Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"

Izdarīt likumā "Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt likuma nosaukumā un 1.panta pirmajā daļā vārdus "vai nepamatotas".

2. Likuma 1.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša rīcība ir nelikumīga, ja viņš pārkāpis cilvēktiesību un materiālo tiesību normas, kas ir pamats zaudējumu atlīdzības saņemšanai.";

izslēgt trešo daļu.

3. Likuma 2.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "spriedums" ar vārdu "krimināllietā";

izslēgt 3.punktu.

    1. Izteikt 3.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Persona ir tiesīga prasīt zaudējumu atlīdzību šādos gadījumos:

1) tai nelikumīgi piespriests kriminālsods, un tā šo sodu izcietusi;

2) tai nelikumīgi piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums vai mājas arests;

3) tā tikusi nelikumīgi aizturēta;

4) tai nelikumīgi piemēroti Krimināllikumā paredzētie medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi;

5) tā nelikumīgi piespiedu kārtā ievietota ārstniecības iestādē Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā;

6) tā nelikumīgi kā apsūdzētais krimināllietā atstādināta no amata."

5. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 8.punktu.

6. Likuma 6.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai nepamatoti";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "vai kompensācija".

7. Likuma 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā rindkopā vārdus "vai administratīvās";

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "vai izbeigta administratīvā lieta".

8. Papildināt 9.pantu ar šāda satura tekstu:

"Ja valsts budžeta likumā kārtējam gadam paredzētie līdzekļi izlietoti, zaudējumu atlīdzības izmaksas tiek pārtrauktas uz laiku līdz līdzekļu piešķiršanai šiem mērķiem."

9. Izteikt Pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Nelikumīgi aizturētās personas ir tiesīgas prasīt zaudējumu atlīdzību, ja attiecībā uz tām šā likuma 2.pantā paredzētais zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats radies un šā likuma 3.pantā paredzētie zaudējumu atlīdzināšanas gadījumi iestājušies pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas."