Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 2.lasījumam

Likumprojekts "Darba devēju organizāciju un to apvienību likums" (reģ. nr. 45)

 

1.lasījumā Saeimā pieņemtā redakcija

(dok.nr. 80)

 

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

Darba devēju organizāciju un to apvienību likums

     

 

Darba devēju organizāciju un to apvienību likums

 

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt darba devēju organizāciju tiesisko statusu un sistēmu, kā arī tiesības un pienākumus attiecībās ar arodbiedrībām, valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām.

 

 

1.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 1.pantā vārdus "valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām" ar vārdiem "valsts un pašvaldību institūcijām, izņemot valsts un pašvaldību uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk tekstā - valsts un pašvaldību institūcijas).

 

 

 

 

 

 

2.pants. Darba devēju organizācija

(1) Darba devēju organizācija ir vismaz piecu darba devēju dibināta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī citas intereses.

(2) Par darba devēju organizācijas biedru var būt tiesībspējīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku.

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 2.panta pirmo daļu ar vārdiem "kas atbilst darba devēju organizācijas mērķiem un funkcijām".

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "tiesībspējīga un rīcībspējīga".

 

Pieņemt

 

 

 

 

Pieņemt

2.pants. Darba devēju organizācija

(1) Darba devēju organizācija ir vismaz piecu darba devēju dibināta sabiedriskā organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī citas intereses, kas atbilst darba devēju organizācijas mērķiem un funkcijām.

(2) Par darba devēju organizācijas biedru var būt fiziskā vai juridiskā persona, kas uz darba līguma pamata nodarbina vismaz vienu darbinieku.

3.pants. Darba devēju organizāciju apvienība

(1) Darba devēju organizācijām ir tiesības dibināt darba devēju organizāciju apvienības un kļūt par to biedriem.

(2) Darba devēju organizāciju apvienību var dibināt, ja apvienojas vismaz trīs darba devēju organizācijas.

(3) Par darba devēju organizāciju apvienības biedru var būt arī tāds darba devējs, kurš nav darba devēju organizācijas biedrs, ja uz darba līguma pamata viņš nodarbina ne mazāk par 50 darbiniekiem.

(4) Var būt šādi darba devēju organizāciju apvienību veidi:

1) republikāniskās darba devēju organizāciju apvienības;

2) nozaru darba devēju organizāciju apvienības;

3) teritoriālās darba devēju organizāciju apvienības.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt visā likumprojektā vārdu "republikāniskā" ar vārdu "Latvijas".

Atbildīgā komisija

Izteikt 3.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Var būt šādi darba devēju organizāciju apvienību veidi:

1) Latvijas darba devēju organizāciju apvienība;

2) nozares darba devēju organizāciju apvienība;

3) teritoriālā darba devēju organizāciju apvienība."

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

Pieņemt

3.pants. Darba devēju organizāciju apvienība

(1) Darba devēju organizācijām ir tiesības dibināt darba devēju organizāciju apvienības un kļūt par to biedriem.

(2) Darba devēju organizāciju apvienību var dibināt, ja apvienojas vismaz trīs darba devēju organizācijas.

(3) Par darba devēju organizāciju apvienības biedru var būt arī tāds darba devējs, kurš nav darba devēju organizācijas biedrs, ja uz darba līguma pamata viņš nodarbina ne mazāk par 50 darbiniekiem.

(4) Var būt šādi darba devēju organizāciju apvienību veidi:

1) Latvijas darba devēju organizāciju apvienība;

2) nozares darba devēju organizāciju apvienība;

3) teritoriālā darba devēju organizāciju apvienība.

4.pants. Normatīvie akti par darba devēju organizācijām un to apvienībām

Darba devēju organizāciju un to apvienību dibināšanas, reģistrēšanas, darbības, uzraudzības, reorganizācijas un likvidēšanas kārtību nosaka likums “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un šo organizāciju statūti ciktāl šis likums nenosaka citādi.

 

 

 

     

 

4.pants. Normatīvie akti par darba devēju organizācijām un to apvienībām

Darba devēju organizāciju un to apvienību dibināšanas, reģistrēšanas, darbības, uzraudzības, reorganizācijas un likvidēšanas kārtību nosaka likums “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” un šo organizāciju statūti, ciktāl šis likums nenosaka citādi.

