Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai”

 

Izdarīt likumā “Par šaujamieročiem un speciālajiem līdzekļiem pašaizsardzībai” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 8.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 3.panta otrās daļas 3.punktu.

2. Papildināt 6.panta trešo daļu pēc vārda “līdzekļus” ar vārdiem “kā arī iegādāties, glabāt un nēsāt automātiskos (izņemot medību) ieročus”.

3. Papildināt 7.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8) kurām nav pastāvīgas dzīves vietas.”

4. 9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “no medicīnas iestādes” ar vārdiem “medicīnas iestādes”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Veselības departaments” ar vārdiem “Ārstniecības departaments”;

5. 11.pantā:

papildināt septīto daļu pēc vārda “nēsāšanas” ar vārdiem “un glabāšanas”.

aizstāt astotajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Ministru kabineta”;

izslēgt astotajā daļā vārdus “bet ne vairāk par 200 patronām”.

izslēgt devītajā daļā vārdus “bet ne vairāk par 200 patronām”.

6. 12.pantā:

izslēgt otro daļu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “un gāzes pistoļu (revolveru)”.

7. 14.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas“ ar vārdiem “Ministru kabineta”;

izslēgt piektajā daļā vārdus “vai gāzes pistoli (revolveri)”;

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijas” ar vārdiem “Ministru kabineta”.

8. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Šaujamieroču un speciālo līdzekļu realizēšanas, iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un uzskaites kārtība

Ministru kabinets saskaņā ar šo likumu apstiprina noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā:

1) valsts policijas iestādes izsniedz, pagarina vai anulē (atņem) šaujamieroču un gāzes pistoļu (revolveru) iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas atļaujas, reģistrē, pārreģistrē un uzskaita šaujamieročus, atsavina un iznīcina šaujamieročus, munīciju, speciālos līdzekļus;

2) personas iegādājas, reģistrē, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā šaujamieročus un veic treniņšaušanu ar šaujamieročiem;

3) personas iegādājas, realizē, glabā, nēsā, pārvadā un pārnēsā speciālos līdzekļus;

4) tirdzniecības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) iegādājas, glabā, realizē un uzskaita šaujamieročus un speciālos līdzekļus un nodrošina šaujamieroču numerāciju.”

9. Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šaujamieroci drīkst izmantot arī, lai izsauktu palīdzību, signalizētu, brīdinātu vai aizbaidītu dzīvnieku.”;

papildināt 16.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pielietojot šaujamieroci vai speciālo līdzekli, jāņem vērā nosacījumi par galējo nepieciešamību vai nepieciešamo aizstāvēšanos.”

10. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārda “ieroči” ar vārdiem “vai priekšmeti, kas apdraud dzīvību vai veselību”;

papildināt pirmās daļas 3.punktu pēc vārda “ieročus” ar vārdiem “vai priekšmetus, kas apdraud dzīvību vai veselību”.

Pārejas noteikums

Ministru kabinets trīs mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās apstiprina šā likuma 15.pantā paredzētos noteikumus.