Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

 

 

 

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Fizisko personu datu aizsardzības likums (reģ.nr.50)

 

1.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

2.

Pr.

nr.

3.

Priekšlikumi

4.

Juridiskās komisijas atzinums

5.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

I nodaļa

Vispārīgie jautājumi

     

I nodaļa

Vispārīgie jautājumi

1.pants. Šī likuma mērķis ir nodrošināt jebkuras fiziskās personas tiesību un brīvību aizsardzību, kas saistīta ar fiziskās personas datu (turpmāk - personas dati) apstrādi.

1.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu (turpmāk - personas dati) apstrādi.”

Atbalstīt.

1.pants. Šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu (turpmāk - personas dati) apstrādi.

 

2.pants. Likumā lietotie termini:

1) personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu;

2) datu subjekts - fiziskā persona, kura var tikt tieši vai netieši identificēta, izmantojot datu apstrādes sistēmā esošos datus;

3) sensitīvi personas dati - personas dati, kas norāda personas rasi, politisko, reliģisko un citu pārliecību, piederību pie politiskās partijas, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselības stāvokli, ģenētisko kodu, kaitīgiem ieradumiem vai seksuālo dzīvi;

4) publiski personas dati - personas dati, kurus datu subjekts pats vai ar citas personas starpniecību ir publiski izpaudis vai atļāvis izpaust, vai dati, kuru publiskumu nosaka likums;

5) personas datu apstrāde - jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, vai datu dzēšana;

6) sistēma - uz jebkura datu nesēja izvietota, strukturizēta personas datu kopa, kura ir pieejama, ievērojot attiecīgus kritērijus, un kuras apstrādei nepieciešama iekārta, programmatūra un apmācīts personāls;

7) sistēmas pārzinis - fiziskā vai juridiskā persona, kas vada personas datu apstrādes sistēmu, nosaka tās mērķus un apstrādes līdzekļus;

8) personas datu operators - sistēmas pārziņa pilnvarota persona, kas veic personas datu apstrādi sistēmas pārziņa uzdevumā;

9) saņēmējs - fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek izpausti personas dati.

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

/Juridiskā komisija/

Izvietot terminus alfabētiskā secībā.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 2.panta 2.punktu pēc vārda “izmantojot” ar vārdu “personas”.

/Satiksmes ministrija/

Papildināt 2.panta 3.punktu pēc vārdiem “dalību arodbiedrībās” ar vārdu “sodāmību”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 2.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) sensitīvi personas dati - personas dati, kas norāda personas rasi vai etnisko izcelsmi, politisko, reliģisko un filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi;”

/Satiksmes ministrija/

Izslēgt 2.panta 4.punktu.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Aizstāt 2.panta 5.punktā vārdu “izpaušanu” ar vārdiem “publicēšanu vai citādu izpaušanu”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 2.panta 5.punktu pēc vārda “izpaušanu” ar vārdu “bloķēšanu”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 2.panta 6.punktā vārdus “un kuras apstrādei nepieciešama iekārta, programmatūra un apmācīts personāls”.

 

/Satiksmes ministrija/

Aizstāt 2.panta 6.punktā vārdus “uz jebkura datu nesēja izvietota” ar vārdiem “jebkādā formā fiksēta”.

/Satiksmes ministrija//

Pārcelt 2.panta 6.punktu pirms 2.punkta.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 2.panta 6.punktā vārdu “sistēma” ar vārdiem “personas datu apstrādes sistēma”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 2.panta 9.punktā vārdu “saņēmējs” ar vārdiem “personas datu saņēmējs”.

/Satiksmes ministrija/

Papildināt 2.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) datu subjekta piekrišana - datu subjekta rakstveidā izteikts gribas apliecinājums ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt 2.pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

“10) datu subjekta piekrišana - datu subjekta nepārprotami brīvi izteikts gribas apliecinājums ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt 2.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“trešā persona - fiziskā vai juridiskā persona, izņemot datu subjektu, sistēmas pārzini, sistēmas operatoru, un personas, kuras tieši pilnvarojis sistēmas pārzinis vai personas datu operators.”

Redakcionāli precizēt.

Atbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

 

Neatbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

Neatbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt daļēji (izteikts atbildīgās komisijas redakcijā).

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

2.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) datu subjekts - fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot personas datu apstrādes sistēmā esošos datus;

2) datu subjekta piekrišana - datu subjekta nepārprotami brīvi izteikts gribas apliecinājums ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt savus personas datus;

3) personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu;

4) personas datu apstrāde - jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu;

5) personas datu apstrādes sistēma - jebkādā formā fiksēta strukturizēta personas datu kopa, kas ir pieejama, ievērojot attiecīgus kritērijus;

6) personas datu operators - sistēmas pārziņa pilnvarota persona, kas veic personas datu apstrādi sistēmas pārziņa uzdevumā;

7) personas datu saņēmējs - fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek izpausti personas dati;

8) sensitīvi personas dati - personas dati, kas norāda personas rasi vai etnisko izcelsmi, politisko, reliģisko un filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi;

9) sistēmas pārzinis - fiziskā vai juridiskā persona, kas vada personas datu apstrādes sistēmu, nosaka tās mērķus un apstrādes līdzekļus;

10) trešā persona - fiziskā vai juridiskā persona, izņemot datu subjektu, sistēmas pārzini, sistēmas operatoru, un personas, kuras tieši pilnvarojis sistēmas pārzinis vai personas datu operators.

 

3.pants. (1) Šis likums attiecas uz visu veidu personas datu apstrādi un jebkuru juridisko vai fizisko personu, kas ir iesaistīta personas datu apstrādē, izņemot šī panta otrajā daļā norādītos gadījumus.

(2) Šis likums neattiecas uz fizisko vai juridisko personu vai to apvienību iekšējām informācijas sistēmām, kurās personas datu apstrādi veic personiskām vai iekšējām vajadzībām un savāktie personas dati netiek izpausti citām personām.

 

17.

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

20.

 

/Satiksmes ministrija/

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šis likums neattiecas uz fizisku personu veidotām informācijas sistēmām, kuras personu datu apstrādi veic personiskām vajadzībām un savāktie personas dati netiek izpausti citām personām.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šis likums neattiecas uz fizisko personu veidotām informācijas sistēmām, kurās personu datu apstrāde tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām un kurās savāktie personas dati netiek izpausti citām personām.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt 3.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šis likums neattiecas uz personas datu apstrādi, ko veic publiskās institūcijas nacionālās drošības un krimināltiesību jomā.”

