Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

(reģ.nr.58; dok.nr.94)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija (ar redakcionāliem labojumiem) 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8./9.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Latvijas Republikas pilsoņu tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus)

Latvijas Republikas pilsoņiem ir tiesības glabāt un nēsāt pašaizsardzības nolūkā ar valsts policijas atļauju iegādātos šaujamieročus

un gāzes pistoles (revolverus).

 

1.

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” apvienība:

Izteikt likuma 3.panta nosaukumu, pirmo daļu un otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Latvijas Republikas pilsoņu un personu, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus)

Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Republikas izdotu nepilsoņu pasi, ir tiesības glabāt un nēsāt pašaizsardzības nolūkā ar valsts policijas atļauju iegādātos šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus).

Noraidīt

 

 

________

Latvijas Republikas pilsoņiem, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 7.pantā paredzētie ierobežojumi, ir tiesības ar valsts policijas atļauju:

1) iegādāties un nēsāt gāzes pistoles (revolverus) un to patronas - pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

2) iegādāties, glabāt un pārnēsāt gludstobru medību bises, sporta šaujamieročus un to munīciju - pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas;

3) iegādāties un glabāt pistoles (revolverus) līdz 9 mm kalibram ieskaitot (izņemot automātiskās pistoles) un to munīciju - pēc 21 gada vecuma sasniegšanas;

4) iegādāties, glabāt un nēsāt pistoles (revolverus) līdz 9 mm kalibram ieskaitot (izņemot automātiskās pistoles) un to munīciju - pēc 21 gada vecuma sasniegšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 3.panta otrās daļas 3.punktu.

 

Šīm personām, ja uz tām neattiecas šā likuma 7.pantā paredzētie ierobežojumi, ir tiesības ar valsts policijas atļauju:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 3.panta otrās daļas 3.punktu.

6.pants. Aizliegumi attiecībā uz šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem

(1) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt un realizēt gāzes baloniņus un gāzes pistoļu (revolveru) patronas ar vielām, kuras neietilpst Labklājības

ministrijas apstiprinātajā izmantošanai speciālajos līdzekļos atļauto vielu sarakstā, kā arī citus likumā nenorādītus speciālos līdzekļus, kas paredzēti iedarbībai uz cilvēka organismu.

(2) Aizliegts šaujamieročus konstruktīvi pārveidot šaušanai kārtām un gludstobru medību bises, karabīnes un šautenes - slēptai nēsāšanai.

(3) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt un realizēt tehniskajiem noteikumiem neatbilstošus šaujamieročus un speciālos līdzekļus.

(4) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt un realizēt gludstobru medību bises, karabīnes un šautenes, kas pārveidotas slēptai nēsāšanai, kā arī šaujamieročus, kas konstruktīvi pārveidoti šaušanai kārtām.

(5) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt, pielietot vai izmantot un realizēt šaujamieročus ar klusinātājiem un šaujamieroču klusinātājus.

(6) Aizliegts pārveidot vai izgatavot šaujamieročus pielietošanai vai izmantošanai ar klusinātājiem.

(7) Aizliegts iegādāties, glabāt, nēsāt, izgatavot un realizēt ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, kas aizliegti saskaņā ar starptautiskajām konvencijām, kurām ir pievienojusies Latvijas Republika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 6.panta trešo daļu pēc vārda “līdzekļus” ar vārdiem “kā arī iegādāties, glabāt un nēsāt automātiskos (izņemot medību) ieročus”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 6.panta trešo daļu pēc vārda “līdzekļus” ar vārdiem “kā arī iegādāties, glabāt un nēsāt automātiskos (izņemot medību) ieročus”.

