Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"

Izdarīt likumā "Par zemes dzīlēm" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) augsne - virsējais irdenais zemes garozas slānis, kas veidojies atmosfēras un bioloģisko faktoru ietekmē un kam piemīt dabiska auglība;

2) bieži sastopamie derīgie izrakteņi - Latvijas teritorijā izplatīti un pietiekamā daudzumā esoši derīgie izrakteņi;

3) derīgie izrakteņi - neorganiskas vai organiskas izcelsmes veidojumi (arī pazemes ūdeņi), kuru izmantošana ir praktiski iespējama un ekonomiski izdevīga;

4) derīgo izrakteņu atradne - dabisks derīgo izrakteņu sakopojums, kuru daudzums, kvalitāte un ieguves apstākļi ir izvērtēti un kuru praktiska izmantošana ir iespējama;

5) derīgo izrakteņu atradņu kadastrs - datu sakopojums par derīgo izrakteņu krājumiem atradnēs un to kvalitāti;

6) derīgo izrakteņu krājumu bilance - datu sakopojums attiecībā uz noteiktu laika periodu par derīgo izrakteņu ieguves apjomiem, krājumu zudumiem un atlikušajiem derīgo izrakteņu krājumiem;

7) grodu aka - ar grodiem nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

8) ģeoloģiskā informācija - dati par zemes dzīļu uzbūvi, īpašībām un resursiem;

9) ģeoloģiskā izpēte - visi darbi ģeoloģiskās informācijas iegūšanai un papildināšanai jebkuriem mērķiem;

10) iedzītā vai urbtā aka - ar caurulēm nostiprināta ūdens ņemšanas ietaise pazemes ūdeņu uztveršanai;

11) ogļūdeņraži – šā likuma izpratnē - neapstrādāta nafta (jēlnafta), dabas gāze un gāzes kondensāti;

12) ogļūdeņražu meklēšana komerciāliem mērķiem - Ministru kabineta noteiktajā valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalā veicamas ģeoloģiskas, ģeofizikālas un ģeoķīmiskas darbības, arī seklurbumi (līdz 200 m), un iegūto datu apstrāde un novērtēšana, kuru mērķis ir atrast ogļūdeņražu iegulu vietas, kas ir perspektīvas to turpmākai izpētei;

13) ogļūdeņražu izpēte komerciāliem mērķiem – Ministru kabineta noteiktajā valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalā veicamas ģeoloģiskas, ģeofizikālas, ģeoķīmiskas un tehniskas darbības, lai atklātu ogļūdeņražu atradni, novērtētu tās apjomu, vērtību un piemērotību ogļūdeņražu komerciālai ieguvei;

14) ogļūdeņražu ieguve - darbi, kas tiek veikti, lai iegūtu ogļūdeņražus, ieskaitot urbumu veikšanu, iesūknēšanu, apstrādi, uzkrāšanu, transportēšanu, kā arī ierīču uzstādīšanu vai būvēšanu un izmantošanu ieguves nolūkiem;

15) Zemes dzīļu fonds - visas izmantojamās un neizmantojamās zemes dzīles Latvijas teritorijā neatkarīgi no to piederības (īpašnieka) un kontinentālā šelfa dzīles;

16) servitūts - šā likuma izpratnē - tādas tiesības izmantot zemes dzīles, kad īpašuma tiesības uz tām ir lietošanas ziņā aprobežotas kādai noteiktai personai par labu;

17) valsts nozīmes derīgie izrakteņi - ogļūdeņraži (nafta un dabas gāze) un pazemes ūdeņi;

18) valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradne – Ministru kabineta noteikta atradne Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kuras krājumi nodrošina valsts vai vairāku tās reģionu vajadzības pēc attiecīgā derīgā izrakteņa;

19) valsts nozīmes zemes dzīļu nogabals – Ministru kabineta noteikti zemes garozas iecirkņi Latvijas teritorijā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kuriem var būt sevišķi svarīga nozīme valsts ekonomikas, aizsardzības un citās jomās;

20) zemes dzīles - zemes garozas daļa, kas atrodas zem augsnes un virszemes ūdeņiem līdz dziļumam, kurā ekonomiski un tehniski ir iespējami ģeoloģiskie pētījumi, derīgo izrakteņu ieguve vai arī tās izmantošana;

21) zemes dzīļu izmantošana - zemes dzīļu īpašību izvērtēšana, derīgo izrakteņu ieguve un zemes dzīļu īpašību izmantošana;

22) zemes dzīļu izmantošanas atļauja (licence) - dokuments, kas apliecina tās īpašnieka tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežās, noteiktiem mērķiem, noteiktā veidā un noteiktu laiku, ievērojot norādītās prasības un noteikumus;

23) zemes dzīļu īpašību izvērtēšana - visu ģeoloģisko pētījumu komplekss, kas tiek veikts, lai noskaidrotu zemes dzīļu uzbūvi, stāvokli, sastāvu un īpašības;

24) zemes garoza - zemes ārējā cietā daļa, kuras biezums Latvijā ir
40- 64 km;

25) zemes dzīļu monitorings - zemes dzīļu stāvokļa novērošanas, kontroles, analīzes un prognozēšanas sistēma."