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdu “otrajā” ar vārdiem “otrajā un trešajā”.

Redakcionāli precizēt.

Atbalstīt daļēji (izteikts atbildīgās komisijas redakcijā).

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

3.pants. (1) Šis likums attiecas uz visu veidu personas datu apstrādi un jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas ir iesaistīta personas datu apstrādē, izņemot šā panta otrajā un trešajā daļā minētos gadījumus.

(2) Šis likums neattiecas uz fizisko personu veidotām informācijas sistēmām, kurās personu datu apstrāde tiek veikta personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām un kurās savāktie personas dati netiek izpausti citām personām.

(3) Šis likums neattiecas uz personas datu apstrādi, ko veic publiskās institūcijas nacionālās drošības un krimināltiesību jomā.

4.pants. To personas datu aizsardzību, kuri ir atzīti par valsts noslēpuma objektiem, reglamentē likums "Par valsts noslēpumu".

     

4.pants. To personas datu aizsardzību, kuri ir atzīti par valsts noslēpuma objektiem, reglamentē likums "Par valsts noslēpumu".

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

/Satiksmes ministrija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4.1 pantu šādā redakcijā:

“4.1 pants. Šī likuma 7., 8. un 10.pants netiek piemēroti, ja personas dati ir apstrādāti žurnalistiskām, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 4.1 pantu šādā redakcijā:

“4.1 pants. Šā likuma 7., 8. un 10.pants netiek piemērots, ja personas dati ir apstrādāti žurnālistiskām, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām, un ja likumā nav noteikts citādi.”

Atbalstīt daļēji (izteikts atbildīgās komisijas redakcijā).

 

Atbalstīt.

4.1 pants. Šā likuma 7., 8. un 10.pants netiek piemērots, ja personas dati ir apstrādāti žurnālistiskām, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām, un ja likumā nav noteikts citādi.

II nodaļa

Vispārīgie personas datu apstrādes principi

     

II nodaļa

Vispārīgie personas datu apstrādes principi

5.pants. Ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

     

5.pants. Ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

 

6.pants. (1) Personas datu apstrāde ir atļauta šādos gadījumos:

1) datu subjekts ir devis piekrišanu personas datu apstrādei vai datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām;

2) personas datu apstrāde ir noteikta ar likumu.

(2) Ja personas datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, un šī panta pirmajā daļā minētos nosacījumus nav iespējams ievērot, šo interešu aizsardzībai datu apstrādi var veikt bez datu subjekta iepriekšējas piekrišanas, ja likumos nav noteikta citāda kārtība.

23.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. (1) Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja:

1) ir datu subjekta piekrišana;

2) datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām;

3) datu apstrāde ir nepieciešama sistēmas pārzinim viņa likumīgo pienākumu veikšanai;

4) datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā veselību un dzīvību;

5) datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti sistēmas pārzinim vai pārraidīti trešajai personai;

6) datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu sistēmas pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

(2) Ja personas datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta dzīvību un veselību vai visas sabiedrības intereses, un sistēmas pārzinis vai trešā persona, kurai personas dati atklāti, spētu īstenot tiem noteiktās publiskās varas vai pārvaldes funkcijas, bet šā panta pirmajā daļā minētos nosacījumus nav iespējams ievērot, šo interešu aizsardzībai datu apstrādi var veikt bez datu subjekta iepriekšējas piekrišanas, ja likumos nav noteikts citādi.”

Atbalstīt.

6.pants. (1) Personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja:

1) ir datu subjekta piekrišana;

2) datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām;

3) datu apstrāde ir nepieciešama sistēmas pārzinim viņa likumīgo pienākumu veikšanai;

4) datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā veselību un dzīvību;

5) datu apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti sistēmas pārzinim vai pārraidīti trešajai personai;

6) datu apstrāde ir nepieciešama, lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu sistēmas pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

(2) Ja personas datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta dzīvību un veselību vai visas sabiedrības intereses, un sistēmas pārzinis vai trešā persona, kurai personas dati atklāti, spētu īstenot tiem noteiktās publiskās varas vai pārvaldes funkcijas, bet šā panta pirmajā daļā minētos nosacījumus nav iespējams ievērot, šo interešu aizsardzībai datu apstrādi var veikt bez datu subjekta iepriekšējas piekrišanas, ja likumos nav noteikts citādi.

 

 

 

7.pants. (1) Vācot personas datus, sistēmas pārzinim ir pienākums sniegt datu subjektam šādu informāciju, ja vien tā jau nav datu subjekta rīcībā:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds, uzvārds un adrese;

2) paredzētais personas datu apstrādes mērķis;

3) iespējamie personas datu saņēmēji;

4) datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un iespēja izdarīt tajos labojumus;

5) norādes par atbilžu obligātumu un informācijas vākšanas pamatojums.

Šī panta pirmā daļa netiek piemērota, ja likums ļauj veikt personas datu apstrādi, neatklājot to vākšanas mērķi.

 

24.

 

 

 

25.

 

 

26.

 

 

27.

 

/Juridiskā komisija/

Papildināt 7.panta pirmo daļu pēc vārdiem “personas datus” ar vārdiem “no datu subjekta”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 7.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu “un” ar vārdiem “kā arī”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 7.panta pirmās daļas 2.punktu ar vārdiem “un pamatojums”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 7.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) vai atbildes sniegšana ir obligāta vai brīvprātīga, kā arī par iespējamām sekām par atbildes nesniegšanu.”.

Redakcionāli precizēt.

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

7.pants. (1) Vācot personas datus no datu subjekta, sistēmas pārzinim ir pienākums sniegt datu subjektam šādu informāciju, ja vien tā jau nav datu subjekta rīcībā:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds, uzvārds, kā arī adrese;

2) paredzētais personas datu apstrādes mērķis un pamatojums;

3) iespējamie personas datu saņēmēji;

4) datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un iespēja izdarīt tajos labojumus;

5) vai atbildes sniegšana ir obligāta vai brīvprātīga, kā arī par iespējamām sekām par atbildes nesniegšanu.

(2) Šā panta pirmā daļa netiek piemērota, ja likums ļauj veikt personas datu apstrādi, neatklājot tās mērķi.

 

 

 

8.pants. (1) Ja personas dati ir iegūti bez datu subjekta ziņas vai piekrišanas, sistēmas pārzinim ir pienākums pirms datu izpaušanas jebkurai citai fiziskajai vai juridiskajai personai sniegt datu subjektam šādu informāciju:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds, uzvārds un adrese;

2) paredzētais personas datu apstrādes mērķis;

3) iespējamie personas datu saņēmēji;

4) personas datu ieguves avots;

5) datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un iespēja izdarīt tajos labojumus.