7.pants. Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas ierobežojumi

(1) Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas aizliegts izsniegt personām:

1) kuras sodītas par smaga nozieguma izdarīšanu vai arī divas un vairākas reizes par tīšu noziegumu izdarīšanu - neatkarīgi no sodāmības

dzēšanas vai noņemšanas, vai arī vienreiz sodītas par tīša nozieguma vai nozieguma aiz neuzmanības izdarīšanu - līdz sodāmības noņemšanai vai

dzēšanai;

2) kurām konstatēti psihiski traucējumi vai kurām tādi ir bijuši konstatēti agrāk un pastāv medicīniska prognoze, ka tie var atkārtoties, vai kuras ir medicīnas iestāžu uzskaitē (reģistrā) sakarā ar alkoholismu,

toksikomāniju vai narkomāniju;

3) kuras fizisku trūkumu dēļ nav spējīgas lietot šaujamieročus vai gāzes pistoles (revolverus);

4) kuras pēdējo divu gadu laikā administratīvi sodītas par vardarbīgu likumpārkāpumu izdarīšanu vai par pārkāpumiem, kas saistīti ar alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu lietošanu, vai par kurām valsts policijas rīcībā ir materiāli, kas ļauj uzskatīt, ka šaujamierocis var tikt pielietots (izmantots) ļaunprātīgi;

5) par kurām valsts policijas rīcībā ir ziņas, kas apliecina šo personu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem formējumiem, likumā noteiktajā kārtībā nereģistrētām politiskajām partijām vai sabiedriski politiskajām organizācijām, apvienībām vai kustībām;

6) kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības;

7) kuras izcieš sodu par izdarīto noziegumu.

(2) Iestāžu, uzņēmumu un organizāciju iekšējās kārtības noteikumos var noteikt šaujamieroču un speciālo līdzekļu nēsāšanas ierobežojumus savos objektos, saskaņojot to ar valsts policiju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) kurām nav pastāvīgas dzīves vietas.”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) kurām nav pastāvīgas dzīves vietas.”

9.pants. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

(1) Iesniegumu par šaujamieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju valsts policijas iestādes izskata mēneša laikā no tā saņemšanas dienas, saskaņā ar šo likumu vispusīgi pārbaudot pieteicēja iesniegumā minētos motīvus un pieprasot no medicīnas iestādes atzinumu par pieteicēja vispārējo veselības stāvokli un atsevišķu atzinumu par viņa psihiskās veselības stāvokli.

4. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “no medicīnas iestādes” ar vārdiem “medicīnas iestādes”;

     

4. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “no medicīnas iestādes” ar vārdiem “medicīnas iestādes”;

(2) Kārtību, kādā notiek pieteicēja medicīniskā izmeklēšana un tiek sastādīts atzinums, nosaka Labklājības ministrijas Veselības departaments.

aizstāt otrajā daļā vārdus “Veselības departaments” ar vārdiem “Ārstniecības departaments”;

     

aizstāt otrajā daļā vārdus “Veselības departaments” ar vārdiem “Ārstniecības departaments”;

11.pants. Šaujamieroča un gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās,

glabāšanas un nēsāšanas atļauja

(1) Šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujā ir jānorāda tās personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta, kurai atļauja izsniegta, kā arī tas, kāda veida šaujamieroci atļauts iegādāties,

glabāt un nēsāt.

         

(2) Gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju izsniedz uz pieciem gadiem. Tajā jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta.

         

(3) Šaujamieroča iegādāšanās atļauja ir derīga trīs mēnešus no izsniegšanas dienas, un tā nedod tiesības nēsāt šaujamieroci, bet dod tiesības pārvadāt (pārnēsāt) un glabāt ieroci līdz tā reģistrēšanai valsts

policijas iestādē.

         

(4) Triju darbdienu laikā pēc šaujamieroča iegādes, bet Latvijas Republikā ievedot ārvalstīs iegādātu šaujamieroci - triju darbdienu laikā pēc iebraukšanas Latvijas Republikā personai jāreģistrē šaujamierocis

valsts policijas iestādē.

         

(5) Reģistrējot šaujamieroci, valsts policijas iestāde personai izsniedz šaujamieroča glabāšanas atļauju bisēm, sporta šaujamieročiem vai nēsāšanas

atļauju pistolēm (revolveriem) uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.

         

(6) Šaujamieroča glabāšanas atļaujā tiek norādīta īpašnieka pastāvīgā dzīvesvieta, kā arī apsargājamā nekustamā īpašuma atrašanās vieta, un tā dod personai tiesības šaujamieroci pārvadāt, pārnēsāt un glabāt īpašnieka dzīvesvietā vai apsargājamā nekustamā īpašuma atrašanās vietā.

         

(7) Šaujamieroča nēsāšanas atļauja dod personai tiesības reģistrēto

šaujamieroci glabāt atļaujā norādītajā vietā un pārvietot sev līdzi, ievērojot šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto nēsāšanas kārtību.

5. 11.pantā:

papildināt septīto daļu pēc vārda “nēsāšanas” ar vārdiem “un glabāšanas”;

2.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 5.panta pirmo daļu.

Pieņemt

 

__________

(8) Persona, kas saņēmusi gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauju, drīkst Iekšlietu ministrijas noteiktajā

kārtībā glabāt un nēsāt gāzes pistoli (revolveri), iegādāties, glabāt un nēsāt gāzes pistolēm (revolveriem) paredzētas patronas, bet ne vairāk par

200 patronām, ievērojot noteikto kārtību.

aizstāt astotajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Ministru kabineta”;

izslēgt astotajā daļā vārdus “bet ne vairāk par 200 patronām”.

 

 

 

 

3.

 

 

 

LR iekšlietu ministrs R.. Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 5.panta trešo daļu.

 

 

 

 

Pieņemt

5. Aizstāt 11.panta astotajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

 

 

______

(9) Šaujamieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļauja dod personai tiesības iegādāties, glabāt un nēsāt arī attiecīgā šaujamieroča munīciju, bet ne vairāk par 200 patronām, ievērojot noteikto kārtību.

izslēgt devītajā daļā vārdus “bet ne vairāk par 200 patronām”.

4.

LR iekšlietu ministrs R. Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 5.panta ceturto daļu.

Pieņemt

 

______

12.pants. Izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcija

(1) Tirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas realizē šaujamieročus, pirms to realizācijas Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā nodrošina kontrolšāvienu izdarīšanu ar realizējamajiem šaujamieročiem izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcijai.

         

(2) Trīs darbdienu laikā pēc šaujamieroča realizēšanas tirdzniecības

uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) nodod valsts policijas iestādei kontrolšāvienos izšautās lodes un čaulas.

6. 12.pantā:

izslēgt otro daļu;

     

6. Izslēgt 12.panta otro daļu.

(3) Ja šaujamierocis iegādāts ārvalstīs un ievests Latvijas Republikā, kontrolšāvienus izšauto ložu un čaulu kontrolkolekcijai par maksu veic

Iekšlietu ministrijas Tiesu ekspertīžu centrs. Maksas lielumu nosaka Iekšlietu ministrija.

         

(4) Šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) centralizēto uzskaiti veic un izšauto ložu un čaulu kontrolkolekciju glabā Iekšlietu ministrija.

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “un gāzes pistoļu (revolveru)”.

5.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 6.panta otro daļu.

Pieņemt

 

 

_______

14.pants. Šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu realizācija

(1) Ar šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu realizāciju nodarbojas valsts, pašvaldību un privātie tirdzniecības uzņēmumi

(uzņēmējsabiedrības), kuriem ir Iekšlietu ministrijas izsniegta speciāla atļauja (licence). Par šo tirdzniecības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)

dibinātājiem un dalībniekiem drīkst būt fiziskās personas, kuras ir Latvijas pilsoņi, kas ir sasnieguši 25 gadu vecumu, nav sodīti par tīšu noziegumu izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas un uz ko neattiecas šā likuma 7.pantā noteiktie ierobežojumi.

 

6.

Politosko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija:

Izslēgt no likuma 14.panta pirmās daļas vārdus “kuras ir Latvijas pilsoņi”.

 

Noraidīt

________

(2) Tirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), ievērojot šā likuma 12.panta noteikumus, drīkst realizēt tikai rūpnieciski ražotus, lietošanai derīgus un tehniskajiem noteikumiem atbilstošus šaujamieročus un gāzes pistoles (revolverus), gāzes baloniņus un elektrošoka ierīces, kam nav izdarīti šā likuma 6.pantā minētie tehniskie pārveidojumi, turklāt

šaujamieročiem ir nepieciešams numurs. Ja šaujamierocim nav numura, tirdzniecības uzņēmumam(uzņēmējsabiedrībai) vai īpašniekam saskaņā ar

Iekšlietu ministrijas noteikto kārtību ir jānodrošina tā numerācija.

7. 14.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas“ ar vārdiem “Ministru kabineta”;

     

7. 14.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas“ ar vārdiem “Ministru kabineta”;

(3) Realizējot speciālos līdzekļus, tirdzniecības uzņēmumam(uzņēmējsabiedrībai) jānodrošina to atbilstība šā likuma 6.panta prasībām un, ja nepieciešams, jāizdara attiecīga ekspertīze.

         

(4) Tirdzniecības uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) triju darbdienu laikā jāpaziņo valsts policijas iestādei par katra šaujamieroča pārdošanu un

jāsniedz ziņas par pircēju.

         

(5) Personiskā īpašumā esošos šaujamieročus, munīciju un speciālos līdzekļus īpašnieks drīkst realizēt, ievērojot šā likuma 2. un 6.panta prasības, ar tirdzniecības uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) starpniecību, vienlaikus šaujamieroci vai gāzes pistoli (revolveri) noņemot no uzskaites valsts policijas iestādē.

izslēgt piektajā daļā vārdus “vai gāzes pistoli (revolveri)”;

7.

 

 

 

8.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 7.panta otro daļu.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 7.panta otro daļu.

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

 

________

(6) Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā šaujamieročus īpašnieks var atsavināt citai šā likuma prasībām atbilstošai personai, pārformējot reģistrācijas dokumentus valsts policijas iestādē.

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

     

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus “Iekšlietu mi nistrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

(7) Tehniskajiem noteikumiem neatbilstoši un neizlabojami šaujamieroči un speciālie līdzekļi tiek atsavināti un iznīcināti Iekšlietu ministrijas noteiktajā kārtībā.

         

15.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pārdošanas,

iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un uzskaites kārtība

Iekšlietu ministrija saskaņā ar šo likumu nosaka kārtību, kādā:

1) valsts policijas iestādes izsniedz, pagarina vai anulē (atņem) šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, reģistrē, pārreģistrē un uzskaita šaujamieročus, veido izšauto čaulu un ložu kontrolkolekciju, atsavina un iznīcina šaujamieročus, munīciju, speciālos līdzekļus;

2) personas iegādājas, reģistrē, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un

pārnēsā šaujamieročus un veic treniņšaušanu;

3) personas iegādājas, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā speciālos līdzekļus;

4) tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) glabā, pārdod un uzskaita šaujamieročus un speciālos līdzekļus un nodrošina šaujamieroču numerāciju.

8. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu realizēšanas, iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un uzskaites kārtība

Ministru kabinets saskaņā ar šo likumu apstiprina noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā:

1) valsts policijas iestādes izsniedz, pagarina vai anulē (atņem) šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, reģistrē, pārreģistrē un uzskaita šaujamieročus, atsavina un iznīcina šaujamieročus, munīciju, speciālos līdzekļus;

2) personas iegādājas, reģistrē, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā šaujamieročus un veic treniņšaušanu ar šaujamieročiem;

3) personas iegādājas, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā speciālos līdzekļus;

4) tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) iegādājas, glabā, realizē un uzskaita šaujamieročus un speciālos līdzekļus un nodrošina šaujamieroču numerāciju.”

     

8. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu realizēšanas, iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un uzskaites kārtība

Ministru kabinets saskaņā ar šo likumu apstiprina noteikumus, kas reglamentē kārtību, kādā:

1) valsts policijas iestādes izsniedz, pagarina vai anulē (atņem) šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, reģistrē, pārreģistrē un uzskaita šaujamieročus, atsavina un iznīcina šaujamieročus, munīciju un speciālos līdzekļus;

2) personas iegādājas, reģistrē, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā šaujamieročus un veic treniņšaušanu ar tiem;

3) personas iegādājas, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā speciālos līdzekļus;

4) tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) iegādājas, glabā, realizē un uzskaita šaujamieročus un speciālos līdzekļus un nodrošina šaujamieroču numerāciju.”

16.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu pielietošanas un izmantošanas nosacījumi

(1) Saskaņā ar šo likumu šaujamieročus un speciālos līdzekļus drīkst pielietot, lai:

1) aizsargātu sevi vai citas personas no uzbrukuma, kas apdraud dzīvību vai mantu vai var nodarīt kaitējumu veselībai;

2) novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci;

3) aizturētu likumpārkāpēju, kurš pārsteigts ielaušanās vai citādas vardarbīgas iekļūšanas brīdī dzīvojamās vai saimniecības telpās vai izdarot citu noziegumu, ja pārkāpējs izrāda pretošanos;

4) padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.

         

(2) Šaujamieroci drīkst izmantot arī, lai izsauktu palīdzību, signalizētu vai brīdinātu.

9. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šaujamieroci drīkst izmantot arī, lai izsauktu palīdzību, signalizētu, brīdinātu vai aizbaidītu dzīvnieku.”;

     

9. 16.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šaujamieroci drīkst izmantot arī, lai izsauktu palīdzību, signalizētu, brīdinātu vai aizbaidītu dzīvnieku.”;

 

papildināt 16.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pielietojot šaujamieroci vai speciālo līdzekli, jāņem vērā nosacījumi par galējo nepieciešamību vai nepieciešamo aizstāvēšanos.”

     

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pielietojot šaujamieroci vai speciālo līdzekli, jāņem vērā nosacījumi par galējo nepieciešamību vai nepieciešamo aizstāvēšanos.”

17.pants. Šaujamieroču pielietošanas kārtība

(1) Par nodomu pielietot šaujamieroci brīdina, raidot brīdinājuma šāvienu. Bez brīdinājuma šaujamieroci drīkst pielietot, ja:

1) uzbrukums ir pēkšņs;

         

2) uzbrukumā tiek pielietoti ieroči vai tiek izmantoti mehāniskie transportlīdzekļi;

10. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “ieroči” ar vārdiem “vai priekšmeti, kas apdraud dzīvību vai veselību”;

9.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 10.panta pirmo daļu.

Noraidīt

10. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “ieroči” ar vārdiem “vai priekšmeti, kas apdraud dzīvību vai veselību”;

3) aizturamā persona pretojas, pielietojot ieročus.

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “ieročus” ar vārdiem “vai priekšmetus, kas apdraud dzīvību vai veselību”.

10.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 10.panta otro daļu.

Noraidīt

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “ieročus” ar vārdiem “vai priekšmetus, kas apdraud dzīvību vai veselību”.

(2) Šaujamieroča pielietošanas gadījumā personai jādara viss iespējamais, lai mazinātu kaitējumu.

         

(3) Par katru šaujamieroča pielietošanas (izmantošanas) gadījumu, kurā nodarīts kaitējums cilvēka veselībai vai dzīvībai vai zaudējums mantai,

šaujamieroča pielietotājam (izmantotājam) nekavējoties ir jāziņo valsts policijas iestādei, jāsaglabā notikuma vietas apstākļi, bet, ja ir cietušie, nekavējoties jāsniedz viņiem pirmā palīdzība un jānodrošina

medicīniskās palīdzības sniegšana.

         

(4) Šaujamieroci aizliegts pielietot, ja var ciest personas, pret kurām šaujamierocis nav vērsts.

         
 

11. Papildināt likumu ar “Pārejas noteikumu” šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets trīs mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās apstiprina šā likuma 15.pantā paredzētos noteikumus.”

     

11. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas apstiprina šā likuma 15.pantā paredzētos noteikumus.”