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzības institūcijas

(1) Zemes dzīļu fonda izmantošanas pārraudzību neatkarīgi no tā piederības (īpašnieka) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā valsts vārdā veic:

1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošās institūcijas, arī Valsts ģeoloģijas dienests;

2) Ekonomikas ministrija;

3) pagastu un pilsētu pašvaldības.

(2) Minēto institūciju kompetenci nosaka šis un citi likumi, kā arī Ministru kabineta apstiprināti attiecīgo ministriju un Valsts ģeoloģijas dienesta nolikumi un citi normatīvie akti.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā ir valsts pārvaldes iestāde Valsts ģeoloģijas dienests, kas atbilstoši savai kompetencei pārrauga un nodrošina zemes dzīļu racionālu izmantošanu, izņemot šā panta ceturtajā daļā norādīto. Valsts ģeoloģijas dienesta darbību reglamentē šis likums un Ministru kabineta apstiprināts nolikums.

(4) Ekonomikas ministrija zemes dzīļu nogabalos, ko Ministru kabinets ir noteicis ogļūdeņražu meklēšanai un izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei, organizē ogļūdeņražu resursu izmantošanu (licencēšanas konkursi un licenču izsniegšana) un atbilstoši savai kompetencei pārrauga ogļūdeņražu meklēšanu un izpēti komerciāliem mērķiem un ogļūdeņražu ieguvi.

(5) Pagastu un pilsētu pašvaldības savās administratīvajās teritorijās:

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteiktajos apjomos izsniedz atļaujas (licences) bieži sastopamo derīgo izrakteņu izmantošanai gada kvotu un limitu ietvaros, izņemot šā panta septītajā daļā un 10.panta otrajā daļā noteiktos gadījumus;
2) kontrolē derīgo izrakteņu atradņu rekultivāciju.
(6) Pašvaldībām nodoto funkciju izpildei nepieciešamos izdevumus sedz no maksas, kas saņemta par zemes dzīļu izmantošanas atļaujām (licencēm).
(7) Atļaujas (licences) zemes dzīļu izmantošanai, ja derīgo izrakteņu atradne atrodas vairāku pagastu un pilsētu administratīvajās teritorijās vai pašvaldības izmanto servitūta tiesības, izsniedz Valsts ģeoloģijas dienests."

3. 5.pantā:

3.1. aizstāt panta nosaukumā vārdu "regulēšanas" ar vārdu "pārraudzības";

3.2. aizstāt panta pirmajā daļā vārdu "regulējot" ar vārdu "pārraugot";

3.3. izteikt panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) nosaka derīgo izrakteņu (izņemot ogļūdeņražus) ieguves apjomus;".

4. Izteikt 9.panta trešās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) derīgo izrakteņu (arī ogļūdeņražu) ieguvei - uz laiku līdz 25 gadiem;

3) ģeoloģiskai izpētei un tai sekojošai derīgo izrakteņu (arī ogļūdeņražu) ieguvei - uz laiku līdz 30 gadiem;".

5. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Zemes dzīļu izmantošanas kārtība

(1) Uzsākt zemes dzīļu izmantošanu var tikai tad, ja saņemta attiecīga atļauja (licence) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (izņemot 11.pantā noteiktos gadījumus). Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenci) izsniedz:

1) pagasta vai pilsētas pašvaldība – šā likuma 4.panta ceturtajā daļā no-teiktajos gadījumos;

2) Ekonomikas ministrija – ogļūdeņražu meklēšanai un izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei Ministru kabineta noteiktajos nogabalos atbilstoši šā likuma 4.panta ceturtajā daļā noteiktajai kompetencei;

3) Valsts ģeoloģijas dienests – visos pārējos gadījumos.

(2) Valsts nozīmes derīgo izrakteņu un atradņu, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalu izmantošanas kārtību un ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Pazemes ūdeņus drīkst izmantot tikai tad, ja saņemta ūdens lietošanas atļauja (izņemot 11.pantā noteiktos gadījumus). Ūdens lietošanas atļauju izsniedz reģionālā vides pārvalde.

(4) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) tiek izsniegtas par maksu. Maksas apmēru un maksāšanas kārtību par zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) izsniegšanu nosaka Ministru kabinets.

(5) Zemes dzīļu izmantotāji, kas iegūst naftu vai citus ogļūdeņražus Latvijas teritorijā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, maksā naftas ieguves valsts nodevu, kas ieskaitāma valsts pamatbudžetā. Nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Bez maksas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz pagastu un pilsētu pašvaldībām to īpašumā esošajās vai tām pastāvīgā lietošanā nodotajās valsts un pašvaldību zemes platībās, pamatojoties uz šo pašvaldību pieprasījumu un ievērojot noteiktos ieguves apjomus, ja zemes dzīļu izmantošanas rezultātā iegūtos derīgos izrakteņus paredzēts izlietot ceļu uzturēšanai, teritorijas labiekārtošanai, kā arī šo pašvaldību īpašumā esošo ēku uzturēšanai.

(7) Zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) aizliegts pārdot, dāvināt, ieķīlāt, mainīt vai citādi atsavināt. Zemes dzīļu izmantotāja maiņas gadījumā līdzšinējā atļauja (licence) zaudē spēku, bet jaunajam izmantotājam jāsaņem jauna atļauja (licence) šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ogļūdeņražu meklēšanai vai izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei izsniegtās licences īpašnieka maiņa var notikt ar Ministru kabineta piekrišanu.

(8) Valsts un pašvaldību īpašumā esošajās zemes platībās zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) izsniedz konkursa vai izsoles kārtībā. Konkursā vai izsolē var piedalīties jebkura juridiskā vai fiziskā persona, arī ārvalstu juridiskās un fiziskās personas.

(9) Zemes īpašniekiem (izņemot valsti un pašvaldības) zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) to īpašumā esošajās zemes platībās izsniedz, pamatojoties uz pieprasījumu un ievērojot noteiktos ieguves apjomus. Šī kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad tiek izmantoti valsts nozīmes derīgie izrakteņi un atradnes, kā arī valsts nozīmes zemes dzīļu nogabali. Zemes īpašnieks (izņemot valsti un pašvaldības) zemes dzīļu izmantošanas tiesības var nodot citām juridiskajām un fiziskajām personām, noslēdzot līgumu, kas ir obligāts priekšnoteikums zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences) saņemšanai.

(10) Zemes īpašnieks (izņemot valsti un pašvaldības) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var rīkot konkursu vai izsoli zemes dzīļu izmantošanas tiesību iegūšanai viņa zemes īpašumā. Šāds konkurss vai izsole un tās noteikumi jāsaskaņo ar Valsts ģeoloģijas dienestu un attiecīgo pašvaldību.

(11) Zemes dzīļu izmantošanas atļauju (licenču) izsniegšanas konkursa vai izsoles vispārējo kārtību, kā arī ogļūdeņražu meklēšanas un izpētes komerciāliem mērķiem un ieguves darbu licencēšanas konkursa kārtību nosaka Ministru kabinets."

6. 16.pantā:

6.1. svītrot otrās daļas 1.punktā vārdu "citos";

6.2. papildināt ceturtās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem "Zemes dzīļu izmantošana" ar vārdiem "(izņemot ogļūdeņražu meklēšanai un izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei)";

6.3. papildināt ceturto daļu pēc ceturtā teikuma ar šāda satura tekstu:

"Zemes dzīļu izmantošana ogļūdeņražu meklēšanai un izpētei komerciāliem mērķiem un ieguvei tiek ierobežota šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā, apturēta šā panta otrās daļas 1.- 4.punktā minētajos gadījumos un pārtraukta šā panta trešās daļas 1.- 3.punktā minētajos gadījumos ar licences izsniedzēja lēmumu."

 

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

"19.pants. Atbildība par pārkāpumiem zemes dzīļu izmantošanā

Personas, kas, izmantojot zemes dzīles, ir pārkāpušas šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī amatpersonas, kuras pretēji šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām izsniegušas zemes dzīļu izmantošanas atļaujas (licences), saucamas pie likumos noteiktās atbildības."

8. 20.pantā:

8.1. izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Neatkarīgi no saukšanas pie administratīvās vai kriminālās atbildības zemes dzīļu izmantotājs atlīdzina zemes dzīlēm nodarītos zaudējumus.";

8.2. izslēgt otro daļu;

8.3. izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Neatkarīgi no zemes dzīļu izmantotāja saukšanas pie atbildības tam jāveic pasākumi, lai samazinātu vai novērstu zemes dzīlēm nodarītos zaudējumus (kaitējumu)."

9. Papildināt 23.panta otro daļu ar šāda satura tekstu:

"Informācija, kas iegūta ogļūdeņražu ģeoloģiskās izpētes rezultātā, jāsniedz arī Ekonomikas ministrijai. Informācija, kas iegūta ogļūdeņražu meklēšanas un izpētes komerciāliem mērķiem darbos un ieguves darbos jāsniedz arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai."