Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību

īpašuma objektu privatizāciju"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1994, 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I daļu aiz termina "Kapitāla daļa – akcija, daļa vai paja statūtsabiedrībā" ar terminu šādā redakcijā:

"Investīcijas – šā likuma izpratnē: naudas un ķermenisko lietu ieguldījums uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā."

2. Papildināt 2.pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

"10. Ja privatizējamo objektu – nekustamo īpašumu – privatizē, sadalot to reālās daļās, tās ir jānošķir."

3. 6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ienākumi no valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas pēc privatizācijas izdevumu atskaitīšanas, kā arī likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" paredzēto ieskaitījumu izdarīšanas rezerves fondā ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondos likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" noteiktajā kārtībā, bet ieņēmumi, kas gūti, kapitalizējot valsts budžeta maksājumu pamatparādus, ieskaitāmi attiecīgajā budžetā likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā. Ja Ministru kabinets ir noteicis konkrētu valsts īpašuma objektu privatizācijas ienākumu vai to daļas izmantošanu, kas atbilst likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" noteiktajiem mērķiem, tā ir iekļaujama Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izmantošanas programmā.";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"6. Ja, privatizējot valsts vai pašvaldības īpašuma objektu, kā maksāšanas līdzekli izmanto tikai sertifikātus vai latos maksājamā daļa ir mazāka par privatizācijas izdevumiem, tad objekta privatizācijas izdevumi normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā privatizācijas subjektam jāsamaksā latos.

7. Privatizējot valsts īpašuma objektus, šā panta sestajā daļā paredzētie privatizācijas izdevumi ir šā likuma 11.pantā paredzētā atlīdzība par valsts īpašuma objektu privatizāciju."

4. Izteikt 11.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Privatizācijas aģentūras rezervi (rezerves fondu) veido tās ienākumu pārsniegums pār izdevumiem un likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" paredzētie ieskaitījumi. Rezerves (rezerves fonda) līdzekļi izmantojami tikai valsts īpašuma privatizācijas procesa nodrošinājumam saskaņā ar Ministru kabineta normatīvajiem aktiem. Citu kapitālu un rezervju Privatizācijas aģentūrai nav."

5. Aizstāt 15.panta otrajā daļā vārdu "pilda" ar vārdiem "var pildīt".

6. Izslēgt 17.panta pirmās daļas pirmajā punktā vārdus "uz kurām pirmpirkuma tiesības ir to pašreizējam īrniekam".

7. Papildināt 24.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja valsts īpašuma objekta privatizācijas noteikumos ir paredzēts, ka privatizācijas subjektam, iesniedzot šā panta otrajā daļā paredzēto apliecinājumu, jāsamaksā drošības nauda, izsoles dalības maksa vai jāveic cits maksājums, šis maksājums jāieskaita Privatizācijas aģentūras norādītajā kontā līdz šā panta otrajā daļā minētā apliecinājuma iesniegšanas termiņam."

8. Izteikt 31.panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Minētajā lēmumā var noteikt pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas nosacījumus."

9. Izslēgt 35.panta pirmās daļas pirmajā punktā vārdus "uz kurām pirmpirkuma tiesības ir to pašreizējiem īrniekiem".

10. Papildināt 37.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"3. Ja šā likuma 34.panta pirmās daļas trešajā punktā noteiktajā termiņā pieteikušies divi vai vairāk pretendenti un 34.panta pirmās daļas ceturtajā punktā noteiktajā termiņā nav iesniegts pieteikums par pirmpirkuma tiesību realizēšanu, un privatizācijas projektā ir paredzēta pirkuma līguma slēgšana, pašvaldības īpašuma objekts pārdodams izsolē vai piedāvājumu konkursā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem izsoles vai piedāvājumu konkursa organizēšanas noteikumiem."

11. Papildināt 40.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"5. Privatizācijas projektam jāatbilst privatizācijas nosacījumiem, ja pašvaldība tādus ir apstiprinājusi."

12. Izteikt 41.panta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc privatizācijas projekta apstiprināšanas vai privatizācijas projekta grozīšanas lēmumu par privatizācijas projekta apstiprināšanu vai privatizācijas projekta grozīšanu, privatizācijas projekta un to dokumentu norakstus (kopijas), kuri apliecina pašvaldības darbības likumību objekta privatizācijā un atspoguļo privatizācijas projektā minētos faktus, iesniedz Ekonomikas ministrijai. Ziņas par privatizācijas projekta apstiprināšanu pašvaldība iesniedz Centrālajai statistikas pārvaldei tās noteiktajā kārtībā."

13. Papildināt trešo nodaļu ar 41.1 pantu šādā redakcijā:

"41.1 pants. Pašvaldības īpašuma objekta pircēja noteikšana

Pēc privatizācijas projekta apstiprināšanas pašvaldības īpašuma objekta pircēja noteikšanā piemēro šā likuma 26., 27., 28. un 29. pantu."

14. 43.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "un Centrālajai statistikas pārvaldei tās noteiktajā kārtībā";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pašvaldība lēmumu par privatizācijas pabeigšanu nosūta Ekonomikas ministrijai un Centrālajai statistikas pārvaldei tās noteiktajā kārtībā."

15. 46.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"2. Ja privatizē nekustamā īpašuma domājamo daļu, privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) jānosaka nākamā kopīpašnieka tiesības un pienākumi, kā arī apgrūtinājumi.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

 

16. 47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Privatizācijas subjekts nevar privatizēt īpašuma objektu, ja viņš saskaņā ar šo likumu Privatizācijas aģentūrai vai pašvaldībai nav iesniedzis šādus dokumentus:

1) juridiskā persona:

a) reģistrācijas apliecības norakstu,

b) apliecinātu statūtu (līguma) norakstu,

c) normatīvajos aktos noteikto institūciju dokumentu, kas apliecina, ka samaksāti valsts un pašvaldību budžetā ieskaitāmie nodokļi un nodevas (Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona),

d) deklarāciju par līdzekļu iegūšanas likumību atbilstoši Ekonomikas ministrijas apstiprinātai formai,

e) apkalpojošās bankas izziņu (ārvalstu juridiskā persona);

2) fiziskā persona – deklarāciju par līdzekļu iegūšanas likumību atbilstoši Ekonomikas ministrijas apstiprinātai formai un pašvaldības izsniegtu dokumentu par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu.";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito, vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"6. Ja privatizācijas rezultātā, izmantojot pārdošanas metodi, var rasties vai nostiprināties privatizējamā valsts vai pašvaldības īpašuma objekta vai tā pircēja dominējošais stāvoklis konkrētajā tirgū un privatizācija izpaužas kādā no Konkurences likuma 19.panta pirmajā daļā uzskaitītajiem apvienošanās veidiem, tad privatizācijas subjekts iepriekš var ziņot par to Konkurences padomei.

7. Šajā gadījumā Konkurences padome 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas izvērtē iespējamo apvienošanos saskaņā ar Konkurences likuma 20.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumiem un sniedz privatizācijas subjektam motivētu atbildi.

8. Ņemot vērā Konkurences padomes atbildi, privatizāciju veicošā institūcija ir tiesīga veikt attiecīgas izmaiņas objekta privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā).

9. Ja objekta pircējs nav sniedzis Konkurences padomei ziņojumu saskaņā ar šā panta sesto daļu, tad Konkurences padome ir tiesīga izskatīt apvienošanos, pamatojoties uz Konkurences likuma 20.panta ceturto daļu.

10. Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts tiek privatizēts, izmantojot reorganizācijas vai ieguldīšanas metodi, un tā rezultātā var rasties vai nostiprināties objekta dominējošais stāvoklis konkrētajā tirgū, un privatizācija izpaužas kādā no Konkurences likuma 19.panta pirmā daļā uzskaitītajiem apvienošanās veidiem, privatizāciju veicošajai institūcijai pirms privatizācijas noteikumu (privatizācijas projektu) apstiprināšanas par to jāziņo Konkurences padomei.

11. Šajā gadījumā Konkurences padome 30 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas dienas izvērtē iespējamo apvienošanos saskaņā ar Konkurences likuma 20.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumiem un sniedz privatizāciju veicošajai institūcijai motivētu atbildi.

12. Ņemot vērā Konkurences padomes atbildi, privatizāciju veicošā institūcija ir tiesīga veikt attiecīgas izmaiņas objekta privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā)."

17. Izslēgt 49.panta otrajā daļā vārdus "ar nolūku vai nolaidības dēļ".

18. Izteikt 51. un 52.pantu šādā redakcijā:

"51.pants. Pārdevēja atpakaļpirkuma un pirmpirkuma tiesības

1. Privatizācijas aģentūrai vai pašvaldībai ir atpakaļpirkuma tiesības attiecībā uz privatizēto objektu, ja pircējs to neizmanto līgumā noteiktajiem mērķiem un noteiktajā kārtībā.

2. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība saglabā pirmpirkuma tiesības attiecībā uz privatizēto objektu, ja privatizācijas subjekts attiecīgo objektu pārdod tālāk. Līgumā noteiktais pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš nedrīkst būt mazāks par trim gadiem pēc objekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

3. Nosakot objekta pirkuma līguma atcēluma vai atpakaļpirkuma cenu, privatizāciju veicošajai institūcijai jāņem vērā:

  1. pircēja veiktie maksājumi;
  2. pircēja neveiktie maksājumi (kavējuma naudas, atliktais maksājums un ar to saistītās soda naudas);
  3. maksa par objekta lietošanu (ja tas paredzēts privatizācijas noteikumos vai privatizācijas projektā);
  4. izdevumi un/vai zaudējumi, kas privatizāciju veicošajai institūcijai rodas sakarā ar objekta pirkuma līguma atcēlumu vai atpakaļpirkumu (inventarizācija, vērtēšana, izsole utt.);
  5. ka pircēja samaksātā drošības nauda netiek kompensēta, ja saskaņā ar objekta privatizācijas noteikumiem (privatizācijas projektu) tā netiek iekļauta maksājumos par objekta izpirkumu, bet novirzīta citiem mērķiem;
  6. starpība starp pirkuma maksu, kas fiksēta atceļamajā pirkuma līgumā, un atkārtotas pārdošanas pirkuma maksu, kura tiek koriģēta proporcionāli pārdodamo kapitāla daļu īpatsvara izmaiņām (šo korekciju piemēro, ja pārdotas tiek kapitāla daļas ar mainīgu īpatsvaru). Ja atkārtota pārdošana notiek, piemērojot bankrota procedūru, pirkuma maksa, kas fiksēta atceļamajā pirkuma līgumā, tiek ietverta privatizāciju veicošās institūcijas zaudējumos.

4. Privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktās maksāšanas līdzekļu proporcijas tiek saglabātas, laužot objekta pirkuma līgumu vai veicot atpakaļpirkumu. Ja pircējs nav veicis visus pirkuma līgumā noteiktos maksājumus latos, tā veiktie privatizācijas sertifikātu maksājumi, kas jāatskaita atpakaļ pircējam, tiek aizturēti līdz maksājumu latos nokārtošanai, izņemot atlikušo pirkuma maksas daļu.

5. Pēc privatizācijas sertifikātu izmantošanas termiņa beigām sertifikātus atpakaļ nepārskaita un neatmaksā to nominālvērtībai atbilstošu vai citu naudas summu.

52.pants. Citas garantijas privatizācijas procesā

1. Pieņemot lēmumu par tādu valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības privatizāciju, kas ekonomiskā (saimnieciskā) izņēmuma stāvoklī konkrētā tirgū, kurā objektīvu apstākļu dēļ ir ierobežota konkurences attīstības iespēja, veic uzņēmējdarbību enerģētikas, telekomunikāciju, pasta, dzelzceļa transporta, atkritumu apsaimniekošanas, ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē, Ministru kabinets vai attiecīgās pašvaldības (pilsētas dome, rajona padome un pagasta padome) nosaka prasību saglabāt šo uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību darbības profilu pēc privatizācijas, un šī prasība ir jāiekļauj valsts vai pašvaldības īpašuma objekta privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā), norādot to pārņemamo un papildu saistību sarakstā.

2. Ja valsts vai pašvaldības īpašuma objekts pārdots uz nomaksu, privatizācijas subjekts līdz pirkuma līgumā noteikto saistību izpildes brīdim var likumā noteiktajos gadījumos nodot lietošanā vai pārdot objekta kustamo un nekustamo mantu, izņemot zemi, ieguldīt to uzņēmējsabiedrībās, kā arī slēgt līgumus par mantas apgrūtināšanu ar parādiem, slēgt cesijas līgumus, uzņemties citas saistības un slēgt citus darījumus tikai privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktajā kārtībā vai ar privatizāciju veicošās institūcijas atļauju.

3. Pirkuma līgumā jāiekļauj privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzētie nosacījumi, un šajā līgumā var grozīt tos nosacījumus, kuri nav tieši norādīti privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā).

4. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība, apstiprinot objekta privatizācijas noteikumus (privatizācijas projektu), var noteikt citus nosacījumus, kuri jāpilda privatizētā objekta jaunajam īpašniekam.

