Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas

vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”

(Reģistra nr.43)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisija atzinums

Atbildīgās komisijas ieteiktā redakcija (ar redakcionāliem labojumiem) 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.) šādus grozījumus:

Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu

1.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Likums nosaka apmēru un kārtību, kādā tiek atlīdzināti šajā likumā minētie zaudējumi, kas izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā, viņiem pildot dienesta pienākumus, ir nodarīti fiziskajām personām, kā arī kārtību, kādā tiek nodrošinātas šo personu aizskartās sociālās un darba garantijas.

1. Izslēgt likuma nosaukumā un 1.panta pirmajā daļā vārdus “vai nepamatotas”.

1.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

Noraidīt

1. Izslēgt likuma nosaukumā un 1.panta pirmajā daļā vārdus “vai nepamatotas”.

(2) Izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša rīcība ir nelikumīga, ja

viņš pārkāpis materiālo vai procesuālo tiesību normas.

2. Likuma 1.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša rīcība ir nelikumīga, ja viņš pārkāpis cilvēktiesību un materiālo tiesību normas, kas ir pamats zaudējumu atlīdzības saņemšanai.”;

2.

 

 

 

3.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 2.panta pirmo daļu.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt 1.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša rīcība ir nelikumīga, ja viņš pārkāpis materiālo vai procesuālo tiesību normas, kā arī Latvijai saistošo starptautisko līgumu normas cilvēktiesību jomā.””

Pieņemt

 

 

 

Noraidīt

 

 

_______

(3) Izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša rīcība ir nepamatota šā

likuma izpratnē, ja viņa lēmums tā pieņemšanas brīdī ir atbildis materiālo un procesuālo tiesību normām, taču vēlāk radies šā likuma 2.pantā paredzētais zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats.

izslēgt trešo daļu.

     

2. Izslēgt 2.panta trešo daļu.

2.pants. Zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats

Tiesiskais pamats nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai ir:

1) attaisnojošs tiesas spriedums neatkarīgi no attaisnošanas motīviem;

2) krimināllietas izbeigšana personu reabilitējošu apstākļu dēļ;

3) administratīvā aresta atzīšana par nelikumīgu un administratīvās

lietvedības izbeigšana.

3. Likuma 2.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda “spriedums” ar vārdu “krimināllietā”;

izslēgt 3.punktu.

4.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

Pieņemt

 

________

3.pants. Zaudējumu atlīdzināšanas gadījumi

(1) Persona ir tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzību šādos gadījumos:

1) tai piespriests kriminālsods, un tā šo sodu izcietusi;

2) tai piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums vai mājas arests;

3) tā tikusi aizturēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā;

4) tai piemēroti Krimināllikumā paredzētie medicīniska rakstura

piespiedu līdzekļi;

5) tā piespiedu kārtā ievietota ārstniecības iestādē Kriminālprocesa

likumā noteiktajā kārtībā;

6) kā apsūdzētais krimināllietā tā atstādināta no amata;

7) tai piemērots administratīvais sods - administratīvais arests;

8) tā sakarā ar saukšanu pie kriminālatbildības izmantojusi zvērināta advokāta juridisko palīdzību.

4. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Persona ir tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzību šādos gadījumos:

1) tai nelikumīgi piespriests kriminālsods, un tā šo sodu izcietusi;

2) tai nelikumīgi piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums vai mājas arests;

3) tā tikusi nelikumīgi aizturēta;

4) tai nelikumīgi piemēroti Krimināllikumā paredzētie medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi;

5) tā nelikumīgi piespiedu kārtā ievietota ārstniecības iestādē Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā;

6) tā nelikumīgi kā apsūdzētais krimināllietā atstādināta no amata.”

5.

 

 

 

6.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 4.pantu.

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

________

4.pants. Atlīdzināmie zaudējumi

(1) Ievērojot šā likuma 2. un 3.pantā minētos nosacījumus, personai ir atlīdzināmi šādi zaudējumi:

1) nesaņemtā darba samaksa, ja darba attiecības nodibinātas un

darbinieka pienākumu izpilde uzsākta, pirms šajā likumā minētajos gadījumos personai atņemta iespēja turpināt to pildīšanu;

2) nesaņemtie pabalsti un stipendijas;

3) ar tiesas spriedumu konfiscētās mantas pilna vērtība vai konfiscētajai mantai nodarīto zaudējumu vērtība, ja konfiscēto mantu nav iespējams atdot pilnībā vai tās vērtība samazinājusies konfiskācijas rezultātā;

4) pirmstiesas izmeklēšanas laikā izņemto priekšmetu pilna vērtība vai

izņemtajiem priekšmetiem nodarīto zaudējumu vērtība, ja izņemtos priekšmetus nav iespējams atdot pilnībā vai to vērtība samazinājusies izņemšanas rezultātā;

5) citas personai piederošas mantas pilna vērtība vai tai nodarīto zaudējumu vērtība, ja manta gājusi bojā pilnībā vai tās vērtība samazinājusies sakarā ar to, ka personai, atrodoties brīvības atņemšanas vietās, bijusi liegta iespēja pienācīgi rūpēties par savas mantas saglabāšanu un nav tikusi nodrošināta personas mantas aizsardzība. Netiek atlīdzināts mantas dabiskais nolietojums;

6) naudas sods un visas naudas summas, kas no personas piedzītas,

izpildot tiesas spriedumu;

7) izdevumi par juridisko palīdzību, ko sniedzis zvērināts advokāts, bet ne vairāk kā noteiktās takses apjomā;

8) negūtie ienākumi (peļņa) no likumīgas uzņēmējdarbības, uzņēmuma līgumiem un citas saimnieciskās darbības tādā apjomā, kas nepārsniedz

personas vidējos gada ienākumus, kādi uzrādīti Valsts ieņēmumu dienesta izdotajā izziņā par personas pēdējā taksācijas gada ienākumu apjomu, par kuru nomaksāti nodokļi, bet ne vairāk kā Ministru kabineta noteikto 100

minimālo mēnešalgu apmērā par katru pilnu vai nepilnu gadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 8.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 5.pantu.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 5.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______

6.pants. Sociālās un darba garantijas

(1) Laiks, kurā personai bijusi nelikumīgi vai nepamatoti atņemta

brīvība, ir ieskaitāms vispārējā un nepārtrauktajā darba stāžā vai izdienā.

6. Likuma 6.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai nepamatoti”;

9.

 

 

 

10.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 6.pantu.

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

3. 6.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “vai nepamatoti”;

(2) Laiks, par kuru, ievērojot šā likuma 2. un 3.pantā minētos

nosacījumus, personai atlīdzināmi zaudējumi saskaņā ar šā likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu, ieskaitāms sociālās apdrošināšanas stāžā, veicot obligātās iemaksas no valsts pamatbudžeta.

 

 

         

(3) Persona, kura ir attaisnota vai pret kuru krimināllieta izbeigta,

atjaunojama iepriekšējā darbavietā un amatā. Ja iepriekšējais amats nav saglabājies, personai piedāvājams līdzvērtīgs amats vai - ar tās piekrišanu - cits amats. Personas iepriekšējās darbavietas likvidēšanas gadījumā, kā arī tad, ja nav iespējams tai piedāvāt citu amatu, personai izmaksājams

vienreizējs pabalsts no valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteikto sešu minimālo mēnešalgu apmērā. Ja persona mācījusies, tā atjaunojama attiecīgajā mācību iestādē.

         

(4) Personai, kura šā likuma 3.pantā minēto gadījumu dēļ ir zaudējusi dzīvojamās telpas īres tiesības, šīs tiesības atjaunojamas vai, ja tas nav iespējams, piešķirama līdzvērtīga dzīvojamā telpa vai kompensācija.

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “vai kompensācija”.

     

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “vai kompensācija”.

7.pants. Zaudējumu atlīdzināšana

(1) Persona, kurai ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šā

likuma noteikumiem, sešu mēnešu laikā pēc attaisnojošā tiesas sprieduma spēkā stāšanās vai krimināllietas vai administratīvās lietvedības izbeigšanas iesniedz rakstveida pieteikumu un šajā likumā paredzēto zaudējumu nodarīšanas faktu un zaudējumu apmēru apliecinošus dokumentus

Ministru kabineta noteiktajā kārtībā šādām institūcijām:

1) ja persona attaisnota vai krimināllieta izbeigta saskaņā ar tiesas nolēmumu vai izbeigta administratīvā lieta - Tieslietu ministrijai;

 

 

 

 

 

7. Likuma 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā rindkopā vārdus “vai administratīvās”;

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus “vai izbeigta administratīvā lieta”.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 7.pantu.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 7.pantu.

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

______

9.pants. Zaudējumu atlīdzības izmaksas avoti

Zaudējumu atlīdzību izmaksā no valsts budžetā speciāli šiem mērķiem paredzētajiem līdzekļiem.

8. Papildināt 9.pantu ar šāda satura tekstu:

“Ja valsts budžeta likumā kārtējam gadam paredzētie līdzekļi izlietoti, zaudējumu atlīdzības izmaksas tiek pārtrauktas uz laiku līdz līdzekļu piešķiršanai šiem mērķiem.”

13.

 

 

 

14.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 8.pantu.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 8.pantu.

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

 

 

________

Pārejas noteikumi

1. Šis likums ir piemērojams visām personām, attiecībā uz kurām šā likuma 2.pantā paredzētais zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats radies un 3.pantā paredzētie zaudējumu atlīdzināšanas gadījumi iestājušies pēc 1991.gada 21.augusta, izņemot šo pārejas noteikumu 3.punktā minētās

personas.

         

2. Personas, kuras attaisnotas vai attiecībā uz kurām ierosinātās

krimināllietas izbeigtas personu reabilitējošu apstākļu dēļ laikā no

1991.gada 21.augusta līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, pieteikumus par zaudējumu atlīdzību iesniedz šā likuma 7.pantā minētajai institūcijai sešu mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

         

3. Nelikumīgi vai nepamatoti aizturētās personas un nelikumīgi

administratīvi arestētās personas ir tiesīgas prasīt zaudējumu atlīdzību,

ja attiecībā uz tām šā likuma 2.pantā paredzētais zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats radies un 3.pantā paredzētie zaudējumu atlīdzināšanas

gadījumi iestājušies pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

9. Izteikt Pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Nelikumīgi aizturētās personas ir tiesīgas prasīt zaudējumu atlīdzību, ja attiecībā uz tām šā likuma 2.pantā paredzētais zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats radies un šā likuma 3.pantā paredzētie zaudējumu atlīdzināšanas gadījumi iestājušies pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.”

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 9.pantu.

LR iekšlietu ministrs R.Jurdžs:

Izslēgt likumprojekta 9.pantu.

Pieņemt

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

_______

   

17.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likuma pārejas noteikumu 3.punktā vārdus “vai nepamatoti”.

Pieņemt

4. Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktā vārdus “vai nepamatoti”.

4. Šis likums neattiecas uz personām, kuras reabilitētas saskaņā ar likumu "Par nelikumīgi represēto personu reabilitāciju".

         

5. Ministru kabinets līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izstrādā noteikumus, kas reglamentē tā piemērošanas kārtību.