(2) Šī panta pirmā daļa netiek piemērota, ja:

1) likums paredz personas datu vākšanu, neinformējot par to datu subjektu;

2) personas dati ir publiski;

3) personas dati nepieciešami zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem un šādu datu apstrāde nepārkāpj datu subjekta tiesības un brīvības;

4) datu subjekta informēšana prasa nesamērīgas pūles vai ir neiespējama.

28.

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

30.

 

 

31.

 

32.

 

 

 

 

 

 

33.

 

34.

 

 

/Juridiskā komisija/

Izteikt 8.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Ja personas dati nav iegūti no datu subjekta, sistēmas pārzinim ir pienākums pirms datu izpaušanas trešajām personām sniegt datu subjektam šādu informāciju:”

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 8.panta pirmās daļas 1.punktā vārdu “un” ar vārdiem “kā arī”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 8.panta otrās daļas 1.punktā vārdu “vākšanu” ar vārdu “apstrādi”.

/Satiksmes ministrija/

Izslēgt 8.panta otrās daļas 2.punktu.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 8.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) apstrādājot personas datus zinātniskiem, vēsturiskiem vai statistiskiem pētījumiem, datu subjekta informēšana prasa nesamērīgas pūles vai ir neiespējama;”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 8.panta otrās daļas ceturto punktu.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izslēgt 8.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “prasa nesamērīgas pūles vai”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

Neatbalstīt.

8.pants. (1) Ja personas dati nav iegūti no datu subjekta, sistēmas pārzinim ir pienākums pirms datu izpaušanas trešajām personām sniegt datu subjektam šādu informāciju:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds, uzvārds, kā arī adrese;

2) paredzētais personas datu apstrādes mērķis;

3) iespējamie personas datu saņēmēji;

4) personas datu ieguves avots;

5) datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un iespējas izdarīt tajos labojumus.

(2) Šā panta pirmā daļa netiek piemērota, ja:

1) likums paredz personas datu apstrādi, neinformējot par to datu subjektu;

2) apstrādājot personas datus zinātniskiem, vēsturiskiem vai statistiskiem pētījumiem, datu subjekta informēšana prasa nesamērīgas pūles vai ir neiespējama.

 

 

 

9.pants. (1) Lai aizsargātu datu subjekta intereses, sistēmas pārzinis nodrošina:

1) personas datu apstrādes likumību;

2) personas datu vākšanu atbilstoši paredzētajam mērķim;

3) personas datu glabāšanas veidu, kas datu subjektu ļauj identificēt attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu;

4) personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

(2) Personas datu apstrāde sākotnēji neparedzētiem mērķiem ir pieļaujama, ja tā nepārkāpj datu subjekta tiesības un tiek veikta zinātnisku vai statistisku pētījumu vajadzībām atbilstoši šī likuma 8.pantā un 9.panta pirmajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.

35.

/Satiksmes ministrija/

Izteikt 9.panta pirmās daļas otro punktu šādā redakcijā:

“2) personas datu vākšanu atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

Redakcionāli precizēt.

9.pants. (1) Lai aizsargātu datu subjekta intereses, sistēmas pārzinis nodrošina:

1) personas datu apstrādes likumību;

2) personas datu vākšanu atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā;

3) tādu personas datu glabāšanas veidu, kas datu subjektu ļauj identificēt attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu;

4) personas datu pareizību un to savlaicīgu atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

(2) Personas datu apstrāde sākotnēji neparedzētiem mērķiem ir pieļaujama, ja tā nepārkāpj datu subjekta tiesības un tiek veikta zinātnisku vai statistisku pētījumu vajadzībām atbilstoši šī likuma 8.pantā un 9.panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

 

 

 

10.pants. (1) Sensitīvo personas datu apstrāde ir aizliegta, izņemot, ja:

1) datu subjekts ir devis rakstisku piekrišanu savu sensitīvo datu apstrādei;

2) speciāla personas datu apstrāde, neprasot datu subjekta piekrišanu, ir paredzēta normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, un tie garantē personas datu aizsardzību;

3) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas personas dzīvību un veselību, un datu subjekts tiesiski vai fiziski nav spējīgs dot savu piekrišanu;

4) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu likumīgus sabiedrisko organizāciju un to apvienību mērķus, ja tā ir saistīta tikai ar šo organizāciju vai to apvienību locekļiem, un tiek garantēta personas datu aizsardzība;

5) personas datu apstrāde ir nepieciešama profilaktiskās medicīnas vai ārstēšanas vajadzībām, un to veic ārstniecības persona vai veselības aprūpes dienests, nodrošinot atbilstošu personas datu aizsardzību;

6) apstrāde attiecas uz tādiem personas datiem, kuri ir nepieciešami fiziskās vai juridiskās personas likumīgo tiesību un interešu aizsardzībai tiesā.

 

36.

 

 

37.

 

 

 

 

38.

 

/Juridiskā komisija/

Papildināt 10.panta 4.punktu pēc vārda “likumīgus” ar vārdu “nekomerciālus”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 10.panta 4.punktā vārdus “tiek garantēta personas datu aizsardzība” ar vārdiem “personas dati netiek nodoti trešajām personām”.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt 10.panta pirmās daļas 6.punktu pēc vārdiem “aizsardzībai tiesā” ar vārdiem “likumā noteiktajā kārtībā”.

Redakcionāli precizēt.

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

10.pants. Sensitīvo personas datu apstrāde ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad:

1) datu subjekts ir devis rakstveida piekrišanu savu sensitīvo datu apstrādei;

2) speciāla personas datu apstrāde, neprasot datu subjekta piekrišanu, ir paredzēta normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, un šie normatīvie akti garantē personas datu aizsardzību;

3) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas personas dzīvību un veselību, un datu subjekts tiesiski vai fiziski nav spējīgs dot savu piekrišanu;

4) personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu likumīgus nekomerciālus sabiedrisko organizāciju un to apvienību mērķus, ja šī datu apstrāde ir saistīta tikai ar šo organizāciju vai to apvienību locekļiem un personas dati netiek nodoti trešajām personām;

5) personas datu apstrāde ir nepieciešama profilaktiskās medicīnas vai ārstēšanas vajadzībām un to veic ārstniecības persona vai veselības aprūpes dienests, nodrošinot atbilstošu personas datu aizsardzību;

6) apstrāde attiecas uz tādiem personas datiem, kuri ir nepieciešami fiziskās vai juridiskās personas likumīgo tiesību un interešu aizsardzībai tiesā.

 

 

39.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 10.1 pantu šādā redakcijā:

“10.1 pants. Ja personas dati attiecas uz disciplināriem un administratīviem pārkāpumiem vai spriedumiem civillietās, šo datu apstrādi ir tiesīgas veikt vienīgi valsts vai pašvaldību institūciju pilnvarotas amatpersonas.”

Atbalstīt.

10.1 pants. Ja personas dati attiecas uz disciplināriem un administratīviem pārkāpumiem vai spriedumiem civillietās, šo datu apstrādi ir tiesīgas veikt vienīgi valsts vai pašvaldību institūciju pilnvarotas amatpersonas.

11.pants. (1) Sistēmas pārzinim ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos personas datus izpaust valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām, kuras sistēmas pārzinis pirms minēto datu izpaušanas ir identificējis.

(2) Papildus šī panta pirmajā daļā minēto institūciju amatpersonām personas datus var izpaust arī citām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras pamato informācijas nepieciešamību, ja, personas datus izpaužot:

1) netiek atklāta informācija, kas ir valsts noslēpums;

2) netiek apdraudēta sabiedriskā drošība vai kārtība, cilvēku dzīvība, veselība vai īpašums;

3) netiek pārkāptas citas būtiskas datu subjekta vai citu personu tiesības.

(3) Personas dati var tikt izpausti, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu vai vienošanos, norādot to izmantošanas mērķi, ja ar likumu nav noteikta citāda kārtība. Personas datu pieprasījumā norādāma informācija, kas ļauj identificēt datu pieprasītāju un datu subjektu, kā arī pieprasāmo personas datu apjoms.

(4) Saņemtos personas datus drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

/Satiksmes ministrija/

Izteikt 11.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“11.pants. (1)  Sistēmas pārzinim ir pienākums likumā noteiktajos izņēmuma gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām. Sistēmas pārzinis izpauž personas datus tikai tām valsts un pašvaldību institūciju amatpersonām, kuras pirms datu izpaušanas ir identificējis.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 11.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“11.pants. (1)  Sistēmas pārzinim ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Sistēmas pārzinis izpauž personas datus tikai tām valsts un pašvaldību amatpersonām, kuras pirms datu izpaušanas ir identificējis.”;

attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

Redakcionāli precizēt.

 

 

Atbalstīt daļēji (izteikts atbildīgās komisijas redakcijā).

 

 

Atbalstīt.

11.pants. (1)  Sistēmas pārzinim ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Sistēmas pārzinis izpauž personas datus tikai tām valsts un pašvaldību amatpersonām, kuras pirms datu izpaušanas ir identificējis.

(2) Personas datus var izpaust, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu vai vienošanos, norādot datu izmantošanas mērķi, ja likumā nav noteikts citādi. Personas datu pieprasījumā norādāma informācija, kas ļauj identificēt datu pieprasītāju un datu subjektu, kā arī pieprasāmo personas datu apjoms.

(3) Saņemtos personas datus drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem.

 

 

 

 

12.pants. (1) Personas datu apstrādi sistēmas pārzinis var uzticēt citai fiziskajai vai juridiskajai personai (personas datu operatoram), noslēdzot rakstisku līgumu.

(2) Personas datu operators viņam uzticētos personas datus drīkst apstrādāt tikai līgumā norādītajā apjomā un atbilstoši tajā paredzētajiem mērķiem.

(3) Personas datu operatoram pirms personas datu apstrādes sākšanas jāveic sistēmas pārziņa norādītie drošības pasākumi sistēmas aizsardzībai atbilstoši šī likuma prasībām.

(4) Sistēmas pārzinis ir atbildīgs par drošības pasākumu ievērošanu.

42.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 12.panta trešajā daļā vārdu “sistēmas” ar vārdiem “personas datu apstrādes sistēmas”.

Atbalstīt.

12.pants. (1) Personas datu apstrādi sistēmas pārzinis var uzticēt citai fiziskajai vai juridiskajai personai (personas datu operatoram), noslēdzot rakstveida līgumu.

(2) Personas datu operators viņam uzticētos personas datus drīkst apstrādāt tikai līgumā norādītajā apjomā un atbilstoši tajā paredzētajiem mērķiem.

(3) Personas datu operatoram pirms personas datu apstrādes sākšanas jāveic sistēmas pārziņa norādītie drošības pasākumi personas datu apstrādes sistēmas aizsardzībai atbilstoši šā likuma prasībām.

(4) Sistēmas pārzinis ir atbildīgs par drošības pasākumu ievērošanu.

 

III nodaļa

Datu subjekta tiesības

     

III nodaļa

Datu subjekta tiesības

13.pants. (1) Papildus šī likuma 7. un 8.pantā norādītajām datu subjekta tiesībām datu subjektam ir tiesības iegūt bez maksas visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu.

(2) Datu subjektam ir tiesības iegūt to fizisko vai juridisko personu sarakstu, kuras noteiktā laikposmā no sistēmas pārziņa ir saņēmušas informāciju par datu subjektu, ja vien šīs ziņas izpaust nav aizliegts ar likumu. Šajā sarakstā nav iekļaujamas valsts iestādes, kas ir kriminālprocesa virzītāji vai operatīvās darbības subjekti un attiecīgajā laikposmā saņēmušas informāciju par datu subjektu.

(3) Datu subjektam ir tiesības bez maksas pieprasīt arī šādu informāciju:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds, uzvārds un adrese;

2) personas datu apstrādes mērķis, apjoms un veids;

3) datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi;

4) personas datu ieguves avots, ja vien šīs ziņas izpaust nav aizliegts ar likumu.

(4) Datu subjektam ir tiesības bez maksas (ne biežāk kā divas reizes gadā) saņemt rakstiski šī panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā norādīto informāciju mēneša laikā no datu subjekta pieprasījuma iesniegšanas dienas.

 

43.

 

 

44.

 

 

 

 

45.

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 13.panta otrajā daļā vārdu “iestādes” ar vārdu “institūcijas”.

/Satiksmes ministrija/

Aizstāt 13.panta otrajā daļā vārdus “vai operatīvās darbības subjekti” ar vārdiem “vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 13.panta trešās daļas 1.punktā vārdu “un” ar vārdiem “kā arī”.

/Satiksmes ministrija/

Papildināt 13.panta trešo daļu ar piekto punktu šādā redakcijā:

“5) automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, kuras piemērojot tiek pieņemti individuāli automatizēti lēmumi”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 13.panta ceturtajā daļā vārdus “šī panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā” ar vārdiem “šajā pantā”.

Redakcionāli precizēt.

 

Atbalstīt.

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

13.pants. (1) Papildus šā likuma 7. un 8.pantā minētajām tiesībām datu subjektam ir tiesības iegūt bez maksas visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu.

(2) Datu subjektam ir tiesības iegūt to fizisko vai juridisko personu sarakstu, kuras noteiktā laikposmā no sistēmas pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust. Šajā sarakstā nav iekļaujamas valsts institūcijas, kas ir kriminālprocesa virzītāji vai operatīvās darbības subjekti un attiecīgajā laikposmā saņēmušas informāciju par datu subjektu.

(3) Datu subjektam ir tiesības bez maksas pieprasīt arī šādu informāciju:

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds, uzvārds, kā arī adrese;

2) personas datu apstrādes mērķis, apjoms un veids;

3) datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi;

4) personas datu ieguves avots, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust;

5) automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, par kuru piemērošanu tiek pieņemti individuāli automatizēti lēmumi.

(4) Datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas bez maksas (ne biežāk kā divas reizes gadā) saņemt rakstveidā šajā pantā minēto informāciju.

 

 

14.pants. (1) Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim. Ja datu subjekts var pamatot, ka sistēmā iekļautie personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, sistēmas pārziņa pienākums ir nekavējoties novērst šo nepilnību vai pārkāpumu.

(2) Ja informācija tikusi atsaukta, sistēmas pārzinim jānodrošina gan jaunās, gan atsauktās informācijas pieejamība, kā arī lai izziņas saņēmējs minēto informāciju saņemtu vienlaikus.

 

48.

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

51.

 

/Satiksmes ministrija/

Papildināt 14.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem “vai pārkāpumu” ar vārdiem “un par to paziņot trešajām personām, kas iepriekš ir saņēmušas nelikumīgi apstrādātos datus”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 14.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem “vai pārkāpumu” ar vārdiem “un par to paziņot trešajām personām, kas iepriekš ir saņēmušas apstrādātos datus”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 14.panta pirmajā daļā vārdu “sistēmā” ar vārdiem “personas datu apstrādes sistēmā”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 14.panta otrajā daļā vārdu “izziņas” ar vārdu “uzziņas”.

Redakcionāli precizēt.

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

14.pants. (1) Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim. Ja datu subjekts var pamatot, ka personas datu apstrādes sistēmā iekļautie personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim, sistēmas pārziņa pienākums ir nekavējoties novērst šo nepilnību vai pārkāpumu un par to paziņot trešajām personām, kas iepriekš ir saņēmušas apstrādātos datus.

(2) Ja informācija tikusi atsaukta, sistēmas pārzinim jānodrošina, lai būtu pieejama gan jaunā, gan atsauktā informācija, kā arī lai uzziņas saņēmējs minēto informāciju saņemtu vienlaikus.

 

52.

/Satiksmes ministrija/

Papildināt likumprojektu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Šī likuma 13. un 14.pantu nepiemēro, ja apstrādātie dati tiek izmantoti tikai zinātniskām un statistikas vajadzībām un pamatojoties uz tiem attiecībā uz datu subjektu netiek veiktas nekādas darbības un pieņemti lēmumi”.

Atbalstīt.

Redakcionāli precizēt.

14.1 pants. Šā likuma 13. un 14.pantu nepiemēro, ja apstrādātie dati tiek izmantoti tikai zinātnisku un statistisku pētījumu vajadzībām un, pamatojoties uz tiem, attiecībā uz datu subjektu netiek veiktas nekādas darbības un netiek pieņemti nekādi lēmumi.

 

 

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

/Satiksmes ministrija/

Papildināt likumprojektu ar 14.2 pantu šādā redakcijā:

“14.2 pants. Persona var nepakļauties individuālam automatizētam lēmumam. Persona var nepakļauties iepriekš minētajam lēmumam, ja šis lēmums pieņemts saskaņā ar likumu vai līgumu, kas noslēgts ar datu subjektu”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar 14.2 pantu šādā redakcijā:

“14.2 pants. Persona var nepakļauties individuālam lēmumam, kas pieņemts pamatojoties tikai uz automatizēti apstrādātiem datiem. Personu var pakļaut iepriekš minētajam lēmumam, ja tas pieņemts saskaņā ar likumu vai līgumu, kas noslēgts ar datu subjektu.”

Atbalstīt daļēji (izteikts atbildīgās komisijas redakcijā).

 

 

 

Atbalstīt.

14.2 pants. Persona var nepakļauties individuālam lēmumam, kas pieņemts pamatojoties tikai uz automatizēti apstrādātiem datiem. Personu var pakļaut iepriekš minētajam lēmumam, ja tas pieņemts saskaņā ar likumu vai līgumu, kas noslēgts ar datu subjektu.

 

55.

 

 

 

 

 

 

56.

/Satiksmes ministrija/

Papildināt likumprojektu ar 14.3 pantu šādā redakcijā:

“14.3 pants. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi, ja tie tiks izmantoti tiešā mārketinga vajadzībām”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar 14.3 pantu šādā redakcijā:

“14.3 pants. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja tie tiks izmantoti komerciālām vajadzībām”.

Atbalstīt daļēji (izteikts atbildīgās komisijas redakcijā).

 

Atbalstīt.

14.3 pants. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja tie tiks izmantoti komerciālām vajadzībām.

 

 

 

15.pants. Datu subjektam ir tiesības pārsūdzēt Valsts datu inspekcijā sistēmas pārziņa atteikumu sniegt šī likuma 13.pantā minēto informāciju vai veikt šī likuma 14.pantā minētās darbības.

     

15.pants. Datu subjektam ir tiesības pārsūdzēt Valsts datu inspekcijā sistēmas pārziņa atteikumu sniegt šā likuma 13.pantā minēto informāciju vai veikt šā likuma 14.pantā minētās darbības.

IV nodaļa

Personas datu apstrādes kārtība

     

IV nodaļa

Personas datu apstrādes kārtība

16.pants. (1) Visām valsts un pašvaldību institūcijām, citām juridiskajām un fiziskajām personām, kas veic vai vēlas uzsākt personas datu apstrādi un veido personas datu apstrādes sistēmas, jāreģistrē tās šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja ar likumu nav noteikta citāda kārtība.