 

5.pants. Darba devēju organizāciju un to apvienību neatkarība

(1) Darba devēju organizācijas un to apvienības savā darbībā ir neatkarīgas.

(2) Aizliegta jebkura rīcība, kuras mērķis ir tieši vai netieši kavēt darba devēju organizāciju un to apvienību izveidošanu, pakļaut tās valsts pārvaldes institūcijām un citām institūcijām, kā arī traucēt likumos un statūtos darba devēju organizācijām un to apvienībām noteikto funkciju izpildi un mērķu sasniegšanu.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus "valsts pārvaldes institūcijām un citām institūcijām" ar vārdiem "valsts un pašvaldību institūcijām ".

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

5.pants. Darba devēju organizāciju un to apvienību neatkarība

(1) Darba devēju organizācijas un to apvienības savā darbībā ir neatkarīgas.

(2) Aizliegta jebkura rīcība, kuras mērķis ir tieši vai netieši kavēt darba devēju organizāciju un to apvienību izveidošanu, pakļaut tās valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī traucēt likumos un statūtos darba devēju organizācijām un to apvienībām noteikto funkciju izpildi un mērķu sasniegšanu.

6.pants. Darba devēju organizāciju un to apvienību tiesības

(1) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir tiesības pieņemt organizācijas darbību reglamentējošus dokumentus, brīvi ievēlēt vai iecelt amatpersonas, izveidot vadības, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas, veidot darba devēju organizāciju un to apvienību politiku un izstrādāt darbības programmas.

(2) Ikviena darba devēju organizācija vai šādu organizāciju apvienība ir tiesīga sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām darba devēju organizācijām, kā arī iestāties starptautiskajās darba devēju organizācijās.

(3) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir tiesības pieprasīt un saņemt bez maksas no valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām savu mērķu sasniegšanai nepieciešamo informāciju, ja likumos vai citos normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi tās izsniegšanai.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 6.panta otrajā daļā vārdus "Ikviena darba devēju organizācija vai šādu organizāciju apvienība" ar vārdiem "Darba devēju organizācijas un to apvienības".

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "savu mērķu sasniegšanai" ar vārdiem "savu funkciju veikšanai".

Atbildīgā komisija

Izteikt 6.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām savu mērķu sasniegšanai un funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi tās izsniegšanai."

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Darba devēju organizācijām un to apvienībām savu funkciju veikšanai ir tiesības piedalīties valsts un pašvaldību institūciju izveidoto komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju darbā un savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par risināmajiem jautājumiem."

Atbildīgā komisija

Papildināt 6.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Darba devēju organizāciju pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības būt klāt un izteikt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūciju atklātās sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas skar darba devēju organizāciju funkcijas."

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

6.pants. Darba devēju organizāciju un to apvienību tiesības

(1) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir tiesības pieņemt organizācijas darbību reglamentējošus dokumentus, brīvi ievēlēt vai iecelt amatpersonas, izveidot vadības, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas, veidot darba devēju organizāciju un to apvienību politiku un izstrādāt darbības programmas.

(2) Darba devēju organizācijas un to apvienības ir tiesīgas sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām darba devēju organizācijām, kā arī iestāties starptautiskajās darba devēju organizācijās.

(3) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir tiesības pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām savu mērķu sasniegšanai un funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju, ja normatīvajos aktos nav noteikti ierobežojumi tās izsniegšanai.

 

 

(4) Darba devēju organizācijām un to apvienībām savu funkciju veikšanai ir tiesības piedalīties valsts un pašvaldību institūciju izveidoto komisiju, darba grupu un konsultatīvo padomju darbā un savas kompetences ietvaros sniegt atzinumus par risināmajiem jautājumiem.

(5) Darba devēju organizāciju pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības būt klāt un izteikt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūciju atklātās sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas skar darba devēju organizāciju funkcijas.

 

7.pants. Darba devēju organizāciju un to apvienību pienākumi

(1) Darba devēju organizāciju un to apvienību pienākums ir pārstāvēt savu biedru intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām.

(2) Darba devēju organizācijas un to apvienības nedrīkst tieši vai netieši ierobežot darbinieku tiesības apvienoties arodbiedrībās vai ietekmēt to darbību.

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdus "valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām" ar vārdiem "un valsts un pašvaldību institūcijām".

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 7.panta otrajā daļā vārdu "ietekmēt" ar vārdu "traucēt".

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 7.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir pienākums savas kompetences ietvaros pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma sniegt atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kā arī citiem jautājumiem, kas skar attiecīgo darba devēju organizāciju vai to apvienību funkcijas."

 

Pieņemt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Pieņemt

7.pants. Darba devēju organizāciju un to apvienību pienākumi

(1) Darba devēju organizāciju un to apvienību pienākums ir pārstāvēt savu biedru intereses attiecībās ar arodbiedrībām un valsts un pašvaldību institūcijām.

(2) Darba devēju organizācijas un to apvienības nedrīkst tieši vai netieši ierobežot darbinieku tiesības apvienoties arodbiedrībās vai ietekmēt to darbību.

 

 

(3) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir pienākums savas kompetences ietvaros pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma sniegt atzinumus par normatīvo aktu projektiem, kā arī citiem jautājumiem, kas skar attiecīgo darba devēju organizāciju vai to apvienību funkcijas.

 

 

8.pants. Darba devēju organizāciju funkcijas

Darba devēju organizācija pilda šādas funkcijas:

1) veido darba devēju organizācijas politiku;

2) pārstāv darba devēju organizācijas intereses attiecībās ar arodbiedrībām, valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām;

3) sadarbojas ar arodbiedrībām, arī koplīgumu un citu līgumu slēgšanas jautājumā;

4) informē savus biedrus par normatīvajiem aktiem ekonomiskajā un sociālajā jomā;

5) nosaka darba devēju organizācijas biedru apmācības nepieciešamību un organizē tās;

6) sniedz konsultācijas darba attiecību jautājumos;

7) piedalās darba strīdu izšķiršanā, arī streiku gadījumā;

8) apkopo un analizē informāciju par darba devēju organizācijām un to apvienībām un informē sabiedrību par darba devējiem aktuāliem jautājumiem.

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 8.panta 2.punktā vārdus "valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām" ar vārdiem "un valsts un pašvaldību institūcijām".

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 8.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) sadarbojas ar arodbiedrībām koplīgumu sagatavošanā un slēgšanā un citos darba attiecību jautājumos;".

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 8.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"organizē darba devēju organizāciju biedru apmācību."

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

8.pants. Darba devēju organizāciju funkcijas

Darba devēju organizācijas pilda šādas funkcijas:

1) veido darba devēju organizācijas politiku;

2) pārstāv darba devēju organizācijas intereses attiecībās ar arodbiedrībām un valsts un pašvaldību institūcijām;

3) sadarbojas ar arodbiedrībām koplīgumu sagatavošanā un slēgšanā un citos darba attiecību jautājumos;

4) informē savus biedrus par normatīvajiem aktiem ekonomiskajā un sociālajā jomā;

5) organizē darba devēju organizāciju biedru apmācību;

6) sniedz konsultācijas darba attiecību jautājumos;

7) piedalās darba strīdu izšķiršanā, arī streiku gadījumā;

8) apkopo un analizē informāciju par darba devēju organizācijām un to apvienībām un informē sabiedrību par darba devējiem aktuāliem jautājumiem.

9.pants. Darba devēju organizāciju apvienību funkcijas

Darba devēju organizāciju apvienības papildus šā likuma 8.pantā noteiktajām funkcijām pilda šādas funkcijas:

1) pārstāv nozares, reģiona vai republikas darba devēju intereses attiecībās ar darbinieku organizācijām, valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un divpusējās un trīspusējās sadarbības institūcijām, kā arī citu valstu un starptautiskajām darba devēju organizācijām;

2) izstrādā un iesniedz kompetentām institūcijām priekšlikumus sociālo un darba attiecību uzlabošanai;

3) piedalās tautsaimniecības stratēģijas izstrādāšanā;

4) izstrādā priekšlikumus uzņēmējdarbības attīstībai un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās apmācības organizēšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) pārstāv darba devēju organizāciju apvienības intereses attiecībās ar darbinieku organizācijām, arodbiedrībām un valsts un pašvaldību institūcijām trīspusējās sadarbības padomēs, kā arī starptautiskajās darba devēju organizācijās;".

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 9.panta 2.punktā vārdus "kompetentām institūcijām" ar vārdiem "attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām".

Atbildīgā komisija

Izteikt 9.panta 3.punktu šādā redakcijā:

"3) izstrādā un iesniedz attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām priekšlikumus tautsaimniecības stratēģijas izstrādāšanai;".

 


9.pants. Darba devēju organizāciju apvienību funkcijas

Darba devēju organizāciju apvienības papildus šā likuma 8.pantā noteiktajām funkcijām pilda šādas funkcijas:

1)

2) izstrādā un iesniedz attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām priekšlikumus sociālo un darba attiecību uzlabošanai;

3)

4) izstrādā priekšlikumus uzņēmējdarbības attīstībai un darba tirgus prasībām atbilstošas profesionālās apmācības organizēšanai.

 

10.pants. Darba devēju organizāciju un to apvienību attiecības ar valsts pārvaldes institūcijām

(1) Valsts pārvaldes institūcijas sadarbojas ar nozares darba devēju organizāciju apvienību, ja tā pārstāv nozares darba devējus, kuri nodarbina vairākumu no nozarē strādājošajiem.

(2) Pašvaldība sadarbojas ar teritoriālo darba devēju organizāciju apvienību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, ja apvienības pārstāvētās intereses neskar nozares vai republikāniskās darba devēju organizāciju apvienības kompetenci.

(3) Ministru kabinets sadarbojas ar republikānisko darba devēju organizāciju apvienību, ja tā pārstāv darba devējus, kas nodarbina vairākumu no valstī strādājošajiem, un ir Starptautiskās darba devēju organizācijas dalīborganizācija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Darba devēju organizāciju un to apvienību attiecības ar valsts un pašvaldību institūcijām

(1) Darba devēju intereses valsts līmenī attiecībās ar Ministru kabinetu pārstāv Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kas pārstāv darba devējus, kuri nodarbina visvairāk no valstī strādājošajiem un ir starptautiskās darba devēju organizācijas dalīborganizācija.

(2) Darba devēju intereses nozares vai administratīvās teritorijas līmenī attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām pārstāv nozares vai teritoriālā darba devēju apvienība (organizācija), kas pārstāv darba devējus, kuri nodarbina visvairāk nozarē vai administratīvajā teritorijā strādājošajiem."

   

11.pants.Darba devēju organizāciju un to apvienību attiecības ar arodbiedrībām

(1) Darba devēju organizācijas un to apvienības sadarbojas ar arodbiedrībām uz līdztiesības pamata.

(2) Nozaru darba devēju organizāciju apvienības sadarbojas ar nozaru (profesionālajām) arodbiedrībām, slēdz vienošanās nozaru līmenī, kā arī veicina streiku izraisījušā konflikta un citu konfliktu atrisināšanu.

(3) Republikāniskā darba devēju organizāciju apvienība sadarbojas ar republikānisko arodbiedrību, veic kolektīvās pārrunas, savu biedru vārdā slēdz vienošanās par vispārējiem sadarbības principiem, kā arī risina konfliktus starp nozaru darba devēju organizāciju apvienībām un attiecīgajām arodbiedrībām.

22.

Atbildīgā komisija

Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir vienādas tiesības ar attiecīgo līmeņu arodbiedrībām savstarpēji izteikt priekšlikumus un atzinumus par darba tiesību jautājumiem.

(2) Latvijas darba devēju apvienība veic kolektīvas pārrunas, savu biedru vārdā slēdz darba koplīgumus un tarifu līgumus, vienojas par vispārējiem sadarbības principiem, kā arī veic pārrunas par konflikta situācijas atrisināšanu starp nozaru darba devēju organizāciju apvienībām un attiecīgo nozaru arodbiedrībām un Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienību, kā arī iesniedz priekšlikumus arodbiedrībām valsts mēroga streika situācijas novēršanai.

(3) Nozares darba devēju organizācijas un to apvienības veic pārrunas, slēdz vienošanās ar nozaru arodbiedrībām, veicina streiku izraisījušo konfliktu un citu konfliktu novēršanu nozares līmenī.

(4) Teritoriālās darba devēju organizācijas un to apvienības veic pārrunas, slēdz vienošanās ar teritoriālajām arodbiedrībām, veicina streiku izraisījušo konfliktu un citu konfliktu novēršanu teritoriālajā līmenī."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants.Darba devēju organizāciju un to apvienību attiecības ar arodbiedrībām

 

12.pants. Piedalīšanās likumdošanas procesā

Darba devēju organizāciju apvienībām ir tiesības sniegt savus atzinumus republikāniskajai darba devēju organizāciju apvienībai par tiem normatīvo aktu projektiem, kas attiecas uz darba devēju interesēm.

 

23.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 12.pantā vārdus "organizāciju apvienībām" ar vārdiem "organizācijām un to apvienībām".

 

12.pants. Piedalīšanās likumdošanas procesā

 

13.pants. Pārstāvība divpusējās un trīspusējās sadarbības institūcijās

(1) Nozaru un teritoriālās darba devēju organizācijas un to apvienības pārstāv attiecīgās nozares vai administratīvās teritorijas darba devējus nozaru un teritoriālajās divpusējās vai trīspusējās sadarbības institūcijās ar arodbiedrībām, valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām.

(2) Republikāniskajā trīspusējā valdības, darba devēju un arodbiedrību sadarbības padomē uz trīspusējās sadarbības principa pamata darba devējus pārstāv šā likuma 10.panta trešajā daļā minētā republikāniskā darba devēju organizāciju apvienība. Šī apvienība deleģē pārstāvjus darbībai speciālajās trīspusējās, kā arī cita veida sadarbības institūcijās.

24.

Atbildīgā komisija

Izteikt 13.panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Latvijas darba devēju organizāciju apvienība, kas pārstāv darba devējus, kuri nodarbina visvairāk valstī strādājošo un ir starptautiskās darba devēju organizācijas dalīborganizācija, izvirza sarunu partnerus Nacionālajai trīspusējai sadarbības padomei un tās apakšpadomēm.

(2) Nozaru un teritoriālās darba devēju organizācijas un to apvienības, kas pārstāv darba devējus, kuri nodarbina visvairāk nozarē vai administratīvajā teritorijā strādājošo, pārstāv attiecīgās nozares vai administratīvās teritorijas darba devējus nozares un teritoriālajās divpusējās vai trīspusējās sadarbības institūcijās ar arodbiedrībām un valsts un pašvaldību institūcijām."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.pants. Pārstāvība divpusējās un trīspusējās sadarbības institūcijās

 

14.pants. Biedra naudas maksājumi

(1) Darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības biedrs maksā iestāšanās maksu un biedra naudu attiecīgās organizācijas vai apvienības statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir tiesības saņemt likumā noteiktos nodokļu atvieglojumus attiecībā uz iestāšanās maksu un biedra naudu.

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 14.pantu.

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 14.panta otro daļu ar teikumu: "Samaksātā iestāšanās maksa un biedra nauda ir šā biedra izdevumi, kas tieši saistīti ar saimniecisko darbību."

 

14.pants. Biedra naudas maksājumi

(1) Darba devēju organizācijas vai darba devēju organizāciju apvienības biedrs maksā iestāšanās maksu un biedra naudu attiecīgās organizācijas vai apvienības statūtos noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Darba devēju organizācijām un to apvienībām ir tiesības saņemt likumā noteiktos nodokļu atvieglojumus attiecībā uz iestāšanās maksu un biedra naudu.

 

Pārejas noteikums

Darba devēju organizācijām un to apvienībām, kas reģistrētas pirms šā likuma stāšanās spēkā, līdz 1998.gada 31.decembrim izdarīt nepieciešamos grozījumus statūtos un citos to darbību reglamentējošos dokumentos atbilstoši šā likuma normām.

 

27.

Deputāte A.Barča

Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Darba devēju organizācijas un to apvienības ir visu tiesību un saistību pārmantotājas. Pirms šī likuma stāšanās spēkā reģistrētajām darba devēju organizācijām līdz 1999.gada 30.jūnijam izdarīt nepieciešamos grozījumus statūtos un citos to darbību reglamentējošos dokumentos atbilstoši šā likuma normām.

 

Noraidīt

Pārejas noteikums

Darba devēju organizācijām un to apvienībām, kas reģistrētas pirms šā likuma stāšanās spēkā, līdz 1998.gada 31.decembrim izdarīt nepieciešamos grozījumus statūtos un citos to darbību reglamentējošos dokumentos atbilstoši šā likuma normām.

 

Komisijas priekšsēdētājs

Kārlis Greiškalns