Likumprojekts

Likumprojekts

 

Par publiskajiem izklaides un svētku pasākumiem

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt publisko izklaides un svētku pasākumu (turp-
māk – pasākumi) rīkošanas un norises organizatoriskos un tiesiskos pamatus, pasākuma organizatoru, kā arī citu pasākumā iesaistīto personu tiesības un pienākumus, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākumu laikā.

2.pants. Likuma darbība

(1) Šis likums attiecas uz tādiem fizisko vai juridisko personu rīkotiem pasākumiem sabiedriskās vietās kā koncerti, izrādes, izstādes, diskotēkas, atpūtas vakari, sporta un citi pasākumi.

(2) Šā likuma III nodaļa nav attiecināma uz telpās rīkotiem pasākumiem, kā arī sporta bāzēs rīkotiem sporta pasākumiem.

(3) Šis likums neattiecas uz:

1) privātpersonu vajadzībām rīkotiem pasākumiem savās vai īrētās (nomātās) telpās vai teritorijās;

2) iestāžu, organizāciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) vajadzībām rīkotiem pasākumiem savās vai īrētās (nomātās) telpās vai teritorijās;

3) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēto reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, uz baznīcai piederošiem zemes gabaliem vai citās šim nolūkam paredzētās vietās;

4) sapulcēm, gājieniem un piketiem.

II nodaļa. Pasākuma organizators, vadītājs un kārtības uzturētāji

3.pants. Pasākuma organizators

(1) Pasākuma organizators var būt:

1) pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā persona;

2) likumā noteiktā kārtībā reģistrēta juridiskā persona.

(2) Pasākuma organizatoru var noteikt arī ar valsts vai pašvaldības institūciju lēmumu.

4.pants. Pasākuma vadītājs

(1) Pasākuma vadītājs var būt tikai pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā persona.

(2) Pasākuma organizators var noteikt vienu vai vairākus pasākuma vadītājus, kā arī pasākuma māksliniecisko vadītāju.

5.pants. Kārtības uzturētāji

(1) Pasākums nodrošināms ar kārtības uzturētājiem.

(2) Kārtības uzturētāji var būt:

1) valsts vai pašvaldības policija;

2) zemessardze;

3) licencēta apsardzes firma vai licencēti apsardzes darbinieki;

4) pasākuma organizatora norīkotas personas.

(3) Pasākuma organizatora norīkotas personas kārtību var uzturēt:

1) telpās rīkotos kora, simfoniskās un citas nopietnās mūzikas koncertos, kino un skatuves izrādēs, izstādēs;

2) vieglatlētikas krosos, orientēšanās sacensībās, sporta bāzēs rīkotos sporta pasākumos;

3) gaisa telpā un ūdens akvatorijā rīkotos pasākumos.

III nodaļa. Pasākuma rīkošanas pieteikuma

iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

6.pants. Pasākuma rīkošanas pieteikuma iesniegšana

(1) Organizators iesniedz pasākuma rīkošanas pieteikumu (turpmāk – pieteikums) pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā pasākums ir paredzēts. Ja pasākums aptver vairāku pašvaldību administratīvo teritoriju, pieteikumu iesniedz visām attiecīgajām pašvaldībām. Organizators nosūta pieteikuma norakstu arī valsts policijas iestādei.

(2) Ja pasākums notiek Latvijas Republikas pierobežas joslā, pieteikuma norakstu iesniedz arī Valsts robežsardzes attiecīgajai pārvaldei.

(3) Pieteikumu iesniedz ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises. Ja pasākums ir saistīts ar transporta kustības traucējumiem, – ne vēlāk kā septiņas darbdienas iepriekš.

(4) Ja pieteikums iesniegts, neievērojot šos termiņus, pašvaldībai ir tiesības to neizskatīt.

7.pants. Pieteikumā ietveramā informācija

(1) Pieteikumā norādāmas šādas ziņas:

1) pasākuma organizators (viens vai vairāki);

2) pasākuma vadītājs (viens vai vairāki);

3) pasākuma kārtības uzturētāji;

4) pasākuma veids;

5) pasākuma norises vieta;

6) pasākuma mērķis;

7) pasākuma norises datums, sākuma un beigu laiks;

8) plānotais pasākuma dalībnieku skaits;

9) kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un valsts institūcijām pasākuma netraucētai norisei.

(2) Pasākuma organizators, iesniedzot pieteikumu, uzrāda pasi. Juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

(3) Par pasākuma organizatoru (juridiskajai personai – par tās pārstāvi) pieteikumā norādāmas šādas ziņas: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta. Juridiskās personas pieteikumā papildus norādāms tās pilns nosaukums, juridiskā adrese un reģistrācijas numurs.

8.pants. Pieteikumu izskatīšana

(1) Pieteikumu pašvaldība izskata triju darbdienu laikā.

(2) Pašvaldība var pieprasīt pasākuma organizatoram izstrādāt un iesniegt izskatīšanai pasākuma norises plānu (scenāriju), kā arī attiecīgu ekspertu atzinumu par pasākuma norises vietā esošo būvju un iekārtu (gājēju tiltiņu, skatītāju paaugstinājumu konstrukciju, atrakciju iekārtu, peldošu ierīču u.c.) atbilstību drošības prasībām.

(3) Par pieteikuma izskatīšanas laiku un vietu paziņo organizatoram. Pieteikuma izskatīšanā var pieaicināt policijas un citu institūciju pārstāvjus un noteikt viņu pienākumus pasākuma norisē vai sagatavošanā.

(4) Ja plānotā pasākuma norises vieta atrodas Latvijas Republikas pierobežas joslā, pieteikuma izskatīšanā pieaicina arī Valsts robežsardzes attiecīgās pārvaldes amatpersonu.

(5) Pašvaldība pārbauda, vai organizators ir ievērojis visas šā likuma prasības, vai pasākums netraucēs pasākumus, par kuriem pieteikumi ir iesniegti iepriekš, neapdraudēs sabiedrisko drošību vai sabiedrisko kārtību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt pasākuma rīkošanu, vai atliek pieteikuma izskatīšanu (ne ilgāk par piecām darbdienām) norādīto trūkumu novēršanai.

(6) Ja pašvaldība uzskata, ka pasākums nevar notikt pieteikumā norādītajā laikā vai vietā, tā var piedāvāt citu laiku un vietu. Ja organizators piekrīt piedāvātajam laikam un vietai, viņam izsniedz atļauju pasākuma rīkošanai. Ja organizators nepiekrīt piedāvātajam laikam un vietai, viņam izsniedz atteikumu pasākuma rīkošanai.

(7) Ja pašvaldība aizliedz pasākuma rīkošanu, organizators pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(8) Nodevu par izklaides pasākuma rīkošanu pašvaldības teritorijā pašvaldība var uzlikt likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.pantā noteiktajā kārtībā.

9.pants. Atļauja pasākuma rīkošanai

(1) Atļaujā norādāms pasākuma norises mērķis, laiks, vieta, pasākuma organizators un vadītājs.

(2) Atļauja pasākuma norises laikā atrodas pie pasākuma organizatora un uzrādāma pēc pašvaldības pārstāvju vai policijas darbinieku pieprasījuma.

.

IV nodaļa. Sabiedriskās drošības un kārtības noteikumi

pasākuma organizēšanas un norises laikā

10.pants. Pasākuma norises vieta

(1) Pasākuma vietu organizators izvēlas un iekārto atbilstoši apmeklētāju skaitam, kā arī ievērojot higiēnas prasības, veterināros, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citus drošības noteikumus.

(2) Pasākumos pirotehniskos pakalpojumus sniedz likumā noteiktajā kārtībā licencēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības). Ja tiek sniegti vienreizēji pirotehniski pakalpojumi, to izmantošana pieļaujama tikai ar policijas iestādes atļauju.

(3) Pasākumi nodrošināmi ar akustiskām atskaņošanas sistēmām operatīvai informācijas sniegšanai un pasākuma dalībnieku rīcības koordinēšanai.

11.pants. Pasākuma organizatora un vadītāja pienākumi

(1) Pasākuma organizatoram un vadītājam ir pienākums:

1) atrasties pasākuma vietā un nodrošināt tā netraucētu un likumīgu norisi;

2) veikt drošības pasākumus un organizēt kontroli, lai pasākumus neapmeklē personas ar šaujamieročiem, spridzekļiem, sprādzienu imitējošiem līdzekļiem, viegli uzliesmojošām un indīgām vielām, iežogot bīstamās vietas, izlikt brīdinājuma un aizlieguma zīmes, kā arī nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta klātbūtni;

3) izpildīt kārtības uzturētāju rīkojumus, kā arī valsts un pašvaldību amatpersonu norādījumus.

(2) Telpās rīkotu pasākumu norises laikā ir nepieciešama pasākuma organizatora vai vadītāja klātbūtne.

(3) Pasākuma mākslinieciskā vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību nosaka pušu noslēgtie līgumi.

12.pants. Kārtības uzturētāju pienākumi

(1) Kārtības uzturētājiem ir pienākums:

1) atrasties pasākuma vietā un nodrošināt kārtību tā norises laikā;

2) pieprasīt pasākuma dalībniekiem ievērot sabiedrisko kārtību un organizatora noteiktos pasākuma noteikumus.

(2) Ja apsardzes firmas darbinieki un personas, kuras kārtības uzturēšanai noteicis pasākuma organizators, savus pienākumus neveic formas tērpā, tās redzamā vietā nēsā pazīšanas zīmi (rokas apsēju, piespraudi).

(3) Ja pasākuma norises laikā tiek izdarīts noziegums, kārtības uzturētāji veic pasākumus tā pārtraukšanā, vainīgo personu aizturēšanā, notikuma vietas apsargāšanā un par to nekavējoties ziņo valsts policijai.

13.pants. Pasākuma dalībnieka pienākumi

Pasākuma dalībniekam ir pienākums:

1) izpildīt pasākuma organizatora, vadītāja, kārtības uzturētāju, kā arī valsts un pašvaldības amatpersonu norādījumus;

2) ievērot pasākumā noteiktās brīdinājuma un aizlieguma zīmes, uzrakstus un citas norādes;

3) ievērot vispārējās tikumības, sabiedriskās kārtības un drošības normas.

14.pants. Pasākuma norises pārtraukšana

(1) Pasākuma norisi pārtrauc šādos gadījumos:

1) ja noticis vai varētu notikt smags nelaimes gadījums vai noziegums;

2) ja pasākuma dalībnieki nepakļaujas organizatora, vadītāja vai kārtības uzturētāju likumīgajām prasībām.

(2) Pasākumu pārtrauc pasākuma organizators, vadītājs vai kārtības uzturētāji.

V nodaļa. Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

15.pants. Organizatora, pasākuma vadītāja, kārtības uzturētāju un citu pasākuma dalībnieku atbildība

Pasākuma organizators, vadītājs, kārtības uzturētāji, kā arī citi pasākuma dalībnieki par šajā likumā noteiktās pasākuma organizēšanas vai kārtības pārkāpšanu saucami pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.