(2) Šajā likumā noteiktā reģistrācijas kārtība neattiecas uz personas datu apstrādi, ko sabiedriskās drošības, noziedzības apkarošanas vai valsts drošības un aizsardzības jomā veic speciāli ar likumu pilnvarotas institūcijas.

   

Redakcionāli precizēt.

16.pants. (1) Visām valsts un pašvaldību institūcijām, citām fiziskajām un juridiskajām personām, kas veic vai vēlas uzsākt personas datu apstrādi un veido personas datu apstrādes sistēmas, jāreģistrē tās šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja likumā nav noteikts citādi.

(2) Šajā likumā noteiktā reģistrācijas kārtība neattiecas uz personas datu apstrādi, ko sabiedriskās drošības, noziedzības apkarošanas vai valsts drošības un aizsardzības jomā veic speciāli ar likumu pilnvarotas institūcijas.

 

17.pants. (1) Šī likuma 16.pantā minētās institūcijas un personas, kas vēlas uzsākt personas datu apstrādi un izveidot personas datu apstrādes sistēmu, iesniedz Valsts datu inspekcijā reģistrācijas pieteikumu, kurā ir iekļauta šāda informācija:

1) institūcijas vai personas (sistēmas pārziņa) nosaukums (vārds, uzvārds), reģistrācijas kods, adrese un tālruņa numurs;

2) sistēmas pārziņa pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs;

3) personas datu apstrādes sistēmas darbības tiesiskais pamats;

4) informācija par to, kādus personas datus ietvers sistēma, kādiem mērķiem tā paredzēta un kāds būs informācijas apstrādes apjoms;

5) paredzētais informācijas apstrādes veids;

6) plānotais personas datu iegūšanas veids un to kvalitātes kontroles mehānisms;

7) citas datu apstrādes sistēmas, ar kurām būs saistīta reģistrējamā sistēma;

8) personas dati, kādus no reģistrējamās sistēmas varēs iegūt saistītās sistēmas, kā arī dati, kādus reģistrējamā sistēma varēs iegūt no saistītajām sistēmām;

9) veids, kādā reģistrējamās sistēmas dati var tikt nodoti citai sistēmai;

10) fiziskās personas identifikācijas kodi, kādus lietos reģistrējamā sistēma;

11) veids, kādā notiks informācijas apmaiņa ar datu subjektu;

12) kārtība, kādā datu subjekts ir tiesīgs saņemt informāciju par sevi, kā arī citu šī likuma 8., 9. un 11.pantā norādīto informāciju;

13) personas datu papildināšanas un atjaunošanas kārtība;

14) tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas nodrošina personas datu aizsardzību.

(2) Ja šī panta pirmajā daļā minētajā informācijā ir izmaiņas, sistēmas pārzinis 30 dienu laikā rakstiski par to informē Valsts datu inspekciju.

(3) Reģistrējot personas datu apstrādes sistēmu, sistēmas pārziņa pilnvarotā persona saņem datu apstrādes sistēmas reģistrācijas apliecību.

 

57.

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

59.

 

/Juridiskā komisija/

Papildināt 17.panta pirmo daļu ar jaunu 5., 6.punktu šādā redakcijā:

“5) datu subjekti;

6) personas datu saņēmēji;”

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 17.panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“kādi personas dati tiks nodoti citām valstīm.”

/Satiksmes ministrija/

Papildināt 17.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts datu inspekcija pirms sistēmas reģistrācijas veic sistēmas personas datu apstrādes pārbaudi”.

 

Redakcionāli precizēt.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

17.pants. (1) Šā likuma 16.pantā minētās institūcijas un personas, kas vēlas uzsākt personas datu apstrādi un izveidot personas datu apstrādes sistēmu, iesniedz Valsts datu inspekcijai reģistrācijas pieteikumu, kurā ir iekļauta šāda informācija:

1) institūcijas vai personas (sistēmas pārziņa) nosaukums (vārds, uzvārds), reģistrācijas kods, adrese un tālruņa numurs;

2) sistēmas pārziņa pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese un tālruņa numurs;

3) personas datu apstrādes sistēmas darbības tiesiskais pamats;

4) kādus personas datus ietvers sistēma, kādiem mērķiem tā paredzēta un kāds būs informācijas apstrādes apjoms;

5) datu subjekti;

6) personas datu saņēmēji;

7) paredzētais informācijas apstrādes veids;

8) plānotais personas datu iegūšanas veids un to kvalitātes kontroles mehānisms;

9) citas datu apstrādes sistēmas, ar kurām būs saistīta reģistrējamā sistēma;

10) kādus personas datus no reģistrējamās sistēmas varēs iegūt saistītās sistēmas, kādus datus reģistrējamā sistēma varēs iegūt no saistītajām sistēmām;

11) veids, kādā reģistrējamās sistēmas dati tiks nodoti citai sistēmai;

12) fiziskās personas identifikācijas kodi, kādi tiks lietoti reģistrējamā sistēmā;

13) veids, kādā notiks informācijas apmaiņa ar datu subjektu;

14) kārtība, kādā datu subjekts ir tiesīgs saņemt informāciju par sevi, kā arī citu šā likuma 8., 9. un 11.pantā minēto informāciju;

15) personas datu papildināšanas un atjaunošanas kārtība;

16) tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas nodrošina personas datu aizsardzību;

17) kādi personas dati tiks nodoti citām valstīm.

(2) Valsts datu inspekcija pirms sistēmas reģistrācijas veic sistēmas personas datu apstrādes pārbaudi.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētajā informācijā ir izmaiņas, sistēmas pārzinis 30 dienu laikā rakstveidā par to informē Valsts datu inspekciju.

(4) Reģistrējot personas datu apstrādes sistēmu, sistēmas pārziņa pilnvarotā persona saņem datu apstrādes sistēmas reģistrācijas apliecību.

18.pants. (1) Valsts datu inspekcija var atteikt reģistrēt datu apstrādes sistēmu, ja:

1) nav iesniegta visa šī likuma 17.pantā norādītā informācija;

2) nav ievēroti šajā likumā noteiktie personas datu apstrādes principi un kārtība.

(2) Valsts datu inspekcijas reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 

60.

 

 

 

61.

 

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 18.panta pirmajā daļā vārdus “datu apstrādes sistēmu” ar vārdiem “personas datu apstrādes sistēmu”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 18.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pārbaudot personas datu apstrādes sistēmu konstatēti pārkāpumi.”.

Redakcionāli precizēt.

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

18.pants. (1) Valsts datu inspekcija var atteikties reģistrēt personas datu apstrādes sistēmu, ja:

1) nav iesniegta visa šā likuma 17.pantā norādītā informācija;

2) pārbaudot personas datu apstrādes sistēmu konstatēti pārkāpumi.

(2) Valsts datu inspekcijas atteikumu reģistrēt personas datu apstrādes sistēmu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

19.pants. (1) Valsts datu inspekcijas personas datu apstrādes sistēmu reģistrā iekļauj šī likuma 17.pantā norādīto informāciju. Reģistrs ir publiski pieejams.

(2) Informāciju par reģistrētajām sistēmām publicē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

62.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 19.panta otrajā daļā vārdu “sistēmām” ar vārdiem “personas datu apstrādes sistēmām”.

Atbalstīt.

 

Redakcionāli precizēt.

19.pants. (1) Valsts datu inspekcija personas datu apstrādes sistēmu reģistrā iekļauj šā likuma 17.pantā minēto informāciju. Reģistrs ir publiski pieejams.

(2) Informāciju par reģistrētajām personas datu apstrādes sistēmām publicē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

20.pants. (1) Sistēmas pārziņa pienākums ir lietot nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu neatļautu to izmantošanu, nodošanu, bojāšanu vai dzēšanu.

(2) Sistēmas pārzinis kontrolē sistēmā ievadīto personas datu veidu un ievadīšanas laiku un ir atbildīgs par to personu rīcību, kuras veic personas datu apstrādi.

63.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdu “sistēmā” ar vārdiem “personas datu apstrādes sistēmā”.

Atbalstīt.

20.pants. (1) Sistēmas pārziņa pienākums ir lietot nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai aizsargātu personas datus un novērstu neatļautu to izmantošanu, nodošanu, bojāšanu vai dzēšanu.

(2) Sistēmas pārzinis kontrolē personas datu apstrādes sistēmā ievadīto personas datu veidu un ievadīšanas laiku un ir atbildīgs par to personu rīcību, kuras veic personas datu apstrādi.

21.pants. Sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības nosaka Ministru kabinets.

64.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 21.pantā vārdu “sistēmas” ar vārdiem “personas datu apstrādes sistēmas”.

Atbalstīt.

21.pants. Personas datu apstrādes sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības nosaka Ministru kabinets.

22.pants. (1) Fiziskās personas, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē, rakstiski apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust personas datus. Šo personu pienākums ir neizpaust personas datus arī pēc darba tiesisko vai citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās.

(2) Sistēmas pārziņa pienākums ir veikt šī panta pirmajā daļā minēto personu uzskaiti.

(3) Apstrādājot personas datus, personas datu operatoram jāievēro sistēmas pārziņa norādījumi.

   

Redakcionāli precizēt.

22.pants. (1) Fiziskās personas, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē, rakstveidā apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust personas datus. Šo personu pienākums ir neizpaust persona s datus arī pēc darba tiesisko vai citu līgumā noteikto attiecību izbeigšanās.

(2) Sistēmas pārziņa pienākums ir veikt šā panta pirmajā daļā minēto personu uzskaiti.

(3) Apstrādājot personas datus, personas datu operatoram jāievēro sistēmas pārziņa norādījumi.

 

23.pants. (1) Personas datus var nodot uz citu valsti, ja šī valsts nodrošina datu aizsardzības pakāpi, kas nav zemāka par Latvijā spēkā esošo datu aizsardzības pakāpi, un ir saņemta Valsts datu inspekcijas rakstiska piekrišana.

(2) Izņēmumi šī panta pirmajā daļā noteikto prasību ievērošanā ir iespējami, ja tiek ievērots vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) datu subjekts ir devis piekrišanu datu nodošanai uz citu valsti;

2) datu nodošana ir nepieciešama, lai izpildītu vienošanos starp datu subjektu un sistēmas pārzini, vai arī personas dati jānodod saskaņā ar datu subjekta līgumsaistībām;

3) datu nodošana ir nepieciešama un noteiktā kārtībā pieprasīta saskaņā ar svarīgām valsts un sabiedriskajām interesēm vai ir nepieciešama tiesvedībā;

4) datu nodošana ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses;

5) datu nodošana attiecas uz tiem personas datiem, kuri ir publiski vai ir uzkrāti publiski pieejamā reģistrā.

65.

 

 

 

 

 

66.

/Satiksmes ministrija/

Aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdus “nav zemāka par Latvijā spēkā esošo datu aizsardzības pakāpi” ar vārdiem “atbilstoša attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 23.panta otrās daļas 4.punktā vārdus “vitāli svarīgas intereses” ar vārdiem “dzīvību un veselību”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Redakcionāli precizēt.

23.pants. (1) Personas datus var nodot citai valstij, ja šī valsts nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei, un ir saņemta Valsts datu inspekcijas rakstveida piekrišana.

(2) Izņēmumi šā panta pirmajā daļā minēto prasību pildīšanā ir pieļaujami, ja tiek ievērots vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

1) datu subjekts ir piekritis datu nodošanai citai valstij;

2) datu nodošana ir nepieciešama, lai izpildītu vienošanos starp datu subjektu un sistēmas pārzini, vai arī personas dati jānodod saskaņā ar datu subjekta līgumsaistībām;

3) datu nodošana ir nepieciešama un noteiktā kārtībā pieprasīta saskaņā ar svarīgām valsts un sabiedriskajām interesēm vai ir nepieciešama tiesvedībā;

4) datu nodošana ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta dzīvību un veselību;

5) datu nodošana attiecas uz publiskiem vai publiski pieejamā reģistrā uzkrātiem personas datiem.

 

24.pants. (1) Personas datu aizsardzības uzraudzību veic Valsts datu inspekcija, kas atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Valsts datu inspekciju vada direktors.

(2) Valsts datu inspekcijas pienākumi personas datu aizsardzības jomā:

1) nodrošināt valstī datu apstrādes atbilstību šī likuma prasībām;

2) pieņemt lēmumus un izskatīt sūdzības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;

3) reģistrēt sistēmas;

4) ierosināt un veikt darbības, kas vērstas uz efektīvāku personas datu aizsardzību.

(3) Valsts datu inspekcijas tiesības personas datu aizsardzības jomā:

1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām inspekcijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

2) veikt sistēmas pirmsreģistrācijas pārbaudi;

3) pieprasīt datu bloķēšanu, izdzēšanu vai iznīcināšanu, noteikt pastāvīgu vai pagaidu aizliegumu datu apstrādei;

4) iesniegt tiesā prasību par personas datu aizsardzības likuma pārkāpumiem.

