Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā “Par zemes dzīlēm» » (reģ. nr. 38) otrajam lasījumam (steidzams)

24) zemes dzīļu fonds - visas izmantojamās un neizmantojamās zemes dzīles Latvijas teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā neatkarīgi no to piederības (īpašnieka);

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

( dok. nr. 73)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par zemes dzīlēm

Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"

     

Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"

 

Izdarīt likumā "Par zemes dzīlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par zemes dzīlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

     

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

1.pants. Likumā lietotie termini

"1.pants. Likumā lietotie termini

     

“1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aka, grodu - ar grodiem nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

         

2) aka, iedzītā vai urbtā - ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

         

3) augsne - virsējais irdenais zemes garozas slānis, kas veidojies

atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska auglība;

1) augsne - virsējais irdenais zemes garozas slānis, kas veidojies atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska auglība;

     

1) augsne - virsējais irdenais zemes garozas slānis, kas veidojies atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska auglība;

4) bieži sastopamie derīgie izrakteņi - Latvijas teritorijā izplatīti un

pietiekamā daudzumā esoši derīgie izrakteņi;

2) bieži sastopamie derīgie izrakteņi - Latvijas teritorijā izplatīti un pietiekamā daudzumā esoši derīgie izrakteņi;

     

2) bieži sastopamie derīgie izrakteņi - Latvijas teritorijā izplatīti un pietiekamā daudzumā esoši derīgie izrakteņi;

5) derīgie izrakteņi - neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi (arī pazemes ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga;

3) derīgie izrakteņi - neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi (arī pazemes ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga;

     

3) derīgie izrakteņi - neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi (arī pazemes ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga;

6) derīgo izrakteņu atradne - dabisks derīgo izrakteņu sakopojums, kuru daudzums, kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru praktiska izmantošana ir iespējama;

4) derīgo izrakteņu atradne - dabisks derīgo izrakteņu sakopojums, kuru daudzums, kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru praktiska izmantošana ir iespējama;

     

4) derīgo izrakteņu atradne - dabisks derīgo izrakteņu sakopojums, kuru daudzums, kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru praktiska izmantošana ir iespējama;

7) derīgo izrakteņu atradņu kadastrs - datu sakopojums par derīgo izrakteņu krājumiem atradnēs un to kvalitāti;

5) derīgo izrakteņu atradņu kadastrs - datu sakopojums par derīgo izrakteņu krājumiem atradnēs un to kvalitāti;

     

5) derīgo izrakteņu atradņu kadastrs - datu sakopojums par derīgo izrakteņu krājumiem atradnēs un to kvalitāti;

   

1.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1. pantu ar jaunu 6. punktu šādā redakcijā:

“6) derīgo izrakteņu ieguve - komerciālas nozīmes atradnē veicamu darbu komplekss, kura mērķis ir iegūt derīgos izrakteņus;

Atbalstīt

6) derīgo izrakteņu ieguve - komerciālas nozīmes atradnē veicamu darbu komplekss, kura mērķis ir iegūt derīgos izrakteņus;

   

2.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1. pantu ar jaunu 7. punktu šādā redakcijā:

“7) derīgo izrakteņu izpēte - licences laukumā veicami ģeoloģiski, ģeofizikāli, ģeoķīmiski un tehniski darbi, kuru mērķis ir noteikt derīgo izrakteņu kvalitāti un krājumus atradnē, kā arī novērtēt derīgo izrakteņu atradnes komerciālo nozīmi;

Atbalstīt

7) derīgo izrakteņu izpēte - licences laukumā veicami ģeoloģiski, ģeofizikāli, ģeoķīmiski un tehniski darbi, kuru mērķis ir noteikt derīgo izrakteņu kvalitāti un krājumus atradnē, kā arī novērtēt derīgo izrakteņu atradnes komerciālo nozīmi;

8) derīgo izrakteņu krājumu bilance - datu sakopojums attiecībā uz noteiktu laika periodu par derīgo izrakteņu ieguves apjomiem, krājumu zudumiem un atlikušajiem derīgo izrakteņu krājumiem;

6) derīgo izrakteņu krājumu bilance - datu sakopojums attiecībā uz noteiktu laika periodu par derīgo izrakteņu ieguves apjomiem, krājumu zudumiem un atlikušajiem derīgo izrakteņu krājumiem;

3.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 6. punktu kā 1. panta 8. punktu

Atbalstīt

8) derīgo izrakteņu krājumu bilance - datu sakopojums attiecībā uz noteiktu laika periodu par derīgo izrakteņu ieguves apjomiem, krājumu zudumiem un atlikušajiem derīgo izrakteņu krājumiem;

   

4.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1. pantu ar jaunu 9. punktu šādā redakcijā:

“9) derīgo izrakteņu meklēšana - mērķorientēti ģeoloģiskie pētījumi nolūkā atrast turpmākai izpētei perspektīvas derīgo izrakteņu iegulas;

Atbalstīt

9) derīgo izrakteņu meklēšana - mērķorientēti ģeoloģiskie pētījumi nolūkā atrast turpmākai izpētei perspektīvas derīgo izrakteņu iegulas;

 

7) grodu aka - ar grodiem nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

5.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 7. punktu kā 1. panta 10. punktu

Atbalstīt

10) grodu aka - ar grodiem nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

9) ģeoloģiskā informācija - dati par zemes dzīļu uzbūvi, īpašībām un

resursiem;

8) ģeoloģiskā informācija - dati par zemes dzīļu uzbūvi, īpašībām un resursiem;

6.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 8. punktu kā 1. panta 11. punktu

Atbalstīt

11) ģeoloģiskā informācija - dati par zemes dzīļu uzbūvi, īpašībām un resursiem;

10) ģeoloģiskā izpēte - ģeoloģisko pētījumu komplekss: kartēšana, derīgo izrakteņu atradņu meklēšana un novērtēšana, inženierģeoloģiskie, hidroģeoloģiskie, tematiskie un citi darbi;

9) ģeoloģiskā izpēte - visi darbi ģeoloģiskās informācijas iegūšanai un papildināšanai jebkuriem mērķiem;

7.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 9. punktu kā 1. panta 12. punktu šādā redakcijā:

“12) ģeoloģiskie pētījumi - visu veidu ģeoloģiskie darbi, kuru mērķis ir noskaidrot zemes dzīļu uzbūvi, sastāvu, īpašības, stāvokli kā arī derīgo izrakteņu un zemes dzīļu noderīgo īpašību izplatības un izvietojuma likumsakarības;

Atbalstīt

12) ģeoloģiskie pētījumi - visu veidu ģeoloģiskie darbi, kuru mērķis ir noskaidrot zemes dzīļu uzbūvi, sastāvu, īpašības, stāvokli, kā arī derīgo izrakteņu un zemes dzīļu noderīgo īpašību izplatības un izvietojuma likumsakarības;

