Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”“ 2.lasījumam

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas lēmums

Komisijas atbalstītā redakcija

         

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 2.punktā, 4.panta piektajā daļā un 18.panta trīspadsmitajā daļā vārdus “akciju sabiedrība “Sakaru banka”” (attiecīgā locījumā).

     

1. Izslēgt 1.panta 2.punktā, 4.panta piektajā daļā un 18.panta trīspadsmitajā daļā vārdus “akciju sabiedrība “Sakaru banka”” (attiecīgā locījumā).

2. 4.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “likums “Par bankām”” ar vārdiem “Kredītiestāžu

izslēgt devītās daļas otro teikumu.

     

2. 4.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “likums “Par bankām”” ar vārdiem “Kredītiestāžu likums”;

izslēgt devītās daļas otro teikumu.

3. Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pensijas vecumu sasniegušajām politiski represētajām personām var dzēst privatizācijas sertifikātus atbilstoši piespiedu nometināšanā pavadītajam gadu skaitam, izmaksājot to vērtību naudā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

1

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

Finansu ministrs I.Godmanis

Izslēgt 9.panta piekto daļu, jo šim likuma grozījumam nav finansiāla nodrošinājuma.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Politiski represētajām personām, kas pensijas vecumu sasniegušas līdz 1999.gada 31.decembrim, dzēš privatizācijas sertifikātus par to nominālvērtību atbilstoši piespiedu nometināšanā pavadītajam gadu skaitam, izmaksājot to vērtību naudā, vienu sertifikātu par vienu gadu.”

Deputāte A.Seile

9.panta ar 5.daļu izteikt šādā redakcijā:

“(5) Pensijas vecumu sasniegušām politiski represētajām personām par katru izsūtījumā pavadīto gadu dzēš vienu sertifikātu Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos, izmaksājot 28 Ls par vienu sertifikātu.”

Saeimas Juridiskais birojs

9.panta ar 5.daļu izteikt šādā redakcijā:

“Politiski represētajām personām, kuras pensijas vecumu sasnieguši līdz _____________ (datums nosakāms pēc lietderības apsvērumiem) ir tiesības dzēst privatizācijas sertifikātus atbilstoši piespiedu nometināšanā pavadītajam gadu skaitam, izmaksājot to vērtību naudā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.”

Atbalstīt

 

Iestrādāts pirmajā priekšlikumā

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 
 

6

Deputāts L.Bojārs

Papildināt 9.pantu ar 6.daļu šādā redakcijā:

“Šobrīd Latvijas Republikā pilnīga privatizācijas sertifikātu atmaksu represētajiem 18,7 milj. latu apmērā 1999.gadā veikt nav iespējams.

Iesaku atmaksu veikt nākošajos gados šādos apmēros:

1999.gadā - 3 milj. latu,

2000.gadā - 6 milj. latu.

Turpmāko sadali veikt, vadoties pēc LR finansiālās situācijas.

Neatbalstīt

 

Spēkā esošā redakcija:

9.pants. Privatizācijas sertifikātu kontu atvēršana politiski represētajām personām

(1) Privatizācijas sertifikātu kontu politiski represētajām personām atver banka pēc sertifikātu pretendenta pastāvīgās dzīvesvietas, apvienojot šo kontu ar privatizācijas sertifikātu kontu, kas atvērts sertifikātiem par Latvijā nodzīvoto laiku.

(2) Pamats sertifikātu piešķiršanai politiski represētajām personām ir likumā paredzētā kārtībā izsniegta politiski represētās personas apliecība un rajona padomes vai republikas pilsētas domes izsniegta izziņa par piešķiramo sertifikātu skaitu.

(3) Politiski represētajām personām piešķiramo sertifikātu skaitu noapaļo ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai.

(4) Sertifikāti, kas piešķirti politiski represētajām personām, ir mantojami. Mantojamas ir arī tiesības saņemt šos sertifikātus, ja sertifikātu pretendents ir miris pēc 1992.gada 31.decembra.

 

 

 

 

7

Deputāte A.Seile

17.pantu papildināt ar jaunu 8.daļu šādā redakcijā:

“(8) Šī likuma 9.panta 5.daļā minēto sertifikātus pēc politiski represēto personu pieprasījuma ieskaita īpašā fondā, kura darbību un sertifikātu dzēšanas kārtību nosaka Ministru Kabinets.”

