Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas

vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”

(Reģistra nr.43)

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisija atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija (ar redakcionāliem labojumiem) 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.) šādus grozījumus:

Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu

 

1.

 

 

 

2.

Saeimas Juridiskā komisija:

Aizstāt likuma nosaukumā vārdus “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša” ar vārdiem “Izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas”.

7.Saeimas deputāte V.Muižniece:

Aizstāt likuma nosaukumā vārdus “izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša” ar vārdiem “izziņas, prokuratūras vai tiesas”.

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.1

 

 

1. Aizstāt likuma nosaukumā vārdus “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša” ar vārdiem “Izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas”.

1.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Likums nosaka apmēru un kārtību, kādā tiek atlīdzināti šajā likumā minētie zaudējumi, kas izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, viņiem pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti fiziskajām personām, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošinātas šo personu aizskartās sociālās un darba garantijas.

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

5.

Saeimas Juridiskā komisija:

Aizstāt 1.pantā vārdus “izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša” ar vārdiem “izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas”.

7.Saeimas deputāte V.Muižniece:

Aizstāt 1.pantā vārdus “izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša” ar vārdiem “izziņas, prokuratūras vai tiesas”.

Saeimas Juridiskā komisija:

Izslēgt 1.panta pirmajā daļā vārdus “viņiem pildot dienesta pienākumus”.

Pieņemt

 

 

 

 

 

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.3

Noraidīt

2. 1.pantā:

aizstāt vārdus “izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša” ar vārdiem “izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas”;

 

(2) Izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša rīcība ir nelikumīga, ja

viņš pārkāpis materiālo vai procesuālo tiesību normas.

1. Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša rīcība ir nelikumīga, ja viņš pārkāpis materiālo vai procesuālo tiesību normas, kā arī Latvijai saistošo starptautisko līgumu normas cilvēktiesību jomā.”

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Saeimas Juridiskā komisija:

Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas rīcība ir nelikumīga, ja tā pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas, kā arī Latvijai saistošo starptautisko līgumu normas cilvēktiesību jomā.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Izziņas iestādes prokuratūras vai tiesas rīcība ir nelikumīga, ja tā pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas.”

Daļēji pieņemt, skat.pr.nr.7

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas rīcība ir nelikumīga, ja tā pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas.”;

(3) Izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša rīcība ir nepamatota šā

likuma izpratnē, ja viņa lēmums tā pieņemšanas brīdī ir atbildis materiālo un procesuālo tiesību normām, taču vēlāk radies šā likuma 2.pantā paredzētais zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats.

 

8.

 

9.

 

Saeimas Juridiskā komisija:

1) aizstāt 1.panta trešajā daļā vārdu “viņa” ar vārdu “tās”;

2) izslēgt 1.panta trešajā daļā vārdu “tā”.

Pieņemt

 

Pieņemt

aizstāt trešajā daļā vārdu “viņa” ar vārdu “tās”;

izslēgt trešajā daļā vārdu “tā”.

4.pants. Atlīdzināmie zaudējumi

(1) Ievērojot šā likuma 2. un 3.pantā minētos nosacījumus, personai ir atlīdzināmi šādi zaudējumi:

1) nesaņemtā darba samaksa, ja darba attiecības nodibinātas un

darbinieka pienākumu izpilde uzsākta, pirms šajā likumā minētajos gadījumos personai atņemta iespēja turpināt to pildīšanu;

2) nesaņemtie pabalsti un stipendijas;

3) ar tiesas spriedumu konfiscētās mantas pilna vērtība vai konfiscētajai mantai nodarīto zaudējumu vērtība, ja konfiscēto mantu nav iespējams atdot pilnībā vai tās vērtība samazinājusies konfiskācijas rezultātā;

4) pirmstiesas izmeklēšanas laikā izņemto priekšmetu pilna vērtība vai

izņemtajiem priekšmetiem nodarīto zaudējumu vērtība, ja izņemtos priekšmetus nav iespējams atdot pilnībā vai to vērtība samazinājusies izņemšanas rezultātā;

5) citas personai piederošas mantas pilna vērtība vai tai nodarīto zaudējumu vērtība, ja manta gājusi bojā pilnībā vai tās vērtība samazinājusies sakarā ar to, ka personai, atrodoties brīvības atņemšanas vietās, bijusi liegta iespēja pienācīgi rūpēties par savas mantas saglabāšanu un nav tikusi nodrošināta personas mantas aizsardzība. Netiek atlīdzināts mantas dabiskais nolietojums;

6) naudas sods un visas naudas summas, kas no personas piedzītas,

izpildot tiesas spriedumu;

7) izdevumi par juridisko palīdzību, ko sniedzis zvērināts advokāts, bet ne vairāk kā noteiktās takses apjomā;

8) negūtie ienākumi (peļņa) no likumīgas uzņēmējdarbības, uzņēmuma līgumiem un citas saimnieciskās darbības tādā apjomā, kas nepārsniedz

personas vidējos gada ienākumus, kādi uzrādīti Valsts ieņēmumu dienesta izdotajā izziņā par personas pēdējā taksācijas gada ienākumu apjomu, par kuru nomaksāti nodokļi, bet ne vairāk kā Ministru kabineta noteikto 100

minimālo mēnešalgu apmērā par katru pilnu vai nepilnu gadu.

 

10.

Saeimas Juridiskā komisija:

Izteikt 4.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“4.pants. Atlīdzināmie mantiskie zaudējumi”.

Pieņemt

3. Izteikt 4.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“4.pants. Atlīdzināmie mantiskie zaudējumi”.

5.pants. Nemantisko zaudējumu atlīdzināšana

(1) Ja ziņas par šā likuma 3.pantā paredzētajiem zaudējumu

atlīdzināšanas gadījumiem tikušas atspoguļotas masu saziņas līdzekļos, tad pēc personas vēlēšanās tās ir atsaucamas, kad radies šā likuma 2.pantā

paredzētais zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats.

(2) Personai, attiecībā uz kuru taisīts attaisnojošs spriedums, atjaunojamas tās tiesības, militārās dienesta pakāpes un speciālie nosaukumi, kā arī ordeņi, medaļas, goda raksti un goda nosaukumi, kas tai bija atņemti saskaņā ar notiesājošo spriedumu.

 

11.

Saeimas Juridiskā komisija:

Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personas prasības par morālā kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, izskata tiesa civilprasības kārtībā.”

Pieņemt

4. Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personas prasību par morālā kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, izskata tiesa civilprasības kārtībā.”

8.pants. Zaudējumu atlīdzināšanas lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana

(1) Šā likuma 7.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto institūciju pieņemto lēmumu par atteikumu piešķirt zaudējumu atlīdzību pieteicējs var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no lēmuma noraksta saņemšanas dienas.

(2) Strīdus par zaudējumu atlīdzības apmēru, kā arī strīdus par darba un sociālo garantiju atjaunošanu izskata tiesa civilprasības kārtībā. Prasības

pieteikums tiesai iesniedzams sešu mēnešu laikā. Tiesas procesā par atbildētājiem pieaicināmi pārstāvji no tās institūcijas, kura pieņēmusi

lēmumu par zaudējumu atlīdzības apmēru.

 

12.

Saeimas Juridiskā komisija:

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma 7.pantā minēto institūciju lēmums par atteikumu pilnīgi vai daļēji apmierināt pieteicēja lūgumu ir pārsūdzams tiesā civilprasības kārtībā sešu mēnešu laikā kopš atteikuma saņemšanas dienas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā prasība ceļama pret valsti tās institūcijas personā, kas pieņēmusi lēmumu par zaudējuma atlīdzības apmēru.

(3) Prasītājs minētā lietā atbrīvojams no valsts nodevas un citiem tiesas izdevumiem.”

Pieņemt

5. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma 7.pantā minēto institūciju lēmums par atteikumu pilnīgi vai daļēji apmierināt pieteicēja lūgumu ir pārsūdzams tiesā civilprasības kārtībā sešu mēnešu laikā no atteikuma saņemšanas dienas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā prasība ceļama pret valsti tās institūcijas personā, kura pieņēmusi lēmumu par zaudējuma atlīdzības apmēru.

(3) Prasītājs minētajā lietā atbrīvojams no valsts nodevas un citiem tiesas izdevumiem.”