 

10) iedzītā vai urbtā aka - ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

8.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 10. punktu kā 1. panta 13. punktu

Atbalstīt

13) iedzītā vai urbtā aka - ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

   

9.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1. pantu ar jaunu 14. punktu šādā redakcijā:

“14) licences laukums - konkrētam zemes dzīļu izmantošanas mērķim paredzēts zemes dzīļu iecirknis (bloks) vai arī vairāku iecirkņu (bloku) vai to daļu sakopojums, kura robežas ir noteiktas zemes dzīļu izmantošanas atļaujā (licencē) vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā;

Atbalstīt

14) licences laukums - konkrētam zemes dzīļu izmantošanas mērķim paredzēts zemes dzīļu iecirknis (bloks) vai arī vairāku iecirkņu (bloku) vai to daļu sakopojums, kura robežas ir noteiktas zemes dzīļu izmantošanas atļaujā (licencē) vai bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujā;

 

11) ogļūdeņraži – šā likuma izpratnē - neapstrādāta nafta (jēlnafta), dabas gāze un gāzes kondensāti;

10.

 

 

 

11.

 

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 1.panta 11.punktā vārdus “šā likuma izpratnē”.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 11. punktu kā 1. panta 15. punktu

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

15) ogļūdeņraži - neapstrādāta nafta (jēlnafta), dabas gāze un gāzes kondensāti;

 

12) ogļūdeņražu meklēšana komerciāliem mērķiem - Ministru kabineta noteiktajā valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalā veicamas ģeoloģiskas, ģeofizikālas un ģeoķīmiskas darbības, arī seklurbumi (līdz 200 m), un iegūto datu apstrāde un novērtēšana, kuru mērķis ir atrast ogļūdeņražu iegulu vietas, kas ir perspektīvas to turpmākai izpētei;

12.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 1. panta 12. punktu

Atbalstīt

 
 

13) ogļūdeņražu izpēte komerciāliem mērķiem – Ministru kabineta noteiktajā valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalā veicamas ģeoloģiskas, ģeofizikālas, ģeoķīmiskas un tehniskas darbības, lai atklātu ogļūdeņražu atradni, novērtētu tās apjomu, vērtību un piemērotību ogļūdeņražu komerciālai ieguvei;

13.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 1. panta 13. punktu

Atbalstīt

 
 

14) ogļūdeņražu ieguve - darbi, kas tiek veikti, lai iegūtu ogļūdeņražus, ieskaitot urbumu veikšanu, iesūknēšanu, apstrādi, uzkrāšanu, transportēšanu, kā arī ierīču uzstādīšanu vai būvēšanu un izmantošanu ieguves nolūkiem;

14.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 1. panta 14. punktu

Atbalstīt

 

11) Zemes dzīļu fonds - visas izmantojamās un neizmantojamās zemes dzīles Latvijas teritorijā neatkarīgi no to piederības (īpašnieka) un kontinentālā šelfa dzīles;

15) Zemes dzīļu fonds - visas izmantojamās un neizmantojamās zemes dzīles Latvijas teritorijā neatkarīgi no to piederības (īpašnieka) un kontinentālā šelfa dzīles;

15.

 

 

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 15. punktu kā 1. panta 24. punktu šādā redakcijā:

“24) zemes dzīļu fonds - visas izmantojamās un neizmantojamās zemes dzīles Latvijas teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā neatkarīgi no to piederības (īpašnieka);

Atbalstīt

 

12) servitūts - šā likuma izpratnē: tādas tiesības izmantot zemes dzīles, kad īpašuma tiesības uz tām ir lietošanas ziņā aprobežotas kādai

noteiktai personai par labu;

16) servitūts - šā likuma izpratnē - tādas tiesības izmantot zemes dzīles, kad īpašuma tiesības uz tām ir lietošanas ziņā aprobežotas kādai noteiktai personai par labu;

16.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 1.panta 16.punktā vārdus “šā likuma izpratnē”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

16) servitūts - tādas tiesības izmantot zemes dzīles, kad īpašuma tiesības uz tām ir lietošanas ziņā aprobežotas kādai noteiktai personai par labu;

13) valsts nozīmes derīgie izrakteņi - ogļūdeņraži (nafta un dabas gāze) un pazemes ūdeņi;

17) valsts nozīmes derīgie izrakteņi - ogļūdeņraži (nafta un dabas gāze) un pazemes ūdeņi;

17.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 17. punktu šādā redakcijā:

“17) valsts nozīmes derīgie izrakteņi - ogļūdeņraži (neapstrādāta nafta (jēlnafta), dabas gāze) un pazemes ūdeņi (saldūdeņi, minerālūdeņi, termālie ūdeņi un rūpniecībā izmantojamie ūdeņi);

Atbalstīt

17) valsts nozīmes derīgie izrakteņi - ogļūdeņraži (neapstrādāta nafta (jēlnafta), dabas gāze) un pazemes ūdeņi (saldūdeņi, minerālūdeņi, termālie ūdeņi un rūpniecībā izmantojamie ūdeņi);

14) valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne vai valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals - Ministru kabineta noteikta atradne, kuras krājumi nodrošina valsts vai vairāku tās reģionu vajadzības pēc attiecīgā derīgā izrakteņa, vai Ministru kabineta noteikti zemes garozas iecirkņi, kuriem ir sevišķi svarīga nozīme valsts ekonomikas, aizsardzības un citās jomās;

18) valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne – Ministru kabineta noteikta atradne Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kuras krājumi nodrošina valsts vai vairāku tās reģionu vajadzības pēc attiecīgā derīgā izrakteņa;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcionāli labots

Atbalstīt

18) valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne – Ministru kabineta noteikta atradne, kura atrodas Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un kuras krājumi nodrošina valsts vai vairāku tās reģionu vajadzības pēc attiecīgā derīgā izrakteņa;

 

 

19) valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals – Ministru kabineta noteikti zemes garozas iecirkņi Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kuriem var būt sevišķi svarīga nozīme valsts ekonomikas, aizsardzības un citās jomās;

18.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 19. punktu šādā redakcijā:

“19) valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals - Ministru kabineta noteikti zemes garozas iecirkņi Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kuros ir noteiktas zemes dzīļu īpašības un kuru lietošanai var būt sevišķi svarīga nozīme valsts ekonomikas, aizsardzības un citās jomās;

Atbalstīt

19) valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals - Ministru kabineta noteikti zemes garozas iecirkņi Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kuros ir noteiktas zemes dzīļu īpašības un kuru lietošanai var būt sevišķi svarīga nozīme valsts ekonomikas, aizsardzības un citās jomās;

15) zemes dzīles - zemes garozas daļa, kas atrodas zem augsnes un

virszemes ūdeņiem līdz dziļumam, kurā ekonomiski un tehniski ir iespējami ģeoloģiskie pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve vai arī tās izmantošana;

20) zemes dzīles - zemes garozas daļa, kas atrodas zem augsnes un virszemes ūdeņiem līdz dziļumam, kurā ekonomiski un tehniski ir iespējami ģeoloģiskie pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve vai arī tās izmantošana;

     

20) zemes dzīles - zemes garozas daļa, kas atrodas zem augsnes un virszemes ūdeņiem līdz dziļumam, kurā ekonomiski un tehniski ir iespējami ģeoloģiskie pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve vai arī tās izmantošana;

16) zemes dzīļu izmantošana - zemes dzīļu īpašību izvērtēšana, derīgo izrakteņu ieguve un zemes dzīļu īpašību izmantošana;

21) zemes dzīļu izmantošana - zemes dzīļu īpašību izvērtēšana, derīgo izrakteņu ieguve un zemes dzīļu īpašību izmantošana;

19.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 21. punktu šādā redakcijā:

“21) zemes dzīļu izmantošana - ģeoloģiskie pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve un zemes dzīļu īpašību izmantošana;

Atbalstīt

21) zemes dzīļu izmantošana - ģeoloģiskie pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve un zemes dzīļu īpašību izmantošana;

17) zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) - dokuments, kas

apliecina tās īpašnieka tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās, noteiktiem mērķiem, noteiktā veidā un noteiktu laiku, ievērojot norādītās prasības un noteikumus;

22) zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) - dokuments, kas apliecina tās īpašnieka tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās, noteiktiem mērķiem, noteiktā veidā un noteiktu laiku, ievērojot norādītās prasības un noteikumus;

     

22) zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) - dokuments, kas apliecina tās īpašnieka tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās, noteiktiem mērķiem, noteiktā veidā un noteiktu laiku, ievērojot norādītās prasības un noteikumus;

18) zemes dzīļu īpašību izvērtēšana - visu ģeoloģisko pētījumu komplekss, kas tiek veikts, lai noskaidrotu zemes dzīļu uzbūvi, stāvokli, sastāvu un īpašības;

23) zemes dzīļu īpašību izvērtēšana - visu ģeoloģisko pētījumu komplekss, kas tiek veikts, lai noskaidrotu zemes dzīļu uzbūvi, stāvokli, sastāvu un īpašības;

20.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 1. panta 23. punktu

Atbalstīt

 

19) zemes garoza - zemes ārējā cietā daļa, kuras biezums Latvijā ir 40 - 64 km;

24) zemes garoza - zemes ārējā cietā daļa, kuras biezums Latvijā ir
40- 64 km;

21.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 1. panta 24. punktu kā 1. panta 23. punktu

Atbalstīt

23) zemes garoza - zemes ārējā cietā daļa, kuras biezums Latvijā ir
40- 64 km;

   

22.

“24) zemes dzīļu fonds - visas izmantojamās un neizmantojamās zemes dzīles Latvijas teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā neatkarīgi no to piederības (īpašnieka);

Atbalstīt

20) zemes dzīļu monitorings - zemes dzīļu stāvokļa novērošanas,

kontroles, analīzes un prognozēšanas sistēma.

25) zemes dzīļu monitorings - zemes dzīļu stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas sistēma;

     

25) zemes dzīļu monitorings - zemes dzīļu stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas sistēma;

   

23.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 1. pantu ar jaunu 26. punktu šādā redakcijā:

“26) zemes dzīļu fonda valsts ģeoloģiskā pārraudzība - normatīvajos aktos noteikta pasākumu sistēma, kuras uzdevums ir raudzīties, kā tiek ievērota tiesību aktos, normatīvajos dokumentos un atļaujas (licences) nosacījumos noteiktās zemes dzīļu izmantošanas kārtība (derīgo izrakteņu ģeoloģisko pētījumu atbilstības programma un sasniegto rezultātu izvērtēšana, derīgo izrakteņu krājumu akcepts un uzskaite).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

26) zemes dzīļu fonda valsts ģeoloģiskā pārraudzība - normatīvajos aktos noteikta pasākumu sistēma, kuras uzdevums ir raudzīties, kā tiek ievērota tiesību aktos, normatīvajos dokumentos un atļaujas (licences) nosacījumos noteiktās zemes dzīļu izmantošanas kārtība (derīgo izrakteņu ģeoloģisko pētījumu atbilstības programma un sasniegto rezultātu izvērtēšana, derīgo izrakteņu krājumu akcepts un uzskaite).”

 

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

     

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

4.pants. Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzības institūcijas

"4.pants. Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzības institūcijas

     

“4.pants. Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzības institūcijas

(1) Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no to piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un citas tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās institūcijas, kā arī šajā likumā

noteiktajos gadījumos - pagastu un pilsētu pašvaldības.

(1) Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic:

1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās institūcijas, arī Valsts ģeoloģijas dienests;

24.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 4. panta pirmās daļas pirmajā punktā vārdus “arī Valsts ģeoloģijas dienests”

Atbalstīt

(1) Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic:

1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās institūcijas;

 

2) Ekonomikas ministrija;

3) pagastu un pilsētu pašvaldības.

     

2) Ekonomikas ministrija;

3) pagastu un pilsētu pašvaldības.

 

(2) Minēto institūciju kompetenci nosaka šis un citi likumi, kā arī Ministru kabineta apstiprināti attiecīgo ministriju un Valsts ģeoloģijas dienesta nolikumi un citi normatīvie akti.

   

Redakcionāli labots

Atbalstīt

(2) Minēto institūciju kompetenci nosaka šis likums un citi likumi, kā arī Ministru kabineta apstiprināti attiecīgo ministriju un Valsts ģeoloģijas dienesta nolikumi un citi normatīvie akti.

(2) Valsts ģeoloģijas dienests ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes institūcija, kas

atbilstoši savai kompetencei regulē un nodrošina zemes dzīļu racionālu

izmantošanu un tās pārraudzību. Valsts ģeoloģijas dienesta darbību

reglamentē šis likums un Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā ir valsts pārvaldes iestāde Valsts ģeoloģijas dienests, kas atbilstoši savai kompetencei pārrauga un nodrošina zemes dzīļu racionālu izmantošanu, izņemot šā panta ceturtajā daļā norādīto. Valsts ģeoloģijas dienesta darbību reglamentē šis likums un Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

25.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 4. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts ģeoloģijas dienests ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei nodrošina zemes dzīļu racionālu izmantošanu un zemes dzīļu fonda valsts ģeoloģisko pārraudzību. Valsts ģeoloģijas dienesta darbību reglamentē šis likums un Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

Atbalstīt

(3) Valsts ģeoloģijas dienests ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes institūcija, kas atbilstoši savai kompetencei nodrošina zemes dzīļu racionālu izmantošanu un zemes dzīļu fonda valsts ģeoloģisko pārraudzību. Valsts ģeoloģijas dienesta darbību reglamentē šis likums un Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

 

 

(4) Ekonomikas ministrija zemes dzīļu nogabalos, ko Ministru kabinets ir noteicis ogļūdeņražu meklēšanai un izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei, organizē ogļūdeņražu resursu izmantošanu (licencēšanas konkursi un licenču izsniegšana) un atbilstoši savai kompetencei pārrauga ogļūdeņražu meklēšanu un izpēti komerciāliem mērķiem un ogļūdeņražu ieguvi.

26.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 4. panta 4. daļu šādā redakcijā:

“(4) Ekonomikas ministrija Ministru kabineta noteiktajos licenču laukumos Ministru kabineta noteiktajā kārtībā organizē ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves atļaujas (licenču) izsniegšanas konkursus un izsniedz šīs atļaujas (licences), kā arī veic ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves administratīvo pārraudzību.

Atbalstīt

(4) Ekonomikas ministrija Ministru kabineta noteiktajos licenču laukumos Ministru kabineta noteiktajā kārtībā organizē ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves atļaujas (licenču) izsniegšanas konkursus un izsniedz šīs atļaujas (licences), kā arī veic ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves administratīvo pārraudzību.

(3) Pagastu un pilsētu pašvaldības savās administratīvajās teritorijās:

(5) Pagastu un pilsētu pašvaldības savās administratīvajās teritorijās:

     

(5) Pagastu un pilsētu pašvaldības savās administratīvajās teritorijās:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrijas noteiktajos apjomos izsniedz atļaujas (licences) bieži sastopamo derīgo izrakteņu izmantošanai gada kvotu un limitu ietvaros, izņemot šā panta piektajā daļā un 10.panta otrajā daļā noteiktos gadījumus;

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajos apjomos izsniedz atļaujas (licences) bieži sastopamo derīgo izrakteņu izmantošanai gada kvotu un limitu ietvaros, izņemot šā panta septītajā daļā un 10.panta otrajā daļā noteiktos gadījumus;
     

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajos apjomos izsniedz atļaujas (licences) bieži sastopamo derīgo izrakteņu izmantošanai gada kvotu un limitu ietvaros, izņemot šā panta septītajā daļā un 10.panta otrajā daļā noteiktos gadījumus;

2) kontrolē derīgo izrakteņu atradņu rekultivāciju.

2) kontrolē derīgo izrakteņu atradņu rekultivāciju.
     

2) kontrolē derīgo izrakteņu atradņu rekultivāciju.

(4) Pašvaldībām nodoto funkciju izpildei nepieciešamos izdevumus sedz no maksas, kas saņemta par zemes dzīļu izmantošanas atļaujām (licencēm).

(6) Pašvaldībām nodoto funkciju izpildei nepieciešamos izdevumus sedz no maksas, kas saņemta par zemes dzīļu izmantošanas atļaujām (licencēm).
     

(6) Pašvaldībām nodoto funkciju izpildei nepieciešamos izdevumus sedz no maksas, kas saņemta par zemes dzīļu izmantošanas atļaujām (licencēm).

(5) Atļaujas (licences) zemes dzīļu izmantošanai, ja derīgo izrakteņu atradne atrodas vairāku pagastu un pilsētu administratīvajās teritorijās vai pašvaldības izmanto servitūta tiesības, izsniedz Valsts ģeoloģijas

dienests.

(7) Atļaujas (licences) zemes dzīļu izmantošanai, ja derīgo izrakteņu atradne atrodas vairāku pagastu un pilsētu administratīvajās teritorijās vai pašvaldības izmanto servitūta tiesības, izsniedz Valsts ģeoloģijas dienests."   

Redakcionāli labots

Atbalstīt

(7) Ja derīgo izrakteņu atradne atrodas vairāku pagastu un pilsētu administratīvajās teritorijās vai pašvaldības izmanto servitūta tiesības, zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences), izsniedz Valsts ģeoloģijas dienests.”

 

3. 5.pantā:

     

3. 5.pantā:

5.pants. Zemes dzīļu izmantošanas regulēšanas formas

3.1. aizstāt panta nosaukumā vārdu "regulēšanas" ar vārdu "pārraudzības";

27.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt numerāciju 3.1, 3.2 un 3.3

Atbalstīt

aizstāt panta nosaukumā vārdu "regulēšanas" ar vārdu "pārraudzības”;

(1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā, regulējot zemes dzīļu izmantošanu:

1) veic derīgo izrakteņu krājumu uzskaiti;

2) sastāda derīgo izrakteņu atradņu kadastru un derīgo izrakteņu krājumu

bilanci;

 

 

3.2. aizstāt panta pirmajā daļā vārdu "regulējot" ar vārdu "pārraugot";

   

Redakcionāli labots

Atbalstīt

aizstāt pirmajā daļā vārdu "regulējot" ar vārdu "pārraugot”;

3) nosaka derīgo izrakteņu ieguves apjomus;

3.3. izteikt panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nosaka derīgo izrakteņu (izņemot ogļūdeņražus) ieguves apjomus;".

   

Redakcionāli labots

Atbalstīt

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

3) nosaka derīgo izrakteņu (izņemot ogļūdeņražus) ieguves apjomus;”.

4) izstrādā standartus (normas, noteikumus) zemes dzīļu ģeoloģiskās izpētes un to izmantošanas un aizsardzības jomā, kā arī drošības noteikumus zemes dzīļu izmantošanas darbos.

         

(2) Ministru kabinets ir tiesīgs juridiskajām un fiziskajām personām

piederošo zemi un tās dzīles likumos noteiktajos gadījumos apgrūtināt ar valstij nepieciešamajiem īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumiem.

(3) Nacionālās drošības, vides un zemes dzīļu aizsardzības vajadzībām,

valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes

dzīļu nogabalu izmantošanai, valstiski nozīmīgu būvju ierīkošanai un ekspluatācijai īpašniekiem var atsavināt zemi saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts un sabiedriskajām vajadzībām".

         

7.pants. Zemes dzīļu izmantošanas mērķi

Zemes dzīļu izmantošanas mērķi ir:

1) veikt ģeoloģisko izpēti, zinātniskās pētniecības darbus, profesionālo apmācību un izveidot zemes dzīļu monitoringu;

2) iegūt derīgos izrakteņus;

3) veikt tādu pazemes būvju celtniecību un ekspluatāciju, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi;

4) izveidot īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un objektus;

5) veikt atpūtas, tūrisma un ārstnieciska rakstura pasākumus;

6) iegūt materiālus mineraloģisko, paleontoloģisko un citu ģeoloģisko kolekciju veidošanai.

         

9.pants. Zemes dzīļu izmantošanas veidi un termiņi

(1) Zemes dzīļu izmantošanas veidi ir šādi:

1) beztermiņa izmantošana;

2) termiņizmantošana.

(2) Beztermiņa izmantošanai zemes dzīles var nodot tādu pazemes būvju celtniecībai un ekspluatācijai, kuras nav saistītas ar derīgo izrakteņu ieguvi, kā arī citām valsts un sabiedriskajām vajadzībām (īpaši aizsargājamiem ģeoloģiskiem objektiem, zinātniska vai mācību rakstura poligoniem, dabas pieminekļiem un citiem īpašiem pazemes vai virszemes veidojumiem).

         
 

4. Izteikt 9.panta trešās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

     

4. Izteikt 9.panta trešās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

(3) Termiņizmantošanā zemes dzīles var nodot:

1) ģeoloģiskai izpētei - uz laiku līdz 5 gadiem;

         

2) derīgo izrakteņu ieguvei - uz laiku līdz 20 gadiem;

"2) derīgo izrakteņu (arī ogļūdeņražu) ieguvei - uz laiku līdz 25 gadiem;

28.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 9. panta 3. daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) derīgo izrakteņu ieguvei - uz laiku līdz 25 gadiem;

Atbalstīt

“2) derīgo izrakteņu ieguvei - uz laiku līdz 25 gadiem;

3) ģeoloģiskai izpētei un tai sekojošai derīgo izrakteņu ieguvei - uz laiku līdz 25 gadiem.

3) ģeoloģiskai izpētei un tai sekojošai derīgo izrakteņu (arī ogļūdeņražu) ieguvei - uz laiku līdz 30 gadiem.

29.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 9. panta 3. daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) ģeoloģiskai izpētei un tai sekojošai derīgo izrakteņu ieguvei - uz laiku līdz 30 gadiem.

Atbalstīt

3) ģeoloģiskai izpētei un tai sekojošai derīgo izrakteņu ieguvei - uz laiku līdz 30 gadiem.”

(4) Zemes dzīļu izmantošanas termiņi un veidi norādāmi zemes dzīļu izmantošanas atļaujā (licencē).

         

10.pants. Zemes dzīļu izmantošanas kārtība

(1) Uzsākt zemes dzīļu izmantošanu var tikai tad, ja saņemta attiecīga atļauja (licence) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (izņemot 11.pantā

noteiktos gadījumus). Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci) izsniedz Valsts ģeoloģijas dienests vai arī pagasta vai pilsētas pašvaldība. Pašvaldības izsniedz atļaujas (licences) šā likuma 4.panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos. Pārējos gadījumos atļaujas (licences) izsniedz Valsts ģeoloģijas dienests.

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Zemes dzīļu izmantošanas kārtība

(1) Uzsākt zemes dzīļu izmantošanu var tikai tad, ja saņemta attiecīga atļauja (licence) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (izņemot 11.pantā noteiktos gadījumus). Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci) izsniedz:

1) pagasta vai pilsētas pašvaldība – šā likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos;

30.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 10.panta 1. daļas 1. punktā vārdus “ceturtajā daļā” ar vārdiem “piektajā daļā”.

 

Atbalstīt

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Zemes dzīļu izmantošanas kārtība

(1) Uzsākt zemes dzīļu izmantošanu var tikai tad, ja saņemta attiecīga atļauja (licence) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (izņemot 11.pantā noteiktos gadījumus). Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci) izsniedz:

1) pagasta vai pilsētas pašvaldība – šā likuma 4.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos;

 

2) Ekonomikas ministrija – ogļūdeņražu meklēšanai un izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei Ministru kabineta noteiktajos nogabalos atbilstoši šā likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajai kompetencei;

31.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10. panta 1. daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) Ekonomikas ministrija - šā likuma 4. panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos;

Atbalstīt

2) Ekonomikas ministrija - šā likuma 4. panta ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos;

 

3) Valsts ģeoloģijas dienests – visos pārējos gadījumos.

     

3) Valsts ģeoloģijas dienests – visos pārējos gadījumos.

(2) Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

(2) Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtību un ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves kārtību nosaka Ministru kabinets.

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deputāte A.Seile)

Papildināt 10.panta 2.daļu ar šādu tekstu:

“Ministru kabineta noteikumi reglamentē arī valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību gadījumos, kad zemes gabala un valsts nozīmes derīgo izrakteņu ieguves ietaišu īpašnieks nav viena un tā pati persona.”

 

Atbalstīt

(2) Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtību un ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves kārtību nosaka Ministru kabinets. Ministru kabineta noteikumi reglamentē arī valsts nozīmes derīgo izrakteņu izmantošanas kārtību gadījumos, kad zemes gabala un valsts nozīmes derīgo izrakteņu ieguves ietaišu īpašnieks nav viena un tā pati persona.

(3) Pazemes ūdeņus drīkst izmantot tikai tad, ja saņemta ūdeņu lietošanas atļauja (izņemot 11.pantā noteiktos gadījumus). Ūdeņu lietošanas atļaujas izsniedz reģionālās vides pārvaldes.

(3) Pazemes ūdeņus drīkst izmantot tikai tad, ja saņemta ūdens lietošanas atļauja (izņemot 11.pantā noteiktos gadījumus). Ūdens lietošanas atļauju izsniedz reģionālā vides pārvalde.

     

(3) Pazemes ūdeņus drīkst izmantot tikai tad, ja saņemta ūdens lietošanas atļauja (izņemot 11.pantā noteiktos gadījumus). Ūdens lietošanas atļauju izsniedz reģionālā vides pārvalde.

(4) Atļaujas (licences) tiek izsniegtas par maksu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību par zemes dzīļu izmantošanu un zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) izsniegšanu nosaka Ministru kabineta noteikumi.

(4) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) tiek izsniegtas par maksu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību par zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

   

Redakcionāli labots

Atbalstīt

(4) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz par maksu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

(5) Zemes dzīļu izmantotāji, kas iegūst naftu vai citus ogļūdeņražus Latvijas teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, maksā naftas ieguves valsts nodevu, kas ieskaitāma valsts pamatbudžetā. Nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

33.