67.

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 24.panta pirmās daļās otro teikumu šādā redakcijā:

“Valsts datu inspekciju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets pēc tieslietu ministra priekšlikuma.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt 24.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts datu inspekcija darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets. Valsts datu inspekcija katru gadu sniedz Ministru kabinetam ziņojumu par savu darbību un publicē to oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”;

attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 24.pantā vārdu “sistēmas” ar vārdiem “personas datu apstrādes sistēmas”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

Redakcionāli precizēt.

24.pants. (1) Personas datu aizsardzības uzraudzību veic Valsts datu inspekcija, kas atrodas Tieslietu ministrijas pārraudzībā. Valsts datu inspekciju vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets pēc tieslietu ministra priekšlikuma.

(2) Valsts datu inspekcija darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru apstiprina Ministru kabinets. Valsts datu inspekcija katru gadu sniedz Ministru kabinetam ziņojumu par savu darbību un publicē to oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(3) Valsts datu inspekcijas pienākumi personas datu aizsardzības jomā ir šādi:

1) nodrošināt valstī datu apstrādes atbilstību šā likuma prasībām;

2) pieņemt lēmumus un izskatīt sūdzības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību;

3) reģistrēt personas datu apstrādes sistēmas;

4) ierosināt un veikt darbības, kas vērstas uz efektīvāku personas datu aizsardzību.

(4) Valsts datu inspekcijas tiesības personas datu aizsardzības jomā ir šādas:

1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez maksas saņemt no fiziskajām un juridiskajām personām inspekcijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

2) veikt personas datu apstrādes sistēmas pirmsreģistrācijas pārbaudi;

3) pieprasīt datu bloķēšanu, izdzēšanu vai iznīcināšanu, noteikt pastāvīgu vai pagaidu aizliegumu datu apstrādei;

4) iesniegt tiesā prasību par šā likuma pārkāpumiem.

 

25.pants. (1) Lai izpildītu šī likuma 24.panta otrajā daļā minētos pienākumus, Valsts datu inspekcijas direktoram un viņa pilnvarotiem inspektoriem, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības:

1) bez iepriekšēja brīdinājuma iekļūt jebkurās nedzīvojamās telpās, kurās atrodas sistēmas, un sistēmas pārziņa pārstāvja klātbūtnē veikt nepieciešamo pārbaudi vai citus pasākumus, lai noteiktu personas datu apstrādes procesa atbilstību likumam;

2) pieprasīt rakstisku vai mutisku paskaidrojumu no jebkuras fiziskās vai juridiskās personas, kas ir saistīta ar personas datu apstrādi;

3) pieprasīt uzrādīt dokumentus un saņemt citu informāciju, kas attiecas uz kontrolējamo sistēmu;

4) pieprasīt sistēmas, jebkuras tās iekārtas vai informācijas nesēja pārbaudi un noteikt ekspertīzi nepieciešamo jautājumu izpētei;

5) ja nepieciešams, savu pienākumu izpildes nodrošināšanai pieaicināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus;

6) ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt tiesībaizsardzības iestādēm materiālus vainīgo personu saukšanai pie atbildības.

(2) Reģistrēšanā un inspicēšanā iesaistītie Valsts datu inspekcijas darbinieki nodrošina reģistrācijas un inspicēšanas gaitā iegūtās informācijas neizpaušanu, izņemot publiski pieejamu informāciju. Šis aizliegums ir spēkā arī pēc amata pienākumu pildīšanas izbeigšanas.

70.

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

72.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 25.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “bez iepriekšējā brīdinājuma iekļūt jebkurās nedzīvojamās telpās” ar vārdiem “brīvi apmeklēt jebkuras nedzīvojamās telpas”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 25.panta otrajā daļā vārdus “inspicēšanā” un “inspicēšanas” ar vārdiem “pārbaudēs” un “pārbaužu”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 25.pantā vārdus “sistēmas” un “sistēmu” ar vārdiem “personas datu apstrādes sistēmas” un “personas datu apstrādes sistēmu”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Redakcionāli precizēt.

25.pants. (1) Lai izpildītu šā likuma 24.panta otrajā daļā minētos pienākumus, Valsts datu inspekcijas direktoram un viņa pilnvarotiem inspektoriem, uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības:

1) brīvi apmeklēt jebkuras nedzīvojamās telpas, kurās atrodas personas datu apstrādes sistēmas, un sistēmas pārziņa pārstāvja klātbūtnē veikt nepieciešamo pārbaudi vai citus pasākumus, lai noteiktu personas datu apstrādes procesa atbilstību likumam;

2) pieprasīt rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumu no jebkuras fiziskās vai juridiskās personas, kas saistīta ar personas datu apstrādi;

3) pieprasīt, lai tiek uzrādīti dokumenti un sniegta cita informācija, kas attiecas uz kontrolējamo personas datu apstrādes sistēmu;

4) pieprasīt personas datu apstrādes sistēmas, jebkuras tās iekārtas vai informācijas nesēja pārbaudi un noteikt ekspertīzi pārbaudāmo jautājumu izpētei;

5) ja nepieciešams, savu pienākumu izpildes nodrošināšanai pieaicināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus;

6) ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt tiesībaizsardzības iestādēm materiālus vainīgo personu saukšanai pie atbildības.

(2) Reģistrēšanā un pārbaudēs iesaistītie Valsts datu inspekcijas darbinieki nodrošina reģistrācijas un pārbaužu gaitā iegūtās informācijas neizpaušanu, izņemot publiski pieejamo informāciju. Šis aizliegums ir spēkā arī pēc tam, kad darbinieks beidzis pildīt amata pienākumus.

 

Pārejas noteikums

Šī likuma 16.pantā minētajām institūcijām un personām, kuras darbību sākušas pirms šī likuma stāšanās spēkā, jāreģistrējas Valsts datu inspekcijā sešu mēnešu laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas. Nereģistrēto sistēmu darbība pēc šī termiņa notecēšanas jāizbeidz.

   

Redakcionāli precizēt.

Pārejas noteikums

Šā likuma 16.pantā minētajām institūcijām un personām, kuras darbību sākušas pirms šā likuma stāšanās spēkā, jāreģistrējas Valsts datu inspekcijā sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas. Nereģistrēto sistēmu darbība pēc šā termiņa jāizbeidz.