā persona pretojas, pielietojot ieročus.

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “ieročus” ar vārdiem “vai priekšmetus, kas apdraud dzīvību vai veselību”.

     

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “ieročus” ar vārdiem “vai priekšmetus, kas apdraud dzīvību vai veselību”.

 

11. Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas apstiprina šā likuma 15.pantā paredzētos noteikumus.”

     

11. Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas apstiprina šā likuma 15.pantā paredzētos noteikumus.”