 

 

 

 

 

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 10. panta 5. daļu

 

 

Atbalstīt

 

(5) Bez maksas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz pagastu un pilsētu pašvaldībām to īpašumā esošajās vai tām pastāvīgā lietošanā nodotajās valsts un pašvaldību zemes platībās, pamatojoties uz šo pašvaldību pieprasījumu un ievērojot noteiktos ieguves apjomus, ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtos derīgos izrakteņus paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai, kā arī šo pašvaldību īpašumā esošo ēku uzturēšanai.

(6) Bez maksas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz pagastu un pilsētu pašvaldībām to īpašumā esošajās vai tām pa stāvīgā lietošanā nodotajās valsts un pašvaldību zemes platībās, pamatojoties uz šo pašvaldību pieprasījumu un ievērojot noteiktos ieguves apjomus, ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtos derīgos izrakteņus paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai, kā arī šo pašvaldību īpašumā esošo ēku uzturēšanai.

34.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10. panta 6. daļu kā 10. panta 5. daļu

Atbalstīt

(5) Bez maksas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz pagastu un pilsētu pašvaldībām to īpašumā esošajās vai tām pastāvīgā lietošanā nodotajās valsts un pašvaldību zemes platībās, pamatojoties uz šo pašvaldību pieprasījumu un ievērojot noteiktos ieguves apjomus, ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtos derīgos izrakteņus paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai, kā arī šo pašvaldību īpašumā esošo ēku uzturēšanai.

(6) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) aizliegts pārdot,

dāvināt, ieķīlāt, mainīt vai citādi atsavināt. Zemes dzīļu izmantotāja

maiņas gadījumā līdzšinējā atļauja (licence) zaudē spēku, bet jaunajam

izmantotājam jāsaņem jauna atļauja (licence) šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(7) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) aizliegts pārdot, dāvināt, ieķīlāt, mainīt vai citādi atsavināt. Zemes dzīļu izmantotāja maiņas gadījumā līdzšinējā atļauja (licence) zaudē spēku, bet jaunajam izmantotājam jāsaņem jauna atļauja (licence) šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ogļūdeņražu meklēšanai vai izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei izsniegtās licences īpašnieka maiņa var notikt ar Ministru kabineta piekrišanu.

35.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10. panta 7. daļu kā 10. panta 6. daļu šādā redakcijā:

“(6) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) aizliegts pārdot, dāvināt, ieķīlāt, mainīt vai citādi atsavināt. Zemes dzīļu izmantotāja maiņas gadījumā līdzšinējā atļauja (licence) zaudē spēku, bet jaunajam izmantotājam jāsaņem jauna atļauja (licence) šajā likumā noteiktajā kārtībā. Zemes dzīļu izmantotāja, atļaujas (licences) turētāja vai uzņēmuma īpašuma tiesību maiņas gadījumā agrāk izsniegtā atļauja (licence) zaudē spēku, un šajā gadījumā jaunais uzņēmuma īpašnieks, uzņemoties esošajā atļaujā (licencē) noteiktās saistības, var saņemt jaunu atļauju (licenci) bez konkursa (izsoles). Ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās atļaujas (licences) īpašnieka maiņa var notikt ar Ministru kabineta piekrišanu.

Atbalstīt

(6) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) aizliegts pārdot, dāvināt, ieķīlāt, mainīt vai citādi atsavināt. Zemes dzīļu izmantotāja maiņas gadījumā līdzšinējā atļauja (licence) zaudē spēku, bet jaunajam izmantotājam jāsaņem jauna atļauja (licence) šajā likumā noteiktajā kārtībā. Zemes dzīļu izmantotāja, atļaujas (licences) turētāja vai uzņēmuma īpašuma tiesību maiņas gadījumā agrāk izsniegtā atļauja (licence) zaudē spēku, un šajā gadījumā jaunais uzņēmuma īpašnieks, uzņemoties esošajā atļaujā (licencē) noteiktās saistības, var saņemt jaunu atļauju (licenci) bez konkursa (izsoles). Ogļūdeņražu izpētei un ieguvei izsniegtās atļaujas (licences) īpašnieka maiņa var notikt ar Ministru kabineta piekrišanu.

(7) Valsts un pašvaldību īpašumā esošajās zemes platībās zemes dzīļu

izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz konkursa vai izsoles kārtībā. Konkursā vai izsolē var piedalīties jebkura juridiskā vai fiziskā persona, arī ārvalstu juridiskās un fiziskās personas.

(8) Valsts un pašvaldību īpašumā esošajās zemes platībās zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz konkursa vai izsoles kārtībā. Konkursā vai izsolē var piedalīties jebkura juridiskā vai fiziskā persona, arī ārvalstu juridiskās un fiziskās personas.

36.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10. panta 8. daļu kā 10. panta 7. daļu

Atbalstīt

(7) Valsts un pašvaldību īpašumā esošajās zemes platībās zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz konkursa vai izsoles kārtībā. Konkursā vai izsolē var piedalīties jebkura juridiskā vai fiziskā persona, arī ārvalstu juridiskās un fiziskās personas.

(8) Zemes īpašniekiem (izņemot valsti un pašvaldības) zemes dzīļu

izmantošanas atļaujas (licences) to īpašumā esošajās zemes platībās izsniedz, pamatojoties uz pieprasījumu un ievērojot noteiktos ieguves apjomus. Šī kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti valsts nozīmes derīgie izrakteņi un atradnes, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabali. Zemes īpašnieks (izņemot valsti un pašvaldības) zemes dzīļu izmantošanas tiesības var nodot citām juridiskajām un fiziskajām personām, noslēdzot līgumu, kas ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai.

(9) Zemes īpašniekiem (izņemot valsti un pašvaldības) zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) to īpašumā esošajās zemes platībās izsniedz, pamatojoties uz pieprasījumu un ievērojot noteiktos ieguves apjomus. Šī kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti valsts nozīmes derīgie izrakteņi un atradnes, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabali. Zemes īpašnieks (izņemot valsti un pašvaldības) zemes dzīļu izmantošanas tiesības var nodot citām juridiskajām un fiziskajām personām, noslēdzot līgumu, kas ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai.

37.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10. panta 9. daļu kā 10. panta 8. daļu

Atbalstīt

(8) Zemes īpašniekiem (izņemot valsti un pašvaldības) zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) to īpašumā esošajās zemes platībās izsniedz, pamatojoties uz pieprasījumu un ievērojot noteiktos ieguves apjomus. Šī kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti valsts nozīmes derīgie izrakteņi un atradnes, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabali. Zemes īpašnieks (izņemot valsti un pašvaldības) zemes dzīļu izmantošanas tiesības var nodot citām juridiskajām un fiziskajām personām, noslēdzot līgumu, kas ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai.

(9) Zemes īpašnieks (izņemot valsti un pašvaldības) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var arī rīkot konkursu vai izsoli zemes dzīļu

izmantošanas tiesību iegūšanai viņa zemes īpašumā. Šāds konkurss vai izsole un tā noteikumi jāsaskaņo ar Valsts ģeoloģijas dienestu un attiecīgo pašvaldību.

(10) Zemes īpašnieks (izņemot valsti un pašvaldības) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var rīkot konkursu vai izsoli zemes dzīļu izmantošanas tiesību iegūšanai viņa zemes īpašumā. Šāds konkurss vai izsole un tās noteikumi jāsaskaņo ar Valsts ģeoloģijas dienestu un attiecīgo pašvaldību.

38.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10. panta 10. daļu kā 10. panta 9. daļu

Redakcionāli labots

Atbalstīt

(9) Zemes īpašnieks (izņemot valsti un pašvaldības) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var rīkot konkursu vai izsoli zemes dzīļu izmantošanas tiesību iegūšanai viņa zemes īpašumā. Šāds konkurss vai izsole un tās noteikumi saskaņojami ar Valsts ģeoloģijas dienestu un attiecīgo pašvaldību.

(10) Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) izsniegšanas konkursa vai izsoles vispārējo kārtību nosaka Ministru kabinets.

(11) Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) izsniegšanas konkursa vai izsoles vispārējo kārtību, kā arī ogļūdeņražu meklēšanas un izpētes komerciāliem mērķiem un ieguves darbu licencēšanas konkursa kārtību nosaka Ministru kabinets."

39.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 10. panta 11. daļu kā 10. panta 10. daļu šādā redakcijā:

“(10) Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) izsniegšanas konkursa vai izsoles vispārējo kārtību, kā arī ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas konkursa kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(10) Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) izsniegšanas konkursa vai izsoles vispārējo kārtību, kā arī ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu licencēšanas konkursa kārtību nosaka Ministru kabinets.”

16.pants. Zemes dzīļu izmantošanas ierobežošana, apturēšana vai pārtraukšana

         

(1) Zemes dzīļu izmantošana atļaujas (licences) turētājam var tikt ierobežota, ja atklājušies jauni apstākļi, kas izslēdz iespēju pilnā apjomā turpmāk izmantot atļaujā (licencē) norādītās tiesības.

 

 

         

(2) Zemes dzīļu izmantošanu var apturēt, ja:

6. 16.pantā:

     

6. 16.pantā:

1) zemes dzīļu izmantošanā tiek pārkāptas atļaujā (licencē) vai citos

zemes dzīļu izmantošanu regulējošos normatīvos aktos noteiktās prasības;

6.1. svītrot otrās daļas 1.punktā vārdu "citos";

40.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt numerāciju 6.1, 6.2 un 6.3

Redakcionāli labots

Atbalstīt

“izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdu "citos";

2) zemes dzīļu izmantošanas rezultātā rodas draudi cilvēku veselībai, dzīvībai, videi un īpašumam;

         

3) zemes dzīļu izmantošanas rezultātā vai to izmantošanas vietā rodas ārkārtējas situācijas (plūdi, ugunsgrēki utt.);

4) mainās zemes dzīļu izmantotājs (apturēšana ir spēkā līdz jaunas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai);

5) zemes dzīļu izmantošanas rezultātā tiek apdraudēti kultūras

pieminekļi.

         

(3) Zemes dzīļu izmantošana tiek pārtraukta, ja:

1) beidzas atļaujā (licencē) norādītais termiņš;

2) zemes dzīļu izmantotājs labprātīgi atsakās no zemes dzīļu tālākas izmantošanas vai pārtrauc savu uzņēmējdarbību;

3) gada laikā no atļaujas (licences) saņemšanas nav uzsākta zemes dzīļu

izmantošana;

4) zemes dzīles tiek izmantotas mērķiem, kas nav norādīti atļaujā (licencē), vai tiek pārkāptas šā likuma 11.panta prasības;

5) zeme tiek atsavināta valsts vai sabiedriskajām vajadzībām;

6) sistemātiski tiek pārkāpti zemes dzīļu izmantošanas un to aizsardzības noteikumi.

         

(4) Zemes dzīļu izmantošana tiek ierobežota šā panta pirmajā daļā

minētajā gadījumā, apturēta šā panta otrās daļas 1.-4.punktā minētajos gadījumos un pārtraukta šā panta trešās daļas 1.-3.punktā minētajos gadījumos ar Valsts ģeoloģijas dienesta, reģionālo vides pārvalžu vai Vides valsts inspekcijas lēmumu, bet šā panta trešās daļas 5.punktā minētajā gadījumā - saskaņā ar noslēgto līgumu vai spēkā stājušos likumu; zemes dzīļu izmantošana tiek apturēta šā panta otrās daļas 5.punktā minētajā gadījumā - ar Kultūras ministrijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas lēmumu, bet šā panta trešās daļas 4. un 6.punktā minētajos gadījumos - pamatojoties uz tiesas nolēmumu. Reģionālās vides pārvaldes vai Vides valsts inspekcija var apturēt zemes dzīļu izmantošanu šā panta otrajā daļā minētajos gadījumos. Pašvaldības var apturēt zemes dzīļu izmantošanu šā panta otrās daļas 1., 3. un 4.punktā minētajos gadījumos. Pašvaldības var pārtraukt zemes dzīļu izmantošanu šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos. Personas, kuru tiesības tiek aizskartas, var pieprasīt zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu vai pārtraukšanu tiesas ceļā arī citos gadījumos, ja zemes dzīļu izmantošanā tiek pārkāpti šā likuma noteikumi.

6.2. papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem "Zemes dzīļu izmantošana" ar vārdiem "(izņemot ogļūdeņražu meklēšanai un izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei)";

 

 

 

 

 

 

6.3. papildināt ceturto daļu pēc ceturtā teikuma ar šāda satura tekstu:

"Zemes dzīļu izmantošana ogļūdeņražu meklēšanai un izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei tiek ierobežota šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, apturēta šā panta otrās daļas 1.- 4.punktā minētajos gadījumos un pārtraukta šā panta trešās daļas 1.- 3.punktā minētajos gadījumos ar licences izsniedzēja lēmumu."

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

(Atbildīgā komisija)

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “Zemes dzīļu izmantošana” ar vārdiem “(izņemot ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi);

 

 

(Atbildīgā komisija)

papildināt ceturto daļu pēc ceturtā teikuma ar tekstu šādā redakcijā:

“Zemes dzīļu izmantošana ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei tiek ierobežota šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, apturēta šā panta otrās daļas 1. - 4. punktā minētajos gadījumos un pārtraukta šā panta trešās daļas 1. - 3. punktā minētajos gadījumos ar atļaujas (licences) izsniedzēja lēmumu pēc valsts pilnvarotu institūciju ierosinājuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “Zemes dzīļu izmantošana” ar vārdiem “(izņemot ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi);

 

 

 

papildināt ceturto daļu pēc ceturtā teikuma ar tekstu šādā redakcijā:

“Zemes dzīļu izmantošana ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei tiek ierobežota šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, apturēta šā panta otrās daļas 1. - 4. punktā minētajos gadījumos un pārtraukta šā panta trešās daļas 1. - 3. punktā minētajos gadījumos ar atļaujas (licences) izsniedzēja lēmumu pēc valsts pilnvarotu institūciju ierosinājuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

19.pants. Atbildība par pārkāpumiem zemes dzīļu izmantošanā

Juridiskās un fiziskās personas, kas, izmantojot zemes dzīles, ir

pārkāpušas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī amatpersonas, kuras pretēji šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām izsniegušas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences), saucamas pie kriminālās, administratīvās, disciplinārās vai civiltiesiskās atbildības.

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Atbildība par pārkāpumiem zemes dzīļu izmantošanā

Personas, kas, izmantojot zemes dzīles, ir pārkāpušas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī amatpersonas, kuras pretēji šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām izsniegušas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences), saucamas pie likumos noteiktās atbildības."

 

 

 

 

 

 

 

     

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Atbildība par pārkāpumiem zemes dzīļu izmantošanā

Personas, kas, izmantojot zemes dzīles, ir pārkāpušas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī amatpersonas, kuras pretēji šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām izsniegušas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences), saucamas pie likumos noteiktās atbildības.”

20.pants. Zaudējumu atlīdzināšana

8. 20.pantā:

     

8. 20.pantā:

(1) Neatkarīgi no saukšanas pie kriminālās, administratīvās, disciplinārās vai civiltiesiskās atbildības vainīgajam saskaņā ar noteiktām taksēm (likmēm) jāatlīdzina zemes dzīlēm nodarītais zaudējums.

8.1. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Neatkarīgi no saukšanas pie administratīvās vai kriminālās atbildības zemes dzīļu izmantotājs atlīdzina zemes dzīlēm nodarītos zaudējumus.";

43.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt numerāciju 8.1, 8.2 un 8.3

Redakcionāli labots

Atbalstīt

izteikt 20. pantu šādā redakcijā:

“(1) Neatkarīgi no saukšanas pie administratīvās vai kriminālās atbildības zemes dzīļu izmantotājs atlīdzina zemes dzīlēm nodarīto zaudējumu.

(2) Zemes dzīlēm nodarītā zaudējuma atlīdzināšanas metodikas un takses (likmes) nosaka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pēc saskaņošanas ar Finansu ministriju.

8.2. izslēgt otro daļu;

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

(Vides aizsardzības. un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs N.Pēterkops)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 1. lasījuma redakcijas 8.2. punktu, saglabājot 20.panta otro daļu patlaban spēkā esošā redakcijā.

 

(Atbildīgā komisija)

izteikt 20. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Zemes dzīlēm nodarītā zaudējuma atlīdzināšanas metodiku un taksi (likmi) nosaka Ministru kabinets.

Daļēji atbalstīt

(iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā nr. 45)

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Zemes dzīlēm nodarītā zaudējuma atlīdzināšanas metodiku un taksi (likmi) nosaka Ministru kabinets.

(3) Neatkarīgi no vainīgās personas saukšanas pie atbildības tai jānovērš zemes dzīlēm nodarītais kaitējums.

8.3. izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Neatkarīgi no zemes dzīļu izmantotāja saukšanas pie atbildības tam jāveic pasākumi, lai samazinātu vai novērstu zemes dzīlēm nodarītos zaudējumus (kaitējumu)."

46.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 20. panta trešajā daļā vārdu “zaudējumus”

Atbalstīt

(3) Neatkarīgi no zemes dzīļu izmantotāja saukšanas pie atbildības tam jāveic pasākumi, lai samazinātu vai novērstu zemes dzīlēm nodarīto kaitējumu.”

23.pants. Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas pamatnoteikumi

(1) Ģeoloģiskās izpētes un zinātnisko pētījumu, kā arī zemes dzīļu monitoringa rezultātā vai cita veida zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtā informācija pieder valstij, ja šie darbi veikti par valsts budžeta vai pašvaldību līdzekļiem. Ja šāda informācija iegūta pēc juridisko vai fizisko personu pasūtījuma un par to līdzekļiem, tā pieder attiecīgajai juridiskajai vai fiziskajai personai.

         

(2) Pašvaldībai, ikvienai juridiskajai vai fiziskajai personai

pasūtījuma, pasūtījuma finansēšanas vai zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtā informācija jānodod valstij Valsts ģeoloģijas dienesta personā, noslēdzot līgumu par tās izmantošanu.

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt 23.panta otro daļu ar šāda satura tekstu:

"Informācija, kas iegūta ogļūdeņražu ģeoloģiskās izpētes rezultātā, jāsniedz arī Ekonomikas ministrijai. Informācija, kas iegūta ogļūdeņražu meklēšanas un izpētes komerciāliem mērķiem darbos un ieguves darbos jāsniedz arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai."

47.

(Atbildīgā komisija)

9. Izteikt 23. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldībai, ikvienai juridiskajai vai fiziskajai personai neatkarīgi no darbu finansēšanas veidiem zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtā ģeoloģiskā informācija jānodod valstij Valsts ģeoloģijas dienesta personā, noslēdzot līgumu par tās izmantošanu. Valsts ģeoloģijas dienests informāciju, kas iegūta ogļūdeņražu ģeoloģisko pētījumu rezultātā, kā arī ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbos, iesniedz arī Ekonomikas ministrijai”.

Atbalstīt

9. Izteikt 23. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pašvaldībai, ikvienai juridiskajai vai fiziskajai personai neatkarīgi no darbu finansēšanas veidiem zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtā ģeoloģiskā informācija jānodod valstij Valsts ģeoloģijas dienesta personā, noslēdzot līgumu par tās izmantošanu. Valsts ģeoloģijas dienests informāciju, kas iegūta ogļūdeņražu ģeoloģisko pētījumu rezultātā, kā arī ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbos, iesniedz arī Ekonomikas ministrijai.”

(3) Ģeoloģiskās informācijas īpašnieks nedrīkst aizliegt izmantot

informāciju, ja tās neizmantošanas rezultātā var rasties potenciāli ekoloģiski bīstamas situācijas, ekoloģiski bīstamas situācijas vai

ekoloģisko nelaimju situācijas.

(4) Ģeoloģiskās informācijas izmantošanas vispārējos noteikumus nosaka Ministru kabinets.