Neatbalstīt

 

Spēkā esošā redakcija:

17. pants. Sertifikātu izmantošanas veidi

(1) Sertifikāti jāpieņem bez ierobežojumiem samaksai par privatizējamiem valsts un pašvaldību īpašuma objektiem - zemi, namīpašumiem, dzīvokļiem. Sertifikāti jāpieņem bez ierobežojumiem arī samaksai par privatizējamiem valsts un pašvaldību uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem vai to kapitāla daļām (akcijām, pajām, daļām), ja apstiprinātajos konkrēto objektu privatizācijas noteikumos (projektā) nav noteikts citādi.

(2) Sertifikātu īpašniekiem, kuri ir statūtsabiedrības dalībnieki, ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodot vai pārdot savus sertifikātus šai statūtsabiedrībai, lai statūtsabiedrība par tiem pirktu privatizējamo valsts vai pašvaldību mantu. Ja statūtsabiedrības dalībnieki savus sertifikātus nodevuši šai sabiedrībai, lai statūtsabiedrība par tiem pirktu privatizējamo valsts vai pašvaldību mantu, tad par šiem sertifikātiem privatizācijas rezultātā iegūtā manta jāiegulda statūtsabiedrības pamatkapitālā saskaņā ar likumu par attiecīgo statūtsabiedrības veidu. Pēc pamatkapitāla palielināšanas katrs sertifikātu īpašnieks iegūst nodoto sertifikātu nominālvērtībai atbilstošu kapitāla daļu un balsu skaitu. Sertifikātus nevar ieguldīt statūtsabiedrību pamatkapitālā.

(3) Sertifikātu īpašnieks var uzticēt starpniecības uzņēmumam (statūtsabiedrībai) rīkoties ar saviem sertifikātiem, slēdzot ar to līgumu un saņemot no šā uzņēmuma (statūtsabiedrības) ienākumus atbilstoši šim līgumam. Minētajam līgumam jāatbilst Ministru kabineta apstiprinātajiem starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību) darbības noteikumiem.

(4) Sertifikātu īpašnieki atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem noteikumiem var ieguldīt savus sertifikātus kopīgo ieguldījumu fondos, kļūstot par šo fondu dalībniekiem un saņemot ienākumus saskaņā ar ieguldījuma līgumu.

(5) Līgumā ar starpniecības uzņēmumu (statūtsabiedrību), kā arī kopīgo ieguldījumu fonda ieguldījuma līgumā jāparedz, ka starpniecības uzņēmuma (statūtsabiedrības) vai kopīgo ieguldījumu fonda likvidēšanas gadījumā sertifikātu ieguldītājiem tiks atlīdzināta par viņu ieguldītajiem sertifikātiem iegūtajai kapitāla (fonda) daļai atbilstoša likvidējamā uzņēmuma (statūtsabiedrības) vai kopīgo ieguldījumu fonda mantas vērtības daļa.

(6) Sertifikātus var ieguldīt pensiju fondos un citos sociālās apdrošināšanas fondos, saņemot no šiem fondiem ienākumus saskaņā ar līgumu. Šo fondu darbību nosaka Ministru kabineta apstiprināti noteikumi.

(7) Sertifikātus var pieņemt samaksai par nekustamo īpašumu, ko pārdod uzņēmumi (statūtsabiedrības), kuros valsts un pašvaldību daļa pamatkapitālā vai balsu skaits dalībnieku pilnsapulcē ir mazāks par 25 procentiem. Iegūtos sertifikātus šiem uzņēmumiem (statūtsabiedrībām) ir tiesības izlietot valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijā.

 

 

4. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar šāda satura tekstu:

“Sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem bez bāriņtiesas (pagasttiesas) piekrišanas ir atļauts izmantot privatizācijā vai pārdot viņu aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu sertifikātus. Pārdošanas gadījumā sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem jāiesniedz bāriņtiesai (pagasttiesai) norēķins par pārdošanu un ieņemto naudu. Persona, sasniedzot pilngadību, var prasīt tiesību atzīšanu uz atbilstošu privatizētā īpašuma domājamo daļu izmantoto privatizācijas sertifikātu apjomā vai attiecīgas naudas kompensācijas izmaksu.”;

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Mantojuma aizgādņi vai izpildītāji ir tiesīgi sertifikātus izmantot privatizācijā vai pārdot pirms mantojuma tiesību apstiprināšanas tiesā.”;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Noteikumus par sertifikātu izmantošanu privatizācijā, valsts un pašvaldību zemes pirkšanas procesā un norēķiniem ar tiem, kā arī par neizmantoto privatizācijas sertifikātu anulēšanas kārtību izdod Ministru kabinets.”

     

3. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar šāda satura tekstu:

“Sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem bez bāriņtiesas (pagasttiesas) piekrišanas ir atļauts izmantot privatizācijā vai pārdot viņu aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu sertifikātus. Pārdošanas gadījumā sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem jāiesniedz bāriņtiesai (pagasttiesai) norēķins par pārdošanu un ieņemto naudu. Persona, sasniedzot pilngadību, var prasīt tiesību atzīšanu uz atbilstošu privatizētā īpašuma domājamo daļu izmantoto privatizācijas sertifikātu apjomā vai attiecīgas naudas kompensācijas izmaksu.”;

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Mantojuma aizgādņi vai izpildītāji ir tiesīgi sertifikātus izmantot privatizācijā vai pārdot pirms mantojuma tiesību apstiprināšanas tiesā.”;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Noteikumus par sertifikātu izmantošanu privatizācijā, valsts un pašvaldību zemes pirkšanas procesā un norēķiniem ar tiem, kā arī par neizmantoto privatizācijas sertifikātu anulēšanas kārtību izdod Ministru kabinets.”

 

8

Deputāte A.Seile

18.panta 11.daļā 1.teikuma sākuma daļu izteikt šādā redakcijā:

“Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu, izņemot dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumus...” un tālāk kā tekstā.

Neatbalstīt

 

Spēkā esošā redakcija:

18.pants. Sertifikātu izmantošanas kārtība

(11) Sertifikāti kā maksāšanas līdzeklis par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašumu un no valsts un pašvaldībām nopirkto zemi izmantojami līdz 1999.gada 31.decembrim un tiek dzēsti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Šos sertifikātus dzēš institūcija, kura veic privatizāciju.

 

 

 

9

Deputāte A.Seile

20.pantu papildināt ar jaunu 4.daļu šādā redakcijā:

“ja persona, kurai atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 12.pantam ir tiesības dzēst īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot samaksu naudā, pieprasījumu ir iesniegusi pēc 1997.gada 30.septembra, šī termiņa nokavējuma iemeslus un pieprasītāja atbilstību likumam izvērtē un lēmumu pieņem Centrālā zemes komisija”.

Atbalstīt

4. 20.pantu papildināt ar jaunu 4.daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja persona, kurai atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 12.pantam ir tiesības dzēst īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot samaksu naudā, pieprasījumu ir iesniegusi pēc 1997.gada 30.septembra, šī termiņa nokavējuma iemeslus un pieprasītāja atbilstību likumam izvērtē un lēmumu pieņem Centrālā zemes komisija”.

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Kopīgo ieguldījumu fondu dibināšanas atļauju izsniegšana tiek pārtraukta pēc likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” stāšanās spēkā.”

10

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 6.pantu.

Atbalstīt

 
 

11

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets līdz 1999.gada .......... izstrādā kārtību, kādā dzēšami privatizācijas sertifikāti likuma 9.panta piektajā daļā minētajām politiski represētajām personām, un nodrošina privatizācijas sertifikātu dzēšanu 1999.gada laikā.”

Neatbalstīt

 

Spēkā esošā redakcija:

20.pants. Strīdu izskatīšana

(1) Strīdus, kas rodas sakarā ar sertifikātu piešķiršanu par Latvijā nodzīvoto laiku un to daudzuma noteikšanu, privatizācijas sertifikātu kontu atvēršanu un sertifikātu grāmatiņu izsniegšanu, izskata pagasta padome vai pilsētas dome. Padomes vai domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

(2) Strīdi, kas rodas sakarā ar kompensējamā īpašuma novērtēšanu un sertifikātu daudzuma noteikšanu īpašuma kompensācijai, izskatāmi kārtībā, kādu nosaka likumi par attiecīgo īpašuma veidu denacionalizāciju un atdošanu bijušajiem īpašniekiem.

(3) Strīdi, kas rodas par sertifikātu piešķiršanu un anulēšanu un tādu darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem, kas veikti ar anulētajiem sertifikātiem, kā arī par sertifikātu kā maksāšanas līdzekļa izmantošanu, izskatāmi tiesā likumos noteiktajā kārtībā.