Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts pēc otrā lasījuma

 

 

 

Grozījumi likumā “Par privatizācijas sertifikātiem”

 

Izdarīt likumā “Par privatizācijas sertifikātiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 2.punktā, 4.panta piektajā daļā un 18.panta trīspadsmitajā daļā vārdus “akciju sabiedrība “Sakaru banka”” (attiecīgā locījumā).

2. 4.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “likums “Par bankām”” ar vārdiem “Kredītiestāžu likums”;

izslēgt devītās daļas otro teikumu.

3. Papildināt 9.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Pensijas vecumu sasniegušajām politiski represētajām personām var dzēst privatizācijas sertifikātus atbilstoši piespiedu nometināšanā pavadītajam gadu skaitam, izmaksājot to vērtību naudā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

4. 18.pantā:

papildināt pirmo daļu ar šāda satura tekstu:

“Sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem bez bāriņtiesas (pagasttiesas) piekrišanas ir atļauts izmantot privatizācijā vai pārdot viņu aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu sertifikātus. Pārdošanas gadījumā sertifikātu īpašnieku vecākiem (aizbildņiem) vai aizgādņiem jāiesniedz bāriņtiesai (pagasttiesai) norēķins par pārdošanu un ieņemto naudu. Persona, sasniedzot pilngadību, var prasīt tiesību atzīšanu uz atbilstošu privatizētā īpašuma domājamo daļu izmantoto privatizācijas sertifikātu apjomā vai attiecīgas naudas kompensācijas izmaksu.”;

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Mantojuma aizgādņi vai izpildītāji ir tiesīgi sertifikātus izmantot privatizācijā vai pārdot pirms mantojuma tiesību apstiprināšanas tiesā.”;

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

“(10) Noteikumus par sertifikātu izmantošanu privatizācijā, valsts un pašvaldību zemes pirkšanas procesā un norēķiniem ar tiem, kā arī par neizmantoto privatizācijas sertifikātu anulēšanas kārtību izdod Ministru kabinets.”

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Kopīgo ieguldījumu fondu dibināšanas atļauju izsniegšana tiek pārtraukta pēc likuma “Par ieguldījumu sabiedrībām” stāšanās spēkā.”