Likumprojekts

Likumprojekts

Par Preču zīmju līgumu

(Līgumu par preču zīmju reģistrācijas noteikumu harmonizāciju)

1.pants. 1994.gada 27.oktobrī Ženēvā parakstītais Preču zīmju līgums (Līgums par preču zīmju reģistrācijas noteikumu harmonizāciju) (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līguma 1.pantā minētās iestādes jēdzienam Latvijā atbilst Latvijas Republikas Patentu valde.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 20.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.