Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"

Izdarīt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1998, 337./338.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.panta otrajā daļā:

izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4) reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu (ēkas un zemi to uzturēšanai), kuru izmanto reliģiskās darbības veikšanai;

5) zemi, uz kuras saimnieciskā darbība aizliegta likumā noteiktajā kārtībā;";

izslēgt 5.1 punktu.

2. Papildināt 3.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nekustamā īpašuma īpašniekam, pieprasot sava īpašuma pārvērtēšanu taksācijas perioda laikā, individuāli noteiktā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība ir piemērojama nodokļa aprēķinam par visu taksācijas periodu."

3. Izslēgt 5.panta sesto daļu.