Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”“ 3.lasījumam

 

2.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

         

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 2.punktā, 4.panta piektajā daļā un 18.panta trīspadsmitajā daļā vārdus “akciju sabiedrība “Sakaru banka”” (attiecīgā locījumā).

     

1. Izslēgt 1.panta 2.punktā, 4.panta piektajā daļā un 18.panta trīspadsmitajā daļā vārdus “akciju sabiedrība “Sakaru banka”” (attiecīgā locījumā).

2. 4.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “likums “Par bankām”” ar vārdiem “Kredītiestāžu likums”;

izslēgt devītās daļas otro teikumu.

     

2. 4.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “likums “Par bankām”” ar vārdiem “Kredītiestāžu likums”;

izslēgt devītās daļas otro teikumu.

3. Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Politiski represētajām personām, kas pensijas vecumu sasniegušas līdz 1999.gada 31.decembrim, dzēš privatizācijas sertifikātus par to nominālvērtību atbilstoši piespiedu nometināšanā pavadītajam gadu skaitam, izmaksājot to vērtību naudā, vienu sertifikātu par vienu gadu.”

1

 

 

 

 

 

2

Finansu ministrs I.Godmanis

Izslēgt 9.panta (5) daļu, jo šim likuma grozījumam nav finansiāla nodrošinājuma. (saistībā ar šo pantu izslēdzama ir arī 17.panta (8) daļa)

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Politiski represētajām personām, kas pensijas vecumu sasniegušas līdz 1999.gada 31.decembrim, dzēš privatizācijas sertifikātus par to nominālvērtību atbilstoši izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadītajam gadu skaitam, izmaksājot to vērtību naudā, vienu sertifikātu par vienu gadu.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Politiski represētajām personām, kas pensijas vecumu sasniegušas līdz 1999.gada 31.decembrim, dzēš privatizācijas sertifikātus par to nominālvērtību atbilstoši izsūtījumā, nometinājumā vai ieslodzījumā pavadītajam gadu skaitam, izmaksājot to vērtību naudā, vienu sertifikātu par vienu gadu.”

 

4. 17.pantu papildināt ar jaunu 8.daļu šādā redakcijā:

“(8) Šī likuma 9.panta 5.daļā minētos sertifikātus pēc politiski represēto personu pieprasījuma ieskaita īpašā fondā, kura darbību un sertifikātu dzēšanas kārtību nosaka Ministru Kabinets.”

3

Finansu ministrs I.Godmanis

Izslēgt 17.panta (8) daļu.

Neatbalstīt

4. 17.pantu papildināt ar jaunu 8.daļu šādā redakcijā:

“(8) Šī likuma 9.panta 5.daļā minētos sertifikātus pēc politiski represēto personu pieprasījuma ieskaita īpašā fondā, kura darbību un sertifikātu dzēšanas kārtību nosaka Ministru Kabinets.”

5. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar šāda satura tekstu:

“Sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem bez bāriņtiesas (pagasttiesas) piekrišanas ir atļauts izmantot privatizācijā vai pārdot viņu aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu sertifikātus. Pārdošanas gadījumā sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem jāiesniedz bāriņtiesai (pagasttiesai) norēķins par pārdošanu un ieņemto naudu. Persona, sasniedzot pilngadību, var prasīt, lai tiktu atzītas tās tiesības uz atbilstošu privatizētā īpašuma domājamo daļu izmantoto privatizācijas sertifikātu apjomā vai arī lai tai tiktu izmaksāta kompensācija naudā.”;

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Mantojuma aizgādņi vai izpildītāji ir tiesīgi sertifikātus izmantot privatizācijā vai pārdot pirms mantojuma tiesību apstiprināšanas tiesā.”;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Noteikumus par sertifikātu izmantošanu privatizācijā, valsts un pašvaldību zemes pirkšanas procesā un norēķiniem ar tiem, kā arī par neizmantoto privatizācijas sertifikātu anulēšanas kārtību izdod Ministru kabinets.”

     

5. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar šāda satura tekstu:

“Sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem bez bāriņtiesas (pagasttiesas) piekrišanas ir atļauts izmantot privatizācijā vai pārdot viņu aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu sertifikātus. Pārdošanas gadījumā sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem jāiesniedz bāriņtiesai (pagasttiesai) norēķins par pārdošanu un ieņemto naudu. Persona, sasniedzot pilngadību, var prasīt, lai tiktu atzītas tās tiesības uz atbilstošu privatizētā īpašuma domājamo daļu izmantoto privatizācijas sertifikātu apjomā vai arī lai tai tiktu izmaksāta kompensācija naudā.”;

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Mantojuma aizgādņi vai izpildītāji ir tiesīgi sertifikātus izmantot privatizācijā vai pārdot pirms mantojuma tiesību apstiprināšanas tiesā.”;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Noteikumus par sertifikātu izmantošanu privatizācijā, valsts un pašvaldību zemes pirkšanas procesā un norēķiniem ar tiem, kā arī par neizmantoto privatizācijas sertifikātu anulēšanas kārtību izdod Ministru kabinets.”

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

LSDA frakcija

18.panta (11) daļu* izteikt šādā redakcijā:

“Sertifikātiem kā maksāšanas līdzekļiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri tos neizmantoja, privatizējot valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi līdz 1999.gada 31.decembrim, pagarināt izmantošanas termiņu līdz 2002.gada 31.decembrim. Sertifikāti tiek dzēsti Ministru kabineta paredzētajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic privatizāciju.”

Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis, B.Rastopirkins, A.Golubovs, J.Pliners

18.panta (11) daļā 1.teikuma sākumu izteikt šādā redakcijā:

“Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu, izņemot dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumus...” un tālāk kā tekstā.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 18.panta (11) daļā vārdus un skaitļus “līdz 1999.gada 31.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2000.gada 31.decembrim”.

Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis, B.Rastopirkins, A.Golubovs, J.Pliners

Papildināt 18.panta (11) daļu ar jaunu teikumu:

“Pagarināt privatizācijas sertifikātu, kā maksāšanas līdzekļa par dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašuma privatizāciju, izmantošanas termiņu līdz 2000.gada 31.decembrim.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 18.panta (11) daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašuma privatizāciju izmantojami līdz 2000.gada 31.decembrim.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

* - Spēkā esošā redakcija:

18.pants. Sertifikātu izmantošanas kārtība

(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 1999.gada 31.decembrim un tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic privatizāciju.

 

 

 

9

LSDA frakcija

Izteikt 19.panta* 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“(1) Personām, kurām piešķirti privatizācijas sertifikāti vai kuras tos ir mantojušas vai saņēmušas kā dāvinājumu no tuviem radiniekiem viņiem pienākošos, šo sertifikātu vērtību garantē valsts un pašvaldības ar privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu.

(2) Personām, kurām ir piešķirti privatizācijas sertifikāti vai kuras tos ir mantojušas vai saņēmušas kā dāvinājumu no tuviem radiniekiem viņiem piederošos sertifikātus, privatizējot valsts un pašvaldību objektus, valsts garantē tiesības viņiem pienākošos sertifikātus izmantot atbilstoši to nominālvērtībai.”

Neatbalstīt

 
 

10

LSDA frakcija

Papildināt 19.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“No personām, kuras nav norādītas šī panta pirmajā un otrajā daļā, sertifikāti kā maksāšanas līdzekļi, izmantojot tos privatizācijai vai citiem nolūkiem, tiek pieņemti pēc sertifikātu tirgus cenas pirms samaksas izdarīšanas dienas.”

Neatbalstīt

 

 

* - Spēkā esošā redakcija:

19.pants. Valsts un pašvaldību garantijas

(1) Sertifikātu vērtību garantē valsts un pašvaldības ar privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu, kura privatizācijā par maksāšanas līdzekli izmantojami sertifikāti atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" un citiem likumiem.

(2) Valsts garantē ikvienam sertifikātu īpašniekam tiesības izmantot savus sertifikātus atbilstoši to nominālvērtībai valsts vai pašvaldību īpašuma objektu privatizācijā saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" un citiem likumiem.

 

 

6. Papildināt 20.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja persona, kurai atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 12.pantam ir tiesības dzēst īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot samaksu naudā, pieprasījumu ir iesniegusi pēc 1997.gada 30.septembra, šā termiņa nokavējuma iemeslus un pieprasītāja atbilstību likumam izvērtē un lēmumu pieņem Centrālā zemes komisija.”

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 20.panta (4) daļa vārdus “pieprasījumu ir iesniegusi pēc 1997.gada 30.septembra, šī termiņa nokavējuma iemeslus un prasītāja atbilstību likumam izvērtē un lēmumu pieņem Centrālā zemes komisija” ar vārdiem “nokavējusi pieteikuma iesniegšanas termiņu, šī persona var griezties Centrālajā zemes komisijā. Centrālā zemes komisija izvērtējot termiņa nokavējuma iemeslus un pieprasītāja atbilstību likumam, pieņem attiecīgu lēmumu.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 20.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja persona, kurai atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 12.pantam ir tiesības dzēst īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot samaksu naudā, nokavējusi pieteikuma iesniegšanas termiņu, šī persona var griezties Centrālajā zemes komisijā. Centrālā zemes komisija pieprasījumus, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikātu izmantošanas termiņa beigām, izvērtējot termiņa nokavējuma iemeslus un pieprasītāja atbilstību likumam, pieņem attiecīgu lēmumu.”

Iestrādāt Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. Papildināt 20.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja persona, kurai atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 12.pantam ir tiesības dzēst īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot samaksu naudā, nokavējusi pieteikuma iesniegšanas termiņu, šī persona var griezties Centrālajā zemes komisijā. Centrālā zemes komisija pieprasījumus, kas iesniegti ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikātu izmantošanas termiņa beigām, izvērtējot termiņa nokavējuma iemeslus un pieprasītāja atbilstību likumam, pieņem attiecīgu lēmumu.”