5. Ja privatizācijas subjekts ir samaksājis vairāk par pusi no pirkuma līgumā noteiktās objekta pirkuma maksas latu daļas vai ir veicis visus privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzētos ieguldījumus, vai pusotru reizi ir palielinājis uzņēmumā strādājošo skaitu salīdzinājumā ar privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzēto, Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība ir tiesīga noteikt, ka atlikušajai pirkuma maksas daļai, tai skaitā visiem pielīgtajiem maksājumiem, kā maksāšanas līdzeklis tiek izmantoti privatizācijas sertifikāti vai ka privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktais samaksas termiņš tiek pagarināts (ja tam savu piekrišanu devis privatizācijas subjekts). Šajā daļā minētās tiesības kā maksāšanas līdzekli izmantot privatizācijas sertifikātus zaudē spēku pusgadu pirms noteiktā privatizācijas sertifikātu izmantošanas termiņa beigām."

19. 53.pantā:

papildināt otrās daļas otro rindkopu aiz vārda "pārņemot" ar vārdiem "šajā likuma noteiktajā kārtībā";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"7. Ja sešu mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas (vai nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas) brīža atklājas privatizāciju veicošajai institūcijai un pircējam agrāk nezināmi apstākļi, kas maina aktīvu vai pasīvu summu vairāk par desmit procentiem vai privatizāciju veicošās institūcijas noteikto summu, kā arī ja laikā starp privatizācijas noteikumu (privatizācijas projekta) apstiprināšanu un objekta pirkuma līguma noslēgšanu (vai nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas) objekta aktīvu vai pasīvu summa ir mainījusies vairāk par desmit procentiem vai mainījusies privatizāciju veicošās institūcijas noteiktā summa, privatizāciju veicošā institūcija koriģē objekta pārdošanas cenu. Ja tiek pārdota statūtsabiedrības nedalāma kapitāla daļu (akciju) pakete (kuras īpatsvars pamatkapitālā ir lielāks par 50 procentiem), tad koriģē tikai šīs paketes pārdošanas cenu. Pirkuma cenu nedrīkst samazināt, ja objekta vai tā kontrolpaketes pirkšanā piedalās privatizējamā uzņēmuma vadība. Objekta pārdošanas cena tiek palielināta vai samazināta par grāmatvedības bilancēs fiksēto izmaiņu lielumu. Statūtsabiedrības privatizācijā šī korekcija notiek par to daļu, kas atbilst kontrolpaketes īpatsvaram tās pamatkapitālā."

20. Izteikt 56. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"1. Ja valsts īpašuma objekta privatizācijas gaitā atsevišķs tā nekustamais īpašums tiek saglabāts valsts īpašumā, tā pārvaldītājs ir Valsts nekustamā īpašuma aģentūra, izņemot šā likuma 55.pantā minētos gadījumus."

21. 59.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"1. Visas darbības, kas saistītas ar valstij piederoša vai piekrītoša zemesgabala privatizāciju uz tā esošā īpašuma objekta jaunajam īpašniekam, ja šis īpašuma objekts sākotnēji ir bijis valsts īpašums, uzbūvēts vai iegūts darījuma rezultātā citos likumos paredzētajā kārtībā, veic Privatizācijas aģentūra, ja citos likumos nav noteikts citādi, kā arī izņemot šā panta sestajā un septītajā daļā paredzēto gadījumu.

2. Visas darbības, kas saistītas ar pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala privatizāciju uz tā esošā īpašuma objekta jaunajam īpašniekam, ja šis īpašuma objekts sākotnēji ir bijis pašvaldības īpašums, uzbūvēts vai iegūts darījuma rezultātā citos likumos paredzētajā kārtībā, veic tā pašvaldība, kuras īpašumā ir attiecīgais zemesgabals, izņemot šā panta sestajā un septītajā daļā paredzēto gadījumu.";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"6. Visas darbības, kas saistītas ar tā zemesgabala privatizāciju, uz kura atrodas bijušais valsts īpašuma objekts, ja šo objektu likumos paredzētajā kārtībā privatizējusi pašvaldība, veic pašvaldība, kuras teritorijā atrodas zemesgabals.

7. Visas darbības, kas saistītas ar tā zemesgabala privatizāciju, uz kura atrodas bijušais valsts īpašuma objekts, ja šo objektu likumos paredzētajā kārtībā privatizējusi Privatizācijas aģentūra, veic Privatizācijas aģentūra."

22. Papildināt 70.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"6. Šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā zemesgabala nostiprināšana uz valsts vārda notiek uz Privatizācijas aģentūras pieteikuma pamata. Pieteikumu paraksta Privatizācijas aģentūras ģenerāldirektors.

7. Šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā zemesgabala nostiprināšana uz pašvaldības vārda notiek uz attiecīgās pašvaldības pieteikuma pamata. Pieteikumu paraksta attiecīgās pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētājs."