Likumprojekts

 

 

Likumprojekts

Par Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju

Madrides Protokolu

1.pants. Madrides nolīguma par preču zīmju starptautisko reģistrāciju 1989.gada 27.jūnija Madrides Protokols (turpmāk - Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Protokols franču valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Latvijas Republikas Patentu valdei nodrošināt Protokola izpildi Latvijas Republikas teritorijā, kā arī tās interešu pārstāvēšanu Protokola izpildinstitūcijās.

4.pants. Protokols stājas spēkā tā 14.panta 4.punktā noteiktajā laikā un kārtībā.