Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Administratīvā procesa likums (reģ.nr.34)

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Juridiskās komisijas atzinums

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

1.

 

 

2.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt visā likumprojektā vārdus iekavās “šā likuma”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt visā likumprojektā jēdzienus “augstākstāvoša iestāde” un “zemākstāvoša iestāde” attiecīgi ar vārdiem “augstāka iestāde” un “zemāka iestāde”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

A DAĻA

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

3.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt A daļas nosaukumā vārdu “vispārējie” ar vārdu “vispārīgie”.

Atbalstīt

A DAĻA

VISPĀRīgie NOTEIKUMI

1. nodaļa

Administratīvā procesa pamatnoteikumi

     

1. nodaļa

Administratīvā procesa pamatnoteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Iestāde šā likuma izpratnē ir tiesību subjekts, kuram ar normatīvu aktu piešķirtas noteiktas publiskās varas pilnvaras pārvaldes jomā.

(2) Administratīvais akts ir individuāls tiesību akts, ko izdod iestāde publisko tiesību jomā atsevišķa gadījuma risināšanai un kas attiecas uz individuāli noteiktu personu vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas tiesiskās attiecības. Iestādes lēmums vai cita veida darbība privāto tiesību jomā, kā arī iekšēji rīkojumi, kas skar tikai pašu iestādi vai tai padotu institūciju, nav administratīvie akti, izņemot iestādes darbinieku vai tai pakļauto personu tiesiskā statusa nodibināšanu, tā maiņu vai darbinieku disciplināro sodīšanu. Administratīvie akti nav arī Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta un pašvaldības domes (padomes) politiskie lēmumi, kā arī kriminālprocesuālie lēmumi un visi tiesas nolēmumi.

(3) Administratīvā procesa dalībnieki ir personas, kurām konkrētā administratīvajā procesā savu vai citu interešu aizstāvībai rodas noteiktas procesuālās tiesības vai pienākumi.

(4) Tiesību normas ir normatīvi akti un vispārējie tiesību principi.

(5) Ārēji normatīvi akti ir Satversme, likumi, Ministru kabineta noteikumi un pašvaldību saistošie noteikumi, kā arī starptautiski līgumi.

(6) Iekšēji normatīvi akti (instrukcijas, ieteikumi, nolikumi) ir tiesību akti, kurus publisko tiesību subjekts ir izdevis ar mērķi noteikt savas vai sev padotas institūcijas iekšējās darbības kārtību vai izskaidrot kāda ārēja normatīva akta piemērošanas kārtību savā darbības sfērā.

4.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 1.pantu ar punktiem, nevis daļām.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 1.pantu ar jaunu otro daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(2) Augstāka iestāde šā likuma izpratnē ir padotības (pakļautības vai pārraudzības) kārtībā augstāka institūcija vai struktūrvienība, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīga dot rīkojumu zemākajai iestādei administratīvā akta izdošanas vai faktiskās rīcības veikšanas jautājumos, vai atcelt zemākas iestādes izdoto administratīvo aktu.”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 1.panta otrās daļas trešo teikumu pēc vārdiem “politiskie lēmumi” ar vārdiem iekavās “(politiski paziņojumi, deklarācijas, aicinājumi, amatpersonu ievēlēšana)”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt no 1. panta 2. daļas vārdus “politiski lēmumi”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 1.panta trešo daļu aiz vārdiem “dalībnieki ir” ar vārdiem “iestāde un”.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Tiesību normas ir normatīvie akti un vispārējie tiesību principi. Normatīvs akts ir vispārēja rakstura tiesību akts, ko izdod tam pilnvarots publisko tiesību subjekts līdzīgu gadījumu (attiecību) vairākkārtējai risināšanai un kas attiecas uz nenoteiktu personu loku, uzliekot tām kādu priekšrakstu, kas var izpausties kā darbība vai bezdarbība.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 1.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Tiesību normas šā likuma izpratnē ir normatīvie akti un vispārējie tiesību principi.”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt (precizējot redakciju)

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Iestāde šā likuma izpratnē ir tiesību subjekts (institūcija vai struktūrvienība), kuram ar normatīvu aktu piešķirtas noteiktas publiskās varas pilnvaras pārvaldes jomā.

(2) Augstāka iestāde šā likuma izpratnē ir padotības (pakļautības vai pārraudzības) kārtībā augstāka institūcija vai struktūrvienība, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīga dot rīkojumu zemākai iestādei administratīvā akta izdošanas vai faktiskās rīcības jautājumos vai atcelt zemākas iestādes izdotu administratīvo aktu.

(3) Administratīvais akts ir individuāls tiesību akts, ko izdod iestāde publisko tiesību jomā atsevišķa gadījuma risināšanai attiecībā uz individuāli noteiktu personu vai personām, nodibinot, grozot, konstatējot vai izbeidzot konkrētas publiski tiesiskās attiecības. Iestādes lēmums vai cita veida darbība privāto tiesību jomā, kā arī iekšējie rīkojumi, kas skar tikai pašu iestādi vai tai padotu institūciju, nav administratīvie akti, izņemot rīkojumus par iestādes darbinieku vai tai pakļauto personu tiesiskā statusa nodibināšanu, tā maiņu vai darbinieku disciplināru sodīšanu. Administratīvie akti nav arī Saeimas, Valsts prezidenta, Ministru kabineta un pašvaldības domes (padomes) politiskie lēmumi (politiskie paziņojumi, deklarācijas, aicinājumi, amatpersonu ievēlēšana u.c.), kā arī kriminālprocesuālie lēmumi un visi tiesas nolēmumi.

(4) Administratīvā procesa dalībnieki ir iestāde un personas, kurām konkrētā administratīvajā procesā savu vai citu interešu aizstāvībai rodas noteiktas procesuālās tiesības vai pienākumi.

(5) Tiesību normas šā likuma izpratnē ir normatīvie akti un vispārējie tiesību principi.

(6) Ārējie normatīvie akti ir Satversme, likumi, Ministru kabineta noteikumi un pašvaldību saistošie noteikumi, kā arī starptautiskie līgumi.

(7) Iekšējie normatīvie akti (instrukcijas, ieteikumi, nolikumi u.c.) ir tiesību akti, kurus publisko tiesību subjekts ir izdevis ar mērķi noteikt savas vai sev padotas institūcijas iekšējās darbības kārtību vai izskaidrot kāda ārējā normatīvā akta piemērošanas kārtību savā darbības sfērā.

 

2.pants. Likuma galvenie mērķi

Šā likuma galvenie mērķi ir:

1) nodrošināt demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu visās konkrētās publiski tiesiskās attiecībās starp valsti no vienas puses un fizisko personu vai privāto tiesību juridisko personu no otras puses;

2) pakļaut neatkarīgas, objektīvas un kompetentas tiesu varas kontrolei izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskām attiecībām starp valsti un privāto tiesību subjektu;

3) nodrošināt tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu realizāciju publiski tiesiskās attiecībās.

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt no 2. panta nosaukuma un teksta vārdus “galvenie” un “konkrētās/ām/”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 2.pantā vārdus “galvenie mērķi” ar vārdu “pamatmērķi”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 2.panta 1.punktā vārdus “fizisko personu vai privāto tiesību juridisko”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 2.panta 2.punktā vārdus “objektīvas un kompetentas” ar vārdiem “un objektīvas”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 2.panta 2.punktā vārdus “privāto tiesību subjektu” ar vārdu “personu”.

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

2.pants. Likuma pamatmērķi

Šā likuma pamatmērķi ir šādi:

1) nodrošināt demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatprincipu, it sevišķi cilvēktiesību, ievērošanu visās konkrētās publiski tiesiskajās attiecībās starp valsti no vienas puses un personu no otras puses;

2) pakļaut neatkarīgas, objektīvas un kompetentas tiesu varas kontrolei izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un personu;

3) nodrošināt tiesību normu tiesisku, precīzu un efektīvu realizāciju publiski tiesiskajās attiecībās.

3.pants. Likuma darbība

(1) Šis likums piemērojams administratīvajā procesā iestādē, ciktāl citu likumu speciālās normās nav noteikta cita kārtība.

(2) Administratīvais process tiesā notiek tikai saskaņā ar šo likumu.

16.

 

 

17.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdu “speciālās” ar vārdiem “speciālajās tiesību”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Administratīvajā procesā tiesā piemēro šo likumu un likumu “Par tiesu varu”.”.

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

3.pants. Likuma darbība

(1) Šis likums piemērojams administratīvajā procesā iestādē, ciktāl citu likumu speciālajās tiesību normās nav noteikta cita kārtība.

(2) Administratīvais process tiesā notiek tikai saskaņā ar šo likumu.

 

4.pants. Administratīvā procesa galvenie tiesību principi

(1) Administratīvajā procesā piemērojami šādi galvenie tiesību principi:

1) likuma atrunas princips (šā likuma 5. pants);

2) demokrātiskās iekārtas princips (šā likuma 6. pants);

3) likuma prioritātes princips (šā likuma 7. pants);

4) legalitātes princips (šā likuma 8. un 15. pants);

5) tiesību normu saprātīgas pielietošanas princips (šā likuma 9. un 17. pants);

6) vienlīdzības princips (šā likuma 10. pants);

7) patvaļas aizlieguma princips (šā likuma 11. pants);

8) samērīguma princips (šā likuma 12. pants);

9) tiesiskās paļāvības princips (šā likuma 13. pants);

10) personas tiesību ievērošanas princips (šā likuma 14. pants).

(2) Administratīvajam aktam un iestādes faktiskai rīcībai (šā likuma 75. pants) jāatbilst šī panta pirmajā daļā minētajiem galvenajiem administratīvā procesa tiesību principiem. Šie principi nav uzskaitīti izsmeļoši.

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

25.

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

28.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt visā pantā vārdus “galvenie” un “tiesību” (attiecīgajā locījumā).

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Aizstāt 4.panta 1.punktā vārdu “atrunas” ar vārdu “pamatotības”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

4. pantā izvēlēties, kāds termins no diviem “galvenie tiesību principi” vai “pamatprincipi” tiek lietots.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 4.panta virsrakstā un pirmajā daļā vārdus “galvenie tiesību principi” ar vārdiem “galvenie principi”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 4.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “likuma atrunas” ar vārdu “likumpamatotības”.

/Deputāts I.Burvis/

1.punktu izteikt ųādā redakcijā:

“1)likumģbas princips;”

/Deputāts I.Burvis/

Izslčgt 4.panta pirmās daļas 3. un 4.punktu.

/Deputāts I.Burvis/

6.punktu izteikt ųādā redakcijā:

“6)Personu vienlģdzģba likuma un tiesas priekøā,

/Deputāts I.Burvis/

7.punktu izteikt ųādā redakcijā:

“7)Apstākīu noskaidroøanas un objektģvas novčrtčøanas princips.”

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 4.panta otrajā daļā vārdus “galvenajiem administratīvā procesa tiesību principiem” ar vārdiem “administratīvā procesa galvenajiem principiem”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 4.panta otrās daļas otro teikumu kā jaunu otro daļu;

līdzšinējo otrās daļas tekstu uzskatīt attiecīgi par trešo daļu.

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

4.pants. Administratīvā procesa galvenie principi

(1) Administratīvajā procesā piemērojami šādi galvenie principi:

1) likumpamatotības princips (5.pants);

2) demokrātiskās iekārtas princips (6.pants);

3) likuma prioritātes princips (7.pants);

4) legalitātes princips (8. un 15.pants);

5) tiesību normu saprātīgas piemērošanas princips (9. un 17.pants);

6) vienlīdzības princips (10.pants);

7) patvaļas aizlieguma princips (11.pants);

8) samērīguma princips (12.pants);

9) tiesiskās paļāvības princips (13.pants);

10) personas tiesību ievērošanas princips (14.pants).

(2) Minēto principu uzskaitījums nav izsmeļošs.

(3) Administratīvajam aktam un iestādes faktiskajai rīcībai (7.nodaļa) jāatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem administratīvā procesa galvenajiem principiem.

5.pants. Likuma atrunas princips

Personai nelabvēlīgu administratīvo aktu iestāde var izdot tikai uz likuma vai Ministru kabineta noteikumu, kā arī uz Latvijai saistošas starptautisko tiesību normas pamata.

29.

 

 

30.

 

 

 

31.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Aizstāt 5. pantā vārdu “atrunas” ar vārdu “pamatotības”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 5.panta nosaukumā vārdus “likuma atrunas” ar vārdu “likumpamatotības”.

 

/Deputāts I.Burvis/

Apvienot 5.,7.un 8.pantus vienā - 5. pantā un izteikt øādā redakcijā:

“5.pants. Likumģbas princips

(1)Administratģvus aktus iestāde var izdot tikai uz Latvijas Republikā spčkā esoøu tiesģbu normu pamata.

(2)Tiesģbu normas iestāde vai tiesa piemčro atbilstoøi to juridiskā spčka hierarhijai.”.

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

5.pants. Likumpamatotības princips

Personai nelabvēlīgu administratīvo aktu iestāde var izdot tikai uz likuma vai Ministru kabineta noteikumu, kā arī uz Latvijai saistošas starptautisko tiesību normas pamata.

 

6.pants. Demokrātiskās iekārtas princips

Piemērojot tiesību normas, iestādei jāapsver, vai personai nelabvēlīgs administratīvais akts ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu citu personu tiesības, cieņu, veselību vai tikumību, vai garantētu valsts drošību vai sabiedrisko kārtību.

32.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt tekstu ar sekojoøu teikumu:

"Jāšem včrā, ka demokrātiskā sabiedrģbā jebkurai personai ir tiesģbas uz jebkura veida rģcģbu, kuru neaizliedz vai neierobeżo tiesģbu normas."

Neatbalstīt

6.pants. Demokrātiskās iekārtas princips

Piemērojot tiesību normas, iestādei jāapsver, vai personai nelabvēlīgs administratīvais akts ir nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu citu personu tiesības, cieņu, veselību vai tikumību vai garantētu valsts drošību vai sabiedrisko kārtību.

7.pants. Likuma prioritātes princips

Personai labvēlīgu administratīvo aktu, kas regulē tiesiskās attiecības demokrātiskai sabiedrībai un valsts iekārtai vitāli svarīgā jautājumā (vārda un preses brīvība, sirdsapziņas un ticības brīvība, pulcēšanās un biedrošanās brīvība, kā arī politiskā sistēma), iestāde var izdot tikai uz likuma pamata.

33.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 7. pantu aiz vārdiem “vārda un preses brīvība” ar vārdiem “cilvēku vienlīdzība” un tālāk pēc teksta.

Neatbalstīt

7.pants. Likuma prioritātes princips

Personai labvēlīgu administratīvo aktu, kas regulē tiesiskās attiecības demokrātiskai sabiedrībai un valsts iekārtai vitāli svarīgā jautājumā (vārda un preses brīvība, sirdsapziņas un ticības brīvība, pulcēšanās un biedrošanās brīvība, kā arī politiskā sistēma), iestāde var izdot tikai uz likuma pamata.

8.pants. Legalitātes princips

Ārējos normatīvos aktus iestāde un tiesa piemēro atbilstoši to juridiskā spēka hierarhijai (šā likuma 15. pants).

     

8.pants. Legalitātes princips

Ārējos normatīvos aktus iestāde un tiesa piemēro atbilstoši to juridiskā spēka hierarhijai (15.pants).

9.pants. Tiesību normu saprātīgas pielietošanas princips

Iestāde un tiesa, piemērojot tiesību normas, izmanto tiesību normu interpretācijas pamatmetodes (gramatisko, sistēmisko, vēsturisko un teleoloģisko), lai sasniegtu lietderīgāko un taisnīgāko rezultātu (šā likuma 17. pants).

     

9.pants. Tiesību normu saprātīgas piemērošanas princips

Iestāde un tiesa, piemērojot tiesību normas, izmanto tiesību normu interpretācijas pamatmetodes (gramatisko, sistēmisko, vēsturisko un teleoloģisko), lai sasniegtu lietderīgāko un taisnīgāko rezultātu (17.pants).

 

10.pants. Vienlīdzības princips

Pie vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem.

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

36.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt 10.pantu ųādā redakcijā:

"10.pants. Personu vienlģdzģba likuma un tiesas priekøā

(1) Visas personas ir vienlģdzģgas likuma un tiesas priekøā, tām ir vienādas tiesģbas uz likuma aizsardzģbu.

(2) Pie vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem.”

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt 10. pantu pēc vārdiem “sociālās izcelšanās” ar vārdu “pilsonības”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 10. pantu aiz vārdiem “sociālās izcelšanās” ar vārdu “pilsonības” un tālāk pēc teksta.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

10.pants. Vienlīdzības princips

Pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem apstākļiem.

 

11.pants. Patvaļas aizlieguma princips

Administratīvais akts un tiesas nolēmums var balstīties tikai uz faktiem, kuri ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un no tiem izrietošiem objektīviem un racionāliem juridiskiem apsvērumiem.

37.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt 11.pantu ųādā redakcijā::

"11.pants. Apstākīu noskaidroøanas un objektģvas novčrtčøanas princips".

(1) Lietas apstākīi ir jānoskaidro pčc likumā noteiktā kārtģbā iegśtiem un likumā noteiktā kārtģbā pārbaudģtiem un objektģvi novčrtčtiem pierādģjumiem.

(2) Administratģvā procesa dalģbniekiem tiek izskaidrotas višu tiesģbas un pienākumi, kā arģ procesuālo darbģbu izdarģøanas vai neizdarģøanas sekas.”

Neatbalstīt

11.pants. Patvaļas aizlieguma princips

Administratīvais akts un tiesas nolēmums var balstīties tikai uz faktiem, kuri ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un no tiem izrietošiem objektīviem un racionāliem juridiskiem apsvērumiem.

12.pants. Samērīguma princips

Labumam, ko valsts vai sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas tiek uzlikti administratīvā akta adresātam, ir jābūt lielākam nekā personas tiesību un interešu ierobežojumam (šā likuma 59. pants). Būtiski personas tiesību ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.

     

12.pants. Samērīguma princips

Labumam, ko valsts vai sabiedrība iegūst ar ierobežojumiem, kas tiek uzlikti administratīvā akta adresātam, ir jābūt lielākam nekā personas tiesību un interešu ierobežojumam (64.pants). Būtiski personas tiesību ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.

13.pants. Tiesiskās paļāvības princips

Persona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa. Iestādes kļūda, pie kuras persona nav vainīga, nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas.

38.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 13. pantu aiz vārdiem “tiesiska” ar vārdiem “precīza” un tālāk pēc teksta.

Neatbalstīt

13.pants. Tiesiskās paļāvības princips

Persona var paļauties, ka iestādes rīcība ir tiesiska un konsekventa. Iestādes kļūda, kuras pieļaušanā persona nav vainīga, nevar radīt personai nelabvēlīgas sekas.

 

14.pants. Personas tiesību ievērošanas princips

Organizējot administratīvā procesa gaitu, kā arī pieņemot lēmumu pēc būtības, iestāde un tiesa, piemērojamo tiesību normu ietvaros, savu darbību orientē uz personas interešu apmierināšanu.

39.

 

 

 

 

 

 

40.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

“Virzot administratīvo procesu un pieņemot lēmumu pēc būtības, iestāde un tiesa piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina personas tiesību un likumīgo interešu aizstāvību.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Personas tiesī bu ievērošanas princips

Virzot administratīvo procesu un pieņemot lēmumu pēc būtības, iestāde un tiesa piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību.”

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

Atbalstīt

14.pants. Personas tiesību ievērošanas princips

Virzot administratīvo procesu un pieņemot lēmumu pēc būtības, iestāde un tiesa piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzību.

 

15.pants. Ārējo normatīvo aktu un vispārējo tiesību principu piemērošana administratīvajā procesā

(1) Iestāde un tiesa administratīvajā procesā piemēro ārējos normatīvos aktus, Latvijai saistošas starptautisko tiesību normas, kā arī vispārējos tiesību principus, tajā skaitā administratīvā procesa galvenos tiesību principus (šā likuma 4. līdz 14. pants).

(2) Iestāde un tiesa ievēro šādu ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju:

1) Satversme;

2) likumi un Satversmes 81. panta kārtībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi;

3) Ministru kabineta noteikumi;

4) pašvaldību saistošie noteikumi.

(3) Latvijai saistošas starptautisko tiesību normas neatkarīgi no to avota piemēro atbilstoši to vietai juridiskā spēka hierarhijā. Pretrunu gadījumā starp starptautisko tiesību normu un tāda paša juridiska spēka Latvijas tiesību normu tiek piemērota starptautisko tiesību norma.

(4) Vispārējos tiesību principus piemēro, ja attiecīgo jautājumu neregulē ārējs normatīvs akts, kā arī, lai interpretētu normatīvus aktus (šā likuma 17. pants).

(5) Ja tiek konstatēta pretruna starp dažāda juridiska spēka tiesību normām, tad piemēro to normu, kurai ir augstāks juridisks spēks.

(6) Ja tiek konstatēta pretruna starp vienāda juridiska spēka vispārēja rakstura un speciāla rakstura tiesību normām, tad vispārēja rakstura tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciāla rakstura tiesību norma.

(7) Ja tiek konstatēta pretruna starp vienāda juridiska spēka tiesību normām, tad piemēro jaunāko tiesību normu. Izšķirošs ir pieņemšanas datums.

(8) Izlemjot, kurai no vienāda juridiska spēka normām dodama priekšroka, jāņem vērā arī to objektīvais nozīmīgums kopējā kontekstā, kuru veido šīs normas, un priekšroka jādod tai normai, kura regulē demokrātiskai sabiedrībai un valsts iekārtai vitāli svarīgu jautājumu.

(9) Ja iestāde piemēro tiesību normu, bet tai rodas pamatotas šaubas, vai šī norma ir savienojama ar augstāka juridiska spēka tiesību normu, tad iestāde šo tiesību normu piemēro, bet par savām šaubām nekavējoši rakstiskā motivētā ziņojumā informē padotības kārtībā augstāku institūciju (ja tāda ir) un Tieslietu ministriju.

(10) Iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu ar pamatojumu, ka tas nav noregulēts ar likumu vai citu normatīvu aktu. Tās nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu ar pamatojumu, ka norma neparedz piemērošanas mehānismu, tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvi akti, kas tuvāk regulētu attiecīgas normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu, ja nav izveidota vai nedarbojas iestāde, kurai šī norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās realizācijā (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums).

41.

 

 

 

 

42.

 

43.

 

44.

 

 

45.

 

 

 

 

 

46.

 

 

47.

 

48.

 

 

49.

 

 

 

50.

 

 

51.

 

 

52.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 15.panta pirmajā daļā vārdus “administratīvā procesa galvenos tiesību principus” ar vārdiem “administratīvā procesa galvenos principus”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt pirmajā daļā vārdus “galvenos tiesību”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt 15. panta 3. daļas pirmo teikumu.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 15.panta piekto daļu aiz vārdiem “piemēro to” ar vārdu “tiesību”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 15.panta sestajā daļā vārdus “vispārēja rakstura un speciāla rakstura”, “vispārēja rakstura” un “speciāla rakstura” attiecīgi ar vārdiem “vispārējām un speciālajām”, “vispārējo” un “speciālā”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt 15. panta 8. daļu attiecīgi mainot tai sekojošo daļu numerāciju.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 15. panta devītajā daļā vārdu “pamatotas”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 15. panta devīto daļu aiz vārdiem “vai šī” ar vārdu “tiesību”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 15. panta devītajā daļā vārdus “institūciju (ja tāda ir)” ar vārdiem “iestādi, ja tāda ir,”.

 

/Juridiskā komisija/

Izteikt 15.panta devītajā daļā vārdus “(ja tāda ir)” bez iekavām.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 15. panta desmito daļu pirms vārda “norma” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “tiesību”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 15. panta desmitās daļas pirmo teikumu pirms vārda “normatīvu” ar vārdu “ārējo”.

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt daļēji

Neatbalstīt

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

15.pants. Ārējo normatīvo aktu un vispārējo tiesību principu piemērošana administratīvajā procesā

(1) Iestāde un tiesa administratīvajā procesā piemēro ārējos normatīvos aktus, Latvijai saistošas starptautisko tiesību normas, kā arī vispārējos tiesību principus, to skaitā administratīvā procesa galvenos principus (4. - 14.pants).

(2) Iestāde un tiesa ievēro šādu ārējo normatīvo aktu juridiskā spēka hierarhiju:

1) Satversme;

2) likumi un Satversmes 81. panta kārtībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi;

3) Ministru kabineta noteikumi;

4) pašvaldību saistošie noteikumi.

(3) Latvijai saistošas starptautisko tiesību normas neatkarīgi no to avota piemēro atbilstoši to vietai juridiskā spēka hierarhijā. Ja tiek konstatēta pretruna starp starptautisko tiesību normu un tāda paša juridiska spēka Latvijas tiesību normu, tiek piemērota starptautisko tiesību norma.

(4) Vispārējos tiesību principus piemēro, ja attiecīgo jautājumu neregulē ārējais normatīvais akts, kā arī lai interpretētu normatīvos aktus (17.pants).

(5) Ja tiek konstatēta pretruna starp dažāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro to tiesību normu, kurai ir augstāks juridisks spēks.

(6) Ja tiek konstatēta pretruna starp vienāda juridiska spēka vispārējām un speciālajām tiesību normām, vispārējo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma.

(7) Ja tiek konstatēta pretruna starp vienāda juridiska spēka tiesību normām, piemēro jaunāko tiesību normu. Noteicošs ir tiesību normas pieņemšanas datums.

(8) Izlemjot, kurai no vienāda juridiska spēka normām dodama priekšroka, jāņem vērā arī to objektīvais nozīmīgums kopējā kontekstā, ko veido šīs normas, un priekšroka dodama tai normai, kura regulē demokrātiskai sabiedrībai un valsts iekārtai vitāli svarīgu jautājumu.

(9) Ja iestāde piemēro tiesību normu, bet tai rodas pamatotas šaubas, vai šī tiesību norma ir savienojama ar augstāka juridiska spēka tiesību normu, iestāde šo tiesību normu piemēro, bet par savām šaubām nekavējoties motivētā rakstveida ziņojumā informē padotības kārtībā augstāku institūciju, ja tāda ir, un Tieslietu ministriju.

(10) Iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, ar pamatojumu, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu. Tās nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, ar pamatojumu, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās realizācijā (iestāžu un tiesu juridiskās obstrukcijas aizliegums).

 

16.pants. Iekšējo normatīvo aktu piemērošana

(1) Iekšējie normatīvie akti ir saistoši tikai tam publisko tiesību subjektam, kas to ir izdevis, kā arī, ja tas attiecīgā aktā ir noteikts, tam padotajām institūcijām. Citām fiziskām un juridiskām personām iekšējie normatīvie akti nav saistoši.

(2) Ja iestāde konstatē pretrunu starp diviem iekšējiem normatīviem aktiem, tad iestāde piemēro to aktu, kuru izdevusi padotības kārtībā augstāka iestāde.

(3) Ja iestāde konstatē pretrunu starp vienāda juridiskā spēka vispārēja rakstura un speciāla rakstura iekšēju normatīvu aktu, tad iestāde vispārēja rakstura aktu piemēro tiktāl, ciktāl to neierobežo speciāla rakstura akts.

(4) Ja iestāde konstatē pretrunu starp vienāda juridiska spēka iekšējiem normatīviem aktiem, tad iestāde piemēro jaunāko aktu. Izšķirošs ir spēkā stāšanās datums.

(5) Ja iestāde piemēro iekšējo normatīvo aktu, bet tai rodas šaubas, vai tas ir savienojams ar kāda augstāka juridiska spēka iekšējo normatīvo aktu, tad iestāde attiecīgo iekšējo normatīvo aktu piemēro, bet par savām šaubām nekavējoši rakstiskā motivētā ziņojumā informē padotības kārtībā augstākstāvošu iestādi (ja tāda ir) un to iestādi, kas šo normu izdevusi, kā arī Tieslietu ministriju.

(6) Ja iestāde piemēro kādu iekšējo normatīvo aktu, bet tai rodas pamatotas šaubas, vai tas ir savienojams ar ārējo normatīvo aktu vai vispārējiem tiesību principiem, kā arī administratīvā procesa pamatprincipiem (šā likuma 4. līdz 14. pants), tad iestāde šo iekšējo normatīvo aktu nepiemēro un nekavējoši par to rakstiskā motivētā ziņojumā informē pakļautības kārtībā augstākstāvošu iestādi (ja tāda ir) un to iestādi, kas apšaubīto iekšējo normatīvo aktu izdevusi, kā arī Tieslietu ministriju. Iestāde, kas šo iekšējo normatīvo aktu izdevusi, var dot rakstisku rīkojumu šo normu piemērot. Rīkojums ir jāpilda tikai tad, ja tas satur arī juridisku pamatojumu, kādēļ iestādes šaubas nav pamatotas un attiecīgais iekšējais normatīvais akts atbilst ārējiem normatīviem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.

53.

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

55.

 

 

56.

 

 

57.

 

 

58.

 

 

 

59.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 16. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja iestāde konstatē pretrunu starp iekšējos normatīvajos aktos ietvertām vienāda juridiskā spēka vispārējām un speciālajām tiesību normām, vispārējo tiesību normu piemēro, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 16. panta piektajā daļā vārdus “(ja tāda ir)” bez iekavām.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 16. panta sestās daļas pirmajā teikumā vārdu “pamatprincipi” ar vārdiem “principi”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 16. panta sestajā daļā vārdu “pamatotas”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 16. panta sestajā daļā vārdus “(ja tāda ir)” bez iekavām.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

16. panta 6. daļā izvēlēties, kāds termins no diviem “galvenie tiesību principi” vai “pamatprincipi” tiek lietots.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 16.panta sestajā daļā vārdus “administratīvā procesa pamatprincipiem” ar vārdiem “administratīvā procesa galvenajiem principiem”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

16.pants. Iekšējo normatīvo aktu piemērošana

(1) Iekšējie normatīvie akti ir saistoši tikai tam publisko tiesību subjektam, kas šos aktus ir izdevis, kā arī tam padotajām institūcijām, ja tas ir noteikts attiecīgajā aktā. Citām fiziskajām un juridiskajām personām iekšējie normatīvie akti nav saistoši.

(2) Ja iestāde konstatē pretrunu starp diviem iekšējiem normatīvajiem aktiem, tā piemēro to aktu, kuru izdevusi padotības kārtībā augstāka iestāde.

(3) Ja iestāde konstatē pretrunu starp iekšējos normatīvajos aktos ietvertajām vienāda juridiskā spēka vispārējām un speciālajām tiesību normām, vispārējo tiesību normu piemēro, ciktāl to neierobežo speciālā tiesību norma.

(4) Ja iestāde konstatē pretrunu starp vienāda juridiska spēka iekšējiem normatīvajiem aktiem, tā piemēro jaunāko aktu. Noteicošs ir normatīvā akta spēkā stāšanās datums.

(5) Ja iestāde piemēro iekšējo normatīvo aktu, bet tai rodas šaubas, vai tas ir savienojams ar kādu augstāka juridiska spēka iekšējo normatīvo aktu, iestāde par savām šaubām nekavējoties motivētā rakstveida ziņojumā informē padotības kārtībā augstāku iestādi, ja tāda ir, un to iestādi, kas šo normu izdevusi, kā arī Tieslietu ministriju.

(6) Ja iestāde piemēro kādu iekšējo normatīvo aktu, bet tai rodas pamatotas šaubas, vai tas ir savienojams ar ārējo normatīvo aktu vai vispārējiem tiesību principiem, kā arī ar administratīvā procesa galvenajiem principiem (4. - 14.pants), iestāde šo iekšējo normatīvo aktu nepiemēro un nekavējoties motivētā rakstveida ziņojumā informē par to padotības kārtībā augstāku iestādi, ja tāda ir, un to iestādi, kas apšaubīto iekšējo normatīvo aktu izdevusi, kā arī Tieslietu ministriju. Iestāde, kas šo iekšējo normatīvo aktu izdevusi, var dot rakstveida rīkojumu šo normu piemērot. Rīkojums ir jāpilda tikai tad, ja tas satur arī juridisku pamatojumu, par iestādes šaubu nepamatotību un attiecīgais iekšējais normatīvais akts atbilst ārējiem normatīvajiem aktiem un vispārējiem tiesību principiem.

 

17.pants. Tiesību normu interpretācija un analoģija

(1) Iestāde un tiesa interpretējot (tulkojot) tiesību normas, pielieto šādas interpretācijas pamatmetodes:

1) gramatisko (filoloģisko) interpretācijas metodi, tas ir, noskaidro normas jēgu no valodnieciskā viedokļa;

2) vēsturisko interpretācijas metodi, tas ir, noskaidro normas jēgu, ņemot vērā apstākļus, uz kuriem pamatojoties norma tika radīta;

3) sistēmisko interpretācijas metodi, tas ir, noskaidro normas jēgu saistībā ar citām tiesību normām;

4) teleoloģisko (jēgas un mērķa) interpretācijas metodi, tas ir, noskaidro normas jēgu, pamatojoties uz lietderīgu un taisnīgu mērķi, kas ar attiecīgo normu ir jāsasniedz.

(2) Ja iestāde vai tiesa tiesību normu sistēmā konstatē nepilnību, tad tā to var novērst arī analoģiskās metodes ceļā, tas ir, sistēmiski analizējot līdzīgu gadījumu tiesisko reglamentāciju un šīs analīzes rezultātā konstatētos tiesību principus pārnesot arī uz konkrēto gadījumu. Tomēr ar analoģiju nedrīkst pamatot tādu administratīvo aktu, kurš skar adresāta cilvēktiesības.

(3) Ja, interpretējot tiesību normu pēc dažādām metodēm, iespējams nonākt gan pie rezultāta, kas saskan ar pastāvošo tiesību normu sistēmu, gan pie rezultāta, kas ir pretrunā ar kādu tiesību normu, tad pielieto to interpretācijas metodi, kuras rezultāts konkrētajā gadījumā saskan ar pastāvošo tiesību normu sistēmu.

(4) Ja, interpretējot tiesību normu pēc dažādām metodēm, iespējams nonākt pie dažādiem rezultātiem, kas visi saskan ar pastāvošo tiesību normu sistēmu, tad pielieto to interpretācijas metodi, ar ko konkrētajā gadījumā iespējams sasniegt lietderīgāko un taisnīgāko rezultātu.

(5) Ja Satversmes tiesa spriedumā attiecīgo tiesību normu ir interpretējusi, tad iestāde un tiesa pielieto šo interpretāciju.

(6) Ja augstākstāvoša iestāde ir izdevusi instrukciju par attiecīgās tiesību normas interpretāciju, tad iestāde pielieto šo interpretāciju. Iestādes tiesības, kas minētas šā likuma 16. panta piektajā un sestajā daļā, paliek neskartas.

60.

 

 

61.

 

 

 

62.

 

 

63.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdu “skar” ar vārdu “ierobežo”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 17.panta otrajā daļā vārdus “pārnesot arī uz konkrēto gadījumu” ar vārdiem “piemērojot arī konkrētajā gadījumā”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

17. panta 3. un 4. daļā aizstāt vārdu “pastāvošo” ar vārdiem “spēkā esošo”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 17.panta piekto daļu pēc vārdiem “Satversmes tiesa” ar vārdiem “vai Augstākās tiesas Senāts”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

17.pants. Tiesību normu interpretācija un analoģija

(1) Iestāde un tiesa, interpretējot (tulkojot) tiesību normas, lieto šādas interpretācijas pamatmetodes:

1) gramatisko (filoloģisko) interpretācijas metodi, tas ir, noskaidro normas jēgu no valodnieciskā viedokļa;

2) vēsturisko interpretācijas metodi, tas ir, noskaidro normas jēgu, ņemot vērā apstākļus, uz kuriem pamatojoties norma radīta;

3) sistēmisko interpretācijas metodi, tas ir, noskaidro normas jēgu saistībā ar citām tiesību normām;

4) teleoloģisko (jēgas un mērķa) interpretācijas metodi, tas ir, noskaidro normas jēgu, pamatojoties uz lietderīgu un taisnīgu mērķi, kas ar attiecīgo normu jāsasniedz.

(2) Ja iestāde vai tiesa tiesību normu sistēmā konstatē nepilnību, tā var to novērst arī pielietojot analoģijas metodi, tas ir, sistēmiski analizējot līdzīgu gadījumu tiesisko reglamentāciju un šīs analīzes rezultātā konstatētos tiesību principus piemērojot arī konkrētajā gadījumā. Tomēr ar analoģiju nedrīkst pamatot tādu administratīvo aktu, kurš ierobežo adresāta cilvēktiesības.

(3) Ja, interpretējot tiesību normu pēc dažādām metodēm, iespējams nonākt gan pie rezultāta, kas saskan ar spēkā esošo tiesību normu sistēmu, gan pie rezultāta, kas ir pretrunā ar kādu tiesību normu, tad lieto to interpretācijas metodi, kuras rezultāts konkrētajā gadījumā saskan ar spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

(4) Ja, interpretējot tiesību normu pēc dažādām metodēm, iespējams nonākt pie dažādiem rezultātiem, kas visi saskan ar spēkā esošo tiesību normu sistēmu, tad pielieto to interpretācijas metodi, ar kuru konkrētajā gadījumā iespējams sasniegt lietderīgāko un taisnīgāko rezultātu.

(5) Ja Satversmes tiesa attiecīgo tiesību normu ir interpretējusi spriedumā, iestāde un tiesa lieto šo interpretāciju.

(6) Ja augstāka iestāde ir izdevusi instrukciju par attiecīgās tiesību normas interpretāciju, iestāde lieto šo interpretāciju. Iestādes tiesības, kas minētas šā likuma 16. panta piektajā un sestajā daļā, paliek neskartas.

 

 

18.pants. Administratīvā procesa izdevumi

(1) Administratīvais process iestādē personai ir bez maksas.

(2) Ministru kabinets ir tiesīgs noteikt nodevas par administratīvā akta izdošanu.

(3) Par pieteikuma iesniegšanu tiesā jāmaksā valsts nodeva šā likuma 11. nodaļā noteiktajā kārtībā un apmērā.

(4) Ministru kabinets nosaka atlīdzības izmaksas kārtību un apmēru administratīvā procesa lieciniekiem, tulkiem un ekspertiem.

(5) Ja iestāde vai tiesa tam piekrīt, komplicētos gadījumos personas pārstāvim var tikt izmaksāta atlīdzība Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

64.

 

 

 

 

 

65.

 

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 18.panta otrajā daļā vārdus “noteikt nodevas par administratīvā akta izdošanu” ar vārdiem “atbilstoši likumam noteikt nodevas par tāda administratīvā akta izdošanu, kas tiek izdots uz personas iniciatīvas pamata”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 18.panta ceturto daļu pēc vārdiem “administratīvā procesa” ar vārdiem “tiesā”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

18.pants. Administratīvā procesa izdevumi

(1) Administratīvais process iestādē personai ir bez maksas.

(2) Ministru kabinets ir tiesīgs atbilstoši likumam noteikt nodevu par tāda administratīvā akta izdošanu, kas tiek izdots uz personas iniciatīvas pamata.

(3) Par pieteikuma iesniegšanu tiesā maksājama valsts nodeva šā likuma 11. nodaļā noteiktajā kārtībā un apmērā.

(4) Ministru kabinets nosaka atlīdzības izmaksas kārtību un apmēru administratīvā procesa tiesā lieciniekiem, tulkiem un ekspertiem.

(5) Ja iestāde vai tiesa tam piekrīt, komplicētos gadījumos personas pārstāvim var izmaksāt atlīdzību Ministru kabineta noteiktajā apmērā un kārtībā.

 

2. nodaļa

Procesuālā tiesībspēja un rīcībspēja personām, kas piedalās administratīvajā procesā

66.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 2.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“2.nodaļa

Administratīvā procesa dalībnieku procesuālā tiesībspēja un rīcībspēja”

Atbalstīt

2.nodaļa

Administratīvā procesa dalībnieku procesuālā tiesībspēja un rīcībspēja

19.pants. Procesuālā tiesībspēja

Procesuālā tiesībspēja ir personas spēja būt apveltītai ar procesuālām tiesībām un pienākumiem.

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

69.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

“19.pants. Personas procesuālā tiesībspēja

(1) Administratīvi procesuālā tiesībspēja ir spēja būt apveltītam ar procesuālām tiesībām un pienākumiem.

(2) Administratīvi procesuālā tiesībspēja atzīstama vienlīdzīgi visiem privāto tiesību subjektiem – fiziskām un juridiskām personām

(3)Administratīvi procesuālā tiesībspēja atzīstama arī personu apvienībām lietās par savu tiesībspēju (juridiskās personas statusu).”.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt 19. pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Procesuālā tiesībspēja piemīt fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī iestādēm”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 19.pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Procesuālā tiesībspēja piemīt visām personām”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji (iestrādāts Tieslietu ministrijas priekšl.)

19.pants. Personas procesuālā tiesībspēja

(1) Administratīvi procesuālā tiesībspēja ir spēja būt apveltītam ar procesuālām tiesībām un pienākumiem.

(2) Administratīvi procesuālā tiesībspēja atzīstama vienlīdzīgi visiem privāto tiesību subjektiem – fiziskajām un juridiskajām personām

(3)Administratīvi procesuālā tiesībspēja atzīstama arī personu apvienībām lietās par savu tiesībspēju (juridiskās personas statusu).

 

20.pants. Procesuālā rīcībspēja

(1) Spēja realizēt procesuālās tiesības un izpildīt pienākumus (procesuālā rīcībspēja) ir pilngadīgai rīcībspējīgai fiziskai personai un juridiskai personai.

(2) Fizisku personu vecumā no 15 līdz 18 gadiem un to personu, kurām nodibināta aizgādnība saskaņā ar Civillikuma 365. pantu, lietas ved viņu likumiskie pārstāvji, tomēr tiesai šādās lietās jāuzaicina piedalīties arī pašas šīs personas.

(3) Fiziskajām personām, kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu vai kuras atzītas par rīcībnespējīgām, lietas ved viņu likumiskie pārstāvji.

(4) Likumos noteiktajos gadījumos nepilngadīgas personas ir tiesīgas patstāvīgi realizēt savas procesuālās tiesības un izpildīt pienākumus. Šādās lietās pēc iestādes vai tiesas ieskata var pieaicināt šo personu likumiskos pārstāvjus, lai viņi sniegtu tām palīdzību lietas vešanā.

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

 

72.

 

 

 

73.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

“20.pants. Personas administratīvi procesuālā rīcībspēja

(1) Spēja īstenot procesuālās tiesības un izpildīt pienākumus (procesuālā rīcībspēja) ir juridiskām personām un pilngadīgam rīcībspējīgām fiziskām personām.

(2) Fiziskajām personām, kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu vai kuras atzītas par rīcībnespējīgām, procesuālās tiesības īsteno viņu likumiskie pārstāvji.

(3) Fizisku personu vecumā no 15 līdz 18 gadiem procesuālās tiesības īsteno viņu likumiskie pārstāvji, tomēr iestādei vai tiesai šādās lietās jāuzaicina piedalīties arī pašas šīs personas.

< P>(4) Likumā noteiktajos gadījumos nepilngadīgas personas ir tiesīgas patstāvīgi īstenot savas procesuālās tiesības un izpildīt pienākumus. Šādās lietās pēc iestādes vai tiesas ieskata var pieaicināt šo personu likumiskos pārstāvjus, lai viņi sniegtu tām palīdzību lietas vešanā.

(5) Juridisko personu lietas ved viņu likumiskie pārstāvji vai īpaši pilnvarotas personas.”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 20.panta otrajā daļā vārdus “un to personu, kurām nodibināta aizgādnība saskaņā ar Civillikuma 365. pantu” un izteikt to kā trešo daļu, bet līdzšinējo trešo daļu izteikt kā otro daļu.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Aizstāt 20. panta 2. un 3. daļā vārdus “lietas ved” ar vārdiem “procesuālās tiesības īsteno”.

 

/Juridiskais birojs/

Papildināt 20.panta ceturto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: “Ja likums piešķīris nepilngadīgai personai, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, tiesības patstāvīgi griezties iestādē, tai ir tiesības administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību patstāvīgi pārsūdzēt tiesā.”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji (iestrādāts Tieslietu ministrijas priekšl.)

 

Atbalstīt (iestrādāts Tieslietu ministrijas priekšl.)

Atbalstīt

20.pants. Personas administratīvi procesuālā rīcībspēja

(1) Spēja īstenot procesuālās tiesības un izpildīt pienākumus (procesuālā rīcībspēja) ir juridiskajām personām un pilngadīgām rīcībspējīgām fiziskajām personām.

(2) To fizisko personu procesuālās tiesības, kuras nav sasniegušas 15 gadu vecumu vai kuras atzītas par rīcībnespējīgām, īsteno šo personu likumiskie pārstāvji.

(3) To fizisko personu procesuālās tiesības, kuras sasniegušas vecumu no 15 līdz 18 gadiem, īsteno šo personu likumiskie pārstāvji, tomēr iestādei vai tiesai šādās lietās jāuzaicina piedalīties arī pašas attiecīgās personas.

(4) Likumā noteiktajos gadījumos nepilngadīgās personas ir tiesīgas patstāvīgi īstenot savas procesuālās tiesības un izpildīt pienākumus. Ja likums nepilngadīgai personai, kas sasniegusi 15 gadu vecumu, piešķīris tiesības patstāvīgi griezties iestādē, tai ir tiesības administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību patstāvīgi pārsūdzēt tiesā. Šādās lietās pēc iestādes vai tiesas ieskata var pieaicināt šo personu likumiskos pārstāvjus, lai viņi sniegtu tām palīdzību lietas vešanā.

(5) Juridisko personu lietas ved viņu likumiskie pārstāvji vai īpaši pilnvarotas personas.

 

 

74.

/Tieslietu ministrija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 21.pantu šādā redakcijā:

“21.pants.Publisko tiesību subjekta un iestādes administratīvi procesuālā tiesībspēja un rīcībspēja

(1) Administratīvi procesuālā tiesībspēja pilnā apjomā piemīt:

1) Latvijas Republikai,

2) pašvaldībām

3) citiem ar likumu vai likuma pamata dibinātiem autonomiem publisko tiesību subjektiem. Publisko tiesību subjekts uzskatāms par autonomu tad, ja tas pilnīgi vai pārsvarā tiek finansēts no sava budžeta un tā darbība, tiesības un pienākumi ir regulēti likumā.

(2) Citiem publisko tiesību subjektiem administratīvi procesuālā tiesībspēja piemīt tikai lietās, kas attiecas uz jomām, kurās tie saskaņā ar likumu darbojas sava patstāvīga speciāla budžeta ietvaros.

(3) Privāto tiesību subjekti, kas ar likumu vai uz likuma pamata ir apveltīti ar publisko varu, administratīvi procesuālā tiesībspēja piemīt lietās, kas attiecībās uz šīs publiskās varas realizāciju.

(4) Iestāde rīkojas tā publisko tiesību subjekta vārdā, kurš to ir pilnvarojis. Šis publisko tiesību subjekts nosaka arī iestādes administratīvi procesuālās rīcībspējas saturu.”.

Atbalstīt

21.pants.Publisko tiesību subjekta un iestādes administratīvi procesuālā tiesībspēja un rīcībspēja

(1) Administratīvi procesuālā tiesībspēja pilnā apjomā piemīt:

1) Latvijas Republikai;

2) pašvaldībām;

3) citiem ar likumu vai uz likuma pamata dibinātiem autonomiem publisko tiesību subjektiem. Publisko tiesību subjekts uzskatāms par autonomu, ja tas pilnīgi vai pārsvarā tiek finansēts no sava budžeta un tā darbību, tiesības un pienākumus regulē likums.

(2) Citiem publisko tiesību subjektiem administratīvi procesuālā tiesībspēja piemīt tikai lietās, kas attiecas uz jomām, kurās tie saskaņā ar likumu darbojas sava patstāvīgā speciālā budžeta ietvaros.

(3) Privāto tiesību subjektiem, kas ar likumu vai uz likuma pamata ir apveltīti ar publisko varu, administratīvi procesuālā tiesībspēja piemīt lietās, kas attiecas uz šīs publiskās varas realizāciju.

(4) Iestāde rīkojas tā publisko tiesību subjekta vārdā, kurš to ir pilnvarojis. Šis publisko tiesību subjekts nosaka arī iestādes administratīvi procesuālās rīcībspējas saturu.

 

3. nodaļa

Administratīvā procesa dalībnieki

     

3. nodaļa

Administratīvā procesa dalībnieki

21.pants. Administratīvā procesa dalībnieki

(1) Administratīvā procesa dalībnieki var būt:

1) iesniedzējs (persona, kura griežas iestādē ar iesniegumu);

2) iestāde (kuras lietvedībā atrodas administratīvā lieta);

3) administratīvā akta adresāts (persona, uz kuru administratīvais akts attiecas);

4) trešās personas (personas, kurām attiecīgais administratīvais akts var skart cilvēktiesības vai ierobežot citas tiesības);

5) juridiskās personas, kurām saskaņā ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem piešķirtas tiesības būt procesa dalībniekiem kā publisko interešu pārstāvjiem;

6) pieteicējs (jebkura fiziska vai juridiska persona, kas griežas tiesā ar pieteikumu);

7) atbildētājs (publisko tiesību subjekts, pie kura pieder iestāde);

8) pārstāvis (uz likuma vai pilnvarojuma pamata).

(2) Atbildētājs tiesā var būt Latvijas Republika, pašvaldība, kā arī cita publisko tiesību institūcija, ja tā tiek finansēta no sava patstāvīga budžeta, kurš neietilpst Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības budžetā. Par atbildētāja pārstāvi pieaicina iestādi, no kuras pieteicējs prasa attiecīgu rīcību.

75.

 

 

 

 

76.

 

 

 

 

77.

 

78.

 

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt 21.pantu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5) prokurors;”

attiecģgi grozģt turpmāko punktu numerāciju.

/Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis/

Papildināt 21.panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“9) Ombuds.”

/Deputāts I.Burvis/

Izslčgt panta 2.daīu.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 21.panta otro daļu kā jaunu 32.pantu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

22.pants. Administratīvā procesa dalībnieki

Administratīvā procesa dalībnieki var būt:

1) iesniedzējs (persona, kura griežas iestādē ar iesniegumu);

2) iestāde (kuras lietvedībā ir administratīvā lieta);

3) administratīvā akta adresāts (persona, uz kuru administratīvais akts attiecas);

4) trešās personas (personas, kuru cilvēktiesības var skart vai citas tiesības ierobežot attiecīgais administratīvais akts);

5) juridiskās personas, kurām saskaņā ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem piešķirtas tiesības būt procesa dalībniekiem kā personas interešu pārstāvjiem;

6) pieteicējs (jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas griežas tiesā ar pieteikumu);

7) atbildētājs (publisko tiesību subjekts, pie kura pieder iestāde);

8) pārstāvis (uz likuma vai pilnvarojuma pamata).

 

 

79.

/Juridiskā komisija/

Mainīt turpmāko pantu sakārtojumu atbilstoši 21.pantā dotajam administratīvā procesa dalībnieku uzskaitījumam.

Atbalstīt

 
 

80.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Iesniedzējs

Iesniedzējs ir persona, kura griežas iestādē, lai nodibinātu, grozītu, konstatētu vai izbeigtu konkrētas tiesiskās attiecības.”.

Atbalstīt

23.pants. Iesniedzējs

Iesniedzējs ir persona, kura griežas iestādē, lai nodibinātu, grozītu, konstatētu vai izbeigtu konkrētas tiesiskās attiecības.

22.pants. Procesuālā līdzdalība iestādē

(1) Iesniegumu iestādē var iesniegt vairāki iesniedzēji.

(2) Katrs līdziesniedzējs pret iestādi uzstājas patstāvīgi.

(3) Līdzdalībnieki var uzdot lietas vešanu vienam no sava vidus vai vienam kopējam pārstāvim.

(4) Iestādes procesuālās darbības un lēmumi, ieskaitot administratīvo aktu, rada, groza vai izbeidz tiesiskas attiecības pret katru līdzdalībnieku atsevišķi. Katrs līdzdalībnieks savas tiesības, it sevišķi tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt procesuālas darbības un administratīvo aktu, var izmantot neatkarīgi no pārējiem līdzdalībniekiem.

81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 22. panta 1.-3. daļu šādā redakcijā:

“(1) Iesniegumu iestādē var iesniegt vairāki iesniedzēji (līdziesniedzēji).

(2) Katrs līdziesniedzējs procesā pret iestādi piedalās patstāvīgi.

(3) Līdziesniedzējs var uzdot lietas vešanu vienam vai vairākiem pārstāvjiem no sava vidus vai pieaicinot vienu vai vairākus kopējus pārstāvjus.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

“(1) Iesniegumu iestādē var iesniegt vairāki iesniedzēji (līdziesniedzēji).

(2) Katrs līdziesniedzējs procesā pret iestādi piedalās patstāvīgi.

(3) Līdziesniedzēji var uzdot lietas vešanu vienam no sava vidus vai vienam kopējam pārstāvim.

(4) Iestādes procesuālās darbības un lēmumi, ieskaitot administratīvo aktu, rada, groza vai izbeidz tiesiskas attiecības pret katru līdziesniedzēju atsevišķi. Katrs līdziesniedzējs savas tiesības, it sevišķi tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt procesuālas darbības un administratīvo aktu, var izmantot neatkarīgi no pārējiem līdziesniedzējiem.”

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izteikt 22. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“ Līdzdalībnieks var uzdot lietas vešanu vienam vai vairākiem pārstāvjiem no sava vidus, vai pieaicināt vienu vai vairākus kopējus pārstāvjus”.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

24.pants. Procesuālā līdzdalība iestādē

(1) Iesniegumu iestādei var iesniegt vairāki iesniedzēji (līdziesniedzēji).

(2) Katrs līdziesniedzējs procesā pret iestādi piedalās patstāvīgi.

(3) Līdziesniedzēji var uzdot lietas vešanu vienam no sava vidus vai vienam kopējam pārstāvim.

(4) Iestādes procesuālās darbības un lēmumi, ieskaitot administratīvo aktu, nodibina, groza vai izbeidz tiesiskās attiecības ar katru līdziesniedzēju atsevišķi. Katrs līdziesniedzējs savas tiesības, it sevišķi tiesības apstrīdēt un pārsūdzēt procesuālās darbības un administratīvo aktu, var izmantot neatkarīgi no pārējiem līdziesniedzējiem.

 

 

84.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Adresāts

Adresāts ir persona, attiecībā pret kuru ir izdots administratīvais akts vai veikta (tiks veikta) faktiskā rīcība.”.

Atbalstīt

25.pants. Adresāts

Adresāts ir persona, attiecībā uz kuru ir izdots administratīvais akts vai veikta (tiks veikta) faktiskā rīcība.

 

       

26.pants. Trešā persona

(1) Par trešo personu administratīvajā procesā var būt persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts var ierobežot vai arī viņu var skart spriedums lietā.

(2) Trešajai personai procesa dalībnieka statuss tiek piešķirts ar iestādes vai tiesas lēmumu pēc šīs personas rakstveida vai mutvārdu iesnieguma. Trešo personu var pieaicināt piedalīties lietā arī pēc administratīvā procesa dalībnieka vai tiesas iniciatīvas.

(3) Uz trešo personu attiecas administratīvā procesa dalībnieku procesuālās tiesībspējas un rīcībspējas noteikumi. Tai ir administratīvā procesa dalībnieka procesuālās tiesības ar izņēmumiem, kas noteikti šajā likumā.

(4) Lēmumu par trešās personas pieaicināšanu vai pielaišanu iestāde, šī persona vai iespējamais administratīvā akta adresāts var apstrīdēt septiņu dienu laikā pēc tam, kad lēmums attiecīgajai personai paziņots vai citādi kļuvis zināms, padotības kārtībā augstākā iestādē, bet, ja tādas nav, pārsūdzēt pirmās instances tiesā. Augstākas iestādes lēmums septiņu dienu laikā pārsūdzams pirmās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

       

27.pants. Juridiskās personas, kurām ir tiesības būt par personu tiesību un tiesisko interešu aizstāvi

(1) Likumā paredzētajos gadījumos valsts vai pašvaldību institūcijām, un citām organizācijām ir tiesības iesniegt iestādē iesniegumu, lai aizstāvētu personu tiesības un tiesiskās intereses.

(2) Šajā pantā minētās institūcijas var iepazīties ar lietas materiāliem, pieteikt noraidījumus, dot paskaidrojumus, iesniegt pierādījumus, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, iesniegt lūgumus, kā arī izdarīt citas likumā paredzētās procesuālās darbības.

(3) Šajā pantā minēto institūciju atteikšanās no iesnieguma vai pieteikuma, ko tās iesniegušas saskaņā ar šā panta pirmo daļu, neatņem fiziskajai personai, kuras interešu aizstāvēšanai pieteikums iesniegts, tiesības prasīt, lai iestāde vai tiesa lietu izskata pēc būtības.

(4) Šā panta pirmajā daļā minēto institūciju piedalīšanās lietas izskatīšanā ir obligāta, ja tas noteikts likumā vai to par nepieciešamu atzinusi tiesa.

 

       

28.pants. Institūcijas piedalīšanās procesā atzinuma došanai

(1) Iestāde vai tiesa likumā noteiktajos gadījumos pieaicina piedalīties procesā institūciju, lai tā savas kompetences ietvaros dotu atzinumu lietā un aizstāvētu personas tiesiskās intereses.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām institūcijām ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, iesniegt lūgumus un dot atzinumu.

(3) Šā panta pirmajā daļā minēto institūciju piedalīšanās lietas izskatīšanā ir obligāta, ja tas noteikts likumā vai to par nepieciešamu atzinusi tiesa.

 

85.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Pieteicējs

Pieteicējs ir persona, kura vēršas tiesā, lai tā veiktu kontroli pār iestādes izdota administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības likumību un pamatotību, vai arī konstatētu personas publiski tiesiskos pienākumus vai tiesības. Par pieteicēju ir uzskatāma arī persona, kuras interesēs lieta uzsākta pēc šā likuma 21.panta 5.punktā minēto institūciju pieteikuma.”.

Atbalstīt

29.pants. Pieteicējs

Pieteicējs ir persona, kura vēršas tiesā, lai tā veiktu kontroli pār iestādes izdota administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības likumību un pamatotību vai arī konstatētu personas publiski tiesiskos pienākumus vai tiesības. Par pieteicēju uzskatāma arī persona, kuras interesēs lieta uzsākta pēc šā likuma 27.pantā minēto institūciju pieteikuma.

 

23.pants. Procesuālā līdzdalība tiesā

(1) Pieteikumu tiesā var iesniegt vairāki pieteicēji pret vienu atbildētāju, viens pieteicējs pret vairākiem atbildētājiem vai vairāki pieteicēji pret vairākiem atbildētājiem.

(2) Katrs līdzpieteicējs pret iestādi uzstājas patstāvīgi.

(3) Līdzdalībnieki var uzdot lietas vešanu vienam no sava vidus vai vienam kopējam pārstāvim.

86.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 23. panta 1.-3. daļu šādā redakcijā:

“(1) Pieteikumu tiesā var iesniegt vairāki pieteicēji (līdzpieteicēji) pret vienu atbildētāju, viens pieteicējs pret vairākiem atbildētājiem vai vairāki pieteicēji pret vairākiem atbildētājiem.

(2) Katrs līdzpieteicējs procesā pret iestādi piedalās pastāvīgi.

(3) Līdzpieteicēji var uzdot lietas vešanu vienam vai vairākiem pārstāvjiem no sava vidus vai vienam vai pieaicināt vairākus kopējus pārstāvjus.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 23. pantu šādā redakcijā:

“(1) Pieteikumu tiesā var iesniegt vairāki pieteicēji (līdzpieteicēji) pret vienu atbildētāju, viens pieteicējs pret vairākiem atbildētājiem vai vairāki pieteicēji pret vairākiem atbildētājiem.

(2) Katrs līdzpieteicējs procesā pret iestādi piedalās pastāvīgi.

(3) Līdzpieteicēji var uzdot lietas vešanu vienam no sava vidus vai vienam kopējam pārstāvim.”

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izteikt 23. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Līdzdalībnieks var uzdot lietas vešanu vienam vai vairākiem pārstāvjiem no sava vidus, vai pieaicināt vienu vai vairākus kopējus pārstāvjus”.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

30.pants. Procesuālā līdzdalība tiesā

(1) Pieteikumu tiesā var iesniegt vairāki pieteicēji (līdzpieteicēji) pret vienu atbildētāju, viens pieteicējs pret vairākiem atbildētājiem vai vairāki pieteicēji pret vairākiem atbildētājiem.

(2) Katrs līdzpieteicējs procesā pret iestādi piedalās patstāvīgi.

(3) Līdzpieteicēji var uzdot lietas vešanu vienam no sava vidus vai vienam kopējam pārstāvim.

 

24.pants. Pieteicējs lietās, kas uzsāktas pēc citu personu iniciatīvas

Persona, kuras interesēs lieta uzsākta pēc šā likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktā minēto institūciju pieteikuma, piedalās lietā kā pieteicējs.

89.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 24.pantu, iestrādājot to 29.pantā.

Atbalstīt

 

25.pants. Administratīvā procesa dalībnieku procesuālo tiesību pārņemšana

(1) Ja kāds no administratīvā procesa dalībniekiem lietā izstājas (fiziskas personas nāve, juridiskas personas izbeigšanās), iestāde vai tiesa var aizstāt šo administratīvā procesa dalībnieku ar viņa tiesību pārņēmēju.

(2) Tiesību pārņemšana iespējama jebkurā procesa stadijā.

(3) Tiesību pārņēmējam visas darbības, kas izdarītas procesā līdz viņa iestāšanās brīdim, ir tikpat obligātas, kā tās bijušas personai, kuras tiesības pārņemtas.

     

31.pants. Administratīvā procesa dalībnieku procesuālo tiesību pārņemšana

(1) Ja kāds no administratīvā procesa dalībniekiem lietā izstājas (fiziskās personas nāve, juridiskās personas izbeigšanās u.c.), iestāde vai tiesa var aizstāt šo administratīvā procesa dalībnieku ar viņa tiesību pārņēmēju.

(2) Tiesību pārņemšana iespējama jebkurā procesa stadijā.

(3) Tiesību pārņēmējam visas darbības, kas izdarītas procesā līdz viņa iestāšanās brīdim, ir tikpat obligātas, kā tās bija personai, kuras tiesības pārņemtas.

       

32.pants. Atbildētājs

Atbildētājs tiesā var būt Latvijas Republika, pašvaldība, kā arī cita publisko tiesību institūcija, ja tā tiek finansēta no sava patstāvīga budžeta, kurš neietilpst Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības budžetā. Atbildētāja pusē pieaicina iestādi, no kuras pieteicējs prasa attiecīgu rīcību, vai citu iestādi, ja tas noteikts normatīvajā aktā.

 

26.pants. Trešās personas piedalīšanās administratīvajā procesā

(1) Trešajai personai procesa dalībnieka statuss tiek piešķirts ar iestādes vai tiesas lēmumu pēc šīs personas rakstiska vai mutvārdu iesnieguma. Persona, kura vēlas iegūt trešās personas statusu, kā arī iesniedzējs, iespējamais adresāts vai pieteicējs septiņu dienu laikā pēc tam, kad lēmums attiecīgajai personai paziņots vai citādi kļuvis zināms, var to apstrīdēt augstākstāvošā iestādē, bet ja tādas nav, tad pirmās instances tiesā. Augstākstāvošas iestādes lēmums septiņu dienu laika ir pārsūdzams pirmās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

(2) Uz trešo personu attiecas administratīvā procesa dalībnieku procesuālās tiesībspējas un rīcībspējas noteikumi. Tai ir administratīvā procesa dalībnieku procesuālās tiesības un pienākumi ar izņēmumiem, kas noteikti šajā likumā.

(3) Par trešo personu administratīvajā procesā var iestāties fiziska vai juridiska persona, kuras tiesiskās intereses apstrīdētais administratīvais akts ir ierobežojis. Trešo personu var pieaicināt piedalīties lietā arī pēc administratīvā procesa dalībnieku vai tiesas iniciatīvas.

90.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

“26.pants. Trešā persona

(1) Par trešo personu administratīvajā procesā var būt persona, kuras tiesības vai tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts var ierobežot vai arī viņu var skart spriedums lietā.

(2) Trešajai personai procesa dalībnieka statuss tiek piešķirts ar iestādes vai tiesas lēmumu pēc šīs personas rakstveida vai mutvārdu iesnieguma. Trešo personu var pieaicināt piedalīties lietā arī pēc administratīvā procesa dalībnieka vai tiesas iniciatīvas.

(3) Uz trešo personu attiecas administratīvā procesa dalībnieku procesuālās tiesībspējas un rīcībspējas noteikumi. Tai ir administratīvā procesa dalībnieka procesuālās tiesības ar izņēmumiem, kas noteikti šajā likumā.

(4) Lēmumu par trešās personas pieaicināšanu vai pielaišanu iestāde šī persona vai iespējamais administratīvā akta adresāts var apstrīdēt septiņu dienu laikā pēc tam, kad lēmums attiecīgajai personai paziņots vai citādi kļuvis zināms, padotības kartībā augstākā iestādē, bet, ja tādas nav, tad pārsūdzēt pirmās instances tiesā. Augstākas iestādes lēmums septiņu dienu laikā ir pārsūdzams pirmās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.”.

Atbalstīt, izsakot to kā jauno 26.pantu

 

 

27.pants. Tiesības uz pārstāvību administratīvajā procesā

Visi administratīvā procesa dalībnieki procesā var piedalīties ar pārstāvju palīdzību vai starpniecību. Pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona.

91.

 

 

 

 

 

 

 

92.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 27. pantu šādā redakcijā:

“Visi administratīvā procesa dalībnieki procesā var piedalīties ar pārstāvju palīdzību vai starpniecību. Pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona ar ierobežojumiem, kas norādīti šā likuma 28. un 29. pantos. Pārstāvju skaits netiek ierobežots.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 27. pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Tiesības uz pārstāvību administratīvajā procesā

Visi administratīvā procesa dalībnieki procesā var piedalīties ar pārstāvju palīdzību v ai starpniecību. Pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona ar ierobežojumiem, kas norādīti šā likuma 28. un 29. pantos.”

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

33.pants. Tiesības uz pārstāvību administratīvajā procesā

Visi administratīvā procesa dalībnieki procesā var piedalīties ar pārstāvju palīdzību vai starpniecību. Pārstāvis var būt jebkura rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona ar ierobežojumiem, kas norādīti šā likuma 34. un 35. pantā.

28.pants. Personas, kuras nevar būt par pārstāvjiem administratīvajā procesā

(1) Par pārstāvi nevar būt:

1) persona, kura nav sasniegusi pilngadību, atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā;

2) persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības vest citu personu lietas;

3) persona, kura tajā pašā lietā sniegusi juridisko palīdzību citam šī administratīvā procesa dalībniekam (izņemot šā likuma 22. un 23. pantā noteiktos gadījumus).

(2) Ja konstatēti šī panta pirmajā daļā minētie apstākļi, iestāde vai tiesa šādu personu lietas izskatīšanā nepielaiž.

93.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Personas, kuras nevar būt par pārstāvjiem administratīvajā procesā

(1) Par pārstāvi nevar būt:

1) persona, kura nav sasniegusi pilngadību vai likumā paredzētajā kārtībā atzīta par rīcībnespējīgu;

2) persona, kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības vest citu personu lietas;

3) persona, kura tajā pašā lietā sniegusi juridisko palīdzību citam šī administratīvā procesa dalībniekam (izņemot šā likuma 22. un 23. pantā noteiktos gadījumus).

(2) Ja konstatēts kāds no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem, iestāde šādu personu lietas izskatīšanā nepielaiž.”

Atbalstīt

34.pants. Personas, kuras nevar būt par pārstāvjiem administratīvajā procesā

(1) Par pārstāvi nevar būt persona:

1) kura nav sasniegusi pilngadību vai likumā paredzētajā kārtībā ir atzīta par rīcībnespējīgu;

2) kurai ar tiesas spriedumu atņemtas tiesības vest citu personu lietas;

3) kura tajā pašā lietā sniegusi juridisko palīdzību citam šā administratīvā procesa dalībniekam (izņemot šā likuma 24. un 30. pantā noteiktos gadījumus).

(2) Ja konstatēts kāds no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem, iestāde šādu personu lietas izskatīšanā nepielaiž.

 

29.pants. Personas, kuras nevar pārstāvēt iestādi

(1) Iestādi administratīvajā procesā nevar pārstāvēt vai iestādes pusē darboties:

1) persona, kurai konkrētajā lietā rodas vai var rasties interešu konflikts,

2) persona, par kuras objektivitāti pastāv pamatotas šaubas,

3) citos likumā paredzētajos gadījumos.

(2) Administratīvā procesa dalībnieki, pamatodami savu lūgumu, var rakstveida lūgt iestādi nomainīt personu, kura piedalās lietā iestādes pusē. Iestādei lēmums par šādu lūgumu jāpieņem septiņu darba dienu laikā. Ja lūgums tiek noraidīts, pēc lūguma iesniedzēja pieprasījuma lēmums par noraidījumu izsniedzams rakstveida. Septiņu dienu laikā pēc tam, kad lēmums attiecīgajai personai paziņots vai citādi kļuvis zināms, to var apstrīdēt augstākstāvošā iestādē, bet, ja tādas nav, tad pirmās instances tiesā. Augstākstāvošas iestādes lēmums septiņu dienu laika ir pārsūdzams pirmās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

     

35.pants. Personas, kuras nevar pārstāvēt iestādi

(1) Iestādi administratīvajā procesā nevar pārstāvēt vai iestādes pusē darboties persona:

1) kurai konkrētajā lietā rodas vai var rasties interešu konflikts;

2) par kuras objektivitāti pastāv pamatotas šaubas;

3) uz kuru attiecas citi likumā paredzētie gadījumi.

(2) Administratīvā procesa dalībnieki, pamatodami savu lūgumu, var rakstveidā lūgt iestādi nomainīt personu, kura piedalās lietā iestādes pusē. Iestādei lēmums sakarā ar šādu lūgumu jāpieņem septiņu darba dienu laikā. Ja lūgums tiek noraidīts, pēc lūguma iesniedzēja pieprasījuma lēmums par noraidījumu izsniedzams rakstveidā. Septiņu dienu laikā pēc tam, kad lēmums attiecīgajai personai paziņots vai citādi kļuvis zināms, to var apstrīdēt augstākā iestādē, bet, ja tādas nav, - pirmās instances tiesā. Augstākas iestādes lēmums septiņu dienu laikā pārsūdzams pirmās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

 

30.pants. Pārstāvības noformēšana

(1) Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru. Fiziskā persona var pilnvarot savu pārstāvi arī mutvārdiem iestādē vai tiesā uz vietas. Iestāde šo pilnvarojumu noformē rakstveidā un procesa dalībnieks to paraksta, bet tiesas sēdē dotais mutvārdu pilnvarojums ierakstāms tiesas sēdes protokolā.

(2) Juridiskās personas pārstāvību noformē ar rakstisku pilnvaru. Juridiskas personas pusē esošs attiecīgi pilnvarots darbinieks nav uzskatāms par pārstāvi šā likuma izpratnē, bet gan par attiecīgo juridisko personu (iestādi).

(3) Prokurora vai zvērināta advokāta pilnvarojumu apliecina orderis.

(4) Vecāki, adoptētāji, aizbildņi un aizgādņi iesniedz tiesai dokumentus, kuri apliecina viņu tiesības.

94.

 

 

 

 

95.

 

 

96.

/Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis/

Izteikt 30.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ombuda, prokurora vai zvērināta advokāta pilnvarojumu apliecina orderis.”

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 30.panta trešajā daļā vārdus “prokurora vai”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 30.panta trešajā daļā vārdu “zvērināta”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

36.pants. Pārstāvības noformēšana

(1) Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru. Fiziskā persona var pilnvarot savu pārstāvi arī mutvārdiem iestādē vai tiesā uz vietas. Iestāde šo pilnvarojumu noformē rakstveidā, un procesa dalībnieks to paraksta, bet tiesas sēdē dotais mutvārdu pilnvarojums ierakstāms tiesas sēdes protokolā.

(2) Juridiskās personas pārstāvību noformē ar rakstveida pilnvaru. Juridiskās personas vai iestādes pusē esošs attiecīgi pilnvarots darbinieks uzskatāms nevis par pārstāvi šā likuma izpratnē, bet gan par attiecīgo juridisko personu (iestādi).

(3) Advokāta pilnvarojumu apliecina orderis.

(4) Vecāki, adoptētāji, aizbildņi un aizgādņi iesniedz tiesai dokumentus, kuri apliecina viņu tiesības.

31.pants. Pārstāvja pilnvaru apjoms

(1) Pilnvarojums vest lietu dod pārstāvim tiesības pārstāvamā vārdā izdarīt visas procesuālās darbības, izņemot, ja citos likumos noteikts, ka to izdarīšanai nepieciešams speciāls pilnvarojums.

(2) Pārstāvamajam saistošas visas procesuālās darbības, ko pārstāvis veicis viņam dotās pilnvaras robežās.

     

37.pants. Pārstāvja pilnvaru apjoms

(1) Pilnvarojums vest lietu dod pārstāvim tiesības pārstāvamā vārdā izpildīt visas procesuālās darbības, izņemot gadījumus, kad citos likumos noteikts, ka šo darbību izpildīšanai nepieciešams speciāls pilnvarojums.

(2) Pārstāvamajam ir saistošas visas procesuālās darbības, ko pārstāvis izpildījis viņam dotās pilnvaras ietvaros.

 

32.pants. Pārstāvības pirmstermiņa izbeigšana

(1) Pārstāvamais var katrā laikā atsaukt pārstāvim doto pilnvarojumu, paziņodams par to rakstveidā vai mutvārdiem. Mutvārdu paziņojumu par pilnvarojuma atsaukšanu iestāde noformē rakstveidā, bet tiesa ieraksta tiesas sēdes protokolā.

(2) Pārstāvim ir tiesības atteikties no lietas vešanas, par to laikus rakstveidā paziņojot pārstāvamajam un iestādei vai tiesai.

97.

 

 

 

98.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 32. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Pārstāvības atsaukšana vai atteikšanās no pārstāvības.”

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Aizstāt 32. panta 2. daļā vārdus “lietas vešanas” ar vārdu “pārstāvības”.

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

38.pants. Pārstāvības atsaukšana vai atteikšanās no pārstāvības

(1) Pārstāvamais var katrā laikā atsaukt pārstāvim doto pilnvarojumu, paziņodams par to rakstveidā vai mutvārdiem. Iestāde šo paziņojumu noformē rakstveidā, bet tiesa ieraksta tiesas sēdes protokolā.

(2) Pārstāvim ir tiesības atteikties no lietas vešanas, par to laikus rakstveidā paziņojot pārstāvamajam un iestādei vai tiesai.

 

33.pants. Juridiskās personas, kurām saskaņā ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem piešķirtas tiesības būt procesa dalībniekiem kā publisko interešu pārstāvjiem

(1) Valsts cilvēktiesību birojam un likumā paredzētajos gadījumos citām valsts vai pašvaldību institūcijām ir tiesības iesniegt iestādē iesniegumu vai tiesā pieteikumu, lai aizstāvētu personu tiesības un tiesiskās intereses.

(2) Šajā pantā minētās institūcijas var iepazīties ar lietas materiāliem, pieteikt noraidījumus, dot paskaidrojumus, iesniegt pierādījumus, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, iesniegt lūgumus, kā arī izdarīt citas likumā paredzētās procesuālās darbības.

(3) Šajā pantā minēto institūciju atteikšanās no iesnieguma vai pieteikuma, ko tās iesniegušas saskaņā ar šā panta pirmo daļu, neatņem fiziskai personai, kuras interešu aizstāvēšanai pieteikums iesniegts, tiesības prasīt, lai iestāde vai tiesa lietu izskata pēc būtības.

(4) Šī panta pirmajā daļā minēto institūciju piedalīšanās lietas izskatīšanā ir obligāta, ja tas ir noteikts likumā vai to par nepieciešamu atzinusi tiesa.

99.

 

 

 

 

 

 

 

 

100.

 

 

 

 

 

 

 

 

101.

/Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis/

Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts cilvēktiesību birojam, ombudam un likumā paredzētajos gadījumos citām valsts vai pašvaldību institūcijām ir tiesības iesniegt iestādē iesniegumu vai tiesā pieteikumu, lai aizstāvētu personu tiesības un tiesiskās intereses.”

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt 33.panta pirmo daīu šādā redakcijā :

“(1) Valsts cilvčktiesģbu birojam un likumā paredzčtajos gadģjumos citām valsts vai paøvaldģbu institścijām, arodbiedrģbām, sabiedriskajām un citām organizācijām, ir tiesģbas iesniegt iestādč iesniegumus vai tiesā pieteikumus , lai aizstāvčtu personu tiesģbas un tiesiskās intereses.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 33.panta nosaukumu un panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“33.pants. Juridiskās personas, kurām ir tiesības būt par personu tiesību un tiesisko interešu aizstāvi

(1) Likumā paredzētajos gadījumos valsts vai pašvaldību institūcijām un citām organizācijām ir tiesības iesniegt iestādē iesniegumu, lai aizstāvētu personu tiesības un tiesiskās intereses.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

(iestrādāts Juridiskās komisijas priekšl.)

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izsakot 33.pantu kā 27.pantu

 

 

34.pants. Valsts vai pašvaldību institūcijas piedalīšanās procesā atzinuma došanai

(1) Iestāde vai tiesa likumā noteiktajos gadījumos pieaicina piedalīties procesā valsts vai pašvaldību institūciju, lai tā savas kompetences ietvaros dotu atzinumu lietā un aizstāvētu personas tiesiskās intereses.

(2) Šī panta pirmajā daļā minētajām institūcijām ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā, iesniegt lūgumus un dot atzinumu.

(3) Šī panta pirmajā daļā minēto institūciju piedalīšanās lietas izskatīšanā ir obligāta, ja tas ir noteikts likumā vai to par nepieciešamu ir atzinusi tiesa.

102.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt panta nosaukumā un panta pirmajā daļā vārdus “valsts vai pašvaldību”.

Atbalstīt, izsakot 34.pantu kā 28.pantu

 

4. nodaļa

Procesuālo termiņu aprēķināšana administratīvajā procesā

     

4. nodaļa

Procesuālo termiņu aprēķināšana administratīvajā procesā

35.pants. Procesuālā termiņa noteikšana

Procesuālās darbības izdara likumā noteiktajos termiņos. Ja procesuālie termiņi nav noteikti likumā, tos nosaka iestāde vai tiesa. Iestādes, tiesas vai tiesneša noteiktā termiņa ilgumam jābūt tādam, lai procesuālo darbību varētu izpildīt.

     

39.pants. Procesuālā termiņa noteikšana

Procesuālās darbības izpilda likumā noteiktajos termiņos. Ja procesuālie termiņi nav noteikti likumā, tos nosaka iestāde vai tiesa. Iestādes, tiesas vai tiesneša noteiktā termiņa ilgumam jābūt tādam, lai procesuālo darbību varētu izpildīt.

 

36.pants. Procesuālā termiņa skaitījuma sākums

(1) Procesuālā termiņa skaitījums, kas aprēķināms gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu.

(2) Procesuālā termiņa skaitījums, kas aprēķināms stundās, sākas nākamajā stundā pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu.

103.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 36.panta nosaukumā un tekstā vārdu “skaitījums”.

Neatbalstīt

40.pants. Procesuālā termiņa skaitījuma sākums

(1) Procesuālā termiņa skaitījums, kas aprēķināms gados, mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu.

(2) Procesuālā termiņa skaitījums, kas aprēķināms stundās, sākas nākamajā stundā pēc notikuma, kurš nosaka tā sākumu.

37.pants. Procesuālā termiņa izbeigšanās

(1) Termiņam, kas skaitāms mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša atbilstošais datums. Ja attiecīgajam mēnesim nav atbilstoša datuma, tad termiņa pēdējā diena ir šī mēneša pēdējā diena.

(2) Ja termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, par termiņa pēdējo dienu skaitāma nākamā darba diena.

(3) Procesuālo darbību, kurai beidzas termiņš, var izpildīt termiņa pēdējā dienā līdz pulksten divdesmit četriem. Ja dokuments nodots sakaru institūcijā termiņa pēdējā dienā līdz pulksten divdesmit četriem, tas uzskatāms par nodotu termiņā. Ja šī darbība jāizpilda iestādē vai tiesā, termiņu uzskata par beigušos tai stundā, kad attiecīgā iestāde vai tiesa beidz darbu.

104.

 

 

 

 

 

 

105.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 37.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Termiņš, kas noteikts līdz konkrētam datumam, beidzas tajā dienā, līdz kuram noteikts.”;

attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 37.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Termiņš, kas noteikts līdz konkrētam datumam, beidzas šajā datumā.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

Atbalstīt

41.pants. Procesuālā termiņa izbeigšanās

(1) Termiņam, kas skaitāms mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šā mēneša pēdējā diena.

(2) Ja termiņa pēdējā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, par termiņa pēdējo dienu skaitāma nākamā darba diena.

(3) Termiņš, kas noteikts līdz konkrētam datumam, beidzas šajā datumā.

(4) Procesuālo darbību, kurai beidzas termiņš, var izpildīt termiņa pēdējā dienā līdz pulksten divdesmit četriem. Ja dokuments nodots sakaru institūcijai termiņa pēdējā dienā līdz pulksten divdesmit četriem, tas uzskatāms par nodotu termiņā. Ja šī darbība jāizpilda iestādē vai tiesā, termiņu uzskata par beigušos tai stundā, kad attiecīgā iestāde vai tiesa beidz darbu.

 

38.pants. Procesuālā termiņa nokavējuma sekas

Tiesības izpildīt procesuālās darbības zūd ar likuma, iestādes, tiesas vai tiesneša noteiktā termiņa beigām. Dokumentus, kas iesniegti pēc procesuālā termiņa izbeigšanās, neizskata.

     

42.pants. Procesuālā termiņa nokavējuma sekas

Tiesības izpildīt procesuālās darbības zūd līdz ar likuma, iestādes, tiesas vai tiesneša noteiktā termiņa beigām. Dokumentus, kas iesniegti pēc procesuālā termiņa izbeigšanās, neizskata.

39.pants. Procesuālā termiņa apturēšana

Apturot tiesvedību lietā vai adresātam nelabvēlīga administratīvā akta izpildi, termiņa skaitījums tiek apturēts. Termiņa skaitījums apstājas brīdī, kad radies apstāklis, kas ir par pamatu apturēšanai. Procesuālā termiņa skaitījums turpinās no dienas, kad atjaunota tiesvedība lietā vai administratīvā akta izpilde.

     

43.pants. Procesuālā termiņa apturēšana

Apturot tiesvedību lietā vai adresātam nelabvēlīga administratīvā akta izpildi, termiņa skaitījums tiek apturēts. Termiņa skaitījums apstājas brīdī, kad radies apstāklis, kas ir par pamatu termiņa apturēšanai. Procesuālā termiņa skaitījums turpinās no dienas, kad atjaunota tiesvedība lietā vai administratīvā akta izpilde.

40.pants. Procesuālā termiņa atjaunošana

(1) Nokavēto procesuālo termiņu var atjaunot iestāde vai tiesa, ja tā atzīst nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu.

(2) Atjaunojot nokavēto termiņu, iestāde vai tiesa vienlaikus atļauj izpildīt nokavēto procesuālo darbību.

106.

 

 

 

107.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt 40. panta pirmo daļu pēc vārda “tiesa” ar vārdiem “pēc administratīvā procesa dalībnieka iesnieguma vai pieteikuma”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 40. panta 1. daļu aiz vārda “tiesa” ar vārdiem “pēc administratīvā procesa dalībnieka pieteikuma” un tālāk pēc teksta.

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

44.pants. Procesuālā termiņa atjaunošana

(1) Nokavēto procesuālo termiņu var atjaunot iestāde vai tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieka pieteikuma, ja tā atzīst nokavēšanas iemeslu par attaisnojošu.

(2) Atjaunojot nokavēto termiņu, iestāde vai tiesa vienlaikus atļauj izpildīt nokavēto procesuālo darbību.

41.pants. Procesuālā termiņa pagarināšana

Iestādes, tiesas vai tiesneša noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka pieteikuma.

     

45.pants. Procesuālā termiņa pagarināšana

Iestādes, tiesas vai tiesneša noteikto termiņu var pagarināt pēc administratīvā procesa dalībnieka pieteikuma.

 

42.pants. Procesuālā termiņa atjaunošanas un pagarināšanas kārtība

(1) Pieteikumu par termiņa pagarināšanu vai nokavētā termiņa atjaunošanu iesniedz iestādei vai tiesai, attiecībā pret kuru nokavēto darbību vajadzēja izpildīt. Iestāde jautājumu izlemj septiņu darba dienu laikā. Tiesa jautājumu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par sēdes laiku un vietu paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis šo jautājumu izlemšanai tiesā.

(2) Vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu par termiņa atjaunošanu jāizdara procesuālā darbība, kuras termiņš nokavēts.

(3) Par tiesas vai tiesneša atteikumu pagarināt vai atjaunot termiņu var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

108.

 

 

109.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 42.panta trešajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 42.panta trešajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

46.pants. Procesuālā termiņa atjaunošanas un pagarināšanas kārtība

(1) Pieteikumu par procesuālā termiņa pagarināšanu vai nokavētā termiņa atjaunošanu iesniedz iestādei vai tiesai, attiecībā pret kuru nokavēto darbību vajadzēja izpildīt. Iestāde jautājumu izlemj septiņu darba dienu laikā. Tiesa jautājumu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par sēdes laiku un vietu paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis šo jautājumu izlemšanai tiesā.

(2) Iesniedzot pieteikumu par procesuālā termiņa atjaunošanu, vienlaikus jāizpilda procesuālā darbība, kuras termiņš nokavēts.

(3) Par tiesas vai tiesneša atteikumu pagarināt vai atjaunot termiņu var iesniegt blakussūdzību.

43.pants. Iestādei noteiktā termiņa neievērošanas sekas

(1) Uz iestādei šajā likumā vai citos normatīvos aktos noteiktu termiņu, kurā tai jāizdara kāda procesuāla darbība, attiecas tikai šīs nodaļas noteikumi par procesuālā termiņa sākumu (šā likuma 36. pants), par procesuālā termiņa izbeigšanos (šā likuma 37. pants) un šī panta noteikumi.

(2) Ja iestāde neievēro šajā likumā vai citos normatīvos aktos noteiktu termiņu, kurā tai administratīvā procesa gaitā ir jāizdara procesuāla darbība kāda administratīvā procesa dalībnieka labā, tad šis administratīvā procesa dalībnieks var griezties ar sūdzību augstākstāvošā iestādē, bet, ja tādas nav, tad pirmās instances tiesā. Augstākstāvošai iestādei vai tiesai septiņu dienu laikā jāpieņem lēmums, ar kuru iestādei tiek uzdots attiecīgo procesuālo darbību nekavējoties izpildīt.

(3) Ja iestāde šī panta otrajā daļā minēto augstākstāvošās iestādes vai tiesas lēmumu neizpilda, tad attiecīgā procesuālā darbība, ja tas faktiski un tiesiski ir iespējams, skaitās kā izpildīta. Ja tas faktiski vai tiesiski nav iespējams, tad procesa dalībniekam, kura labā attiecīgais termiņš ir noteikts, ir tiesības saskaņā ar šā likuma septīto nodaļu prasīt atlīdzinājumu, pie tam termiņa neievērošana jau pati par sevi ir uzskatāma kā morāls kaitējums šā likuma 76. panta pirmās daļas izpratnē.

(4) Ja šis likums vai cits normatīvs akts nosaka termiņu, kurā iestādei administratīvā procesa gaitā ir jāizdara procesuālā darbība, kas iesniedzējam vai iespējamam administratīvā akta adresātam ir nelabvēlīga, tad pēc termiņa izbeigšanās šī procesuālā darbība vairs nevar tikt izdarīta.

     

47.pants. Iestādei noteiktā termiņa neievērošanas sekas

(1) Uz iestādei šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteikto termiņu, kurā tai jāizpilda kāda procesuālā darbība, attiecas tikai šīs nodaļas noteikumi par procesuālā termiņa skaitījuma sākumu (40.pants), par procesuālā termiņa izbeigšanos (41.pants) un šā panta noteikumi.

(2) Ja iestāde neievēro šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteikto termiņu, kurā tai administratīvā procesa gaitā jāizpilda procesuālā darbība kāda administratīvā procesa dalībnieka labā, šis administratīvā procesa dalībnieks var griezties ar sūdzību augstākā iestādē, bet, ja tādas nav, - pirmās instances tiesā. Augstākai iestādei vai tiesai septiņu dienu laikā jāpieņem lēmums, ar kuru iestādei tiek uzdots attiecīgo procesuālo darbību nekavējoties izpildīt.

(3) Ja iestāde šā panta otrajā daļā minēto augstākās iestādes vai tiesas lēmumu neizpilda, attiecīgā procesuālā darbība, ja tas faktiski un tiesiski ir iespējams, tiek uzskatīta par izpildītu. Ja tas faktiski vai tiesiski nav iespējams, procesa dalībniekam, kura labā attiecīgais termiņš noteikts, ir tiesības saskaņā ar šā likuma septīto nodaļu prasīt atlīdzinājumu, turklāt termiņa neievērošana jau pati par sevi uzskatāma par morālu kaitējumu šā likuma 90. panta pirmās daļas izpratnē.

(4) Ja šis likums vai cits normatīvais akts nosaka termiņu, kurā iestādei administratīvā procesa gaitā jāizpilda procesuālā darbība, kas iesniedzējam vai iespējamam administratīvā akta adresātam ir nelabvēlīga, pēc termiņa izbeigšanās šo procesuālo darbību vairs nevar izpildīt.

 

44.pants. Tiesai noteiktā termiņa neievērošanas sekas

(1) Uz tiesai šajā likumā noteiktu termiņu, kurā tai jāizdara kāda procesuāla darbība, attiecas tikai šīs nodaļas noteikumi par procesuālā termiņa skaitījuma sākumu (šā likuma 36. pants), par procesuālā termiņa izbeigšanos (šā likuma 37. pants) un šī panta noteikumi.

(2) Ja tiesa neievēro šajā likumā noteiktos termiņus, tad jebkuram administratīvā procesa dalībniekam ir tiesības iesniegt blakusssūdzību, bet prokuroram – blakusprotestu. Uz blakussūdzību (blakusprotestu) par termiņa neievērošanu tiek attiecīgi piemēroti šā likuma 32. nodaļas noteikumi. 296. pants un 302. pants netiek piemēroti.

(3) Augstākstāvošai tiesas instancei, izskatot šī panta otrajā daļā minēto blakussūdzību par termiņa neievērošanu, ir tiesības:

1) uzdot tai tiesai, kurai termiņš bija jāievēro, nekavējoties veikt attiecīgo procesuālo darbību;

2) atzīt, ka attiecīgā procesuālā darbība ir uzskatāma par izpildītu;

3) izlemt jautājumu pēc būtības.

110.

 

 

111.

 

 

112.

 

 

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 44.panta otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “bet prokuroram – blakusprotestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 44.panta otrās daļas otrajā teikumā vārdu iekavās “(blakusprotestu)”.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 44.panta trešajā daļā vārdus “Augs tākstāvošai tiesas instancei” ar vārdiem “Augstākai tiesas instancei”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

48.pants. Tiesai noteiktā termiņa neievērošanas sekas

(1) Uz šajā likumā noteikto termiņu, kurā tiesai jāizpilda kāda procesuālā darbība, attiecas tikai šīs nodaļas noteikumi par procesuālā termiņa skaitījuma sākumu (40.pants), par procesuālā termiņa izbeigšanos (417.pants) un šā panta noteikumi.

(2) Ja tiesa neievēro šajā likumā noteiktos termiņus, jebkuram administratīvā procesa dalībniekam ir tiesības iesniegt blakusssūdzību. Blakussūdzību par termiņa neievērošanu izskata attiecīgi piemērojot šā likuma 33.nodaļas noteikumus. Šā likuma 309. pants un 314. pants netiek piemērots.

(3) Augstākai tiesas instancei, izskatot šā panta otrajā daļā minēto blakussūdzību par termiņa neievērošanu, ir tiesības:

1) uzdot tai tiesai, kurai termiņš bija jāievēro, nekavējoties izpildīt attiecīgo procesuālo darbību;

2) atzīt, ka attiecīgā procesuālā darbība uzskatāma par izpildītu;

3) izlemt jautājumu pēc būtības.

 

 

         

B DAĻA

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS IESTĀDĒ

 

   

B DAĻA

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS IESTĀDĒ

5. nodaļa

Piekritība, sadarbība un informācijas atklātība

     

5. nodaļa

Piekritība, sadarbība un informācijas atklātība

45.pants. Administratīvās lietas piekritība

Administratīvo lietu izskata iestāde atbilstoši savai kompetencei, kas tai piešķirta ar normatīvo aktu.

     

49.pants. Administratīvās lietas piekritība

Administratīvo lietu izskata iestāde atbilstoši savai kompetencei, kas tai piešķirta ar normatīvo aktu.

46.pants. Piekritības maiņa

(1) Ja administratīvā procesa laikā mainās iestāde, kurai lieta ir piekritīga, vai izrādās, ka iestādei, kas ar lietu nodarbojas, šī lieta nav piekritīga, tad lietu nodod tai iestādei, kurai lieta ir piekritīga.

(2) Teritoriālās piekritības maiņas gadījumā lieta ar abu iestāžu un administratīvā procesa dalībnieku rakstveida piekrišanu var tikt atstāta izskatīšanai iepriekšējā iestādē.

     

50.pants. Piekritības maiņa

(1) Ja administratīvā procesa laikā mainās iestāde, kurai lieta ir piekritīga, vai izrādās, ka iestādei, kas ar lietu nodarbojas, šī lieta nav piekritīga, lietu nodod tai iestādei, kurai lieta ir piekritīga.

(2) Teritoriālās piekritības maiņas gadījumā lietu ar abu iestāžu un administratīvā procesa dalībnieku rakstveida piekrišanu var atstāt izskatīšanai iepriekšējā iestādē.

 

47.pants. Iestāžu savstarpējā palīdzība

(1) Pēc tās iestādes pieprasījuma, kurai lieta ir piekritīga, citām iestādēm neatkarīgi no to padotības ir jāsniedz tai nepieciešamā informācija, kas ir šo iestāžu rīcībā, vai cita veida palīdzība. Šāda palīdzība jāsniedz bez maksas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

(2) Šī panta pirmajā daļā minēto palīdzību var atteikt ar rakstisku pamatojumu:

1) ja tas faktisku iemeslu dēļ nav iespējams;

2) ja tas tiesisku iemeslu dēļ nav iespējams, it sevišķi, ja pieprasīto informāciju nedrīkst sniegt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas aizsardzību;

3) ja to var izdarīt cita iestāde ar mazāku resursu patēriņu;

4) ja palīdzības sniegšanai nepieciešamais resursu patēriņš pārsniedz palīdzību lūdzējas iestādes nepieciešamību pēc šīs palīdzības.

(3) Palīdzības atteikumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā iestādē. Ja tādas nav vai ja tā ir Ministru kabinets, tad jautājumu izlemj Ministru kabineta pilnvarots ministrs, kura lēmums ir galīgs.

     

51.pants. Iestāžu savstarpējā palīdzība

(1) Pēc tās iestādes pieprasījuma, kurai lieta ir piekritīga, citām iestādēm neatkarīgi no to padotības jāsniedz tai nepieciešamā informācija, kas ir šo iestāžu rīcībā, vai cita veida palīdzība. Šāda palīdzība sniedzama bez maksas, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto palīdzību var atteikt, atteikumu rakstveidā pamatojot, ja:

1) tas nav iespējams faktisku iemeslu dēļ;

2) tas nav iespējams tiesisku iemeslu dēļ, it sevišķi tad, ja pieprasīto informāciju nedrīkst sniegt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par informācijas aizsardzību;

3) to var izdarīt cita iestāde ar mazāku resursu patēriņu;

4) palīdzības sniegšanai nepieciešamais resursu patēriņš pārsniedz palīdzību lūdzējas iestādes nepieciešamību pēc šīs palīdzības.

(3) Palīdzības atteikumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā iestādē. Ja tādas nav vai ja tā ir Ministru kabinets, jautājumu izlemj Ministru kabineta pilnvarots ministrs, kura lēmums ir galīgs.

 

48.pants. Informācijas sniegšana citām personām

(1) Pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas no fiziskas vai juridiskas personas sakarā ar kādu administratīvu procesu iestādei ir jāsniedz jebkura informācija, kas ir iestādes rīcībā, izņemot gadījumus, ja šī informācija:

1) satur valsts noslēpumu saskaņā ar likumu « Par valsts noslēpumu» ;

2) nav izpaužama saskaņā ar citiem likumiem;

3) paredzēta vienīgi iestādes iekšējai lietošanai (apspriežu materiāli, lēmumu projekti u.tml.);

4) attiecas uz komercnoslēpumiem;

5) attiecas uz atestācijas, eksāmenu, konkursu un līdzīga rakstura informācijas izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesu;

6) attiecas uz fiziskas personas privāto dzīvi, tajā skaitā satur ziņas par personas kodu, tautību, pilsonību, veselības stāvokli, civilstāvokli, dzīvesvietu, sodāmību, ienākumiem, piederošo īpašumu, piederību reliģiskajām un politiskajām organizācijām.

(2) Ja pieprasītā informācija daļēji satur informāciju, kas nav izpaužama saskaņā ar likumu «Par valsts noslēpumu» vai citiem likumiem, iestāde izsniedz izpaužamo informācijas daļu, ja informācija pēc neizpaužamās daļas izņemšanas nav zaudējusi vai mainījusi savu pamatjēgu.

(3) Informāciju par fiziskas personas privāto dzīvi, izņemot tiesību normās noteiktos gadījumus, iestāde var sniegt tikai ar šīs personas piekrišanu. Ja saskaņā ar tiesību normām šo informāciju drīkst pieprasīt un saņemt citas personas, informāciju var sniegt tikai tad, ja tās pierāda savu interešu juridisko pamatojumu.

(4) Personām ir tiesības iepazīties ar visu iestādes rīcībā esošo informāciju par sevi, pieprasīt kļūdu labojumu, kā arī tādas informācijas dzēšanu, kādas vākšanu vai uzglabāšanu tiesību normas neparedz vai kas iegūta prettiesiski.

113.

 

 

114.

 

 

115.

 

116.

 

117.

 

118.

 

119.

 

120.

 

 

121.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123.

 

 

124.

 

 

125.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 48.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “Par valsts noslēpumu”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 48.panta 2.punktu kā 6.punktu;

attiecīgi mainīt punktu numerāciju.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 48.panta pirmās daļas 3.punktu.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 48.panta pirmās daļas 4.punktu.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 48.panta pirmās daļas 5.punktu.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izslēgt 48. panta pirmās daļas 5. punktu.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 48.panta pirmās daļas 6.punktu.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izslēgt 48. panta pirmās daļas 6. punktā vārdu “civilstāvokli”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 48. panta 1. daļas 6. punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Informācija par valsts vai pašvaldību amatpersonu vai ierēdņu ienākumiem šī panta izpratnē netiek uzskatīta par tādu, kas attiecas un šo personu privāto dzīvi.”

 

 

 

/Juridiskā komisija/

Izteikt 48.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) attiecas uz fiziskas personas privāto dzīvi, satur ziņas par personas kodu, tautību, pilsonību, dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, veselības stāvokli, sodāmību, ienākumiem, īpašumu, reliģiskajiem vai politiskajiem uzskatiem.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 48.panta otrajā daļā vārdus ““Par valsts noslēpumu” vai citiem likumiem”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 48.panta trešās daļas otrajā teikumā aiz vārda “interešu” vārdu “juridisko”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 48.panta trešās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem “privāto dzīvi” ar vārdiem iekavās “(personas kodu, tautību, pilsonību, dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, veselības stāvokli, sodāmību, ienākumiem, īpašumu, reliģiskajiem vai politiskajiem uzskatiem)”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji (iestrādāts Juridiskās komisijas. redakcijā).

52.pants. Informācijas sniegšana citām personām

(1) Ja no fiziskās vai juridiskās personas saņemts informācijas pieprasījums sakarā ar kādu administratīvo procesu, iestādei jāsniedz jebkura informācija, kas ir tās rīcībā, izņemot gadījumus, kad šī informācija:

1) satur valsts noslēpumu saskaņā ar likumu;

2) paredzēta vienīgi iestādes iekšējai lietošanai (apspriežu materiāli, lēmumu projekti u.tml.);

3) attiecas uz komercnoslēpumiem;

4) attiecas uz atestācijas, eksāmenu, konkursu un līdzīga rakstura informācijas izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas procesu;

5) attiecas uz fiziskās personas privāto dzīvi, satur ziņas par personas kodu, tautību, pilsonību, dzīvesvietu, ģimenes stāvokli, veselības stāvokli, sodāmību, ienākumiem, īpašumu, reliģiskajiem vai politiskajiem uzskatiem;

6) nav izpaužama saskaņā ar citiem likumiem.

(2) Ja pieprasītā informācija daļēji satur informāciju, kas nav izpaužama saskaņā ar likumu, iestāde izsniedz izpaužamo informācijas daļu, ja šī informācija pēc neizpaužamās daļas izņemšanas nav zaudējusi vai mainījusi savu pamatjēgu.

(3) Informāciju par fiziskās personas privāto dzīvi, izņemot tiesību normās noteiktos gadījumus, iestāde var sniegt tikai ar šīs personas piekrišanu. Ja saskaņā ar tiesību normām šo informāciju drīkst pieprasīt un saņemt citas personas, informāciju var sniegt tikai tad, ja tās pierāda savu interešu pamatojumu.

(4) Personām ir tiesības iepazīties ar visu iestādes rīcībā esošo informāciju par sevi, pieprasīt kļūdu labojumu, kā arī tādas informācijas dzēšanu, kuras vākšanu vai uzglabāšanu tiesību normas neparedz vai kura iegūta prettiesiski.

 

6. nodaļa

Administratīvā procesa gaita iestādē

     

6. nodaļa

Administratīvā procesa gaita iestādē

 

126.

/Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis/

Papildināt likuma tekstu ar jaunu 49.pantu, attiecīgi mainot pārējo pantu numerāciju:

“49.pants. Augstāstāvoša iestāde

Šās nodaļas izpratnē augstākstāvoša iestāde ir pakļautības kārtībā augstāka institūcija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīga izdot saistošus rīkojumus zemākstāvošās iestādes - administratīvā akta izdevējas kompetences jautājumos, vai atcelt attiecīgos administratīvos aktus.”

Atbalstīt daļēji (iestrādāts 1.pantā kā jauna otrā daļa).

 

49.pants. Administratīvās lietas ierosināšana iestādē

Administratīvā lieta iestādē tiek ierosināta:

1) uz iesnieguma pamata;

2) uz iestādes iniciatīvas pamata;

3) uz augstākstāvošas iestādes rīkojuma vai citas iestādes ziņojuma pamata.

     

53.pants. Administratīvās lietas ierosināšana iestādē

Administratīvā lieta iestādē tiek ierosināta:

1) uz iesnieguma pamata;

2) uz iestādes iniciatīvas pamata;

3) uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas iestādes ziņojuma pamata.

 

50.pants. Iesniegums

(1) Iesniegums var tikt iesniegts mutvārdiem vai rakstveidā. Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds un uzvārds, dzīves vieta (juridiskai personai – nosaukums, juridiskā adrese), prasījums, uz tā jābūt iesniedzēja parakstam. Mutvārdu iesniegumu iestāde tūlīt noformē rakstveidā un iesniedzējs paraksta.

(2) Ja iesniegums nav iesniegts pēc piekritības, tad iestāde var šo iesniegumu nepieņemt. Par to iesniedzējam tūlīt izdod rakstisku izziņu, kurā norāda arī iestādi, kam lieta ir piekritīga. Iestāde, pie kuras iesniedzējs ir griezies, var arī iesniegumu pieņemt un nogādāt to uz iestādi, kurai lieta ir piekritīga. Ja šāds iesniegums atsūtīts pa pastu, iestāde septiņu dienu laikā to nosūta pēc piekritības, par ko paziņo iesniedzējam.

(3) Strīdus par lietas piekritību izšķir kopējā augstākstāvošā iestāde vai Ministru kabineta noteikta institūcija.

(4) Iestādei, kurai lieta ir piekritīga, jāpieņem personas iesniegums arī tad, ja tā uzskata, ka iesniegums nav pareizi noformēts vai nav pamatots.

(5) Iestāde, kurai lieta ir piekritīga, pēc iespējas sniedz iesniedzējam visu nepieciešamo informāciju vai cita veida palīdzību jautājuma sekmīgai atrisināšanai atbilstoši iesniedzēja interesēm.

127.

/Deputāts I.Burvis/

50.panta. 1.daīu izteikt šādā redakcijā:

“(1)Iesniegums jāiesniedz rakstveidā. Iesniegumā jānorāda iesniedzčja vārds un uzvārds, dzģves vieta ( juridiskai personai - nosaukums un juridiskā adrese) un iesniedzčja prasģjums, uz tā jābśt iesniedzčja parakstam.”

Neatbalstīt

54.pants. Iesniegums

(1) Iesniegumu var iesniegt mutvārdiem vai rakstveidā. Iesniegumā norādāms iesniedzēja vārds un uzvārds, dzīvesvieta (juridiskajai personai – nosaukums, juridiskā adrese), prasījums; uz tā jābūt iesniedzēja parakstam. Mutvārdu iesniegumu iestāde tūlīt noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.

(2) Ja iesniegums nav iesniegts pēc piekritības, iestāde var šo iesniegumu nepieņemt. Par to iesniedzējam tūlīt izdod rakstveida izziņu, kurā norāda arī iestādi, kam lieta ir piekritīga. Iestāde, pie kuras iesniedzējs griezies, var arī iesniegumu pieņemt un nogādāt iestādei, kurai lieta ir piekritīga. Ja šāds iesniegums atsūtīts pa pastu, iestāde septiņu dienu laikā to nosūta pēc piekritības un paziņo par to iesniedzējam.

(3) Strīdus par lietas piekritību izšķir kopējā augstākā iestāde vai Ministru kabineta noteikta iestāde.

(4) Iestādei, kurai lieta ir piekritīga, jāpieņem personas iesniegums arī tad, ja tā uzskata, ka iesniegums nav pareizi noformēts vai nav pamatots.

(5) Iestāde, kurai lieta ir piekritīga, pēc iespējas sniedz iesniedzējam visu nepieciešamo informāciju vai cita veida palīdzību jautājuma sekmīgai atrisināšanai atbilstoši iesniedzēja interesēm.

 

51.pants. Lietas ierosināšana pēc iestādes iniciatīvas

(1) Iestāde, kurai lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvs akts, kā arī tad, ja iestādei ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu pastāvēt.

(2) Ja lieta ir piekritīga nevis iestādei, kurai kļuvuši zināmi attiecīgi fakti, bet gan zemākstāvošai iestādei, tad augstākstāvošā iestāde dod rīkojumu zemākstāvošai iestādei ierosināt administratīvo procesu. Ja lieta ir piekritīga citai iestādei, tad iestāde, kurai ir kļuvuši zināmi attiecīgi fakti, ziņo par to iestādei, kurai lieta ir piekritīga.

128.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 51.panta otro daļu kā jaunu 52.pantu ar nosaukumu šādā redakcijā: “52.pants Lietas ierosināšana uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas iestādes ziņojuma pamata”.

Atbalstīt

55.pants. Lietas ierosināšana pēc iestādes iniciatīvas

Iestāde, kurai lieta ir piekritīga, ierosina administratīvo lietu, ja tai kļūst zināmi fakti, uz kuriem pamatojoties saskaņā ar tiesību normām ir jāizdod vai var tikt izdots attiecīgs administratīvais akts, kā arī tad, ja iestādei ir pamats uzskatīt, ka šādi fakti varētu būt.

       

56.pants. Lietas ierosināšana uz augstākas iestādes rīkojuma vai citas iestādes ziņojuma pamata

Ja lieta ir piekritīga nevis iestādei, kurai kļuvuši zināmi attiecīgie fakti, bet gan zemākai iestādei, augstākā iestāde dod rīkojumu zemākai iestādei ierosināt administratīvo procesu. Ja lieta ir piekritīga citai iestādei, iestāde, kurai ir kļuvuši zināmi attiecīgie fakti, ziņo par to iestādei, kurai lieta ir piekritīga.

 

52.pants. Informācijas iegūšana

(1) Pēc administratīvā procesa ierosināšanas iestāde iegūst visu nepieciešamo informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu.

(2) Iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, tai skaitā var iegūt informāciju no procesa dalībniekiem, no citām iestādēm, kā arī ar liecinieku, ekspertu, dokumentu, apskates un cita veida pierādījumu palīdzību. Ja iestādei nepieciešamā informācija nav procesa dalībnieku, bet citas iestādes rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa procesa dalībniekiem.

(3) Ja informācija satur šā likuma 48. pantā minētās ziņas par fiziskas personas privāto dzīvi, iestāde informē personu par šīs informācijas iegūšanas obligāto vai brīvprātīgo raksturu, tiesisko pamatu un mērķiem.

129.

 

 

 

130.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 52.panta pirmajā daļā vārdus “administratīvā procesa” ar vārdiem “administratīvās lietas”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 52.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja informācija satur šā likuma 48. pantā minētās ziņas par fiziskas personas privāto dzīvi, tad iestāde paskaidro personai, uz kāda normatīva akta pamata un kādam mērķim iestāde šīs ziņas vēlas iegūt, un vai personai šīs zinās ir jāsniedz obligāti jeb to sniegšana ir brīvprātīga.”

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

57.pants. Informācijas iegūšana

(1) Pēc administratīvās lietas ierosināšanas iestāde iegūst visu informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama, lai pieņemtu attiecīgo lēmumu.

(2) Iegūstot informāciju, iestāde var izmantot visas tiesiskās metodes, arī iegūt informāciju no procesa dalībniekiem, no citām iestādēm, kā arī ar liecinieku, ekspertu, dokumentu, apskates un cita veida pierādījumu palīdzību. Ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis procesa dalībnieku, bet gan citas iestādes rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no procesa dalībniekiem.

(3) Ja informācija satur šā likuma 52. pantā minētās ziņas par fiziskās personas privāto dzīvi, iestāde paskaidro personai, uz kāda normatīvā akta pamata un kādam mērķim iestāde šīs ziņas vēlas iegūt, kā arī to, vai personai šīs ziņas jāsniedz obligāti vai to sniegšana ir brīvprātīga.

 

53.pants. Informācijas iegūšanas ierobežojumi

(1) Iestāde drīkst vākt vai pieprasīt iesniegšanai tikai to informāciju, kura ir paredzēta attiecīgajā normatīvajā aktā vai tieši nepieciešama lietas izlemšanai. Citu informāciju var pievienot lietai tikai tad, ja to nav iespējams nodalīt no lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas.

(2) Iestāde nedrīkst vākt un administratīvajā procesā izmantot informāciju, kas iegūta ar prettiesiskām metodēm.

     

58.pants. Informācijas iegūšanas ierobežojumi

(1) Iestāde drīkst vākt vai pieprasīt iesniegšanai tikai to informāciju, kura ir paredzēta attiecīgajā normatīvajā aktā vai tieši nepieciešama lietas izlemšanai. Citu informāciju drīkst pievienot lietai tikai tad, ja to nav iespējams nodalīt no lēmuma pieņemšanai nepieciešamās informācijas.

(2) Iestāde nedrīkst vākt un administratīvajā procesā izmantot informāciju, kas iegūta ar prettiesiskām metodēm.

54.pants. Tiesības iepazīties ar lietu

Jebkuram procesa dalībniekam ir tiesības iepazīties ar lietu jebkurā procesa stadijā. Šīs tiesības neaptver informāciju, kas saskaņā ar šā likuma 48.pantu nav izpaužama.

131.

 

 

132.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 54.pantu aiz vārdiem “iepazīties ar lietu” ar vārdiem “un izteikt savu viedokli”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 54.pantu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Iestādei rakstveidā iesniegtais viedoklis tiek pievienots lietai.”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

59.pants. Tiesības iepazīties ar lietu

Jebkuram procesa dalībniekam ir tiesības iepazīties ar lietu un izteikt savu viedokli jebkurā procesa stadijā. Šīs tiesības neaptver informāciju, kas saskaņā ar šā likuma 52.pantu nav izpaužama. Iestādei rakstveidā iesniegtais viedoklis tiek pievienots lietai.

 

55.pants. Dalībnieku uzklausīšana

(1) Izdodot administratīvo aktu, kurš ir nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestādei jānoskaidro un jāizvērtē viņu argumenti un viedoklis šajā lietā.

(2) Personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama šādos gadījumos:

1) ja administratīvā akta izdošana ir steidzama, t.i., ja jebkura kavēšanās tieši un akūti apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, personas dzīvību, veselību vai mantu;

2) ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs;

3) ja no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

(3) Ja administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 60. pantu ir izdots rakstveidā un personas viedoklis nav ticis noskaidrots, tad administratīvā akta pamatojumā, norādot uz šī panta otrās daļas attiecīgo punktu, jābūt paskaidrotam iemeslam, kādēļ personas viedoklis nav ticis noskaidrots.

133.

 

 

 

134.

 

135.

 

 

136.

 

 

137.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 55.panta pirmajā daļā vārdus “kurš ir nelabvēlīgs” ar vārdiem “kurš varētu būt nelabvēlīgs”.

/Deputāts I.Burvis /

Izslēgt 55.panta 2. un 3.daīu.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Precizēt 55. panta otrās daļas 3. punktā vārdu “adekvāta”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt no 55. panta 2. daļas 3. punkta vārdus: “vai nav adekvāta”.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 55.panta otrās daļas 3.punktā vārdu “adekvāta” ar vārdu “lietderīga”.

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

60.pants. Dalībnieku uzklausīšana

(1) Izdodot administratīvo aktu, kurš varētu būt nelabvēlīgs adresātam vai trešajai personai, iestādei jānoskaidro un jāizvērtē adresāta vai trešās personas argumenti un viedoklis šajā lietā.

(2) Personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama šādos gadījumos:

1) administratīvā akta izdošana ir steidzama un jebkura kavēšanās tieši un akūti apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, personas dzīvību, veselību vai mantu;

2) gadījums ir objektīvi mazsvarīgs;

3) no gadījuma būtības izriet, ka personas viedokļa noskaidrošana nav iespējama vai nav adekvāta.

(3) Ja administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 65.pantu ir izdots rakstveidā un personas viedoklis nav noskaidrots, administratīvā akta pamatojumā, norādot uz šā panta otrās daļas attiecīgo punktu, jāpaskaidro iemesls, kādēļ personas viedoklis nav noskaidrots.

 

56.pants. Lēmuma pieņemšana par lietas izbeigšanu vai tālāku virzību

(1) Pēc visu nepieciešamo faktu konstatēšanas un dalībnieku viedokļa noskaidrošanas iestāde nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un pieņem lēmumu:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) ja piemērojamā tiesību norma atļauj iestādei izdošanas izvēles tiesības (šā likuma 58. panta otrā vai ceturtā daļa) – par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga;

3) ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod (šā likuma 58. panta pirmā vai trešā daļa) vai arī tā atļauj iestādei izdošanas izvēles tiesības (šā likuma 58. panta otrā vai trešā daļa) – par administratīvā akta izdošanu.

(2) Lēmumu par lietas izbeigšanu un tā motivāciju iestāde paziņo iesniedzējam, kā arī citiem procesa dalībniekiem, ja tie bijuši aicināti izteikt savu viedokli. Tādā gadījumā šo lēmumu kā administratīvo aktu var apstrīdēt un pārsūdzēt vispārējā kārtībā.

138.

 

 

 

139.

 

 

 

 

140.

 

 

 

 

 

 

141.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 56. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Lēmuma pieņemšana par lietas izbeigšanu vai administratīvā akta izdošanu.”

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 56. panta 1. daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošanai nav pamata.”

/Juridiskais birojs/

Izteikt 56.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga (58.panta otrā vai ceturtā daļa);

3) par administratīvā akta izdošanu.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 56.panta pirmās daļas 2., 3.punktu šādā redakcijā:

“2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga - ja piemērojamā tiesību norma atļauj iestādei izdošanas izvēles tiesības (58. panta otrā vai ceturtā daļa);

3) par administratīvā akta izdošanu - ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod (58.panta pirmā vai trešā daļa) vai arī tā atļauj iestādei izdošanas izvēles tiesības (58.panta otrā vai trešā daļa).”

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

Atbalstīt

61.pants. Lēmuma pieņemšana par lietas izbeigšanu vai administratīvā akta izdošanu

(1) Pēc visu nepieciešamo faktu konstatēšanas un dalībnieku viedokļa noskaidrošanas iestāde nekavējoties izvērtē lietas apstākļus un pieņem lēmumu:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga, - ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības (63. panta otrā vai ceturtā daļa);

3) par administratīvā akta izdošanu - ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod (63.panta pirmā vai trešā daļa), vai arī piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības (63.panta otrā vai trešā daļa).

(2) Lēmumu par lietas izbeigšanu un tā motivāciju iestāde paziņo iesniedzējam, kā arī citiem procesa dalībniekiem, ja tie bijuši aicināti izteikt savu viedokli. Tādā gadījumā šo lēmumu kā administratīvo aktu var apstrīdēt un pārsūdzēt vispārējā kārtībā.

57.pants. Administratīvā akta izdošanas termiņš

1) Ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde izdod administratīvo aktu vai pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja normatīvajos aktos nav noteikts īsāks termiņš.

(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, lēmuma pieņemšanas termiņu ministrijas valsts sekretārs vai pašvaldības administrācijas vadītājs, bet, ja iestāde neatrodas Ministru kabineta padotībā, tad iestādes vadītājs, ar motivētu lēmumu var pagarināt līdz gadam, par to paziņojot iesniedzējam. Šo lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt vispārējā kārtībā pirmās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

(3) Steidzamos gadījumos iesniedzējs var griezties iestādē ar motivētu iesniegumu un lūgt izdot administratīvo aktu saīsinātā termiņā. Iestāde šādu iesniegumu nekavējoties izskata un pieņem rakstisku lēmumu. Atteikuma gadījumā šis lēmums nekavējoties jāpaziņo iesniedzējam. Šo lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt vispārējā kārtībā pirmās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

62.pants. Administratīvā akta izdošanas termiņš

(1) Ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde izdod administratīvo aktu vai pieņem lēmumu par lietas izbeigšanu viena mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja normatīvajos aktos nav noteikts īsāks termiņš.

(2) Ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, lēmuma pieņemšanas termiņu ministrijas valsts sekretārs vai pašvaldības administrācijas vadītājs, bet, ja iestāde neatrodas Ministru kabineta padotībā, - iestādes vadītājs ar motivētu lēmumu var pagarināt līdz gadam, par to paziņojot iesniedzējam. Šo lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt vispārējā kārtībā pirmās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

(3) Steidzamos gadījumos iesniedzējs var griezties iestādē ar motivētu iesniegumu, lūdzot izdot administratīvo aktu saīsinātā termiņā. Iestāde šādu iesniegumu nekavējoties izskata un pieņem rakstveida lēmumu. Atteikuma gadījumā šis lēmums nekavējoties paziņojams iesniedzējam. Šo lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt vispārējā kārtībā pirmās instances tiesā, kuras lēmums ir galīgs.

 

58.pants. Lietderības apsvērumi, pieņemot lēmumu par administratīvā akta izdošanu un nosakot tā saturu

(1) Ja piemērojamā tiesību norma nosaka, ka ir jāizdod konkrēta satura administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), tad iestāde izdod šādu administratīvo aktu.

(2) Ja piemērojamās tiesību normas ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka konkrētu tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde nonāk pie secinājuma, ka administratīvais akts ir izdodams, tā izdod tāda satura administratīvo aktu, kāds paredzēts piemērojamā tiesību normā. Ja iestāde secina, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga, tad lieta tiek izbeigta.

(3) Ja piemērojamās tiesību norma nosaka, ka administratīvais akts ir jāizdod, bet nenosaka tā konkrētu saturu, iestāde šo aktu izdod, ievērojot ievērojot piemērojamajā tiesību normā noteiktās robežas, un to ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu (satura izvēles administratīvais akts).

(4) Ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, un izdošanas gadījumā nenosaka konkrētu tā saturu (brīvais administratīvais akts), iestāde vispirms apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde nonāk pie secinājuma, ka administratīvais akts ir izdodams, tad tā šo aktu izdod, ievērojot piemērojamajā tiesību normā noteiktās robežas, un to ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. Ja iestāde secina, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga, tad lieta tiek izbeigta.

142.

/Deputāts I.Burvis/

Izslēgt 58.pantu.

Neatbalstīt

63.pants. Lietderības apsvērumi, pieņemot lēmumu par administratīvā akta izdošanu un nosakot tā saturu

(1) Ja piemērojamā tiesību norma noteic, ka ir jāizdod konkrēta satura administratīvais akts (obligātais administratīvais akts), iestāde izdod šādu administratīvo aktu.

(2) Ja piemērojamās tiesību normas ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nosaka konkrētu tā saturu (izdošanas izvēles administratīvais akts), iestāde apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde secina, ka administratīvais akts ir izdodams, tā izdod tāda satura administratīvo aktu, kāds paredzēts piemērojamā tiesību normā. Ja iestāde secina, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga, lieta tiek izbeigta.

(3) Ja piemērojamā tiesību norma noteic, ka administratīvais akts ir jāizdod, bet nenosaka tā konkrētu saturu, iestāde izdod šo aktu, ievērojot piemērojamajā tiesību normā noteiktos ietvaros, un šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu (satura izvēles administratīvais akts).

(4) Ja piemērojamā tiesību norma ļauj iestādei izlemt, vai administratīvo aktu izdot vai neizdot, bet izdošanas gadījumā nenosaka konkrētu tā saturu (brīvais administratīvais akts), iestāde vispirms apsver izdošanas lietderību. Ja iestāde secina, ka administratīvais akts ir izdodams, tā izdod šo aktu, ievērojot piemērojamajā tiesību normā noteiktos ietvarus, un šajos ietvaros, pamatodamās uz lietderības apsvērumiem, nosaka administratīvā akta saturu. Ja iestāde secina, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga, lieta tiek izbeigta.

 

59.pants. Lietderības apsvērumu saturs

Apsverot administratīvā akta izdošanas un tā satura lietderību (šā likuma 58. pants), iestāde lemj:

1) par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi;

2) par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai un par to, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo procesa dalībnieku tiesiskās intereses;

3) par administratīvā akta samērīgumu, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka indivīda tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams valsts vai sabiedrības ieguvums. Cilvēktiesību ierobežojums, ja tas adresātam attiecīgās tiesības pēc būtības atņem, nekādā gadījumā nav samērīgs.

143.

/Deputāts I.Burvis/

Izslēgt 59.pantu.

Neatbalstīt

64.pants. Lietderības apsvērumu saturs

Apsverot administratīvā akta izdošanas un tā satura lietderību (63.pants), iestāde lemj:

1) par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi;

2) par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai un par to, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo procesa dalībnieku tiesiskās intereses;

3) par administratīvā akta samērīgumu, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un ņemot vērā, ka indivīda tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams valsts vai sabiedrības ieguvums. Cilvēktiesību ierobežojums, ja tas adresātam attiecīgās tiesības pēc būtības atņem, nekādā gadījumā nav samērīgs.

 

60.pants. Administratīvā akta forma un sastāvdaļas

(1) Administratīvo aktu izdod rakstveidā, izņemot šā likuma 62. pantā paredzētos gadījumus.

(2) Rakstveidā izdots administratīvais akts satur šādas sastāvdaļas:

1) iestādes nosaukums;

2) adresāts (fiziskai personai: vārds, uzvārds, adrese, ja nepieciešams, arī personas kods; juridiskai personai: nosaukums, adrese);

3) ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata – iesniedzēja prasījums;

4) administratīvā procesa dalībnieku izteiktie viedokļi;

5) faktu konstatējums;

6) administratīvā akta pamatojums, it sevišķi ietverot lietderības apsvērumus (šā likuma 58. panta otrā un trešā daļa, 59. pants);

7) atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījumus, norādot piemēroto pantu vai punktu;

8) adresātam uzliktais tiesiskais pienākums (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums) vai tam piešķirtas, apstiprinātas vai noraidītas tiesības;

9) norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt.

(3) Administratīvā akta faktu konstatējuma daļā norāda pierādījumus, uz kuriem pamatoti secinājumi, un argumentus, ar kuriem pierādījumi noraidīti.

(4) Pamatojot administratīvo aktu, iestāde var atsaukties uz Satversmi, likumiem, Ministru kabineta noteikumiem vai pašvaldību saistošajiem noteikumiem, starptautiskajām tiesību normām, kas ir saistošas Latvijas Republikai, kā arī vispārīgiem tiesību principiem. Atsaucē norāda attiecīgā ārējā normatīvā akta pantu vai punktu.

(5) Pamatojot savu viedokli, iestāde var izmantot piemērotus argumentus, kas izteikti publicētos tiesas spriedumos un juridiskajā literatūrā, kā arī citā speciālā literatūrā.

(6) Iestāde nedrīkst pamatot savu lēmumu ar instrukciju vai kādu citu iekšējo normatīvo aktu. Ja iestāde administratīvā akta izdošanas procesa gaitā ir piemērojusi kādu iekšēju normatīvu aktu, tad tas administratīvā akta pamatojumā ir jāuzrāda, norādot šī akta izdevēju, izdošanas datumu, nosaukumu un piemēroto pantu vai punktu. Šai norādei ir tikai informatīvs raksturs.

(7) Ja iestāde pilnībā apmierina iesniedzēja prasījumu un citi procesa dalībnieki nav izteikuši atšķirīgu viedokli, tad šī panta pirmās daļas 4., 6. un 9. punktā minētās sastāvdaļas nav nepieciešamas.

144.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Aizstāt 60. panta 7. daļā vārdu “pirmās” ar vārdu “otrās”.

Atbalstīt

65.pants. Administratīvā akta forma un sastāvdaļas

(1) Administratīvo aktu izdod rakstveidā, izņemot šā likuma 67.pantā paredzētos gadījumus.

(2) Rakstveidā izdots administratīvais akts satur šādas sastāvdaļas:

1) iestādes nosaukums;

2) adresāts (fiziskajai personai - vārds, uzvārds, adrese, ja nepieciešams, arī personas kods; juridiskajai personai - nosaukums, adrese);

3) ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, – iesniedzēja prasījums;

4) administratīvā procesa dalībnieku izteiktie viedokļi;

5) faktu konstatējums;

6) administratīvā akta pamatojums, it sevišķi ietverot lietderības apsvērumus (63. un 64. pants);

7) atsevišķs piemēroto tiesību normu uzskaitījumus, norādot piemēroto pantu vai punktu;

8) adresātam uzliktais tiesiskais pienākums (noteikta rīcība vai noteiktas rīcības aizliegums) vai tam piešķirtas, apstiprinātas vai noraidītas tiesības;

9) norāde, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu var apstrīdēt vai pārsūdzēt.

(3) Administratīvā akta faktu konstatējuma daļā norāda pierādījumus, uz kuriem pamatoti secinājumi, un argumentus, uz kuru pamata pierādījumi noraidīti.

(4) Pamatojot administratīvo aktu, iestāde var atsaukties uz Satversmi, likumiem, Ministru kabineta noteikumiem vai pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijai saistošu starptautisko tiesību normām, kā arī vispārīgiem tiesību principiem. Atsaucē norāda attiecīgā ārējā normatīvā akta pantu vai punktu.

(5) Pamatojot savu viedokli, iestāde var izmantot attiecīgus argumentus, kas izteikti publicētos tiesas spriedumos un juridiskajā literatūrā, kā arī citā speciālajā literatūrā.

(6) Iestāde nedrīkst pamatot savu lēmumu ar instrukciju vai kādu citu iekšējo normatīvo aktu. Ja iestāde administratīvā akta izdošanas procesa gaitā ir piemērojusi kādu iekšējo normatīvo aktu, tas administratīvā akta pamatojumā jāmin, norādot šā akta izdevēju, izdošanas datumu, nosaukumu un piemēroto pantu vai punktu. Šai norādei ir tikai informatīvs raksturs.

(7) Ja iestāde pilnībā apmierina iesniedzēja prasījumu un citi procesa dalībnieki nav izteikuši atšķirīgu viedokli, šā panta otrās daļas 4., 6. un 9. punktā minētās ziņas nav nepieciešamas.

 

61.pants. Administratīvā akta nosacījumi

(1) Ja piemērojamā tiesību norma paredz administratīvā akta darbību ierobežojošus nosacījumus – termiņus, priekšnoteikumus, uzdevumus, atrunas (ieskaitot atcelšanas atrunu), tos atsevišķi norāda administratīvajā aktā.

(2) Ja piemērojamā tiesību norma šādus nosacījumus neparedz, iestāde tos var ietvert administratīvajā aktā tikai tad:

1) ja iestāde pati ir tiesīga lemt par attiecīgā administratīvā akta izdošanu vai neizdošanu (izdošanas izvēles un brīvā administratīvā akta gadījumā (šā likuma 58. panta otrā un ceturtā daļa);

2) ja bez šādiem nosacījumiem attiecīgo administratīvo aktu nevar izpildīt.

(3) Nosacījumiem jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķiem.

145.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 61. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Nosacījumam jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķiem.”

Atbalstīt

66.pants. Administratīvā akta nosacījumi

(1) Ja piemērojamā tiesību norma paredz administratīvā akta darbību ierobežojošus nosacījumus – termiņus, priekšnoteikumus, uzdevumus, atrunas (ieskaitot atcelšanas atrunu), tos atsevišķi norāda administratīvajā aktā.

(2) Ja piemērojamā tiesību norma šādus nosacījumus neparedz, iestāde tos var ietvert administratīvajā aktā tikai tad, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:

1) iestāde pati ir tiesīga lemt par attiecīgā administratīvā akta izdošanu vai neizdošanu [izdošanas izvēles un brīvā administratīvā akta gadījumā (63. panta otrā un ceturtā daļa];

2) bez šādiem nosacījumiem attiecīgo administratīvo aktu nevar izpildīt.

(3) Nosacījumam jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķiem.

 

62.pants. Administratīvā akta formas neievērošana

(1) Administratīvais akts var tikt izdots, neievērojot šā likuma 60. panta noteikumus (tai skaitā – var tikt izdots citādi nekā rakstveidā, piemēram, arī mutvārdiem), tikai šādos gadījumos:

1) ja administratīvā akta izdošana ir steidzama, tas ir, ja jebkura kavēšanās tieši un akūti apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, personas dzīvību, veselību vai mantu, vai

2) ja tas paredzēts piemērojamā normatīvajā aktā, vai

3) ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs, vai

4) ja no gadījuma būtības izriet, ka rakstiska izdošana nav iespējama vai nav adekvāta.

(2) Ja administratīvais akts ir izdots citādi nekā rakstveidā, vai ja tas ir izdots rakstveidā, bet neatbilst šā likuma 60. panta prasībām, tad adresātam ir tiesības viena mēneša laikā pieprasīt iestādei to noformēt rakstveidā atbilstoši 60. panta prasībām. Iestāde administratīvo aktu izsniedz rakstveidā divu nedēļu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma.

(3) Ja administratīvais akts līdz pieprasījuma iesniegšanai ir jau zaudējis spēku, tad iestāde to izsniedz tikai tad, ja adresātam tas ir vajadzīgs savu vai kāda cita administratīvā procesa dalībnieka tiesību aizsardzībai, tai skaitā atlīdzinājuma pieprasīšanai saskaņā ar šā likuma 7.nodaļas noteikumiem vai lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos.

146.

 

 

 

 

 

 

147.

 

 

148.

 

 

 

 

 

 

149.

 

 

150.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 62.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“(1) Administratīvais akts var tikt izdots mutvārdiem vai kā citādi, neievērojot 60.panta noteikumus, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 62.panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā teikuma beigās vārdu “vai”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 62. panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ja no iesnieguma var secināt, ka rakstiska administratīva akta izdošana personas tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai nav nepieciešama.”

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 62.panta pirmās daļas 4.punktā vārdu “adekvāta” ar vārdu “lietderīga”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 62.panta otrās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem “viena mēneša laikā” ar vārdu “mutvārdos”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

67.pants. Administratīvā akta formas neievērošana

(1) Administratīvais akts var izdot mutvārdos vai kā citādi, neievērojot šā likuma 65.panta noteikumus, ja ir viens no šādiem nosacījumiem:

1) administratīvā akta izdošana ir steidzama un jebkura kavēšanās tieši un akūti apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, personas dzīvību, veselību vai mantu;

2) tas paredzēts piemērojamā normatīvajā aktā;

3) gadījums ir objektīvi mazsvarīgs;

4) no gadījuma būtības izriet, ka izdošana rakstveidā nav iespējama vai nav adekvāta.

(2) Ja administratīvais akts izdots citādi, nevis rakstveidā vai ja tas ir izdots rakstveidā, bet neatbilst šā likuma 65. panta prasībām, adresātam ir tiesības viena mēneša laikā pieprasīt, lai iestāde to noformē rakstveidā atbilstoši 65. panta prasībām. Iestāde administratīvo aktu izsniedz rakstveidā divu nedēļu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas.

(3) Ja administratīvais akts līdz pieprasījuma iesniegšanai ir jau zaudējis spēku, iestāde to izsniedz tikai tad, ja adresātam tas vajadzīgs savu vai kāda cita administratīvā procesa dalībnieka tiesību aizsardzībai, arī atlīdzinājuma pieprasīšanai saskaņā ar šā likuma 8.nodaļas noteikumiem vai lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos.

 

63.pants. Administratīvā akta paziņošana un spēkā esamība

(1) Ja ārējā normatīvajā aktā vai pašā administratīvajā aktā nav noteikts citādi, tad administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas adresātam kļūst zināms. Veids, kādā administratīvais akts adresātam tiek darīts zināms – rakstveidā, mutvārdiem vai citādi – neietekmē tā stāšanos spēkā.

(2) Ja rakstisks administratīvais akts tiek piesūtīts pa pastu, tad skaitās, ka administratīvais akts adresātam kļuvis zināms septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Šaubu gadījumā iestādei jāpierāda, kad tas ir nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto administratīvo aktu nav saņēmis, tad viņam šis apgalvojums ir jāpamato, uzrādot ticamus iemeslus.

(3) Iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā v ar izlabot acīmredzamas rakstības vai matemātiskas kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību. Adresātam ir tiesības pieprasīt, lai šīs kļūdas tiek izlabotas.

(4) Adresātam ir tiesības prasīt iestādei ar administratīvo aktu uzliktā pienākuma izskaidrošanu arī rakstveidā. Tas neietekmē administratīvā akta spēku un termiņus.

(5) Administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, kamēr tas tiek atcelts, tiek izpildīts vai kamēr to vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.

151.

 

 

152.

 

 

153.

 

 

154.

 

 

155.

 

 

 

 

 

156.

 

 

 

 

 

157.

 

 

 

158.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 63.panta pirmajā daļā vārdus “kļūst zināms” ar vārdu “paziņots”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 63.panta pirmajā daļā vārdus “darīts zināms” ar vārdu “paziņots”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 63.panta otrajā daļā vārdus “kļuvis zināms” ar vārdu “paziņots”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 63.panta otrajā daļā vārdu “skaitās” ar vārdu “uzskatāms”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 63.panta otro daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja pa pastu tiek sūtīts adresātam nelabvēlīgs administratīvais akts, tas noformējams kā ierakstīts pasta sūtījums.”.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt 63.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja administratģvais akts piešemts bez procesa dalģbnieka klātbśtnes, procesuālo termišu tecčjums sākas no dienas, kad višø saščmis lčmumu par øo aktu.”

/Juridiskais birojs/

Izteikt 63.panta trešo daļu kā jaunu 64.pantu ar nosaukumu šādā redakcijā: “Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu izlabošana”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 63.panta ceturto daļu kā jaunu 65.pantu ar nosaukumu šādā redakcijā: “Administratīvā akta izskaidrošana”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

68.pants. Administratīvā akta paziņošana un spēkā esamība

(1) Ja ārējā normatīvajā aktā vai pašā administratīvajā aktā nav noteikts citādi, administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Veids, kādā administratīvais akts tiek paziņots adresātam– rakstveidā, mutvārdiem vai citādi – neietekmē tā stāšanos spēkā.

(2) Ja rakstveida administratīvais akts tiek sūtīts pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Ja pa pastu tiek sūtīts adresātam nelabvēlīgs administratīvais akts, tas noformējams kā ierakstīts pasta sūtījums. Šaubu gadījumā iestādei jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto administratīvo aktu nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus.

(3) Administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, kamēr tas tiek atcelts, tiek izpildīts vai kamēr to vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.

 

       

69.pants. Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu izlabošana

Iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas rakstības vai matemātiskas kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību. Adresātam ir tiesības pieprasīt, lai šīs kļūdas tiek izlabotas.

       

70.pants. Administratīvā akta izskaidrošana

Adresātam ir tiesības prasīt, lai iestādei ar administratīvo aktu uzlikto pienākumu izskaidro arī rakstveidā. Tas neietekmē administratīvā akta spēku un termiņus.

64.pants. Administratīvā akta paziņošana citiem procesa dalībniekiem

Administratīvo aktu paziņo arī trešajai personai (šā likuma 26. pants). Ja adresāts un iesniedzējs nav viena un tā pati persona, administratīvo aktu paziņo arī iesniedzējam.

     

71.pants. Administratīvā akta paziņošana citiem procesa dalībniekiem

Administratīvo aktu paziņo arī trešajai personai (26. pants). Ja adresāts un iesniedzējs nav viena un tā pati persona, administratīvo aktu paziņo arī iesniedzējam.

 

65.pants. Spēkā neesošs administratīvais akts

Administratīvais akts nav spēkā:

1) ja objektīvi nav saprotams, kas to izdevis;

2) ja to ir izdevusi iestāde, kurai konkrētā administratīvā akta izdošana nav piekritīga;

3) ja rakstveidā izdotā un adresātam nelabvēlīgā administratīvā aktā nav piemēroto tiesību normu uzskaitījuma;

4) ja tas pieprasa adresātam izdarīt tiesību pārkāpumu vai rīcību, kas faktiski vai tiesiski nav iespējama.

159.

 

 

 

160.

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Papildināt 65.panta 2.punktu ar vārdiem iekavās šādā redakcijā: “(izņemot 46.panta otrajā daļā minēto gadījumu)”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 65.panta 4.punktu aiz vārda “tiesību” ar vārdu “normu”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

72.pants. Spēkā neesošs administratīvais akts

Administratīvais akts nav spēkā, ja:

1) objektīvi nav saprotams, kas to izdevis;

2) to ir izdevusi iestāde, kurai konkrētā administratīvā akta izdošana nav piekritīga (izņemot 50.panta otrajā daļā minēto gadījumu);

3) rakstveidā izdotajā un adresātam nelabvēlīgajā administratīvajā aktā nav piemēroto tiesību normu uzskaitījuma;

4) tas pieprasa no adresāta tiesību normu pārkāpumu vai rīcību, kas faktiski vai tiesiski nav iespējama.

 

66.pants. Apstrīdams administratīvais akts

(1) Administratīvais akts stājas spēkā, bet to var apstrīdēt:

1) ja no tā nevar nepārprotami izsecināt adresātam uzlikto tiesisko pienākumu (noteiktu rīcību vai noteiktas rīcības aizliegumu) vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības;

2) ja administratīvajā procesā līdz tā izdošanai nav ievērots šis likums vai citas tiesību normas, kuras nosaka attiecīgā administratīvā akta izdošanas procesa gaitu (procesuālās kļūdas);

3) ja tas pēc sava satura ir pretrunā ar tiesību normām, tai skaitā – ja iestāde nav pareizi piemērojusi tiesību normas, nav ievērojusi tiesību normu juridiskā spēka hierarhiju vai ja tā kļūdījusies lietderības apsvērumos (saturiskās kļūdas).

(2) Ja apstrīdams administratīvs akts netiek apstrīdēts, tad paliek spēkā, kamēr tiek atcelts, tiek izpildīts vai kamēr to vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.

161.

 

 

162.

/Deputāts I.Burvis/

Aizstāt terminu “apstrīdēšana” ar terminu “pārsūdzēšana”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 66.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “līdz tā izdošanai“.

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

73.pants. Apstrīdams administratīvais akts

(1) Administratīvais akts stājas spēkā, bet to var apstrīdēt, ja:

1) no tā nevar nepārprotami izsecināt adresātam uzlikto tiesisko pienākumu (noteiktu rīcību vai noteiktas rīcības aizliegumu) vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības;

2) administratīvajā procesā nav ievērots šis likums vai citas tiesību normas, kuras nosaka attiecīgā administratīvā akta izdošanas procesa gaitu (procesuālās kļūdas);

3) tas pēc sava satura ir pretrunā ar tiesību normām, arī tad, ja iestāde nav pareizi piemērojusi tiesību normas, nav ievērojusi tiesību normu juridiskā spēka hierarhiju vai kļūdījusies lietderības apsvērumos (saturiskās kļūdas).

(2) Ja apstrīdams administratīvais akts netiek apstrīdēts, tas paliek spēkā, kamēr tiek atcelts, tiek izpildīts vai kamēr to vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu.

 

67.pants. Apstrīdēta administratīvā akta apturēšana

(1) Ja administratīvā akta adresāts apstrīd administratīvo aktu, tā darbība tiek apturēta no iesnieguma iesniegšanas brīža iestādē.

(2) Ja augstākstāvoša iestāde atstāj spēkā apstrīdētu un apturētu administratīvo aktu, tad tā termiņa skaitījums sākas ar augstākstāvošās iestādes lēmuma spēkā stāšanās brīdi.

163.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165.

 

 

166.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 67.pantu kā jaunu 69.pantu šādā redakcijā:

“(1) Iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu aptur tā darbību no dienas, kad iesniegums saņemts iestādē.

(2) Ja padotības kārtībā augstāka iestāde iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu noraida, administratīvā akta darbība atjaunojas no dienas, kad notecējis termiņš administratīvā akta pārsūdzēšanai un nav pārsūdzēts.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 67.pantu kā jaunu 69.pantu šādā redakcijā:

“69.pants. Apstrīdēta administratīvā akta apturēšana

(1) Iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu aptur tā darbību no brīža, kad iesniegums saņemts iestādē.

(2) Ja padotības kārtībā augstāka iestāde iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu noraida, administratīvā akta darbība atjaunojas no dienas, kad beidzies termiņš administratīvā akta pārsūdzēšanai un nav pārsūdzēts.”.

/Deputāts I.Burvis/

Aizstāt terminu “apstrīdēšana” ar terminu “pārsūdzēšana”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 67.panta 1.daļu ar palīgteikumu šādā redakcijā:

“ja citos likumos nav noteikts citādi”.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

68.pants. Administratīvā akta apstrīdēšana

(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt iesniedzējs, adresāts vai trešā persona.

(2) Administratīvo aktu var apstrīdēt nākamā augstākstāvošā iestādē. Ja iestādei nav augstākstāvošas iestādes vai augstākstāvošā iestāde ir Ministru kabinets, administratīvo aktu uzreiz var pārsūdzēt tiesā. Likumos vai Ministru kabineta noteikumos var būt noteikta arī cita iestāde, kurā attiecīgais administratīvais akts var tikt apstrīdēts.

(3) Adresāts administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā kopš tā spēkā stāšanās, bet, ja rakstveidā izdotam administratīvam aktam nav pievienota norāde, kur un kādā termiņā tas var tikt apstrīdēts, tad viena gada laikā kopš tā spēkā stāšanās.

(4) Persona, kuras tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts var ierobežot, var administratīvo aktu apstrīdēt viena mēneša laikā kopš brīža, kad tā par to ir uzzinājusi, bet ne vēlāk kā viena gada laikā kopš tā spēkā stāšanās.

(5) Administratīvo aktu šī panta trešajā un ceturtajā daļā minētās personas var apstrīdēt arī tad, ja tas jau ir izpildīts vai citādi zaudējis spēku, taču lēmums par apstrīdētā administratīvā akta tiesiskumu ir nepieciešams kādas personas tiesību aizsardzībai, tai skaitā atlīdzinājuma pieprasīšanai saskaņā ar šā likuma septīto nodaļu, vai lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Ja apstrīdētais administratīvais akts zaudē spēku apstrīdēšanas procesa laikā, tad process līdz lēmumam par administratīvo aktu (šā likuma 69. pants) tiek turpināts, ja iesniedzējs pamato tā turpināšanās nepieciešamību.

(6) Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedz rakstveidā vai mutvārdiem iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu. Ja iesniegums ir mutvārdiem, iestāde to tūlīt noformē rakstveidā un iesniedzējs to paraksta. Šo iesniegumu piecu darba dienu laikā nosūta izskatīšanai augstākstāvošai iestādei.

(7) Iesniegumā jānorāda, kāds administratīvais akts tiek apstrīdēts, kā arī jābūt saprotamam akta apstrīdēšanas mērķim.

(8) Administratīvā akta apstrīdēšana ir sākotnējās administratīvās lietas turpinājums. Uz to attiecas visi šā likuma nosacījumi, izņemot apstrīdēšanas kārtību.

167.

 

 

168.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170.

 

 

171.

 

 

 

172.

 

 

 

 

173.

 

 

 

 

 

174.

 

 

175.

 

 

 

176.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177.

/Deputāts I.Burvis/

Aizstāt terminu “apstrīdēšana” ar terminu “pārsūdzēšana”.

/Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs M.Pūķis/

Izteikt 68.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt iesniedzējs, adresāts, trešā persona, vai kādas no šīm personām interesēs - ombuds.

(2) Administratīvo aktu var apstrīdēt:

1) ja pastāv augstākstāvoša iestāde, tad tajā;

2) ja augstākstāvoša iestāde nepastāv, vai tā ir Ministru kabinets, tad uzreiz tiesā;

3) ombuds var administratīvo aktu apstrīdēt arī pieprasot tā atkārtotu izskatīšanu iestādē, kas aktu pieņēmusi;

4) likumos un Ministru kabineta noteikumos var būt noteikta arī cita iestāde, kurā attiecīgais administratīvais akts var tikt apstrīdēts.”

/Juridiskais birojs/

Izteikt pirmo, otro un astoto daļu kā panta attiecīgi pirmo, otro un trešo daļu ar panta nosaukumu šādā redakcijā: “Tiesības apstrīdēt administratīvo aktu”. Papildināt šo pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja apstrīdams administratīvais akts šā panta trešās daļas noteiktajos termiņos nav apstrīdēts, tad tas kļūst neapstrīdams. Par pieteikumu par šo termiņu atjaunošanu lemj tā pati iestāde, kura izskata iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.”

/Juridiskais birojs/

Aizstāt trešajā daļā vārdu “Adresāts” ar vārdiem “Iesniedzējs, adresāts vai trešā persona”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt ceturtajā daļā vārdus “var ierobežot” ar vārdiem “ierobežo un kura administratīvajā procesā nav bijusi pieaicināta kā trešā persona”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt trešo un ceturto daļu kā jauna 70.panta attiecīgi pirmo un otro daļu ar nosaukumu šādā redakcijā: “Administratīvā akta apstrīdēšanas termiņi”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt piektās daļas pirmo un otro teikumu kā jauna 72.panta attiecīgi pirmo un otro daļu ar nosaukumu šādā redakcijā: “Spēku zaudējuša administratīvā akta apstrīdēšana”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt sesto daļu kā jaunu 69.pantu ar nosaukumu šādā redakcijā: “Administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 68. panta 6. daļas pirmo teikumu ar vārdiem “vai nākamajā augstākstāvošajā iestādē”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 68.panta septīto daļu kā jaunu 71.pantu šādā redakcijā:

“71.pants. Iesnieguma par administratīvā akta apstrīdēšanu saturs

Iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu norāda:

1) kāds administratīvais akts tiek apstrīdēts;

2) kādā apjomā administratīvais akts tiek apstrīdēts;

3) lūgumu.”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Aizstāt 68. panta 7. daļā vārdu “mērķiem” ar vārdu “pamatojumam”.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

74.pants. Tiesības apstrīdēt administratīvo aktu

(1) Administratīvo aktu var apstrīdēt iesniedzējs, adresāts vai trešā persona.

(2) Administratīvo aktu var apstrīdēt nākamajā augstākajā iestādē. Ja iestādei nav augstākas iestādes vai augstākā iestāde ir Ministru kabinets, administratīvo aktu uzreiz var pārsūdzēt tiesā. Likumos vai Ministru kabineta noteikumos var būt noteikta arī cita iestāde, kurā attiecīgo administratīvo aktu var apstrīdēt.

(3) Administratīvā akta apstrīdēšana ir sākotnējās administratīvās lietas turpinājums. Uz to attiecas visi šā likuma noteikumi, izņemot apstrīdēšanas kārtību.

(4) Ja apstrīdams administratīvais akts šā likuma 77.pantā noteiktajos termiņos nav apstrīdēts, tas kļūst neapstrīdams. Par pieteikumu atjaunot šos termiņus lemj tā pati iestāde, kura izskata iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

 

 

 

 

178.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 69.pantu, attiecīgi mainot pārējo pantu numerāciju:

“69.pants. Protesta iesniegųana.

Prokurors ir tiesģgs iesniegt protestu par administratģvo aktu tādā kārtģbā un termišos, kādi noteikti procesa dalģbniekiem administratģvā akta pārsśdzčønai.”

Neatbalstīt

 
       

75.pants. Apstrīdēta administratīvā akta apturēšana

(1) Iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu aptur tā darbību no brīža, kad iesniegums saņemts iestādē.

(2) Ja padotības kārtībā augstāka iestāde iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu noraida, administratīvā akta darbība atjaunojas no dienas, kad beidzies termiņš administratīvā akta pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.

 

69.pants. Lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu

(1) Iestāde, kura izskata iesniegumu par apstrīdēto administratīvo aktu, izskata lietu vai tās daļu vēlreiz pēc būtības vismaz tajā daļā, uz ko attiecas iesniedzēja iebildumi.

(2) Minētā iestāde ar savu lēmumu var:

1) atstāt spēkā apstrīdēto administratīvo aktu;

2) atcelt apstrīdēto administratīvo aktu;

3) izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu;

4) konstatēt, vai administratīvais akts, kurš jau zaudējis spēku (šā likuma 68. panta piektā daļa), ir bijis tiesisks vai prettiesisks.

(3) Šī panta otrās daļas 3. punktā minētais administratīvais akts nevar būt adresāta interesēm nelabvēlīgāks kā apstrīdētais administratīvais akts, izņemot gadījumu, kad konstatēti tiesību normu pārkāpumi, kas nav ņemti vērā, izdodot apstrīdēto administratīvo aktu.

(4) Ja iesniegumam par administratīvā akta apstrīdēšanu pievienots apstrīdēšanas pamatojums, tad iestādes lēmuma pamatojumā jābūt argumentācijai, kas attiecas uz šo iesniedzēja pamatojumu.

(5) Apstrīdētais administratīvais akts iegūst savu galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas ir noformēts apstrīdēšanas lēmumā. Šādā veidā tas ir izpildāms un var tikt pārsūdzēts tiesā.

179.

 

 

 

180.

 

 

181.

 

 

 

 

182.

 

 

 

 

183.

/Depu tāts I.Burvis/

Aizstāt terminu “iesniegums” ar terminu “sūdzība” un terminu “iesniedzējs” ar terminu “sūdzības iesniedzējs”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 69.panta pirmajā daļā vārdu “vismaz” ar vārdiem “kopumā vai”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 69.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) noraidīt iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 69.panta otro daļu ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3) atcelt administratīvo aktu kādā tā daļā;”;

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 69.panta piektajā daļā vārdus “apstrīdēšanas lēmumā” ar vārdiem “lēmumā par apstrīdēto administratīvo aktu”.

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

76.pants. Lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu

(1) Iestāde, kura izskata iesniegumu par apstrīdēto administratīvo aktu, izskata lietu vai tās daļu vēlreiz pēc būtības kopumā vai tajā daļā, uz kuru attiecas iesniedzēja iebildumi.

(2) Minētā iestāde ar savu lēmumu var:

1) noraidīt iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu;

2) atcelt apstrīdēto administratīvo aktu;

3) atcelt administratīvo aktu kādā tā daļā;

4) izdot satura ziņā citādu administratīvo aktu;

5) konstatēt, vai administratīvais akts, kurš jau zaudējis spēku (82.panta pirmā daļa), ir bijis tiesisks vai prettiesisks.

(3) Šā panta otrās daļas 3. punktā minētais administratīvais akts nedrīkst būt adresāta interesēm nelabvēlīgāks nekā apstrīdētais administratīvais akts, izņemot gadījumu, kad konstatēti tiesību normu pārkāpumi, kas nav ņemti vērā, izdodot apstrīdēto administratīvo aktu.

(4) Ja iesniegumam par administratīvā akta apstrīdēšanu pievienots apstrīdēšanas pamatojums, iestādes lēmuma pamatojumā jābūt argumentācijai attiecībā uz šo iesniedzēja pamatojumu.

(5) Apstrīdētais administratīvais akts iegūst savu galīgo noformējumu tādā veidā, kādā tas noformēts lēmumā par apstrīdēto administratīvo aktu. Šādā veidā tas ir izpildāms un to var pārsūdzēt tiesā.

 

       

77.pants. Administratīvā akta apstrīdēšanas termiņi

(1) Iesniedzējs, adresāts vai trešā persona administratīvo aktu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotam administratīvajam aktam nav pievienota norāde, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

(2) Persona, kuras tiesiskās intereses attiecīgais administratīvais akts ierobežo un kura administratīvajā procesā nav bijusi pieaicināta kā trešā persona, var administratīvo aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no dienas, kad tā par to ir uzzinājusi, bet ne vēlāk kā viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

       

78.pants. Administratīvā akta apstrīdēšanas kārtība

Iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu iesniedz rakstveidā vai mutvārdos iestādei, kura izdevusi administratīvo aktu. Ja iesniegums izteikts mutvārdos, iestāde to tūlīt noformē rakstveidā un iesniedzējs paraksta. Šo iesniegumu piecu darba dienu laikā nosūta izskatīšanai augstākai iestādei.

 

70.pants. Administratīvā akta atcelšana

Administratīvā akta atcelšana ir jauns administratīvs akts.

184.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 70.pantu šādā redakcijā:

“70.pants. Neapstrīdēta administratīvā akta atcelšana

(1) Iestāde pēc savas iniciatīvas vai administratīvā procesa dalībnieka lūguma var atcelt gan tiesisku, gan prettiesisku administratīvo aktu, kas nav apstrīdēts.

(2) Administratīvo aktu atceļ ar jaunu administratīvo aktu.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 70.pantu šādā redakcijā:

“70.pants. Neapstrīdēta administratīvā akta atcelšana

(1) Iestāde, ievērojot 72. un 73.panta nosacījumus, pēc savas iniciatīvas vai adresāta lūguma var atcelt gan tiesisku, gan prettiesisku administratīvo aktu, kas nav apstrīdēts.

(2) Administratīvo aktu atceļ ar jaunu administratīvo aktu.”.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

79.pants. Neapstrīdēta administratīvā akta atcelšana

(1) Iestāde, ievērojot šā likuma 83. un 84.panta noteikumus, pēc savas iniciatīvas vai adresāta lūguma var atcelt gan tiesisku, gan prettiesisku administratīvo aktu, kas nav apstrīdēts.

(2) Administratīvo aktu atceļ ar jaunu administratīvo aktu.

71.pants. Administratīvā akta tiesiskums

Administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja ir pretrunā ar tiesību normām.

186.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 71.pantā vārdus “ir pretrunā ar” ar vārdiem “tas neatbilst”.

Atbalstīt

80.pants. Administratīvā akta tiesiskums

Administratīvais akts ir tiesisks, ja tas atbilst tiesību normām, bet prettiesisks – ja tas neatbilst tiesību normām.

 

       

81.pants. Iesniegums par administratīvā akta apstrīdēšanu

Iesniegumā par administratīvā akta apstrīdēšanu norāda:

1) to, kurš administratīvais akts tiek apstrīdēts;

2) to, kādā apjomā administratīvais akts tiek apstrīdēts;

3) lūgumu.

       

82.pants. Spēku zaudējuša administratīvā akta apstrīdēšana

(1) Administratīvo aktu šā likuma 77.pantā minētās personas var apstrīdēt arī tad, ja tas jau ir izpildīts vai citādi zaudējis spēku, taču lēmums par apstrīdētā administratīvā akta tiesiskumu nepieciešams kādas personas tiesību aizsardzībai, arī atlīdzinājuma pieprasīšanai saskaņā ar šā likuma astoto nodaļu, vai lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos.

(2) Ja apstrīdētais administratīvais akts zaudē spēku tā apstrīdēšanas procesa laikā, bet iesniedzējs pamato šā procesa turpināšanas nepieciešamību, process tiek turpināts līdz lēmuma par administratīvo aktu (76.pants) pieņemšanai.

 

72.pants. Tiesiska administratīvā akta atcelšana

(1) Tiesisku administratīvu aktu, kurš ierobežo adresāta intereses, iestāde var atcelt jebkurā brīdī, izņemot gadījumu, ja tai saskaņā ar tiesību normām šāda paša satura administratīvais akts tūlīt būtu jāizdod no jauna.

(2) Adresāta interesēm labvēlīgu tiesisku administratīvu aktu iestāde var atcelt tikai tad:

1) ja tiesību norma pieļauj tā atcelšanu un ja tā atcelšana ir šajā administratīvajā aktā norādīta;

2) ja administratīvais akts ir ticis izdots ar kādu citu nosacījumu un šis nosacījums nav vispār, nav pienācīgi vai laikus izpildīts;

3) ja ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi vai tiesiskie apstākļi, pie kuriem, ja tie būtu pastāvējuši administratīvā akta izdošanas brīdī, iestāde būtu tiesīga šādu administratīvo aktu neizdot un ja administratīvā akta palikšana spēkā skar valsts vai sabiedrības būtiskas intereses. Šajā gadījumā administratīvais akts var tikt atcelts tikai uz priekšu un tikai trīs mēnešu laikā kopš brīža, kad iestāde uzzinājusi par tā atcelšanas iespēju, bet ne vēlāk kā viena gada laikā kopš tā spēkā stāšanās. Attiecīgajam publisko tiesību subjektam (šā likuma 21. panta otrā daļa) jāatlīdzina administratīvā akta adresātam zaudējumi, kas viņam radušies sakarā ar administratīvā akta atcelšanu.

187.

 

 

188.

 

 

 

 

189.

 

 

 

 

190.

 

 

 

 

 

191.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt 72.panta pirmo daļu pēc vārda “adresāta” ar vārdiem “tiesības un”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 72.panta otrās daļas 3.punkta otrajā teikumā vārdus “var tikt atcelts tikai uz priekšu” ar vārdiem “zaudē spēku ar tā atcelšanas dienu”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 72.panta otrās daļas 3.punkta otrajā teikumā vārdus “tā atcelšanas iespēju” ar vārdiem “attiecīgo faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 72.panta otrās daļas 3.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Iestāde atlīdzina administratīvā akta adresātam zaudējumus, kas viņam radušies sakarā ar administratīvā akta atcelšanu.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 72.panta otrās daļas 3.punkta pēdējo teikumu kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja administratīvais akts tiek atcelts saskaņā ar šā panta otrās daļas 3.punktu, tad attiecīgais publisko tiesību subjekts (21.panta otrā daļa) atlīdzina administratīvā akta adresātam zaudējumus, kas viņam radušies sakarā ar administratīvā akta atcelšanu.”

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

Atbalstīt

83.pants. Tiesiska administratīvā akta atcelšana

(1) Tiesisku administratīvo aktu, kurš ierobežo adresāta intereses, iestāde var atcelt jebkurā brīdī, izņemot gadījumu, kad tai saskaņā ar tiesību normām šāda paša satura administratīvais akts tūlīt būtu jāizdod no jauna.

(2) Adresāta interesēm labvēlīgu tiesisku administratīvo aktu iestāde var atcelt tikai tad, ja:

1) tiesību norma pieļauj tā atcelšanu un atcelšana ir šajā administratīvajā aktā norādīta;

2) administratīvais akts izdots ar kādu citu nosacījumu un šis nosacījums nav vispār, nav pienācīgi vai laikus izpildīts;

3) mainījušies lietas faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kuriem pastāvot administratīvā akta izdošanas brīdī iestāde būtu tiesīga šādu administratīvo aktu neizdot, un ja administratīvā akta palikšana spēkā skar būtiskas valsts vai sabiedrības intereses. Šajā gadījumā administratīvais akts zaudē spēku ar tā atcelšanas dienu un tikai trīs mēnešus pēc tam, kad iestāde uzzināja par attiecīgo faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu, bet ne vēlāk kā viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

(3) Ja administratīvais akts tiek atcelts saskaņā ar šā panta otrās daļas 3.punktu, attiecīgais publisko tiesību subjekts (32.pants) atlīdzina administratīvā akta adresātam zaudējumus, kas viņam radušies sakarā ar administratīvā akta atcelšanu.

 

73.pants. Prettiesiska administratīvā akta atcelšana

(1) Prettiesisku administratīvo aktu, kurš ierobežo adresāta intereses, iestāde var atcelt jebkurā brīdī.

(2) Adresāta interesēm labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu iestāde var atcelt:

1) ja adresāts vēl nav izmantojis savas tiesības, kuras šis administratīvais akts apstiprina vai piešķir;

2) ja tiesību norma pieļauj administratīvā akta atcelšanu un ja tā šajā administratīvajā aktā ir norādīta, izņemot tad, ja administratīvā akta prettiesiskuma cēlonis ir tieši šīs norādes prettiesiskums;

3) ja administratīvā akta palikšana spēkā skar valsts vai sabiedrības būtiskas intereses. Ja adresāts uz šī administratīvā akta pamata ir saņēmis naudas vai citus līdzekļus un tos jau ir izlietojis, administratīvais akts var tikt atcelts tikai uz priekšu. Attiecīgajam publisko tiesību subjektam (šā likuma 21. panta otrā daļa) jāatlīdzina administratīvā akta adresātam zaudējumi, kas viņam radušies sakarā ar administratīvā akta atcelšanu;

4) ja adresāts administratīvā akta izdošanu ir panācis ar apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, kukuļošanu, spaidiem, draudiem vai citām krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām. Šādā gadījumā administratīvais akts atceļams ar atpakaļejošu spēku. Adresātam jāatlīdzina tam publisko tiesību subjektam, pie kura pieder attiecīgā iestāde, tas viss, ko viņš no šīs iestādes, pamatodamies uz administratīvo aktu, ir ieguvis.

(3) Administratīvā akta atcelšana saskaņā ar šī panta otrās daļas 1. un 3. punktu ir pieļaujama tikai trīs mēnešu laikā kopš tā brīža, kad iestāde uzzina par tā atcelšanas iespēju, bet ne vēlāk kā viena laikā kopš tā spēkā stāšanās.

192.

 

 

193.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt 73.panta pirmo daļu pēc vārda “adresāta” ar vārdiem “tiesības un”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 73.panta otrās daļas 3.punkta otrajā teikumā vārdus “var tikt atcelts tikai uz priekšu” ar vārdiem “zaudē spēku ar tā atcelšanas dienu”.

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

84.pants. Prettiesiska administratīvā akta atcelšana

(1) Prettiesisku administratīvo aktu, kurš ierobežo adresāta intereses, iestāde var atcelt jebkurā brīdī.

(2) Adresāta interesēm labvēlīgu prettiesisku administratīvo aktu iestāde var atcelt, ja:

1) adresāts vēl nav izmantojis savas tiesības, kuras šis administratīvais akts apstiprina vai piešķir;

2) tiesību norma pieļauj administratīvā akta atcelšanu un ja tā šajā administratīvajā aktā ir norādīta, izņemot gadījumu, kad administratīvā akta prettiesiskuma cēlonis ir tieši šīs norādes prettiesiskums;

3) administratīvā akta palikšana spēkā skar būtiskas valsts vai sabiedrības intereses. Ja adresāts uz šā administratīvā akta pamata ir saņēmis naudas vai citus līdzekļus un tos jau izlietojis, administratīvais akts zaudē spēku ar tā atcelšanas dienu. Attiecīgā publisko tiesību subjekta (32.pants) pienākums saskaņā ar šā likuma 8.nodaļu ir atlīdzināt administratīvā akta adresātam zaudējumus, kas viņam radušies sakarā ar administratīvā akta atcelšanu;

4) adresāts administratīvā akta izdošanu panācis ar apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu, kukuļošanu, spaidiem, draudiem vai citām krimināli vai administratīvi sodāmām darbībām. Šādā gadījumā administratīvais akts atceļams ar atpakaļejošu spēku. Adresāta pienākums ir atlīdzināt tam publisko tiesību subjektam, pie kura pieder attiecīgā iestāde, visu, ko viņš no šīs iestādes ieguvis, pamatojoties uz administratīvo aktu.

(3) Administratīvā akta atcelšana saskaņā ar šā panta otrās daļas 1. un 3. punktu ir pieļaujama tikai trīs mēnešu laikā no dienas, kad iestāde uzzināja par tā atcelšanas iespēju, bet ne vēlāk kā viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

 

74.pants. Administratīvā procesa uzsākšana no jauna uz iesnieguma pamata

(1) Ja administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, tad, kamēr tas ir spēkā, tieši tādā pašā lietā administratīvais process var tikt uzsākts no jauna uz administratīvā akta adresāta iesnieguma pamata tikai tādā gadījumā:

1) ja ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai;

2) ja lietas tiesiskie apstākļi ir mainījušies adresātam par labu;

3) ja ir iestādei kļuvuši zināmi vai pieejami jauni pierādījumi, uz kuriem balstoties ir iespējama adresātam labvēlīgāka lēmuma pieņemšana.

(2) Administratīvo procesu var uzsākt no jauna tikai tad, ja attiecīgais administratīvā procesa dalībnieks, kurš pieprasa lietas uzsākšanu no jauna, nav vainīgs par to, ka viņš jau sākotnējā administratīvā procesā, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas stadiju ieskaitot, nav varējis panākt sev labvēlīgāku lēmumu.

(3) Iesniegumu uzsākt administratīvo procesu no jauna var iesniegt tikai sešu mēnešu laikā kopš brīža, kad iesniedzējs ir uzzinājis par faktiem, kas viņam dod tiesības to darīt.

(4) Tiesīga uzsākt administratīvo procesu no jauna ir tā iestāde, kurai lieta ir piekritīga jaunā procesa ierosināšanas brīdī, neatkarīgi no tā, kura iestāde ir izdevusi administratīvo aktu sākotnējā administratīvajā procesā.

194.

 

195.

 

 

196.

 

 

197.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199.

 

 

 

200.

 

 

 

 

 

 

201.

 

 

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 74.panta pirmās daļas 3.punktu.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Precizēt 74.panta otrajā daļā vārdus “nav vainīgs”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt 74. panta 2. daļu, attiecīgi mainot tai sekojošo daļu numerāciju.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 74.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, tad, kamēr tas ir spēkā, tieši tādā pašā lietā administratīvais process var tikt uzsākts no jauna uz trešās personas iesnieguma pamata tikai tādā gadījumā:

1) ja adresāts savas tiesības, kuras administratīvais akts piešķir vai apstiprina, vēl nav izmantojis, un:

2) ir mainījušies lietas faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 74.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, tad, kamēr tas ir spēkā, tieši tādā pašā lietā administratīvais process var tikt uzsākts no jauna uz trešās personas iesnieguma pamata tikai tādā gadījumā, ja ir mainījušies lietas faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai un adresāts vēl nav izmantojis tiesības, kuras viņam ar attiecīgo administratīvo aktu piešķirtas vai apstiprinātas.”

/Juridiskais birojs/

Aizstāt trešajā daļā vārdu “iesniedzējs” ar vārdiem “attiecīgais administratīvā procesa dalībnieks”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt trešo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Iesniegumu par jauna administratīvā procesa uzsākšanu tajā pašā lietā iesniedz iestādei, kurai lieta ir piekritīga jaunā administratīvā procesa ierosināšanas brīdī.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 74.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Iesniegumu par jauna administratīvā procesa uzsākšanu tajā pašā lietā iesniedz iestādei, kurai lieta ir piekritīga jaunā administratīvā procesa ierosināšanas brīdī.”.

Atbalstīt

 

Atbalstīt daļēji

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

Atbalstīt

85.pants. Administratīvā procesa uzsākšana no jauna uz iesnieguma pamata

(1) Ja administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, tad, kamēr tas ir spēkā, tieši tādā pašā lietā administratīvo procesu var uzsākt no jauna uz administratīvā akta adresāta iesnieguma pamata tikai tādā gadījumā, ja:

1) ir mainījušies lietas faktiskie apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai;

2) lietas tiesiskie apstākļi ir mainījušies adresātam par labu.

(2) Ja administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, tad, kamēr tas ir spēkā, tieši tādā pašā lietā administratīvo procesu var uzsākt no jauna uz trešās personas iesnieguma pamata tikai tādā gadījumā, ja ir mainījušies lietas faktiskie vai tiesiskie apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai un adresāts vēl nav izmantojis tiesības, kuras viņam ar attiecīgo administratīvo aktu piešķirtas vai apstiprinātas.

(3) Iesniegumu par administratīvā procesa uzsākšanu no jauna var iesniegt tikai sešu mēnešu laikā no dienas, kad attiecīgais administratīvā procesa dalībnieks ir uzzinājis par faktiem, kas viņam dod tiesības to darīt.

(4) Iesniegumu par jauna administratīvā procesa uzsākšanu tajā pašā lietā iesniedz iestādei, kurai lieta ir piekritīga jauna administratīvā procesa ierosināšanas brīdī.

 

 

202.

/Juridiskais birojs/

Papildināt likumu ar jaunu 75.pantu šādā redakcijā:

“75.pants. Jauna administratīvā procesa uzsākšana pēc iestādes iniciatīvas

(1) Ja administratīvais akts ir stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, iestāde pēc savas iniciatīvas var uzsākt jaunu administratīvo procesu tajā pašā lietā, ja tai ir kļuvuši zināmi vai ir pieejami jauni pierādījumi, kas var būt par pamatu adresātam labvēlīgāka administratīvā akta izdošanai, nekā spēkā esošais administratīvais akts.

(2) Jaunu administratīvo procesu tajā pašā lietā ir tiesīga uzsākt tā iestāde, kurai lieta ir piekritīga jaunā administratīvā procesa ierosināšanas brīdī, neatkarīgi no tā, kura iestāde ir izdevusi attiecīgo administratīvo aktu sākotnējā administratīvajā procesā.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīt

86.pants. Jauna administratīvā procesa uzsākšana pēc iestādes iniciatīvas

(1) Ja administratīvais akts stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, iestāde pēc savas iniciatīvas var uzsākt jaunu administratīvo procesu tajā pašā lietā, ja tai kļuvuši zināmi vai ir pieejami jauni pierādījumi, kas var būt par pamatu adresātam labvēlīgāka administratīvā akta izdošanai nekā spēkā esošais administratīvais akts.

(2) Jaunu administratīvo procesu tajā pašā lietā ir tiesīga uzsākt tā iestāde, kurai lieta ir piekritīga jauna administratīvā procesa ierosināšanas brīdī, neatkarīgi no tā, kura iestāde ir izdevusi attiecīgo administratīvo aktu sākotnējā administratīvajā procesā.

 

7. nodaļa

Iestādes faktiskā rīcība un zaudējuma atlīdzība

203.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 7. nodaļas nosaukumā vārdus “un zaudējuma atlīdzība”.

Atbalstīt

7. nodaļa

Iestādes faktiskā rīcība

75.pants. Iestādes faktiskā rīcība

(1) Faktiskā rīcība ir iestādes darbība publisko tiesību jomā jebkurā citādā veidā, nevis izdodot administratīvo aktu, ja šīs darbības rezultātā rodas vai var rasties kādas personas vai personu tiesību aizskārums. Par faktisku rīcību uzskatāma arī iestādes sniegta izziņa. Faktiskā rīcība var būt arī iestādes bezdarbība, ja iestādei saskaņā ar publisko tiesību normām b ija pienākums veikt kādu darbību.

(2) Ja iestādei sava faktiskā rīcība bija jāparedz iepriekš, tai jāpaziņo par šīs rīcības vietu, laiku un nepieciešamību personai vai personām, kuru tiesības ar šo rīcību varētu tikt skartas. Šāds paziņojums var būt individuāls vai publisks.

(3) Persona, kura uzskata, ka viņas tiesības vai intereses ar paziņoto faktisko rīcību var tikt skartas, var griezties iestādē ar motivētu iesniegumu mainīt iestādes nodomu par faktisko rīcību. Iestāde šādu iesniegumu izskata un izvērtē pirms faktiskās rīcības izdarīšanas, taču lēmuma rakstiska paziņošana var notikt vispārējā šajā likumā noteiktā kārtībā.

204.

 

 

205.

 

 

206.

 

 

 

207.

 

 

 

 

208.

 

 

 

 

209.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 75.panta pirmajā daļā vārdus “var būt” ar vārdu “ir”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 75.panta pirmās daļas trešajā teikumā vārdu “publisko”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 75.panta otrajā daļā vārdus “iestādei sava faktiskā rīcība” ar vārdiem “iestāde savu faktisko rīcību paredzēja vai tā”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 75.panta otro daļu kā jaunu 76.pantu ar nosaukumu šādā redakcijā: “Paziņojums par iestādes faktisko rīcību”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 75.panta trešo daļu kā jaunu 77.pantu ar nosaukumu šādā redakcijā: “Iesniegums ar iestādes faktisko rīcību”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 75.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus “taču lēmuma rakstiska paziņošana var notikt vispārējā šajā likumā noteiktā kārtībā” kā trešo teikumu šādā redakcijā: “Savu lēmumu iestāde paziņo vispārējā šajā likumā noteiktajā kārtībā.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

87.pants. Iestādes faktiskā rīcība

Faktiskā rīcība ir iestādes darbība publisko tiesību jomā jebkurā citādā veidā, nevis izdodot administratīvo aktu, ja šīs darbības rezultātā rodas vai var rasties kādas personas vai personu tiesību aizskārums. Par faktisku rīcību uzskatāma arī iestādes sniegta izziņa. Faktiskā rīcība ir arī iestādes bezdarbība, ja iestādei saskaņā ar tiesību normām bija pienākums izpildīt kādu darbību.

 

 

 

       

88.pants. Paziņojums par iestādes faktisko rīcību

Ja iestāde savu faktisko rīcību paredzēja vai tai šī rīcība bija jāparedz iepriekš, iestādes pienākums paziņot par šīs rīcības vietu, laiku un nepieciešamību personai vai personām, kuru tiesības ar šo rīcību varētu tikt skartas. Šāds paziņojums var būt individuāls vai publisks.

       

89.pants. Iesniegums par iestādes faktisko rīcību

Persona, kura uzskata, ka tās tiesības vai intereses ar iestādes paziņoto faktisko rīcību var tikt skartas, var griezties iestādē ar motivētu iesniegumu par iestādes nodoma mainīšanu attiecībā uz faktisko rīcību. Iestāde šādu iesniegumu izskata un izvērtē pirms faktiskās rīcības izdarīšanas. Savu lēmumu tā paziņo vispārējā šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

210.

/Juridiskais birojs/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 8.nodaļu, ar nosaukumu šādā redakcijā: “Tiesības uz atlīdzinājumu”, ietverot tajā līdzšinējos 76., 77., 78., 79.pantus;

attiecīgi mainīt turpmāko nodaļu numerāciju.

Atbalstīt

8.nodaļa. Tiesības uz atlīdzinājumu

 

76.pants. Tiesības uz atlīdzinājumu

(1) Ikviens ir tiesīgs prasīt zaudējuma atlīdzību un kompensāciju par personīgu vai morālu kaitējumu (atlīdzinājumu), kas viņam nodarīts ar administratīvu aktu vai iestādes faktisku rīcību publisko tiesību jomā.

(2) Iesniegumu par atlīdzinājumu iesniedz iestādei, kura zaudējumu vai kaitējumu ir radījusi. Ja zaudējums vai kaitējums radies vairāku iestāžu kopējas rīcības rezultātā, tad iesniegums iesniedzams tai iestādei, kas izraisījusi beidzamo cēloni, kura dēļ radies zaudējums vai kaitējums.

(3) Iesniegums ir jāvērš:

1) pret Latvijas Republiku, ja attiecīgā iestāde tiek finansēta no valsts budžeta;

2) pret pašvaldību, ja iestāde tiek finansēta no pašvaldības budžeta;

3) pret citu publisko tiesību institūciju, ja tā tiek finansēta no sava patstāvīga budžeta, kurš neietilpst Latvijas Republikas valsts vai pašvaldības budžetā;

4) pret iestādi pašu, ja tai ir savs patstāvīgs budžets.

(4) Ja iestāde tiek finansēta no dažādiem budžetiem, tad iesniegums jāvērš pret to šī panta trešajā daļā minēto institūciju, no kuras budžeta tiek saņemts vislielākais finansējums. Ja divu vai vairāku institūciju finansējums ir vienāds, tad iesniegums jāvērš pret vienu no tām pēc iesniedzēja izvēles.

(5) Ja iestāde ir privāto tiesību subjekts, tad iesniegums ir jāvērš pret šī panta trešajā daļā minēto publisko tiesību subjektu, pie kā pieder institūcija, kas šo iestādi ir apveltījusi ar publisko varu.

211.

 

 

212.

 

 

 

 

 

 

213.

 

 

214.

 

 

 

 

215.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 76.panta panta nosaukumu šādā redakcijā: “Tiesības uz atlīdzinājumu”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 76.panta pirmajā daļā vārdus “zaudējuma atlīdzību un kompensāciju par personīgu vai morālu kaitējumu (atlīdzinājumu)” ar vārdiem “atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 76.panta pirmajā daļā vārdus “publisko tiesību jomā”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 76.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā: “Ja iesniegums nav iesniegts pēc piekritības, iestāde iesniegumu pieņem un nogādā uz iestādi, kurai tas ir piekritīgs”.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 76.panta trešās daļas 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“3) pret citu publisku tiesību institūciju, no kuras budžeta tiek finansēta iestāde, ja šīs publisko tiesību institūcijas budžets ir patstāvīgs, kurš neietilpst valsts vai pašvaldības budžetā.

4) pret iestādi pašu, ja tai ir savs patstāvīgs budžets, kurš neietilpst valsts vai pašvaldības budžetā, ka arī tad, ja tai ir savs patstāvīgs speciālais budžets un tā zaudējumu vai kaitējumu ir radījusi jomā, kurā tā darbojusies šī speciālā budžeta ietvaros.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 76.pantu šādā redakcijā:

“(1) Ikviens ir tiesīgs prasīt atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību.

(2) Ja likums nenosaka citādi, iesniegumu par atlīdzinājumu iesniedz augstākai iestādei:

1) vienlaicīgi neapstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību;

2) vienlaicīgi apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību. Šajā gadījumā, izlemjot lietu pēc būtības, augstākā iestāde vienlaicīgi lemj par atlīdzinājumu.

(3) Ja augstāka iestāde nav, vai tā ir Ministru kabinets, tad iesniegumu par atlīdzinājumu iesniedz tiesā.

(4) Atlīdzinājumu prasa no:

1) Latvijas Republikas, ja attiecīgā iestāde tiek finansēta no valsts budžeta;

2) pašvaldības, ja iestāde tiek finansēta no pašvaldības budžeta;

3) citas publisko tiesību institūcijas, no kuras budžeta tiek finansēta iestāde, ja šīs publisko tiesību institūcijas budžets ir patstāvīgs, kurš neietilpst valsts vai pašvaldības budžetā;

4) iestādes, ja tai ir savs patstāvīgs budžets, kurš neietilpst valsts vai pašvaldības budžetā, kā arī tad, ja tai ir savs patstāvīgais speciālais budžets un tā zaudējumu vai kaitējumu ir radījusi jomā, kurā tā darbojas speciālā budžeta ietvaros.

(5) Ja iestāde tiek finansēta no dažādiem budžetiem, tad atlīdzinājumu prasa no tās šā panta ceturtajā daļā minētās institūcijas, no kuras budžeta tiek saņemts vislielākais finansējums. Ja divu vai vairāku institūciju finansējums ir vienāds, tad atlīdzinājumu prasa no vienas no tām pēc iesniedzēja izvēles.

(6) Ja iestāde ir privāto tiesību subjekts, tad atlīdzinājumu prasa no tā šā panta ceturtajā daļā minētā publisko tiesību subjekta, pie kā pieder institūcija, kas šo iestādi ir apveltījusi ar publisko varu.

(7) Ja, prasot atlīdzinājumu, nav pareizi norādīts attiecīgais šā panta ceturtajā daļā minētais publisko tiesību subjekts, tad augstākā iestāde vai tiesa iesniegumu par atlīdzinājumu pieņem. Augstākā iestāde vai tiesa pati konstatē pareizo publisko tiesību subjektu.

(8) Ja augstākā iestāde konstatē, ka iesniegums par atlīdzinājumu nav iesniegts pēc piekritības, tad tā konstatē piekritīgo iestādi un septiņu dienu laikā nogādā tai iesniegumu.

(9) Ja starp publisko tiesību subjektiem rodas strīds par to, no kura šā panta ceturtajā daļā minētajiem subjektiem ir jāprasa atlīdzinājums, vai arī starp iestādēm rodas strīds par piekritību, tas tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Attiecīgais lēmums jāpieņem mēneša laikā. Ja lēmums šajā laikā nav pieņemts, iesnieguma par atlīdzinājumu iesniedzējs var tieši griezties tiesā. Tiesa pati konstatē pareizo publisko tiesību subjektu vai piekritīgo iestādi.

(10) Par šā panta septītajā, astotajā un devītajā daļā pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

Atbalstīt (precizējot redakciju)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

90.pants. Tiesības uz atlīdzinājumu

(1) Ikviens ir tiesīgs prasīt atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību.

(2) Ja likums nenosaka citādi, iesniegumu par atlīdzinājumu iesniedz augstākai iestādei:

1) vienlaicīgi neapstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību;

2) vienlaicīgi apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību. Šajā gadījumā, izlemjot lietu pēc būtības, augstākā iestāde vienlaicīgi lemj arī par atlīdzinājumu.

(3) Ja augstākas iestādes nav vai tā ir Ministru kabinets, iesniegumu par atlīdzinājumu iesniedz tiesā.

(4) Atlīdzinājumu prasa no:

1) Latvijas Republikas, ja attiecīgā iestāde tiek finansēta no valsts budžeta;

2) pašvaldības, ja iestāde tiek finansēta no pašvaldības budžeta;

3) citas publisko tiesību institūcijas, no kuras budžeta tiek finansēta iestāde, ja šai publisko tiesību institūcijai ir savs patstāvīgs budžets, kurš neietilpst valsts vai pašvaldības budžetā;

4) iestādes, ja tai ir savs patstāvīgs budžets, kurš neietilpst valsts vai pašvaldības budžetā, kā arī tad, ja tai ir savs patstāvīgs speciālais budžets un šī iestāde zaudējumu vai kaitējumu ir radījusi jomā, kurā tā darbojas speciālā budžeta ietvaros.

(5) Ja iestāde tiek finansēta no dažādiem budžetiem, atlīdzinājumu prasa no tās šā panta ceturtajā daļā minētās institūcijas, no kuras budžeta tiek saņemts vislielākais finansējums. Ja divu vai vairāku institūciju finansējums ir vienāds, atlīdzinājumu prasa vienai no tām pēc iesniedzēja izvēles.

(6) Ja iestāde ir privāto tiesību subjekts, atlīdzinājumu prasa no tā šā panta ceturtajā daļā minētā publisko tiesību subjekta, pie kura pieder institūcija, kas šo iestādi apveltījusi ar publisko varu.

(7) Ja, prasot atlīdzinājumu, nav pareizi norādīts attiecīgais šā panta ceturtajā daļā minētais publisko tiesību subjekts, augstāka iestāde vai tiesa iesniegumu par atlīdzinājumu pieņem. Augstāka iestāde vai tiesa pati konstatē pareizo publisko tiesību subjektu.

(8) Ja augstāka iestāde konstatē, ka iesniegums par atlīdzinājumu nav iesniegts pēc piekritības, tā noskaidro piekritīgo iestādi un septiņu dienu laikā nogādā tai iesniegumu.

(9) Ja starp publisko tiesību subjektiem rodas strīds par to, no kura šā panta ceturtajā daļā minētā subjekta prasāms atlīdzinājums, vai arī starp iestādēm rodas strīds par piekritību, tas tiek izšķirts vispārējā kārtībā. Attiecīgais lēmums jāpieņem mēneša laikā. Ja lēmums šajā laikā nav pieņemts, iesnieguma par atlīdzinājumu iesniedzējs var tieši griezties tiesā. Tiesa pati konstatē pareizo publisko tiesību subjektu vai piekritīgo iestādi.

(10) Par šā panta septītajā, astotajā un devītajā daļā pieņemto lēmumu paziņo iesniedzējam.

 

 

217.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 77.pantu šādā redakcijā:

“77.pants. Iesniegums par iestādes faktisko rīcību

(1) Persona, kura uzskata, ka viņas tiesības vai tiesiskās intereses ar paziņoto faktisko rīcību var tikt skartas, var griezties iestādē ar motivētu iesniegumu mainīt iestādes nodomu par faktisko rīcību.

(2) Iestāde šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu izskata un izvērtē pirms faktiskās rīcības izdarīšanas. Savu lēmumu iestāde paziņo vispārējā šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja persona nav apmierināta ar iestādes lēmumu, tā var pārsūdzēt iestādes faktisko rīcību tiesā.”

Atbalstīt

91.pants. Iesniegums par iestādes faktisko rīcību

(1) Persona, kura uzskata, ka tās tiesības vai tiesiskās intereses ar iestādes paziņoto faktisko rīcību var tikt skartas, var griezties iestādē ar motivētu iesniegumu par iestādes nodoma mainīšanu attiecībā uz faktisko rīcību.

(2) Iestāde šā panta pirmajā daļā minēto iesniegumu izskata un izvērtē pirms faktiskās rīcības izdarīšanas. Savu lēmumu tā paziņo vispārējā šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja persona nav apmierināta ar iestādes lēmumu, tā var pārsūdzēt iestādes faktisko rīcību tiesā.

77.pants. Iesniegums par atlīdzinājumu iestādē un civilprasība tiesā

(1) Ja personai ir tiesības prasīt atlīdzinājumu no iestādes saskaņā ar šo likumu, tad tā par to pašu lietu griezties tiesā civilprocesuālā kārtībā var vienīgi tad, ja iestāde, kas nodarījusi zaudējumu vai kaitējumu, ir privāto tiesību subjekts.

(2) Tiesības civilprocesuālā kārtībā griezties tiesā ar prasību pret amatpersonu, kura, izmantodama publisko varu, ir nodarījusi zaudējumu vai kaitējumu, ar šo likumu netiek skartas.

218.

 

 

219.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 77.pantu;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 77. panta 1. daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja personai ir tiesības prasīt atlīdzinājumu no iestādes saskaņā ar šo likumu, tad tā persona pēc savas izvēles ir tiesīga par to pašu lietu griezties tiesā civilprocesuālā kārtībā vai iestādē šā likuma 76. panta kārtībā.”.

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

78.pants. Iesnieguma par zaudējuma atlīdzību izskatīšanas kārtība

(1) Uz iesniegumu par atlīdzinājumu attiecas visi šā likuma nosacījumi.

(2) Iesniedzējam ir pienākums savu zināšanu un praktisko iespēju robežās darīt iestādei zināmus visus apstākļus, kas ir nepieciešami, lai konstatētu attiecīgā publisko tiesību subjekta atbildības pamatu un nodarītā zaudējuma apmēru. Ja iesniedzējs šo pienākumu pēc iestādes konkrētā uzaicinājuma nepamatoti nepilda, tad viņš vēlāk, iestādes lēmumu apstrīdot augstākstāvošā iestādē vai pārsūdzot tiesā, uz attiecīgajiem apstākļiem nevar atsaukties.

220.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 78.panta nosaukumu šādā redakcijā: “Iesnieguma par atlīdzinājumu izskatīšanas kārtība”.

Atbalstīt

92.pants. Iesnieguma par atlīdzinājumu izskatīšanas kārtība

(1) Uz iesniegumu par atlīdzinājumu attiecas visi šā likuma noteikumi.

(2) Iesniedzējam ir pienākums savu zināšanu un praktisko iespēju robežās darīt iestādei zināmus visus apstākļus, kas nepieciešami, lai konstatētu attiecīgā publisko tiesību subjekta atbildības pamatu un nodarītā zaudējuma apmēru. Ja iesniedzējs šo pienākumu pēc iestādes konkrētā uzaicinājuma nepamatoti nepilda, vēlāk, apstrīdot iestādes lēmumu augstākā iestādē vai pārsūdzot tiesā, viņš uz attiecīgajiem apstākļiem nevar atsaukties.

79.pants. Atlīdzinājuma prasības materiālais pamatojums

(1) Lēmumu par atlīdzinājuma pamatu un apmēru iestāde pieņem, pamatojoties uz attiecīgajām Civillikuma normām par nodarīto mantisko zaudējumu vai personīgo vai morālo kaitējumu, ja citos likumos nav noteikts citādi.

(2) Ja tiesību normās prasītājam noteikti labvēlīgāki nosacījumi kā Civillikumā, tad piemērojamas attiecīgās tiesību normas.

221.

 

 

 

 

 

 

222.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

“79.pants. Iestādes tiesības piemērot Civillikuma principus

Nosakot atlīdzinājuma apmēru, piemērojami Civillikuma principi, ja likumā nav noteikta īpaša atlīdzinājuma aprēķināšanas kārtība.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

“79.pants. Iestādes tiesības piemērot Civillikuma principus

Nosakot atlīdzinājuma apmēru, iestāde var pēc analoģijas piemērot Civillikuma principus, ja likumā nav noteikta īpaša atlīdzinājuma aprēķināšanas kārtība.”

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

Atbalstīt

93.pants. Iestādes tiesības piemērot Civillikuma principus

Nosakot atlīdzinājuma apmēru, iestāde var pēc analoģijas piemērot Civillikuma principus, ja likumā nav noteikta īpaša atlīdzinājuma aprēķināšanas kārtība.

 

 

 

 

C DAĻA

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS TIESĀ

     

C DAĻA

ADMINISTRATĪVAIS PROCESS TIESĀ

Pirmā sadaļa

PAMATNOTEIKUMI

     

Pirmā sadaļa

PAMATNOTEIKUMI

8. nodaļa

Pamatnoteikumi

 

 

 

9. nodaļa

Pamatnoteikumi

80.pants. Likumi, kas regulē tiesvedību administratīvā lietā

(1) Tiesvedību administratīvā lietā nosaka tikai šis likums.

(2) Tiesvedība administratīvā lietā notiek pēc tām administratīvā procesa tiesību normām, kuras ir spēkā lietas izskatīšanas, atsevišķu procesuālo darbību izdarīšanas vai tiesas sprieduma izpildīšanas laikā.

223.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 80.panta pirmā daļā vārdu “tikai”.

Atbalstīt

94.pants. Likumi, kas regulē tiesvedību administratīvā lietā

(1) Tiesvedību administratīvā lietā nosaka šis likums.

(2) Tiesvedība administratīvā lietā notiek pēc tām administratīvā procesa tiesību normām, kuras ir spēkā lietas izskatīšanas, atsevišķu procesuālo darbību izdarīšanas vai tiesas sprieduma izpildīšanas laikā.

 

81.pants. Administratīvā procesa tiesā būtība

(1) Administratīvā procesa tiesā būtība ir tiesas kontrole pār iestādes izdota administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības likumību un pamatotību, kā arī personas publiski tiesisko pienākumu vai tiesību noskaidrošana.

(2) Tiesa administratīvā procesā objektīvi un pašas atbildībā noskaidro lietas apstākļus un dod tiem juridisku vērtējumu, pieņemot attiecīgus lēmumus. Lai prasījuma robežās noskaidrotu patiesos lietas apstākļus un panāktu tiesisku un taisnīgu lietas atrisinājumu, tiesa dod procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus, kā arī savāc pierādījumus pēc savas iniciatīvas.

224.

 

225.

 

 

226.

 

 

227.

 

 

228.

 

 

 

229.

 

 

 

230.

 

 

 

231.

/Deputāts I.Burvis/

Izslēgt 81.pantu.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 81.panta pirmajā daļā vārdu “likumību” ar vārdu “tiesiskumu”.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 81.panta pirmajā daļā vārdu “pamatotību” ar vārdu “lietderību”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 81.panta otrajā daļā vārdus “un pašas atbildībā”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 81.panta otrajā daļā vārdus “un ieteikumus” ar vārdiem “par pierādījumu iesniegšanu”.

/Tieslietu ministrija/

Papildināt 81.panta otro daļu pēc vārdiem “pašas atbildībā” ar vārdiem iekavās “(ex officio)”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 81.panta otrajā daļā vārdus “objektīvi un pašas atbildībā” ar vārdiem “pildot savus pienākumus, pati (ex officio) objektīvi”.

/Tieslietu ministrija/

Papildināt 81.panta otro daļu pēc vārdiem “savāc pierādījumus pēc savas iniciatīvas” ar vārdiem iekavās “(objektīvās izmeklēšanas princips)”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

95.pants. Administratīvā procesa tiesā būtība

(1) Administratīvā procesa tiesā būtība ir tiesas kontrole pār iestādes izdota administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības tiesiskumu un pamatotību, kā arī personas publiski tiesisko pienākumu vai tiesību noskaidrošana.

(2) Tiesa administratīvajā procesā, pildot savus pienākumus, pati (ex officio) objektīvi noskaidro lietas apstākļus un dod tiem juridisku vērtējumu, pieņemot attiecīgus lēmumus. Lai prasījuma robežās noskaidrotu patiesos lietas apstākļus un panāktu tiesisku un taisnīgu lietas atrisinājumu, tiesa dod procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus, kā arī savāc pierādījumus pēc savas iniciatīvas (objektīvās izmeklēšanas princips).

 

 

232.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt jaunu 82.pantu, atbilstoši mainot pārējo pantu numerāciju, šādā redakcijā:

“82.pants.Tiesību normu hierarhijas kontrole

(1) Pārbaudot administratīvā akta tiesiskumu un noskaidrojot personas publiski tiesiskos pienākumus vai tiesību, tiesa šaubu gadījumā pārbauda, vai piemērojamais normatīvais akts atbilst visām augstāka juridiska spēka tiesību normām.

(2) Gadījumā ja tiesa nonāk slēdziena, ka piemērojamais normatīvais akts neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normām, tiesa šo normatīvo aktu nedrīkst piemērot. Tiesa savu slēdzienu attiecīgajā lēmumā vai spriedumā pamato.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 82.pantu šādā redakcijā:

“82.pants.Tiesību nor mu hierarhijas kontrole

(1) Pārbaudot administratīvā akta tiesiskumu un noskaidrojot personas publiski tiesiskos pienākumus vai tiesību, tiesa šaubu gadījumā pārbauda, vai piemērojamais normatīvais akts atbilst visām augstāka juridiska spēka tiesību normām.

(2) Gadījumā ja tiesa atzīst, ka piemērojamais normatīvais akts neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normām, tiesa šo normatīvo aktu nedrīkst piemērot. Tiesa savu viedokli attiecīgajā lēmumā vai spriedumā pamato.”

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

96.pants.Tiesību normu hierarhijas kontrole

(1) Pārbaudot administratīvā akta tiesiskumu un noskaidrojot personas publiski tiesiskos pienākumus vai tiesības, tiesa šaubu gadījumā pārbauda, vai piemērojamais normatīvais akts atbilst visām augstāka juridiska spēka tiesību normām.

(2) Ja tiesa atzīst, ka piemērojamais normatīvais akts neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normām, tiesa šo normatīvo aktu nedrīkst piemērot. Tiesa attiecīgajā lēmumā vai spriedumā pamato savu viedokli.

 

82.pants. Tiesvedības instances administratīvā lietā

(1) Administratīvo lietu pēc būtības izskata pirmās instances tiesa, bet pēc administratīvā procesa dalībnieku sūdzības par šīs tiesas spriedumu – arī otrās instances tiesa apelācijas kārtībā.

(2) Otrās instances tiesas spriedumu administratīvā procesa dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

     

97.pants. Tiesvedības instances administratīvā lietā

(1) Administratīvo lietu pēc būtības izskata pirmās instances tiesa, bet pēc administratīvā procesa dalībnieku sūdzības par šīs tiesas spriedumu – arī otrās instances tiesa apelācijas kārtībā.

(2) Otrās instances tiesas spriedumu administratīvā procesa dalībnieki var pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

83.pants. Administratīvās lietas ierosināšana tiesā

(1) Tiesa ierosina administratīvo lietu pēc pieteicēja pieteikuma.

(2) Tiesa ierosina administratīvo lietu arī pēc šā likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktā minēto personu pieteikuma.

234.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt 83. panta 2.daļu.

Neatbalstīt

98.pants. Administratīvās lietas ierosināšana tiesā

(1) Tiesa ierosina administratīvo lietu pēc pieteicēja pieteikuma.

(2) Tiesa ierosina administratīvo lietu arī pēc šā likuma 27.pantā minēto personu pieteikuma.

 

84.pants. Apstākļu noskaidrošana administratīvā lietā

(1) Tiesa administratīvā procesā noskaidro:

1) vai administratīvais akts un iestādes faktiskā rīcība atbilst šā likuma noteikumiem un citām tiesību normām,

2) vai publisko tiesību normas un publisko tiesību līgums dod administratīvā procesa dalībniekam noteiktas tiesības vai uzliek pienākumus,

3) citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā.

(2) Ja lietā esošie dokumenti ir pietiekami, lai varētu izlemt lietu pēc būtības, tiesa var izskatīt lietu pēc būtības bez tiesas sēdes, ja tam rakstveidā piekrīt procesa dalībnieki.

(3) Tiesa izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem viņu tiesības un pienākumus, un procesuālo darbību izdarīšanas vai neizdarīšanas sekas, kā arī dod tiem norādījumus un ieteikumus saskaņā ar šā likuma 81. panta otrās daļas otro teikumu.

235.

 

 

 

 

 

 

236.

 

 

 

 

 

237.

 

 

 

238.

 

 

 

239.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 84.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lietas apstākļus tiesa noskaidro tiesas sēdē mutvārdu procesā. Tiesa var izlemt lietu, pamatojoties tikai uz rakstveida pierādījumiem, ja tam rakstveidā piekrīt administratīvā procesa dalībnieki (rakstveida process).”.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt 84.panta otro daļu jaunā redakcijā:

“(2) Pierādģjumus iesniedz procesa dalģbnieki. Ja procesa dalģbniekiem nav iespčjams sašemt nepiecieøamos pierādģjumus, tiesa pčc višu lśguma tos izprasa pati.”

/Tieslietu ministrija/

Papildināt 84.panta 2.daļu aiz vārdiem “ja tam rakstveidā piekrīt visi procesa dalībnieki” ar vārdiem iekavās “(rakstveida process)”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 84.panta trešajā daļā vārdus “kā arī dod tiem norādījumus un ieteikumus saskaņā ar šā likuma 81.panta otrās daļas otro teikumu”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 84.panta trešajā daļā vārdus “kā arī dod tiem norādījumus un ieteikumus”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

99.pants. Apstākļu noskaidrošana administratīvā lietā

(1) Tiesa administratīvajā procesā noskaidro:

1) vai administratīvais akts un iestādes faktiskā rīcība atbilst šā likuma noteikumiem un citām tiesību normām;

2) vai publisko tiesību normas un publisko tiesību līgums dod administratīvā procesa dalībniekam noteiktas tiesības vai uzliek pienākumus;

3) citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā.

(2) Lietas apstākļus tiesa noskaidro tiesas sēdē mutvārdu procesā. Tiesa var izlemt lietu, pamatojoties tikai uz rakstveida pierādījumiem, ja tam rakstveidā piekrīt administratīvā procesa dalībnieki (rakstveida process).

(3) Tiesa izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem viņu tiesības un pienākumus un procesuālo darbību izpildīšanas vai neizpildīšanas sekas saskaņā ar šā likuma 95.panta otrās daļas otro teikumu.

 

85.pants. Administratīvās lietas izskatīšanas atklātums

(1) Administratīvās lietas visās tiesās izskata atklāti.

(2) Tiesas sēžu zālē parasti neielaiž personas, kuras jaunākas par 15 gadiem, ja tās nav administratīvā procesa dalībnieki vai liecinieki.

(3) Pēc motivēta tiesas lēmuma administratīvo lietu var izskatīt slēgtā tiesas sēdē, lai neizpaustu administratīvā procesa dalībnieku dzīves intīmos apstākļus, kā arī, lai aizsargātu valsts, profesionālos, komerciālos vai adopcijas noslēpumus.

(4) Slēgtā tiesas sēdē piedalās administratīvā procesa dalībnieki, bet vajadzības gadījumos, – arī eksperti un tulki.

(5) Slēgtā tiesas sēdē lietu izskata, ievērojot visus tiesvedības noteikumus.

(6) Tiesas nolēmumu pasludina publiski. Lietā, kas ir izskatīta slēgtā tiesas sēdē, vai lietā, kurā administratīvā procesa dalībnieki piekrituši lietas izskatīšanai bez tiesas sēdes, publiski pasludina tiesas nolēmuma ievaddaļu un rezolutīvo daļu.

(7) Ar tiesas atļauju masu saziņas līdzekļu darbiniekiem ir tiesības fiksēt procesa gaitu.

(8) Tiesas sēdē izdarītie ieraksti nav tiražējami vai translējami bez tiesas atļaujas.

240.

 

241.

 

 

242.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 85.panta otro daļu.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 85.panta trešajā daļā vārdus “dzīves intīmos” ar vārdiem “privātās dzīves”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 85.panta sestajā daļā vārdus “lietā, kurā administratīvā procesa dalībnieki piekrituši lietas izskatīšanai bez tiesas sēdes” ar vārdiem “lietā, kura izskatīta rakstveida procesā”.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

100.pants. Administratīvās lietas izskatīšanas atklātums

(1) Administratīvās lietas visās tiesās izskata atklāti.

(2) Pēc motivēta tiesas lēmuma administratīvo lietu var izskatīt slēgtā tiesas sēdē, lai neizpaustu administratīvā procesa dalībnieku privātās dzīves apstākļus, kā arī lai aizsargātu valsts, profesionālos, komerciālos vai adopcijas noslēpumus.

(3) Slēgtā tiesas sēdē piedalās administratīvā procesa dalībnieki, bet, ja nepieciešams, – arī eksperti un tulki.

(4) Slēgtā tiesas sēdē lietu izskata, ievērojot visus tiesvedības noteikumus.

(5) Tiesas nolēmumu pasludina publiski. Lietā, kura izskatīta slēgtā tiesas sēdē, vai lietā, kura izskatīta rakstveida administratīvā procesā, publiski pasludina tiesas nolēmuma ievaddaļu un rezolutīvo daļu.

(6) Ar tiesas atļauju masu saziņas līdzekļu darbiniekiem ir tiesības fiksēt administratīvā procesa gaitu.

(7) Tiesas sēdē izdarītie ieraksti nav tiražējami vai translējami bez tiesas atļaujas.

 

86.pants. Administratīvās lietas vienpersoniska un koleģiāla izskatīšana

(1) Administratīvo lietu pirmās instances tiesā izskata tiesnesis vienpersoniski. Ja lieta ir sevišķi sarežģīta, pirmās instances tiesas priekšsēdētājs var noteikt lietas koleģiālu izskatīšanu. Šajā gadījumā lieta izskatāma trīs pirmās instances tiesas tiesnešu sastāvā.

(2) Apelācijas un kasācijas instances tiesā administratīvo lietu izskata koleģiāli.

 

 

 

101.pants. Administratīvās lietas vienpersoniska un koleģiāla izskatīšana

(1) Administratīvo lietu pirmās instances tiesā izskata tiesnesis vienpersoniski. Ja lieta ir sevišķi sarežģīta, pirmās instances tiesas priekšsēdētājs var noteikt lietas koleģiālu izskatīšanu. Šajā gadījumā lieta izskatāma triju pirmās instances tiesas tiesnešu sastāvā.

(2) Apelācijas un kasācijas instances tiesā administratīvo lietu izskata koleģiāli.

87.pants. Tiesvedības valoda

(1) Tiesvedība notiek valsts valodā.

(2) Dokumentus svešvalodā administratīvā procesa dalībnieki iesniedz, pievienojuši noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

(3) Tiesa var pieļaut atsevišķas procesuālās darbības arī citā valodā, ja to lūdz kāds no administratīvā procesa dalībniekiem un ja pārējie dalībnieki tam piekrīt. Tiesas sēdes protokols un visi tiesas nolēmumi sastādāmi valsts valodā.

(4) Administratīvā procesa dalībniekiem, izņemot juridisko personu pārstāvjus, kuri nepārvalda tiesvedības valodu, tiesa nodrošina tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties procesuālajās darbībās ar tulka palīdzību.

     

102.pants. Tiesvedības valoda

(1) Tiesvedība notiek valsts valodā.

(2) Dokumentus svešvalodā administratīvā procesa dalībnieki iesniedz, pievienojuši noteiktā kārtībā apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

(3) Tiesa var pieļaut atsevišķas procesuālās darbības arī citā valodā, ja to lūdz kāds no administratīvā procesa dalībniekiem un ja pārējie dalībnieki tam piekrīt. Tiesas sēdes protokols un visi tiesas nolēmumi rakstāmii valsts valodā.

(4) Administratīvā procesa dalībniekiem, izņemot juridisko personu pārstāvjus, kuri nepārvalda tiesvedības valodu, tiesa nodrošina tiesības iepazīties ar lietas materiāliem un piedalīties procesuālajās darbībās ar tulka palīdzību.

 

88.pants. Ierobežojumi tiesnesim tiesas spriešanā

(1) Tiesas sēde katrā lietā, kuru izskata pēc būtības, noris nemainīgā tiesnešu sastāvā.

(2) Ja lietas iztiesāšanas procesā kādu no tiesnešiem aizstāj cits tiesnesis, tad lietas iztiesāšanu sāk no jauna.

(3) Neviens no tiesas sastāva tiesnešiem nav tiesīgs izskatīt citu lietu, iekams lietas izskatīšana nav atlikta vai tiesa šajā lietā nav aizgājusi apspriežu istabā, lai taisītu spriedumu vai arī pieņemtu lēmumu par tiesvedības apturēšanu lietā, par tiesvedības izbeigšanu, par lietas atstāšanu bez izskatīšanas.

(4) Šie principi neattiecas uz šā likuma 84. panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem.

243.

 

 

244.

 

 

 

 

245.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246.

 

 

 

 

 

 

 

247.

 

 

 

248.

 

 

 

 

249.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“88.pants. Nepārtrauktģba”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 88.panta trešās daļas palīgteikumu šādā redakcijā: ”..iekams iesāktās lietas iztiesāšana nav pabeigta vai atlikta vai tiesvedība apturēta.”.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 88.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Neviens no tiesas sastāva tiesnešiem nav tiesīgs izskatīt citu lietu, iekams tiesas sēde nav pasludināta par slēgtu (lietas izskatīšana atlikta, tiesa devusies apspriesties vai pasludināts pārtraukums). Nepārtrauktības princips attiecas tikai uz tiesas sēdes laiku tiesas sēžu zālē. Nepārtrauktības princips nekādā veidā nav attiecināms uz rakstveida procesu.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 88.panta 3.daļu šādā redakcijā:

“(3) Neviens no tiesas sastāva tiesnešiem nav tiesīgs izskatīt citu lietu, iekams tiesas sēde nav pasludināta par slēgtu (lietas izskatīšana atlikta, tiesa devusies apspriesties vai pasludināts pārtraukums). Nepārtrauktības princips attiecas tikai uz tiesas sēdes laiku tiesas sēžu zālē.”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt ceturtajā daļā vārdus “šie principi” ar vārdiem “šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi”.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 88.panta ceturtajā daļā vārdus “šā likuma 84. panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem” ar vārdiem “rakstveida procesu (84.panta otrā daļa)”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 88.panta ceturtajā daļā vārdus “šā likuma 84. panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem” ar vārdiem “rakstveida procesu”.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

Atbalstīt

103.pants. Ierobežojumi tiesnesim tiesas spriešanā

(1) Tiesas sēde katrā lietā, kuru izskata pēc būtības, noris nemainīgā tiesnešu sastāvā.

(2) Ja lietas iztiesāšanas procesā kādu no tiesnešiem aizstāj cits tiesnesis, lietas iztiesāšanu sāk no jauna.

(3) Neviens no tiesas sastāva tiesnešiem nav tiesīgs izskatīt citu lietu, iekams tiesas sēde nav pasludināta par slēgtu (lietas izskatīšana atlikta, tiesa devusies apspriesties vai pasludināts pārtraukums). Nepārtrauktības princips attiecas tikai uz tiesas sēdes laiku tiesas sēžu zālē.

(4) Šā panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi neattiecas uz rakstveida procesu.

89.pants. Administratīvās lietas iztiesāšanas tiešums un mutiskums

(1) Pirmās instances un apelācijas instances tiesa, iztiesājot administratīvo lietu, pati pārbauda pierādījumus lietā.

(2) Uz tiesu uzaicinātās un izsauktās personas liecības un paskaidrojumus dod mutvārdiem. Ieprotokolētās agrāk nopratināto liecinieku liecības, rakstveida pierādījumi un citi dokumenti pēc tiesas ieskata tiek nolasīti.

(3) Tiesa, izlemjot lietu, pamatojas uz pierādījumiem, kas pārbaudīti tiesas sēdē.

(4) Šie principi neattiecas uz šā likuma 84. panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem.

250.

 

 

 

 

251.

 

 

 

 

252.

 

 

 

253.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 89.panta otrajā daļā vārdus “pēc tiesas ieskata tiek nolasīti” ar vārdiem “netiek nolasīti, ja visi administratīvā procesa dalībnieki tam piekrīt”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 89.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad lieta tiek izskatīta rakstveida procesā.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 89.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta otrās daļas noteikumus nepiemēro, ja lietu izskata rakstveida procesā.”.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 89.panta ceturtajā daļā vārdus “šā likuma 84. panta otrajā daļā minētajiem gadījumiem” ar vārdiem “rakstveida procesu (84.panta otrā daļa)”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji (izteikts Juridiskās komisijas redakcijā)

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

104.pants. Administratīvās lietas iztiesāšanas tiešums un mutiskums

(1) Pirmās instances un apelācijas instances tiesa, iztiesājot administratīvo lietu, pati pārbauda pierādījumus lietā.

(2) Uz tiesu uzaicinātās un izsauktās personas liecības un paskaidrojumus dod mutvārdos. Ieprotokolētās agrāk nopratināto liecinieku liecības, rakstveida pierādījumi un citi dokumenti netiek nolasīti, ja visi administratīvā procesa dalībnieki tam piekrīt.

(3) Tiesa, izlemjot lietu, pamatojas uz pierādījumiem, kas pārbaudīti tiesas sēdē.

(4) Šā panta otrās daļas noteikumus nepiemēro, ja lietu izskata rakstveida procesā.

 

Otrā sadaļa

TIESA

254.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 2.sadaļas nosaukumu;

attiecīgi mainīt turpmāko sadaļu numerāciju.

Atbalstīt

 

9. nodaļa

Tiesas sastāvs

     

10. nodaļa

Tiesas sastāvs

 

255.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 90. un 91.pantu šādā redakcijā:

“90.pants. Sacģkste

(1) Procesa dalģbnieki realizč savas procesuālās tiesģbas sacģkstes formā.

(2) Sacģkste notiek dalģbniekiem dodot paskaidrojumus, iesniedzot pierādģjumus, tiesai adresčtus pieteikumus, piedaloties liecinieku un ekspertu nopratināøanā, citu pierādģjumu pārbaudč un novčrtčøanā, piedaloties tiesu debatčs un veicot citas procesuālās darbģbas øajā likumā noteiktajā kārtģbā.

91. pants. Tiesneųi

Lietu tiesā izskata likumā "Par tiesu varu" noteiktajā kārtģbā iecelti vai apstiprināti tiesneøi.”

Neatbalstīt

 

90.pants. Jautājumu izlemšana tiesā

Visus jautājumus, kas rodas, izskatot lietu koleģiālā sastāvā, tiesneši izlemj ar balsu vairākumu. Neviens no tiesnešiem nav tiesīgs atturēties no balsošanas.

     

105.pants. Jautājumu izlemšana tiesā

Visus jautājumus, kas rodas, izskatot lietu koleģiālā sastāvā, tiesneši izlemj ar balsu vairākumu. Neviens no tiesnešiem nav tiesīgs atturēties no balsošanas.

 

91.pants. Aizliegums tiesnesim piedalīties lietas atkārtotā izskatīšanā

(1) Tiesnesis, kas piedalījies lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā, nevar piedalīties šīs lietas izskatīšanā apelācijas vai kasācijas instances tiesā, kā arī nevar piedalīties jaunā lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā, ja nolēmums, kas sastādīts, viņam piedaloties, ir atcelts.

(2) Tiesnesis, kas piedalījies lietas izskatīšanā apelācijas vai kasācijas instances tiesā, nevar piedalīties šīs lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā vai apelācijas instances tiesā.

     

106.pants. Aizliegums tiesnesim piedalīties lietas atkārtotā izskatīšanā

(1) Tiesnesis, kas piedalījies lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā, nedrīkst piedalīties šīs lietas izskatīšanā apelācijas vai kasācijas instances tiesā, kā arī piedalīties jaunā lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā, ja nolēmums, kas sastādīts, viņam piedaloties, ir atcelts.

(2) Tiesnesis, kas piedalījies lietas izskatīšanā apelācijas vai kasācijas instances tiesā, nedrīkst piedalīties šīs lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā vai apelācijas instances tiesā.

 

92.pants. Tiesneša atstatīšana vai noraidīšana

(1) Tiesnesis nav tiesīgs piedalīties lietas izskatīšanā:

1) ja viņš šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā piedalījies procesā kā tiesnesis, administratīvā procesa dalībnieks, pārstāvis, liecinieks, eksperts, tulks, prokurors vai tiesas sēdes sekretārs;

2) ja viņš sastāv radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei ar kādu no administratīvā procesa dalībniekiem;

3) ja viņš sastāv radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei ar kādu no tiesnešiem, kas ir tās tiesas sastāvā, kura izskata lietu;

4) ja viņš personīgi tieši vai netieši ir ieinteresēts lietas iznākumā vai ja ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.

(2) Ja pastāv šī panta pirmajā daļā vai šā likuma 91. pantā minētie apstākļi, tiesnesis sevi atstata līdz lietas iztiesāšanas sākumam.

(3) Ja šī panta pirmajā daļā minētos apstākļus tiesnesis atklāj lietas izskatīšanas gaitā, tad tiesnesis sevi atstata tiesas sēdē, norādot sevis atstatīšanas motīvus. Šajā gadījumā tiesa lietas izskatīšanu atliek.

(4) Ja tiesnesis nav sevi atstatījis, tad administratīvā procesa dalībnieki uz šajā pantā minētajiem pamatiem var pieteikt noraidījumu tiesnesim vai visam tiesas sastāvam.

256.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 92.panta pirmās daļas pirmajā punktā vārdu “prokurors”.

Atbalstīt

107.pants. Tiesneša atstatīšana vai noraidīšana

(1) Tiesnesis nav tiesīgs piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš:

1) šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā piedalījies procesā kā tiesnesis, administratīvā procesa dalībnieks, pārstāvis, liecinieks, eksperts, tulks vai tiesas sēdes sekretārs;

2) ir radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei ar kādu no administratīvā procesa dalībniekiem;

3) ir radniecības attiecībās līdz trešajai pakāpei vai svainības attiecībās līdz otrajai pakāpei ar kādu no tiesnešiem, kas ir tās tiesas sastāvā, kura izskata lietu;

4) personiski tieši vai netieši ir ieinteresēts lietas iznākumā vai ja ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti.

(2) Ja pastāv šā panta pirmajā daļā vai šā likuma 106.pantā minētie apstākļi, tiesnesis sevi atstata līdz lietas iztiesāšanas sākumam.

(3) Ja šā panta pirmajā daļā minētos apstākļus tiesnesis atklāj lietas izskatīšanas gaitā, viņš sevi atstata tiesas sēdē, norādot sevis atstatīšanas motīvus. Šajā gadījumā tiesa lietas izskatīšanu atliek.

(4) Ja tiesnesis nav sevi atstatījis, administratīvā procesa dalībnieki uz šajā pantā minētajiem pamatiem var pieteikt noraidījumu tiesnesim vai visam tiesas sastāvam.

 

93.pants. Noraidījuma pieteikšana

(1) Administratīvā procesa dalībnieks var pieteikt noraidījumu tiesnesim vai visam tiesas sastāvam rakstveidā vai mutvārdiem, par ko izdarāms ieraksts tiesas sēdes protokolā.

(2) Noraidījums jāmotivē un jāpieteic, pirms lietu uzsākts izskatīt pēc būtības. Vēlāk noraidījumu var pieteikt tad, ja personai, kura noraidījumu piesaka, noraidījuma pamats kļuvis zināms lietas izskatīšanas laikā.

     

108.pants. Noraidījuma pieteikšana

(1) Administratīvā procesa dalībnieks var pieteikt noraidījumu tiesnesim vai visam tiesas sastāvam rakstveidā vai mutvārdiem, un par to izdarāms ieraksts tiesas sēdes protokolā.

(2) Noraidījums jāmotivē un jāpieteic, pirms lietu uzsāk izskatīt pēc būtības. Vēlāk noraidījumu var pieteikt tad, ja personai, kura noraidījumu piesaka, noraidījuma pamats kļuvis zināms lietas izskatīšanas gaitā.

94.pants. Pieteiktā noraidījuma izskatīšanas kārtība

(1) Ja pieteikts noraidījums, tiesa uzklausa citu administratīvā procesa dalībnieku viedokli un noklausās tiesnesi, kuram noraidījums pieteikts.

(2) Tiesas sēdē pieteikto noraidījumu tiesa izlemj apspriežu istabā.

(3) Lietā, kuru tiesnesis izskata vienpersoniski, pieteikto noraidījumu izlemj pats tiesnesis.

(4) Lietā, kura tiek izskatītā koleģiāli, pieteikto noraidījumu izlemj šādā kārtībā:

1) ja noraidījums pieteikts vienam tiesnesim, to izlemj pārējais tiesas sastāvs. Ja balsis dalās līdzīgi, tiesnesis ir noraidīts.

2) ja noraidījums pieteikts vairākiem tiesnešiem vai visam tiesas sastāvam, to izlemj tā pati tiesa pilnā sastāvā ar balsu vairākumu.

     

109.pants. Pieteiktā noraidījuma izskatīšanas kārtība

(1) Ja pieteikts noraidījums, tiesa uzklausa citu administratīvā procesa dalībnieku viedokli un noklausās tiesnesi, kuram noraidījums pieteikts.

(2) Lēmumu par tiesas sēdē pieteikto noraidījumu ties a pieņem apspriežu istabā.

(3) Lietā, kuru tiesnesis izskata vienpersoniski, lēmumu par pieteikto noraidījumu pieņem pats tiesnesis.

(4) Lietā, kura tiek izskatīta koleģiāli, lēmumu par pieteikto noraidījumu pieņem šādā kārtībā:

1) ja noraidījums pieteikts vienam tiesnesim, lēmumu pieņem pārējais tiesas sastāvs. Ja balsis dalās līdzīgi, tiesnesis ir noraidīts;

2) ja noraidījums pieteikts vairākiem tiesnešiem vai visam tiesas sastāvam, lēmumu pieņem tā pati tiesa pilnā sastāvā ar balsu vairākumu.

 

95.pants. Noraidījuma sekas

(1) Ja noraidīts tiesnesis vai viss tiesas sastāvs, lietu izskata tā pati tiesa citā sastāvā vai cits tiesnesis.

(2) Ja jauna tiesas sastāva izveidošana attiecīgajā tiesā nav iespējama, lietu nosūta cita rajona (pilsētas) tiesai vai citai apgabaltiesai.

(3) Ja noraidījums tiesnesim pieteikts lietas izskatīšanas gaitā, pieteiktā noraidījuma apmierināšanas gadījumā lietas izskatīšanu sāk no sākuma.

     

110.pants. Noraidījuma sekas

(1) Ja noraidīts tiesnesis vai viss tiesas sastāvs, lietu izskata cits tiesnesis vai tā pati tiesa citā sastāvā.

(2) Ja jauna tiesas sastāva izveidošana attiecīgajā tiesā nav iespējama, lietu nosūta cita rajona (pilsētas) tiesai vai citai apgabaltiesai.

(3) Ja noraidījums tiesnesim pieteikts lietas izskatīšanas gaitā, pieteiktā noraidījuma apmierināšanas gadījumā lietas izskatīšanu sāk no sākuma.

10. nodaļa

Administratīvo lietu pakļautība un piekritība

     

11. nodaļa

Administratīvo lietu pakļautība un piekritība

96.pants. Pakļautība

(1) Visas administratīvās lietas tiesā ir izšķiramas saskaņā ar šo likumu.

(2) Jautājumu par lietas pakļautību izšķir tiesa vai tiesnesis. Ja tiesa vai tiesnesis atzīst, ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai, lēmumā jānorāda iestāde, kuras kompetencē ir šī strīda izskatīšana.

(3) Ja tas noteikts šajā likumā, tiesa izskata arī fizisku un juridisku personu pieteikumus, kuriem nav tiesiska strīda rakstura.

257.

 

 

 

258.

 

 

 

 

259.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt 96.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Visas administratģvās lietas ir pakīautas tiesai.”

/Juridiskais birojs/

Izteikt 96.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Visi pārsūdzētie administratīvie akti un faktiskā rīcība kā administratīvās lietas ir izskatāmas tiesā.”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 96.panta otrajā daļā vārdus “šī strīda” ar vārdiem “šīs lietas”.

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

111.pants. Pakļautība

(1) Visus pārsūdzētos administratīvos aktus un faktisko rīcību kā administratīvās lietas izskata tiesā.

(2) Jautājumu par lietas pakļautību izšķir tiesa vai tiesnesis. Ja tiesa vai tiesnesis atzīst, ka lietas izskatīšana nav pakļauta tiesai, lēmumā norādāma iestāde, kuras kompetencē ir šīs lietas izskatīšana.

(3) Ja tas noteikts šajā likumā, tiesa izskata arī fizisko un juridisko personu pieteikumus, kuriem nav tiesiska strīda rakstura.

 

97.pants. Piekritība rajona (pilsētas) tiesai

Visas administratīvās lietas pirmajā instancē izskata rajona (pilsētas) tiesa.

     

112.pants. Piekritība rajona (pilsētas) tiesai

Visas administratīvās lietas pirmajā instancē izskata rajona (pilsētas) tiesa.

98.pants. Pieteikuma iesniegšana tiesā

Pieteikumu administratīvajās lietās fiziskās un juridiskās personas iesniedz tiesā pēc tās iestādes juridiskās adreses, kuras rīcība tiek apstrīdēta, ja likums nenosaka citādi.

260.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 98.pantā vārdu “apstrīdēta” ar vārdu “pārsūdzēta”.

Atbalstīt

113.pants. Pieteikuma iesniegšana tiesā

Pieteikumu administratīvajās lietās fiziskās un juridiskās personas iesniedz tiesā pēc tās iestādes juridiskās adreses, kuras rīcība tiek pārsūdzēta, ja likums nenosaka citādi.

99.pants. Tiesvedībā pieņemtās lietas nodošana citai tiesai

(1) Lietu, kuru tiesa pieņēmusi savā tiesvedībā, ievērojot piekritības noteikumus, tiesa izskata pēc būtības, kaut arī lietas izskatīšanas gaitā būtu mainījusies tās piekritība.

(2) Tiesa var nodot lietas izskatīšanu citai tiesai:

1) ja, izskatot lietu tiesā, atklājas, ka tā pieņemta, pārkāpjot piekritības noteikumus;

2) ja pēc viena vai vairāku tiesnešu atstatīšanas vai noraidīšanas to aizstāšana tai pašā tiesā nav iespējama;

3) ja atzīst, ka šo lietu ātrāk, pilnīgāk un vispusīgāk izskatīs cita tiesa, it īpaši lielākās pierādījumu daļas atrašanās vietā.

(3) Lēmumu par lietas nodošanu citai tiesai administratīvā procesa dalībnieki var pārsūdzēt šajā likumā noteiktā kārtībā.

(4) Lietu nodod izskatīšanai citā tiesā uz tiesas lēmuma pamata, kad notecējis termiņš šā lēmuma pārsūdzēšanai, bet, ja lēmums pārsūdzēts – pēc sūdzības noraidīšanas.

(5) Lietu, kas nosūtīta no vienas tiesas citai, pieņem izskatīšanai tā tiesa, kurai šī lieta nosūtīta.

     

114.pants. Tiesvedībā pieņemtās lietas nodošana citai tiesai

(1) Lietu, kuru tiesa pieņēmusi savā tiesvedībā, ievērojot piekritības noteikumus, tiesa izskata pēc būtības, kaut arī lietas izskatīšanas gaitā būtu mainījusies tās piekritība.

(2) Tiesa var nodot lietas izskatīšanu citai tiesai, ja:

1) izskatot lietu tiesā, atklājas, ka tā pieņemta, pārkāpjot piekritības noteikumus;

2) pēc viena tiesneša vai vairāku tiesnešu atstatīšanas vai noraidīšanas to aizstāšana tai pašā tiesā nav iespējama;

3) atzīst, ka šo lietu ātrāk, pilnīgāk un vispusīgāk izskatīs cita tiesa, it īpaši lielākās pierādījumu daļas atrašanās vietā.

(3) Lēmumu par lietas nodošanu citai tiesai administratīvā procesa dalībnieki var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Lietu nodod izskatīšanai citā tiesā uz tiesas lēmuma pamata, kad beidzies termiņš šā lēmuma pārsūdzēšanai, bet, ja lēmums pārsūdzēts, – pēc sūdzības noraidīšanas.

(5) Lietu, kas nosūtīta no vienas tiesas citai tiesai, pieņem izskatīšanai tā tiesa, kurai šī lieta nosūtīta.

 

11. nodaļa

Valsts nodeva

     

12. nodaļa

Valsts nodeva

100.pants. Valsts nodeva

(1) Par pieteikuma iesniegšanu tiesā ir maksājama valsts nodeva 10 latu apmērā.

(2) Par apelācijas sūdzību valsts nodeva ņemama piecu latu apmērā.

(3) Blakussūdzība par tiesas lēmumu ar valsts nodevu nav apmaksājama.

     

115.pants. Valsts nodeva

(1) Par pieteikuma iesniegšanu tiesā maksājama valsts nodeva desmit latu apmērā.

(2) Par apelācijas sūdzību valsts nodeva ņemama piecu latu apmērā.

(3) Blakussūdzība par tiesas lēmumu ar valsts nodevu nav apliekama.

101.pants. Valsts nodevas atmaksāšana

(1) Samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnīgi vai daļēji šādos gadījumos:

1) ja iemaksāta lielāka nodeva nekā to nosaka likums;

2) ja tiesa atsakās pieņemt pieteikumu;

3) ja izbeidz lietā tiesvedību uz tā pamata, ka tā nav izskatāma šajā likumā noteiktajā kārtībā;

4) ja pieteikumu atstāj bez izskatīšanas uz tā pamata, ka ieinteresētā persona, kas griezusies tiesā, nav ievērojusi attiecīgajai lietu kategorijai noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, ka pieteikumu iesniegusi rīcības nespējīga persona, kā arī tad, ja pieteikumu atstāj bez izskatīšanas pēc pieteicēja lūguma, pirms uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības.

(2) Valsts nodevu atmaksā ar noteikumu, ka pieteikums par tās atmaksāšanu iesniegts tiesā gada laikā kopš summas iemaksas valsts budžetā.

(3) Pieteikums par valsts nodevas atmaksāšanu ir atbrīvots no valsts nodevas samaksas.

(4) Valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata.

261.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 101.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus “attiecīgajai lietu kategorijai”.

Atbalstīt

116.pants. Valsts nodevas atmaksāšana

(1) Samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnīgi vai daļēji šādos gadījumos, ja:

1) iemaksāta lielāka nodeva nekā to nosaka likums;

2) tiesa atsakās pieņemt pieteikumu;

3) tiesvedība lietā tiek izbeigta uz tā pamata, ka lieta nav izskatāma šajā likumā noteiktajā kārtībā;

4) pieteikumu atstāj bez izskatīšanas uz tā pamata, ka ieinteresētā persona, kas griezusies tiesā, nav ievērojusi noteikto lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, ka pieteikumu iesniegusi rīcībnespējīga persona, kā arī tad, ja pieteikumu atstāj bez izskatīšanas pēc pieteicēja lūguma, pirms uzsākta lietas izskatīšana pēc būtības.

(2) Valsts nodevu atmaksā ar noteikumu, ka pieteikums par tās atmaksāšanu iesniegts tiesā gada laikā no dienas, kad attiecīgā summa iemaksāta valsts budžetā.

(3) Pieteikums par valsts nodevas atmaksāšanu ir atbrīvots no valsts nodevas samaksas.

(4) Valsts nodevu atmaksā no valsts budžeta līdzekļiem uz tiesas vai tiesneša lēmuma pamata.

 

102.pants. Valsts nodevas atlīdzināšana valstij

(1) Ja pieteicējs no valsts nodevas samaksas bijis atbrīvots un pieteikums pilnībā vai daļēji apmierināts, valsts nodevu piespriež no atbildētāja šā likuma noteiktā kārtībā.

(2) Ja pieteicēju tiesa ir atbrīvojusi no valsts nodevas samaksas, tad pieteikuma noraidīšanas gadījumā valsts nodeva no pieteicēja netiek ņemta.

     

117.pants. Valsts nodevas atlīdzināšana valstij

(1) Ja pieteicējs no valsts nodevas samaksas bijis atbrīvots un pieteikums pilnībā vai daļēji apmierināts, valsts nodevu piespriež no atbildētāja šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja tiesa ir atbrīvojusi pieteicēju no valsts nodevas samaksas, pieteikuma noraidīšanas gadījumā valsts nodeva no pieteicēja netiek ņemta.

103.pants. Valsts nodevas iemaksa un atmaksa

Valsts nodeva iemaksājama un atmaksājama Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

     

118.pants. Valsts nodevas iemaksa un atmaksa

Valsts nodeva iemaksājama un atmaksājama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

104.pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par valsts nodevu

(1) No valsts nodevas samaksas atbrīvotas šā likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktā minētās institūcijas.

(2) Ja šā likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktā minētās institūcijas atsakās no pieteikuma, kas iesniegts fiziskas personas labā, bet šī fiziskā persona prasa lietas izskatīšanu pēc būtības, valsts nodeva maksājama pēc vispārīgiem noteikumiem.

(3) Administratīvā procesa dalībniekus var atbrīvot no valsts nodevas samaksas arī citos likumā paredzētajos gadījumos.

(4) Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, ir tiesīgi samazināt valsts nodevas apmēru.

262.

 

 

263.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 104.panta otrajā daļā vārdus “fiziskas” un “fiziskā”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 104. panta 4. daļu ar vārdiem “vai atbrīvot no valsts nodevas samaksas”.

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

119.pants. Izņēmumi no vispārīgiem noteikumiem par valsts nodevu

(1) No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šā likuma 27.pantā minētās institūcijas.

(2) Ja šā likuma 27.pantā minētās institūcijas atsakās no pieteikuma, kas iesniegts personas labā, bet šī persona prasa lietas izskatīšanu pēc būtības, valsts nodeva maksājama pēc vispārīgiem noteikumiem.

(3) Administratīvā procesa dalībniekus var atbrīvot no valsts nodevas samaksas arī citos likumā paredzētajos gadījumos.

(4) Tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, ir tiesīgi samazināt valsts nodevas apmēru.

 

105.pants. Lēmuma pārsūdzēšana valsts nodevas jautājumos

Par lēmumu valsts nodevas jautājumos var iesniegt blakussūdzību.

     

120.pants. Lēmuma pārsūdzēšana valsts nodevas jautājumos

Par lēmumu valsts nodevas jautājumos var iesniegt blakussūdzību.

12. nodaļa

Tiesas paziņojumi un izsaukumi

     

13. nodaļa

Tiesas paziņojumi un izsaukumi

106.pants. Aicināšana uz tiesu

(1) Administratīvā procesa dalībniekus aicina uz tiesu ar tiesas pavēsti.

(2) Lieciniekus, ekspertus un tulkus izsauc uz tiesu ar tiesas pavēsti.

(3) Administratīvā procesa dalībniekam aicinājumu uz tiesu paziņo laikus.

     

121.pants. Aicināšana uz tiesu

(1) Administratīvā procesa dalībniekus aicina uz tiesu ar tiesas pavēsti.

(2) Lieciniekus, ekspertus un tulkus izsauc uz tiesu ar tiesas pavēsti.

(3) Administratīvā procesa dalībniekam aicinājumu uz tiesu paziņo laikus.

107.pants. Tiesas pavēste

Pavēstē norāda:

1) aicināmās vai izsaucamās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu vai citu šīs personas norādītu adresi (juridiskai personai – pilnu nosaukumu, juridisko adresi vai citu šīs juridiskās personas norādītu pilnvarota pārstāvja adresi);

2) tiesas nosaukumu un adresi;

3) ierašanās vietu un laiku;

4) lietas nosaukumu, kurā persona aicināta vai izsaukta;

5) norādījumu, kāpēc adresāts tiek aicināts vai izsaukts;

6) norādījumu, ka personai, kura saņēmusi pavēsti sakarā ar adresāta prombūtni, ir pienākums nodot to adresātam;

7) neierašanās sekas.

     

122.pants. Tiesas pavēste

Tiesas pavēstē norāda:

1) aicināmās vai izsaucamās fiziskās personas vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu vai citu šīs personas norādītu adresi (juridiskajai personai – pilnu nosaukumu, juridisko adresi vai citu šīs juridiskās personas norādītu pilnvarota pārstāvja adresi);

2) tiesas nosaukumu un adresi;

3) ierašanās vietu un laiku;

4) tās lietas nosaukumu, kurā persona aicināta vai izsaukta;

5) kāpēc adresāts tiek aicināts vai izsaukts;

6) ka personai, kura saņēmusi pavēsti sakarā ar adresāta prombūtni, ir pienākums nodot to adresātam;

7) neierašanās sekas.

 

108.pants. Pavēstes piegādāšana

(1) Pavēsti parasti piegādā pa pastu vai ziņnesis.

(2) Ja persona pati norādījusi citu sakaru veidu vai gadījums īpaši steidzams, uz tiesas sēdi var aicināt arī izmantojot citus sakaru veidus.

(3) Administratīvā procesa dalībnieks ar tiesneša piekrišanu var saņemt pavēsti piegādāšanai citai lietā aicinātai vai izsauktai personai.

(4) Pavēsti, kuru piegādā ziņnesis vai administratīvā procesa dalībnieks, aicināmajai vai izsaucamajai personai izsniedz personīgi pret parakstu, bet pavēstes paraksta daļu nodod atpakaļ tiesai.

(5) Ja pavēstes piegādātājs nesastop personu viņas dzīvesvietā, tad pavēsti izsniedz kādam no kopā ar adresātu dzīvojošiem pieaugušiem ģimenes locekļiem. Šādā gadījumā pavēstes saņēmējs pavēstes paraksta daļā raksta savu vārdu un uzvārdu, kā arī attiecības ar adresātu, un pavēsti bez kavēšanās nodod adresātam.

(6) Ja uz tiesu aicināmā vai izsaucamā persona atrodas prombūtnē, pavēstes piegādātājs par to izdara atzīmi pavēstes paraksta daļā. Šajā pavēstes daļā pavēstes piegādātājs norāda arī vietu, uz kurieni aizbraucis adresāts, un laiku, kad gaidāma viņa atgriešanās.

(7) Piegādātās pavēstes izsniegšanas laiku atzīmē uz pavēstes paraksta daļā, ko nogādā atpakaļ tiesai.

(8) Personai, kura dzīvo ārvalstīs, pavēste nosūtāma ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas starpniecību vai Latvijas Republikai saistošā starptautiskā līgumā noteiktā kārtībā.

(9) Iestādei vai citai juridiskai personai adresētu pavēsti izsniedz tās attiecīgajai amatpersonai.

(10) Ja pavēste nosūtīta šajā pantā noteiktajā kārtībā, uzskatāms, ka aicināmajai vai izsaucamajai personai ir paziņots par lietas izskatīšanas laiku un vietu, izņemot šī panta sestajā daļā paredzēto gadījumu.

264.

 

 

 

 

 

265.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 108. panta 9. daļu šādā redakcijā:

“(9) Iestādei vai citai juridiskai personai adresētu pavēsti izsniedz iestādes vadītājam vai viņa vietniekam, vai par korespondences pieņemšanu atbildīgajai personai.”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 108.panta desmitajā daļā vārdu “pantā” ar vārdu “nodaļā”.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

123.pants. Tiesas pavēstes piegādāšana

(1) Tiesas pavēsti parasti piegādā pa pastu vai ziņnesis.

(2) Ja persona pati norādījusi citu sakaru veidu vai gadījums ir īpaši steidzams, uz tiesas sēdi var aicināt, arī izmantojot citus sakaru veidus.

(3) Administratīvā procesa dalībnieks ar tiesneša piekrišanu var saņemt tiesas pavēsti piegādāšanai citai lietā aicinātai vai izsauktai personai.

(4) Tiesas pavēsti, kuru piegādā ziņnesis vai administratīvā procesa dalībnieks, aicināmajai vai izsaucamajai personai izsniedz personiski pret parakstu, bet pavēstes paraksta daļu nodod atpakaļ tiesai.

(5) Ja tiesas pavēstes piegādātājs nesastop personu tās dzīvesvietā, pavēsti izsniedz kādam no kopā ar adresātu dzīvojošiem pieaugušajiem ģimenes locekļiem. Šādā gadījumā pavēstes saņēmējs tās paraksta daļā ieraksta savu vārdu un uzvārdu, kā arī attiecības ar adresātu un pavēsti nekavējoties nodod adresātam.

(6) Ja uz tiesu aicināmā vai izsaucamā persona atrodas prombūtnē, tiesas pavēstes piegādātājs par to izdara atzīmi pavēstes paraksta daļā. Šajā pavēstes daļā pavēstes piegādātājs norāda arī vietu, uz kurieni aizbraucis adresāts, un laiku, kad gaidāma viņa atgriešanās.

(7) Piegādātās tiesas pavēstes izsniegšanas laiku atzīmē pavēstes paraksta daļā, ko nogādā atpakaļ tiesai.

(8) Personai, kura dzīvo ārvalstīs, tiesas pavēste nosūtāma ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas starpniecību vai Latvijas Republikai saistošā starptautiskajā līgumā noteiktajā kārtībā.

(9) Iestādei vai citai juridiskajai personai adresētu tiesas pavēsti izsniedz attiecīgajai tās amatpersonai.

(10) Ja tiesas pavēste nosūtīta šajā nodaļā noteiktajā kārtībā, uzskatāms, ka aicināmajai vai izsaucamajai personai ir paziņots par lietas izskatīšanas laiku un vietu, izņemot šā panta sestajā daļā paredzēto gadījumu.

109.pants. Sekas, ko rada atteikšanās pieņemt pavēsti

(1) Ja uz tiesu aicināmā vai izsaucamā persona atsakās pavēsti pieņemt, pavēstes piegādātājs izdara attiecīgu atzīmi pavēstē un nogādā to atpakaļ tiesai.

(2) Atteikšanās pieņemt pavēsti nav šķērslis lietas izskatīšanai.

266.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 109.panta pirmajā daļā vārdu “pavēstē” ar vārdiem “tās paraksta daļā”.

Atbalstīt

124.pants. Sekas, ko rada atteikšanās pieņemt tiesas pavēsti

(1) Ja uz tiesu aicināmā vai izsaucamā persona atsakās tiesas pavēsti pieņemt, pavēstes piegādātājs izdara attiecīgu atzīmi tās paraksta daļā un nogādā to atpakaļ tiesai.

(2) Atteikšanās pieņemt tiesas pavēsti nav šķērslis lietas izskatīšanai.

110.pants. Personas pienākums būt sasniedzamai

Ja persona nav sasniedzama tās norādītajā adresē, pavēsti nosūta uz fiziskās personas dzīvesvietu vai juridiskās personas juridisko adresi. Šajā gadījumā uzskata, ka administratīvā procesa dalībniekam ir paziņots par lietas izskatīšanas laiku un vietu septītajā dienā pēc pavēstes nodošanas pastā.

     

125.pants. Personas pienākums būt sasniedzamai

Ja persona nav sasniedzama tās norādītajā adresē, tiesas pavēsti nosūta uz fiziskās personas dzīvesvietu vai juridiskās personas juridisko adresi. Šajā gadījumā uzskata, ka administratīvā procesa dalībniekam ir paziņots par lietas izskatīšanas laiku un vietu septītajā dienā pēc pavēstes nodošanas pastā.

 

13. nodaļa

Protokoli

     

14. nodaļa

Protokoli

111.pants. Pienākums rakstīt protokolu

(1) Katrā tiesas sēdē raksta tiesas sēdes protokolu.

(2) Šajā likumā paredzētos gadījumos protokolu raksta arī par atsevišķām procesuālajām darbībām, kas izdarītas ārpus tiesas sēdes.

(3) Šā likuma 84. panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos protokolu raksta par tiesas sēdi, kurā pasludina saīsināto spriedumu.

267.

 

 

 

 

268.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 111.panta trešajā daļā vārdus “Šā likuma 84. panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos” ar vārdiem “rakstveida procesā (84.panta otrā daļa)”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 111.panta trešajā daļā vārdus “Šā likuma 84.panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos” ar vārdiem “Rakstveida procesā”.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

Atbalstīt

126.pants. Pienākums rakstīt protokolu

(1) Katrā tiesas sēdē raksta tiesas sēdes protokolu.

(2) Šajā likumā paredzētajos gadījumos protokolu raksta arī par atsevišķām procesuālajām darbībām, kas izpildītas ārpus tiesas sēdes.

(3) Rakstveida procesā protokolu raksta par tiesas sēdi, kurā pasludina saīsināto spriedumu.

112.pants. Protokola saturs

(1) Tiesas sēdes protokolā norāda:

1) gadu, datumu, mēnesi un tiesas sēdes vietu;

2) tiesas nosaukumu, kura izskata lietu, tiesas sastāvu, tiesas sēdes sekretāru, zvērinātu advokātu un prokuroru, kuri piedalās lietā;

3) tiesas sēdes atklāšanas laiku;

4) lietas nosaukumu;

5) ziņas par administratīvā procesa dalībnieku, liecinieku, ekspertu un tulku ierašanos;

6) ziņas par to, ka administratīvā procesa dalībniekiem izskaidrotas viņu procesuālās tiesības un pienākumi;

7) ziņas par to, ka tulki, liecinieki un eksperti brīdināti par kriminālatbildību saskaņā ar krimināllikumu;

8) administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumus, liecinieku liecības, ekspertu mutvārdu paskaidrojumus par viņu atzinumiem, ziņas par lietisko un rakstveida pierādījumu pārbaudi;

9) administratīvā procesa dalībnieku pieteikumus;

10) tiesas rīkojumus un lēmumus, kas nav pieņemti atsevišķu procesuālu dokumentu veidā;

11) to publisko interešu paudēju atzinumu īsu saturu, kuri piedalās lietā;

12) tiesas debašu īsu saturu;

13) ziņas par tiesas aiziešanu apspriežu istabā sprieduma taisīšanai vai lēmuma pieņemšanai;

14) ziņas par tiesas sprieduma vai atsevišķa procesuāla dokumenta veidā pieņemta tiesas lēmuma pasludināšanu;

15) ziņas par sprieduma (lēmuma) saturu, pārsūdzēšanas kārtības un termiņa izskaidrošanu;

16) ziņas par to, kad administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar tiesas sēdes protokolu un pilnu sprieduma (lēmuma) tekstu;

17) tiesas sēdes slēgšanas laiku;

18) tiesas sēdes protokola parakstīšanas laiku.

(2) Tiesas sēdes protokolu paraksta tiesas sēdes priekšsēdētājs un tiesas sēdes sekretārs.

(3) Ārpus tiesas sēdes izdarīto atsevišķo procesuālo darbību protokolam jāatbilst šajā pantā minētajām prasībām.

(4) Šā likuma 84. panta otrajā daļā, 225. panta astotajā daļā un 325. panta piektajā daļā paredzētajos gadījumos protokolā norāda šī panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 15., 16., 17. un 18. punktā prasītās ziņas.

269.

 

 

 

 

270.

 

 

 

271.

 

 

 

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 112.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“tiesas nosaukumu, kura izskata lietu, tiesas sastāvu un tiesas sēdes sekretāru;”.

/Tieslietu ministrija/

Papildināt 112.panta pirmās daļas 5. punktā aiz vārdiem “administratīvā procesa dalībnieku” pēc komata ar vārdiem “viņu pārstāvju”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 112.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, protokolā norāda šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 15., 16., 17., un 18.punktā prasītās ziņas.”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

127.pants. Protokola saturs

(1) Tiesas sēdes protokolā norāda:

1) tiesas sēdes norises laiku (gadu, datumu, mēnesi) un vietu;

2) tās tiesas nosaukumu, kura izskata lietu, tiesas sastāvu un tiesas sēdes sekretāru;

3) tiesas sēdes atklāšanas laiku;

4) lietas nosaukumu;

5) ziņas par administratīvā procesa dalībnieku, viņu pārstāvju, liecinieku, ekspertu un tulku ierašanos;

6) ziņas par to, ka administratīvā procesa dalībniekiem izskaidrotas viņu procesuālās tiesības un pienākumi;

7) ziņas par to, ka tulki, liecinieki un eksperti brīdināti par kriminālatbildību saskaņā ar Krimināllikumu;

8) administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumus, liecinieku liecības, ekspertu mutvārdu paskaidrojumus par viņu atzinumiem, ziņas par lietisko un rakstveida pierādījumu pārbaudi;

9) administratīvā procesa dalībnieku pieteikumus;

10) tiesas rīkojumus un lēmumus, kas nav pieņemti atsevišķu procesuālu dokumentu veidā;

11) to publisko interešu paudēju atzinumu īsu saturu, kuri piedalās lietā;

12) tiesas debašu īsu saturu;

13) ziņas par tiesas aiziešanu uz apspriežu istabu sprieduma taisīšanai vai lēmuma pieņemšanai;

14) ziņas par tiesas sprieduma vai atsevišķa procesuāla dokumenta veidā pieņemta tiesas lēmuma pasludināšanu;

15) ziņas par sprieduma (lēmuma) saturu, pārsūdzēšanas kārtības un termiņa izskaidrošanu;

16) ziņas par to, kad administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar tiesas sēdes protokolu un pilnu sprieduma (lēmuma) tekstu;

17) tiesas sēdes slēgšanas laiku;

18) tiesas sēdes protokola parakstīšanas laiku.

(2) Tiesas sēdes protokolu paraksta tiesas sēdes priekšsēdētājs un sekretārs.

(3) Ārpus tiesas sēdes izdarīto atsevišķo procesuālo darbību protokolam jāatbilst šajā pantā minētajām prasībām.

(4) Ja lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, protokolā norāda šā panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 15., 16., 17. un 18.punktā prasītās ziņas.

 

113.pants. Protokola rakstīšana

(1) Protokolu raksta tiesas sēdes sekretārs.

(2) Ja atbildētājs atzīst pieteikumā minētos prasījumus, to ieraksta tiesas sēdes protokolā un paraksta pieteicējs un atbildētājs. Tāpat ieraksta tiesas sēdes protokolā un paraksta pieteicējs un atbildētājs, ja lietas dalībnieki atzinuši juridiskos faktus.

(3) Ja pieteicējs atsakās no pieteikuma, tad šo atteikumu iesniedz tiesai rakstveidā. To pievieno tiesas sēdes protokolam.

(4) Protokols parakstāms ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc tiesas sēdes pabeigšanas vai atsevišķas procesuālās darbības izdarīšanas, bet sarežģītās lietās – ne vēlāk kā piecu dienu laikā.

(5) Visus pierakstījumus un labojumus protokolā atrunā pirms tiesas sēdes priekšsēdētāja un tiesas sēdes sekretāra parakstiem. Līdz galam neaizpildītās rindas un citas brīvas vietas protokolā pārsvītro. Protokolā nedrīkst tekstu dzēst vai aizkrāsot.

272.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 113.panta otrajā daļā vārdu “lietas” ar vārdu “procesa”.

Atbalstīt

128.pants. Protokola rakstīšana

(1) Protokolu raksta tiesas sēdes sekretārs.

(2) Ja atbildētājs atzīst pieteikumā minētos prasījumus, to ieraksta tiesas sēdes protokolā un paraksta pieteicējs un atbildētājs. Tāpat tiesas sēdes protokolā ieraksta un pieteicējs un atbildētājs paraksta juridiskos faktus, ja procesa dalībnieki tos atzinuši.

(3) Ja pieteicējs atsakās no pieteikuma, šo atteikumu iesniedz tiesai rakstveidā. To pievieno tiesas sēdes protokolam.

(4) Protokols parakstāms ne vēlāk kā triju dienu laikā pēc tiesas sēdes pabeigšanas vai atsevišķas procesuālās darbības izpildīšanas, bet sarežģītās lietās – ne vēlāk kā piecu dienu laikā.

(5) Visus pierakstījumus un labojumus protokolā atrunā pirms tiesas sēdes priekšsēdētāja un sekretāra parakstiem. Līdz galam neaizpildītās rindas un citas brīvas vietas protokolā pārsvītro. Protokolā nedrīkst tekstu dzēst vai aizkrāsot.

 

114.pants. Piezīmes pie protokola

(1) Administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi iepazīties ar protokolu un trīs dienu laikā no tā parakstīšanas dienas var iesniegt rakstveida piezīmes par protokolu, norādīdami tajā esošās nepilnības un nepareizības.

(2) Iesniegtās piezīmes izskata tiesas sēdes priekšsēdētājs piecu dienu laikā. Ja viņš piekrīt piezīmēm, tad apliecina to pareizību un pievieno tās tiesas sēdes protokolam.

(3) Ja tiesas sēdes priekšsēdētājs nepiekrīt iesniegtajām piezīmēm, tās izskatāmas tiesas sēdē tajā pašā tiesas sastāvā, kādā izskatīta lieta, 10 dienu laikā no tās dienas, kad piezīmes izskatījis tiesas sēdes priekšsēdētājs. Ja lieta izskatīta trīs tiesnešu sastāvā un nevar nodrošināt tādu pašu tiesas sastāvu, jautājumu izskata tiesa, kuras sastāvā ir vismaz divi no tiem tiesnešiem, kuri piedalījās lietas izskatīšanā.

(4) Administratīvā procesa dalībniekiem paziņo par tiesas sēdes vietu un laiku. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.

(5) Pēc piezīmju izskatīšanas tiesa pieņem lēmumu par to pareizību vai noraidīšanu. Šis lēmums nav pārsūdzams.

273.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 114.panta piektās daļas otro teikumu.

Atbalstīt

129.pants. Piezīmes pie protokola

(1) Administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi iepazīties ar protokolu un triju dienu laikā no tā parakstīšanas dienas iesniegt rakstveida piezīmes par protokolu, norādot tajā esošās nepilnības un nepareizības.

(2) Iesniegtās piezīmes izskata tiesas sēdes priekšsēdētājs piecu dienu laikā. Ja viņš piekrīt piezīmēm, tad apliecina to pareizību un pievieno tās tiesas sēdes protokolam.

(3) Ja tiesas sēdes priekšsēdētājs nepiekrīt iesniegtajām piezīmēm, tās izskatāmas tiesas sēdē tajā pašā tiesas sastāvā, kādā izskatīta lieta, desmit dienu laikā no tās dienas, kad piezīmes izskatījis tiesas sēdes priekšsēdētājs. Ja lieta izskatīta triju tiesnešu sastāvā un tādu pašu tiesas sastāvu nav iespējams nodrošināt, jautājumu izskata tiesa, kuras sastāvā ir vismaz divi no tiem tiesnešiem, kuri piedalījās lietas izskatīšanā.

(4) Administratīvā procesa dalībniekiem paziņo tiesas sēdes norises laiku un vietu. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai.

(5) Pēc piezīmju izskatīšanas tiesa pieņem lēmumu par to pareizību vai noraidīšanu.

 

14. nodaļa

Procesuālās sankcijas

     

15. nodaļa

Procesuālās sankcijas

115.pants. Procesuālo sankciju veidi

Šajā likumā paredzētos gadījumos tiesa var piemērot šādas procesuālās sankcijas:

1) brīdinājumu;

2) izraidīšanu no sēžu zāles;

3) piespiedu naudu;

4) piespiedu atvešana uz tiesu.

274.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 115.pantā un turpmākajos pantos vārdus “piespiedu nauda” ar vārdiem “naudas sods” (attiecīgajā locījumā).

Neatbalstīt

130.pants. Procesuālo sankciju veidi

Šajā likumā paredzētajos gadījumos tiesa var piemērot šādas procesuālās sankcijas:

1) brīdinājumu;

2) izraidīšanu no sēžu zāles;

3) piespiedu naudu;

4) piespiedu atvešanu uz tiesu.

116.pants. Brīdinājums

Personai, kura traucē kārtību lietas iztiesāšanas laikā, tiesas sēdes priekšsēdētājs izsaka brīdinājumu. Par to izdara atzīmi tiesas sēdes protokolā.

     

131.pants. Brīdinājums

Personai, kura traucē kārtību lietas iztiesāšanas laikā, tiesas sēdes priekšsēdētājs izsaka brīdinājumu. Par to izdara atzīmi tiesas sēdes protokolā.

117.pants. Izraidīšana no sēžu zāles

Ja administratīvā procesa dalībnieks, liecinieks, eksperts vai tulks traucē kārtību atkārtoti, viņu ar tiesas lēmumu var izraidīt no sēžu zāles. Citas klātesošās personas var izraidīt ar tiesas sēdes priekšsēdētāja rīkojumu arī bez iepriekšēja brīdinājuma.

     

132.pants. Izraidīšana no sēžu zāles

Ja administratīvā procesa dalībnieks, liecinieks, eksperts vai tulks traucē kārtību atkārtoti, viņu ar tiesas lēmumu var izraidīt no sēžu zāles. Citas klātesošās personas var izraidīt ar tiesas sēdes priekšsēdētāja rīkojumu arī bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

118.pants. Piespiedu nauda

(1) Tiesa uzliek piespiedu naudu šajā likumā noteiktajos gadījumos un apmēros.

(2) Tiesas lēmuma norakstu par piespiedu naudas uzlikšanu nekavējoties nosūta personai, kurai piespiedu nauda uzlikta.

(3) Persona, kurai jāmaksā piespiedu nauda, 10 dienu laikā pēc lēmuma noraksta saņemšanas var lūgt tiesu, kas uzlikusi piespiedu naudu, atbrīvot viņu no piespiedu naudas samaksas vai samazināt tās apmēru. Šo iesniegumu izskata tiesas sēdē, iepriekš paziņojot par sēdi personai, kurai piespiedu nauda uzlikta. Šīs personas neierašanās nav šķērslis iesnieguma izskatīšanai. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

(4) Amatpersonai uzliktā piespiedu nauda jāsamaksā no saviem personiskajiem līdzekļiem.

275.

 

 

276.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“118.pants. Naudas sods”.

/Deputāts I.Burvis/

Aizstāt terminu “piespiedu nauda” ar terminu “naudas sods”.

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

133.pants. Piespiedu nauda

(1) Tiesa uzliek piespiedu naudu šajā likumā noteiktajos gadījumos un apmēros.

(2) Tiesas lēmuma norakstu par piespiedu naudas uzlikšanu nekavējoties nosūta personai, kurai piespiedu nauda uzlikta.

(3) Persona, kurai jāmaksā piespiedu nauda, desmit dienu laikā pēc lēmuma noraksta saņemšanas var lūgt tiesu, kas uzlikusi piespiedu naudu, atbrīvot to no piespiedu naudas samaksas vai samazināt tās apmēru. Šo iesniegumu izskata tiesas sēdē, iepriekš paziņojot par sēdi personai, kurai piespiedu nauda uzlikta. Šīs personas neierašanās nav šķērslis iesnieguma izskatīšanai. Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

(4) Amatpersonai uzliktā piespiedu nauda jāsamaksā no saviem personiskajiem līdzekļiem.

119.pants. Piespiedu atvešana

(1) Šajā likumā noteiktajos gadījumos tiesa var pieņemt lēmumu par personas piespiedu atvešanu uz tiesu.

(2) Šo lēmumu izpilda tiesas norādītā policijas iestāde.

277.

 

 

278.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 119.pantā vārdus “šajā likumā noteiktajos gadījumos”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 119.pantā vārdu “personas” ar vārdu “liecinieka”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

134.pants. Piespiedu atvešana

(1) Tiesa var pieņemt lēmumu par liecinieka piespiedu atvešanu uz tiesu.

(2) Šo lēmumu izpilda tiesas norādītā policijas iestāde.

Trešā sadaļa

Dalībnieku tiesības un pienākumi

279.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 3.sadaļas nosaukumu;

attiecīgi mainīt turpmāko sadaļu numerāciju.

Atbalstīt

 

 

15. nodaļa

Administratīvā procesa dalībnieku tiesības un pienākumi tiesā

     

16. nodaļa

Administratīvā procesa dalībnieku tiesības un pienākumi tiesā

120.pants. Pieteicēja un atbildētāja procesuālās tiesības

(1) Pieteicējam un atbildētājam ir tiesības:

1) iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus un izgatavot kopijas;

2) piedalīties tiesas sēdē;

3) pieteikt noraidījumus;

4) iesniegt pierādījumus;

5) piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā;

6) pieteikt lūgumus;

7) dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus;

8) izteikt savus argumentus un apsvērumus;

9) celt iebildumus pret citu administratīvā procesa dalībnieku lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem;

10) pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus;

11) saņemt lietā esošo spriedumu un lēmumu norakstus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras tām piešķirtas ar šo likumu.

(2) Pieteicējam bez tam ir tiesības:

1) pilnīgi vai daļēji atteikties no pieteikuma;

2) līdz lietas iztiesāšanas sākumam rakstveidā grozīt pieteikuma pamatu vai priekšmetu, kā arī prasījuma apmēru.

(3) Atbildētājam bez tam ir tiesības celt iebildumus pret pieteikumu, pilnīgi vai daļēji atzīt pieteikumu.

(4) Administratīvā procesa dalībniekiem savas tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi.

280.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 120.panta ceturto daļu, izsakot to kā jaunu pantu nodaļas beigās.

Atbalstīt

135.pants. Pieteicēja un atbildētāja procesuālās tiesības

(1) Pieteicējam un atbildētājam ir tiesības:

1) iepazīties ar lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus un izgatavot kopijas;

2) piedalīties tiesas sēdē;

3) pieteikt noraidījumus;

4) iesniegt pierādījumus;

5) piedalīties pierādījumu pārbaudīšanā;

6) pieteikt lūgumus;

7) dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus;

8) izteikt savus argumentus un apsvērumus;

9) celt iebildumus pret citu administratīvā procesa dalībnieku lūgumiem, argumentiem un apsvērumiem;

10) pārsūdzēt tiesas spriedumus un lēmumus;

11) saņemt lietā esošo spriedumu un lēmumu norakstus, kā arī izmantot citas procesuālās tiesības, kuras viņiem piešķirtas ar šo likumu.

(2) Pieteicējam ir arī tiesības:

1) pilnīgi vai daļēji atteikties no pieteikuma;

2) līdz lietas iztiesāšanas sākumam rakstveidā grozīt pieteikuma pamatu vai priekšmetu, kā arī prasījuma apmēru.

(3) Atbildētājam ir arī tiesības celt iebildumus pret pieteikumu, pilnīgi vai daļēji atzīt pieteikumu.

 

121.pants. Trešās personas tiesības un pienākumi

(1) Par trešo personu administratīvajā procesā var būt fiziskā vai juridiskā persona, kuras tiesības vai pienākumus pret kādu no lietas dalībniekiem var skart spriedums lietā.

(2) Uz trešo personu attiecas administratīvā procesa dalībnieku procesuālās tiesībspējas un rīcībspējas noteikumi. Tai ir administratīvā procesa dalībnieku procesuālās tiesības un pienākumi ar izņēmumiem, kas noteikti šajā likumā.

(3) Trešai personai ar patstāvīgiem prasījumiem ir pieteicēja tiesības un pienākumi.

(4) Trešai personai, kas nepiesaka patstāvīgus prasījumus, ir administratīvā procesa dalībnieku procesuālās tiesības un pienākumi, izņemot tiesības grozīt pieteikuma pamatu vai priekšmetu, atteikties no pieteikuma, atzīt pieteikumu, kā arī prasīt tiesas sprieduma izpildi.

(5) Iesniegumā par trešās personas pieaicināšanu un trešās personas iesniegumā par iestāšanos lietā pieteicēja vai atbildētāja pusē jānorāda, kādēļ trešā persona pieaicināma vai pielaižama piedalīties lietā.

281.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 121.panta pirmo un otro daļu jaunā redakcijā:

“(1) Trešā persona tiek pielaista vai pieaicināta lietā saskaņā ar tiesas lēmumu.

(2) Par tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos lietā, var iesniegt blakussūdzību.”

Atbalstīt

136.pants. Trešās personas tiesības un pienākumi

(1) Trešā persona tiek pielaista vai pieaicināta piedalīties lietā saskaņā ar tiesas lēmumu.

(2) Par tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos lietā, var iesniegt blakussūdzību.

(3) Trešajai personai ar patstāvīgiem prasījumiem ir pieteicēja tiesības un pienākumi.

(4) Trešajai personai, kas nepiesaka patstāvīgus prasījumus, ir administratīvā procesa dalībnieka procesuālās tiesības un pienākumi, izņemot tiesības grozīt pieteikuma pamatu vai priekšmetu, atteikties no pieteikuma, atzīt pieteikumu, kā arī prasīt tiesas sprieduma izpildi.

(5) Iesniegumā par trešās personas pieaicināšanu un trešās personas iesniegumā par iestāšanos lietā pieteicēja vai atbildētāja pusē jānorāda, kādēļ trešā persona pieaicināma vai pielaižama piedalīties lietā.

 

122.pants. Tiesas lēmums par trešās personas pielaišanu vai pieaicināšanu lietā

(1) Trešā persona tiek pielaista vai pieaicināta lietā saskaņā ar tiesas lēmumu.

(2) Par tiesas lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums par trešās personas iestāšanos lietā, var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

282.

 

283.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 122.pantu.

Tieslietu ministrija/

Izslēgt 122.panta otrajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

123.pants. Pārstāvja pilnvaru apjoms

(1) Pilnvarojums vest tiesā lietu dod pārstāvim tiesības pārstāvamā vārdā izdarīt visas procesuālās darbības, izņemot tās, kuru izdarīšanai nepieciešams speciāls pilnvarojums.

(2) Pilnīga vai daļēja atteikšanās no pieteikuma, pieteikuma priekšmeta grozīšana, pieteikuma pilnīga vai daļēja atzīšana, tiesas nolēmuma pārsūdzēšana apelācijas vai kasācijas kārtībā, izpilddokumentu iesniegšana piedziņai, piespriestās mantas vai naudas saņemšana, izpildu lietvedības apturēšana vai izbeigšana īpaši jānorāda pilnvarā, kuru izdevis pārstāvamais.

(3) Pārstāvamajam ir saistošas visas procesuālās darbības, kuras pārstāvis veicis viņam dotās pilnvaras robežās.

284.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 123.pantu šādā redakcijā:

“123.pants. Pārstāvības noformēšana un pārstāvja pilnvaru apjoms

(1) Pārstāvība tiesā noformējama atbilstoši 30.panta prasībām. Uz pārstāvja pilnvaru apjomu attiecināmi 31.panta noteikumi.

(2) Pārstāvim izdotā pilnvarā īpaši jānorāda tiesības pilnīgi vai daļēji atteikties no pieteikuma, grozīt pieteikuma priekšmetu, atzīt pieteikumu pilnīgi vai daļēji, pārsūdzēt tiesas nolēmumu apelācijas vai kasācijas kārtībā, iesniegt piedziņai izpilddokumentu, saņemt piespriesto mantu vai naudu, izbeigt izpildu lietvedību.”.

Atbalstīt

137.pants. Pārstāvības noformēšana un pārstāvja pilnvaru apjoms

(1) Pārstāvība tiesā noformējama atbilstoši šā likuma 36.panta prasībām. Uz pārstāvja pilnvaru apjomu attiecināmi šā likuma 37.panta noteikumi.

(2) Pārstāvim izdotā pilnvarā īpaši norādāmas tiesības pilnīgi vai daļēji atteikties no pieteikuma, grozīt pieteikuma priekšmetu, atzīt pieteikumu pilnīgi vai daļēji, pārsūdzēt tiesas nolēmumu apelācijas vai kasācijas kārtībā, iesniegt piedziņai izpilddokumentu, saņemt piespriesto mantu vai naudu, izbeigt izpildu lietvedību.

 

124.pants. Prokurora un valsts vai pašvaldību institūcijas pārstāvja noraidīšana (atstatījums)

(1) Prokurors vai šā likuma 34. pantā minēto institūciju pārstāvis nevar piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā piedalījies procesā kā pieteicējs, atbildētājs, trešā persona, liecinieks, eksperts, tulks, pārstāvis, tiesnesis vai tiesas sēdes sekretārs, kā arī citos šā likuma 92. pantā noteiktajos gadījumos, un atstata sevi līdz lietas izskatīšanas sākumam.

(2) Ja šī panta pirmajā daļā minētās personas nav sevi atstatījušas, tad administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi pieteikt tām noraidījumu.

(3) Noraidījumu izlemj tiesa šā likuma 94. pantā un 95. pantā noteiktajā kārtībā.

285.

 

286.

 

 

287.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 124.pantu.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 124.panta nosaukumā vārdus “prokurors un”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 124.panta pirmajā daļā vārdus “prokurors vai”.

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 
 

288.

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 125.pantu šādā redakcijā:

“125.pants. Administratīvā procesa dalībnieku pienākums

Administratīvā procesa dalībniekiem savas tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi.”.

Atbalstīt

138.pants. Administratīvā procesa dalībnieku pienākums

Administratīvā procesa dalībniekiem savas tiesības jāizmanto un pienākumi jāpilda godprātīgi.

 

Ceturtā sadaļa

PIERĀDĪJUMI

     

Otrā sadaļa

PIERĀDĪJUMI

16. nodaļa

Vispārīgie noteikumi par pierādījumiem

     

17. nodaļa

Vispārīgie noteikumi par pierādījumiem

125.pants. Pierādījumi

Pierādījumi administratīvajā lietā ir ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti administratīvā procesa dalībnieku prasījumi un iebildumi, kā arī par citiem faktiem, kuriem ir nozīme lietas izspriešanā.

     

139.pants. Pierādījumi

Pierādījumi administratīvajā lietā ir ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti administratīvā procesa dalībnieku prasījumi un iebildumi, kā arī par citiem faktiem, kuriem ir nozīme lietas izspriešanā.

126.pants. Pierādīšanas pienākums

(1) Iestādei jāpierāda tie apstākļi, uz kuriem tā atsaucas kā uz savu iebildumu pamatojumu.

(2) Iestāde var atsaukties tikai uz tiem pamatojumiem, kuri minēti administratīvajā aktā.

(3) Pieteicējam pēc savām iespējām jāpiedalās pierādījumu savākšanā.

(4) Ja administratīvā procesa dalībnieku iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, tiesa savāc tos pēc savas iniciatīvas.

289.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt 126.pantu šādā redakcijā:

“(1) Katram procesa dalģbniekam ir jāpierāda tie fakti, uz kuriem tas atsaucas kā uz savu prasģjumu un un iebildumu pamatojumu.

(2) Pierādģjumus iesniedz procesa dalģbnieki. Ja procesa dalģbniekiem nav iespčjams sašemt nepiecieøamos pierādģjumus, tiesa pčc višu lśguma tos izprasa pati.

(3) Ja tiesa atzģst, ka par kādu no procesa dalģbnieku norādģtajiem faktiem nav iesniegti pierādģjumi, tā pazišo to procesa dalģbniekiem un, ja nepiecieøams, nosaka termišu pierādģjumu iesniegøanai.”

Neatbalstīt

140.pants. Pierādīšanas pienākums

(1) Iestādei jāpierāda tie apstākļi, uz kuriem tā atsaucas kā uz savu iebildumu pamatojumu.

(2) Iestāde var atsaukties tikai uz tiem pamatojumiem, kuri minēti administratīvajā aktā.

(3) Pieteicējam atbilstoši savām iespējām jāpiedalās pierādījumu savākšanā.

(4) Ja administratīvā procesa dalībnieku iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, tiesa savāc tos pēc savas iniciatīvas.

127.pants. Pierādījumu attiecināmība

Tiesa pieņem tikai tos pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā.

     

141.pants. Pierādījumu attiecināmība

Tiesa pieņem tikai tos pierādījumus, kuriem ir nozīme lietā.

 

128.pants. Pierādījumu pieļaujamība

(1) Tiesa pieļauj tikai likumā noteiktos pierādīšanas līdzekļus.

(2) Faktus, kurus saskaņā ar likumu var pierādīt tikai ar noteiktiem pierādīšanas līdzekļiem, nevar nodibināt ne ar kādiem citiem pierādīšanas līdzekļiem.

     

142.pants. Pierādījumu pieļaujamība

(1) Tiesa pieļau j tikai likumā noteiktos pierādīšanas līdzekļus.

(2) Faktus, kurus saskaņā ar likumu var pierādīt tikai ar noteiktiem pierādīšanas līdzekļiem, nevar nodibināt ne ar kādiem citiem pierādīšanas līdzekļiem.

129.pants. Pamats atbrīvošanai no pierādīšanas

(1) Ja faktu tiesa atzīst par vispārzināmu, tas nav jāpierāda.

(2) Fakts, kurš nodibināts ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, nav no jauna jāpierāda, iztiesājot administratīvo lietu, kurā piedalās tie paši administratīvā procesa dalībnieki.

(3) Fakts, kuru likums uzskata par nodibinātu, nav jāpierāda, izskatot lietu.

290.

 

 

 

291.

 

292.

 

 

 

 

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 129.panta otrajā daļā vārdus “kurā piedalās tie paši administratīvā procesa dalībnieki.”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 129.panta otrajā daļā vārdu “likumīgā”.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 129.panta otrajā daļā vārdus “tie paši administratīvā procesa dalībnieki” ar vārdiem “tas pats administratīvā akta adresāts vai trešās personas”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

143.pants. Pamats atbrīvošanai no pierādīšanas

(1) Ja faktu tiesa atzīst par vispārzināmu, tas nav jāpierāda.

(2) Fakts, kurš nodibināts ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, nav no jauna jāpierāda, iztiesājot administratīvo lietu.

(3) Fakts, kuru likums uzskata par nodibinātu, nav jāpierāda, izskatot lietu.

 

130.pants. Pierādījumu novērtēšana

(1) Tiesa novērtē pierādījumus pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatojas uz tiesas sēdē vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, kā arī vadoties no tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un taisnības principiem.

(2) Nekādiem pierādījumiem nav iepriekš noteikta spēka, kas saistītu tiesu.

(3) Tiesa spriedumā norāda, kādēļ tā vienam pierādījumam devusi priekšroku, salīdzinot ar citu, un atzinusi vienus faktus par pierādītiem, bet citus par nepierādītiem.

     

144.pants. Pierādījumu novērtēšana

(1) Tiesa novērtē pierādījumus pēc savas iekšējās pārliecības, kas pamatojas uz tiesas sēdē vispusīgi, pilnīgi un objektīvi pārbaudītiem pierādījumiem, kā arī vadoties no tiesiskās apziņas, kas balstīta uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un taisnības principiem.

(2) Nekādiem pierādījumiem nav iepriekš noteikta spēka, kas saistītu tiesu.

(3) Tiesa spriedumā norāda, kādēļ tā vienam pierādījumam devusi priekšroku salīdzinājumā ar citu pierādījumu, un atzinusi vienus faktus par pierādītiem, bet citus - par nepierādītiem.

17. nodaļa

Pierādījumu nodrošināšana

     

18. nodaļa

Pierādījumu nodrošināšana

131.pants. Pierādījumu nodrošināšanas pieļaujamība

(1) Ja personai ir pamats uzskatīt, ka tai nepieciešamo pierādījumu iesniegšana vēlāk var būt neiespējama vai apgrūtināta, tā var lūgt šos pierādījumus nodrošināt.

(2) Pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu var iesniegt kā līdz lietas ierosināšanai tiesā, tā arī lietas izskatīšanas laikā.

(3) Pierādījumu nodrošināšanu līdz lietas ierosināšanai tiesā izdara tā rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas nodrošināmā pierādījuma avots. Pierādījumu nodrošināšanu pēc lietas ierosināšanas tiesā izdara tiesa, kuras izskatīšanā atrodas lieta.

     

145.pants. Pierādījumu nodrošināšanas pieļaujamība

(1) Ja personai ir pamats uzskatīt, ka tai nepieciešamo pierādījumu iesniegšana vēlāk var būt neiespējama vai apgrūtināta, tā var lūgt šos pierādījumus nodrošināt.

(2) Pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu var iesniegt kā līdz lietas ierosināšanai tiesā, tā arī lietas izskatīšanas laikā.

(3) Pierādījumu nodrošināšanu līdz lietas ierosināšanai tiesā izdara tā rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas nodrošināmā pierādījuma avots. Pierādījumu nodrošināšanu pēc lietas ierosināšanas tiesā izdara tiesa, kuras izskatīšanā atrodas lieta.

132.pants. Pieteikums par pierādījumu nodrošināšanu

Pieteikumā par pierādījumu nodrošināšanu norāda:

1) pieteicēja vārdu, uzvārdu, lietu, kuras izskatīšanai nepieciešams nodrošināt pierādījumus, un tās iespējamos dalībniekus;

2) pierādījumus, kurus nepieciešams nodrošināt;

3) faktus, kuru pierādīšanai šie pierādījumi nepieciešami;

4) iemeslus, kuru dēļ pieteicējs prasa nodrošināt pierādījumus.

     

146.pants. Pieteikums par pierādījumu nodrošināšanu

Pieteikumā par pierādījumu nodrošināšanu norāda:

1) pieteicēja vārdu, uzvārdu, lietu, kuras izskatīšanai nepieciešams nodrošināt pierādījumus, un tās iespējamos dalībniekus;

2) pierādījumus, kurus nepieciešams nodrošināt;

3) faktus, kuru pierādīšanai šie pierādījumi nepieciešami;

4) iemeslus, kuru dēļ pieteicējs prasa nodrošināt pierādījumus.

133.pants. Pieteikuma izskatīšana par pierādījumu nodrošināšanu pirms lietas ierosināšanas tiesā

(1) Pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu izskata tiesas sēdē 10 dienu laikā no tā saņemšanas.

(2) Uz tiesas sēdi aicina pieteicēju un iespējamos administratīvā procesa dalībniekus. Šo personu neierašanās nav šķērslis iesniegtā pieteikuma izskatīšanai.

(3) Pierādījumu nodrošināšanu bez iespējamo administratīvā procesa dalībnieku uzaicināšanas var izdarīt tikai neatliekamos gadījumos vai gadījumos, kad nevar noteikt, kas būs administratīvā procesa dalībnieki.

(4) Liecinieku nopratināšanu, apskati uz vietas un ekspertīzi izdara saskaņā ar šā likuma normām.

(5) Tiesas sēdes protokolu un materiālus, kas savākti, nodrošinot pierādījumus, glabā, līdz tos pieprasa tiesa, kas izskata lietu.

(6) Par tiesas lēmumu atteikties pieņemt pieteikumu var iesniegt blakussūdzību.

     

147.pants. Kārtībā, kādā izskatāms pieteikums par pierādījumu nodrošināšanu pirms lietas ierosināšanas tiesā

(1) Pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu izskata tiesas sēdē desmit dienu laikā no tā saņemšanas dienas.

(2) Uz tiesas sēdi aicina pieteicēju un iespējamos administratīvā procesa dalībniekus. Šo personu neierašanās nav šķērslis iesniegtā pieteikuma izskatīšanai.

(3) Pierādījumu nodrošināšanu bez iespējamo administratīvā procesa dalībnieku uzaicināšanas var izdarīt tikai neatliekamos gadījumos vai gadījumos, kad nav iespējams noteikt, kas būs administratīvā procesa dalībnieki.

(4) Liecinieku nopratināšanu, apskati uz vietas un ekspertīzi izdara saskaņā ar šā likuma normām.

(5) Tiesas sēdes protokolu un materiālus, kas savākti, nodrošinot pierādījumus, glabā, līdz tos pieprasa tiesa, kas izskata lietu.

(6) Par tiesas lēmumu atteikties pieņemt pieteikumu var iesniegt blakussūdzību.

 

134.pants. Pieteikuma izskatīšana par pierādījumu nodrošināšanu pēc lietas ierosināšanas tiesā

(1) Pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu izskata tiesas sēdē saskaņā ar šā likuma normām.

(2) Pieteicējam un citām personām, kuras piedalās lietā, paziņo par sēdes laiku un vietu, tomēr viņu neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

     

148.pants. Kārtība, kādā izskatāms pieteikums par pierādījumu nodrošināšanu pēc lietas ierosināšanas tiesā

(1) Pieteikumu par pierādījumu nodrošināšanu izskata tiesas sēdē saskaņā ar šā likuma normām.

(2) Pieteicējam un citām personām, kuras piedalās lietā, paziņo par sēdes norises laiku un vietu, tomēr viņu neierašanās nav šķērslis iesniegtā pieteikuma izskatīšanai.

135.pants. Tiesas uzdevumi

(1) Ja tiesai, kura izskata lietu, nav iespējams savākt pierādījumus, kas atrodas citā pilsētā vai rajonā, tā uzdod attiecīgajai tiesai izdarīt noteiktas procesuālās darbības.

(2) Lēmumā par tiesas uzdevumu īsi izklāsta izskatāmās lietas būtību un norāda apstākļus, kuri jānoskaidro, un pierādījumus, kuri jāsavāc tiesai, kas izpilda uzdevumu. Šis lēmums ir obligāts tiesai, kurai tas adresēts, un jāizpilda 15 dienu laikā no tiesas uzdevuma saņemšanas.

     

149.pants. Tiesas uzdevumi

(1) Ja tiesai, kura izskata lietu, nav iespējams savākt pierādījumus, kas atrodas citā pilsētā vai rajonā, tā uzdod attiecīgajai tiesai izpildīt noteiktas procesuālās darbības.

(2) Lēmumā par tiesas uzdevumu īsi tiek izklāstīta izskatāmās lietas būtība un norādīti apstākļi, kuri jānoskaidro, un pierādījumi, kuri jāsavāc tiesai, kas izpilda uzdevumu. Šis lēmums ir obligāts tiesai, kurai tas adresēts, un izpildāms 15 dienu laikā no tiesas uzdevuma saņemšanas dienas.

136.pants. Tiesas uzdevumu izpildīšanas kārtība

(1) Tiesas uzdevumus izpilda tiesas sēdē šajā likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā procesa dalībniekiem paziņo par sēdes laiku un vietu, tomēr viņu neierašanās nav šķērslis uzdevuma izpildīšanai.

(2) Protokolus un citus lietas materiālus, kas savākti, izpildot uzdevumu, trīs dienu laikā nosūta tiesai, kas izskata lietu.

     

150.pants. Tiesas uzdevumu izpildīšanas kārtība

(1) Tiesas uzdevumus izpilda tiesas sēdē šajā likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā procesa dalībniekiem paziņo sēdes norises laiku un vietu, tomēr viņu neierašanās nav šķērslis uzdevuma izpildīšanai.

(2) Protokolus un citus lietas materiālus, kas savākti, izpildot uzdevumu, triju dienu laikā nosūta tiesai, kas izskata lietu.

18. nodaļa

Pierādīšanas līdzekļi

     

19. nodaļa

Pierādīšanas līdzekļi

137.pants. Administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumi

(1) Administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumi, kas satur ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti viņu prasījumi vai iebildumi, atzīstami par pierādījumiem, ja tie apstiprinās ar citiem tiesas sēdē pārbaudītiem un novērtētiem pierādījumiem.

(2) Ja viens administratīvā procesa dalībnieks atzīst faktu, uz kuru otrs administratīvā procesa dalībnieks pamato savus prasījumus vai iebildumus, tad tiesa var atzīt šādu faktu par pierādītu, ja tai nav šaubu, ka atzīšana nav notikusi viltus, vardarbības, draudu vai maldības ietekmē vai arī, lai slēptu patiesību.

(3) Ja citu pierādīšanas līdzekļu nav vai arī tie nav pietiekami droši un pieteicējs – fiziskā persona piekrīt zvērēt, tiesa ir tiesīga pieprasīt, lai pieteicējs ar zvērestu apstiprinātu savus paskaidrojumus, kas satur ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti viņa prasījumi vai iebildumi. Par apzināti maldinošu ziņu sniegšanu tiesai pieteicējs ir atbildīgs saskaņā ar krimināllikumu. Pieteicējs zvērestu var nodot tikai personīgi un nekāda pārstāvība nav pieļaujama.

(4) Zvērests kā pierādīšanas līdzeklis nav pieļaujams attiecībā uz tādiem apstākļiem, kurus tiesa jau atzinusi par pierādītiem, kā arī vispārzināmu faktu apstiprināšanai vai atspēkošanai.

293.

 

294.

 

295.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt 137. panta 3. un 4. daļu.

/Deputāts I.Burvis/

Izslēgt 137. panta 3. un 4. daļu.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 137.panta ceturtajā daļā vārdus “kurus tiesa jau atzinusi par pierādītiem” ar vārdiem “kuri nodibināti ar spēkā stājušos tiesas spriedumu”.

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

151.pants. Administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumi

(1) Administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumi, kas satur ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti viņu prasījumi vai iebildumi, atzīstami par pierādījumiem, ja tos apstiprina citi tiesas sēdē pārbaudīti un novērtēti pierādījumi.

(2) Ja viens administratīvā procesa dalībnieks atzīst faktu, uz kuru otrs administratīvā procesa dalībnieks pamato savus prasījumus vai iebildumus, tiesa var atzīt šādu faktu par pierādītu, ja tai nav šaubu, ka atzīšana nav notikusi viltus, vardarbības, draudu vai maldības ietekmē vai arī lai slēptu patiesību.

(3) Ja citu pierādīšanas līdzekļu nav vai arī tie nav pietiekami droši un pieteicējs – fiziskā persona - piekrīt zvērēt, tiesa ir tiesīga pieprasīt, lai pieteicējs ar zvērestu apstiprina savus paskaidrojumus, kas satur ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti viņa prasījumi vai iebildumi. Par apzināti maldinošu ziņu sniegšanu tiesai pieteicējs ir atbildīgs saskaņā ar Krimināllikumu. Pieteicējs zvērestu var nodot tikai personiski un nekāda pārstāvība nav pieļaujama.

(4) Zvērests kā pierādīšanas līdzeklis nav pieļaujams attiecībā uz tādiem apstākļiem, kuri nodibināti ar spēkā stājušos tiesas spriedumu, kā arī vispārzināmu faktu apstiprināšanai vai atspēkošanai.

 

138.pants. Liecinieku liecības

(1) Liecinieks ir persona, kurai zināmi fakti, kas attiecas uz lietu, un kuru tiesa izsaukusi uz tiesas sēdi.

(2) Administratīvā procesa dalībniekam, lūdzot nopratināt liecinieku, jānorāda, kādus lietai nozīmīgus apstākļus liecinieks var apstiprināt.

(3) Nevienam uz tiesu aicinātajam lieciniekam nav tiesību atteikties no liecības došanas, izņemot šā likuma 139. un 140. pantā noteiktos gadījumus, kā arī citos likumos noteiktos gadījumos.

(4) Liecinieku var nopratināt vienīgi par šajā lietā noskaidrojamiem faktiem.

(5) Nevar būt par pierādījumu liecinieka liecības, kas pamatotas uz ziņām, kuru avots nav zināms, vai uz citu personu sniegtajām ziņām, ja šīs personas nav nopratinātas.

296.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 138.panta trešajā daļā vārdus “kā arī citos likumos noteiktos gadījumos”.

Atbalstīt

152.pants. Liecinieku liecības

(1) Liecinieks ir persona, kurai zināmi fakti, kas attiecas uz lietu, un kuru tiesa izsaukusi uz tiesas sēdi.

(2) Administratīvā procesa dalībniekam, lūdzot nopratināt liecinieku, jānorāda, kādus lietai nozīmīgus apstākļus liecinieks var apstiprināt.

(3) Nevienam uz tiesu aicinātajam lieciniekam nav tiesību atteikties no liecības došanas, izņemot šā likuma 153. un 154.pantā noteiktos gadījumus.

(4) Liecinieku var nopratināt vienīgi par šajā lietā noskaidrojamiem faktiem.

(5) Nevar būt par pierādījumu liecinieka liecības, kas pamatotas uz ziņām, kuru avots nav zināms, vai uz citu personu sniegtajām ziņām, ja šīs personas nav nopratinātas.

 

139.pants. Personas, kuras nevar būt par lieciniekiem

Par lieciniekiem nevar izsaukt un nopratināt:

1) garīdznieku – par apstākļiem, kas viņam kļuvuši zināmi, uzklausot grēksūdzi, un personu, kurai pēc viņas amata vai profesijas nav tiesību izpaust viņai uzticētās ziņas – par šīm ziņām;

2) nepilngadīgo – par apstākļiem, kas liecina pret viņa vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām;

3) personu, kas savu fizisko vai psihisko trūkumu dēļ nespēj pareizi uztvert apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;

4) bērnu līdz septiņu gadu vecumam.

297.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 139.panta 1.punkta vārdus “un personu, kurai pēc viņas amata vai profesijas nav tiesību izpaust viņai uzticētās ziņas - par šīm ziņām” kā jaunu 2.punktu, vienlaicīgi izslēdzot vārdu “un”;

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju.

Atbalstīt

153.pants. Personas, kuras nevar būt par lieciniekiem

Par lieciniekiem nevar izsaukt un nopratināt:

1) garīdznieku – par apstākļiem, kas viņam kļuvuši zināmi, uzklausot grēksūdzi;

2) personu, kurai pēc tās amata vai profesijas nav tiesību izpaust tai uzticētās ziņas – par šīm ziņām;

3) nepilngadīgo – par apstākļiem, kas liecina pret viņa vecākiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām;

4) personu, kas savu fizisko vai psihisko trūkumu dēļ nespēj pareizi uztvert apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;

5) bērnu līdz septiņu gadu vecumam.

 

140.pants. Personas, kuras var atteikties liecināt

(1) No pienākuma liecināt var atteikties:

1) administratīvā procesa dalībnieka radinieki taisnā līnijā un sānu līniju pirmajā un otrajā pakāpē, laulātais un pirmās pakāpes svaiņi, kā arī administratīvā procesa dalībnieka ģimenes locekļi;

2) administratīvā procesa dalībnieka aizbildņi un aizgādņi, kā arī personas, kas atrodas administratīvā procesa dalībnieku aizbildnībā vai aizgādnībā;

3) personas, kuras citā lietā tiesājas ar vienu no administratīvā procesa dalībniekiem;

4) persona, ja tās liecības var vērsties pret viņu pašu.

(2) Tiesa izskaidro šī panta pirmajā daļā minētajām personām viņu tiesības atteikties liecināt.

298.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 140.panta otro daļu.

Atbalstīt

154.pants. Personas, kuras var atteikties liecināt

No pienākuma liecināt var atteikties:

1) administratīvā procesa dalībnieka radinieki taisnā līnijā un sānu līniju pirmajā un otrajā pakāpē, laulātais un pirmās pakāpes svaiņi, kā arī administratīvā procesa dalībnieka ģimenes locekļi;

2) administratīvā procesa dalībnieka aizbildņi un aizgādņi, kā arī personas, kas atrodas attiecīgā administratīvā procesa dalībnieka aizbildnībā vai aizgādnībā;

3) personas, kuras citā lietā tiesājas ar vienu no administratīvā procesa dalībniekiem;

4) persona, ja tās liecības var vērsties pret pašu šo personu.

141.pants. Liecinieka pienākumi

(1) Par liecinieku izsauktai personai jāierodas tiesā un jādod patiesa liecība par viņai zināmiem apstākļiem.

(2) Lieciniekam jāatbild uz tiesas un administratīvā procesa dalībnieku jautājumiem.

(3) Ja liecinieks slimības, vecuma, invaliditātes vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties tiesā, tiesa liecinieku var nopratināt viņa atrašanās vietā.

     

155.pants. Liecinieka pienākumi

(1) Par liecinieku izsauktajai personai jāierodas tiesā un jādod patiesa liecība par tai zināmiem apstākļiem.

(2) Lieciniekam jāatbild uz tiesas un administratīvā procesa dalībnieku jautājumiem.

(3) Ja liecinieks slimības, vecuma, invaliditātes vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties tiesā, tiesa liecinieku var nopratināt viņa atrašanās vietā.

 

142.pants. Liecinieka atbildība

(1) Par atteikšanos liecināt tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzinusi par neattaisnojošiem, un par apzināti nepatiesas liecības došanu liecinieks ir atbildīgs saskaņā ar krimināllikumu.

(2) Ja liecinieks neierodas bez attaisnojošiem iemesliem pēc tiesas vai tiesneša izsaukuma, tiesa viņam var uzlikt piespiedu naudu līdz simts latiem vai pieņemt lēmumu par piespiedu atvešanu.

     

156.pants. Liecinieka atbildība

(1) Par atteikšanos liecināt tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzinusi par neattaisnojošiem, un par apzināti nepatiesas liecības došanu liecinieks ir atbildīgs saskaņā ar Krimināllikumu.

(2) Ja liecinieks neierodas bez attaisnojoša iemesla pēc tiesas vai tiesneša izsaukuma, tiesa viņam var uzlikt piespiedu naudu līdz simts latiem vai pieņemt lēmumu par piespiedu atvešanu.

143.pants. Rakstveida pierādījumi

Rakstveida pierādījumi ir tādas ziņas par faktiem, kuriem ir nozīme lietā, kas ar burtu, ciparu un citu rakstisku zīmju vai tehnisku līdzekļu palīdzību ierakstītas dokumentos, citos rakstos, kā arī attiecīgās ierakstu sistēmās (audio, videomagnetofonu lentas, datoru disketes, kompaktdiski, digitālie videodiski).

     

157.pants. Rakstveida pierādījumi

Rakstveida pierādījumi ir tādas ziņas par faktiem, kuriem ir nozīme lietā, kas ar burtu, ciparu un citu rakstisku zīmju vai tehnisku līdzekļu palīdzību ierakstītas dokumentos, citos rakstos, kā arī attiecīgās ierakstu sistēmās (audio, videomagnetofonu lentes, datoru disketes, kompaktdiski, digitālie videodiski).

 

144.pants. Rakstveida pierādījumu iesniegšanas kārtība

(1) Lietas dalībnieks, iesniedzot rakstveida pierādījumu vai lūdzot tādu pieprasīt, norāda, kādus lietā nozīmīgus apstākļus šis pierādījums var apstiprināt.

(2) Rakstveida pierādījumu iesniedz oriģinālā vai noteiktā kārtībā apliecināta noraksta veidā. Norakstu var apliecināt arī tiesnesis. Ja faktu noskaidrošanai, kuriem ir nozīme lietā, pietiek ar rakstveida dokumenta vai cita raksta daļu, tiesā var iesniegt apliecinātu izrakstu no tā.

(3) Oriģināldokumenti, kā arī noteiktā kārtībā apliecināti rakstveida pierādījumi jāiesniedz, ja likumos vai starptautiskajos līgumos paredzēts, ka konkrētos faktus var pierādīt tikai ar oriģināldokumentiem vai noteiktā kārtībā apliecinātiem norakstiem.

(4) Ja tiesā iesniegts rakstveida pierādījuma noraksts vai izraksts no tā, tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieku pamatota lūguma vai pēc savas iniciatīvas ir tiesīga pieprasīt iesniegt oriģinālu, ja tas nepieciešams lietas apstākļu noskaidrošanai.

299.

 

 

300.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 144.panta pirmajā daļā vārdu “Lietas” ar vārdiem “Administratīvā procesa”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 144.panta ceturtajā daļā vārdus “pamatota lūguma” ar vārdiem “motivēta lūguma”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

158.pants. Rakstveida pierādījumu iesniegšanas kārtība

(1) Administratīvā procesa dalībnieks, kurš iesniedz rakstveida pierādījumu vai lūdz to pieprasīt, norāda, kādus lietā nozīmīgus apstākļus šis pierādījums var apstiprināt.

(2) Rakstveida pierādījumu iesniedz oriģinālā vai noteiktā kārtībā apliecināta noraksta veidā. Norakstu var apliecināt arī tiesnesis. Ja to faktu noskaidrošanai, kuriem ir nozīme lietā, pietiek ar rakstveida dokumenta vai cita raksta daļu, tiesā var iesniegt apliecinātu izrakstu no tā.

(3) Oriģināldokumenti, kā arī noteiktā kārtībā apliecināti rakstveida pierādījumi jāiesniedz, ja likumos vai starptautiskajos līgumos paredzēts, ka konkrētos faktus var pierādīt tikai ar oriģināldokumentiem vai noteiktā kārtībā apliecinātiem norakstiem.

(4) Ja tiesā iesniegts rakstveida pierādījuma noraksts vai izraksts no tā, tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieku motivēta lūguma vai pēc savas iniciatīvas ir tiesīga pieprasīt iesniegt oriģinālu, ja tas nepieciešams lietas apstākļu noskaidrošanai.

 

145.pants. Rakstveida pierādījumu pieprasīšanas kārtība

(1) Tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieka motivēta lūguma ir tiesīga pieprasīt rakstveida pierādījumus no iestādēm, citām juridiskām un fiziskām personām.

(2) Administratīvā procesa dalībniekam, kurš lūdz tiesu pieprasīt rakstveida pierādījumu, jāapraksta šis pierādījums un jāmotivē, kāpēc viņš uzskata, ka tas atrodas pie viņa minētās personas.

(3) Iestādes, citas juridiskās un fiziskās personas, kurām nav iespējams tiesai iesniegt pieprasītos rakstveida pierādījumus vai arī iesniegt tos tiesas noteiktajā termiņā, rakstveidā paziņo par to tiesai, norādot iemeslus.

(4) Ja administratīvā procesa dalībnieks atsakās tiesai iesniegt pieprasīto rakstveida pierādījumu, nenoliegdams, ka tas atrodas pie viņa, tad tiesa var atzīt par pierādītiem tos faktus, kuru apstiprināšanai otrs administratīvā procesa dalībnieks atsaucies uz šo rakstveida pierādījumu.

301.

 

 

302.

 

 

303.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 145.panta otro daļu ar vārdiem “vai iestādē”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 145.panta otro daļu ar vārdiem “vai attiecīgā iestādē”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 145. panta 4. daļu aiz vārdiem “pie viņa” ar vārdiem “vai tiesai ir pietiekošs pamats konstatēt, ka šis pierādījums atrodas pie attiecīgā procesa dalībnieka” un tālāk pēc teksta.

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

159.pants. Rakstveida pierādījumu pieprasīšanas kārtība

(1) Tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieka motivēta lūguma ir tiesīga pieprasīt rakstveida pierādījumus no iestādēm, citām fiziskajām un juridiskajām personām.

(2) Administratīvā procesa dalībniekam, kurš lūdz tiesu pieprasīt rakstveida pierādījumu, jāapraksta šis pierādījums un jāmotivē, kāpēc viņš uzskata, ka tas atrodas pie viņa minētās personas vai attiecīgajā iestādē.

(3) Iestādes, citas fiziskās un juridiskās personas, kurām nav iespējams tiesai iesniegt pieprasītos rakstveida pierādījumus vai arī iesniegt tos tiesas noteiktajā termiņā, rakstveidā paziņo par to tiesai, norādot iemeslu.

(4) Ja administratīvā procesa dalībnieks atsakās iesniegt tiesai pieprasīto rakstveida pierādījumu, nenoliegdams, ka tas atrodas pie viņa, tiesa var atzīt par pierādītiem tos faktus, kuru apstiprināšanai otrs administratīvā procesa dalībnieks atsaucies uz šo rakstveida pierādījumu.

 

146.pants. Lietā esošo rakstveida pierādījumu atdošana

Pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā personām, kuras iesniegušas rakstveida pierādījumu oriģinālus, pēc viņu pamatota rakstiska pieprasījuma tiesa šos pierādīšanas līdzekļus atdod. Ja uz šiem pierādījumiem ir atsauce tiesas nolēmumos, lietā atstājami tiesneša apliecināti šo rakstveida pierādījumu noraksti.

304.

 

 

305.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 146.pantā vārdu “pamatota” ar vārdu “motivēta”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 146.pantā vārdu “likumīgā”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

160.pants. Lietā esošo rakstveida pierādījumu atdošana

Pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā personām, kuras iesniegušas rakstveida pierādījumu oriģinālus, pēc viņu motivēta rakstveida pieprasījuma tiesa šos pierādīšanas līdzekļus atdod. Ja uz šiem pierādījumiem ir atsauce tiesas nolēmumos, lietā atstājami tiesneša apliecināti šo rakstveida pierādījumu noraksti.

147.pants. Rakstveida pierādījumu apskate to glabāšanas vietā

Ja rakstveida pierādījumu iesniegšana tiesā ir neiespējama vai apgrūtināta to skaita, apjoma vai citu iemeslu dēļ, tiesa var pieprasīt iesniegt noteiktā kārtā apliecinātus izrakstus no rakstveida pierādījumiem vai arī izdarīt rakstveida pierādījumu apskati un izpēti to glabāšanas vietā.

     

161.pants. Rakstveida pierādījumu apskate to glabāšanas vietā

Ja rakstveida pierādījumu iesniegšana tiesā ir neiespējama vai apgrūtināta to skaita, apjoma vai citu iemeslu dēļ, tiesa var pieprasīt iesniegt noteiktā kārtībā apliecinātus izrakstus no rakstveida pierādījumiem vai arī izdarīt rakstveida pierādījumu apskati un izpēti to glabāšanas vietā.

148.pants. Lietiskie pierādījumi

Lietiskie pierādījumi ir ķermeniskas lietas, kas ar savām īpašībām, īpatnībām vai pašu esamību var noderēt to faktu noskaidrošanai, kuriem ir nozīme lietā.

     

162.pants. Lietiskie pierādījumi

Lietiskie pierādījumi ir ķermeniskas lietas, kas ar savām īpašībām, īpatnībām vai pašu esamību var noderēt to faktu noskaidrošanai, kuriem ir nozīme lietā.

 

149.pants. Lietisko pierādījumu pieprasīšanas kārtība

(1) Administratīvā procesa dalībnieks, kurš iesniedz lietisko pierādījumu vai lūdz to pieprasīt, norāda, kādus lietā nozīmīgus apstākļus šis pierādījums var apstiprināt.

(2) Administratīvā procesa dalībniekam, kurš lūdz tiesu pieprasīt lietisko pierādījumu, jāapraksta šis pierādījums un jāmotivē, kāpēc viņš uzskata, ka tas atrodas pie viņa minētās personas.

(3) Tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieka motivēta lūguma ir tiesīga pieprasīt lietiskos pierādījumus no iestādēm un personām.

(4) Iestādes un personas, kurām nav iespējams tiesai iesniegt pieprasītos lietiskos pierādījumus vai arī iesniegt tos tiesas noteiktajā termiņā, paziņo par to tiesai, norādot iemeslus.

306.

 

 

307.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 149.panta otro daļu ar vārdiem “vai iestādē”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 149.panta otro daļu ar vārdiem “vai attiecīgā iestādē”.

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt

163.pants. Lietisko pierādījumu pieprasīšanas kārtība

(1) Administratīvā procesa dalībnieks, kurš iesniedz lietisko pierādījumu vai lūdz to pieprasīt, norāda, kādus lietā nozīmīgus apstākļus šis pierādījums var apstiprināt.

(2) Administratīvā procesa dalībniekam, kurš lūdz tiesu pieprasīt lietisko pierādījumu, jāapraksta šis pierādījums un jāmotivē, kāpēc viņš uzskata, ka tas atrodas pie viņa minētās personas vai attiecīgajā iestādē.

(3) Tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieka motivēta lūguma ir tiesīga pieprasīt lietiskos pierādījumus no iestādēm un personām.

(4) Iestādes un personas, kurām nav iespējams tiesai iesniegt pieprasītos lietiskos pierādījumus vai arī iesniegt tos tiesas noteiktajā termiņā, paziņo par to tiesai, norādot iemeslu.

150.pants. Lietisko pierādījumu apskate to glabāšanas vietā

Ja lietisko pierādījumu iesniegšana tiesā ir neiespējama vai apgrūtināta to skaita, apjoma vai citu iemeslu dēļ, tiesa var izdarīt lietisko pierādījumu apskati un izpēti to glabāšanas vietā.

     

164.pants. Lietisko pierādījumu apskate to glabāšanas vietā

Ja lietisko pierādījumu iesniegšana tiesā ir neiespējama vai apgrūtināta to skaita, apjoma vai citu iemeslu dēļ, tiesa var izdarīt lietisko pierādījumu apskati un izpēti to glabāšanas vietā.

 

151.pants. Lietisko pierādījumu glabāšana

(1) Lietiskos pierādījumus pievieno lietai vai glabā tiesas lietisko pierādījumu glabātuvē.

(2) Priekšmetus, ko nevar nogādāt tiesā, glabā to atrašanās vietā. Tos apraksta un, ja nepieciešams, nofotografē vai nofilmē. Aprakstus un attēlus pievieno lietai.

(3) Ātri bojājošos lietiskos pierādījumus tiesa apskata nekavējoties, paziņojot par to administratīvā procesa dalībniekiem. Pēc apskates šos lietiskos pierādījumus atdod personām, no kurām tie saņemti.

     

165.pants. Lietisko pierādījumu glabāšana

(1) Lietiskos pierādījumus pievieno lietai vai glabā tiesas lietisko pierādījumu glabātavā.

(2) Priekšmetus, kurus nevar nogādāt tiesā, glabā to atrašanās vietā. Tos apraksta un, ja nepieciešams, nofotografē vai nofilmē. Aprakstus un attēlus pievieno lietai.

(3) Ātri bojājošos lietiskos pierādījumus tiesa apskata nekavējoties, paziņojot par to administratīvā procesa dalībniekiem. Pēc apskates šos lietiskos pierādījumus atdod personām, no kurām tie saņemti.

152.pants. Lietisko pierādījumu atdošana

(1) Lietiskos pierādījumus pēc tiesas sprieduma stāšanās likumīgā spēkā atdod personām, no kurām tie saņemti, vai nodod personām, kurām tiesa atzinusi tiesības uz šīm lietām.

(2) Lietiskos pierādījumus, ko pēc likuma vai tiesas sprieduma nedrīkst atdot administratīvā procesa dalībniekiem vai personām, no kurām tie saņemti, tiesa nodod attiecīgām valsts institūcijām.

(3) Atsevišķos gadījumos lietiskos pierādījumus var atdot pirms sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, ja tas nekaitē lietas izskatīšanai.

308.

 

309.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 152.pantā vārdu “likumīgā”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 152. panta 3. daļu aiz vārda “atdot” ar vārdiem “šā panta 1. un 2. daļā norādītajām personām” un tālāk pēc teksta.

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

166.pants. Lietisko pierādījumu atdošana

(1) Lietiskos pierādījumus pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā atdod personām, no kurām tie saņemti, vai nodod personām, kuru tiesības uz šīm lietām tiesa atzinusi.

(2) Lietiskos pierādījumus, ko saskaņā ar likumu vai tiesas spriedumu nedrīkst atdot administratīvā procesa dalībniekiem vai personām, no kurām tie saņemti, tiesa nodod attiecīgām valsts institūcijām.

(3) Atsevišķos gadījumos lietiskos pierādījumus var atdot pirms sprieduma stāšanās spēkā, ja tas nekaitē lietas izskatīšanai.

 

153.pants. Atbildība par rakstveida un lietisko pierādījumu neiesniegšanu

Ja tiesai nav paziņots, ka nav iespējams iesniegt pieprasītos rakstveida vai lietiskos pierādījumus, vai arī tie nav iesniegti tādu iemeslu dēļ, ko tiesa atzinusi par neattaisnojošiem, tiesa var uzlikt vainīgajām personām piespiedu naudu līdz divdesmit pieciem latiem. Piespiedu naudas samaksa neatbrīvo šīs personas no pienākuma iesniegt tiesas pieprasītos pierādījumus.

310.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Aizstāt 153. pantā vārdus “divdesmit pieciem” ar vārdiem “simts”.

Neatbalstīt

167.pants. Atbildība par rakstveida un lietisko pierādījumu neiesniegšanu

Ja tiesai nav paziņots, ka nav iespējams iesniegt pieprasītos rakstveida vai lietiskos pierādījumus, vai arī tie nav iesniegti tādu iemeslu dēļ, ko tiesa atzinusi par neattaisnojošiem, tiesa var uzlikt vainīgajām personām piespiedu naudu līdz divdesmit pieciem latiem. Piespiedu naudas samaksa neatbrīvo šīs personas no pienākuma iesniegt tiesas pieprasītos pierādījumus.

154.pants. Ekspertīze

(1) Ekspertīzi lietā tiesa nosaka gadījumos, kad lietai nozīmīgu faktu noskaidrošanai nepieciešamas speciālas zināšanas zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē. Nepieciešamības gadījumā tiesa nosaka vairākas ekspertīzes.

(2) Ekspertīzi izdara attiecīgu ekspertīzes iestāžu eksperti vai citi speciālisti. Ekspertu izrauga tiesa, ņemot vērā administratīvā procesa dalībnieku viedokļus. Nepieciešamības gadījumā var tikt izraudzīti vairāki eksperti.

(3) Administratīvā procesa dalībniekiem ir tiesības iesniegt tiesai jautājumus, par kuriem, pēc viņu domām, ekspertam jādod atzinums. Jautājumus, kuros nepieciešams eksperta atzinums, nosaka tiesa. Administratīvā procesa dalībnieku uzdoto jautājumu noraidīšana tiesai ir jāmotivē.

(4) Tiesa lēmumā par ekspertīzes noteikšanu norāda, par kādiem jautājumiem nepieciešams eksperta atzinums un kam uzdots izdarīt ekspertīzi.

(5) Ekspertīzi izdara tiesā vai arī ārpus tiesas, ja tās izdarīšana tiesā ir neiespējama vai apgrūtināta.

     

168.pants. Ekspertīze

(1) Ekspertīzi lietā tiesa nosaka gadījumos, kad lietai nozīmīgu faktu noskaidrošanai nepieciešamas speciālas zināšanas zinātnē, tehnikā, mākslā vai citā nozarē. Ja nepieciešams tiesa nosaka vairākas ekspertīzes.

(2) Ekspertīzi izdara attiecīgo ekspertīzes iestāžu eksperti vai citi speciālisti. Ekspertu izrauga tiesa, ņemot vērā administratīvā procesa dalībnieku viedokļus. Ja nepieciešams var izraudzīt vairākus ekspertus.

(3) Administratīvā procesa dalībniekiem ir tiesības iesniegt tiesai jautājumus, par kuriem, pēc viņu domām, ekspertam jādod atzinums. Jautājumus, kuros nepieciešams eksperta atzinums, nosaka tiesa. Tiesai ir pienākums motivēt administratīvā procesa dalībnieku uzdoto jautājumu noraidīšanu.

(4) Tiesa lēmumā par ekspertīzes noteikšanu norāda, par kādiem jautājumiem nepieciešams eksperta atzinums un kam uzdots izdarīt ekspertīzi.

(5) Ekspertīzi izdara tiesā vai arī ārpus tiesas, ja tās izdarīšana tiesā ir neiespējama vai apgrūtināta.

155.pants. Eksperta pienākumi un tiesības

(1) Par ekspertu izraudzītajai personai jāierodas pēc tiesas izsaukuma.

(2) Ja izsauktais eksperts neierodas tiesas sēdē tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzinusi par neattaisnojošiem, viņu var sodīt ar piespiedu naudu līdz piecdesmit latiem.

(3) Ekspertam ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, uzdot jautājumus administratīvā procesa dalībniekiem un lieciniekiem, kā arī lūgt tiesu izprasīt papildu materiālus.

(4) Eksperts dod objektīvu atzinumu savā vārdā un ir personīgi atbildīgs par to.

(5) Eksperts var atteikties no atzinuma došanas, ja viņam izsniegtie izpētāmie materiāli nav pietiekami vai ja uzdotie jautājumi pārsniedz viņa speciālo zināšanu robežas. Šajos gadījumos eksperts rakstveidā ziņo tiesai, ka atzinumu dot nav iespējams.

(6) Par atteikšanos bez attaisnojošiem iemesliem no savu pienākumu pildīšanas vai par apzināti nepatiesa atzinuma došanu eksperts ir atbildīgs saskaņā ar krimināllikumu.

     

169.pants. Eksperta pienākumi un tiesības

(1) Par ekspertu izraudzītajai personai jāierodas pēc tiesas izsaukuma.

(2) Ja izsauktais eksperts neierodas tiesas sēdē tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzinusi par neattaisnojošiem, viņu var sodīt ar piespiedu naudu līdz piecdesmit latiem.

(3) Ekspertam ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem, uzdot jautājumus administratīvā procesa dalībniekiem un lieciniekiem, kā arī lūgt tiesu izprasīt papildu materiālus.

(4) Eksperts dod objektīvu atzinumu savā vārdā un ir personiski atbildīgs par to.

(5) Eksperts var atteikties no atzinuma došanas, ja viņam izsniegtie izpētāmie materiāli nav pietiekami vai ja uzdotie jautājumi pārsniedz viņa speciālo zināšanu ietvarus. Šajos gadījumos eksperts rakstveidā paziņo tiesai, ka atzinumu dot nav iespējams.

(6) Par atteikšanos bez attaisnojoša iemesla no savu pienākumu pildīšanas vai par apzināti nepatiesa atzinuma došanu eksperts ir atbildīgs saskaņā ar Krimināllikumu.

 

156.pants. Eksperta atstatīšana vai noraidīšana

(1) Eksperts nevar piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā piedalījies procesā kā tiesnesis, kā arī šā likuma 92. pantā noteiktajos gadījumos.

(2) Eksperts bez tam nevar piedalīties lietas izskatīšanā arī tad:

1) ja viņš pēc dienesta stāvokļa vai citādi ir vai ir bijis atkarīgs no kāda administratīvā procesa dalībnieka;

2) ja kāds no administratīvā procesa dalībniekiem izskatāmajā lietā līdz lietas ierosināšanai tiesā ir bijis saistīts ar šā eksperta profesionālo pienākumu izpildi;

3) ja noskaidrojies, ka viņš nav kompetents attiecīgajā jautājumā.

(3) Ja pastāv šī panta pirmajā un otrajā daļā minētie apstākļi, ekspertam sevi jāatstata līdz lietas iztiesāšanas sākumam.

(4) Ja eksperts nav sevi atstatījis, tad administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi pieteikt noraidījumu ekspertam.

(5) Noraidījumu ekspertam piesaka un tiesa to izlemj šā likuma 93. un 94. pantā noteiktajā kārtībā.

311.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 156.panta pirmo daļu aiz vārdiem “kā arī” ar vārdu “citos”.

Atbalstīt

170.pants. Eksperta atstatīšana vai noraidīšana

(1) Eksperts nevar piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš šīs lietas iepriekšējā izskatīšanā piedalījies procesā kā tiesnesis, kā arī citos šā likuma 107.pantā noteiktajos gadījumos.

(2) Eksperts nevar piedalīties lietas izskatīšanā arī tad, ja:

1) viņš pēc dienesta stāvokļa vai citādi ir vai ir bijis atkarīgs no kāda administratīvā procesa dalībnieka;

2) kāds no administratīvā procesa dalībniekiem izskatāmajā lietā līdz lietas ierosināšanai tiesā ir bijis saistīts ar šā eksperta profesionālo pienākumu izpildi;

3) noskaidrojies, ka viņš nav kompetents attiecīgajā jautājumā.

(3) Ja pastāv šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie apstākļi, eksperta pienākums ir sevi atstatīt līdz lietas iztiesāšanas sākumam.

(4) Ja eksperts nav sevi atstatījis, administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi pieteikt ekspertam noraidījumu.

(5) Noraidījumu ekspertam piesaka un tiesa to izlemj šā likuma 108. un 109.pantā noteiktajā kārtībā.

 

157.pants. Eksperta atzinums

(1) Eksperta atzinumam jābūt motivētam un pamatotam.

(2) Eksperts atzinumu izsaka rakstveidā un iesniedz tiesai. Eksperta atzinumam jāsatur precīzs izdarīto pētījumu apraksts, to rezultātā izdarītie secinājumi un motivētas atbildes uz tiesas uzdotajiem jautājumiem. Ja eksperts, izdarot ekspertīzi, konstatē apstākļus, kuriem ir nozīme lietā un par kuriem viņam jautājumi nav uzdoti, viņš ir tiesīgs savā atzinumā norādīt uz šiem apstākļiem.

(3) Ja izraudzīti vairāki eksperti, viņi ir tiesīgi savā starpā apspriesties. Ja eksperti nonāk pie kopīga atzinuma, tad to paraksta visi eksperti. Ja ekspertu domas nesaskan, katrs eksperts raksta atsevišķu atzinumu.

     

171.pants. Eksperta atzinums

(1) Eksperta atzinumam jābūt motivētam un pamatotam.

(2) Eksperts atzinumu izsaka rakstveidā un iesniedz tiesai. Eksperta atzinumam jāsatur precīzs veikto pētījumu apraksts, to rezultātā izdarītie secinājumi un motivētas atbildes uz tiesas uzdotajiem jautājumiem. Ja eksperts, izdarot ekspertīzi, konstatē apstākļus, kuriem ir nozīme lietā un par kuriem viņam jautājumi nav uzdoti, viņš ir tiesīgs savā atzinumā norādīt uz šiem apstākļiem.

(3) Ja izraudzīti vairāki eksperti, viņi ir tiesīgi savā starpā apspriesties. Ja eksperti nonāk pie kopīga atzinuma, to paraksta visi eksperti. Ja ekspertu domas nesaskan, katrs eksperts raksta atsevišķu atzinumu.

158.pants. Eksperta atzinuma novērtēšana

(1) Eksperta atzinumu tiesa novērtē pēc šā likuma 130. panta noteikumiem.

(2) Ja eksperta atzinums nav pietiekami skaidrs vai ir nepilnīgs, tiesa var noteikt papildu ekspertīzi, uzdodot tās izdarīšanu tam pašam ekspertam.

(3) Ja eksperta atzinums nav pamatots, kā arī, ja vairāku ekspertu atzinumi ir pretrunīgi, tiesa var noteikt atkārtotu ekspertīzi, uzdodot tās izdarīšanu citam ekspertam vai ekspertiem.

     

172.pants. Eksperta atzinuma novērtēšana

(1) Eksperta atzinumu tiesa novērtē pēc šā likuma 144.panta noteikumiem.

(2) Ja eksperta atzinums nav pietiekami skaidrs vai ir nepilnīgs, tiesa var noteikt papildu ekspertīzi, uzdodot tās izdarīšanu tam pašam ekspertam.

(3) Ja eksperta atzinums nav pamatots, kā arī tad, ja vairāku ekspertu atzinumi ir pretrunīgi, tiesa var noteikt atkārtotu ekspertīzi, uzdodot tās izdarīšanu citam ekspertam vai ekspertiem.

 

159.pants. Publisko interešu pārstāvja atzinums

(1) Šā likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktā minētās juridiskās personas likumā paredzētajos gadījumos piedalās administratīvajā procesā tiesā un savas kompetences ietvaros dod atzinumu mutvārdiem vai rakstveidā. Tiesas nepievienošanās atzinumam jāmotivē lietā pieņemtajā spriedumā vai lēmumā.

(2) Tiesa pēc pieteicēja vai atbildētāja lūguma vai arī pēc savas iniciatīvas var pieaicināt šā likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktā minētās juridiskās personas atzinuma sniegšanai arī gadījumos, kad likums to neparedz.

(3) Šajā pantā minētos atzinumus tiesa novērtē kā pierādījumu.

312.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 159.pantu jaunā redakcijā:

“159.pants. Personu apvienības viedoklis (Amicus curiae)

(1) Personu apvienība, kas uzskatāma par atzītu interešu pārstāvi kādā nozarē un no kuras var sagaidīt lietpratīgus atzinumus, var rakstveidā lūgt tiesai atļauju iesniegt savu viedokli par faktiem vai tiesībām attiecīgajā nozarē.

(2) Tiesa pieņem lēmumu par šā panta pirmajā daļā minētā viedokļa pieņemšanu, pirms tam uzklausot pārējos administratīvā procesa dalībniekus.

(3) Ja tiesa uzskata, ka attiecīgās personu apvienības viedoklis var palīdzēt tiesai pieņemt objektīvu lēmumu lietā, tad tiesa nosaka jautājumus, par kuriem personu apvienība var iesniegt savu viedokli. Jautājumiem jābūt saistītiem ar izskatāmo lietu. Personu apvienība nevar dot faktisku vai tiesisku novērtējumu konkrētajā administratīvajā lietā.

(4) Ja tiesa uzskata, ka saņemtais viedoklis atbilst šī panta trešās daļas prasībām, tad tiesa to izsūta visiem administratīvā procesa dalībniekiem un nosaka termiņu, kurā dalībnieki var izteikt savu viedokli par to. Saņemto administratīvā procesa dalībnieku viedokļu kopijas tiesa izsūta pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem.”.

Atbalstīt

173.pants. Personu apvienības viedoklis (Amicus curiae)

(1) Personu apvienība, kas uzskatāma par atzītu interešu pārstāvi kādā nozarē un no kuras var sagaidīt lietpratīgus atzinumus, var rakstveidā lūgt tiesai atļauju iesniegt savu viedokli par faktiem vai tiesībām attiecīgajā nozarē.

(2) Tiesa pieņem lēmumu par šā panta pirmajā daļā minētā viedokļa pieņemšanu, pirms tam uzklausot pārējos administratīvā procesa dalībniekus.

(3) Ja tiesa uzskata, ka attiecīgās personu apvienības viedoklis var palīdzēt tiesai pieņemt objektīvu lēmumu lietā, tā nosaka jautājumus, par kuriem personu apvienība var iesniegt savu viedokli. Jautājumiem jābūt saistītiem ar izskatāmo lietu. Personu apvienība nevar dot faktisku vai tiesisku novērtējumu konkrētajā administratīvajā lietā.

(4) Ja tiesa uzskata, ka saņemtais viedoklis atbilst šā panta trešās daļas prasībām, tā izsūta šo viedokli visiem administratīvā procesa dalībniekiem un nosaka termiņu, kurā dalībnieki var izteikt savu viedokli par to. Saņemto administratīvā procesa dalībnieku viedokļu kopijas tiesa izsūta pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem.

 

 

Piektā sadaļa

TIESVEDĪBA PIRMĀS INSTANCES TIESĀ

     

Trešā sadaļa

TIESVEDĪBA PIRMĀS INSTANCES TIESĀ

19. nodaļa

Pieteikuma iesniegšana

     

20. nodaļa

Pieteikuma iesniegšana

160.pants. Pieteikuma priekšmets

Pieteikumu var iesniegt:

1) par administratīvā akta izdošanu, atcelšanu vai spēkā esamību;

2) par iestādes faktisko rīcību publisko tiesību jomā;

3) par aizliegumu iestādei izdot noteikta satura administratīvo aktu vai realizēt noteiktu faktisku rīcību;

4) par konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu.

313.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 160.panta 3.punktu.

Atbalstīt

174.pants. Pieteikuma priekšmets

Pieteikumu var iesniegt par:

1) administratīvā akta izdošanu, atcelšanu vai spēkā esamību;

2) iestādes faktisko rīcību publisko tiesību jomā;

3) konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu.

161.pants. Personas, kuras var iesniegt pieteikumu tiesā

(1) Pieteikumu var iesniegt jebkura pilngadīga un rīcībspējīga fiziska persona un juridiska persona.

(2) Nepilngadīgas (izņemot šā likuma 20. panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus) vai rīcībnespējīgas personas interesēs pieteikumu iesniedz šīs personas likumiskais pārstāvis.

(3) Juridiskās personas, kurām saskaņā ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem piešķirtas tiesības būt procesa dalībniekiem kā publisko interešu pārstāvjiem, un citi likumiskie pārstāvji var iesniegt pieteikumu, lai aizstāvētu aizskartās vai apstrīdētās fizisko personu tiesības.

314.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 161.pantu.

Atbalstīt

 

162.pants. Pieteicēja tiesiskās intereses

Pieteikumu, izņemot likumā noteiktos gadījumos, var iesniegt tikai tā persona, kuras tiesības vai intereses ir aizskartas vai var tikt aizskartas.

     

175.pants. Pieteicēja tiesiskās intereses

Pieteikumu, izņemot likumā noteiktos gadījumus, var iesniegt tikai tā persona, kuras tiesības vai intereses ir aizskartas vai var tikt aizskartas.

 

163.pants. Pieteikuma forma un saturs

(1) Pieteikumu var iesniegt mutvārdos vai rakstveidā. Mutvārdu pieteikumu ieraksta protokolā-pieteikumā, kuru paraksta pieteicējs un amatpersona, kas pieteikumu sastādījusi.

(2) Pieteikumā norāda:

1) tiesas nosaukumu, kurai iesniedz pieteikumu;

2) pieteicēja, kā arī viņa pārstāvja, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu;

3) atbildētāja nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi);

4) iespējamās trešās personas vārdu, uzvārdu un dzīves vietu vai juridiskai personai – nosaukumu un atrašanās vietu (juridiskā adrese);

5) pieteikuma priekšmetu;

6) pieteikuma pamatu un pierādījumus, kas to apstiprina;

7) pieteicēja prasījumu;

8) pieteikumam pievienoto dokumentu sarakstu;

9) pieteikuma sastādīšanas laiku un citas ziņas, kas nepieciešamas lietas izskatīšanai.

(3) Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu pieteicēja vārdā ceļ pārstāvis, viņš pieteikumam pievieno pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu iesniegt pieteikumu.

315.

 

 

316.

 

 

 

317.

 

 

 

318.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319.

 

 

 

 

 

 

 

 

320.

 

 

 

 

 

321.

 

 

322.

 

 

 

 

 

 

 

 

323.

/Deput āti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 163. panta 1. daļu pirms vārda “amatpersona” ar vārdu “tiesas”.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt 163.panta otro daļu pēc vārdiem “personas kods” ar vārdiem “ja personai šāds kods ir piešķirts”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 163. panta 2. daļu aiz vārdiem “personas kodu” ar vārdiem, “ja personai šāds kods ir piešķirts” un tālāk pēc teksta.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 163.panta otro daļu jaunā redakcijā:

“(2) Pieteikumā ir jānorāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai iesniegts pieteikums;

2) pieteicēja, kā arī viņa pārstāvja, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis, vārds, uzvārds, dzīvesvieta. Ja pieteicējs vai viņa pārstāvis juridiska persona, tad jānorāda tās nosaukums, reģistrācijas numurs un atrašanās vieta (juridiskā adrese);

3) iestādes nosaukums un atrašanās vieta;

4) pieteikuma pamatu un pierādījumus, kas to apstiprina;

5) prasījumu;

6) pieteikumam pievienoto dokumentu sarakstu, ja tādi ir pievienoti;

7) pieteikuma sastādīšanas vietu un laiku.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 163.panta otrās daļas otro punktu šādā redakcijā:

“2) pieteicēja, kā arī viņa pārstāvja, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu, dzīvesvietu. Ja pieteicējs vai viņa pārstāvis ir juridiska persona, tad norāda tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridiskā adrese);”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 163.panta otro daļu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

“8) pieteikuma summu, ja pieteikumā ietverts naudā novērtējams prasījums;”;

attiecīgi mainīt turpmāko punktu numerāciju;.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 163.panta trešajā daļā vārdu “ceļ” ar vārdu “iesniedz”.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 163.panta jaunu trešo daļu šādā redakcijā, attiecīgi mainot pārējo daļu numerāciju:

“(3) Pieteikumā var norādīt:

1) personas kodu un dzimšanas datus;

2) atbildētāja nosaukums, atrašanās vieta un institūcijas, kuras to pārstāv;

3) citas ziņas, kas var būt svarīgas lietas izskatīšanai.”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 163.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pieteikumā var norādīt:

1) atbildētāja nosaukumu, atrašanās vietu un institūcijas, kuras to pārstāv;

2) pieteikuma summu, ja pieteikumā ietverts naudā novērtējams prasījums;

3) citas ziņas, kas var būt svarīgas lietas izskatīšanai.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

176.pants. Pieteikuma forma un saturs

(1) Pieteikumu var iesniegt mutvārdos vai rakstveidā. Mutvārdu pieteikumu ieraksta protokolā-pieteikumā, kuru paraksta pieteicējs un tiesas amatpersona, kas pieteikumu sastādījusi.

(2) Pieteikumā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai iesniegts pieteikums;

2) pieteicēja, kā arī viņa pārstāvja, ja pieteikumu iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas datumu un dzīvesvietu. Ja pieteicējs vai viņa pārstāvis ir juridiskā persona, norāda tās nosaukumu, reģistrācijas numuru un atrašanās vietu (juridisko adresi);

3) iestādes nosaukumu un atrašanās vietu;

4) pieteikuma pamatu un pierādījumus, kas to apstiprina;

5) prasījumu;

6) pieteikumam pievienoto dokumentu sarakstu, ja tādi ir pievienoti;

7) pieteikuma sastādīšanas vietu un laiku.

(3) Pieteikumā var norādīt:

1) atbildētāja nosaukumu, atrašanās vietu un institūcijas, kuras to pārstāv;

2) pieteikuma summu, ja pieteikumā ietverts naudā novērtējams prasījums;

3) citas ziņas, kas var būt svarīgas lietas izskatīšanai.

(4) Pieteikumu paraksta pieteicējs vai viņa pārstāvis. Ja pieteikumu pieteicēja vārdā iesniedz pārstāvis, viņš pieteikumam pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, kas apliecina pārstāvja pilnvarojumu iesniegt pieteikumu.

 

164.pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņš

(1) Pieteikumu, kas vērsts uz administratīvā akta izdošanu, atcelšanu vai spēkā esamību, var iesniegt viena mēneša laikā no brīža, kad saskaņā ar šā likuma 63. pantu un 69. pantu ir stājies spēkā lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu.

(2) Šā likuma 68. panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, kad apstrīdēšana nav iespējama, jo iestādei nav augstākstāvošas iestādes vai arī tā ir Ministru kabinets, pieteikumu var iesniegt viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās (šā likuma 63. pants).

(3) Ja administratīvais akts izdots rakstveidā un tam nav pievienota norāde, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, tad pieteikumu šī panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos var iesniegt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās brīža.

(4) Pieteikumu, kas vērsts uz iestādes faktisko rīcību publisko tiesību jomā (šā likuma 160. panta pirmās daļas 2. punkts), ja termiņa ierobežojumu nenosaka citi likumi vai Ministru kabineta noteikumi, var iesniegt viena gada laikā no brīža, kad pieteicējam ir kļuvis zināms par konkrēto iestādes faktisko rīcību.

(5) Pieteikumu tiesā var iesniegt arī tad, ja iestāde šā likuma 57. pantā paredzētajos termiņos nav pieteicējam paziņojusi savu lēmumu. Tas attiecas arī uz lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu (šā likuma 69. pants).

324.

 

 

 

 

325.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 164.panta piekto daļu ar šādu teikumu: “Pieteikumu var iesniegt tiesā viena gada laikā, skaitot no dienas, kad persona ar iesniegumu griezusies iestādē.”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 164. pantu ar jaunu 6. daļu šādā redakcijā:

“(6) Pieteikumu, kas minēti 160. panta 3. un 4. daļā, iesniegšana ar noteiktu termiņu nav ierobežota.”

Atbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

177.pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņš

(1) Pieteikumu, kas vērsts uz administratīvā akta izdošanu, atcelšanu vai spēkā esamību, var iesniegt viena mēneša laikā no dienas, kad saskaņā ar šā likuma 68. un 76.pantu ir stājies spēkā lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu.

(2) Šā likuma 74.panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, kad apstrīdēšana nav iespējama, jo iestādei nav augstākas iestādes vai arī tā ir Ministru kabinets, pieteikumu var iesniegt viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas (68.pants).

(3) Ja administratīvais akts izdots rakstveidā un tam nav pievienota norāde, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, tad pieteikumu šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajos gadījumos var iesniegt viena gada laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.

(4) Pieteikumu, kas vērsts uz iestādes faktisko rīcību publisko tiesību jomā (174.panta 2.punkts), ja termiņa ierobežojumu nenosaka citi likumi vai Ministru kabineta noteikumi, var iesniegt viena gada laikā no brīža, kad pieteicējam kļuvis zināms par iestādes konkrēto faktisko rīcību.

(5) Pieteikumu tiesā var iesniegt arī tad, ja iestāde šā likuma 62.pantā paredzētajos termiņos nav pieteicējam paziņojusi savu lēmumu. Tas attiecas arī uz lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu (76.pants). Pieteikumu var iesniegt tiesā viena gada laikā no dienas, kad persona ar iesniegumu griezusies iestādē.

 

165.pants. Pārsūdzēta administratīvā akta darbības apturēšana

(1) Ja tiek iesniegts pieteikums par administratīvā akta atcelšanu, tad administratīvā akta darbība tiek apturēta no pieteikuma iesniegšanas brīža tiesā.

(2) Šī panta pirmā daļa neattiecas uz sekojošiem gadījumiem:

1) ja administratīvais akts uzliek pienākumu samaksāt nodokļus, nodevas vai citu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā;

2) ja tas paredzēts citos likumos;

3) ja iestāde, pamatodama izpildes steidzamību konkrētajā lietā, administratīvajā aktā īpaši nosaka, ka tas izpildāms nekavējoties;

4) ja policijas, robežsardzes, zemessardzes, ugunsdzēsības dienesta un citu likumā pilnvarotu amatpersonu administratīvie akti izdoti ar mērķi novērst tiešas un akūtas briesmas valsts drošībai, sabiedriskai kārtībai, personu dzīvībai, veselībai un mantai.

(3) Šī panta otrās daļas gadījumos administratīvā akta adresāts ar pamatotu lūgumu var lūgt tiesu noteikt, ka pārsūdzētā administratīvā akta darbība tiek apturēta. Par to septiņu dienu laikā izlemj pirmās instances tiesa. Tās lēmums ir galīgs, izņemot šī panta ceturtajā daļā paredzēto gadījumu.

(4) Ja administratīvā akta adresāta lūgums saskaņā ar šī panta trešo daļu tiek daļēji vai pilnīgi apmierināts, iestāde šo lēmumu septiņu dienu laikā var pārsūdzēt apgabaltiesā. Apgabaltiesa par to izlemj septiņu dienu laikā, un tās lēmums ir galīgs.

326.

 

 

 

 

 

327.

 

 

 

 

 

328.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 165.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta atcelšanu vai atzīšanu par spēku zaudējušu aptur administratīvā akta darbību no pieteikuma iesniegšanas dienas.”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 165.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrajā daļā norādītajos gadījumos pieteicējs var lūgt tiesu, motivējot savu lūgumu, apturēt administratīvā akta darbību. Lūgums tiesā izskatāms septiņu dienu laikā.”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 165.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja tiesa pieteikumu noraida, administratīvā akta darbība atjaunojas ar dienu, kad spriedums stājas spēkā.”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

178.pants. Pārsūdzēta administratīvā akta darbības apturēšana

(1) Pieteikuma par administratīvā akta atcelšanu vai atzīšanu par spēku zaudējušu iesniegšana tiesā aptur administratīvā akta darbību no pieteikuma iesniegšanas dienas.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz šādiem gadījumiem:

1) administratīvais akts uzliek pienākumu samaksāt nodokļus, nodevas vai citu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā;

2) tas paredzēts citos likumos;

3) iestāde, pamatodama izpildes steidzamību konkrētajā lietā, administratīvajā aktā īpaši noteic, ka tas izpildāms nekavējoties;

4) policijas, robežsardzes, zemessardzes, ugunsdzēsības dienesta un citu likumā pilnvarotu amatpersonu administratīvie akti izdoti ar mērķi novērst tiešas un akūtas briesmas valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, personu dzīvībai, veselībai un mantai.

(3) Šā panta otrajā daļā norādītajos gadījumos pieteicējs var lūgt tiesu, motivējot savu lūgumu, apturēt administratīvā akta darbību. Lūgums tiesā izskatāms septiņu dienu laikā.

(4) Ja administratīvā akta adresāta lūgums saskaņā ar šā panta trešo daļu tiek daļēji vai pilnīgi apmierināts, iestāde šo lēmumu septiņu dienu laikā var pārsūdzēt apgabaltiesā. Apgabaltiesa par to pieņem lēmumu septiņu dienu laikā, un tās lēmums ir galīgs.

(5) Ja tiesa pieteikumu noraida, administratīvā akta darbība atjaunojas ar dienu, kad spriedums stājas spēkā.

166.pants. Pieteikumam pievienojamie dokumenti

(1) Pieteikumam pievieno dokumentus, kas apliecina:

1) valsts nodevas samaksu likumā noteiktā kārtībā un apmērā;

2) lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtības ievērošanu, ja tāda noteikta likumā;

3) apstākļus, uz kuriem pamatots prasījums.

(2) Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz tiesā ar tik daudz norakstiem, cik lietā ir atbildētāju un trešo personu.

(3) Tiesa, atkarībā no lietas apstākļiem un rakstura, var atbrīvot pieteicēju no pienākuma iesniegt pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstus nosūtīšanai atbildētājam un trešajai personai. Šī panta daļa piemērojama tikai attiecībā uz fiziskām personām.

329.

 

 

330.

 

 

 

331.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 166.panta pirmajā daļā vārdu “apliecina” ar vārdu “apstiprina”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 166. panta 1. daļas 1. punktu ar vārdiem “vai lūgumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas.”

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 166.panta trešajā daļā vārdu “tiesa” ar vārdu “tiesnesis”.

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

179.pants. Pieteikumam pievienojamie dokumenti

(1) Pieteikumam pievieno dokumentus, kas apstiprina:

1) valsts nodevas samaksu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

2) lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtības ievērošanu, ja tāda noteikta likumā;

3) apstākļus, uz kuriem pamatots prasījums.

(2) Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz tiesā ar tik norakstiem, cik lietā ir atbildētāju un trešo personu.

(3) Tiesnesis atkarībā no lietas apstākļiem un rakstura var atbrīvot pieteicēju no pienākuma iesniegt pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstus nosūtīšanai atbildētājam un trešajai personai. Šā panta daļa piemērojama tikai attiecībā uz fiziskajām personām.

 

167.pants. Pieteikuma iesniegšana tiesā

(1) Pieteikums iesniedzams pirmās instances tiesā atbilstoši noteikumiem par piekritību.

(2) Pieteikumu var iesniegt pieteicējs personīgi vai viņa pilnvarotā persona. Pieteikumu var nosūtīt arī pa pastu.

(3) Pilnvarojumu pieteikuma iesniegšanai var ietvert pašā pieteikumā. Šāds pilnvarojums ir attiecīgi apstiprināms.

     

180.pants. Pieteikuma iesniegšana tiesā

(1) Pieteikums iesniedzams pirmās instances tiesā atbilstoši noteikumiem par piekritību.

(2) Pieteikumu var iesniegt pieteicējs personiski vai viņa pilnvarotā persona. Pieteikumu var nosūtīt arī pa pastu.

(3) Pilnvarojumu pieteikuma iesniegšanai var ietvert pašā pieteikumā. Šāds pilnvarojums ir attiecīgi apstiprināms.

168.pants. Lemšana par pieteikuma pieņemšanu un administratīvās lietas ierosināšanu

Pēc pieteikuma saņemšanas tiesā tiesnesis 10 dienu laikā pieņem lēmumu:

1) par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu;

2) par atteikšanos pieņemt pieteikumu;

3) par pieteikuma atstāšanu bez virzības.

332.

/Deputāts I.Burvis/

Aizstāt skaitli “10” ar skaitli “3”.

Atbalstīt

181.pants. Lemšana par pieteikuma pieņemšanu un administratīvās lietas ierosināšanu

Pēc pieteikuma saņemšanas tiesā tiesnesis triju dienu laikā pieņem lēmumu par:

1) pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu;

2) atteikšanos pieņemt pieteikumu;

3) pieteikuma atstāšanu bez virzības.

 

169.pants. Pieteikuma nepieņemšanas pamats

(1) Tiesa atsakās pieņemt pieteikumu:

1) ja lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā;

2) ja tās pašas vai citas tiesas tiesvedībā ir lieta par strīdu starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem, par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata;

3) ja lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem, par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata ir likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums vai tiesas lēmums izbeigt tiesvedību saskaņā ar pieteicēja atteikšanos no pieteikuma;

4) ja lieta nepiekrīt šai tiesai;

5) ja pieteicējs nav ievērojis šai lietu kategorijai likumā noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtību;

6) ja pieteikumu iesniegusi rīcībnespējīga persona vai persona, kurai nodibināta aizgādnība atbilstoši Civillikuma 365. panta noteikumiem;

7) ja pieteikumu pieteicēja vārdā iesniegusi persona, kura nav uz to likumā noteiktā kārtībā pilnvarota.

8) pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav tiesību iesniegt pieteikumu.

(2) Par atteikšanos pieņemt pieteikumu tiesa pieņem motivētu lēmumu. Lēmumu kopā ar iesniegto pieteikumu izsniedz pieteicējam.

(3) Lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Tiesas atteikums pieņemt pieteikumu uz šī panta pirmās daļas 4. līdz 7. punkta pamata nav šķērslis, lai tādu pašu pieteikumu iesniegtu tiesā, kad būs novērsti pastāvošie trūkumi.

333.

 

 

334.

 

 

335.

 

 

 

336.

 

 

337.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 169.panta pirmajā daļā vārdu “tiesa” ar vārdu “tiesnesis”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 169.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu “likumīgā “.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 169.panta pirmās daļas 6.punktā vārdus “vai persona, kurai nodibināta aizgādnība atbilstoši Civillikuma 365. panta noteikumiem”.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 169.panta ceturtajā daļā vārdu “tiesas” ar vārdu “tiesneša”.

/Deputāts I.Burvis/

Aizstāt panta tekstā vārdu “tiesa” ar vārdu “tiesnesis”.

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

182.pants. Pieteikuma nepieņemšanas pamats

(1) Tiesnesis atsakās pieņemt pieteikumu, ja:

1) lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā;

2) tās pašas vai citas tiesas tiesvedībā ir lieta par strīdu starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem, par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata;

3) lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem, par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata ir spēkā stājies tiesas spriedums vai tiesas lēmums izbeigt tiesvedību sakarā ar pieteicēja atteikšanos no pieteikuma;

4) lieta nepiekrīt šai tiesai;

5) pieteicējs nav ievērojis šai lietu kategorijai likumā noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtību;

6) pieteikumu iesniegusi rīcībnespējīga persona;

7) pieteikumu pieteicēja vārdā iesniegusi persona, kura nav tam likumā noteiktajā kārtībā pilnvarota;

8) pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav tiesību iesniegt pieteikumu.

(2) Par atteikšanos pieņemt pieteikumu tiesa pieņem motivētu lēmumu. Lēmumu kopā ar iesniegto pieteikumu izsniedz pieteicējam.

(3) Lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(4) Tiesneša atteikums pieņemt pieteikumu uz šā panta pirmās daļas 4. - 7. punkta pamata nav šķērslis tāda paša pieteikuma iesniegšanai tiesā tad, kad būs novērsti esošie trūkumi.

 

170.pants. Pieteikuma atstāšana bez virzības

(1) Tiesa atstāj pieteikumu bez virzības:

1) ja pieteikums nesatur visus šā likuma 163. pantā noteiktos rekvizītus;

2) ja pieteikumam nav pievienoti visi šā likuma 166. pantā noteiktie dokumenti.

(2) Par pieteikuma atstāšanu bez virzības tiesa pieņem motivētu lēmumu, ko paziņo pieteicējam un nosaka termiņu trūkumu novēršanai. Šis termiņš nevar būt īsāks par 20 dienām, skaitot no lēmuma nosūtīšanas dienas. Tiesas lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā. Pārsūdzības termiņš skaitāms no dienas, kad šī persona lēmumu saņēmusi.

(3) Ja pieteicējs noteiktajā termiņā trūkumus novērš, pieteikumu uzskata par iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesai.

(4) Ja pieteicējs trūkumus nenovērš, pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod pieteicējam.

(5) Pieteikuma atdošana pieteicējam nav par šķērsli tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot šajā likumā noteikto vispārējo pieteikumu iesniegšanas kārtību.

338.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 170. panta pirmajā daļā vārdu “tiesa” ar vārdu “tiesnesis”.

Atbalstīt

183.pants. Pieteikuma atstāšana bez virzības

(1) Tiesnesis atstāj pieteikumu bez virzības, ja:

1) pieteikums nesatur visus šā likuma 176.pantā noteiktos rekvizītus;

2) pieteikumam nav pievienoti visi šā likuma 179.pantā noteiktie dokumenti.

(2) Par pieteikuma atstāšanu bez virzības tiesa pieņem motivētu lēmumu, ko paziņo pieteicējam, un nosaka termiņu trūkumu novēršanai. Šis termiņš nevar būt īsāks par 20 dienām no lēmuma nosūtīšanas dienas. Tiesas lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā. Pārsūdzības termiņš skaitāms no dienas, kad šī persona lēmumu saņēmusi.

(3) Ja pieteicējs noteiktā termiņā trūkumus novērš, pieteikumu uzskata par iesniegtu dienā, kad tas pirmoreiz iesniegts tiesā.

(4) Ja pieteicējs trūkumus nenovērš, pieteikumu uzskata par neiesniegtu un atdod pieteicējam.

(5) Pieteikuma atdošana pieteicējam nav šķērslis tā atkārtotai iesniegšanai tiesā, ievērojot šajā likumā noteikto vispārējo pieteikumu iesniegšanas kārtību.

 

171.pants. Pieteikumu un administratīvo lietu apvienošana

(1) Pieteicējs ir tiesīgs apvienot vienā pieteikumā vairākus savstarpēji saistītus pieteikumus.

(2) Ja tiesas tiesvedībā atrodas vairākas vienveidīgas lietas, kurās piedalās vieni un tie paši administratīvā procesa dalībnieki, vai arī lietas viena pieteicēja pieteikumā pret vairākiem atbildētājiem vai vairāku pieteicēju pieteikumos pret vienu un to pašu atbildētāju, tiesa ir tiesīga apvienot šīs lietas vienā tiesvedībā, ja šāda apvienošana sekmē administratīvās lietas ātrāku un pareizāku izskatīšanu.

     

184.pants. Pieteikumu un administratīvo lietu apvienošana

(1) Pieteicējs ir tiesīgs apvienot vienā pieteikumā vairākus savstarpēji saistītus pieteikumus.

(2) Ja tiesas tiesvedībā ir vairākas vienveidīgas lietas, kurās piedalās vieni un tie paši administratīvā procesa dalībnieki, vai arī lietas viena pieteicēja pieteikumā pret vairākiem atbildētājiem vai vairāku pieteicēju pieteikumos pret vienu un to pašu atbildētāju, tiesa ir tiesīga apvienot šīs lietas vienā tiesvedībā, ja šāda apvienošana sekmē administratīvās lietas ātrāku un pareizāku izskatīšanu.

172.pants. Pieteikumu un administratīvo lietu sadalīšana

(1) Tiesa var uzdot pieteicējam izdalīt vienu vai vairākus no apvienotajiem prasījumiem atsevišķā pieteikumā, ja atzīst prasījumu atsevišķu izskatīšanu par lietderīgu.

(2) Tiesa, kas izskata lietu, ar lēmumu var izdalīt vienu vai vairākus no apvienotiem pieteikumiem atsevišķā lietā, ja to izskatīšana vienā tiesvedībā kļuvusi apgrūtināta vai neiespējama.

339.

 

 

340.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 172. panta pirmajā daļā vārdu “tiesa” ar vārdu “tiesnesis”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 172.panta pirmo daļu pēc vārda “tiesa” ar vārdiem “vai tiesnesis”.

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt

185.pants. Pieteikumu un administratīvo lietu sadalīšana

(1) Tiesa vai tiesnesis var uzdot pieteicējam izdalīt vienu vai vairākus no apvienotajiem prasījumiem atsevišķā pieteikumā, ja atzīst prasījumu atsevišķu izskatīšanu par lietderīgu.

(2) Tiesa, kas izskata lietu, ar lēmumu var izdalīt vienu vai vairākus no apvienotajiem pieteikumiem atsevišķā lietā, ja to izskatīšana vienā tiesvedībā kļuvusi apgrūtināta vai neiespējama.

 

20. nodaļa

Pagaidu noregulējums

     

21. nodaļa

Pagaidu noregulējums

173.pants. Pagaidu noregulējuma pamats

(1) Ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesa pēc pieteicēja motivēta lūguma var pieņemt lēmumu par pagaidu noregulējumu. Lūgumā par pagaidu noregulējumu norāda pagaidu noregulējuma līdzekli.

(2) Pagaidu noregulējumu var izdarīt jebkurā lietas stadijā.

     

186.pants. Pagaidu noregulējuma pamats

(1) Ja ir pamats uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesa pēc pieteicēja motivēta lūguma var pieņemt lēmumu par pagaidu noregulējumu. Lūgumā par pagaidu noregulējumu norāda pagaidu noregulējuma līdzekli.

(2) Pagaidu noregulējumu var izdarīt jebkurā lietas stadijā.

174.pants. Pagaidu noregulējuma līdzekļi

Pagai du noregulējuma līdzekļi var būt:

1) tiesas lēmums, kurš līdz tiesas spriedumam aizvieto pieprasīto administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību;

2) tiesas lēmums, kurš uzliek attiecīgajai iestādei par pienākumu noteiktā termiņā izdarīt noteiktu darbību vai aizliedz tai noteiktu darbību.

     

187.pants. Pagaidu noregulējuma līdzekļi

Pagaidu noregulējuma līdzekļi var būt:

1) tiesas lēmums, kas līdz tiesas spriedumam aizstāj pieprasīto administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību;

2) tiesas lēmums, kas uzliek attiecīgajai iestādei par pienākumu noteiktā termiņā izdarīt noteiktu darbību vai aizliedz noteiktu darbību.

175.pants. Lūguma izlemšanas kārtība par pagaidu noregulējumu

Lūgumu par pagaidu noregulējumu tiesa izlemj ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tā saņemšanas, iepriekš nepaziņojot atbildētājam un citiem administratīvā procesa dalībniekiem.

     

188.pants. Kārtība, kādā izlemjams lūgums par pagaidu noregulējumu

Lūgumu par pagaidu noregulējumu tiesa izlemj ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tā saņemšanas, iepriekš nepaziņojot atbildētājam un citiem administratīvā procesa dalībniekiem.

 

176.pants. Pagaidu noregulējuma līdzekļu maiņa

Tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieku lūguma var aizstāt noteiktos pagaidu noregulējuma līdzekļus ar citiem. Šo lūgumu izskata, iepriekš paziņojot par to administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis lūguma izskatīšanai.

     

189.pants. Pagaidu noregulējuma līdzekļu maiņa

Tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieku lūguma var aizstāt noteiktos pagaidu noregulējuma līdzekļus ar citiem noregulējuma līdzekļiem. Šo lūgumu izskata, iepriekš paziņojot par to administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis lūguma izskatīšanai.

177.pants. Lēmuma izpilde par pagaidu noregulējumu

Lēmumu par pagaidu noregulējumu izpilda nekavējoties tādā kārtībā, kāda noteikta tiesas sprieduma izpildīšanai.

     

190.pants. Lēmuma par pagaidu noregulējumu izpilde

Lēmumu par pagaidu noregulējumu izpilda nekavējoties tādā kārtībā, kāda noteikta tiesas sprieduma izpildīšanai.

178.pants. Pagaidu noregulējuma atcelšana

(1) Pagaidu noregulējumu var atcelt tā pati tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieku lūguma.

(2) Lūgumu par pagaidu noregulējuma atcelšanu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis lūguma izskatīšanai.

(3) Lūgumu par pagaidu noregulējuma atcelšanu var izlemt arī lietas izskatīšanas gaitā.

     

191.pants. Pagaidu noregulējuma atcelšana

(1) Pagaidu noregulējumu var atcelt tā pati tiesa pēc administratīvā procesa dalībnieku lūguma.

(2) Lūgumu par pagaidu noregulējuma atcelšanu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis lūguma izskatīšanai.

(3) Lūgumu par pagaidu noregulējuma atcelšanu var izlemt arī lietas izskatīšanas gaitā.

179.pants. Pagaidu noregulējuma izbeigšanās

Ja pieteikums noraidīts, pagaidu noregulējums saglabājas līdz dienai, kad spriedums stājas likumīgā spēkā.

341.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 179.pantā vārdu “likumīgā”.

Atbalstīt

192.pants. Pagaidu noregulējuma izbeigšanās

Ja lūgums noraidīts, pagaidu noregulējums saglabājas līdz dienai, kad spriedums stājas spēkā.

 

180.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

(1) Par lēmumiem pagaidu noregulējuma jautājumos var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

(2) Ja lēmums par pagaidu noregulējumu pieņemts bez administratīvā procesa dalībnieka klātbūtnes, termiņu sūdzības iesniegšanai skaita no dienas, kad viņš saņēmis šo lēmumu.

(3) Blakussūdzības vai blakusprotesta iesniegšana par pagaidu noregulējuma lēmumu neaptur tā izpildīšanu.

(4) Blakussūdzības vai blakusprotesta iesniegšana par lēmumu, ar kuru atcelts pagaidu noregulējums vai mainīts pagaidu noregulējuma līdzeklis, aptur šā lēmuma izpildi.

342.

 

 

343.

 

 

344.

 

 

345.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 180.panta tekstā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 180.panta pirmajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 180.panta trešajā daļā vārdus “vai blakusprotesta”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 180.panta ceturtajā daļā vārdus “vai blakusprotesta”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

193.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

(1) Par lēmumiem pagaidu noregulējuma jautājumos var iesniegt blakussūdzību.

(2) Ja lēmums par pagaidu noregulējumu pieņemts bez administratīvā procesa dalībnieka klātbūtnes, termiņu sūdzības iesniegšanai skaita no dienas, kad viņš saņēmis šo lēmumu.

(3) Blakussūdzības iesniegšana par pagaidu noregulējuma lēmumu neaptur tā izpildīšanu.

(4) Blakussūdzības iesniegšana par lēmumu, ar kuru atcelts pagaidu noregulējums vai mainīts pagaidu noregulējuma līdzeklis, aptur šā lēmuma izpildi.

21. nodaļa

Administratīvo lietu sagatavošana iztiesāšanai

     

22. nodaļa

Administratīvo lietu sagatavošana iztiesāšanai

181.pants. Pieteikuma nosūtīšana atbildētājam un atbildētāja paskaidrojums

(1) Tiesa, pieņēmusi pieteikumu iztiesāšanai, pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstus nekavējoši nosūta atbildētājam un nosaka 14 dienu termiņu rakstiska paskaidrojuma iesniegšanai.

(2) Atbildētājs paskaidrojumā norāda iebildumus pret pieteikumu un pierādījumus, ar kādiem tie apstiprinās.

  1. Paskaidrojumu iesniedz tiesā 14 dienu laikā no to nosūtīšanas dienas ar tik daudz norakstiem, cik lietā ir pieteicēju un trešo personu.

Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis lietas nozīmēšanai tiesas sēdē.

346.

 

 

347.

 

 

 

 

 

348.

 

 

 

 

 

 

349.

 

 

 

350.

 

 

351.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 181.panta pirmajā daļā vārdus “14 dienu” ar vārdu “mēneša”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 181.panta pirmajā daļā vārdus “un nosaka 14 dienu termiņu rakstiska paskaidrojuma iesniegšanai” ar vārdiem “un uzaicina viņu sniegt tiesai rakstveida paskaidrojumu”.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 181.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atbildētājs paskaidrojumā norāda iebildumus pret pieteikumu un pievieno pierādījumus, ar kādiem tie apstiprinās. Atbildētājs pieteicēja prasījumu var arī pilnīgi vai daļēji atzīt.”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 181.panta trešajā daļā vārdu “to” ar vārdiem “pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstu”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 181.panta trešajā daļā vārdu “to” ar vārdiem “pieteikuma”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 181.panta trešajā daļā vārdus “14 dienu laikā no to nosūtīšanas dienas”.

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

194.pants. Pieteikuma nosūtīšana atbildētājam un atbildētāja paskaidrojums

(1) Tiesa, pieņēmusi pieteikumu iztiesāšanai, pieteikuma un tam pievienoto dokumentu norakstus nekavējoties nosūta atbildētājam un uzaicina viņu sniegt tiesai rakstveida paskaidrojumu.

(2) Atbildētājs paskaidrojumā norāda iebildumus pret pieteikumu un pievieno pierādījumus, kuri tos apstiprina. Atbildētājs pieteicēja prasījumu var arī pilnīgi vai daļēji atzīt.

(3) Paskaidrojumu iesniedz tiesā 14 dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas dienas ar tik norakstiem, cik lietā ir pieteicēju un trešo personu.

(4) Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis lietas nozīmēšanai tiesas sēdē.

 

182.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu iztiesāšanai

(1) Sagatavojot lietu iztiesāšanai, tiesnesis var izdarīt šādas procesuālas darbības:

1) izlemj jautājumu par trešo personu pieaicināšanu lietā;

2) izlemj jautājumu par pierādījumu nodrošināšanu;

3) nosūta citām tiesām tiesas uzdevumus;

4) likumā noteiktajos gadījumos izlemj jautājumu par valsts vai pašvaldības institūciju piedalīšanos lietā;

5) izlemj jautājumu par liecinieku izsaukšanu uz tiesas sēdi;

6) izlemj jautājumu par ekspertīzes nozīmēšanu lietā;

7) pieprasa rakstveida un lietiskos pierādījumus šā likuma 145. un 149. panta noteiktajā kārtībā;

8) izlemj jautājumu, vai lieta nav skatāma šā likuma 84. panta otrās daļas noteiktajā kārtībā;

9) izdara citas nepieciešamās procesuālās darbības.

(2) Nepieciešamības gadījumā tiesnesis var aicināt vienlaikus ierasties administratīvā procesa dalībniekus un viņu pārstāvjus, lai iztaujātu viņus par lietas būtību, iebildumiem pret pieteikumu, izskaidrotu viņu procesuālās tiesības un pienākumus, kā arī izlemtu citus ar lietas sagatavošanu saistītus jautājumus.

352.

 

 

353.

 

 

 

 

354.

 

 

355.

 

 

 

356.

 

 

 

 

 

 

357.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 182.panta pirmās daļas pirmajā rindkopā vārdus “var izdarīt” ar vārdiem “izdara”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 182.panta pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) izlemj jautājumu par tiesas uzdevumu nosūtīšanu citām tiesām;”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 182.panta pirmās daļas 4.punktā vārdus “likumā noteiktajos gadījumos”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 182.panta pirmās daļas 8. punkta palīgteikumu šādā redakcijā “vai lieta nav izskatāma rakstveida procesā”.

/Tieslietu ministrija/

Papildināt 182.panta pirmo daļu ar jaunu 8.punktu, atbilstoši mainot 8. un 9. punkta numerāciju uz 9. un 10., šādā redakcijā:

“8) Uzdod procesa dalībniekiem rakstveidā atbildēt uz jautājumiem par lietas faktiskajiem apstākļiem un juridisko būtību.”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 182.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Tiesnesis var uzdot procesa dalībniekiem rakstveidā atbildēt uz jautājumiem par lietas faktiskajiem apstākļiem un juridisko būtību.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

Atbalstīt

195.pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu iztiesāšanai

(1) Sagatavojot lietu iztiesāšanai, tiesnesis izdara šādas procesuālās darbības:

1) izlemj jautājumu par trešo personu pieaicināšanu lietā;

2) izlemj jautājumu par pierādījumu nodrošināšanu;

3) izlemj jautājumu par tiesas uzdevumu nosūtīšanu citām tiesām;

4) izlemj jautājumu par valsts vai pašvaldības institūciju piedalīšanos lietā;

5) izlemj jautājumu par liecinieku izsaukšanu uz tiesas sēdi;

6) izlemj jautājumu par ekspertīzes noteikšanu lietā;

7) pieprasa rakstveida un lietiskos pierādījumus šā likuma 159. un 163.panta noteiktajā kārtībā;

8) izlemj jautājumu, vai lieta nav izskatāma rakstveida procesā;

9) izdara citas nepieciešamās procesuālās darbības.

(2) Ja nepieciešams, tiesnesis var aicināt vienlaikus ierasties administratīvā procesa dalībniekus un viņu pārstāvjus, lai iztaujātu viņus par lietas būtību, iebildumiem pret pieteikumu, izskaidrotu viņu procesuālās tiesības un pienākumus, kā arī izlemtu citus ar lietas sagatavošanu saistītus jautājumus.

(3) Tiesnesis var uzdot procesa dalībniekiem rakstveidā atbildēt uz jautājumiem par lietas faktiskajiem apstākļiem un juridisko būtību.

 

183.pants. Paskaidrojuma norakstu nosūtīšana

Pēc atbildētāja paskaidrojuma saņemšanas tiesnesis nekavējoties nosūta tā norakstus pieteicējam un trešajām personām.

358.

/Tieslietu ministrija/

Izteikt 183.pantu šādā redakcijā:

“183.pants Paskaidrojuma raksti

(1) Pēc atbildētāja sākotnējā paskaidrojuma raksta (181.pants) saņemšanas tiesnesis nekavējoties nosūta tā norakstus pieteicējam un trešajām personām, kuri par to tiesneša noteiktā termiņā, kas nav īsāks par 10 dienām un garāks par vienu mēnesi, var savukārt iesniegt savus paskaidrojumus. Tie tiek nosūtīti atbildētājam.

(2) Nepieciešamības gadījumā tiesnesis var pieņemt vai uzdot procesa dalībniekiem, nosakot termiņu, iesniegt papildus paskaidrojumus, pēc saņemšanas tos nekavējoties nosūtot pretējai pusei un trešajām personām. Tiesnesis var uzdot procesa dalībniekiem savos paskaidrojumos atbildēt uz konkrētiem jautājumiem.

(3) Visi paskaidrojuma raksti iesniedzami tiesā ar nepieciešamo norakstu skaitu.”.

Neatbalstīt

196.pants. Paskaidrojuma norakstu nosūtīšana

Pēc atbildētāja paskaidrojuma saņemšanas tiesnesis nekavējoties nosūta tā norakstus pieteicējam un trešajām personām.

 

184.pants. Lietas nolikšana iztiesāšanai

(1) Pēc paskaidrojuma saņemšanas vai pēc tā iesniegšanai noteiktā termiņa izbeigšanās tiesnesis pieņem lēmumu par lietas nolikšanu iztiesāšanai, kurā nosaka tiesas sēdes dienu, laiku un uz tiesu izsaucamās personas.

(2) Šī panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 84. panta otrajā daļā paredzētajiem gadījumiem.

359.

 

 

 

360.

 

 

 

 

361.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 184.panta pirmajā daļā vārdus “izsaucamās personas” ar vārdiem “aicināmās un izsaucamās personas”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 184.panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi nav piemērojami lietās, kas izskatāmas rakstveida procesā.”.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 184.panta otrajā daļā vārdus “šā likuma 84. panta otrajā daļā paredzētajiem gadījumiem” ar vārdiem “rakstveida procesu (84.panta otrā daļa)”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

197.pants. Lietas nolikšana iztiesāšanai

(1) Pēc paskaidrojuma saņemšanas vai pēc tā iesniegšanai noteiktā termiņa izbeigšanās tiesnesis pieņem lēmumu par lietas nolikšanu iztiesāšanai, kurā nosaka tiesas sēdes dienu, laiku un uz tiesu aicināmās un izsaucamās personas.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi nav piemērojami lietās, kas izskatāmas rakstveida procesā.

22. nodaļa

Administratīvo lietu iztiesāšana

     

23. nodaļa

Administratīvo lietu iztiesāšana

185.pants. Tiesas sēde

(1) Lietu iztiesā tiesas sēdē.

(2) Tiesas sēdi vada tiesnesis, kuram lieta nodota izskatīšanai.

(3) Tiesnesis vada lietas izskatīšanu tā, lai nodrošinātu visiem administratīvā procesa dalībniekiem vienādas iespējas piedalīties lietas apstākļu izmeklēšanā un objektīvu lietas iztiesāšanu.

     

198.pants. Tiesas sēde

(1) Lietu iztiesā tiesas sēdē.

(2) Tiesas sēdi vada tiesnesis, kuram lieta nodota izskatīšanai.

(3) Tiesnesis vada lietas izskatīšanu tā, lai nodrošinātu visiem administratīvā procesa dalībniekiem vienādas iespējas piedalīties lietas apstākļu izmeklēšanā un objektīvu lietas iztiesāšanu.

 

186.pants. Kārtība tiesas sēdē

(1) Administratīvā procesa dalībniekiem, lieciniekiem, ekspertiem, tulkiem tiesas sēdē jāievēro šajā likumā noteiktā kārtība un bez ierunām jāpakļaujas tiesneša norādījumiem un tiesas lēmumiem.

(2) Tiesas zālē klātesošajām personām jāuzvedas tā, lai netraucētu tiesas sēdes gaitu.

(3) Lietas iztiesāšanas gaitu var pierakstīt un citādi to fiksēt, netraucējot tiesas sēdes norisi. Foto, kino, video tehniku lietot tiesas sēdē var tikai ar tiesas atļauju. Pirms šī jautājuma izlemšanas tiesa noklausās administratīvā procesa dalībnieku viedokli.

(4) Sēžu zālē ielaižamo personu skaitu nosaka tiesa, atbilstoši zālē esošo vietu skaitam. Pieteicēja radiniekiem un masu saziņas līdzekļu darbiniekiem ir priekšrocības tiesības būt klāt lietas iztiesāšanā.

(5) Tiesai ienākot sēžu zālē un aizejot uz apspriežu istabu, visām tiesas sēžu zālē esošajām personām jāpieceļas.

(6) Administratīvā procesa dalībnieki, liecinieki, eksperti un tulki sniedz tiesai paskaidrojumus un liecības stāvēdami. Atkāpties no šā noteikuma var tikai ar tiesneša atļauju.

(7) Tiesas spriedumu visi sēžu zālē klātesošie noklausās stāvēdami.

362.

 

 

 

363.

 

 

 

364.

 

365.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt 186. panta ceturto daļu pēc vārdiem “radiniekiem” ar vārdiem “vai citām viņa uzaicinātām personām”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 186. panta 4. daļu aiz vārdiem “radiniekiem” ar vārdiem “vai citām viņa uzaicinātām personām” un tālāk pēc teksta.

/Deputāts I.Burvis/

Izslēgt 186.panta ceturto daļu.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 186. panta 7. daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Atkāpties no šā noteikuma var ar tiesneša atļauju.”

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

199.pants. Kārtība tiesas sēdē

(1) Administratīvā procesa dalībniekiem, lieciniekiem, ekspertiem un tulkiem tiesas sēdē jāievēro šajā likumā noteiktā kārtība un bez ierunām jāpakļaujas tiesneša norādījumiem un tiesas lēmumiem.

(2) Tiesas zālē klātesošajām personām jāuzvedas tā, lai netraucētu tiesas sēdes gaitu.

(3) Lietas iztiesāšanas gaitu var pierakstīt un citādi to fiksēt, netraucējot tiesas sēdes norisi. Foto, kino un video tehniku tiesas sēdē drīkst lietot tikai ar tiesas atļauju. Pirms šā jautājuma izlemšanas tiesa noklausās administratīvā procesa dalībnieku viedokli.

(4) Sēžu zālē ielaižamo personu skaitu nosaka tiesa atbilstoši sēžu zālē esošo vietu skaitam. Pieteicēja radiniekiem vai citām viņa uzaicinātām personām un masu saziņas līdzekļu darbiniekiem ir priekšrocības tiesības būt klāt lietas iztiesāšanā.

(5) Tiesai ienākot sēžu zālē un aizejot uz apspriežu istabu, visas tiesas sēžu zālē esošās personas pieceļas.

(6) Administratīvā procesa dalībnieki, liecinieki, eksperti un tulki sniedz tiesai paskaidrojumus un liecības, stāvot kājās. Atkāpties no šā noteikuma var tikai ar tiesneša atļauju.

(7) Tiesas spriedumu visi sēžu zālē klātesošie noklausās, stāvot kājās.

 

187.pants. Kārtības nodrošināšana tiesas sēdē

(1) Personai, kura traucē kārtību lietas iztiesāšanas laikā, tiesa izsaka brīdinājumu.

(2) Ja personas, kuras nav procesa dalībnieki, atkārtoti traucē kārtību, tiesa viņas izraida no tiesas sēžu zāles. Par necieņu pret tiesu šīs personas var saukt arī pie atbildības likumā noteiktā kārtībā.

(3) Ja administratīvā procesa dalībnieki, liecinieki, eksperti vai tulki atkārtoti traucē kārtību, tiesa var šīm personām uzlikt piespiedu naudu līdz piecdesmit latiem.

(4) Ja prokurors vai advokāts atkārtoti traucē kārtību, par to paziņo amatā augstākam prokuroram vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomei.

366.

 

 

 

 

367.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 187. panta 4. daļu aiz vārdiem “kārtību” ar vārdiem “papildus šā panta 3. daļā norādītajai piespiedu naudai” un tālāk pēc teksta.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 187.panta ceturto daļu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

200.pants. Kārtības nodrošināšana tiesas sēdē

(1) Personai, kura traucē kārtību lietas iztiesāšanas laikā, tiesa izsaka brīdinājumu.

(2) Ja personas, kuras nav procesa dalībnieki, atkārtoti traucē kārtību, tiesa tās izraida no tiesas sēžu zāles. Par necieņu pret tiesu šīs personas var saukt arī pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Ja administratīvā procesa dalībnieki, liecinieki, eksperti vai tulki atkārtoti traucē kārtību, tiesa var šīm personām uzlikt piespiedu naudu līdz 50 latiem.

188.pants. Tiesas sēdes uzsākšana

Lietas iztiesāšanai noteiktajā laikā tiesa ienāk sēžu zālē, atklāj tiesas sēdi, paziņo, kāda lieta tiks izskatīta, nosauc tiesas sastāvu, sēdes sekretāru un tulku, ja tas piedalās lietā.

     

201.pants. Tiesas sēdes uzsākšana

Lietas iztiesāšanai noteiktā laikā tiesa ienāk sēžu zālē, atklāj tiesas sēdi, paziņo, kāda lieta tiks izskatīta, nosauc tiesas sastāvu, sēdes sekretāru un tulku, ja tas piedalās lietā.

189.pants. Procesa dalībnieku ierašanās pārbaude

(1) Tiesas sēdes sekretārs ziņo tiesai, kuras šai lietā uzaicinātās un izsauktās personas ieradušās, vai ir paziņots par tiesas sēdi personām, kuras nav ieradušās, un kādas ziņas saņemtas par viņu neierašanās iemesliem.

(2) Tiesa pārbauda ieradušos personu identitāti, kā arī amatpersonu un pārstāvju pilnvaras.

     

202.pants. Procesa dalībnieku ierašanās pārbaude

(1) Tiesas sēdes sekretārs ziņo tiesai, kuras šai lietā uzaicinātās un izsauktās personas ieradušās, vai ir paziņots par tiesas sēdi personām, kuras nav ieradušās, un kādas ziņas saņemtas par viņu neierašanās iemesliem.

(2) Tiesa pārbauda ieradušos personu identitāti, kā arī amatpersonu un pārstāvju pilnvaras.

190.pants. Administratīvā procesa dalībnieka, eksperta, tulka vai liecinieka neierašanās sekas

(1) Ja uz tiesas sēdi nav ieradies kāds no administratīvā procesa dalībniekiem, eksperts, tulks vai liecinieks, tiesa uzsāk izskatīšanu, ja vien saskaņā ar šā likuma 246. vai 247. pantu nav pamats to atlikt.

(2) Ja lietas dalībnieks, liecinieks, eksperts vai tulks neierodas tiesā, tiesa var uzlikt šai personai piespiedu naudu līdz simts latiem.

368.

 

 

 

 

 

369.

 

 

370.

 

 

 

371.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 190.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja administratīvā procesa dalībnieks, kas nav ieradies tiesas sēdē, nav laikus paziņojis tiesai savas neierašanās iemeslus, tiesa var uzlikt šai personai piespiedu naudu līdz 50 latiem .”.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt 190. panta otro daļu pēc vārda “tiesa” ar vārdiem” bez attaisnojoša iemesla”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 190. panta 2. daļu aiz vārda “tiesā” ar vārdiem “bez attaisnojoša iemesla” un tālāk pēc teksta.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 190.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kāds no administratīvā procesa dalībniekiem neierodas tiesas sēdē tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzīst par neattaisnojošiem, tiesa var uzlikt šai personai piespiedu naudu līdz 100 latiem.

(4) Liecini ekiem un ekspertiem, kuri nav ieradušies tiesas sēdē, piemērojamas šā likuma 142. un 155.pantā noteiktās procesuālās sankcijas.”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

203.pants. Administratīvā procesa dalībnieka, liecinieka, eksperta vai tulka neierašanās sekas

(1) Ja uz tiesas sēdi nav ieradies kāds no administratīvā procesa dalībniekiem, liecinieks, eksperts vai tulks, tiesa uzsāk izskatīšanu, ja vien saskaņā ar šā likuma 259. vai 260.pantu nav pamats to atlikt.

(2) Ja administratīvā procesa dalībnieks, kas nav ieradies uz tiesas sēdi, nav laikus paziņojis tiesai savas neierašanās iemeslu, tiesa var uzlikt šai personai piespiedu naudu līdz 50 latiem.

(3) Ja kāds no administratīvā procesa dalībniekiem neierodas uz tiesas sēdi tādu iemeslu dēļ, kurus tiesa atzīst par neattaisnojošiem, tiesa var uzlikt šai personai piespiedu naudu līdz 100 latiem.

(4) Lieciniekiem un ekspertiem, kuri nav ieradušies uz tiesas sēdi, piemērojamas šā likuma 156. un 169.pantā noteiktās procesuālās sankcijas.

 

191.pants. Pienākumu izskaidrošana tulkam

(1) Tiesa izskaidro tulkam viņa pienākumu tulkot to personu paskaidrojumus, jautājumus, liecības, pieteikumus un lūgumus, kuri nepārvalda valodu, kādā notiek tiesvedība, bet šīm personām – citu administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumus, jautājumus, liecības, pieteikumus, lūgumus, nolasīto dokumentu saturu, tiesas rīkojumus un tiesas nolēmumus.

(2) Tiesa brīdina tulku, ka par atteikšanos tulkot vai par apzināti nepareizu tulkošanu viņš ir atbildīgs saskaņā ar krimināllikumu.

     

204.pants. Pienākumu izskaidrošana tulkam

(1) Tiesa izskaidro tulkam viņa pienākumu tulkot to personu paskaidrojumus, jautājumus, liecības, pieteikumus un lūgumus, kuras nepārvalda valodu, kādā notiek tiesvedība, bet šīm personām – citu administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumus, jautājumus, liecības, pieteikumus, lūgumus, nolasīto dokumentu saturu, tiesas rīkojumus un tiesas nolēmumus.

(2) Tiesa brīdina tulku, ka par atteikšanos tulkot vai par apzināti nepareizu tulkošanu viņš ir atbildīgs saskaņā ar Krimināllikumu.

192.pants. Liecinieku izraidīšana no tiesas sēžu zāles

Liecinieki līdz viņu nopratināšanas sākumam tiek izraidīti no tiesas sēžu zāles. Sēdes priekšsēdētājs gādā, lai tiesas nopratinātie liecinieki nesazinātos ar nenopratinātajiem lieciniekiem.

     

205.pants. Liecinieku izraidīšana no tiesas sēžu zāles

Liecinieki līdz viņu nopratināšanas sākumam tiek izraidīti no tiesas sēžu zāles. Sēdes priekšsēdētājs gādā, lai tiesas nopratinātie liecinieki nesazinātos ar nenopratinātajiem lieciniekiem.

193.pants. Tiesību un pienākumu izskaidrošana administratīvā procesa dalībniekiem

(1) Tiesa izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem viņu procesuālās tiesības un pienākumus.

(2) Tiesa lietas izskatīšanas gaitā izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem procesuālo darbību izdarīšanas vai neizdarīšanas sekas.

     

206.pants. Tiesību un pienākumu izskaidrošana administratīvā procesa dalībniekiem

(1) Tiesa izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem viņu procesuālās tiesības un pienākumus.

(2) Tiesa lietas izskatīšanas gaitā izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem procesuālo darbību izpildīšanas vai neizpildīšanas sekas.

 

194.pants. Noraidījumu izlemšana

(1) Tiesa noskaidro, vai administratīvā procesa dalībniekiem ir noraidījumi tiesnešiem, prokuroram, tiesas sēdes sekretāram, ekspertam vai tulkam.

(2) Pieteiktos noraidījumus tiesa izlemj šā likuma 94. pantā noteiktajā kārtībā.

372.

 

 

373.

 

 

374.

 

 

375.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 194.pantā vārdus “tiesas sēdes sekretāram”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 194.panta pirmajā daļā vārdu “prokuroram”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 194. panta 1. daļu ar vārdiem “vai valsts vai pašvaldību institūcijas pārstāvim”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 194.pantu ar jaunu otro daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(2) Tulkam noraidījumu var pieteikt, ja noskaidrojas, ka viņš nenodrošina pienācīgu tulkojumu.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

207.pants. Noraidījumu izlemšana

(1) Tiesa noskaidro, vai administratīvā procesa dalībniekiem ir noraidījumi tiesnesim, ekspertam vai tulkam.

(2) Tulkam noraidījumu var pieteikt, ja noskaidrojas, ka viņš nenodrošina pienācīgu tulkojumu.

(3) Pieteiktos noraidījumus tiesa izlemj šā likuma 109.pantā noteiktajā kārtībā.

195.pants. Tiesību un pienākumu izskaidrošana ekspertam

Tiesa izskaidro ekspertam viņa tiesības un pienākumus un brīdina, ka par atteikšanos no atzinuma došanas vai par apzināti nepatiesa atzinuma došanu eksperts ir atbildīgs saskaņā ar krimināllikumu.

     

208.pants. Tiesību un pienākumu izskaidrošana ekspertam

Tiesa izskaidro ekspertam viņa tiesības un pienākumus un brīdina, ka par atteikšanos no atzinuma došanas vai par apzināti nepatiesa atzinuma došanu eksperts ir atbildīgs saskaņā ar Krimināllikumu.

196.pants. Administratīvā procesa dalībnieku pieteikto lūgumu izlemšana

Tiesa noskaidro, vai administratīvā procesa dalībniekiem ir lūgumi, kas saistīti ar lietas iztiesāšanu, un tos izlemj pēc pārējo administratīvā procesa dalībnieku viedokļa noklausīšanās.

     

209.pants. Administratīvā procesa dalībnieku pieteikto lūgumu izlemšana

Tiesa noskaidro, vai administratīvā procesa dalībniekiem ir lūgumi, kas saistīti ar lietas iztiesāšanu, un tos izlemj pēc pārējo administratīvā procesa dalībnieku viedokļa noklausīšanās.

 

197.pants. Sākums lietas izskatīšanai pēc būtības

(1) Lietas izskatīšana pēc būtības sākas ar tiesas sēdes priekšsēdētāja ziņojumu par lietas apstākļiem.

(2) Pēc ziņojuma tiesa noskaidro, vai pieteicējs uztur pieteikumu, vai atbildētājs atzīst pieteikumu.

     

210.pants. Sākums lietas izskatīšanai pēc būtības

(1) Lietas izskatīšana pēc būtības sākas ar tiesas sēdes priekšsēdētāja ziņojumu par lietas apstākļiem.

(2) Pēc ziņojuma tiesa noskaidro, vai pieteicējs uztur pieteikumu un vai atbildētājs atzīst pieteikumu.

198.pants. Atteikšanās no pieteikuma, pieteikuma atzīšana

(1) Pieteikuma atzīšanu ieraksta tiesas sēdes protokolā un attiecīgi paraksta atbildētājs.

(2) Atteikšanās no pieteikuma iesniedzama tiesai rakstveidā, un to pievieno lietai.

(3) Ja pieteikuma atzīšana ir izteikta tiesai adresētā rakstveida pieteikumā, tad to pievieno lietai.

(4) Par pieteicēja atteikšanos no pieteikuma tiesa pieņem lēmumu, ar kuru vienlaikus izbeidz tiesvedību lietā.

(5) Atteikties no pieteikuma, atzīt pieteikumu var līdz lietas izskatīšanas pēc būtības pabeigšanai.

376.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 198.pantu šādā redakcijā:

“(1) Tiesas sēdē mutvārdos izteiktu atteikšanos no pieteikuma ieraksta tiesas sēdes protokolā un paraksta pieteicējs. Atteikšanos no pieteikuma, kas iesniegta tiesai rakstveidā, pievieno lietai.

(2) Pieteikuma atzīšanu tiesas sēdē ieraksta tiesas sēdes protokolā un paraksta atbildētājs. Pieteikuma atzīšanu, kas iesniegta tiesai rakstveidā, pievieno lietai.

(3) Atteikties no pieteikuma un atzīt pieteikumu var līdz lietas izskatīšanas pēc būtības pabeigšanai.

(4) Par pieteicēja atteikšanos no pieteikuma tiesa pieņem lēmumu, ar kuru vienlaikus izbeidz tiesvedību lietā.”.

Atbalstīt

211.pants. Atteikšanās no pieteikuma un pieteikuma atzīšana

(1) Tiesas sēdē mutvārdos izteiktu atteikšanos no pieteikuma ieraksta tiesas sēdes protokolā un paraksta pieteicējs. Atteikšanos no pieteikuma, kas iesniegta tiesai rakstveidā, pievieno lietai.

(2) Pieteikuma atzīšanu tiesas sēdē ieraksta tiesas sēdes protokolā, un atbildētājs to paraksta. Pieteikuma atzīšanu, kas iesniegta tiesai rakstveidā, pievieno lietai.

(3) Atteikties no pieteikuma un atzīt pieteikumu var, iekams nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.

(4) Par pieteicēja atteikšanos no pieteikuma tiesa pieņem lēmumu, ar kuru vienlaikus izbeidz tiesvedību lietā.

 

199.pants. Administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumi

(1) Administratīvā procesa dalībnieki dod paskaidrojumus tiesas sēdē šādā secībā: pieteicējs, trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem, atbildētājs.

(2) Ja lietā piedalās trešās personas, kurām nav patstāvīgu prasījumu, tās dod paskaidrojumus pēc tā pieteicēja vai atbildētāja, kura pusē šīs trešās personas piedalās lietā.

(3) Prokurors, valsts vai pašvaldību institūcijas, citas personas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, sniedz paskaidrojumus tiesas sēdē pirmās.

(4) Administratīvā procesa dalībnieku pārstāvji dod paskaidrojumus savu pārstāvamo vārdā.

(5) Administratīvā procesa dalībnieki paskaidrojumos norāda apstākļus, uz kuriem pamatoti viņu prasījumi vai iebildumi, kā arī iesniedz visus viņu rīcībā esošos pierādījumus vai norāda uz tiem, ja tos tūdaļ nav iespējams iesniegt.

(6) Ja citu pierādīšanas līdzekļu nav vai arī tie nav pietiekami droši un pieteicējs – fiziskā persona piekrīt zvērēt, tiesa ir tiesīga pieprasīt, lai pieteicējs ar zvērestu (mutiski izteiktu un pēc tam izteicēja parakstītu tiesiska fakta esamības svinīgu apstiprinājumu) apstiprinātu savus paskaidrojumus, kas satur ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti viņa prasījumi vai iebildumi.

(7) Pēc paskaidrojuma sniegšanas, kas ir apstiprināts ar zvērestu, pieteicējs paraksta šāda satura brīdinājumu:

« Es, . . . (vārds un uzvārds), ar zvērestu apstiprinu, ka pēc labākās sirdsapziņas esmu teicis patiesību, tikai patiesību un neko neesmu noklusējis. Man izskaidrots, ka par apzinātu tiesas maldināšanu man draud kriminālatbildība saskaņā ar krimināllikumu.»

(8) Brīdinājumu ar pieteicēja parakstu pievieno tiesas sēdes protokolam.

377.

 

 

378.

 

379.

 

 

380.

/Deputāts I.Burvis/

Izslēgt 199.panta pirmajā daļā vārdus “ar patstāvīgiem prasījumiem”.

/Deputāts I.Burvis/

Izslēgt 199.panta otro daļu.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 199.panta trešajā daļā vārdu “prokurors”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt 199. panta 6.,7. un 8. daļu.

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

212.pants. Administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumi

(1) Administratīvā procesa dalībnieki dod paskaidrojumus tiesas sēdē šādā secībā: pieteicējs, trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem, atbildētājs.

(2) Ja lietā piedalās trešās personas, kurām nav patstāvīgu prasījumu, tās dod paskaidrojumus pēc tā pieteicēja vai atbildētāja, kura pusē šīs trešās personas piedalās lietā.

(3) Valsts vai pašvaldību institūcijas, kā arī personas, kurām ar likumu piešķirtas tiesības aizstāvēt citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, sniedz paskaidrojumus tiesas sēdē pirmās.

(4) Administratīvā procesa dalībnieku pārstāvji dod paskaidrojumus savu pārstāvamo vārdā.

(5) Administratīvā procesa dalībnieki paskaidrojumos norāda apstākļus, uz kuriem pamatoti viņu prasījumi vai iebildumi, kā arī iesniedz visus viņu rīcībā esošos pierādījumus vai norāda uz tiem, ja tos tūdaļ iesniegt nav iespējams.

(6) Ja citu pierādīšanas līdzekļu nav vai arī tie nav pietiekami droši un pieteicējs – fiziskā persona - piekrīt zvērēt, tiesa ir tiesīga pieprasīt, lai pieteicējs ar zvērestu (mutvārdos izteiktu un pēc tam izteicēja parakstītu tiesiska fakta esamības svinīgu apliecinājumu) apstiprina savus paskaidrojumus, kas satur ziņas par faktiem, uz kuriem pamatoti viņa prasījumi vai iebildumi.

(7) Pēc paskaidrojuma sniegšanas, kas apstiprināts ar zvērestu, pieteicējs paraksta šāda satura brīdinājumu:

« Es, . . . (vārds un uzvārds), ar zvērestu apstiprinu, ka pēc labākās sirdsapziņas esmu teicis patiesību, tikai patiesību un neko neesmu noklusējis. Man ir izskaidrots, ka par apzinātu tiesas maldināšanu man draud kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikumu.»

(8) Brīdinājumu ar pieteicēja parakstu pievieno tiesas sēdes protokolam.

200.pants. Administratīvā procesa dalībnieku rakstveida paskaidrojumi

(1) Administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi savus paskaidrojumus iesniegt tiesai rakstveidā.

(2) Administratīvā procesa dalībnieku rakstveida paskaidrojumus nolasa tiesas sēdē, ievērojot šā likuma 199. pantā noteikto secību, un tos pievieno lietai.

     

213.pants. Administratīvā procesa dalībnieku rakstveida paskaidrojumi

(1) Administratīvā procesa dalībnieki ir tiesīgi savus paskaidrojumus iesniegt tiesai rakstveidā.

(2) Administratīvā procesa dalībnieku rakstveida paskaidrojumus nolasa tiesas sēdē, ievērojot šā likuma 212.pantā noteikto secību, un tos pievieno lietai.

201.pants. Jautājumu uzdošanas kārtība

(1) Ar tiesas atļauju administratīvā procesa dalībnieki var uzdot viens otram jautājumus. Tiesa noraida jautājumus, kuri neattiecas uz lietu.

(2) Tiesnesis var uzdot jautājumus administratīvā procesa dalībniekiem jebkurā lietas iztiesāšanas brīdī.

     

214.pants. Jautājumu uzdošanas kārtība

(1) Ar tiesas atļauju administratīvā procesa dalībnieki var uzdot viens otram jautājumus. Tiesa noraida jautājumus, kuri neattiecas uz lietu.

(2) Tiesnesis var uzdot jautājumus administratīvā procesa dalībniekiem jebkurā lietas iztiesāšanas brīdī.

 

202.pants. Pierādījumu pārbaudes kārtības noteikšana

Tiesa, noklausījusies administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumus un uzklausījusi viņu viedokli, nosaka liecinieku un ekspertu nopratināšanas un citu pierādījumu pārbaudes kārtību.

     

215.pants. Pierādījumu pārbaudes kārtības noteikšana

Tiesa, noklausījusies administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumus un uzklausījusi viņu viedokli, nosaka liecinieku un ekspertu nopratināšanas un citu pierādījumu pārbaudes kārtību.

203.pants. Liecinieku nopratināšana

(1) Pirms liecinieka nopratināšanas tiesa noskaidro viņa personas identitāti un brīdina par atbildību, kāda iestājas par atteikšanos no liecināšanas vai par apzināti nepatiesas liecības došanu.

(2) Katru liecinieku nopratina atsevišķi.

(3) Liecinieks dod savas liecības un atbild uz jautājumiem mutvārdiem.

(4) Tiesa noskaidro liecinieka attiecības ar administratīvā procesa dalībniekiem un aicina viņu izstāstīt tiesai visu, kas lieciniekam personīgi zināms lietā, izvairoties no ziņu sniegšanas, kuru avotu viņš nevar uzrādīt, kā arī no savu pieņēmumu un secinājumu izteikšanas. Tiesa pārtrauc liecinieka stāstījumu, ja viņš runā par apstākļiem, kas neattiecas uz lietu.

(5) Ar tiesas atļauju administratīvā procesa dalībnieki lieciniekam var uzdot jautājumus. Pirmais jautājumus uzdod administratīvā procesa dalībnieks, pēc kura lūguma liecinieks izsaukts, pēc tam – citi administratīvā procesa dalībnieki. Tiesa noraida jautājumus, kuri neattiecas uz lietu.

(6) Tiesnesis var uzdot jautājumus lieciniekam jebkurā viņa nopratināšanas brīdī.

(7) Nepieciešamības gadījumā tiesa var nopratināt liecinieku otrreiz tai pašā vai nākamajā sēdē, kā arī izdarīt liecinieku konfrontēšanu.

(8) Ja apstākļi, kuru noskaidrošanai liecinieki izsaukti, ir noskaidroti, tiesa ar administratīvā procesa dalībnieku piekrišanu var nenopratināt ieradušos lieciniekus, pieņemot par to attiecīgu lēmumu.

381.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 203.panta pirmo daļu pēc vārda “identitāti” ar vārdiem “izskaidro tiesības atteikties no liecināšanas”.

Atbalstīt

216.pants. Liecinieku nopratināšana

(1) Pirms liecinieka nopratināšanas tiesa noskaidro viņa personas identitāti, izskaidro tiesības atteikties no liecināšanas un brīdina par atbildību, kāda iestājas par atteikšanos no liecināšanas vai par apzināti nepatiesas liecības došanu.

(2) Katru liecinieku nopratina atsevišķi.

(3) Liecinieks dod savas liecības un atbild uz jautājumiem mutvārdiem.

(4) Tiesa noskaidro liecinieka attiecības ar administratīvā procesa dalībniekiem un aicina viņu izstāstīt tiesai visu, kas lieciniekam personiski zināms lietā, izvairoties no tādu ziņu sniegšanas, kuru avotu viņš nevar uzrādīt, kā arī no savu pieņēmumu un secinājumu izteikšanas. Tiesa pārtrauc liecinieka stāstījumu, ja viņš runā par apstākļiem, kas neattiecas uz lietu.

(5) Ar tiesas atļauju administratīvā procesa dalībnieki var lieciniekam uzdot jautājumus. Pirmais jautājumus uzdod administratīvā procesa dalībnieks, pēc kura lūguma liecinieks izsaukts, pēc tam – citi administratīvā procesa dalībnieki. Tiesa noraida jautājumus, kuri neattiecas uz lietu.

(6) Tiesnesis var uzdot lieciniekam jautājumus jebkurā viņa nopratināšanas brīdī.

(7) Ja nepieciešams, tiesa var nopratināt liecinieku otrreiz tai pašā vai nākamajā sēdē, kā arī izdarīt liecinieku konfrontēšanu.

(8) Ja apstākļi, kuru noskaidrošanai liecinieki izsaukti, ir noskaidroti, tiesa ar administratīvā procesa dalībnieku piekrišanu var nenopratināt ieradušos lieciniekus, pieņemot par to attiecīgu lēmumu.

204.pants. Liecinieka brīdināšanas kārtība

(1) Pirms nopratināšanas liecinieks paraksta šāda satura brīdinājumu:

« Es, . . . (liecinieka vārds un uzvārds), apņemos liecināt tiesai par visu, kas man zināms lietā, kurā esmu aicināts kā liecinieks. Man izskaidrots, ka par atteikšanos no liecināšanas vai par apzināti nepatiesas liecības došanu man draud kriminālatbildība saskaņā ar krimināllikumu.»

(2) Liecinieka parakstu pievieno tiesas sēdes protokolam.

(3) Lieciniekam, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, tiesa izskaidro viņa pienākumu patiesi liecināt, izstāstīt visu viņam šai lietā zināmo, bet nebrīdina šo liecinieku par atteikšanos liecināt vai par apzināti nepatiesas liecības došanu.

382.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 204.panta pirmajā daļā vārdus “saskaņā ar krimināllikumu” ar vārdiem “saskaņā ar Krimināllikuma 300.pantu”.

Atbalstīt

217.pants. Liecinieka brīdināšanas kārtība

(1) Pirms nopratināšanas liecinieks paraksta šāda satura brīdinājumu:

« Es, . . . (liecinieka vārds un uzvārds), apņemos liecināt tiesai par visu, kas man zināms lietā, kurā esmu aicināts kā liecinieks. Man ir izskaidrots, ka par atteikšanos no liecināšanas vai par apzināti nepatiesas liecības došanu man draud kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 300.pantu.

(2) Liecinieka parakstu pievieno tiesas sēdes protokolam.

(3) Lieciniekam, kurš nav sasniedzis 14 gadu vecumu, tiesa izskaidro viņa pienākumu patiesi liecināt, izstāstīt visu viņam šai lietā zināmo, bet nebrīdina šo liecinieku par sekām sakarā ar atteikšanos liecināt vai par apzināti nepatiesas liecības došanu.

 

205.pants. Liecinieka tiesības lietot rakstveida piezīmes

Liecināšanas laikā liecinieks var lietot rakstveida piezīmes, ja viņa liecības saistītas ar aprēķiniem vai citiem datiem, ko grūti atcerēties. Šīs piezīmes uzrādāmas tiesai un administratīvā procesa dalībniekiem, un tās pēc tiesas lēmuma var pievienot lietai.

     

218.pants. Liecinieka tiesības lietot rakstveida piezīmes

Liecināšanas laikā liecinieks var lietot rakstveida piezīmes, ja viņa liecības ir saistītas ar aprēķiniem vai citiem datiem, ko grūti atcerēties. Šīs piezīmes uzrādāmas tiesai un administratīvā procesa dalībniekiem, un tās pēc tiesas lēmuma var pievienot lietai.

206.pants. Nepilngadīga liecinieka nopratināšana

(1) Nepilngadīga liecinieka nopratināšana pēc tiesas ieskata izdarāma likumiskā pārstāvja, bērnu tiesību speciālista, psihologa vai pedagoga klātbūtnē. Arī šīs personas var uzdot jautājumus nepilngadīgajam lieciniekam.

(2) Gadījumos, kad tas nepieciešams patiesības noskaidrošanai, nepilngadīgā liecinieka nopratināšanas laikā pēc tiesas lēmuma var izraidīt no sēžu zāles jebkuru administratīvā procesa dalībnieku un sēžu zālē klātesošu personu. Pēc administratīvā procesa dalībnieka atgriešanās sēžu zālē viņš jāiepazīstina ar nepilngadīgā liecinieka liecībām un jādod viņam iespēja uzdot lieciniekam jautājumus.

(3) Liecinieks, kas nav sasniedzis 15 gadu vecumu, pēc viņa nopratināšanas izraidāms no sēžu zāles, izņemot gadījumus, kad tiesa atzīst par nepieciešamu šā liecinieka klātbūtni tiesas sēžu zālē.

     

219.pants. Nepilngadīga liecinieka nopratināšana

(1) Nepilngadīga liecinieka nopratināšana pēc tiesas ieskata izdarāma likumiskā pārstāvja, bērnu tiesību speciālista, psihologa vai pedagoga klātbūtnē. Arī šīs personas var uzdot jautājumus nepilngadīgajam lieciniekam.

(2) Ja tas nepieciešams patiesības noskaidrošanai, nepilngadīgā liecinieka nopratināšanas laikā pēc tiesas lēmuma var izraidīt no tiesas sēžu zāles jebkuru administratīvā procesa dalībnieku un tiesas sēžu zālē klātesošu personu. Pēc administratīvā procesa dalībnieka atgriešanās tiesas sēžu zālē viņu iepazīstina ar nepilngadīgā liecinieka liecībām un rada viņam iespēju uzdot šim lieciniekam jautājumus.

(3) Liecinieks, kas nav sasniedzis 15 gadu vecumu, pēc nopratināšanas izraidāms no tiesas sēžu zāles, izņemot gadījumus, kad tiesa atzīst par nepieciešamu šā liecinieka klātbūtni tiesas sēžu zālē.

 

207.pants. Liecinieka liecības nolasīšana

Liecinieka liecības, kas iegūtas pierādījumu nodrošināšanas vai tiesas uzdevumu kārtībā, nolasa tiesas sēdē, kurā iztiesā lietu. Pēc tiesas ieskata var nolasīt arī liecinieku liecības, kas sniegtas iepriekšējā tiesas sēdē.

383.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 207.panta tekstu šādā redakcijā:

“Liecinieka liecību, kas iegūta pierādījumu nodrošināšanas vai tiesas uzdevuma kārtībā vai iepriekšējā tiesas sēdē, nolasa tiesas sēdē, kurā iztiesā lietu. Iepriekšējā tiesas sēdē iegūtu liecinieka liecību var nenolasīt, ja administratīvā procesa dalībnieki tam piekrīt”.

Atbalstīt

220.pants. Liecinieka liecības nolasīšana

Liecinieka liecību, kas iegūta pierādījumu nodrošināšanas vai tiesas uzdevuma kārtībā vai iepriekšējā tiesas sēdē, nolasa tiesas sēdē, kurā iztiesā lietu. Iepriekšējā tiesas sēdē iegūtu liecinieka liecību var nenolasīt, ja administratīvā procesa dalībnieki tam piekrīt.

208.pants. Nopratinātā liecinieka pienākums

Nopratinātajam lieciniekam jāpaliek tiesas sēžu zālē līdz lietas iztiesāšanas beigām. Viņš var atstāt tiesas zāli pirms lietas iztiesāšanas beigām tikai pēc tiesas lēmuma, kas pieņemts pēc administratīvā procesa dalībnieku viedokļu noklausīšanās.

     

221.pants. Nopratinātā liecinieka pienākums

Nopratinātajam lieciniekam jāpaliek tiesas sēžu zālē līdz lietas iztiesāšanas beigām. Viņš var atstāt tiesas sēžu zāli pirms lietas iztiesāšanas beigām tikai saskaņā ar tiesas lēmumu, kas pieņemts pēc administratīvā procesa dalībnieku viedokļu noklausīšanās.

209.pants. Eksperta atzinuma pārbaude un eksperta nopratināšana

(1) Eksperta atzinumu nolasa tiesas sēdē.

(2) Tiesa un administratīvā procesa dalībnieki var uzdot ekspertam jautājumus tādā pašā secībā un kārtībā kā lieciniekiem.

(3) Šā likuma 158. pantā noteiktajos gadījumos tiesa var noteikt papildu vai atkārtotu ekspertīzi.

     

222.pants. Eksperta atzinuma pārbaude un eksperta nopratinā šana

(1) Eksperta atzinumu nolasa tiesas sēdē.

(2) Tiesa un administratīvā procesa dalībnieki var uzdot ekspertam jautājumus tādā pašā secībā un kārtībā kā lieciniekiem.

(3) Šā likuma 172.pantā minētajos gadījumos tiesa var noteikt papildu vai atkārtotu ekspertīzi.

 

210.pants. Rakstveida pierādījuma pievienošana lietai

Jautājumu par rakstveida pierādījuma pievienošanu lietai izlemj tiesa pēc tam, kad tā iepazīstinājusi administratīvā procesa dalībniekus ar šā pierādījuma saturu un uzklausījusi viņu viedokli.

     

223.pants. Rakstveida pierādījuma pievienošana lietai

Jautājumu par rakstveida pierādījuma pievienošanu lietai izlemj tiesa pēc tam, kad tā iepazīstinājusi administratīvā procesa dalībniekus ar šā pierādījuma saturu un uzklausījusi viņu viedokli.

211.pants. Rakstveida pierādījuma pārbaude

(1) Rakstveida pierādījumu vai to apskates protokolu nolasa tiesas sēdē vai uzrāda administratīvā procesa dalībniekiem, bet nepieciešamības gadījumā – arī ekspertiem un lieciniekiem.

(2) Personisko korespondenci var nolasīt atklātā tiesas sēdē tikai ar to personu piekrišanu, starp kurām notikusi sarakstīšanās. Ja šādas piekrišanas nav vai personas mirušas, minētos pierādījumus nolasa un pārbauda slēgtā tiesas sēdē.

     

224.pants. Rakstveida pierādījuma pārbaude

(1) Rakstveida pierādījumu vai tā apskates protokolu nolasa tiesas sēdē vai uzrāda administratīvā procesa dalībniekiem, bet, ja nepieciešams, – arī ekspertiem un lieciniekiem.

(2) Personisko korespondenci var nolasīt atklātā tiesas sēdē tikai ar to personu piekrišanu, starp kurām notikusi sarakstīšanās. Ja šādas piekrišanas nav vai personas mirušas, minētos pierādījumus nolasa un pārbauda slēgtā tiesas sēdē.

 

212.pants. Rakstveida pierādījuma apstrīdēšana

(1) Administratīvā procesa dalībnieki var apstrīdēt rakstveida pierādījuma patiesīgumu.

(2) Pret rakstveida pierādījuma patiesīgumu nevar iebilst persona, kura to pati parakstījusi.

(3) Zemesgrāmatu, notariālo un citu likumā noteiktā kārtībā apliecināto aktu patiesīgumu nevar apšaubīt. Tos var apstrīdēt, ceļot atsevišķu prasību.

(4) Apstrīdētā rakstveida pierādījuma iesniedzējam jādod tajā pašā tiesas sēdē paskaidrojumi par to, vai viņš vēlas izmantot šo rakstveida pierādījumu vai arī lūdz to izslēgt no pierādījumiem.

(5) Ja administratīvā procesa dalībnieks vēlas izmantot apstrīdēto pierādījumu, tiesa, salīdzinājusi to ar citiem lietā esošajiem pierādījumiem, lemj par tā izmantošanas pieļaujamību.

384.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 212.panta otro daļu ar šādu teikumu: “Šī persona var apstrīdēt šādu pierādījumu, ja paraksts dots vardarbības, draudu vai viltus ietekmē.”.

Atbalstīt

225.pants. Rakstveida pierādījuma apstrīdēšana

(1) Administratīvā procesa dalībnieki var apstrīdēt rakstveida pierādījuma patiesīgumu.

(2) Pret rakstveida pierādījuma patiesīgumu nevar iebilst persona, kura pati to parakstījusi. Šī persona var apstrīdēt šādu pierādījumu, ja paraksts dots vardarbības, draudu vai viltus ietekmē.

(3) Zemesgrāmatu, notariālo un citu likumā noteiktajā kārtībā apliecināto aktu patiesīgumu nevar apšaubīt. Tos var apstrīdēt, ceļot atsevišķu prasību.

(4) Apstrīdētā rakstveida pierādījuma iesniedzējs dod tajā pašā tiesas sēdē paskaidrojumu par to, vai viņš vēlas izmantot šo rakstveida pierādījumu vai arī lūdz to izslēgt no pierādījumiem.

(5) Ja administratīvā procesa dalībnieks vēlas izmantot apstrīdēto pierādījumu, tiesa, salīdzinājusi to ar citiem lietā esošajiem pierādījumiem, lemj par tā izmantošanas pieļaujamību.

 

213.pants. Pieteikums par rakstveida pierādījuma viltojumu

(1) Administratīvā procesa dalībnieks var iesniegt motivētu pieteikumu par rakstveida pierādījuma viltojumu.

(2) Persona, kura iesniegusi šo pierādījumu, var lūgt tiesu izslēgt to no pierādījumiem.

(3) Lai pārbaudītu pieteikumu par rakstveida pierādījuma viltojumu, tiesa var noteikt ekspertīzi vai pieprasīt citus pierādījumus.

(4) Ja tiesa atzīst, ka rakstveida pierādījums viltots, tā nepieļauj šo pierādījumu un par viltojuma faktu paziņo prokuroram.

(5) Ja tiesa atzīst, ka administratīvā procesa dalībnieks apzināti nepamatoti ierosinājis strīdu par rakstveida pierādījuma viltojumu, tā var šim administratīvā procesa dalībniekam uzlikt piespiedu naudu līdz simt latiem.

385.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 213.panta ceturtajā daļā vārdu “prokuroram” ar vārdu “prokuratūrai”.

Atbalstīt

226.pants. Pieteikums par rakstveida pierādījuma viltojumu

(1) Administratīvā procesa dalībnieks var iesniegt motivētu pieteikumu par rakstveida pierādījuma viltojumu.

(2) Persona, kura iesniegusi šo pierādījumu, var lūgt tiesu izslēgt to no pierādījumiem.

(3) Lai pārbaudītu pieteikumu par rakstveida pierādījuma viltojumu, tiesa var noteikt ekspertīzi vai pieprasīt citus pierādījumus.

(4) Ja tiesa atzīst, ka rakstveida pierādījums viltots, tā izslēdz šo pierādījumu un par viltojuma faktu paziņo prokuratūrai.

(5) Ja tiesa atzīst, ka administratīvā procesa dalībnieks apzināti nepamatoti ierosinājis strīdu par rakstveida pierādījuma viltojumu, tā var šim administratīvā procesa dalībniekam uzlikt piespiedu naudu līdz 100 latiem.

 

214.pants. Lietisko pierādījumu pārbaude

(1) Lietiskos pierādījumus apskata tiesas sēdē un uzrāda tos administratīvā procesa dalībniekiem, bet, ja nepieciešams – arī ekspertiem un lieciniekiem.

(2) Administratīvā procesa dalībnieki par lietiskajiem pierādījumiem var sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli un lūgumus.

(3) Lietisko pierādījumu apskates protokolu, kas sastādīts pierādījumu nodrošināšanas vai tiesas uzdevuma kārtībā, nolasa tiesas sēdē.

     

227.pants. Lietisko pierādījumu pārbaude

(1) Lietiskos pierādījumus apskata tiesas sēdē un uzrāda tos administratīvā procesa dalībniekiem, bet, ja nepieciešams, – arī ekspertiem un lieciniekiem.

(2) Administratīvā procesa dalībnieki par lietiskajiem pierādījumiem var sniegt paskaidrojumus un izteikt savu viedokli un lūgumus.

(3) Lietisko pierādījumu apskates protokolu, kas sastādīts pierādījumu nodrošināšanas vai tiesas uzdevuma kārtībā, nolasa tiesas sēdē.

215.pants. Pierādījumu apskate un pārbaude uz vietas

(1) Ja rakstveida vai lietiskos pierādījumus nevar nogādāt tiesā, tiesa pieņem lēmumu par apskati un pārbaudi to atrašanās vietā.

(2) Par apskati uz vietas tiesa paziņo administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis apskates izdarīšanai.

(3) Pie apskates uz vietas tiesa var izsaukt ekspertus un lieciniekus.

(4) Apskates norisi ieraksta tiesas sēdes protokolā, kuram pievieno apskatē sastādīto un pārbaudīto lietisko pierādījumu plānus, rasējumus un attēlus.

     

228.pants. Pierādījumu apskate un pārbaude uz vietas

(1) Ja rakstveida vai lietiskos pierādījumus nevar nogādāt tiesā, tiesa pieņem lēmumu par apskati un pārbaudi to atrašanās vietā.

(2) Par apskati uz vietas tiesa paziņo administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis apskates izdarīšanai.

(3) Uz apskati pierādījuma atrašanās vietā tiesa var izsaukt ekspertus un lieciniekus.

(4) Apskates norisi ieraksta tiesas sēdes protokolā, kuram pievieno apskatē sastādīto un pārbaudīto lietisko pierādījumu plānus, rasējumus un attēlus.

 

216.pants. Publisko interešu pārstāvja atzinuma noklausīšanās

(1) Pēc pierādījumu pārbaudes tiesa noklausās šā likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktā minētās juridiskās personas atzinumu, kura piedalās procesā saskaņā ar likumu vai tiesas lēmumu.

(2) Tiesnesis un administratīvā procesa dalībnieki var uzdot šīs institūcijas pārstāvim jautājumus sakarā ar atzinumu.

 

 

 

229.pants. Publisko interešu pārstāvja atzinuma noklausīšanās

(1) Pēc pierādījumu pārbaudes tiesa noklausās šā likuma 27.pantā minētās juridiskās personas atzinumu, kura piedalās procesā saskaņā ar likumu vai tiesas lēmumu.

(2) Tiesnesis un administratīvā procesa dalībnieki var uzdot šīs institūcijas pārstāvim jautājumus sakarā ar atzinumu.

217.pants. Lietas izskatīšanas pēc būtības pabeigšana

(1) Pēc tam, kad pārbaudīti visi pieteiktie pierādījumi, tiesa noskaidro administratīvā procesa dalībnieku viedokli par iespēju pabeigt lietas izskatīšanu pēc būtības.

(2) Ja nav nepieciešams pārbaudīt papildu pierādījumus, tiesa noskaidro, vai pieteicējs uztur pieteikumu.

(3) Ja pieteicējs neatsakās no pieteikuma, tiesa pasludina lietas izskatīšanu pēc būtības par pabeigtu un pāriet pie tiesas debatēm.

     

230.pants. Lietas izskatīšanas pēc būtības pabeigšana

(1) Pēc tam, kad pārbaudīti visi pieteiktie pierādījumi, tiesa noskaidro administratīvā procesa dalībnieku viedokli par iespēju pabeigt lietas izskatīšanu pēc būtības.

(2) Ja nav nepieciešams pārbaudīt papildu pierādījumus, tiesa noskaidro, vai pieteicējs uztur pieteikumu.

(3) Ja pieteicējs neatsakās no pieteikuma, tiesa pasludina lietas izskatīšanu pēc būtības par pabeigtu un pāriet pie tiesas debatēm.

218.pants. Tiesas debates

(1) Tiesas debatēs pirmais uzstājas pieteicējs vai viņa pārstāvis, pēc tam – atbildētājs vai viņa pārstāvis. Personas, kuras griezušās tiesā, lai aizstāvētu citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, uzstājas tiesas debatēs pirmās.

(2) Ja lietā piedalās trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem, šī persona vai tās pārstāvis uzstājas pēc pieteicēja un atbildētāja.

(3) Trešā persona, kurai nav patstāvīgu prasījumu, vai tās pārstāvis uzstājas pēc pieteicēja vai atbildētāja, kura pusē šī trešā persona piedalās lietā.

(4) Tiesas debašu dalībnieks nav tiesīgs savās runās atsaukties uz apstākļiem un pierādījumiem, kuri nav pārbaudīti tiesas sēdē.

(5) Tiesa pārtrauc debašu dalībnieku, ja viņš runā par apstākļiem, kuri neattiecas uz lietu.

     

231.pants. Tiesas debates

(1) Tiesas debatēs pirmais runā pieteicējs vai viņa pārstāvis, pēc tam – atbildētājs vai viņa pārstāvis. Personas, kuras griezušās tiesā, lai aizstāvētu citu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses, runā tiesas debatēs pirmās.

(2) Ja lietā piedalās trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem, šī persona vai tās pārstāvis runā pēc pieteicēja un atbildētāja.

(3) Trešā persona, kurai nav patstāvīgu prasījumu, vai tās pārstāvis runā pēc pieteicēja vai atbildētāja atkarībā no tā, kura pusē šī trešā persona piedalās lietā.

(4) Tiesas debašu dalībnieks nav tiesīgs savās runās atsaukties uz apstākļiem un pierādījumiem, kuri nav pārbaudīti tiesas sēdē.

(5) Tiesa pārtrauc debašu dalībnieku, ja viņš runā par apstākļiem, kuri neattiecas uz lietu.

219.pants. Replikas

(1) Pēc tam, kad visi administratīvā procesa dalībnieki uzstājušies debatēs, viņiem ir tiesības uz vienu repliku.

(2) Pēdējam tiesības uz repliku ir atbildētājam vai viņa pārstāvim.

(3) Tiesa var ierobežot repliku ilgumu.

     

232.pants. Replikas

(1) Pēc tam, kad visi administratīvā procesa dalībnieki runājuši debatēs, viņiem ir tiesības katram uz vienu repliku.

(2) Pēdējam tiesības uz repliku ir atbildētājam vai viņa pārstāvim.

(3) Tiesa var ierobežot repliku ilgumu.

 

386.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 220.pantu šādā redakcijā:

“220.pants Prokurora atzinums.

Ja lietā piedalās prokurors, kurø nav iesniedzis pieteikumu, višø pčc tiesas debatčm un replikām dod atzinumu par pieteikumā izteikto prasģjumu pamatotģbu.”

Neatbalstīt

 

220.pants. Tiesas apspriede

Pēc tiesas debatēm un replikām, ja tādas ir, tiesa aiziet apspriežu istabā taisīt spriedumu, par ko paziņo tiesas sēžu zālē klātesošajiem, nosakot sprieduma pasludināšanas laiku un vietu.

387.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 220.pantā vārdus “apspriežu istabā”.

Atbalstīt

233.pants. Tiesas apspriede

Pēc tiesas debatēm un replikām, ja tādas ir, tiesa aiziet taisīt spriedumu, par ko paziņo tiesas sēžu zālē klātesošajiem, nosakot sprieduma pasludināšanas laiku un vietu.

 

221.pants. Lietas izskatīšanas pēc būtības atsākšana

(1) Ja tiesas apspriedes laikā tiesa atzīst par nepieciešamu noskaidrot jaunus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, vai papildus pārbaudīt esošos vai jaunus pierādījumus, tā atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības.

(2) Tādā gadījumā tiesas sēde turpinās šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

     

234.pants. Lietas izskatīšanas pēc būtības atsākšana

(1) Ja tiesas apspriedes laikā tiesa atzīst par nepieciešamu noskaidrot jaunus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, vai papildus pārbaudīt esošos vai jaunus pierādījumus, tā atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības.

(2) Tādā gadījumā tiesas sēde turpinās šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

222.pants. Administratīvo lietu izskatīšana bez tiesas sēdes

Ja tiesas sēde saskaņā ar šā likuma 84. panta otro daļu nenotiek, tad tiesa taisa spriedumu pēc lietā esošajiem dokumentiem.

388.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 222.pantu šādā redakcijā:

“222.pants. Administratīvās lietas izskatīšana rakstveida procesā

Ja lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, tiesas sēde tiek noteikta sprieduma pasludināšanai. Spriedumu tiesa taisa pēc lietā esošajiem dokumentiem, ievērojot likumā noteikto sprieduma taisīšanas kārtību.”.

Atbalstīt

235.pants. Administratīvās lietas izskatīšana rakstveida procesā

Ja lieta tiek izskatīta rakstveida procesā, tiesas sēdi noteic sprieduma pasludināšanai. Spriedumu tiesa taisa pēc lietā esošajiem dokumentiem, ievērojot likumā noteikto sprieduma taisīšanas kārtību.

23. nodaļa

Spriedums

     

24. nodaļa

Spriedums

223.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Tiesas nolēmumu, ar kuru lietu izspriež pēc būtības, taisa tiesas sprieduma veidā un pasludina Latvijas Republikas vārdā.

(2) Spriedumu taisa un pasludina pēc lietas izskatīšanas.

(3) Spriedumam jābūt likumīgam un pamatotam.

(4) Nav pieļaujama nekāda tieša vai netieša iejaukšanās sprieduma taisīšanā vai tiesas iespaidošana.

389.

 

 

 

390.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 223.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas vārdā” ar vārdiem “Latvijas tautas vārdā”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 223. panta 4. daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Ja tiesa pirms sprieduma pasludināšanas vai taisot spriedumu, konstatē šādu tiešu vai netiešu iejaukšanos, šos faktus tiesa fiksē spriedumā, norādot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un iejaukšanās faktiskos apstākļus.”

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

236.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Tiesas nolēmumu, ar kuru lietu izspriež pēc būtības, taisa tiesas sprieduma veidā un pasludina Latvijas tautas vārdā.

(2) Spriedumu taisa un pasludina pēc lietas izskatīšanas.

(3) Spriedumam jābūt likumīgam un pamatotam.

(4) Nav pieļaujama nekāda tieša vai netieša iejaukšanās sprieduma taisīšanā vai tiesas iespaidošana.

 

224.pants. Sprieduma likumīgums un pamatotība

(1) Taisot spriedumu, tiesa vadās no materiālo un procesuālo tiesību normām.

(2) Tiesa spriedumu pamato ar apstākļiem, kas nodibināti ar pierādījumiem lietā, vai kurus saskaņā ar šā likuma 129. pantu nav nepieciešams pierādīt.

(3) Tiesa spriedumu drīkst pamatot tikai ar tādiem apstākļiem, par kuriem lietas dalībniekiem ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli.

     

237.pants. Sprieduma likumīgums un pamatotība

(1) Taisot spriedumu, tiesa pamatojas uz materiālo un procesuālo tiesību normām.

(2) Tiesa spriedumu pamato ar apstākļiem, kuri nodibināti ar pierādījumiem lietā vai kurus saskaņā ar šā likuma 143.pantu nav nepieciešams pierādīt.

(3) Tiesa spriedumu drīkst pamatot tikai ar tādiem apstākļiem, par kuriem lietas dalībniekiem ir bijusi iespēja izteikt savu viedokli.

225.pants. Sprieduma taisīšanas kārtība

(1) Tiesa spriedumu taisa apspriežu istabā.

(2) Sprieduma taisīšanas laikā apspriežu istabā var atrasties tikai tiesneši, kas ir tiesas sastāvā šajā lietā.

(3) Ja spriedumu taisa koleģiāli, tiesas sēdes priekšsēdētājs izsaka savu viedokli pēdējais.

(4) Tiesa, taisot spriedumu, visus nolēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Spriedumu paraksta visi tiesneši.

(5) Lietā, kuru tiesnesis izskata vienpersoniski, spriedumu paraksta tiesnesis.

(6) Pēc sprieduma parakstīšanas to grozīt vai mainīt nav atļauts.

(7) Ja spriedumā tiek izdarīti tehniska rakstura labojumi, tos atrunā un paraksta visi tiesneši.

(8) Ja tiesa nāk pie atzinuma, ka šajā tiesas sēdē nav iespējams taisīt sprieduma rezolutīvo daļu, tiesa pieņem lēmumu, ar kuru nosaka nākamo tiesas sēdi, kad tā administratīvā procesa dalībniekiem paziņos saīsināto spriedumu.

391.

 

 

392.

 

 

 

393.

 

 

394.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 225.panta pirmo un otro daļu, attiecīgi mainot pārējo daļu numerāciju.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 225.panta septītajā daļā vārdus “tehniska rakstura labojumi” ar vārdiem “labojumi vai pierakstījumi”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 225.panta astotajā daļā vārdu “saīsināto”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 225.panta astoto daļu pēc vārdiem “nākamo tiesas sēdi” ar vārdiem “tuvāko desmit dienu laikā”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

238.pants. Sprieduma taisīšanas kārtība

(1) Ja spriedumu taisa koleģiāli, tiesas sēdes priekšsēdētājs izsaka savu viedokli pēdējais.

(2) Tiesa, taisot spriedumu, visus nolēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Spriedumu paraksta visi tiesneši.

(3) Lietā, kuru tiesnesis izskata vienpersoniski, spriedumu paraksta šis tiesnesis.

(4) Pēc sprieduma parakstīšanas to grozīt vai mainīt nav atļauts.

(5) Ja spriedumā tiek izdarīti labojumi vai pierakstījumi, tos atrunā un paraksta visi tiesneši.

(6) Ja tiesa atzīst, ka šajā tiesas sēdē nav iespējams taisīt sprieduma rezolutīvo daļu, tā pieņem lēmumu, ar kuru nosaka nākamo tiesas sēdi tuvāko desmit dienu laikā, kad tā administratīvā procesa dalībniekiem paziņos spriedumu.

 

226.pants. Prasījuma robežas ievērošana

Tiesa taisa spriedumu par pieteicēja noteikto pieteikuma priekšmetu un uz pieteicēja norādītā pamata, nepārsniedzot prasījuma robežas.

     

239.pants. Prasījuma robežas ievērošana

Tiesa taisa spriedumu par pieteicēja noteikto pieteikuma priekšmetu un uz pieteicēja norādītā pamata, nepārsniedzot prasījuma robežas.

227.pants. Pārbaudes apjoms un iebildumu robežas

(1) Tiesa taisa spriedumu, pārbaudījusi, vai administratīvais akts izdots, ievērojot procesuālos un formālos priekšnoteikumus, vai administratīvā akata pamatojums attaisno adresātam uzlikto tiesisko pienākumu vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības, un vai tas atbilst materiālo tiesību normām.

(2) Tiesa spriedumā drīkst ņemt vērā tikai tos iestādes minētos apstākļus, uz kuriem iestāde ir atsaukusies administratīvā akta pamatojumā.

(3) Tiesa taisa spriedumu par iestādes faktisko rīcību, pārbaudījusi, vai faktiskā rīcība veikta ievērojot procesuālos un formālos priekšnoteikumus, un vai tā atbilst materiālo tiesību normām.

     

240.pants. Pārbaudes apjoms un iebildumu robežas

(1) Tiesa taisa spriedumu, pārbaudījusi, vai administratīvais akts izdots, ievērojot procesuālos un formālos priekšnoteikumus, vai administratīvā akta pamatojums attaisno adresātam uzlikto tiesisko pienākumu vai tam piešķirtās, apstiprinātās vai noraidītās tiesības un vai tas atbilst materiālo tiesību normām.

(2) Tiesa spriedumā drīkst ņemt vērā tikai tos iestādes minētos apstākļus, uz kuriem iestāde ir atsaukusies administratīvā akta pamatojumā.

(3) Tiesa taisa spriedumu par iestādes faktisko rīcību, pārbaudījusi, vai faktiskā rīcība veikta, ievērojot procesuālos un formālos priekšnoteikumus, un vai tā atbilst materiālo tiesību normām.

 

228.pants. Sprieduma forma un saturs

(1) Spriedumu sastāda rakstveidā.

(2) Spriedums sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas.

(3) Ievaddaļā norāda, ka spriedums taisīts Latvijas Republikas vārdā, kā arī sprieduma taisīšanas laiku, tiesas nosaukumu, kas taisījusi spriedumu, tiesas sastāvu, tiesas sēdes sekretāru, administratīvā procesa dalībniekus un strīda priekšmetu.

(4) Aprakstošajā daļā norāda pieteicēja prasījumus, atbildētāja iebildumus, kā arī administratīvā procesa dalībnieku sniegto paskaidrojumu būtību.

(5) Motīvu daļā norāda:

1) lietā konstatētos faktus, pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, un argumentus, ar kuriem noraidīti vieni vai otri pierādījumi;

2) tiesību normas, no kuriem tiesa vadījusies;

3) konstatēto lietas apstākļu juridisko novērtējumu;

4) atsauces uz publicētiem tiesas spriedumiem un juridisko literatūru, kā arī citu speciālo literatūru, ko tiesa izmantojusi savā argumentācijā;

5) tiesas secinājumus par pieteikuma pamatotību vai nepamatotību.

(6) Rezolutīvajā daļā norāda tiesas spriedumu par pieteikuma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai par tā pilnīgu vai daļēju noraidīšanu un sprieduma būtību. Bez tam norāda, kam jāmaksā valsts nodeva, šā likuma 230. un 231. pantā minētos termiņus, kā arī sprieduma pārsūdzēšanas termiņu un kārtību.

(7) Ja tiesas spriedums taisīts bez tiesas sēdes, tad norāda, ka spriedums pieņemts bez tiesas sēdes saskaņā ar administratīvā procesa dalībnieku piekrišanu.

395.

 

 

396.

 

 

 

397.

 

 

 

398.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Aizstāt 228. panta 3. daļā vārdu “strīda” ar vārdu “izskatīšanas”.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 228.panta trešajā daļā vārdus “Latvijas Republikas vārdā” ar vārdiem “Latvijas tautas vārdā”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 228.panta trešajā daļā vārdus “strīda priekšmetu” ar vārdiem “pieteikuma priekšmetu”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 228.panta sesto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā: “Ja pieteikumā prasīta naudas summas piedziņa, tiesa rezolutīvajā daļā uzdod atbildētājam samaksāt pieteicējam attiecīgo naudas summu.”.

Atbalstīt daļēji

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

241.pants. Sprieduma forma un saturs

(1) Spriedumu sastāda rakstveidā.

(2) Spriedums sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas.

(3) Ievaddaļā norāda, ka spriedums taisīts Latvijas tautas vārdā, kā arī sprieduma taisīšanas laiku, tiesas nosaukumu, kas taisījusi spriedumu, tiesas sastāvu, tiesas sēdes sekretāru, administratīvā procesa dalībniekus un pieteikuma priekšmetu.

(4) Aprakstošajā daļā norāda pieteicēja prasījumus un atbildētāja iebildumus, kā arī administratīvā procesa dalībnieku sniegto paskaidrojumu būtību .

(5) Motīvu daļā norāda:

1) lietā konstatētos faktus, pierādījumus, uz kuriem pamatoti tiesas secinājumi, un argumentus, ar kuriem noraidīti vieni vai otri pierādījumi;

2) tiesību normas, uz kurām tiesa pamatojusies;

3) konstatēto lietas apstākļu juridisko novērtējumu;

4) atsauces uz publicētiem tiesas spriedumiem un juridisko literatūru, kā arī citu speciālo literatūru, ko tiesa izmantojusi savā argumentācijā;

5) tiesas secinājumus par pieteikuma pamatotību vai nepamatotību.

(6) Rezolutīvajā daļā norāda tiesas spriedumu par pieteikuma pilnīgu vai daļēju apmierināšanu vai par tā pilnīgu vai daļēju noraidīšanu un sprieduma būtību. Ja pieteikumā prasīta naudas summas piedziņa, tiesa rezolutīvajā daļā uzdod atbildētājam samaksāt pieteicējam attiecīgo naudas summu. Turklāt norāda, kam jāmaksā valsts nodeva, šā likuma 243. un 244.pantā minētos termiņus, kā arī sprieduma pārsūdzēšanas termiņu un kārtību.

(7) Ja tiesas spriedums taisīts bez tiesas sēdes, tā rezolutīvajā daļā norāda, ka spriedums pieņemts bez tiesas sēdes saskaņā ar administratīvā procesa dalībnieku piekrišanu.

229.pants. Saīsinātais spriedums

Sarežģītā lietā tiesa var sastādīt saīsinātas formas spriedumu, kas sastāv no ievaddaļas un rezolutīvās daļas. Šajā gadījumā pilnu spriedumu tiesa sastāda 10 dienu laikā.

399.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 229.pantu “saīsinātais spriedums”.

Neatbalstīt

242.pants. Saīsinātais spriedums

Sarežģītā lietā tiesa var sastādīt saīsinātas formas spriedumu, kas sastāv no ievaddaļas un rezolutīvās daļas. Šādā gadījumā pilnu spriedumu tiesa sastāda desmit dienu laikā.

 

230.pants. Spriedums par pieteikumu, kurā pieteicējs prasa administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai akta atcelšanu

(1) Ja pieteikumu par administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai atceļamu tiesa atzīst par pamatotu, tā ar spriedumu konstatē, ka šis akts nav spēkā vai ir atceļams. Administratīvā akta atcelšanas gadījumā tiesa nosaka, ar kuru brīdi administratīvais akts skaitās atcelts.

(2) Nepieciešamības gadījumā spriedumā tiek norādīts, kādā veidā iestādei ir jālikvidē sekas, kas rodas sakarā ar administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai administratīvā akta atcelšanu un tiek uzlikts iestādei par pienākumu veikt konkrētas darbības.

400.

 

 

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 230.panta pirmajā daļā vārdus “konstatē, ka šis akts nav spēkā vai ir atceļams” ar vārdiem “apmierina pieteikumu un attiecīgo administratīvo aktu atzīst par spēkā neesošu vai atceļ to kopumā vai kādā tā daļā”.

 

 

Atbalstīt

243.pants. Spriedums par pieteikumu, kurā pieteicējs prasa administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai akta atcelšanu

(1) Ja pieteikumu par administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai atceļamu tiesa atzīst par pamatotu, tā ar spriedumu apmierina pieteikumu un attiecīgo administratīvo aktu atzīst par spēkā neesošu vai atceļ to kopumā vai kādā tā daļā. Administratīvā akta atcelšanas gadījumā tiesa nosaka, ar kuru brīdi administratīvais akts uzskatāms par atceltu.

(2) Ja nepieciešams, spriedumā tiek norādīts, kādā veidā iestādei jālikvidē sekas, kas rodas sakarā ar administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai tā atcelšanu, un tiek uzlikts iestādei par pienākumu veikt konkrētas darbības.

231.pants. Spriedums par pieteikumu, kurā pieteicējs lūdz izdot sev labvēlīgu administratīvo aktu

(1) Ja tiesa atzīst pieteikumu par administratīvā akta izdošanu par pamatotu un iestādei vairs nav jāizdara lietderības apsvērumi (šā likuma 59. pants), tad šāds spriedums aizvieto administratīvo aktu, līdz iestāde to izdod. Iestāde šo administratīvo aktu izdod spriedumā noteiktā termiņā. Tas nedrīkst būt pretrunā ar tiesas spriedumu šajā lietā.

(2) Iestādei šī panta pirmās daļas gadījumā vairs nav jāizdara lietderības apsvērumi, ja:

1) tas ir obligātais administratīvais akts (šā likuma 58. panta pirmā daļa),

2) tas ir satura izvēles administratīvais akts (šā likuma 58. panta trešā daļa), bet tiesa jau ir izdarījusi visus nepieciešamos apsvērumus un nonākusi pie secinājuma, ka pareizs var būt tikai viena konkrēta satura administratīvai akts.

(3) Ja iestādei vēl ir jāizdara lietderības apsvērumi, tad tiesa spriedumā nosaka, ka iestādei tiesas noteiktā termiņā ir jāpieņem lēmums, ņemot vērā spriedumā konstatētos faktus un doto lietas juridisko vērtējumu. Norādījumi un apvērumi, kas izteikti spriedumā, iestādei ir obligāti.

     

244.pants. Spriedums par pieteikumu, kurā pieteicējs lūdz izdot sev labvēlīgu administratīvo aktu

(1) Ja tiesa atzīst pieteikumu par administratīvā akta izdošanu par pamatotu un iestādei vairs nav jāizdara lietderības apsvērumi (64.pants), šāds spriedums aizstāj administratīvo aktu, līdz iestāde to izdod. Iestāde šo administratīvo aktu izdod spriedumā noteiktajā termiņā. Tas nedrīkst būt pretrunā ar tiesas spriedumu šajā lietā.

(2) Iestādei šā panta pirmās daļas gadījumā vairs nav jāizdara lietderības apsvērumi, ja tas ir:

1) obligātais administratīvais akts (63.panta pirmā daļa),

2) satura izvēles administratīvais akts (63.panta trešā daļa), bet tiesa jau ir izdarījusi visus nepieciešamos apsvērumus un nonākusi pie secinājuma, ka pareizs var būt tikai viena konkrēta satura administratīvais akts.

(3) Ja iestādei vēl ir jāizdara lietderības apsvērumi, tiesa spriedumā noteic, ka iestādei tiesas noteiktajā termiņā jāpieņem lēmums, ņemot vērā spriedumā konstatētos faktus un doto lietas juridisko vērtējumu. Norādījumi un apsvērumi, kas izteikti spriedumā, iestādei ir obligāti.

232.pants. Spriedums par pieteikumu, kas prasa faktisku rīcību

Ja tiesa atzīst par pamatotu pieteikumu, kas prasa no iestādes faktisku rīcību, tā taisa spriedumu par iestādes pienākumu veikt konkrētas darbības.

     

245.pants. Spriedums par pieteikumu, kas prasa faktisku rīcību

Ja tiesa atzīst par pamatotu pieteikumu, kas prasa no iestādes faktisku rīcību, tā taisa spriedumu par iestādes pienākumu izpildīt konkrētas darbības.

233.pants. Spriedums par pieteikumu, kas prasa rīcības aizliegumu

Ja tiesa atzīst par pamatotu pieteikumu, kas prasa aizliegt iestādei izdot noteikta satura administratīvu aktu vai realizēt noteiktu faktisku rīcību, tiesa taisa spriedumu, kurā iestādei tiek aizliegts izdot noteikta satura administratīvu aktu vai realizēt noteiktu faktisku rīcību.

     

246.pants. Spriedums par pieteikumu, kas prasa rīcības aizliegumu

Ja tiesa atzīst par pamatotu pieteikumu, kas prasa aizliegt iestādei izdot noteikta satura administratīvo aktu vai veikt noteiktu faktisko rīcību, tiesa taisa spriedumu, kurā iestādei tiek aizliegts izdot noteikta satura administratīvo aktu vai veikt noteiktu faktisko rīcību.

 

234.pants. Spriedums par pieteikumu, kas prasa konstatēt konkrētu publisko tiesību attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu

(1) Ja pieteikuma priekšmets ir konkrētu publisko tiesību attiecību pastāvēšanas, nepastāvēšanas vai to satura konstatēšana, tad tiesa taisa spriedumu, kurā tiek konstatēts, ka konkrētas publisko tiesību attiecības pastāv vai nepastāv, vai tiek noteikts to saturs (no tām izrietošās tiesības un pienākumi).

(2) Spriedums ir saistošs konkrēto publisko tiesību attiecību dalībniekiem, kā arī visām iestādēm.

401.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 234.panta otro daļu.

Atbalstīt

247.pants. Spriedums par pieteikumu, kas prasa konstatēt konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu, nepastāvēšanu vai to saturu

Ja pieteikuma priekšmets ir konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanas, nepastāvēšanas vai to satura konstatēšana, tiesa taisa spriedumu, kurā tiek konstatēts, ka konkrētas publiski tiesiskās attiecības pastāv vai nepastāv, vai tiek noteikts to saturs (no tām izrietošās tiesības un pienākumi).

235.pants. Spriedums vairāku pieteicēju labā vai pret vairākiem atbildētājiem

(1) Spriedumā vairāku pieteicēju labā norāda, kāda sprieduma daļa attiecas uz katru no viņiem.

(2) Spriedumā pret vairākiem atbildētājiem norāda, kāda sprieduma daļa jāizpilda katram no viņiem, vai arī, ka viņu atbildība ir solidāra.

 

 

 

248.pants. Spriedums vairāku pieteicēju labā vai pret vairākiem atbildētājiem

(1) Spriedumā vairāku pieteicēju labā norāda, kura sprieduma daļa attiecas uz katru no viņiem.

(2) Spriedumā pret vairākiem atbildētājiem norāda, kura sprieduma daļa jāizpilda katram no viņiem vai arī to, ka viņu atbildība ir solidāra.

 

236.pants. Sprieduma pasludināšana

(1) Spriedumu pasludina tiesas sēdē, sēdes priekšsēdētājam to nolasot.

(2) Pēc sprieduma pasludināšanas tiesa izskaidro tā saturu, pārsūdzēšanas kārtību un termiņus.

(3) Pasludinot saīsinātu spriedumu, tiesa paziņo datumu, kad būs sastādīts pilns spriedums.

402.

 

 

 

403.

 

 

 

 

 

 

 

 

404.

 

405.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 236.panta pirmajā daļā vārdus “to nolasot” ar vārdiem “nolasot ievaddaļu un rezolutīvo daļu”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 236.panta pirmo daļu ar sekojošu tekstu:

“Ar administratīvā procesa dalībnieku piekrišanu tiesa var nolasīt tikai sprieduma ievaddaļu un rezultatīvo daļu. Šādā gadījumā tiesas sprieduma noraksts administratīvā procesa dalībniekiem izsniedzams nekavējoties pēc sprieduma pasludināšanas.”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 236.panta trešo daļu.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 236.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Sarežģītā lietā tiesa var sastādīt un pasludināt saīsinātu spriedumu, kas sastāv no ievaddaļas un rezultatīvās daļas. Pasludinot saīsinātu spriedumu, tiesa paziņo arī datumu, kad būs sastādīts pilns spriedums. Pilns spriedums sastādāms 14 dienu laikā.”.

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

249.pants. Sprieduma pasludināšana

(1) Spriedumu pasludina tiesas sēdē, sēdes priekšsēdētājam to nolasot. Ar administratīvā procesa dalībnieku piekrišanu tiesa var nolasīt tikai sprieduma ievaddaļu un rezolutatīvo daļu. Šādā gadījumā tiesas sprieduma noraksts administratīvā procesa dalībniekiem izsniedzams nekavējoties pēc sprieduma pasludināšanas.

(2) Pēc sprieduma pasludināšanas tiesa izskaidro tā saturu, pārsūdzēšanas kārtību un termiņus.

(3) Sarežģītā lietā tiesa var sastādīt un pasludināt saīsinātu spriedumu, kas sastāv no ievaddaļas un rezultatīvās daļas. Pasludinot saīsinātu spriedumu, tiesa paziņo arī datumu, kad būs sastādīts pilns spriedums. Pilns spriedums sastādāms 14 dienu laikā.

 

237.pants. Sprieduma pasludināšana lietās, kuras ar administratīvā procesa dalībnieku piekrišanu izskata bez tiesas sēdes

(1) Ja saskaņā ar šā likuma 84. panta otro daļu tiesas sēde nav notikusi, tad administratīvā procesa dalībniekiem paziņo laiku, kad tiks pasludināts spriedums.

(2) Sprieduma pasludināšana notiek saskaņā ar šā likuma 236. panta nosacījumiem.

406.

 

407.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408.

/Deputāts I.Burvis/

Izslēgt 237.pantu.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 237.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“237.pants. Sprieduma pasludināšana rakstveida procesā izskatītajās lietās

“(1) Lietās, kuras ir izskatītas rakstveida procesā, sprieduma pasludināšanai tiesa nosaka tiesas sēdi, par ko paziņo administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis sprieduma pasludināšanai.”.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 237.panta otro daļu aiz vārdiem “236.panta” ar vārdiem “pirmās un otrās daļas”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

250.pants. Sprieduma pasludināšana rakstveida procesā izskatītajās lietās

(1) Lietās, kuras izskatītas rakstveida procesā, sprieduma pasludināšanai tiesa nosaka tiesas sēdi, par ko paziņo administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis sprieduma pasludināšanai.

(2) Sprieduma pasludināšana notiek saskaņā ar šā likuma 249.panta pirmās un otrās daļas noteikumiem.

238.pants. Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu labošana

(1) Tiesa pēc savas iniciatīvas vai administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma var izlabot spriedumā pielaistās pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdas. Jautājumu par kļūdu izlabošanu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par kļūdu izlabošanu.

(2) Pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas spriedumā izlabo ar tiesas lēmumu.

(3) Par lēmumu izdarīt kļūdas labojumu spriedumā administratīvā procesa dalībnieki var iesniegt blakussūdzību (blakusprotestu).

409.

 

 

410.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 238.panta trešajā daļā iekavas ar vārdu “blakusprotestu”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 238.panta trešajā daļā vārdu “(blakusprotestu)”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

251.pants. Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu labošana

(1) Tiesa pēc savas iniciatīvas vai administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma var izlabot spriedumā pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdas. Jautājumu par kļūdu izlabošanu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par kļūdu izlabošanu.

(2) Pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas spriedumā izlabo ar tiesas lēmumu.

(3) Par tiesas lēmumu izdarīt kļūdas labojumu spriedumā administratīvā procesa dalībnieki var iesniegt blakussūdzību.

 

239.pants. Papildspriedums

(1) Tiesa, kas taisījusi lietā spriedumu, ir tiesīga pēc savas iniciatīvas vai administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma taisīt papildspriedumu:

1) ja nav taisīts spriedums par kādu no prasījumiem lietā, par kuriem bijuši iesniegti pierādījumi;

2) ja tiesa nav noteikusi piespriestās summas apmēru, mantu, kas jānodod, darbības, kas jāizdara, vai valsts nodevas atlīdzināšanu.

(2) Papildsprieduma taisīšanu var ierosināt likumā noteiktajā sprieduma pārsūdzēšanas termiņā.

(3) Par šī jautājuma izskatīšanas laiku un vietu tiesa paziņo administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izlemšanai par papildsprieduma taisīšanu.

(4) Par tiesas lēmumu atteikt taisīt papildspriedumu var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

411.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

412.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

413.

 

 

414.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 239.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) ja nav taisīts spriedums par kādu no prasījumiem, par kuriem bijuši iesniegti pierādījumi un par kuriem mutvārdu procesā administratīvā procesa dalībnieki ir devuši paskaidrojumus;

2) ja tiesa nav noteikusi darbības, kas jāveic iestādei, piespriestās summas apmēru, mantu, kas jānodod, vai valsts nodevas atlīdzināšanu.”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 239.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) ja nav taisīts spriedums par kādu no prasījumiem, par kuriem bijuši iesniegti pierādījumi un par kuriem, ja lieta ir izskatīta tiesas sēdē, administratīvā procesa dalībnieki ir devuši paskaidrojumus;

2) ja tiesa nav noteikusi darbības, kas jāveic iestādei, piespriestās summas apmēru, mantu, kas jānodod, vai valsts nodevas atlīdzināšanu.”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 239.panta ceturtajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 239.panta ceturtajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

252.pants. Papildspriedums

(1) Tiesa, kas taisījusi lietā spriedumu, ir tiesīga pēc savas iniciatīvas vai administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma taisīt papildspriedumu, ja:

1) nav taisīts spriedums par kādu no prasījumiem, par kuru bija iesniegti pierādījumi un par kuru, ja lieta izskatīta tiesas sēdē, administratīvā procesa dalībnieki ir devuši paskaidrojumus;

2) tiesa nav noteikusi darbības, kas jāveic iestādei, piespriestās summas apmēru, mantu, kas jānodod, vai valsts nodevas atlīdzināšanu.

(2) Papildsprieduma taisīšanu var ierosināt likumā noteiktajā sprieduma pārsūdzēšanas termiņā.

(3) Par šā jautājuma izskatīšanas laiku un vietu tiesa paziņo administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izlemšanai par papildsprieduma taisīšanu.

(4) Par tiesas lēmumu atteikt papildsprieduma taisīšanu var iesniegt blakussūdzību.

 

240.pants. Sprieduma izskaidrošana

(1) Tiesa, kura taisījusi spriedumu, var pēc administratīvā procesa dalībnieka pieteikuma ar savu lēmumu to izskaidrot, negrozot tā saturu.

(2) Sprieduma izskaidrošana pieļaujama, ja tas vēl nav izpildīts un nav notecējis termiņš tā izpildīšanai piespiedu kārtā.

(3) Jautājumu par sprieduma izskaidrošanu izskata tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par sprieduma izskaidrošanu.

(4) Par tiesas lēmumu sprieduma izskaidrošanas jautājumā var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

415.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 240.panta ceturtajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

253.pants. Sprieduma izskaidrošana

(1) Tiesa, kura taisījusi spriedumu, var pēc administratīvā procesa dalībnieka pieteikuma ar savu lēmumu to izskaidrot, negrozot tā saturu.

(2) Sprieduma izskaidrošana pieļaujama, ja tas vēl nav izpildīts un nav izbeidzies termiņš tā izpildīšanai piespiedu kārtā.

(3) Jautājumu par sprieduma izskaidrošanu izskata tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par sprieduma izskaidrošanu.

(4) Par tiesas lēmumu sprieduma izskaidrošanas jautājumā var iesniegt blakussūdzību.

 

241.pants. Sprieduma stāšanās likumīgā spēkā

(1) Tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai vai noprotestēšanai apelācijas kārtībā un sūdzība vai protests nav iesniegts.

(2) Ja spriedums pārsūdzēts vai noprotestēts kādā daļā, tad nepārsūdzētajā daļā tas stājas likumīgā spēkā, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai.

(3) Administratīvā procesa dalībnieki, kā arī viņu tiesību pārņēmēji pēc sprieduma stāšanās likumīgā spēkā nav tiesīgi no jauna iesniegt tiesā pieteikumu par to pašu priekšmetu uz tā paša pamata, kā arī citā procesā apstrīdēt tiesas nodibinātos faktus.

(4) Spriedumam, kas stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks, tas ir obligāts un izpildāms visā valsts teritorijā, un to var atcelt tikai likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

416.

 

417.

 

 

418.

 

 

419.

 

 

420.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 241.pantā vārdu “likumīgā”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 241.panta pirmajā daļā vārdus “vai noprotestēšanai” un “vai protests”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 241.panta pirmajā daļā vārdus “vai noprotestēšanai” un “vai protests”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 241.panta otrajā daļā vārdus “vai noprotestēts”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 241.panta otrajā daļā vārdus “vai noprotestēts”.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

254.pants. Sprieduma stāšanās spēkā

(1) Tiesas spriedums stājas spēkā pēc tam, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai apelācijas kārtībā un sūdzība nav iesniegta.

(2) Ja spriedums pārsūdzēts kādā daļā, nepārsūdzētajā daļā tas stājas spēkā, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai.

(3) Administratīvā procesa dalībnieki, kā arī viņu tiesību pārņēmēji pēc sprieduma stāšanās spēkā nav tiesīgi no jauna iesniegt tiesā pieteikumu par to pašu priekšmetu uz tā paša pamata, kā arī citā procesā apstrīdēt tiesas nodibinātos faktus.

(4) Spriedumam, kas stājies spēkā, ir likuma spēks, tas ir obligāts un izpildāms visā valsts teritorijā, un to var atcelt tikai likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

242.pants. Sprieduma izpildīšana

Spriedumu izpilda pēc tā stāšanās likumīgā spēkā, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms nekavējoties.

421.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 242.pantā vārdu “likumīgā”.

Atbalstīt

255.pants. Sprieduma izpildīšana

Spriedumu izpilda pēc tā stāšanās spēkā, izņemot gadījumus, kad spriedums izpildāms nekavējoties.

 

243.pants. Nekavējoties izpildāmie spriedumi

Pēc pieteicēja lūguma tiesa spriedumā var noteikt, ka pilnīgi vai noteiktā daļā nekavējoties izpildāms spriedums lietās, kurās sevišķu apstākļu dēļ sprieduma izpildīšanas novilcināšana var radīt ievērojamus zaudējumus pieteicējam vai arī pati sprieduma izpilde var kļūt neiespējama.

     

256.pants. Nekavējoties izpildāmie spriedumi

Pēc pieteicēja lūguma tiesa spriedumā var noteikt, ka pilnīgi vai noteiktā daļā nekavējoties izpildāms spriedums lietās, kurās sevišķu apstākļu dēļ sprieduma izpildīšanas novilcināšana var radīt ievērojamus zaudējumus pieteicējam vai arī pati sprieduma izpilde var kļūt neiespējama.

244.pants. Sprieduma izpildes atlikšana, sadalīšana termiņos, tā izpildes veida vai kārtības grozīšana

(1) Tiesa, kas taisījusi spriedumu lietā, ir tiesīga pēc to personu pieteikuma, kuras piedalās lietā, ievērojot pieteicēja vai atbildētāja mantisko stāvokli vai citus apstākļus, pieņemt lēmumu par sprieduma izpildes atlikšanu vai sadalīšanu termiņos, kā arī par sprieduma izpildes veida un kārtības grozīšanu.

(2) Pieteikums tiek izskatīts tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanas nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

(3) Par tiesas lēmumu atlikt sprieduma izpildīšanu vai to sadalīt termiņos, kā arī par sprieduma izpildes veida un kārtības grozīšanu var iesniegt blakussūdzību.

422.

 

423.

 

 

 

424.

 

 

425.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt panta nosaukumā vārdu “atlikšana”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 244.panta pirmajā daļā vārdus “pieteicēja vai atbildētāja mantisko stāvokli vai citus” ar vārdu “konkrētos”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 244.panta pirmajā daļā vārdus “atlikšanu vai”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Aizstāt 244. panta 1. daļā vārdus “pēc to personu pieteikuma, kuras piedalās lietā” ar vārdiem “pēc administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma”.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

257.pants. Sprieduma izpildes sadalīšana termiņos, tā izpildes veida vai kārtības grozīšana

(1) Tiesa, kas taisījusi spriedumu lietā, ir tiesīga pēc administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma, ievērojot konkrētos apstākļus, pieņemt lēmumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos, kā arī pa r sprieduma izpildes veida un kārtības grozīšanu.

(2) Pieteikums tiek izskatīts tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanas nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

(3) Par tiesas lēmumu atlikt sprieduma izpildīšanu vai to sadalīt termiņos, kā arī par sprieduma izpildes veida un kārtības grozīšanu var iesniegt blakussūdzību.

 

245.pants. Sprieduma noraksta izsūtīšana

Administratīvā procesa dalībniekiem tiesas sprieduma norakstus izsniedz vai nosūta ne vēlāk kā 10 dienas pēc tā pasludināšanas.

426.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 245.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Administratīvā procesa dalībniekam, kurš nav piedalījies tiesas sēdē, tiesa nosūta sprieduma norakstu triju dienu laikā pēc tā pasludināšanas, bet, ja ir pasludināts saīsināts spriedums, - triju dienu laikā pēc pilna sprieduma sastādīšanas.

(2) Ja lietas dalībnieks ir piedalījies tiesas sēdē un tiesa ir pasludinājusi saīsinātu tiesas spriedumu, pēc viņa rakstveida lūguma tiesa nosūta viņam pilna sprieduma norakstu triju dienu laikā pēc tā sastādīšanas.”.

Atbalstīt

258.pants. Sprieduma noraksta izsūtīšana

(1) Administratīvā procesa dalībniekam, kurš nav piedalījies tiesas sēdē, tiesa nosūta sprieduma norakstu triju dienu laikā pēc tā pasludināšanas, bet, ja ir pasludināts saīsināts spriedums, - triju dienu laikā pēc pilna sprieduma sastādīšanas.

(2) Ja lietas dalībnieks ir piedalījies tiesas sēdē un tiesa ir pasludinājusi saīsinātu tiesas spriedumu, pēc viņa rakstveida lūguma tiesa nosūta viņam pilna sprieduma norakstu triju dienu laikā pēc tā sastādīšanas.

24. nodaļa

Administratīvo lietu izskatīšanas atlikšana

     

25. nodaļa

Administratīvo lietu izskatīšanas atlikšana

246.pants. Tiesas pienākums atlikt lietas izskatīšanu

Tiesa atliek lietas izskatīšanu:

1) ja atbildētājs nav saņēmis pieteikuma norakstu un tāpēc lūdz atlikt lietas izskatīšanu;

2) ja nepieciešams pieaicināt par administratīvā procesa dalībniekiem personas, kuru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses var tikt aizskartas ar tiesas spriedumu.

427.

 

 

 

428.

 

 

 

429.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt 246. panta 1. punktu pēc vārda “saņēmis” ar vārdiem “vai savlaicīgi nav saņēmis”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Papildināt 246. panta 1. punktu aiz vārda “saņēmis” ar vārdiem “vai savlaicīgi nav saņēmis” un tālāk pēc teksta.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 246.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3) ja tiesas sēdē neierodas kāds no administratīvā procesa dalībniekiem un viņam nav paziņots par tiesas sēdes laiku un vietu.”.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

259.pants. Tiesas pienākums atlikt lietas izskatīšanu

Tiesa atliek lietas izskatīšanu, ja:

1) atbildētājs nav saņēmis pieteikuma norakstu un tāpēc lūdz atlikt lietas izskatīšanu;

2) nepieciešams pieaicināt par administratīvā procesa dalībniekiem personas, kuru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses var tikt aizskartas ar tiesas spriedumu;

3) tiesas sēdē neierodas kāds no administratīvā procesa dalībniekiem un viņam nav paziņots par tiesas sēdes norises laiku un vietu.

 

247.pants. Tiesas tiesības atlikt lietas izskatīšanu

Tiesa var atlikt lietas izskatīšanu:

1) ja atzīst, ka nav iespējams izskatīt lietu tāpēc, ka nav ieradies kāds administratīvā procesa dalībnieks, liecinieks, eksperts vai tulks;

2) lai dotu iespēju administratīvā procesa dalībniekiem iesniegt papildu pierādījumus vai arī dotu iespēju tiesai savākt pierādījumus pēc savas iniciatīvas.

     

260.pants. Tiesas tiesības atlikt lietas izskatīšanu

Tiesa var atlikt lietas izskatīšanu:

1) ja atzīst, ka nav iespējams izskatīt lietu tāpēc, ka nav ieradies kāds administratīvā procesa dalībnieks, liecinieks, eksperts vai tulks;

2) lai dotu iespēju administratīvā procesa dalībniekiem iesniegt papildu pierādījumus vai arī tiesai vākt tos pēc savas iniciatīvas.

248.pants. Lēmums par lietas izskatīšanas atlikšanu

(1) Lēmumu par lietas izskatīšanas atlikšanu ieraksta tiesas sēdes protokolā.

(2) Lēmumam par lietas izskatīšanas atlikšanu jāsatur to procesuālo darbību uzskaitījums, kuras jāizdara līdz nākamajai tiesas sēdei, kā arī tajā jānozīmē nākamā tiesas sēdes diena.

(3) Nākamās tiesas sēdes dienu tiesa paziņo pret parakstu personām, kuras ieradušās uz tiesas sēdi. Klātneesošās personas no jauna uzaicina vai izsauc uz tiesas sēdi.

(4) Lēmums par lietas izskatīšanas atlikšanu nav pārsūdzams, izņemot lēmumu, kurā nav nozīmēta nākamās tiesas sēdes diena.

430.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izslēgt 248. panta 4. daļu.

Neatbalstīt

261.pants. Lēmums par lietas izskatīšanas atlikšanu

(1) Lēmumu par lietas izskatīšanas atlikšanu ieraksta tiesas sēdes protokolā.

(2) Lēmumā par lietas izskatīšanas atlikšanu jāiekļauj to procesuālo darbību uzskaitījums, kuras jāizdara līdz nākamajai tiesas sēdei, kā arī tajā jānosaka nākamā tiesas sēdes diena.

(3) Nākamās tiesas sēdes dienu tiesa paziņo pret parakstu personām, kuras ieradušās uz tiesas sēdi. Klātneesošās personas no jauna uzaicina vai izsauc uz tiesas sēdi.

(4) Lēmums par lietas izskatīšanas atlikšanu nav pārsūdzams, izņemot lēmumu, kurā nav noteikta nākamās tiesas sēdes diena.

 

249.pants. Liecinieku nopratināšana, atliekot lietas izskatīšanu

(1) Ja tiesas sēdē ir klāt visi administratīvā procesa dalībnieki, tiesa, atliekot lietas izskatīšanu, var nopratināt ieradušos lieciniekus.

(2) Nopratinātos lieciniekus Nepieciešamības gadījumā var izsaukt uz nākamo tiesas sēdi.

     

262.pants. Liecinieku nopratināšana, atliekot lietas izskatīšanu

(1) Ja tiesas sēdē ir klāt visi administratīvā procesa dalībnieki, tiesa, atliekot lietas izskatīšanu, var nopratināt ieradušos lieciniekus.

(2) Nopratinātos lieciniekus, ja nepieciešams, var izsaukt uz nākamo tiesas sēdi.

250.pants. Lietas izskatīšanas atsākšana

Pēc lietas izskatīšanas atlikšanas tās izskatīšana nākamajā tiesas sēdē atsākama no jauna.

     

263.pants. Lietas izskatīšanas atsākšana

Pēc lietas izskatīšanas atlikšanas tās izskatīšana nākamajā tiesas sēdē atsākama no jauna.

251.pants

Šīs nodaļas nosacījumi neattiecas uz šā likuma 84. panta otrajā daļā paredzētajiem gadījumiem.

431.

 

432.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 251.pantu.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 251.pantā vārdus “šā likuma 84. panta otrajā daļā paredzētajiem gadījumiem” ar vārdiem “rakstveida procesu (84.panta otrā daļa).

Atbalstīt

 

Neatbalstīt

 

25. nodaļa

Tiesvedības apturēšana administratīvā lietā

     

26. nodaļa

Tiesvedības apturēšana administratīvajā lietā

252.pants. Tiesas pienākums apturēt tiesvedību

Tiesa aptur tiesvedību:

1) ja mirusi fiziskā persona vai beigusi pastāvēt juridiskā persona, kas lietā ir pieteicējs vai trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem, un ja apstrīdētā tiesiskā attiecība pieļauj tiesību pārņemšanu;

2) ja pieteicējs vai trešā persona zaudējusi rīcībspēju;

3) ja lietas izskatīšana nav iespējama, iekams nav izšķirta cita lieta, kas jāizskata civilā, kriminālā vai administratīvā kārtībā.

     

264.pants. Tiesas pienākums apturēt tiesvedību

Tiesa aptur tiesvedību, ja:

1) mirusi fiziskā persona vai beigusi pastāvēt juridiskā persona, kas lietā ir pieteicējs vai trešā persona ar patstāvīgiem prasījumiem, un ja apstrīdētā tiesiskā attiecība pieļauj tiesību pārņemšanu;

2) pieteicējs vai trešā persona zaudējusi rīcībspēju;

3) lietas izskatīšana nav iespējama, iekams nav izšķirta cita lieta, kas jāizskata civilā, kriminālā vai administratīvā kārtībā.

253.pants. Tiesas tiesības apturēt tiesvedību

Tiesa var apturēt tiesvedību, ja tiesa nosaka ekspertīzi.

     

265.pants. Tiesas tiesības apturēt tiesvedību

Tiesa var apturēt tiesvedību, ja tiesa nosaka ekspertīzi.

254.pants. Tiesvedības apturēšanas termiņi

Tiesvedība tiek apturēta:

1) šā likuma 252. panta l. punktā paredzētajos gadījumos – līdz tiesību pārņēmēja noteikšanai vai likumiskā pārstāvja iecelšanai;

2) šā likuma 252. panta 2. punktā paredzētajos gadījumos – līdz likumiskā pārstāvja iecelšanai;

3) šā likuma 252. panta 3. punktā paredzētajos gadījumos – līdz likumīgā spēkā stājas tiesas spriedums vai lēmums attiecīgajā civillietā, krimināllietā, vai administratīvā lietā;

4) šā likuma 253. pantā paredzētajā gadījumā – līdz brīdim, kad atkrituši šajā pantā minētie apstākļi.

433.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 254.panta 3.punktā vārdu “likumīgā”.

Atbalstīt

266.pants. Tiesvedības apturēšanas termiņi

Tiesvedība tiek apturēta:

1) šā likuma 264.panta l.punktā paredzētajos gadījumos – līdz tiesību pārņēmēja noteikšanai vai likumiskā pārstāvja iecelšanai;

2) šā likuma 264.panta 2.punktā paredzētajos gadījumos – līdz likumiskā pārstāvja iecelšanai;

3) šā likuma 264.panta 3.punktā paredzētajos gadījumos – līdz spēkā stājas tiesas spriedums vai lēmums attiecīgajā civillietā, krimināllietā vai administratīvajā lietā;

4) šā likuma 265.pantā paredzētajā gadījumā – līdz brīdim, kad atkrituši šajā pantā minētie apstākļi.

 

255.pants. Lēmums par tiesvedības apturēšanu

(1) Par tiesvedības apturēšanu tiesa pieņem motivētu lēmumu, kuru noformē atsevišķa procesuālā dokumenta veidā.

(2) Lēmumā norāda apstākļus, līdz kuru iestāšanās vai izbeigšanās brīdim tiesvedība apturēta, vai termiņš, līdz kuram tiesvedība apturēta.

(3) Par tiesas lēmumu apturēt tiesvedību var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

434.

 

 

435.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 255.panta trešajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 255.panta trešajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

267.pants. Lēmums par tiesvedības apturēšanu

(1) Par tiesvedības apturēšanu tiesa pieņem motivētu lēmumu, kuru noformē atsevišķa procesuālā dokumenta veidā.

(2) Lēmumā norāda apstākļus, līdz kuru iestāšanās vai izbeigšanās brīdim tiesvedība apturēta, vai termiņu, līdz kuram tiesvedība apturēta.

(3) Par tiesas lēmumu apturēt tiesvedību var iesniegt blakussūdzību.

256.pants. Tiesvedības atjaunošana

Tiesvedību atjauno tiesa ar savu lēmumu pēc savas iniciatīvas vai pēc administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma.

     

268.pants. Tiesvedības atjaunošana

Tiesvedību atjauno tiesa ar savu lēmumu pēc savas iniciatīvas vai pēc administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma.

26. nodaļa

Pieteikuma atstāšana bez izskatīšanas

     

27. nodaļa

Pieteikuma atstāšana bez izskatīšanas

257.pants. Tiesas pienākums atstāt pieteikumu bez izskatīšanas

Tiesa atstāj pieteikumu bez izskatīšanas:

1) ja pieteicējs nav ievērojis attiecīgajai lietu kategorijai noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtību, bet šī iespēja nav zudusi;

2) ja pieteikumu iesniegusi rīcībnespējīga persona, vai persona, kurai nodibināta aizgādnība atbilstoši Civillikuma 365. panta noteikumiem;

3) ja pieteikumu pieteicēja vārdā iesniegusi persona, kura nav uz to likumā noteiktā kārtībā pilnvarota;

4) ja strīds administratīvajā lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem, par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata atrodas tās pašas vai citas tiesas izskatīšanā.

436.

 

 

437.

 

 

 

438.

 

 

 

439.

 

 

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 257.panta 1.punktā vārdus “attiecīgajai lietu kategorijai”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 257.panta 2.punktā vārdus “vai persona, kurai nodibināta aizgādnība atbilstoši Civillikuma 365.panta noteikumiem”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 257.panta 2.punktā vārdus “vai persona, kurai nodibināta aizgādnība atbilstoši Civillikuma 365. panta noteikumiem”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 257.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ja tās pašas tiesas vai citas tiesas izskatīšanā atrodas administratīvā lieta starp tiem pašiem procesa dalībniekiem par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

269.pants. Tiesas pienākums atstāt pieteikumu bez izskatīšanas

Tiesa atstāj pieteikumu bez izskatīšanas, ja:

1) pieteicējs nav ievērojis noteikto lietas iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas kārtību, bet šī iespēja nav zudusi;

2) pieteikumu iesniegusi rīcībnespējīga persona;

3) pieteikumu pieteicēja vārdā iesniegusi persona, kura nav tam likumā noteiktajā kārtībā pilnvarota;

4) tās pašas tiesas vai citas tiesas izskatīšanā atrodas administratīvā lieta starp tiem pašiem procesa dalībniekiem par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata.

258.pants. Tiesas tiesības atstāt pieteikumu bez izskatīšanas

Tiesa var atstāt pieteikumu bez izskatīšanas:

1) pēc pieteicēja lūguma;

2) ja pieteicējs atkārtoti neierodas tiesā un nav lūdzis izskatīt lietu viņa prombūtnē.

440.

 

441.

 

 

 

 

442.

/Deputāts I.Burvis/

Izslēgt 258.panta pirmo punktu.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 258.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ja pieteicējs, kuram paziņots par tiesas sēdes laiku un vietu, atkārtoti neierodas tiesas sēdē un nav lūdzis izskatīt lietu viņa prombūtnē.”.

/Deputāti J.Urbanovičs, J.Sokolovskis/

Izteikt 258. panta 2. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“2) ja pieteicējs pēc tiesas uzaicinājuma atkārtoti neierodas tiesā” un tālāk pēc teksta.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

270.pants. Tiesas tiesības atstāt pieteikumu bez izskatīšanas

Tiesa var atstāt pieteikumu bez izskatīšanas:

1) pēc pieteicēja lūguma;

2) ja pieteicējs, kuram paziņots par tiesas sēdes norises laiku un vietu, atkārtoti neierodas uz tiesas sēdi un nav lūdzis izskatīt lietu viņa prombūtnē.

259.pants. Lēmums par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas

(1) Par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas tiesa pieņem motivētu lēmumu atsevišķa procesuāla dokumenta veidā.

(2) Par lēmumu atstāt pieteikumu bez izskatīšanas var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

443.

 

 

444.

 

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 259.panta otrajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 259.panta otrajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

271.pants. Lēmums par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas

(1) Par pieteikuma atstāšanu bez izskatīšanas tiesa pieņem motivētu lēmumu atsevišķa procesuālā dokumenta veidā.

(2) Par tiesas lēmumu atstāt pieteikumu bez izskatīšanas var iesniegt blakussūdzību.

260.pants. Pieteikuma neizskatīšanas sekas

Ja pieteikums atstāts bez izskatīšanas, pieteicējs ir tiesīgs no jauna iesniegt pieteikumu tiesā, ievērojot likumā noteikto kārtību.

445.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 260.panta nosaukumu šādā redakcijā: “Sekas pieteikuma atstāšanai bez izskatīšanas”.

Atbalstīt

272.pants. Sekas pieteikuma atstāšanai bez izskatīšanas

Ja pieteikums atstāts bez izskatīšanas, pieteicējs ir tiesīgs no jauna iesniegt pieteikumu tiesā, ievērojot likumā noteikto kārtību.

 

27. nodaļa

Tiesvedības izbeigšana administratīvajās lietās

     

28. nodaļa

Tiesvedības izbeigšana administratīvajās lietās

261.pants. Tiesvedības izbeigšanas pamats

Tiesa izbeidz tiesvedību lietā:

1) ja lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā;

2) ja pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav prasījuma tiesību;

3) ja likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, kas taisīts lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem, par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata;

4) ja pieteicējs atteicies no pieteikuma;

5) ja apstrīdētā tiesiskā attiecība nepieļauj tiesību pārņemšanu pēc fiziskās personas nāves, kura lietā ir pieteicēja;

6) ja beigusi pastāvēt juridiskā persona, un nav tās tiesību pārņēmēja;

7) ja pieteicējs nav ievērojis attiecīgajai lietu kategorijai noteikto lietas iepriekšējas ārpustiesas izskatīšanas kārtību, un ja šīs kārtības piemērošanas iespēja zudusi.

446.

 

447.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 261.panta 3.punktā vārdu “likumīgā”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 261.panta 7.punktā vārdus “attiecīgajai lietu kategorijai”.

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

273.pants. Tiesvedības izbeigšanas pamats

Tiesa izbeidz tiesvedību lietā,ja:

1) lieta nav izskatāma administratīvā procesa kārtībā;

2) pieteikumu iesniegusi persona, kurai nav prasījuma tiesību;

3) spēkā stājies tiesas spriedums, kas taisīts lietā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata;

4) pieteicējs atteicies no pieteikuma;

5) apstrīdētā tiesiskā attiecība nepieļauj tiesību pārņemšanu pēc tās fiziskās personas nāves, kura lietā ir pieteicēja;

6) beigusi pastāvēt juridiskā persona un nav tās tiesību pārņēmēja;

7) pieteicējs nav ievērojis noteikto lietas iepriekšējas ārpustiesas izskatīšanas kārtību un šīs kārtības piemērošanas iespēja zudusi.

262.pants. Lēmums par tiesvedības izbeigšanu

(1) Tiesvedību izbeidz ar motivētu tiesas lēmumu, ko pieņem atsevišķa procesuāla dokumenta veidā.

(2) Par lēmumu izbeigt tiesvedību var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

448.

 

 

449.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 262.panta otrajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 262.panta otrajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

274.pants. Lēmums par tiesvedības izbeigšanu

(1) Tiesvedību izbeidz ar motivētu tiesas lēmumu, ko pieņem atsevišķa procesuālā dokumenta veidā.

(2) Par tiesas lēmumu izbeigt tiesvedību var iesniegt blakussūdzību.

263.pants. Tiesvedības izbeigšanas sekas

Ja tiesvedība izbeigta, atkārtota griešanās tiesā strīdā starp tiem pašiem administratīvās procesa dalībniekiem, par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata nav pieļaujama.

450.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 263.pantā vārdus “strīdā starp tiem pašiem administratīvā procesa dalībniekiem” ar vārdiem “pret to pašu atbildētāju”.

Atbalstīt

275.pants. Tiesvedības izbeigšanas sekas

Ja tiesvedība izbeigta, atkārtota griešanās tiesā pret to pašu atbildētāju par to pašu priekšmetu un uz tā paša pamata nav pieļaujama.

28. nodaļa

Tiesas lēmums

     

29. nodaļa

Tiesas lēmums

264.pants. Lēmuma pieņemšana

(1) Tiesas nolēmumu, ar kuru lieta netiek izspriesta pēc būtības, pieņem lēmuma veidā.

(2) Lēmumu sastāda atsevišķa procesuāla dokumenta veidā vai ieraksta tiesas sēdes protokolā un pasludina pēc tā pieņemšanas.

(3) Atsevišķa procesuāla dokumenta veidā tiesas lēmumu šajā likumā paredzētajos gadījumos sastāda apspriežu istabā.

(4) Par katru tiesneša procesuālo darbību, kas veikta ārpus tiesas sēdes, pieņemams lēmums, kas noformējams atsevišķa procesuāla dokumenta veidā.

     

276.pants. Lēmuma pieņemšana

(1) Tiesas nolēmumu, ar kuru lieta netiek izspriesta pēc būtības, pieņem lēmuma veidā.

(2) Lēmumu sastāda atsevišķa procesuālā dokumenta veidā vai ieraksta tiesas sēdes protokolā un pasludina pēc tā pieņemšanas.

(3) Atsevišķa procesuālā dokumenta veidā tiesas lēmumu šajā likumā paredzētajos gadījumos sastāda apspriežu istabā.

(4) Par katru tiesneša procesuālo darbību, kas izpildīta ārpus tiesas sēdes, pieņemams lēmums, kas noformējams atsevišķa procesuālā dokumenta veidā.

265.pants. Lēmuma saturs

Lēmumā tiesa norāda:

1) lēmuma pieņemšanas vietu un laiku;

2) tiesas nosaukumu un sastāvu;

3) administratīvā procesa dalībniekus un strīda priekšmetu;

4) jautājumus, par kuriem pieņemts lēmums;

5) lēmuma motīvus,

6) tiesas vai tiesneša nolēmumu;

7) lēmuma pārsūdzēšanas kārtību un termiņu.

451.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 265.panta 3.punktā vārdus “strīda priekšmetu” ar vārdiem “pieteikuma priekšmetu”.

Atbalstīt

277.pants. Lēmuma saturs

Lēmumā tiesa norāda:

1) lēmuma pieņemšanas vietu un laiku;

2) tiesas nosaukumu un sastāvu;

3) administratīvā procesa dalībniekus un pieteikuma priekšmetu;

4) jautājumus, par kuriem pieņemts lēmums;

5) lēmuma motīvus;

6) tiesas vai tiesneša nolēmumu;

7) lēmuma pārsūdzēšanas kārtību un termiņu.

266.pants. Lēmuma norakstu nosūtīšana

(1) Tiesas lēmuma noraksts trīs dienu laikā nosūtāms administratīvā procesa dalībniekam, kas nav bijis klāt pie tā pasludināšanas. Ja lēmums netiek pasludināts lēmuma norak stu nosūta procesa dalībniekiem ne vēlāk kā trīs dienas pēc tam, kad taisīts lēmums.

(2) Tiesneša lēmuma noraksts trīs dienu laikā nosūtāms personai, uz kuru tas attiecas.

     

278.pants. Lēmuma norakstu nosūtīšana

(1) Tiesas lēmuma noraksts triju dienu laikā nosūtāms administratīvā procesa dalībniekam, kas nav bijis klāt tā pasludināšanas laikā. Ja lēmums netiek pasludināts, lēmuma norakstu nosūta procesa dalībniekiem ne vēlāk kā trīs dienas pēc tam, kad taisīts lēmums.

(2) Tiesneša lēmuma noraksts triju dienu laikā nosūtāms personai, uz kuru tas attiecas.

267.pants. Tiesas blakuslēmums

(1) Ja, izskatot lietu, konstatēti apstākļi, kas liecina par iespējamu likuma pārkāpumu, tiesa ir tiesīga pieņemt blakuslēmumu, ko nosūta attiecīgajai institūcijai, kuras pienākums ir mēneša laikā paziņot tiesai par veiktajiem pasākumiem.

(2) Amatpersonai, kura neizskata tiesas blakuslēmumu vai nerīkojas, lai novērstu tajā minētos likumpārkāpumus, kā arī laikā nedod atbildi uz blakuslēmumu, tiesa var uzlikt piespiedu naudu līdz simt latiem.

(3) Ja tiesa, izskatot lietu, atklāj lietas dalībnieku, amatpersonas vai citas personas rīcībā nozieguma pazīmes, tā paziņo par to prokuroram.

(4) Tiesas blakuslēmumu var pārsūdzēt persona, uz kuru šis lēmums attiecas, un prokurors, iesniedzot par to protestu.

452.

 

 

453.

 

 

454.

/Tieslietu ministrija/

Aizstāt 267.panta trešajā daļā vārdu “prokuroram” ar vārdu “prokuratūrai”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 267.panta ceturtajā daļā vārdus “un prokurors, iesniedzot par to protestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 267.panta ceturtajā daļā vārdus “un prokurors, iesniedzot par to protestu”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

279.pants. Tiesas blakuslēmums

(1) Ja, izskatot lietu, konstatēti apstākļi, kas liecina par iespējamu likuma pārkāpumu, tiesa ir tiesīga pieņemt blakuslēmumu, ko nosūta attiecīgajai institūcijai, kuras pienākums ir mēneša laikā paziņot tiesai par veiktajiem pasākumiem.

(2) Amatpersonai, kura neizskata tiesas blakuslēmumu vai nerīkojas, lai novērstu tajā minētos likumpārkāpumus, kā arī laikā nedod atbildi uz blakuslēmumu, tiesa var uzlikt piespiedu naudu līdz 100 latiem.

(3) Ja tiesa, izskatot lietu, atklāj lietas dalībnieku, amatpersonas vai citas personas rīcībā nozieguma pazīmes, tā paziņo par to prokuratūrai.

(4) Tiesas blakuslēmumu var pārsūdzēt persona, uz kuru šis lēmums attiecas.

 

 

 

Sestā sadaļa

TIESVEDĪBA APELĀCIJAS INSTANCES TIESĀ

     

Ceturtā sadaļa

TIESVEDĪBA APELĀCIJAS INSTANCES TIESĀ

29. nodaļa

Apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība

     

30. nodaļa

Apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība

268.pants. Tiesības iesniegt apelācijas sūdzību

Par katru pirmās instances tiesas spriedumu un papildspriedumu administratīvā procesa dalībnieki var iesniegt apelācijas sūdzību, bet prokurors – apelācijas protestu šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

455.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 268.pantā vārdus “bet prokurors – apelācijas protestu”.

Atbalstīt

280.pants. Tiesības iesniegt apelācijas sūdzību

Par katru pirmās instances tiesas spriedumu un papildspriedumu administratīvā procesa dalībnieki var iesniegt apelācijas sūdzību šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

269.pants. Apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība

(1) Rajona (pilsētas) tiesas spriedumus, kas nav stājušies likumīgā spēkā, var pārsūdzēt apelācijas kārtībā attiecīgajā apgabaltiesā.

(2) Apelācijas instancei adresētā apelācijas sūdzība iesniedzama tiesai, kas taisījusi spriedumu.

456.

 

 

457.

 

 

 

 

 

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 269.panta pirmajā daļā vārdu “likumīgā”.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt 269.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja apelācijas sūdzību termiņā iesniedz tieši apelācijas instances tiesai, termiņš nav uzskatāms par nokavētu.”

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

281.pants. Apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība

(1) Rajona (pilsētas) tiesas spriedumus, kas nav stājušies spēkā, var pārsūdzēt apelācijas kārtībā attiecīgajā apgabaltiesā.

(2) Apelācijas instancei adresētā apelācijas sūdzība iesniedzama tiesai, kas taisījusi spriedumu.

(3) Ja apelācijas sūdzību termiņā iesniedz tieši apelācijas instances tiesai, termiņš nav uzskatāms par nokavētu.

 

270.pants. Termiņi apelācijas sūdzības iesniegšanai

(1) Apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu var iesniegt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

(2) Ja tiesa pilna sprieduma sastādīšanai noteikusi citu termiņu, pārsūdzēšanas termiņa skaitījums sākas no šīs dienas.

(3) Apelācijas sūdzību, kas iesniegta pēc termiņa beigām, nepieņem un atdod iesniedzējam.

 

 

 

 

   

282.pants. Termiņi apelācijas sūdzības iesniegšanai

(1) Apelācijas sūdzību par pirmās instances tiesas spriedumu var iesniegt 20 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

(2) Ja tiesa pilna sprieduma sastādīšanai noteikusi citu termiņu, pārsūdzēšanas termiņa skaitījums sākas no šīs dienas.

(3) Apelācijas sūdzību, kas iesniegta pēc termiņa beigām, nepieņem un atdod iesniedzējam.

271.pants. Apelācijas sūdzības saturs

(1) Apelācijas sūdzībā norāda:

1) tiesas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;

2) sūdzības iesniedzēja, kā arī viņa pilnvarota pārstāvja, ja apelācijas sūdzību iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu (juridiskajai personai – nosaukumu un juridisko adresi), kā arī atbildētāja nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi);

3) spriedumu, par kuru iesniedz sūdzību, un tiesu, kas taisījusi spriedumu;

4) kādā apjomā spriedumu pārsūdz;

5) kā izpaužas sprieduma nepareizība;

6) vai tiek pieteikti jauni pierādījumi, kādi, par kādiem apstākļiem, un kādēļ šie pierādījumi nebija iesniegti pirmās instances tiesā;

7) sūdzības iesniedzēja lūgumu;

8) sūdzībai pievienoto dokumentu sarakstu;

9) sūdzības sastādīšanas laiku.

(2) Apelācijas sūdzību paraksta iesniedzējs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Apelācijas protestu paraksta likumā noteiktā prokuratūras amatpersona.

(3) Apelācijas sūdzību, ko iesniegusi persona, kas nav uz to pilnvarota, nepieņem un atdod iesniedzējam.

458.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 271.panta otrās daļas otro teikumu : “Apelācijas protestu paraksta likumā noteiktā prokuratūras amatpersona”.

Atbalstīt

283.pants. Apelācijas sūdzības saturs

(1) Apelācijas sūdzībā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;

2) sūdzības iesniedzēja, kā arī viņa pilnvarota pārstāvja, ja apelācijas sūdzību iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu (juridiskajai personai – nosaukumu un juridisko adresi), kā arī atbildētāja nosaukumu un atrašanās vietu (juridisko adresi);

3) spriedumu, par kuru iesniedz sūdzību, un tiesu, kas taisījusi spriedumu;

4) to, kādā apjomā spriedums tiek pārsūdzēts;

5) to, kā izpaužas sprieduma nepareizība;

6) vai tiek pieteikti jauni pierādījumi (kādi, par kādiem apstākļiem) un kādēļ šie pierādījumi nebija iesniegti pirmās instances tiesā;

7) sūdzības iesniedzēja lūgumu;

8) sūdzībai pievienoto dokumentu sarakstu;

9) sūdzības sastādīšanas laiku.

(2) Apelācijas sūdzību paraksta iesniedzējs vai viņa pilnvarots pārstāvis.

(3) Apelācijas sūdzību, ko iesniegusi persona, kas nav tam pilnvarota, nepieņem un atdod iesniedzējam.

272.pants. Apelācijas sūdzības noraksti

(1) Apelācijas sūdzībai jāpievieno tās noraksti un pievienoto dokumentu noraksti atbilstoši administratīvā procesa dalībnieku skaitam.

(2) Šis noteikums neattiecas uz dokumentiem, kuru oriģināli vai noraksti jau atrodas pie administratīvā procesa dalībniekiem.

(3) Tiesa, atkarībā no lietas apstākļiem un rakstura, var atbrīvot sūdzības iesniedzēju no pienākuma iesniegt apelācijas sūdzības un tam pievienoto dokumentu norakstus nosūtīšanai pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem. Šī panta daļa piemērojama tikai attiecībā uz fiziskām personām.

     

284.pants. Apelācijas sūdzības noraksti

(1) Apelācijas sūdzībai pievienojami tās noraksti un tai pievienoto dokumentu noraksti atbilstoši administratīvā procesa dalībnieku skaitam.

(2) Šis noteikums neattiecas uz dokumentiem, kuru oriģināli vai noraksti jau ir administratīvā procesa dalībniekiem.

(3) Tiesa atkarībā no lietas apstākļiem un rakstura var atbrīvot sūdzības iesniedzēju no pienākuma iesniegt apelācijas sūdzības un tai pievienoto dokumentu norakstus nosūtīšanai pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem. Šā panta daļa piemērojama tikai attiecībā uz fiziskajām personām.

 

273.pants. Apelācijas sūdzības robežas

(1) Apelācijas sūdzībā nedrīkst grozīt pieteikuma priekšmetu vai pamatu, ietvert jaunus prasījumus, kas nav celti pirmās instances tiesā.

(2) Par jauniem prasījumiem nav uzskatāmi:

1) prasījumu precizēšana;

2) acīmredzamu kļūdu izlabošana pieteikumā;

3) kad sakarā ar prasītās mantas atsavināšanu, zaudēšanu vai izmaiņām tās sastāvā tiek prasīts atlīdzināt šīs mantas vērtību;

4) kad prasījuma kopējās summas robežās tiek grozītas šīs summas sastāvdaļas;

5) kad lietas gaitā mainījušos apstākļu dēļ prasījums, ar kuru lūgts atzīt tiesības, tiek grozīts uz prasījumu atjaunot aizskartās tiesības.

459.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 273.panta pirmajā daļā vārdu “celti” ar vārdu “pieteikti”.

Atbalstīt

285.pants. Apelācijas sūdzības robežas

(1) Apelācijas sūdzībā nedrīkst grozīt pieteikuma priekšmetu vai pamatu, ietvert jaunus prasījumus, kas nav pieteikti pirmās instances tiesā.

(2) Par jauniem prasījumiem neuzskata:

1) prasījumu precizēšanu;

2) acīmredzamu kļūdu izlabošanu pieteikumā;

3) to, kad sakarā ar prasītās mantas atsavināšanu, zaudēšanu vai izmaiņām tās sastāvā tiek prasīts atlīdzināt šīs mantas vērtību;

4) to, kad prasījuma kopējās summas robežās tiek grozītas šīs summas sastāvdaļas;

5) to, kad lietas gaitā mainījušos apstākļu dēļ prasījums, ar kuru lūgts atzīt tiesības, tiek grozīts uz prasījumu atjaunot aizskartās tiesības.

274.pants. Pievienošanās apelācijas sūdzībai

(1) Līdzdalībnieki un trešās personas, kas piedalās procesā tās personas pusē, kura iesniegusi apelācijas sūdzību, var pievienoties iesniegtajai sūdzībai.

(2) Par pievienošanos sūdzībai jāpaziņo rakstveidā apelācijas instances tiesai ne vēlāk kā 10 dienas pirms lietas izskatīšanas apelācijas instancē.

(3) Iesniegumu par pievienošanos apelācijas sūdzībai ar valsts nodevu neapmaksā.

     

286.pants. Pievienošanās apelācijas sūdzībai

(1) Līdzdalībnieki un trešās personas, kas piedalās procesā tās personas pusē, kura iesniegusi apelācijas sūdzību, var pievienoties iesniegtajai sūdzībai.

(2) Par pievienošanos sūdzībai jāpaziņo rakstveidā apelācijas instances tiesai ne vēlāk kā desmit dienas pirms lietas izskatīšanas apelācijas instancē.

(3) Iesniegumu par pievienošanos apelācijas sūdzībai ar valsts nodevu neapliek.

 

275.pants. Apelācijas sūdzības atstāšana bez virzības

(1) Ja iesniegta apelācijas sūdzība, kuru iesniedzējs nav parakstījis vai kura neatbilst šā likuma 271. panta noteikumiem, vai ja tai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti, kā arī, ja iesniegta sūdzība, par kuru nav samaksāta valsts nodeva, pirmās instances tiesa pieņem lēmumu par sūdzības atstāšanu bez virzības. Lēmumā nosaka iesniedzējam termiņu trūkumu novēršanai.

(2) Ja noteiktajā termiņā trūkumi novērsti, apelācijas sūdzību uzskata par iesniegtu tajā dienā, kad tā pirmoreiz iesniegta. Pretējā gadījumā sūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod iesniedzējam.

460.

 

 

 

461.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 275.panta pirmajā daļā vārdus “pirmās instances tiesa” ar vārdiem “pirmās instances tiesas tiesnesis”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 275.panta pirmo daļu ar šādu tekstu:

“Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā. Blakus sūdzības iesniegšanas termiņš skaitāms no dienas, kad šī persona saņēmusi lēmumu.”.

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

287.pants. Apelācijas sūdzības atstāšana bez virzības

(1) Ja iesniegta apelācijas sūdzība, kuru iesniedzējs nav parakstījis vai kura neatbilst šā likuma 283.panta noteikumiem, vai kurai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti, kā arī tad, ja iesniegta sūdzība, par kuru nav samaksāta valsts nodeva, pirmās instances tiesas tiesnesis pieņem lēmumu par sūdzības atstāšanu bez virzības. Lēmumā viņš nosaka iesniedzējam termiņu trūkumu novēršanai. Tiesneša lēmumu var pārsūdzēt šajā likumā noteiktajā kārtībā. Blakussūdzības iesniegšanas termiņš skaitāms no dienas, kad šī persona saņēmusi lēmumu.

(2) Ja noteiktā termiņā trūkumi novērsti, apelācijas sūdzību uzskata par iesniegtu tajā dienā, kad tā tiesā iesniegta pirmoreiz. Pretējā gadījumā sūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod iesniedzējam.

276.pants. Tiesas lēmumu pārsūdzēšana

Par tiesas lēmumiem jautājumos par apelācijas sūdzības pieņemšanu var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

462.

 

 

 

 

463.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 276.pantu šādā redakcijā:

“276.pants. Tiesas lēmuma pārsūdzēšana

Par tiesas lēmumu atteikties pieņemt apelācijas sūdzību var iesniegt blakus sūdzību.”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 276.pantā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

288.pants. Tiesas lēmuma pārsūdzēšana

Par tiesas lēmumu atteikties pieņemt apelācijas sūdzību var iesniegt blakussūdzību.

 

277.pants. Pirmās instances tiesas rīcība pēc apelācijas sūdzības pieņemšanas

(1) Pēc apelācijas sūdzības pieņemšanas pirmās instances tiesas tiesnesis, pārliecinājies, ka tā atbilst šā likuma 271. panta prasībām, nekavējoties paziņo par to pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem un nosūta tiem sūdzības un pievienoto dokumentu norakstus, nosacīdams termiņu rakstiska paskaidrojuma iesniegšanai.

(2) Pēc sūdzības termiņa beigšanās tiesnesis nekavējoties nosūta lietu ar sūdzību un tai pievienotajiem dokumentiem apelācijas instances tiesai.

     

289.pants. Pirmās instances tiesas rīcība pēc apelācijas sūdzības pieņemšanas

(1) Pēc apelācijas sūdzības pieņemšanas pirmās instances tiesas tiesnesis, pārliecinājies, ka tā atbilst šā likuma 271. panta prasībām, nekavējoties paziņo par to pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem un nosūta tiem sūdzības un pievienoto dokumentu norakstus, nosacīdams termiņu rakstveida paskaidrojuma iesniegšanai.

(2) Pēc sūdzības termiņa beigšanās tiesnesis nekavējoties nosūta lietu ar sūdzību un tai pievienotajiem dokumentiem apelācijas instances tiesai.

278.pants. Administratīvā procesa dalībnieku rakstveida paskaidrojumi

(1) Administratīvā procesa dalībnieks rakstisku paskaidrojumu uz iesniegto apelācijas sūdzību kopā ar paskaidrojuma norakstiem atbilstoši administratīvā procesa dalībnieku skaitam iesniedz apelācijas instances tiesai 30 dienu laikā no dienas, kad izsūtīts apelācijas sūdzības noraksts.

(2) Paskaidrojuma norakstus tiesa nosūta administratīvā procesa dalībniekiem.

     

290.pants. Administratīvā procesa dalībnieku rakstveida paskaidrojumi

(1) Administratīvā procesa dalībnieks rakstveida paskaidrojumu attiecībā uz iesniegto apelācijas sūdzību kopā ar paskaidrojuma norakstiem atbilstoši administratīvā procesa dalībnieku skaitam iesniedz apelācijas instances tiesai 30 dienu laikā no dienas, kad izsūtīts apelācijas sūdzības noraksts.

(2) Paskaidrojuma norakstus tiesa nosūta administratīvā procesa dalībniekiem.

 

279.pants. Pretapelācijas sūdzība

(1) Reizē ar paskaidrojumu uz apelācijas sūdzību administratīvā procesa dalībnieks ir tiesīgs iesniegt pretapelācijas sūdzību.

(2) Pretapelācijas sūdzībai jāatbilst šā likuma 269., 271., 272. un 273. panta prasībām.

(3) Pretapelācijas sūdzība iesniedzama apelācijas instances tiesai termiņos, kas paredzēti šā likuma 278. pantā.

(4) Pēc pretapelācijas sūdzības saņemšanas apelācijas instances tiesa nosūta administratīvā procesa dalībniekiem pretapelācijas sūdzības norakstus.

464.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 279.panta otro daļu ar vārdiem “un par to ņemama valsts nodeva piecu latu apmērā”.

Atbalstīt

291.pants. Pretapelācijas sūdzība

(1) Reizē ar paskaidrojumu attiecībā uz apelācijas sūdzību administratīvā procesa dalībnieks ir tiesīgs iesniegt pretapelācijas sūdzību.

(2) Pretapelācijas sūdzībai jāatbilst šā likuma 281., 283., 284. un 285.panta prasībām, un par to ņemama valsts nodeva piecu latu apmērā.

(3) Pretapelācijas sūdzība iesniedzama apelācijas instances tiesai termiņos, kas paredzēti šā likuma 290.pantā.

(4) Pēc pretapelācijas sūdzības saņemšanas apelācijas instances tiesa nosūta administratīvā procesa dalībniekiem pretapelācijas sūdzības norakstus.

30. nodaļa

Administratīvo lietu izskatīšana apelācijas instances tiesā

     

31. nodaļa

Administratīvo lietu izskatīšana apelācijas instances tiesā

280.pants. Apelācijas tiesvedības ierosināšana

(1) Pārliecinājies, ka ir ievērota apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība, tiesnesis referents pēc paskaidrojuma saņemšanas vai pēc tā iesniegšanai noteiktā termiņa izbeigšanās pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu un noliek lietu izskatīšanai apelācijas instances tiesas sēdē.

(2) Konstatējis, ka apelācijas sūdzība apelācijas instances tiesai nosūtīta, pārkāpjot šajā likumā noteikto apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtību, tiesnesis referents pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību, ja pārkāpts apelācijas sūdzības iesniegšanai noteiktais termiņš vai ja apelācijas sūdzību iesniegusi persona, kura nav uz to pilnvarota; šajā gadījumā sūdzību kopā ar lietu nosūta pirmās instances tiesai, kura sūdzību atdod iesniedzējam;

2) par lietas nosūtīšanu pirmās instances tiesai likumā noteikto darbību izpildei, ja, iesniedzot apelācijas sūdzību, nav ievēroti šā likuma 271. panta pirmās daļas nosacījumi vai nav samaksāta valsts nodeva.

(3) Ja šā panta otrās daļas 1. punktā norādītie apstākļi konstatēti apelācijas instances tiesas sēdē, tiesa pieņem lēmumu par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas.

     

292.pants. Apelācijas tiesvedības ierosināšana

(1) Pārliecinājies, ka ir ievērota apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtība, tiesnesis referents pēc paskaidrojuma saņemšanas vai pēc tā iesniegšanai noteiktā termiņa izbeigšanās pieņem lēmumu par apelācijas tiesvedības ierosināšanu un noliek lietu izskatīšanai apelācijas instances tiesas sēdē.

(2) Konstatējis, ka apelācijas sūdzība apelācijas instances tiesai nosūtīta, pārkāpjot šajā likumā noteikto apelācijas sūdzības iesniegšanas kārtību, tiesnesis referents pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību - ja pārkāpts apelācijas sūdzības iesniegšanai noteiktais termiņš vai ja apelācijas sūdzību iesniegusi persona, kura nav tam pilnvarota; šajā gadījumā sūdzību kopā ar lietu nosūta pirmās instances tiesai, kura sūdzību atdod iesniedzējam;

2) par lietas nosūtīšanu pirmās instances tiesai likumā noteikto darbību izpildei - ja, iesniedzot apelācijas sūdzību, nav ievēroti šā likuma 283.panta pirmās daļas noteikumi vai nav samaksāta valsts nodeva.

(3) Ja šā panta otrās daļas 1. punktā norādītie apstākļi konstatēti apelācijas instances tiesas sēdē, tiesa pieņem lēmumu par apelācijas sūdzības atstāšanu bez izskatīšanas.

281.pants. Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē

(1) Apelācijas instances tiesa izskata lietu pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzību un pretapelācijas sūdzību tādā apjomā, kā lūgts šajās sūdzībās.

(2) Apelācijas instance izskata tikai tos prasījumus, kuri izskatīti pirmās instances tiesā. Pieteikuma priekšmeta vai pieteikuma pamata grozīšana nav pieļaujama.

(3) Par jauniem prasījumiem nav uzskatāmi šā likuma 273. pantā minētie gadījumi.

(4) Apelācijas instances tiesa izskata lietu pēc būtības, nenosūtījusi to jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai, izņemot šā likuma 282. pantā norādītos gadījumus.

     

293.pants. Lietas izskatīšanas robežas apelācijas instancē

(1) Apelācijas instances tiesa izskata lietu pēc būtības sakarā ar apelācijas sūdzību un pretapelācijas sūdzību tādā apjomā, kā lūgts šajās sūdzībās.

(2) Apelācijas instance izskata tikai tos prasījumus, kuri izskatīti pirmās instances tiesā. Pieteikuma priekšmeta vai pieteikuma pamata grozīšana nav pieļaujama.

(3) Par jauniem prasījumiem nav uzskatāmi šā likuma 285.pantā minētie gadījumi.

(4) Apelācijas instances tiesa izskata lietu pēc būtības, nenosūtījusi to jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai, izņemot šā likuma 294.pantā minētos gadījumus.

 

282.pants. Izņēmuma gadījumi, kad pirmās instances tiesas spriedums atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai

(1) Apelācijas instances tiesa neatkarīgi no apelācijas sūdzības motīviem ar lēmumu atceļ pirmās instances tiesas spriedumu un nosūta lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai šādos gadījumos:

1) ja tiesa lietu izskatījusi nelikumīgā sastāvā;

2) ja tiesa lietu izskatījusi, pārkāpjot procesuālo tiesību normas, kas nosaka, ka jāpaziņo administratīvā procesa dalībniekiem par tiesas sēdes laiku un vietu vai, nesaņemot administratīvā procesa dalībnieku rakstveida piekrišanu, izskatījusi lietu bez tiesas sēdes;

3) ja, izskatot lietu, pārkāptas procesuālo tiesību normas par tiesvedības valodu;

4) ja tiesas spriedums nosaka to personu tiesības un pienākumus, kuras nav pieaicinātas lietā kā administratīvā procesa dalībnieki;

5) ja lietā nav pilna tiesas sprieduma vai tiesas sēdes protokola.

(2) Apelācijas instances tiesa, atzinusi par pamatotu apelācijas sūdzību par tiesas spriedumu daļā, ar kuru tiesvedība lietā izbeigta vai pieteikums atstāts bez izskatīšanas, atceļ pirmās instances spriedumu šajā daļā un lietu šajā daļā nosūta izskatīšanai pirmās instances tiesai.

465.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 282.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “bez tiesas sēdes” ar vārdiem “rakstveida procesā”.

Atbalstīt

294.pants. Izņēmuma gadījumi, kad pirmās instances tiesas spriedums atceļams un lieta nosūtāma jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai

(1) Apelācijas instances tiesa neatkarīgi no apelācijas sūdzības motīviem ar lēmumu atceļ pirmās instances tiesas spriedumu un nosūta lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai šādos gadījumos:

1) tiesa lietu izskatījusi nelikumīgā sastāvā;

2) tiesa lietu izskatījusi, pārkāpjot procesuālo tiesību normas, kas noteic, ka jāpaziņo administratīvā procesa dalībniekiem par tiesas sēdes norises laiku un vietu, vai izskatījusi lietu rakstveida procesā, lai gan nav saņemta administratīvā procesa dalībnieku rakstveida piekrišana;

3) izskatot lietu, pārkāptas procesuālo tiesību normas par tiesvedības valodu;

4) tiesas spriedums nosaka to personu tiesības un pienākumus, kuras nav pieaicinātas lietā kā administratīvā procesa dalībnieki;

5) lietā nav pilna tiesas sprieduma vai tiesas sēdes protokola.

(2) Apelācijas instances tiesa, atzinusi par pamatotu apelācijas sūdzību par tiesas spriedumu daļā, ar kuru tiesvedība lietā izbeigta vai pieteikums atstāts bez izskatīšanas, atceļ pirmās instances spriedumu šajā daļā un lietu šajā daļā nosūta izskatīšanai pirmās instances tiesai.

 

283.pants. Iztiesāšanas kārtība apelācijas instances tiesā

(1) Administratīvā procesa dalībniekus aicina un citas personas izsauc uz tiesu saskaņā ar šā likuma 12. nodaļas noteikumiem.

(2) Apelācijas instances tiesas sēde notiek saskaņā ar šā likuma 22. nodaļas noteikumiem, ievērojot šādas īpatnības:

1) paskaidrojumus pirmais sniedz apelācijas sūdzības iesniedzējs, bet, ja sūdzību iesnieguši gan pieteicējs, gan atbildētājs, – pieteicējs;

2) ja prokurors iesniedzis apelācijas protestu, viņš dod paskaidrojumus pirms pārējo administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumiem.

466.

 

467.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 283.panta otrās daļas 2.punktu.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 283. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja lietā esošie dokumenti ir pietiekami, lai varētu izlemt lietu pēc būtības, un ja piekrīt visi administratīvā procesa dalībnieki, apelācijas instances tiesa var lietu izskatīt rakstveida procesā, noliekot tiesas sēdi tikai sprieduma pasludināšanai. Lietas, kuras pirmās instances tiesā izskatītas rakstveida procesā, apelācijas instances tiesa var izskatīt rakstveida procesā, ja neviens no administratīvā procesa dalībniekiem nav lūdzis lietu izskatīt tiesas sēdē.”.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

295.pants. Iztiesāšanas kārtība apelācijas instances tiesā

(1) Administratīvā procesa dalībniekus aicina un citas personas izsauc uz tiesu saskaņā ar šā likuma 13.nodaļas noteikumiem.

(2) Apelācijas instances tiesas sēde notiek saskaņā ar šā likuma 23.nodaļas noteikumiem, ievērojot, ka paskaidrojumus pirmais sniedz apelācijas sūdzības iesniedzējs, bet, ja sūdzību iesnieguši gan pieteicējs, gan atbildētājs, – pieteicējs.

(3) Ja lietā esošie dokumenti ir pietiekami, lai varētu izlemt lietu pēc būtības, un ja piekrīt visi administratīvā procesa dalībnieki, apelācijas instances tiesa var lietu izskatīt rakstveida procesā, noliekot tiesas sēdi tikai sprieduma pasludināšanai. Lietas, kuras pirmās instances tiesā izskatītas rakstveida procesā, apelācijas instances tiesa var izskatīt rakstveida procesā, ja neviens no administratīvā procesa dalībniekiem nav lūdzis lietu izskatīt tiesas sēdē.

 

284.pants. Pierādījumu pārbaude apelācijas instances tiesā

(1) Apelācijas instances tiesa pati izlemj, kurus pierādījumus pārbaudīt tiesas sēdē.

(2) Pārbaudot un vērtējot pierādījumus, apelācijas instances tiesa vadās no šā likuma 16., 17. un 18. nodaļas noteikumiem.

(3) Faktus, kas konstatēti pirmās instances tiesā un kuri netiek apstrīdēti, apelācijas instances tiesa var nepārbaudīt, izskatot lietu apelācijas instancē.

(4) Pierādījumus, kas pārbaudīti pirmās instances tiesā, apelācijas instances tiesa var nepārbaudīt, ja tie nav apstrīdēti apelācijas sūdzībā.

(5) Ja apelācijas instances tiesā administratīvā procesa dalībnieks iesniedz vai lūdz pārbaudīt pierādījumus, kurus viņam bija iespējams pieteikt lietas izskatīšanā pirmās instances tiesā, apelācijas instances tiesa var viņam uzlikt piespiedu naudu līdz simt latiem, ja tā atzīst, ka ar šādu rīcību apzināti kavēta lietas iztiesāšana.

468.

 

 

469.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 284.panta ceturto daļu;

uzskatīt līdzšinējo piekto daļu par ceturto daļu.

/Juridiskais birojs/

Izteikt līdzšinējo 284.panta piekto daļu šādā redakcijā:

(5) Apelācijas instances tiesā atbildētājs var iesniegt papildus pierādījumus, ja šā likuma 40.pantā noteiktajā kārtībā ir atjaunots procesuālais termiņš pierādījumu iesniegšanai.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

296.pants. Pierādījumu pārbaude apelācijas instances tiesā

(1) Apelācijas instances tiesa pati izlemj, kurus pierādījumus pārbaudīt tiesas sēdē.

(2) Apelācijas instances tiesa pierādījumus pārbauda un vērtē pēc šā likuma 17., 18. un 19.nodaļas noteikumiem.

(3) Faktus, kuri konstatēti pirmās instances tiesā un kuri netiek apstrīdēti, apelācijas instances tiesa var nepārbaudīt, izskatot lietu apelācijas instancē.

(4) Apelācijas instances tiesā atbildētājs var iesniegt papildu pierādījumus, ja šā likuma 44.pantā noteiktajā kārtībā ir atjaunots procesuālais termiņš pierādījumu iesniegšanai.

 

285.pants. Apelācijas (pretapelācijas) sūdzības vai protesta atsaukšana

(1) Apelācijas (pretapelācijas) sūdzības iesniedzējs ir tiesīgs to atsaukt līdz lietas izskatīšanas pēc būtības pabeigšanai.

(2) Ja apelācijas sūdzību atsauc, apelācijas instances tiesa pieņem lēmumu par tiesvedības izbeigšanu apelācijas instancē, izņemot gadījumus, ja apelācijas (pretapelācijas) sūdzību iesnieguši citi administratīvā procesa dalībnieki vai ja iesniegts apelācijas protests.

(3) Ja tiesvedību apelācijas instancē izbeidz sakarā ar apelācijas sūdzības atsaukšanu, valsts nodevu neatmaksā.

470.

 

 

471.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 285.panta nosaukumā vārdus “vai protesta”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 285.panta otrajā daļā vārdus “vai, ja iesniegts apelācijas protests”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

297.pants. Apelācijas (pretapelācijas) sūdzības atsaukšana

(1) Apelācijas (pretapelācijas) sūdzības iesniedzējs ir tiesīgs to atsaukt, iekams nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības.

(2) Ja apelācijas sūdzību atsauc, apelācijas instances tiesa pieņem lēmumu par tiesvedības izbeigšanu apelācijas instancē, izņemot gadījumus, kad apelācijas (pretapelācijas) sūdzību iesnieguši citi administratīvā procesa dalībnieki.

(3) Ja tiesvedību apelācijas instancē izbeidz sakarā ar apelācijas sūdzības atsaukšanu, valsts nodevu neatmaksā.

31. nodaļa

Apelācijas instances tiesas spriedums vai lēmums

     

32. nodaļa

Apelācijas instances tiesas spriedums vai lēmums

286.pants. Apelācijas instances tiesas spriedums

(1) Apelācijas instances tiesa nolēmumu, ar kuru lietu izspriež pēc būtības, taisa tiesas sprieduma veidā.

(2) Sprieduma taisīšana un sastādīšana apelācijas instances tiesā notiek šā likuma 223. līdz 235. pantā paredzētajā kārtībā, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(3) Apelācijas instances tiesai sprieduma ievaddaļā, bez šā likuma 228. panta trešajā daļā noteiktajiem apstākļiem, norāda apelācijas sūdzības iesniedzēju un tiesas spriedumu, par kuru iesniegta sūdzība.

(4) Apelācijas instances sprieduma aprakstošajā daļā, bez šā likuma 228. panta ceturtajā daļā noteiktajiem apstākļiem, norāda pirmās instances sprieduma saturu un apelācijas (pretapelācijas) sūdzības, kā arī iebildumu īsu atstāstījumu.

(5) Apelācijas instances sprieduma motīvu daļā, bez šā likuma 228. panta piektajā daļā noteiktajiem apstākļiem, norāda attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu.

     

298.pants. Apelācijas instances tiesas spriedums

(1) Apelācijas instances tiesa nolēmumu, ar kuru lietu izspriež pēc būtības, taisa tiesas sprieduma veidā.

(2) Sprieduma taisīšana un sastādīšana apelācijas instances tiesā notiek šā likuma 236. - 248.pantā paredzētajā kārtībā, ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(3) Apelācijas instances tiesas sprieduma ievaddaļā norāda šā likuma 241.panta trešajā daļā noteiktos apstākļus, kā arī min apelācijas sūdzības iesniedzēju un tiesas spriedumu, par kuru iesniegta sūdzība.

(4) Apelācijas instances tiesas sprieduma aprakstošajā daļā norāda šā likuma 241.panta ceturtajā daļā noteiktos apstākļus, kā arī iekļauj pirmās instances sprieduma saturu un apelācijas (pretapelācijas) sūdzības, kā arī iebildumu īsu atstāstījumu.

(5) Apelācijas instances tiesas sprieduma motīvu daļā norāda šā likuma 241.panta piektajā daļā noteiktos apstākļus, kā arī pauž attieksmi pret pirmās instances tiesas spriedumu.

287.pants. Apelācijas instances tiesas sprieduma pasludināšana

(1) Apelācijas instances tiesa pasludina spriedumu šā likuma 236. pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Sprieduma norakstu administratīvā procesa dalībniekiem nosūta šā likuma 245. pantā paredzētajā kārtībā.

     

299.pants. Apelācijas instances tiesas sprieduma pasludināšana

(1) Apelācijas instances tiesa pasludina spriedumu šā likuma 249.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Sprieduma norakstu administratīvā procesa dalībniekiem nosūta šā likuma 258.pantā noteiktajā kārtībā.

288.pants. Apelācijas instances tiesas sprieduma likumīgais spēks

Apelācijas instances tiesas spriedums stājas likumīgā spēkā no pasludināšanas brīža.

472.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 288.panta nosaukumā vārdu “likumīgais” un panta tekstā vārdu “likumīgā”.

Atbalstīt

300.pants. Apelācijas instances tiesas sprieduma spēks

Apelācijas instances tiesas spriedums stājas spēkā no pasludināšanas brīža.

 

289.pants. Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu izlabošana apelācijas instances tiesas spriedumā

(1) Apelācijas instances tiesa pēc savas vai administratīvā procesa dalībnieku iniciatīvas ir tiesīga izlabot spriedumā pielaistās pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdas.

(2) Jautājumu par kļūdu izlabošanu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par kļūdu izlabošanu.

(3) Par lēmumu izdarīt kļūdas labojumu spriedumā administratīvā procesa dalībnieki var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu šajā likumā noteiktajā kārtībā.

473.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 289.panta trešajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

301.pants. Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu izlabošana apelācijas instances tiesas spriedumā

(1) Apelācijas instances tiesa pēc savas vai administratīvā procesa dalībnieku iniciatīvas ir tiesīga izlabot spriedumā pielaistās pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdas.

(2) Jautājumu par kļūdu izlabošanu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par kļūdu izlabošanu.

(3) Par tiesas lēmumu izdarīt kļūdas labojumu spriedumā administratīvā procesa dalībnieki var iesniegt blakussūdzību šajā likumā noteiktajā kārtībā.

290.pants. Apelācijas instances tiesas sprieduma izskaidrošana

(1) Ja apelācijas instances tiesas spriedums ir neskaidrs, tā ir tiesīga pēc administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma spriedumu izskaidrot, negrozot tā saturu.

(2) Sprieduma izskaidrošana ir pieļaujama, ja tas vēl nav izpildīts un nav notecējis termiņš sprieduma izpildīšanai piespiedu kārtā.

(3) Jautājumu par sprieduma izskaidrošanu izlemj tiesa tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par sprieduma izskaidrošanu.

(4) Par tiesas lēmumu sprieduma izskaidrošanas jautājumā var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

474.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 290.panta ceturtajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

302.pants. Apelācijas instances tiesas sprieduma izskaidrošana

(1) Ja apelācijas instances tiesas spriedums ir neskaidrs, tā ir tiesīga pēc administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma spriedumu izskaidrot, negrozot tā saturu.

(2) Sprieduma izskaidrošana ir pieļaujama, ja tas vēl nav izpildīts un nav izbeidzies termiņš sprieduma izpildīšanai piespiedu kārtā.

(3) Jautājumu par sprieduma izskaidrošanu izlemj tiesa tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par sprieduma izskaidrošanu.

(4) Par tiesas lēmumu sprieduma izskaidrošanas jautājumā var iesniegt blakussūdzību.

291.pants. Apelācijas instances tiesas papildspriedums

(1) Apelācijas instances tiesa var pēc administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma vai pēc savas iniciatīvas taisīt papildspriedumu:

1) ja nav taisīts spriedums par kādu no prasījumiem lietā, par kuriem bijuši iesniegti pierādījumi;

2) ja tiesa nav noteikusi piespriestās summas apmēru, mantu, kas jānodod, darbības, kas jāizdara, vai valsts nodevas atlīdzināšanu.

(2) Jautājumu par papildsprieduma taisīšanu var ierosināt 30 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

(3) Papildspriedumu tiesa taisa pēc jautājuma izskatīšanas tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izlemšanai par papildsprieduma taisīšanu.

(4) Apelācijas instances tiesas papildspriedums stājas spēkā no tā pasludināšanas brīža.

(5) Par tiesas lēmumu atteikt taisīt papildspriedumu var iesniegt blakussūdzību.

     

303.pants. Apelācijas instances tiesas papildspriedums

(1) Apelācijas instances tiesa var pēc administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma vai pēc savas iniciatīvas taisīt papildspriedumu, ja:

1) nav taisīts spriedums par kādu no prasījumiem lietā, par kuriem bijuši iesniegti pierādījumi;

2) tiesa nav noteikusi piespriestās summas apmēru, mantu, kas jānodod, darbības, kas jāizpilda, vai valsts nodevas atlīdzināšanu.

(2) Jautājumu par papildsprieduma taisīšanu var ierosināt 30 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

(3) Papildspriedumu tiesa taisa pēc jautājuma izskatīšanas tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izlemšanai par papildsprieduma taisīšanu.

(4) Apelācijas instances tiesas papildspriedums stājas spēkā no tā pasludināšanas brīža.

(5) Par tiesas lēmumu atteikt papildsprieduma taisīšanu var iesniegt blakussūdzību.

 

292.pants. Apelācijas instances tiesas sprieduma izpildes atlikšana un sadalīšana termiņos, sprieduma izpildes veida un kārtības grozīšana

(1) Apelācijas instances tiesa ir tiesīga pēc pieteicēja vai atbildētāja pieteikuma, ievērojot viņu mantisko stāvokli vai citus svarīgus apstākļus, atlikt sprieduma izpildīšanu vai sadalīt to termiņos, kā arī grozīt tā izpildīšanas veidu un kārtību.

(2) Pieteikumu izskata tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

(3) Par tiesas lēmumu atlikt sprieduma izpildīšanu vai to sadalīt termiņos, kā arī par sprieduma izpildes veida un kārtības grozīšanu var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

475.

 

 

 

 

 

 

476.

 

 

 

/Juridiskais birojs/

Izteikt 292.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Apelācijas instances tiesa ir tiesīga pēc administratīvā procesa dalībnieka pieteikuma, ievērojot konkrētos apstākļus, sadalīt sprieduma izpildi termiņos, kā arī grozīt sprieduma izpildes veidu un kārtību.”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 292.panta trešajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

304.pants. Apelācijas instances tiesas sprieduma izpildes atlikšana un sadalīšana termiņos, sprieduma izpildes veida un kārtības grozīšana

(1) Apelācijas instances tiesa ir tiesīga pēc administratīvā procesa dalībnieka pieteikuma, ievērojot konkrētos apstākļus, sadalīt sprieduma izpildi termiņos, kā arī grozīt sprieduma izpildes veidu un kārtību.

(2) Pieteikumu izskata tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Viņu neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

(3) Par tiesas lēmumu atlikt sprieduma izpildīšanu vai to sadalīt termiņos, kā arī par sprieduma izpildes veida un kārtības grozīšanu var iesniegt blakussūdzību.

293.pants. Apelācijas instances tiesas rīcība, ja spriedums netiek pārsūdzēts kasācijas kārtībā

Ja pēc kasācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa izbeigšanās kasācijas sūdzība nav iesniegta, apelācijas instances tiesa nosūta lietu pirmās instances tiesai.

     

305.pants. Apelācijas instances tiesas rīcība, ja spriedums netiek pārsūdzēts kasācijas kārtībā

Ja pēc kasācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa izbeigšanās kasācijas sūdzība nav iesniegta, apelācijas instances tiesa nosūta lietu pirmās instances tiesai.

294.pants. Tiesvedības apturēšana administratīvajā lietā, pieteikuma atstāšana bez izskatīšanas, tiesvedības izbeigšana administratīvajā lietā apelācijas instances tiesā

Tiesvedības apturēšanas, pieteikuma atstāšanas bez izskatīšanas un tiesvedības izbeigšanas gadījumi, kārtība un sekas paredzēti šā likuma 25., 26. un 27. nodaļas noteikumos.

     

306.pants. Tiesvedības apturēšana administratīvajā lietā, pieteikuma atstāšana bez izskatīšanas, tiesvedības izbeigšana administratīvajā lietā apelācijas instances tiesā

Tiesvedības apturēšanas, pieteikuma atstāšanas bez izskatīšanas un tiesvedības izbeigšanas gadījumi, kārtība un sekas paredzēti šā likuma 26., 27. un 28.nodaļas noteikumos.

 

Septītā sadaļa

PIRMĀS INSTANCES TIESAS UN APELĀCIJAS INSTANCES TIESAS LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA

     

Piektā sadaļa

PIRMĀS INSTANCES TIESAS UN APELĀCIJAS INSTANCES TIESAS LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA

32. nodaļa

Tiesas lēmuma pārsūdzēšana

     

33. nodaļa

Tiesas lēmuma pārsūdzēšana

295.pants. Pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumu pārsūdzēšana un protestēšana

(1) Pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumus administratīvā procesa dalībnieki var pārsūdzēt, iesniedzot blakussūdzību, un prokurors par tiem var iesniegt blakusprotestu atsevišķi no tiesas sprieduma:

1) šajā likumā noteiktajos gadījumos;

2) ja tiesas lēmums kavē lietas virzību.

(2) Par citiem pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumiem blakussūdzību vai blakusprotestu neiesniedz, bet iebildumus par šiem lēmumiem var izteikt apelācijas vai kasācijas sūdzībā vai protestā.

(3) Blakusprotests iesniedzams un izskatāms tādā pašā kārtībā kā blakussūdzība.

477.

 

 

478.

 

 

 

479.

 

 

480.

 

 

481.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 295.panta nosaukumā vārdus “un protestēšana”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 295.panta pirmajā daļā vārdus “un prokurors par tiem var iesniegt blakusprotestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 295.panta otrajā daļā vārdus “vai blakusprotestu” un “vai protestā”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 295.panta otrajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 295.panta trešo daļu.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

307.pants. Pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumu pārsūdzēšana

(1) Pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumus administratīvā procesa dalībnieki var pārsūdzēt, iesniedzot blakussūdzību un atsevišķi no tiesas sprieduma:

1) šajā likumā noteiktajos gadījumos;

2) ja tiesas lēmums kavē lietas virzību.

(2) Par citiem pirmās instances tiesas un apelācijas instances tiesas lēmumiem blakussūdzību neiesniedz, bet iebildumus par tiem var izteikt apelācijas vai kasācijas sūdzībā.

 

 

296.pants. Termiņi blakussūdzības iesniegšanai

(1) Blakussūdzību var iesniegt 10 dienu laikā no dienas, kad tiesa pieņēmusi lēmumu, izņemot šajā likumā paredzētos gadījumus.

(2) Blakussūdzību, kas iesniegta pēc minētā termiņa izbeigšanās, nepieņem un atdod iesniedzējam.

     

308.pants. Termiņi blakussūdzības iesniegšanai

(1) Blakussūdzību var iesniegt desmit dienu laikā no dienas, kad tiesa pieņēmusi lēmumu, izņemot šajā likumā paredzētos gadījumus.

(2) Blakussūdzību, kas iesniegta pēc minētā termiņa izbeigšanās, nepieņem un atdod iesniedzējam.

297.pants. Blakussūdzības iesniegšanas kārtība

(1) Blakussūdzība iesniedzama tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, un adresējama:

1) par pirmās instances tiesas lēmumiem – attiecīgajai apelācijas instances tiesai;

2) par apelācijas instances tiesas lēmumiem – Senātam.

(2) Par blakussūdzību nav jāmaksā valsts nodeva.

482.

 

 

 

483.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 297.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “apelācijas instances tiesai” ar vārdiem “apgabaltiesai”.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt 297.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja blakussśdzģbu termišā iesniedz tiesai, kurai tā jāizskata, termišø nav uzskatāms par nokavčtu.”

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

309.pants. Blakussūdzības iesniegšanas kārtība

(1) Blakussūdzība iesniedzama tiesai, kas šo lēmumu pieņēmusi, un adresējama:

1) par pirmās instances tiesas lēmumiem – attiecīgajai apgabaltiesai;

2) par apelācijas instances tiesas lēmumiem – Senātam.

(2) Par blakussūdzību nav jāmaksā valsts nodeva.

(3) Ja blakussśdzģbu termišā iesniedz tiesai, kurai tā jāizskata, termišø nav uzskatāms par nokavčtu.

298.pants. Blakussūdzības noraksti

(1) Blakussūdzībai jāpievieno tās noraksti un tai pievienoto dokumentu noraksti atbilstoši administratīvā procesa dalībnieku skaitam.

(2) Tiesa, atkarībā no lietas apstākļiem un rakstura, var atbrīvot sūdzības iesniedzēju no pienākuma iesniegt blakussūdzības un tam pievienoto dokumentu norakstus nosūtīšanai pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem. Šī panta daļa piemērojama tikai attiecībā uz fiziskām personām.

     

310.pants. Blakussūdzības noraksti

(1) Blakussūdzībai pievienojami tās noraksti un tai pievienoto dokumentu noraksti atbilstoši admi nistratīvā procesa dalībnieku skaitam.

(2) Tiesa atkarībā no lietas apstākļiem un rakstura var atbrīvot sūdzības iesniedzēju no pienākuma iesniegt blakussūdzību un tai pievienoto dokumentu norakstus nosūtīšanai pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem. Šā panta daļa piemērojama tikai attiecībā uz fiziskajām personām.

 

299.pants. Blakussūdzības atstāšana bez virzības

(1) Par blakussūdzību, kuru iesniedzējs nav parakstījis vai kurai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti, tiesa pieņem lēmumu, ar kuru blakussūdzību atstāj bez virzības, un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

(2) Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā izpilda lēmumā dotos norādījumus, blakussūdzība uzskatāma par iesniegtu dienā, kad tā pirmoreiz iesniegta tiesā. Pretējā gadījumā blakussūdzība uzskatāma par neiesniegtu un atdodama iesniedzējam.

     

311.pants. Blakussūdzības atstāšana bez virzības

(1) Par blakussūdzību, kuru iesniedzējs nav parakstījis vai kurai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti, tiesa pieņem lēmumu par blakussūdzības atstāšanu bez virzības un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

(2) Ja iesniedzējs noteiktajā termiņā izpilda lēmumā dotos norādījumus, blakussūdzību uzskata par iesniegtu tajā dienā, kad tā tiesā iesniegta pirmoreiz. Pretējā gadījumā blakussūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod iesniedzējam.

300.pants. Tiesas rīcība pēc blakussūdzības pieņemšanas

(1) Pēc blakussūdzības pieņemšanas tiesnesis sūdzību un tai pievienoto dokumentu norakstus nekavējoties nosūta administratīvā procesa dalībniekiem.

(2) Izbeidzoties pārsūdzēšanas termiņam, tiesnesis nekavējoties nosūta lietu ar blakussūdzību tai tiesu instancei, kurai sūdzība adresēta.

     

312.pants. Tiesas rīcība pēc blakussūdzības pieņemšanas

(1) Pēc blakussūdzības pieņemšanas tiesnesis sūdzību un tai pievienoto dokumentu norakstus nekavējoties nosūta administratīvā procesa dalībniekiem.

(2) Izbeidzoties pārsūdzēšanas termiņam, tiesnesis nekavējoties nosūta lietu kopā ar blakussūdzību tai tiesu instancei, kurai sūdzība adresēta.

301.pants. Blakussūdzības izskatīšanas kārtība

Blakussūdzības izskata tādā kārtībā, kāda šajā likumā noteikta lietu izskatīšanai attiecīgas instances tiesā.

     

313.pants. Blakussūdzības izskatīšanas kārtība

Blakussūdzību izskata tādā kārtībā, kāda šajā likumā noteikta lietu izskatīšanai attiecīgas instances tiesā.

 

302.pants. Apgabaltiesas un Senāta kompetence

Apgabaltiesai un Senātam, izskatot blakussūdzību, ir tiesības:

1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;

2) atcelt lēmumu pilnīgi vai daļēji un nodot jautājumu jaunai izskatīšanai tajā tiesā, kas lēmumu pieņēmusi;

3) atcelt lēmumu pilnīgi vai daļēji un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības;

4) grozīt lēmumu.

     

314.pants. Apgabaltiesas un Senāta kompetence

Apgabaltiesai un Senātam, izskatot blakussūdzību, ir tiesības:

1) atstāt lēmumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;

2) atcelt lēmumu pilnīgi vai daļēji un nodot jautājumu jaunai izskatīšanai tajā tiesā, kas lēmumu pieņēmusi;

3) atcelt lēmumu pilnīgi vai daļēji un ar savu lēmumu izlemt jautājumu pēc būtības;

4) grozīt lēmumu.

303.pants. Par blakussūdzību pieņemtā lēmuma likumīgais spēks

(1) Par blakussūdzību pieņemtais lēmums nav pārsūdzams, un tas stājas likumīgā spēkā no tā pieņemšanas brīža.

(2) Apgabaltiesas lēmums, ar kuru noraidīta blakussūdzība par lēmumu, ar kuru tiesvedība lietā izbeigta, pamatojoties uz šā likuma 261. panta 1. un 2. punktu, vai ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu, pamatojoties uz šā likuma 169. panta 1. un 7. punktu, pārsūdzams Senātā 10 dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

484.

 

 

 

 

485.

 

 

486.

/Deputāts I.Burvis/

Izteikt 303.pantu šādā redakcijā:

“Par blakussśdzģbu piešemtais lčmums ir pārsśdzams Senātā 10 dienu laikā no tā piešemøanas dienas, izšemot Senāta lčmumus.”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 303.panta otrajā daļā skaitli “7.” ar skaitli “8.”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 303.panta nosaukumā vārdu “likumīgais” un panta tekstā vārdu “likumīgā”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

315.pants. Par blakussūdzību pieņemtā lēmuma spēks

(1) Par blakussūdzību pieņemtais lēmums nav pārsūdzams, un tas stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža.

(2) Apgabaltiesas lēmums, ar kuru noraidīta blakussūdzība par lēmumu, ar kuru tiesvedība lietā izbeigta, pamatojoties uz šā likuma 273.panta 1. un 2.punktu, vai ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu, pamatojoties uz šā likuma 182.panta 1. un 8.punktu, pārsūdzams Senātā desmit dienu laikā no tā pieņemšanas dienas.

 

Astotā sadaļa

TIESVEDĪBA KASĀCIJAS INSTANCES TIESĀ

     

Sestā sadaļa

TIESVEDĪBA KASĀCIJAS INSTANCES TIESĀ

33. nodaļa

Kasācijas sūdzības iesniegšanas kārtība

     

34. nodaļa

Kasācijas sūdzības iesniegšanas kārtība

304.pants. Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību

(1) Apelācijas instances tiesas spriedumu (papildspriedumu) administratīvā procesa dalībnieks var pārsūdzēt kasācijas kārtībā, bet prokurors iesniegt kasācijas protestu.

.(2) Kasācijas protests iesniedzams un izskatāms tādā pašā kārtībā kā kasācijas sūdzība, ja šajā sadaļā nav noteikts citādi.

(3) Kasācijas kārtībā var pārsūdzēt apelācijas instances tiesas spriedumu, ja tiesa pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas vai, izskatot lietu, pārkāpusi savas kompetences robežas.

487.

 

 

488.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 304.panta pirmajā daļā vārdus “bet prokurors iesniegt kasācijas protestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 304.panta otro daļu, mainot trešās daļas numerāciju.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

316.pants. Tiesības iesniegt kasācijas sūdzību

(1) Apelācijas instances tiesas spriedumu (papildspriedumu) administratīvā procesa dalībnieks var pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

.(2) Kasācijas kārtībā var pārsūdzēt apelācijas instances tiesas spriedumu, ja tiesa pārkāpusi materiālo vai procesuālo tiesību normas vai, izskatot lietu, pārsniegusi savas kompetences robežas.

305.pants. Materiālo tiesību normas pārkāpums

Materiālo tiesību norma atzīstama par pārkāptu:

1) ja tiesa nav piemērojusi to materiālo tiesību normu, kuru vajadzēja piemērot;

2) ja tiesa piemērojusi materiālo tiesību normu, kuru nevajadzēja piemērot;

3) ja tiesa materiālo tiesību normu piemērojusi nepareizi.

     

317.pants. Materiālo tiesību normas pārkāpums

Materiālo tiesību norma atzīstama par pārkāptu, ja tiesa:

1) nav piemērojusi to materiālo tiesību normu, kuru vajadzēja piemērot;

2) piemērojusi materiālo tiesību normu, kuru nevajadzēja piemērot;

3) materiālo tiesību normu piemērojusi nepareizi.

 

306.pants. Procesuālo tiesību normas pārkāpums

(1) Procesuālo tiesību norma uzskatāma par pārkāptu:

1) ja tiesa nav piemērojusi to procesuālo tiesību normu, kuru vajadzēja piemērot;

2) ja tiesa piemērojusi procesuālo tiesību normu, kuru nevajadzēja piemērot;

3) ja tiesa procesuālo tiesību normu piemērojusi nepareizi.

(2) Procesuālo tiesību normas pārkāpums var būt pamats sprieduma pārsūdzēšanai kasācijas kārtībā, ja šis pārkāpums novedis vai varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas.

(3) Par procesuālo tiesību normas pārkāpumu, kas varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas, uzskatāms:

1) ja tiesa lietu izskatījusi nelikumīgā sastāvā;

2) ja tiesa lietu izskatījusi, pārkāpjot procesuālo tiesību normas, kas nosaka, ka jāpaziņo procesa dalībniekiem par tiesas sēdes laiku un vietu;

3) ja, izskatot lietu, pārkāptas procesuālo tiesību normas par tiesvedības valodu;

4) ja tiesas spriedums nosaka to personu tiesības un pienākumus, kuras nav pieaicinātas lietā kā procesa dalībnieces;

5) ja lietā nav pilna tiesas sprieduma vai tiesas sēdes protokola.

     

318.pants. Procesuālo tiesību normas pārkāpums

(1) Procesuālo tiesību norma uzskatāma par pārkāptu, ja tiesa:

1) nav piemērojusi to procesuālo tiesību normu, kuru vajadzēja piemērot;

2) piemērojusi procesuālo tiesību normu, kuru nevajadzēja piemērot;

3) procesuālo tiesību normu piemērojusi nepareizi.

(2) Procesuālo tiesību normas pārkāpums var būt pamats sprieduma pārsūdzēšanai kasācijas kārtībā, ja šis pārkāpums novedis vai varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas.

(3) Par procesuālo tiesību normas pārkāpumu, kas varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas, uzskatāms tas, ka:

1) tiesa lietu izskatījusi nelikumīgā sastāvā;

2) tiesa lietu izskatījusi, pārkāpjot procesuālo tiesību normas, kuras noteic, ka jāpaziņo administratīvā procesa dalībniekiem par tiesas sēdes norises laiku un vietu;

3) izskatot lietu, pārkāptas procesuālo tiesību normas par tiesvedības valodu;

4) tiesas spriedums nosaka to personu tiesības un pienākumus, kuras nav pieaicinātas lietā kā administratīvā procesa dalībnieces;

5) lietā nav pilna tiesas sprieduma vai tiesas sēdes protokola.

 

307.pants. Kasācijas sūdzības saturs

(1) Kasācijas sūdzībā norāda:

1) tiesas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;

2) sūdzības iesniedzēja, kā arī viņa pārstāvja, ja sūdzību iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu (juridiskajai personai – nosaukumu un juridisko adresi);

3) spriedumu, par kuru iesniedz sūdzību, un tiesu, kas taisījusi spriedumu;

4) kādā apjomā spriedumu pārsūdz;

5) kādu materiālo vai procesuālo tiesību normu tiesa pārkāpusi un kā izpaužas šis pārkāpums;

6) lūgumu izskatīt lietu kasācijas kārtībā;

7) Senātam izteikto lūgumu;

8) sūdzības sastādīšanas laiku.

(2) Kasācijas sūdzību paraksta tās iesniedzējs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Ja kasācijas sūdzību iesniedzis pārstāvis, sūdzībai pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, no kura izriet pārstāvja tiesības.

(3) Kasācijas sūdzību, ko iesniegusi persona, kura nav uz to pilnvarota, nepieņem un atdod iesniedzējam.

     

319.pants. Kasācijas sūdzības saturs

(1) Kasācijas sūdzībā norāda:

1) tās tiesas nosaukumu, kurai adresēta sūdzība;

2) sūdzības iesniedzēja, kā arī viņa pārstāvja, ja sūdzību iesniedz pārstāvis, vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu (juridiskajai personai – nosaukumu un juridisko adresi);

3) spriedumu, par kuru iesniedz sūdzību, un tiesu, kas taisījusi spriedumu;

4) to, kādā apjomā spriedums tiek pārsūdzēts;

5) to, kādu materiālo vai procesuālo tiesību normu tiesa pārkāpusi un kā izpaužas šis pārkāpums;

6) lūgumu izskatīt lietu kasācijas kārtībā;

7) Senātam izteikto lūgumu;

8) sūdzības sastādīšanas laiku.

(2) Kasācijas sūdzību paraksta tās iesniedzējs vai viņa pilnvarots pārstāvis. Ja kasācijas sūdzību iesniedzēja vārdā iesniedz pārstāvis, viņš sūdzībai pievieno attiecīgu pilnvaru vai citu dokumentu, no kura izriet pārstāvja tiesības iesniegt sūdzību

(3) Kasācijas sūdzību, ko iesniegusi persona, kura nav tam pilnvarota, nepieņem un atdod iesniedzējam.

 

308.pants. Termiņš kasācijas sūdzības iesniegšanai

(1) Kasācijas sūdzību var iesniegt 30 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

(2) Ja tiesa pilna sprieduma sastādīšanai noteikusi citu termiņu, pārsūdzēšanas termiņa skaitījums sākas no šīs dienas.

(3) Sūdzību, kas iesniegta pēc šī termiņa izbeigšanās, nepieņem un atdod sūdzības iesniedzējam.

489.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt 308.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4)Ja kasācijas sśdzģbu termišā iesniedz tieųi Senātam, termišø nav uzskatāms par nokavčtu.”

Neatbalstīt

320.pants. Kasācijas sūdzības iesniegšanas termiņš

(1) Kasācijas sūdzību var iesniegt 30 dienu laikā no sprieduma pasludināšanas dienas.

(2) Ja tiesa pilna sprieduma sastādīšanai noteikusi citu termiņu, pārsūdzēšanas termiņa skaitījums sākas no šīs dienas.

(3) Sūdzību, kas iesniegta pēc šā termiņa izbeigšanās, nepieņem un atdod iesniedzējam.

309.pants. Tiesas lēmuma pārsūdzēšana

Par tiesas lēmumu jautājumā par kasācijas sūdzības pieņemšanu var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

490.

 

 

 

 

 

491.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 309.pantu šādā redakcijā:

“309.pants. Tiesneša lēmuma pārsūdzēšana Par tiesneša lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību var iesniegt blakus sūdzību.”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 309.pantā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

321.pants. Tiesneša lēmuma pārsūdzēšana

Par tiesneša lēmumu atteikties pieņemt kasācijas sūdzību var iesniegt blakussūdzību.

310.pants. Kasācijas sūdzības iesniegšanas kārtība

(1) Kasācijas sūdzība iesniedzama tiesai, kas taisījusi spriedumu.

(2) Ja kasācijas sūdzību termiņā iesniedz tieši kasācijas instances tiesā, tā nav uzskatāma par nokavētu.

     

322.pants. Kasācijas sūdzības iesniegšanas kārtība

(1) Kasācijas sūdzība iesniedzama tiesai, kas taisījusi spriedumu.

(2) Ja kasācijas sūdzību termiņā iesniedz tieši kasācijas instances tiesā, tā nav uzskatāma par nokavētu.

 

311.pants. Kasācijas sūdzības noraksti

(1) Kasācijas sūdzības iesniedz ar norakstiem atbilstoši administratīvā procesa dalībnieku skaitam.

(2) Apelācijas tiesas tiesnesis, atkarībā no lietas apstākļiem un rakstura, var atbrīvot sūdzības iesniedzēju no pienākuma iesniegt kasācijas sūdzības norakstus nosūtīšanai pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem. Šī panta daļa piemērojama tikai attiecībā uz fiziskām personām.

     

323.pants. Kasācijas sūdzības noraksti

(1) Kasācijas sūdzībai pievienojami tās noraksti atbilstoši administratīvā procesa dalībnieku skaitam.

(2) Apelācijas tiesas tiesnesis atkarībā no lietas apstākļiem un rakstura var atbrīvot sūdzības iesniedzēju no pienākuma iesniegt kasācijas sūdzības norakstus nosūtīšanai pārējiem administratīvā procesa dalībniekiem. Šā panta daļa piemērojama tikai attiecībā uz fiziskajām personām.

312.pants. Kasācijas sūdzības atstāšana bez virzības

(1) Ja iesniegta kasācijas sūdzība, kuru nav parakstījis tās iesniedzējs, ja kasācijas sūdzībai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti, apelācijas tiesas tiesnesis ar lēmumu atstāj kasācijas sūdzību bez virzības un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

(2) Ja kasācijas sūdzības iesniedzējs trūkumus noteiktajā termiņā novērsis, tā uzskatāma par iesniegtu dienā, kad tā iesniegta pirmo reizi.

(3) Ja kasācijas sūdzības iesniedzējs trūkumus noteiktajā termiņā nav novērsis, sūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod iesniedzējam.

(4) Par tiesneša lēmumu, ar kuru kasācijas sūdzība atdota iesniedzējam, var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

(5) Ja šī panta pirmajā daļā norādītie trūkumi konstatēti Senātā, kasācijas sūdzība tiek atgriezta apelācijas instances tiesai šī panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteikto darbību izpildei.

492.

 

 

493.

 

 

494.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 312.panta ceturtajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 312.panta ceturtajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 312.panta piektajā daļā vārdus “šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā” ar vārdiem “šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

324.pants. Kasācijas sūdzības atstāšana bez virzības

(1) Ja iesniegta kasācijas sūdzība, kuru iesniedzējs nav parakstījis vai kurai nav pievienoti visi nepieciešamie noraksti, apelācijas tiesas tiesnesis pieņem lēmumu par kasācijas sūdzības atstāšanu bez virzības. Lēmumā viņš nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

(2) Ja kasācijas sūdzības iesniedzējs trūkumus noteiktā termiņā novērsis, sūdzība uzskatāma par iesniegtu tajā dienā, kad tā iesniegta pirmo reizi.

(3) Ja kasācijas sūdzības iesniedzējs trūkumus noteiktā termiņā nav novērsis, sūdzību uzskata par neiesniegtu un atdod iesniedzējam.

(4) Par tiesneša lēmumu, ar kuru kasācijas sūdzība atdota iesniedzējam, var iesniegt blakussūdzību.

(5) Ja šā panta pirmajā daļā norādītie trūkumi konstatēti Senātā, kasācijas sūdzība tiek atdota atpakaļ apelācijas instances tiesai šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteikto darbību izpildei.

313.pants. Apelācijas tiesas rīcība pēc kasācijas sūdzības saņemšanas

(1) Apelācijas tiesa nosūta administratīvā procesa dalībniekiem kasācijas sūdzības norakstus un paziņo, ka viņiem 30 dienu laikā no norakstu saņemšanas ir tiesības iesniegt Senātam paskaidrojumus sakarā ar kasācijas sūdzību.

(2) Izbeidzoties sprieduma pārsūdzēšanas termiņam, apelācijas instances tiesa administratīvo lietu kopā ar kasācijas sūdzību nekavējoties nosūta Senātam.

     

325.pants. Apelācijas tiesas rīcība pēc kasācijas sūdzības saņemšanas

(1) Apelācijas tiesa nosūta administratīvā procesa dalībniekiem kasācijas sūdzības norakstus un paziņo, ka viņiem 30 dienu laikā no norakstu saņemšanas dienas ir tiesības iesniegt Senātam paskaidrojumus sakarā ar kasācijas sūdzību.

(2) Izbeidzoties sprieduma pārsūdzēšanas termiņam, apelācijas instances tiesa administratīvo lietu kopā ar kasācijas sūdzību nekavējoties nosūta Senātam.

314.pants. Pievienošanās kasācijas sūdzībai

Līdzpieteicēji, līdzatbildētāji, kā arī trešās personas, kas uzstājas procesā tās personas pusē, kura iesniegusi kasācijas sūdzību, var pievienoties iesniegtajai sūdzībai.

 

 

326.pants. Pievienošanās kasācijas sūdzībai

Līdzpieteicēji un līdzatbildētāji, kā arī trešās personas, kas uzstājas procesā tās personas pusē, kura iesniegusi kasācijas sūdzību, var pievienoties iesniegtajai sūdzībai.

315.pants. Kasācijas sūdzības atsaukšana

(1) Persona, kas iesniegusi kasācijas sūdzību, ir tiesīga to atsaukt līdz kasācijas instances tiesas sēdei.

(2) Ja kasācijas sūdzību atsauc, kasācijas tiesvedību lietā izbeidz.

     

327.pants. Kasācijas sūdzības atsaukšana

(1) Persona, kas iesniegusi kasācijas sūdzību, ir tiesīga to atsaukt līdz kasācijas instances tiesas sēdei.

(2) Ja kasācijas sūdzību atsauc, kasācijas tiesvedību lietā izbeidz.

 

316.pants. Pretsūdzības iesniegšana

(1) Administratīvā procesa dalībnieks 30 dienu laikā no kasācijas sūdzības noraksta izsūtīšanas dienas var iesniegt Senātam savu pretsūdzību.

(2) Iesniedzot pretsūdzību, jāievēro šā likuma 304., 305., 306., 307., 312. un 313. panta noteikumi.

(3) Ja kasācijas sūdzība atsaukta, pretsūdzību izskata patstāvīgi.

     

328.pants. Pretsūdzības iesniegšana

(1) Administratīvā procesa dalībnieks 30 dienu laikā no kasācijas sūdzības noraksta izsūtīšanas dienas var iesniegt Senātam savu pretsūdzību.

(2) Iesniedzot pretsūdzību, jāievēro šā likuma 316., 317., 318., 319., 324. un 325.panta noteikumi.

(3) Ja kasācijas sūdzība atsaukta, pretsūdzību izskata patstāvīgi.

34. nodaļa

Administratīvo lietu izskatīšana kasācijas instances tiesā

     

35. nodaļa

Administratīvo lietu izskatīšana kasācijas instances tiesā

317.pants. Senāta rīcības sēde

(1) Visas Senātā ienākušās kasācijas sūdzības un protestus izskata rīcības sēdē, lai izlemtu, vai tie atbilst šā likuma 304. līdz 309. panta prasībām un vai izskatāmi kasācijas instances tiesas sēdē.

(2) Rīcības sēdē administratīvo lietu izskata Augstākās tiesas priekšsēdētāja noteiktā kārtībā nozīmēta senatoru kolēģija, kas sastāv no trīs senatoriem.

(3) Ja senatoru kolēģija vienbalsīgi atzīst, ka kasācijas sūdzība neatbilst likuma prasībām, tā ar savu rīcības sēdes lēmumu kasācijas tiesvedību izbeidz.

(4) Ja senatoru viedoklis nav vienāds vai arī visi senatori uzskata, ka lieta izskatāma kasācijas instancē, senatoru kolēģija ar savu lēmumu nodod lietu izskatīšanai kasācijas kārtībā.

(5) Ja lietu nodod izskatīšanai kasācijas instances tiesas sēdē, pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma ar rīcības sēdes lēmumu var apturēt sprieduma izpildīšanu lietā.

495.

 

 

496.

 

 

 

497.

 

 

 

498.

 

 

 

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 317.panta pirmajā daļā vārdus “un protestus”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 317.panta trešajā daļā vārdus “kasācijas tiesvedību izbeidz” ar vārdiem “atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 317.panta ceturtajā daļā vārdus “ar savu lēmumu nodod” ar vārdiem “ar savu lēmumu ierosina kasācijas tiesvedību un nodod”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 317.pantu ar jaunu piekto daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(5) Ar senatoru vienbalsīgu lēmumu lietu var nodot izskatīšanai kasācijas kārtībā Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

329.pants. Senāta rīcības sēde

(1) Visas Senātā ienākušās kasācijas sūdzības izskata rīcības sēdē, lai izlemtu, vai tās atbilst šā likuma 316. - 321. panta prasībām un vai izskatāmas kasācijas instances tiesas sēdē.

(2) Rīcības sēdē administratīvo lietu izsk ata Augstākās tiesas priekšsēdētāja noteiktajā kārtībā norīkota senatoru kolēģija, kuras sastāvā ir trīs senatori.

(3) Ja senatoru kolēģija vienbalsīgi atzīst, ka kasācijas sūdzība neatbilst likuma prasībām, šī kolēģija ar savu rīcības sēdes lēmumu atsaka ierosināt kasācijas tiesvedību.

(4) Ja senatoru viedoklis nav vienāds vai arī visi senatori uzskata, ka lieta izskatāma kasācijas instancē, senatoru kolēģija ar savu lēmumu ierosina kasācijas tiesvedību un nodod lietu izskatīšanai kasācijas kārtībā.

(5) Ar senatoru vienbalsīgu lēmumu lietu var nodot izskatīšanai kasācijas kārtībā Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē.

(6) Ja lietu nodod izskatīšanai kasācijas instances tiesas sēdē, pēc administratīvā procesa dalībnieka lūguma ar rīcības sēdes lēmumu var apturēt sprieduma izpildīšanu lietā.

318.pants. Lietas nolikšana Senāta sēdē

(1) Lietas izskatīšanas laiku, tiesas sastāvu un referentu iepriekš noteiktā secībā nosaka departamenta priekšsēdētājs. Par lietas izskatīšanas laiku un vietu paziņo administratīvā procesa dalībniekiem.

(2) Kasācijas instancē lietu izskata trīs senatori.

499.

/Tieslietu ministrija/

Papildināt 318.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) ja lieta ir īpaši sarežģīta, pēc senāta departamenta priekšsēdētāja norādījuma lietu izskata senāta departamenta kopsēdē”.

Atbalstīt daļēji (izteikt kā 317.panta jaunu 5.daļu)

330.pants. Lietas nolikšana Senāta sēdē

(1) Lietas izskatīšanas laiku, tiesas sastāvu un referentu iepriekš noteiktā secībā nosaka Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājs. Par lietas izskatīšanas laiku un vietu paziņo administratīvā procesa dalībniekiem.

(2) Kasācijas instancē lietu izskata trīs senatori.

319.pants. Lietas izskatīšanas sākums

(1) Sēdes priekšsēdētājs atklāj tiesas sēdi un paziņo, kādu lietu Senāts izskata.

(2) Sēdes priekšsēdētājs noskaidro, kuri administratīvā procesa dalībnieki ieradušies, pārliecinās par viņu personas identitāti, amatpersonu un pārstāvju pilnvarojumu.

     

331.pants. Lietas izskatīšanas sākums

(1) Sēdes priekšsēdētājs atklāj tiesas sēdi un paziņo, kādu lietu Senāts izskata.

(2) Sēdes priekšsēdētājs noskaidro, kuri administratīvā procesa dalībnieki ieradušies, pārliecinās par viņu personas identitāti, amatpersonu un pārstāvju pilnvarojumu.

 

320.pants. Tiesību un pienākumu izskaidrošana administratīvā procesa dalībniekiem

(1) Sēdes priekšsēdētājs paziņo tiesas sastāvu un sēdes sekretāru, kā arī nosauc prokuroru un tulku, ja viņi piedalās tiesas sēdē, un izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem viņu tiesības pieteikt noraidījumus, kā arī citas procesuālās tiesības un pienākumus.

(2) Noraidījuma pamatu un noraidījuma izlemšanas kārtību nosaka šā likuma 92. līdz 94. pants.

500.

 

 

 

501.

 

 

502.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt no 320.panta pirmās daļas vārdus “kā arī nosauc prokuroru un tulku, ja viņi piedalās tiesas sēdē,”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 320.panta pirmajā daļā vārdus “un sēdes sekretāru”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 320.panta pirmajā daļā vārdus “prokuroru un”.

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

332.pants. Tiesību un pienākumu izskaidrošana administratīvā procesa dalībniekiem

(1) Sēdes priekšsēdētājs paziņo tiesas sastāvu, kā arī nosauc tulku, ja viņš piedalās tiesas sēdē, un izskaidro administratīvā procesa dalībniekiem viņu tiesības pieteikt noraidījumus, kā arī citas procesuālās tiesības un pienākumus.

(2) Noraidījuma pamatu un noraidījuma izlemšanas kārtību nosaka šā likuma 107. - 109.pants.

321.pants Sekas, kas rodas, ja tiesas sēdē neierodas administratīvā procesa dalībnieki

Administratīvā procesa dalībnieku neierašanās, ja tiem pienācīgi paziņots par kasācijas instances tiesas sēdes laiku un vietu, nav šķērslis lietas izskatīšanai.

     

333.pants. Sekas, kas rodas, ja tiesas sēdē neierodas administratīvā procesa dalībnieki

Administratīvā procesa dalībnieku neierašanās, ja viņiem pienācīgi paziņots par kasācijas instances tiesas sēdes norises laiku un vietu, nav šķērslis lietas izskatīšanai.

322.pants. Administratīvā procesa dalībnieku pieteikumu izlemšana

Administratīvā procesa dalībnieku pieteikumus, kas saistīti ar lietas izskatīšanu, Senāts izlemj tiesas sēdē pēc citu administratīvā procesa dalībnieku viedokļa noklausīšanās.

     

334.pants. Administratīvā procesa dalībnieku pieteikumu izlemšana

Administratīvā procesa dalībnieku pieteikumus, kas saistīti ar lietas izskatīšanu, Senāts izlemj tiesas sēdē pēc citu administratīvā procesa dalībnieku viedokļa noklausīšanās.

323.pants. Ziņojums par lietu

Lietas izskatīšana Senātā sākas ar senatora – referenta ziņojumu par lietu.

     

335.pants. Ziņojums par lietu

Lietas izskatīšana Senātā sākas ar senatora referenta ziņojumu par lietu.

 

324.pants. Administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumi

(1) Pēc senatora ziņojuma tiesa noklausās administratīvā procesa dalībnieku vai to pārstāvju paskaidrojumus. Senāts var iepriekš noteikt uzstāšanās ilgumu, taču administratīvā procesa dalībniekiem piešķirtā uzstāšanās laika ilgumam jābūt vienādam.

(2) Pirmā uzstājas persona, kas iesniegusi kasācijas sūdzību, vai prokurors, ja viņš iesniedzis protestu. Ja spriedumu pārsūdzējis gan pieteicējs, gan atbildētājs, pirmais uzstājas pieteicējs.

(3) Senatori var uzdot administratīvā procesa dalībniekiem jautājumus.

(4) Katram administratīvā procesa dalībniekam ir tiesības uz vienu repliku.

503.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 324.panta otrajā daļā vārdus “vai prokurors, ja viņš iesniedzis protestu”.

Atbalstīt

336.pants. Administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumi

(1) Pēc senatora referenta ziņojuma tiesa noklausās administratīvā procesa dalībnieku vai viņu pārstāvju paskaidrojumus. Senāts var iepriekš noteikt, cik ilgs laiks atvēlams paskaidrojumiem, taču administratīvā procesa dalībniekiem piešķirtā laika ilgumam jābūt vienādam.

(2) Pirmā runā persona, kas iesniegusi kasācijas sūdzību. Ja spriedumu pārsūdzējis gan pieteicējs, gan atbildētājs, pirmais runā pieteicējs.

(3) Senatori var uzdot administratīvā procesa dalībniekiem jautājumus.

(4) Katram administratīvā procesa dalībniekam ir tiesības uz vienu repliku.

 

325.pants. Sprieduma taisīšana

(1) Pēc administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumiem tiesa aiziet apspriežu istabā, lai taisītu spriedumu.

(2) Spriedumu taisa ar balsu vairākumu, un to paraksta visi senatori.

(3) Pēc senatoru apspriedes tiesa atgriežas sēžu zālē, un tiesas sēdes priekšsēdētājs pasludina spriedumu, nolasīdams tā ievaddaļu un rezolutīvo daļu.

(4) Pēc tam Senāts paziņo, kad administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar pilnu sprieduma tekstu.

(5) Ja apspriedes laikā senatori nāk pie atzinuma, ka šajā tiesas sēdē nevar taisīt spriedumu, Senāts pieņem lēmumu, ar kuru nosaka datumu, kad tiks pasludināts spriedums.

504.

 

 

 

 

 

 

 

505.

 

 

 

 

 

506.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 325.panta otro daļu jaunā redakcijā:

“(2) Ja, izskatot lietu triju senatoru sastāvā, tiesa nenonāk pie vienota viedokļa vai visi senatori uzskata, ka lieta izskatāma departamenta kopsēdē, tiesa pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē.”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 325.pantu ar jaunu trešo daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(3) Kopsēdē spriedumu taisa ar senatoru balsu vairākumu.”.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 325.panta piekto daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

337.pants. Sprieduma taisīšana

(1) Pēc administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumiem tiesa aiziet uz apspriežu istabu, lai taisītu spriedumu.

(2) Ja, izskatot lietu triju senatoru sastāvā, tiesa nenonāk pie vienota viedokļa vai visi senatori uzskata, ka lieta izskatāma Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē, tiesa pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai Senāta Administratīvo lietu departamenta kopsēdē.

(3) Kopsēdē spriedumu taisa ar senatoru balsu vairākumu.

(4) Pēc senatoru apspriedes tiesa atgriežas sēžu zālē, un tiesas sēdes priekšsēdētājs pasludina spriedumu, nolasīdams tā ievaddaļu un rezolutīvo daļu.

(5) Pēc tam Senāts paziņo, kad administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar pilnu sprieduma tekstu.

35. nodaļa

Kasācijas instances tiesas spriedums

     

36. nodaļa

Kasācijas instances tiesas spriedums

326.pants. Lietas izskatīšanas robežas

(1) Tiesa, izskatot lietu kasācijas kārtībā, pārbauda lietā esošā sprieduma likumību pārsūdzētajā daļā attiecībā uz personām, kas spriedumu pārsūdzējušas vai sūdzībai pievienojušās, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā.

(2) Tiesa var atcelt visu spriedumu, lai gan pārsūdzēta tikai tā daļa, ja tiesa konstatē tādus likuma pārkāpumus, kas noveduši pie visas lietas nepareizas izspriešanas,

     

338.pants. Lietas izskatīšanas robežas

(1) Tiesa, izskatot lietu kasācijas kārtībā, pārbauda lietā esošā sprieduma likumību pārsūdzētajā daļā attiecībā uz personām, kas spriedumu pārsūdzējušas vai sūdzībai pievienojušās, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā.

(2) Ja tiesa konstatē tādus likuma pārkāpumus, kas noveduši pie visas lietas nepareizas izspriešanas, tā var atcelt visu spriedumu, kaut arī pārsūdzēta tikai tā daļa.

327.pants. Kasācijas instances tiesas tiesības

Tiesa, izskatījusi lietu, var taisīt vienu no šādiem spriedumiem:

1) atstāt spriedumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;

2) atcelt visu spriedumu vai tā daļu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances vai pirmās instances tiesai;

3) atcelt visu spriedumu vai tā daļu un izbeigt tiesvedību vai arī atstāt pieteikumu bez izskatīšanas, ja otrās instances tiesa nav ievērojusi šā likuma 257. vai 261. panta noteikumus;

4) grozīt spriedumu daļā par pieteikuma apmēru, ja tas nepareizi noteikts, kļūdaini piemērojot materiālo tiesību normu.

507.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 327.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) grozīt spriedumu, ja apelācijas instances tiesa apstākļus nodibinājusi pareizi, bet pieļāvusi kļūdu materiālo tiesību normu piemērošanā.”.

Atbalstīt

339.pants. Kasācijas instances tiesas tiesības

Tiesa, izskatījusi lietu, var taisīt vienu no šādiem spriedumiem:

1) atstāt spriedumu negrozītu, bet sūdzību noraidīt;

2) atcelt visu spriedumu vai tā daļu un nosūtīt lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances vai pirmās instances tiesai;

3) atcelt visu spriedumu vai tā daļu un izbeigt tiesvedību vai arī atstāt pieteikumu bez izskatīšanas, ja otrās instances tiesa nav ievērojusi šā likuma 269. vai 273.panta noteikumus;

4) grozīt spriedumu, ja apelācijas instances tiesa apstākļus nodibinājusi pareizi, bet pieļāvusi kļūdu materiālo tiesību normu piemērošanā.

328.pants. Kasācijas instances tiesas sprieduma saturs

(1) Kasācijas instances tiesas spriedums sastāv no ievada, aprakstošās, motīvu un rezolutīvās daļas.

(2) Ievada daļā tiesa norāda:

1) tiesas nosaukumu un sastāvu;

2) sprieduma taisīšanas laiku;

3) administratīvā procesa dalībniekus un strīda priekšmetu;

4) personas, kas iesniegušas kasācijas sūdzību (pretsūdzību) vai tai pievienojušās.

(3) Aprakstošajā daļā tiesa norāda:

1) īsu lietas apstākļu izklāstījumu;

2) apelācijas instances tiesas sprieduma būtību;

3) kasācijas sūdzības motīvus;

4) pretsūdzības motīvus vai paskaidrojumu būtību.

(4) Motīvu daļā tiesa norāda:

1) noraidot kasācijas sūdzību – argumentus, kuru dēļ sūdzība noraidīta;

2) apmierinot kasācijas sūdzību – argumentus par apelācijas tiesas tiesību normu pārkāpumiem, to nepareizu piemērošanu vai kompetences robežu pārkāpumu.

(5) Rezolutīvajā daļā tiesa norāda Senāta nolēmumu saskaņā ar šā likuma 327. panta attiecīgu punktu.

508.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 328.panta otrās daļas 3.punktā vārdus “strīda priekšmetu” ar vārdiem “pieteikuma priekšmetu”.

Atbalstīt

340.pants. Kasācijas instances tiesas sprieduma saturs

(1) Kasācijas instances tiesas spriedums sastāv no ievaddaļas, aprakstošās daļas, motīvu daļas un rezolutīvās daļas.

(2) Ievaddaļā tiesa norāda:

1) tiesas nosaukumu un sastāvu;

2) sprieduma taisīšanas laiku;

3) administratīvā procesa dalībniekus un pieteikuma priekšmetu;

4) personas, kas iesniegušas kasācijas sūdzību (pretsūdzību) vai tai pievienojušās.

(3) Aprakstošajā daļā tiesa norāda:

1) īsu lietas apstākļu izklāstījumu;

2) apelācijas instances tiesas sprieduma būtību;

3) kasācijas sūdzības motīvus;

4) pretsūdzības motīvus vai paskaidrojumu būtību.

(4) Motīvu daļā tiesa norāda:

1) noraidot kasācijas sūdzību – argumentus, kuru dēļ sūdzība noraidīta;

2) apmierinot kasācijas sūdzību – argumentus par apelācijas tiesas tiesību normu pārkāpumiem, to nepareizu piemērošanu vai kompetences robežu pārkāpumu.

(5) Rezolutīvajā daļā tiesa norāda Senāta nolēmumu saskaņā ar šā likuma 339.panta attiecīgo punktu.

329.pants. Kasācijas instances tiesas norādījumu obligātums

(1) Norādījumi, kuri izteikti kasācijas instances tiesas spriedumā, ir obligāti tiesai, kas šo lietu izskata no jauna.

(2) Kasācijas instances tiesa nenorāda savā spriedumā, kāds spriedums jātaisa, izskatot lietu no jauna.

509.

 

 

 

510.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 329.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu “norādījumi” ar vārdiem “tiesību normu iztulkojumi”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 329.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu “norādījumi” ar vārdiem “tiesību normu interpretāciju”.

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

Atbalstīt

341.pants. Kasācijas instances tiesas tiesību normu interpretācijas obligātums

(1) Tiesību normu interpretācija, kas izteikta kasācijas instances tiesas spriedumā, ir obligāta tiesai, kura šo lietu izskata no jauna.

(2) Kasācijas instances tiesa nenorāda savā spriedumā, kāds spriedums jātaisa, izskatot lietu no jauna.

330.pants. Kasācijas instances tiesas sprieduma likumīgais spēks

Kasācijas instances tiesas spriedums nav pārsūdzams, un stājas spēkā no pasludināšanas brīža.

     

342.pants. Kasācijas instances tiesas sprieduma likumīgais spēks

Kasācijas instances tiesas spriedums nav pārsūdzams un stājas spēkā no pasludināšanas brīža.

 

331.pants. Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu labošana

(1) Senāts pēc savas iniciatīvas vai administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma var izlabot spriedumā pielaistās pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdas. Jautājumu par kļūdu izlabošanu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par kļūdu izlabošanu.

(2) Pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas spriedumā izlabo ar tiesas lēmumu.

     

343.pants. Pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdu labošana

(1) Senāts pēc savas iniciatīvas vai administratīvā procesa dalībnieku pieteikuma var izlabot spriedumā pārrakstīšanās un matemātiskā aprēķina kļūdas. Jautājumu par kļūdu izlabošanu izlemj tiesas sēdē, iepriekš par to paziņojot administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis izskatīt jautājumu par kļūdu izlabošanu.

(2) Pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas spriedumā izlabo ar tiesas lēmumu.

Devītā sadaļa

LIETU JAUNA IZSKATĪŠANA, KURĀS SPRIEDUMI VAI LĒMUMI STĀJUŠIES LIKUMĪGĀ SPĒKĀ

511.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt no sadaļas nosaukuma vārdu “likumīgā”.

Atbalstīt

Septītā sadaļa

LIETU JAUNA IZSKATĪŠANA, KURĀS SPRIEDUMI VAI LĒMUMI STĀJUŠIES SPĒKĀ

36. nodaļa

Lietu jauna izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

     

37. nodaļa

Lietu jauna izskatīšana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem

332.pants. Jaunatklātie apstākļi

Par jaunatklātiem apstākļiem atzīstami:

1) būtiski lietas apstākļi, kas pastāvēja lietas izskatīšanas laikā, bet nebija un nevarēja būt zināmi tiesai;

2) ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā konstatētas apzināti nepatiesas liecinieku liecības, apzināti nepatiess eksperta atzinums, apzināti nepatiess tulkojums, viltoti rakstveida vai lietiskie pierādījumi, kuru dēļ taisīts nelikumīgs vai nepamatots spriedums;

3) ar likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā konstatētas administratīvā procesa dalībnieku vai viņu pārstāvju noziedzīgās darbības, kuru dēļ taisīts nelikumīgs vai nepamatots spriedums vai lēmums;

4) tā tiesas sprieduma administratīvajā lietā, civillietā vai krimināllietā vai citas iestādes lēmuma atcelšana, kas bija par pamatu, lai tiesa taisītu šajā administratīvajā lietā attiecīgu spriedumu vai lēmumu.

512.

 

513.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 332.pantā vārdu “likumīgā”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 332.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) normatīvā akta, tiesas sprieduma vai citas iestādes lēmuma atcelšana, kas bija par pamatu, lai tiesa šajā administratīvajā lietā taisītu attiecīgu spriedumu vai pieņemtu attiecīgu lēmumu.”.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

344.pants. Jaunatklātie apstākļi

Par jaunatklātiem apstākļiem atzīstami:

1) būtiski lietas apstākļi, kas pastāvēja lietas izskatīšanas laikā, bet nebija un nevarēja būt zināmi tiesai;

2) ar spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā konstatētas apzināti nepatiesas liecinieku liecības, apzināti nepatiess eksperta atzinums, apzināti nepatiess tulkojums, viltoti rakstveida vai lietiskie pierādījumi, kuru dēļ taisīts nelikumīgs vai nepamatots spriedums;

3) ar spēkā stājušos tiesas spriedumu krimināllietā konstatētas administratīvā procesa dalībnieku vai viņu pārstāvju noziedzīgās darbības, kuru dēļ taisīts nelikumīgs vai nepamatots spriedums vai lēmums;

4) normatīvā akta, tiesas sprieduma vai citas iestādes lēmuma atcelšana, kas bija par pamatu, lai tiesa šajā administratīvajā lietā taisītu attiecīgu spriedumu vai pieņemtu attiecīgu lēmumu.

333.pants. Pieteikuma iesniegšana

(1) Lietu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem var ierosināt administratīvā procesa dalībnieks, iesniedzot pieteikumus:

1) par rajona (pilsētas) tiesas sprieduma vai lēmuma atcelšanu – apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas sprieduma vai lēmuma atcelšanu – Senātam.

(2) Pieteikumu var iesniegt trīs mēnešu laikā no dienas, kad konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu lietas jaunai izskatīšanai.

(3) Pieteikumu nevar izskatīt, ja kopš sprieduma vai lēmuma spēkā stāšanās pagājis vairāk kā 10 gadu.

     

345.pants. Pieteikuma iesniegšana

(1) Lietu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem var ierosināt administratīvā procesa dalībnieks, iesniedzot pieteikumus:

1) par rajona (pilsētas) tiesas sprieduma vai lēmuma atcelšanu – apgabaltiesai;

2) par apgabaltiesas sprieduma vai lēmuma atcelšanu – Senātam.

(2) Pieteikumu var iesniegt triju mēnešu laikā no dienas, kad konstatēti apstākļi, kas ir par pamatu lietas jaunai izskatīšanai.

(3) Pieteikumu nevar izskatīt, ja kopš sprieduma vai lēmuma spēkā stāšanās pagājis vairāk nekā desmit gadu.

 

334.pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņa aprēķināšana

Pieteikuma iesniegšanas termiņu aprēķina:

1) šā likuma 332. panta 1. punktā norādītajiem apstākļiem – no šo apstākļu atklāšanas dienas;

2) šā likuma 332. panta 2. un 3. punktā norādītajos gadījumos – no dienas, kad stājies likumīgā spēkā spriedums krimināllietā;

3) šā likuma 332. panta 4. punktā norādītajos gadījumos – no dienas, kad stājies likumīgā spēkā tiesas nolēmums, ar kuru atcelts spriedums administratīvajā lietā, civillietā vai krimināllietā, vai arī no dienas, kad atcelts citas iestādes lēmums, uz kura pamatots spriedums vai lēmums, ko lūdz atcelt sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

514.

 

 

515.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 334.panta 2. un 3.punktā vārdu “likumīgā”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 334.panta 3.punktā vārdus “atcelts citas iestādes lēmums” ar vārdiem “atcelts normatīvais akts vai citas iestādes lēmums”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

346.pants. Pieteikuma iesniegšanas termiņa aprēķināšana

Pieteikuma iesniegšanas termiņu aprēķina:

1) šā likuma 344.panta 1.punktā norādītajiem apstākļiem – no šo apstākļu atklāšanas dienas;

2) šā likuma 344.panta 2. un 3.punktā norādītajos gadījumos – no dienas, kad stājies spēkā spriedums krimināllietā;

3) šā likuma 344.panta 4.punktā norādītajos gadījumos – no dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru atcelts spriedums administratīvajā lietā, civillietā vai krimināllietā, vai arī no dienas, kad atcelts normatīvais akts vai citas iestādes lēmums, uz kura pamatots spriedums vai lēmums, ko lūdz atcelt sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem.

335.pants. Pieteikuma izskatīšana

(1) Pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem izskata tiesas sēdē.

(2) Par tiesas sēdes laiku un vietu paziņo un pieteikuma norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekiem. Šo personu neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

     

347.pants. Pieteikuma izskatīšana

(1) Pieteikumu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem izskata tiesas sēdē.

(2) Par tiesas sēdes norises laiku un vietu paziņo un pieteikuma norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekiem. Šo pers onu neierašanās nav šķērslis pieteikuma izskatīšanai.

336.pants. Tiesas lēmums

(1) Tiesa, izskatījusi pieteikumu, pārbauda, vai apstākļi, uz kuriem norāda pieteicējs, atzīstami par jaunatklātiem apstākļiem saskaņā ar šā likuma 332. pantu.

(2) Ja tiesa konstatē jaunatklātus apstākļus, tā atceļ pilnībā vai daļēji apstrīdēto spriedumu vai lēmumu un nodod lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai.

(3) Ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav uzskatāmi par jaunatklātiem, tā pieteikumu noraida. Par šādu lēmumu var iesniegt blakussūdzību.

     

348.pants. Tiesas lēmums

(1) Tiesa, izskatījusi pieteikumu, pārbauda, vai apstākļi, uz kuriem norāda pieteicējs, atzīstami par jaunatklātiem apstākļiem saskaņā ar šā likuma 344.pantu.

(2) Ja tiesa konstatē jaunatklātus apstākļus, tā apstrīdēto spriedumu vai lēmumu atceļ pilnībā vai daļēji un nodod lietu jaunai izskatīšanai pirmās instances tiesai.

(3) Ja tiesa atzīst, ka pieteikumā norādītie apstākļi nav atzīstami par jaunatklātiem, tā pieteikumu noraida. Par šādu lēmumu var iesniegt blakussūdzību.

 

516.

/Deputāts I.Burvis/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 37.nodaļu šādā redakcijā:

“37.nodaļa

Lietu jauna izskatģøana sakarā ar bśtiskiem materiālo un procesuālo tiesģbu normu pārkāpumiem

337.pants. Protesta iesniegųana

Protestu par spčkā stājuøos tiess nolčmumu Senātam var iesniegt Augstākās tiesas priekøsčdčtājs, Senāta Administratģvā departamenta priekøsčdčtājs vai åenerālprokurors, ja kopø nolčmuma spčkā stāøanās nav pagājuøi vairāk kā 10 gadi.

338.pants. Pamats protesta iesniegųanai par spčkā stājuøos tiess nolčmumu ir bśtiski materiālo un procesuālo tiesģbu normu pārkāpumi, kas konstatčti lietās, kuras ir izskatģtas tikai pirmās instances tiesā, ja tiesas nolčmums nav pārsśdzčts likumā noteiktā kārtģbā no procesa dalģbniekiem neatkarģgu iemeslu dčī vai ar tiesas nolčmumu aizskartas to personu tiesģbas, kuras nav bijuøas procesa dalģbnieki.

339.pants. Protesta izskatģøanas kārtģba

Protestu izskata Senāts øā likuma 317.-331.pantā norāditajā kārtģbā.

Neatbalstīt

 

 

D daļa

Piespiedu izpilde

517.

/Juridiskais birojs/

Izteikt D daļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Administratīvā akta un tiesas nolēmumu izpilde”.

Neatbalstīt

D daļa

Piespiedu izpilde

Desmitā sadaļa

ADMINISTRATĪVĀ AKTA PIESPIEDU IZPILDE

518.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt desmitās sadaļas nosaukumā vārdu “piespiedu”.

Neatbalstīt

Astotā sadaļa

ADMINISTRATĪVĀ AKTA PIESPIEDU IZPILDE

37.nodaļa

Administratīvā akta piespiedu izpildes vispārējie noteikumi

     

38.nodaļa

Administratīvā akta piespiedu izpildes vispārīgie noteikumi

 

519.

/Juridiskais birojs/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 337.pantu šādā redakcijā:

“337. pants. Administratīvo aktu izpildes kārtība

  1. Administratīvo aktu tā adresāts izpilda brīvprātīgi.
  2. Brīvprātīgi neizpildīta administratīva akta piespiedu izpilde izdarāma šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja likums, uz kura pamata administratīvais akts izdots, nenosaka citu kārtību.
  3. Ja personai nelabvēlīgs administratīvais akts ir jāizpilda pašai iestādei, to var izpildīt tikai pēc tam, kad beidzies termiņš šā akta apstrīdēšanai (pārsūdzēšanai) (68. panta trešā daļa) un tas nav apstrīdēts (pārsūdzēts). Šis noteikums nav piemērojams gadījumos, kad likums pieļauj nekavējošu administratīvā akta izpildi.

Vienlaikus ar administratīvā akta paziņošanu adresātam iestāde var veikt likumā noteiktos pasākumus administratīvā akta izpildes nodrošināšanai.”.

Neatbalstīt

 

337.pants. Izpildiestādes

(1) Administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda izpildiestāde:

1) iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi;

2) cita iestāde;

3) tiesu izpildītājs;

4) policija.

(2) Piekritīgo izpildiestādi nosaka ārēji normatīvi akti vai tiesnesis. Izpildiestāde par tiesneša lēmumu var iesniegt blakussūdzību.

(3) Ja administratīvā akta izpilde, saskaņā ar likumu piekrīt tiesu izpildītājam, tad izpildei piemērojami šā likuma 11. sadaļas noteikumi.

(4) Ja piekritīgā izpildiestāde nav noteikta, tad tā ir iestāde, kas izdevusi administratīvo aktu.

520.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 337.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Piekritīgo izpildiestādi nosaka normatīvi akti.”.

Atbalstīt

349.pants. Izpildiestādes

(1) Administratīvo aktu piespiedu kārtā izpilda izpildiestāde:

1) iestāde, kas administratīvo aktu izdevusi;

2) cita iestāde;

3) tiesu izpildītājs;

4) policija.

(2) Piekritīgo izpildiestādi nosaka normatīvie akti.

(3) Ja administratīvā akta izpilde saskaņā ar likumu piekrīt tiesu izpildītājam, izpildei piemērojami šā likuma 9.sadaļas noteikumi.

(4) Ja piekritīgā izpildiestāde nav noteikta, tā ir iestāde, kas izdevusi administratīvo aktu.

 

338.pants. Vispārējie piespiedu izpildes priekšnoteikumi

(1) Administratīvais akts ir izpildāms piespiedu kārtā, ja tas

1) ir stājies spēkā (šā likuma 63. pants),

2) ir kļuvis neapstrīdams (šā likuma 68. panta trešā daļa),

3) un līdz piespiedu izpildes sākumam nav izpildīts brīvprātīgi.

(2) Administratīvais akts var tikt izpildīts piespiedu kārtā jau ar spēkā stāšanās brīdi, negaidot, līdz tas ir kļuvis neapstrīdams (šā likuma 68. panta trešā daļa) un līdz piespiedu izpildes sākumam vēl nav izpildīts brīvprātīgi:

  1. ja administratīvais akts uzliek par pienākumu samaksāt nodokļus, nodevas vai citu maksājumu valsts vai pašvaldības budžetā;

2) ja piespiedu izpilde ar spēkā stāšanās brīdi paredzēta citā likumā;

3) ja iestāde administratīvajā aktā īpaši nosaka, ka tas izpildāms jau ar spēkā stāšanās brīdi, pamatojot steidzamību ar to, ka jebkura kavēšanās tieši un akūti apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, personas dzīvību, veselību vai mantu;

4) ja administratīvais akts izdots saskaņā ar šā likuma 62. pantu.

(3) Policijas, robežsardzes, zemessardzes, ugunsdzēsības dienesta un citu likumā pilnvarotu amatpersonu administratīvie akti, kas izdoti, lai novērstu tiešas un akūtas briesmas valsts drošībai, sabiedriskai kārtībai, personas dzīvībai, veselībai un mantai, ir izpildāmi piespiedu kārtā jau ar spēkā stāšanās brīdi.

521.

 

 

522.

 

 

 

 

523.

 

 

524.

 

 

525.

 

 

 

 

526.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 338. panta nosaukumu šādā redakcijā: “338.pants. Piespiedu izpildes priekšnoteikumi”.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 338. panta pirmās daļas pirmo rindkopu, izslēdzot šīs daļas 3. punktā vārdu “un”, šādā redakcijā: “Administratīvais akts ir izpildāms piespiedu kārtā, ja ir šādu apstākļu kopums”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 338.panta pirmās daļas 3.punktā vārdu “un”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 338. panta otrās daļas 1. punktu, mainot turpmāko punktu numerāciju.

/Tieslietu ministrija/

Papildināt 338.panta pirmo daļu ar jaunu 4.punktu:

“4) un ja kopš tā spēkā stāšanās nav pagājuši vairāk kā trīs gadi”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 338. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Noilgumu aprēķinot, atskaitāms laiks, kurā administratīvā akta darbība bija apturēta.”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

Atbalstīt

350.pants. Piespiedu izpildes priekšnoteikumi

(1) Administratīvais akts ir izpildāms piespiedu kārtā, ja ir šādu apstākļu kopums:

1) administratīvais akts ir stājies spēkā (68.pants),

2) ir kļuvis neapstrīdams (77.panta pirmā daļa),

3) līdz piespiedu izpildes sākumam administratīvais akts nav izpildīts brīvprātīgi.

(2) Administratīvais akts var tikt izpildīts piespiedu kārtā jau ar spēkā stāšanās brīdi, negaidot, līdz tas ir kļuvis neapstrīdams (77.panta pirmā daļa) un līdz piespiedu izpildes sākumam vēl nav izpildīts brīvprātīgi, ja:

1) piespiedu izpilde ar spēkā stāšanās brīdi paredzēta citā likumā;

2) iestāde administratīvajā aktā īpaši nosaka, ka tas izpildāms jau ar spēkā stāšanās brīdi, pamatojot steidzamību ar to, ka jebkura kavēšanās tieši un akūti apdraud valsts drošību, sabiedrisko kārtību, personas dzīvību, veselību vai mantu;

3) administratīvais akts izdots saskaņā ar šā likuma 67.pantu.

(3) Policijas, robežsardzes, zemessardzes, ugunsdzēsības dienesta un citu likumā pilnvarotu amatpersonu administratīvie akti, kas izdoti, lai novērstu tiešus un akūtus draudus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, personas dzīvībai, veselībai un mantai, ir izpildāmi piespiedu kārtā jau ar spēkā stāšanās brīdi.

(4) Administratīvais akts nav izpildāms, ja kopš tā spēkā stāšanās pagājuši vairāk nekā trīs gadi. Aprēķinot noilgumu, atskaitāms laiks, uz kuru administratīvā akta darbība bija apturēta.

 

339.pants. Brīdinājums par piespiedu izpildi

(1) Par piespiedu izpildi administratīvā akta adresāts vispirms ir jābrīdina, izņemot šī panta astotās daļas gadījumu.

(2) Brīdinājums par rakstveidā izdota administratīvā akta piespiedu izpildi arī izdodams rakstveidā. Tas var tikt pievienots administratīvam aktam.

(3) Uz brīdinājumu attiecas šā likuma 63. pantā noteiktie spēkā stāšanās noteikumi.

(4) Rakstisks brīdinājums satur:

1) norādi, uz kādu administratīvo aktu tas attiecas;

2) uzaicinājumu adresātam izpildīt administratīvo aktu brīvprātīgi;

3) norādi, ka gadījumā, ja administratīvais akts netiks izpildīts brīvprātīgi, tas var tikt izpildīts piespiedu kārtā;

4) norādi, ar kādu datumu var tikt sākta piespiedu izpilde;

5) norādi uz izpildiestādi;

6) norādi par piemērojamiem piespiedu izpildīšanas līdzekļiem;

7) norādi, ka piespiedu izpilde tiks veikta uz adresāta rēķina;

8) brīdinājuma izdošanas vietu, datumu un amatpersonas parakstu.

(5) Rakstisks brīdinājums – ar pamatojumu, ka tas nesatur šī panta ceturtajā daļā minētās sastāvdaļas vai arī ka administratīvais akts jau ir izpildīts brīvprātīgi – septiņu dienu laikā ir apstrīdams augstākstāvošā iestādē, bet, ja tādas nav, tad pirmās instances tiesā. Augstākstāvošas iestādes lēmums septiņu dienu laikā ir pārsūdzams pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(6) Ja administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 62. pantu ir izdots vai varēja tikt izdots mutvārdiem vai citādā veidā, tad arī brīdinājums var tikt izdots mutvārdiem vai citādā veidā. Tam nav jāsatur visas šī panta ceturtajā daļā noteiktās sastāvdaļas, taču adresātam ir jābūt saprotamam, ka tas ir brīdinājums.

(7) Piespiedu izpilde var tikt veikta vienīgi atbilstoši brīdinājuma nosacījumiem. Ja iestāde vēlas mainīt piespiedu izpildes nosacījumus, it sevišķi mainīt piemērojamos piespiedu līdzekļus, tad jāizdod jauns brīdinājums.

(8) Brīdinājums nav nepieciešams šā likuma 338. panta trešās daļas gadījumos. Brīdinājums tomēr var tikt izdots, ja tas ir lietderīgi, taču tam nav jāatbilst šī panta un 340. panta noteikumiem (neformāls brīdinājums), un tas nav apstrīdams vai pārsūdzams saskaņā ar šī panta piekto daļu.

527.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 339.panta sestās daļas otro teikumu ar vārdiem “par attiecīgā administratīvo aktu”.

Atbalstīt

351.pants. Brīdinājums par piespiedu izpildi

(1) Par piespiedu izpildi administratīvā akta adresāts vispirms ir jābrīdina, izņemot šā panta astotās daļas gadījumu.

(2) Brīdinājums par rakstveidā izdota administratīvā akta piespiedu izpildi arī izdodams rakstveidā. To var pievienot administratīvajam aktam.

(3) Uz brīdinājumu attiecas šā likuma 68.pantā minētie spēkā stāšanās noteikumi.

(4) Rakstveida brīdinājumā ietver:

1) norādi, uz kuru administratīvo aktu tas attiecas;

2) uzaicinājumu adresātam izpildīt administratīvo aktu brīvprātīgi;

3) norādi, ka gadījumā, ja administratīvais akts netiks izpildīts brīvprātīgi, tas var tikt izpildīts piespiedu kārtā;

4) norādi, ar kādu datumu var tikt sākta piespiedu izpilde;

5) norādi uz izpildiestādi;

6) norādi par piemērojamiem piespiedu izpildīšanas līdzekļiem;

7) norādi, ka piespiedu izpilde tiks veikta uz adresāta rēķina;

8) brīdinājuma izdošanas vietu, datumu un amatpersonas parakstu.

(5) Rakstveida brīdinājumu – pamatojoties uz to, ka tajā nav ietvertas šā panta ceturtajā daļā minētās sastāvdaļas, vai arī uz to, ka administratīvais akts jau ir izpildīts brīvprātīgi, – septiņu dienu laikā var apstrīdēt augstākā iestādē, bet, ja tādas nav, - pirmās instances tiesā. Augstākas iestādes lēmumu septiņu dienu laikā var pārsūdzēt pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(6) Ja administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 67.pantu izdots vai varēja tikt izdots mutvārdiem vai citādā veidā, arī brīdinājumu var izdot mutvārdiem vai citādā veidā. Tajā nav jābūt ietvertām visām šā panta ceturtajā daļā noteiktajām sastāvdaļām, taču adresātam jāsaprot, ka tas ir brīdinājums sakarā ar attiecīgo administratīvo aktu.

(7) Piespiedu izpildi drīkst veikt vienīgi atbilstoši brīdinājuma nosacījumiem. Ja iestāde vēlas mainīt piespiedu izpildes nosacījumus, it sevišķi piemērojamos piespiedu līdzekļus, jāizdod jauns brīdinājums.

(8) Brīdinājums nav nepieciešams šā likuma 350.panta trešās daļas gadījumos. Brīdinājumu tomēr var izdot, ja tas ir lietderīgi, taču tam nav jāatbilst šā panta un 352.panta noteikumiem (neformāls brīdinājums), un tas nav apstrīdams vai pārsūdzams saskaņā ar šā panta piekto daļu.

 

340.pants. Brīdinājumā noteiktais termiņš

(1) Rakstiskā brīdinājumā jānosaka datums, kad var tikt sākta administratīvā akta piespiedu izpilde, ja līdz tam laikam tas nebūs izpildīts brīvprātīgi. Piespiedu izpildes sākumu nevar nolikt pirms datuma, kad administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 68. panta trešo daļu kļūst neapstrīdams.

(2) Ja rakstisks brīdinājums stājas spēkā (šā likuma 339. panta trešā daļa) vēlāk kā septītajā dienā pirms datuma, kad administratīvais akts kļūst neapstrīdams, tad brīdinājumā jāparedz vismaz septiņas dienas līdz datumam, kad var tikt sākta administratīvā akta piespiedu izpilde.

(3) Gadījumos, kad brīdinājums var tikt izteikts mutvārdiem vai citādā veidā (šā likuma 339. panta sestā daļa) un kad brīdinājums vispār nav nepieciešams, bet tomēr var tikt izteikts (šā likuma 339. panta astotā daļa), brīdinājumā noteiktais termiņš, kad var tikt sākta piespiedu izpilde, ir nosakāms, vadoties no konkrētajiem apstākļiem. Šis termiņš var tikt saīsināts līdz tūlītējai izpildei pēc brīdinājuma.

     

352.pants. Brīdinājumā noteiktais termiņš

(1) Rakstveida brīdinājumā nosakāms datums, kad var sākt administratīvā akta piespiedu izpildi, ja līdz tam laikam tas nebūs izpildīts brīvprātīgi. Piespiedu izpildes sākumu nedrīkst nolikt pirms datuma, kad administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 77.panta pirmo daļu kļūst neapstrīdams.

(2) Ja rakstveida brīdinājums stājas spēkā (351.panta trešā daļa) vēlāk nekā septītajā dienā pirms datuma, kad administratīvais akts kļūst neapstrīdams, brīdinājumā jāparedz vismaz septiņas dienas līdz datumam, kad var sākt administratīvā akta piespiedu izpildi.

(3) Gadījumos, kad brīdinājums var tikt izteikts mutvārdiem vai citādā veidā (351.panta sestā daļa) un kad brīdinājums vispār nav nepieciešams, bet tomēr var tikt izteikts (351.panta astotā daļa), tā noteiktais termiņš, kad var tikt sākta piespiedu izpilde, nosakāms atkarībā no konkrētajiem apstākļiem. Šo termiņu var saīsināt līdz tūlītējai izpildei pēc brīdinājuma.

 

341.pants. Sūdzība par prettiesisku piespiedu izpildi un tiesības uz atlīdzinājumu

(1) Persona, pret kuru tiek vērsta piespiedu izpilde, ir tiesīga iesniegt sūdzību, ka izpildiestādes darbības, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi, neatbilst šīs nodaļas nosacījumiem.

(2) Sūdzība var tikt iesniegta septiņu dienu laikā kopš brīža, kad persona ir uzzinājusi par šo darbību. Sūdzība iesniedzama augstākstāvošā iestādē, bet ja tādas nav, tad pirmās instances tiesā. Augstākstāvošas iestādes lēmums septiņu dienu laikā ir pārsūdzams pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(3) Augstākstāvoša iestāde vai tiesa, kas ir pieņēmusi sūdzību, var dot rīkojumu izpildiestādei līdz lēmuma pieņemšanai attiecīgo darbību pārtraukt vai atcelt.

(4) Ja personai administratīvā akta prettiesiskas piespiedu izpildes rezultātā ir radies mantisks zaudējums, tad viņai ir tiesības uz atlīdzinājumu saskaņā ar šā likuma 7. nodaļas noteikumiem.

     

353.pants. Sūdzība par prettiesisku piespiedu izpildi un tiesības uz atlīdzinājumu

(1) Persona, pret kuru tiek vērsta piespiedu izpilde, ir tiesīga iesniegt sūdzību, ja izpildiestādes darbības, kas vērstas uz administratīvā akta piespiedu izpildi, neatbilst šīs nodaļas noteikumiem.

(2) Sūdzību var iesniegt septiņu dienu laikā no brīža, kad persona ir uzzinājusi par šo darbību. Sūdzība iesniedzama augstākā iestādē, bet, ja tādas nav, - pirmās instances tiesā. Augstākas iestādes lēmumu septiņu dienu laikā var pārsūdzēt pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(3) Augstāka iestāde vai tiesa, kas pieņēmusi sūdzību, var dot rīkojumu izpildiestādei līdz lēmuma pieņemšanai attiecīgo darbību pārtraukt vai atcelt.

(4) Ja personai administratīvā akta prettiesiskas piespiedu izpildes rezultātā radies mantisks zaudējums, tai ir tiesības uz atlīdzinājumu saskaņā ar šā likuma 8.nodaļas noteikumiem.

 

342.pants. Administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksas

(1) Izmaksas par administratīvā akta piespiedu izpildi uzliekamas administratīvā akta adresātam.

(2) Iestādes sastādīto aprēķinu par administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksām var pārsūdzēt tiesā pēc iestādes atrašanās vietas. Par šo tiesas lēmumu var iesniegt blakussūdzību vai blakusprotestu.

528.

 

 

529.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 342.panta otrajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

/Tieslietu ministrija/

Izslēgt 342.panta otrajā daļā vārdus “vai blakusprotestu”.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

354.pants. Administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksas

(1) Izmaksas par administratīvā akta piespiedu izpildi uzliekamas administratīvā akta adresātam.

(2) Iestādes sastādīto aprēķinu par administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksām var pārsūdzēt tiesā pēc iestādes atrašanās vietas. Par šo tiesas lēmumu var iesniegt blakussūdzību.

343.pants. Ministru kabineta noteikumi par administratīvā akta piespiedu izpildi

Ministru kabinets var izdot noteikumus, kuros nosaka administratīvā akta piespiedu izpildes nosacījumus. Personas tiesības nedrīkst noteikt ierobežotākā apjomā, kā šajā likumā.

530.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 343.pantā vārdus “var izdot” ar vārdu “izdod”.

Atbalstīt

355.pants. Ministru kabineta noteikumi par administratīvā akta piespiedu izpildi

Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros reglamentē administratīvā akta piespiedu izpildes nosacījumus. Personas tiesības tie nedrīkst noteikt ierobežotākā apjomā nekā paredzēts šajā likumā.

 

38.nodaļa

Uz naudas maksājumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpilde

     

39.nodaļa

Uz naudas maksājumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpilde

344.pants. Uz naudas maksājumu vērsta administratīvā akta izpildes priekšnoteikumi

(1) Ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu summu, tad tas tiek izpildīts piespiedu kārtā, attiecīgi piemērojot Civilprocesa likuma « E daļas» un 1.pielikuma noteikumus par naudas summu piedziņu, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādāk.

(2) Administratīvais akts, kas uzliek adresātam pienākumu, samaksāt noteiktu summu, ir piespiedu kārtā izpildāms tikai tad, ja tas ir izdots rakstveidā, ievērojot visus šā likuma 60. panta noteikumus, un ja adresātam saskaņā ar šā likuma 339. un 340. pantu ir izteikts rakstisks brīdinājums. Izņēmumi, kas noteikti šā likuma 338. panta otrajā un trešajā daļā un 339. panta sestajā un astotajā daļā, nav piemērojami.

531.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 344. pantu šādā redakcijā:

“344.pants. Uz naudas maksājumu vērsta administratīvā akta izpildes kārtība

Piedziņa pēc administratīvā akta, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu summu valsts vai pašvaldības budžetā, izdarāma bezstrīdus kārtībā. Ja adresāts maksājumu neizdara brīvprātīgi, administratīvais akts izpildāms Civilprocesa likuma “E” daļā noteiktajā kārtībā.”.

Neatbalstīt

356.pants. Uz naudas maksājumu vērsta administratīvā akta izpildes priekšnoteikumi

(1) Ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu summu, tas tiek izpildīts piespiedu kārtā, attiecīgi piemērojot Civilprocesa likuma E daļas un 1.pielikuma noteikumus par naudas summu piedziņu, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Administratīvais akts, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu summu, piespiedu kārtā izpildāms tikai tad, ja tas izdots rakstveidā, ievērojot visus šā likuma 65.panta noteikumus, un ja adresātam saskaņā ar šā likuma 351. un 352.pantu ir izteikts rakstveida brīdinājums. Izņēmumi, kas noteikti šā likuma 350.panta otrajā un trešajā daļā un 351.panta sestajā un astotajā daļā, nav piemērojami.

 

345.pants. Izpildrīkojums

(1) Administratīvā akta, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, piespiedu izpilde notiek uz izpildrīkojuma pamata. Izpildrīkojumu izdod izpildiestāde. Tam ir izpildraksta spēks.

(2) Uz izpildrīkojumu attiecas šā likuma 63. pantā noteiktie spēkā stāšanās noteikumi.

(3) Izpildrīkojums satur:

1) iestādes nosaukumu, kas izdevusi izpildrīkojumu;

2) izpildiestādes un administratīvā akta adresāta vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (juridiskai personai – nosaukums un juridiskā adrese);

3) norādi, kāds administratīvais akts jāizpilda;

4) norādi par brīdinājuma izteikšanu;

5) datumu, kad izpildāmais administratīvais akts ir stājies spēkā;

6) datumu, kad brīdinājums ir stājies spēkā;

7) datumu, kad administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, vai arī norādi, ka administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 338. panta otrās daļas 1. vai 2. punktu ir izpildāms jau ar spēkā stāšanās brīdi, pirms tas ir kļuvis neapstrīdams;

8) norādi, ka administratīvais akts līdz šim nav izpildīts brīvprātīgi;

9) piedzenamo summu un citus ar to saistītos izpildes nosacījumus;

10) izpildrīkojuma izdošanas vietu, datumu un amatpersonas parakstu.

(4) Izpildrīkojums – ar pamatojumu, ka tas nesatur šī panta trešajā daļā minētās sastāvdaļas vai arī ka administratīvais akts jau ir izpildīts brīvprātīgi, septiņu dienu laikā ir apstrīdams augstākstāvošā iestādē, bet, ja tādas nav, tad pirmās instances tiesā. Aug stākstāvošas iestādes lēmums septiņu dienu laikā ir pārsūdzams pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

532.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 345.pantu.

Neatbalstīt

357.pants. Izpildrīkojums

(1) Tāda administratīvā akta piespiedu izpilde, kas uzliek adresātam pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, notiek uz izpildrīkojuma pamata. Izpildrīkojumu izdod izpildiestāde. Tam ir izpildraksta spēks.

(2) Uz izpildrīkojumu attiecas šā likuma 68.pantā minētie spēkā stāšanās noteikumi.

(3) Izpildrīkojumā ietver:

1) tās iestādes nosaukumu, kas izdevusi izpildrīkojumu;

2) izpildiestādes un administratīvā akta adresāta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu (juridiskajai personai – nosaukumu un juridisko adresi);

3) norādi, kurš administratīvais akts izpildāms;

4) norādi par brīdinājuma izteikšanu;

5) datumu, kad izpildāmais administratīvais akts stājies spēkā;

6) datumu, kad brīdinājums stājies spēkā;

7) datumu, kad administratīvais akts kļuvis neapstrīdams, vai arī norādi, ka administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 350.panta otrās daļas 1.punktu izpildāms jau ar spēkā stāšanās brīdi, pirms tas kļuvis neapstrīdams;

8) norādi, ka administratīvais akts līdz šim nav izpildīts brīvprātīgi;

9) piedzenamo summu un citus ar to saistītos izpildes nosacījumus;

10) izpildrīkojuma izdošanas vietu, datumu un amatpersonas parakstu.

(4) Izpildrīkojumu – pamatojoties, ka tajā nav ietvertas šā panta trešajā daļā minētās sastāvdaļas, vai arī uz to, ka administratīvais akts jau ir izpildīts brīvprātīgi, - septiņu dienu laikā var apstrīdēt augstākā iestādē, bet, ja tādas nav, - pirmās instances tiesā. Augstākas iestādes lēmumu septiņu dienu laikā var pārsūdzēt pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

39.nodaļa

Uz noteiktu darbību vai darbības aizliegumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpilde

     

40.nodaļa

Uz noteiktu darbību vai darbības aizliegumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpilde

346.pants Uz noteiktu darbību vai darbības aizliegumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpildes līdzekļi

(1) Administratīvais akts, kas uzliek adresātam pienākumu izdarīt noteiktu darbību (tajā skaitā – izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izdarīt noteiktu darbību, tiek izpildīts piespiedu kārtā ar surogātizpildes (šā likuma 347. pants), piespiedu naudas (šā likuma 348. pants) vai tiešā spēka (šā likuma 349. līdz 351. pants) palīdzību.

(2) Izpildiestāde, balstoties uz ārējo normatīvo aktu un ņemot vērā lietderības apsvērumus (šā likuma 59. pants) izvēlas piespiedu izpildes līdzekļus, līdz izpilde noved pie rezultāta.

533.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt vārdu “surogātizpildes” ar vārdu “aizvietotājizpildes”.

Atbalstīt

358.pants. Uz noteiktu darbību vai darbības aizliegumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpildes līdzekļi

(1) Administratīvais akts, kas uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību (arī – izdot noteiktu lietu) vai aizliedz izpildīt noteiktu darbību, tiek izpildīts piespiedu kārtā ar aizvietotājizpildes (358.pants), piespiedu naudas (360.pants) vai tiešā spēka (361.- 363.pants) palīdzību.

(2) Izpildiestāde, pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu un ņemot vērā lietderības apsvērumus (64.pants), izvēlas piespiedu izpildes līdzekļus, līdz sasniedz rezultātu.

 

347.pants. Surogātizpilde pret administratīvā akta adresātu

(1) Ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izdarīt noteiktu darbību, ko faktiski un tiesiski var izdarīt arī cita persona, tad administratīvo aktu var izpildīt ar surogātizpildes palīdzību. Tādā gadījumā izpildiestāde šo darbību veic pati, vai uzdod to veikt citai iestādei vai fiziskai vai juridiskai personai.

(2) Izmaksas par surogātizpildi tiek uzliktas administratīvā akta adresātam.

(3) Izvēloties surogātizpildes veidu un tā konkrēto izpausmes formu, iestāde balstās uz ārējo normatīvo aktu un ņemot vērā lietderības apsvērumus (šā likuma 59. pants) izvēlas veidu un tā konkrēto izpausmes formu, kas ir visefektīvākais un kas vienlaicīgi vismazāk skar administratīvā akta adresāta intereses – it sevišķi viņam sagādā vismazākās izmaksas.

534.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 347.pantā vārdu “surogātizpilde” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “aizvietotājizpilde” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīt

359.pants. Pret administratīvā akta adresātu vērsta aizvietotājizpilde

(1) Ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību, ko faktiski un tiesiski var izpildīt arī cita persona, administratīvo aktu var izpildīt ar aizvietotājizpildes palīdzību. Tādā gadījumā izpildiestāde šo darbību izpilda pati vai uzdod to izpildīt citai iestādei vai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(2) Izmaksas par aizvietotājizpildi uzliek administratīvā akta adresātam.

(3) Izvēloties aizvietotājizpildes veidu un tā konkrēto izpausmes formu, iestāde pamatojas uz ārējo normatīvo aktu un, ņemot vērā lietderības apsvērumus (64.pants), izvēlas visefektīvāko un vienlaikus administratīvā akta adresāta intereses vismazāk skarošo veidu un tā konkrēto izpausmes formu, kas rada adresātam vismazākās izmaksas.

348.pants. Piespiedu nauda pret administratīvā akta adresātu

(1) Ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izdarīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības un viņš šo pienākumu nepilda, tad administrat`iv`a akta adresātam var tikt uzlikta piespiedu nauda.

(2) Piespiedu nauda var tikt uzlikta atkārtoti, līdz adresāts izdara vai pārtrauc attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu nauda var tikt uzlikta ne agrāk kā septiņas dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā joprojām nav izdarījis vai pārtraucis attiecīgo darbību.

(3) Minimālā piespiedu nauda ir pieci lati, bet maksimālā – 1000 latu. Nosakot piespiedu naudas apmēru, izpildiestāde ievēro samērīguma principu (šā likuma 59. panta trešā daļa), it sevišķi ņemot vērā adresāta materiālo stāvokli un valsts un sabiedrības intereses.

(4) Piespiedu nauda tiek uzlikta ar izpildiestādes rīkojumu. Rīkojums satur:

1) iestādes nosaukumu, kas izdevusi rīkojumu par piespiedu naudu;

2) norādi, kāds administratīvais akts jāizpilda;

3) norādi par brīdinājuma izteikšanu;

4) datumu, kad izpildāmais administratīvais akts ir stājies spēkā;

5) datumu, kad brīdinājums ir stājies spēkā;

6) datumu, kad administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams vai arī norādi, ka administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 338. panta otrās daļas 1. vai 2. punktu ir izpildāms jau ar spēkā stāšanās brīdi, pirms tas ir kļuvis neapstrīdams;

7) norādi, ka administratīvais akts līdz šim nav izpildīts brīvprātīgi;

8) piespiedu naudas summu;

9) norādi uz bankas kontu, kurā piespiedu nauda iemaksājama;

10) rīkojuma par piespiedu naudu izdošanas vietu, datumu un amatpersonas parakstu.

(5) Uz rīkojumu par piespiedu naudu attiecas šā likuma 63. pantā noteiktie spēkā stāšanās noteikumi.

(6) Rīkojums par piespiedu naudas uzlikšanu – ar pamatojumu, ka tas nesatur šī panta ceturtajā daļā minētās sastāvdaļas, ka administratīvais akts jau ir izpildīts brīvprātīgi, vai ka piespiedu naudas summa saskaņā ar šī panta trešās daļas otro teikumu nav samērīga – septiņu dienu laikā ir apstrīdams augstākstāvošā iestādē, bet, ja tādas nav, tad pirmās instances tiesā. Augstākstāvošas iestādes lēmums septiņu dienu laikā ir pārsūdzams pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(7) Rīkojums par piespiedu naudu var tikt izpildīts piespiedu kārtā pēc tiem pašiem noteikumiem, kādi ir uz naudas maksājumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpildei (šā likuma 344 un 345. pants).

     

360.pants. Administratīvā akta adresātam uzliktā piespiedu nauda

(1) Ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izdpildīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības un viņš šo pienākumu nepilda, administratīvā akta adresātam var uzlikt piespiedu naudu.

(2) Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz adresāts izpilda vai pārtrauc attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā septiņas dienas pēc iepriekšējās reizes, ja adresāts šo septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījis vai nav pārtraucis attiecīgo darbību.

(3) Minimālā piespiedu nauda ir pieci lati, bet maksimālā – 1000 latu. Nosakot piespiedu naudas apmēru, izpildiestāde ievēro samērīguma principu (64.panta 3.punkts), it sevišķi ņemot vērā adresāta materiālo stāvokli un valsts un sabiedrības intereses.

(4) Piespiedu naudu uzliek ar izpildiestādes rīkojumu. Rīkojumā ietver:

1) tās iestādes nosaukumu, kas izdevusi rīkojumu par piespiedu naudu;

2) norādi, kurš administratīvais akts izpildāms;

3) norādi par brīdinājuma izteikšanu;

4) datumu, kad izpildāmais administratīvais akts stājies spēkā;

5) datumu, kad brīdinājums stājies spēkā;

6) datumu, kad administratīvais akts kļuvis neapstrīdams, vai arī norādi, ka administratīvais akts saskaņā ar šā likuma 350.panta otrās daļas 1.punktu izpildāms jau ar spēkā stāšanās brīdi, pirms tas kļuvis neapstrīdams;

7) norādi, ka administratīvais akts līdz šim nav izpildīts brīvprātīgi;

8) piespiedu naudas summu;

9) norādi uz bankas kontu, kurā piespiedu nauda iemaksājama;

10) rīkojuma par piespiedu naudu izdošanas vietu, datumu un amatpersonas parakstu.

(5) Uz rīkojumu par piespiedu naudu attiecas šā likuma 68.pantā minētie spēkā stāšanās noteikumi.

(6) Rīkojumu par piespiedu naudas uzlikšanu – pamatojoties, ka tajā nav ietvertas šā panta ceturtajā daļā minētās sastāvdaļas, ka administratīvais akts jau izpildīts brīvprātīgi, vai uz to, ka piespiedu naudas summa saskaņā ar šā panta trešās daļas otro teikumu nav samērīga, – septiņu dienu laikā var apstrīdēt augstākā iestādē, bet, ja tādas nav, - pirmās instances tiesā. Augstākas iestādes lēmums septiņu dienu laikā var pārsūdzēt pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(7) Rīkojumu par piespiedu naudu var izpildīt piespiedu kārtā atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kādi ir uz naudas maksājumu vērsta administratīvā akta piespiedu izpildei (356. un 357. pants).

349.pants. Tiešā spēka pielietošanas priekšnoteikumi

(1) Ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izdarīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības un viņš šo pienākumu nepilda, tad tas var tikt izpildīts, pielietojot tiešo spēku.

(2) Tiešo spēku var pielietot izpildiestāde pati vai tā var to uzdot policijai. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos izpildiestāde var to uzdot pielietot arī citai iestādei. Policija vai attiecīgā cita iestāde tādā gadījumā darbojas kā palīgizpildiestāde, pakļaujoties izpildiestādes rīkojumiem un ievērojot savas kompetences robežas.

 

 

 

361.pants. Tiešā spēka pielietošanas priekšnoteikumi

(1) Ja administratīvais akts uzliek adresātam pienākumu izpildīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības un viņš šo pienākumu nepilda, to var izpildīt, pielietojot tiešo spēku.

(2) Tiešo spēku var pielietot izpildiestāde pati vai uzdot to darīt policijai. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izpildiestāde var to uzdot arī citai iestādei. Policija vai attiecīgā cita iestāde tādā gadījumā darbojas kā palīgizpildiestāde, pakļaujoties izpildiestādes rīkojumiem un ievērojot savas kompetences robežas.

350.pants. Tiešā spēka pielietošanas veidi

(1) Tiešā spēka pielietošana aptver:

1) fiziskā spēka pielietošanu;

2) speciālu fiziskā spēka palīglīdzekļu (it sevišķi roku dzelžu, dienesta suņu) izmantošanu;

3) ieroču (it sevišķi šaujamieroču un steku) pielietošanu.

(2) Izpildiestāde drīkst pielietot fizisko spēku, attiecīgajā normatīvajā aktā noteiktajās robežās.

(3) Izpildiestāde un palīgizpildiestāde drīkst pielietot speciālos fiziskā spēka palīglīdzekļus tikai tad, ja tai ar citu normatīvu aktu ir piešķirtas šādas tiesības, un tikai attiecīgajā normatīvajā aktā noteiktajās robežās.

(4) Izpildiestāde un palīgizpildiestāde drīkst pielietot ieročus tikai tad, ja tai ar citu likumu piešķirtas šādas tiesības, un tikai attiecīgajā likumā noteiktajās robežās.

     

362.pants. Tiešā spēka pielietošanas veidi

(1) Tiešā spēka pielietošana ietver:

1) fiziskā spēka pielietošanu;

2) speciālu fiziskā spēka palīglīdzekļu (it sevišķi roku dzelžu, dienesta suņu) izmantošanu;

3) ieroču (it sevišķi šaujamieroču un steku) pielietošanu.

(2) Izpildiestāde drīkst pielietot fizisko spēku attiecīgajā normatīvajā aktā noteiktajās robežās.

(3) Izpildiestāde un palīgizpildiestāde drīkst pielietot speciālos fiziskā spēka palīglīdzekļus tikai tad, ja tai ar citu normatīvo aktu ir piešķirtas šādas tiesības, un tikai attiecīgajā normatīvajā aktā noteiktajās robežās.

(4) Izpildiestāde un palīgizpildiestāde drīkst pielietot ieročus tikai tad, ja tai ar citu likumu piešķirtas šādas tiesības, un tikai attiecīgajā likumā noteiktajās robežās.

 

351.pants. Lietderības apsvērumi par tiešā spēka pielietošanu

(1) Izvēloties tiešā spēkā veidu (šā likuma 350. pants) un tā konkrēto izpausmes formu, iestāde balstās uz attiecīgiem lietderības apsvērumiem (šā likuma 59. pants) un izvēlas to veidu un tā konkrēto izpausmes formu, kas ir visefektīvākais, potenciāli vismazāk apdraud citu personu un sabiedrības intereses un vienlaicīgi vismazāk skar tās personas intereses, pret kuru tiešais spēks tiek pielietots, it sevišķi vismazāk apdraud viņas dzīvību, veselību un mantu.

(2) Iespējamie zaudējumi, kas var rasties personai, pret kuru tiešais spēks tiek pielietots, kas var rasties citai personai vai sabiedrībai, nedrīkst būt acīmredzami nesamērīgi (šā likuma 59. panta 3. punkts) ar valsts vai sabiedrības ieguvumu, kas tiek gūts no administratīvā akta izpildes.

(3) Tiešā spēka pielietošana, kas tieši un akūti apdraud tās personas dzīvību, pret kuru tiek vērsta piespiedu izpilde, ir pieļaujama tikai, lai glābtu citas personas dzīvību.

     

363.pants. Lietderības apsvērumi attiecībā uz tiešā spēka pielietošanu

(1) Izvēloties tiešā spēkā veidu (362.pants) un tā konkrēto izpausmes formu, iestāde pamatojas uz attiecīgiem lietderības apsvērumiem (64.pants) un izvēlas visefektīvāko veidu un tā konkrēto izpausmes formu, kas potenciāli vismazāk apdraud citu personu un sabiedrības intereses un vienlaikus vismazāk skar tās personas intereses, pret kuru tiešais spēks tiek pielietots, it sevišķi vismazāk apdraud tās dzīvību, veselību un mantu.

(2) Iespējamie zaudējumi, kas var rasties personai, pret kuru tiešais spēks tiek pielietots, kā arī citai personai vai sabiedrībai, nedrīkst būt acīmredzami nesamērīgi (64.panta 3.punkts) ar valsts vai sabiedrības ieguvumu no administratīvā akta izpildes.

(3) Tiešā spēka pielietošana, kas tieši un akūti apdraud tās personas dzīvību, pret kuru tiek vērsta piespiedu izpilde, ir pieļaujama vienīgi nolūkā glābt citas personas dzīvību.

352.pants. Tiesības uz atlīdzinājumu

Ja administratīvā akta piespiedu izpildes gaitā cieš cita persona, nevis tā, pret kuru piespiedu izpilde tiek vērsta, tad viņai ir tiesības uz atlīdzinājumu saskaņā ar šā likuma septīto nodaļu neatkarīgi no tā, vai piespiedu izpilde ir bijusi tiesiska vai prettiesiska.

     

364.pants. Tiesības uz atlīdzinājumu

Ja administratīvā akta piespiedu izpildes gaitā cieš cita persona, nevis tā, pret kuru piespiedu izpilde tiek vērsta, šai personai ir tiesības uz atlīdzinājumu saskaņā ar šā likuma astoto nodaļu neatkarīgi no tā, vai piespiedu izpilde bijusi tiesiska vai prettiesiska.

 

Vienpadsmitā sadaļa

TIESAS NOLĒMUMA ADMINISTRATĪVĀ LIETĀ PIESPIEDU IZPILDE

535.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt vienpadsmitās sadaļas nosaukumā vārdu “piespiedu”.

Neatbalstīt

Devītā sadaļa

ADMINISTRATĪVAJĀ LIETĀ PIEŅEMTA TIESAS NOLĒMUMA PIESPIEDU IZPILDE

40.nodaļa

Tiesas nolēmuma administratīvā lietā piespiedu izpildes vispārējie noteikumi

536.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 40.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Tiesas nolēmuma izpildes vispārīgie noteikumi”.

Neatbalstīt

41.nodaļa

Administratīvajā lietā pieņemta tiesas nolēmuma piespiedu izpildes vispārīgie noteikumi

353.pants. Iestādes pienākums izpildīt tiesas nolēmumu

(1) Iestādes pienākums ir pareizi un laikus izpildīt pret sevi vērstu tiesas spriedumu vai citu lēmumu administratīvā lietā (nolēmumu).

(2) Ja iestāde tiesas nolēmumu neizpilda brīvprātīgi, tad pret iestādi tiek vērsta piespiedu izpilde saskaņā ar šā likuma « D» daļas noteikumiem. Iestādes pienākums ir pareizi un laikus izpildīt visus piespiedu izpildes gaitā dotos izpildiestādes rīkojumus.

537.

 

538.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 353.panta otro daļu.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 353.panta otrajā daļā vārdus ““D” daļas”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

365.pants. Iestādes pienākums izpildīt tiesas nolēmumu

(1) Iestādes pienākums ir pareizi un laikus izpildīt pret sevi vērstu administratīvajā lietā pieņemtu tiesas spriedumu vai citu lēmumu (nolēmumu).

(2) Ja iestāde tiesas nolēmumu neizpilda brīvprātīgi, pret iestādi tiek vērsta piespiedu izpilde saskaņā ar šā likuma noteikumiem. Iestādes pienākums ir pareizi un laikus izpildīt visus piespiedu izpildes gaitā dotos izpildiestādes rīkojumus.

 

 

539.

/Juridiskais birojs/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 354. un 355. pantu šādā redakcijā:

“354.pants. Tiesas spriedumu un lēmumu izpildes kārtība

(1) Tiesas spriedumi un lēmumi administratīvajās lietās izpildāmi pēc to stāšanās likumīgā spēkā, ja likums vai tiesas nolēmums nenosaka citādi.

(2) Sprieduma vai lēmuma norakstu tiesa nosūta atbildētājam ar norādījumu 15 dienu laikā sniegt atbildi par tā izpildīšanu.

355.pants. Tiesas spriedumu un lēmumu piespiedu izpilde

(1) Ja atbildētājs 354.pantā norādītajā termiņā nav paziņojis par tiesas nolēmuma izpildi, saskaņā ar kuru iestādei jāizmaksā nauda vai jāizpilda noteiktas darbības, pēc pieteicēja lūguma tiesa izraksta un izsniedz viņam izpildu rakstu

(2) Izpildu rakstā norādāmas ziņas, kas minētas Civilprocesa likuma 543.pantā, kā arī iestādes nosaukums un atrašanās vieta.

(3) Izpildu rakstu var iesniegt piespiedu izpildei tiesu izpildītājam pēc atbildētāja atrašanās vietas. Iesniedzējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

  1. Tiesas nolēmums izpildāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Naudas sods, kas paredzēts Civilprocesa likuma 620. pantā par sprieduma neizpildīšanu, uzliekams iestādes vadītājai vai citai amatpersonai, kas vainojama tiesas nolēmuma neizpildīšanā.”.

Neatbalstīt

 

 

354.pants. Piemērojamās tiesību normas

(1) Tiesas nolēmumi administratīvajās lietās piespiedu kārtā ir izpildāmi saskaņā ar Civilprocesa likuma « E» daļas noteikumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Ministru kabinets var izdot noteikumus, kuros nosaka tiesas nolēmumu administratīvajā lietā piespiedu izpildes nosacījumus. Personas tiesības tie nedrīkst noteikt ierobežotākā apjomā, kā šajā likumā.

540.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 354.pantu.

Neatbalstīt

366.pants. Piemērojamās tiesību normas

(1) Administratīvajās lietās pieņemtie tiesas nolēmumi piespiedu kārtā izpildāmi saskaņā ar Civilprocesa likuma E daļas noteikumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Ministru kabinets var izdot noteikumus, kuros reglamentē administratīvajās lietās pieņemto tiesas nolēmumu piespiedu izpildes nosacījumus. Personas tiesības tie nedrīkst noteikt ierobežotākā apjomā nekā paredzēts šajā likumā.

355.pants. Tiesu izpildītājs kā izpildiestāde

(1) Tiesas nolēmumu piespiedu kārtā kā izpildiestāde izpilda tiesu izpildītājs. Vajadzības gadījumā tiesu izpildītājs kā palīgizpildiestādi pieaicina policiju vai citu iestādi.

(2) Tiesu izpildītājs pastāvīgi informē tiesu, kas nolēmumu izdevusi, un Tieslietu ministriju par tā izpildes gaitu.

541.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 355.pantu.

Neatbalstīt

367.pants. Tiesu izpildītājs kā izpildiestāde

(1) Kā izpildiestāde tiesas nolēmumu piespiedu kārtā izpilda tiesu izpildītājs. Ja nepieicešams, tiesu izpildītājs kā palīgizpildiestādi pieaicina policiju vai citu iestādi.

(2) Tiesu izpildītājs pastāvīgi informē tiesu, kas nolēmumu pieņēmusi, un Tieslietu ministriju par tā izpildes gaitu.

 

356.pants. Tieslietu ministrijas uzdevumi tiesu nolēmumu administratīvajā lietā izpildē

(1) Pareizu un laikā veiktu tiesas nolēmumu izpildi kontrolē Tieslietu ministrija.

(2) Tieslietu ministrija ir augstākstāvoša iestāde attiecībā pret tiesu izpildītāju. Sūdzības par tiesu izpildītāja darbībām jāiesniedz Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijas tiesības un pienākumus tiesas nolēmumu administratīvajā lietā piespiedu izpildē regulē Ministru kabineta noteikumi.

542.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 356.pantu.

Neatbalstīt

368.pants. Tieslietu ministrijas uzdevumi administratīvajās lietās pieņemto tiesu nolēmumu izpildē

(1) Tieslietu ministrija kontrolē, vai tiesu nolēmumu izpilde tiek veikta pareizi un laikā.

(2) Tieslietu ministrija ir augstāka iestāde attiecībā pret tiesu izpildītāju. Sūdzības par tiesu izpildītāja darbībām iesniedzamas Tieslietu ministrijai.

(3) Tieslietu ministrijas tiesības un pienākumus administratīvajās lietās pieņemto tiesas nolēmumu piespiedu izpildē reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

357.pants. Vispārējie tiesas nolēmumu piespiedu izpildes priekšnoteikumi

(1) Tiesas spriedums administratīvā lietā ir izpildāms piespiedu kārtā, ja vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:

1) ir stājies likumīgā spēkā (šā likuma 241. pants) vai ja spriedumā ir noteikts, kas ir izpildāms nekavējoties un sprieduma izpilde nav pilnībā vai daļēji atlikta (šā likuma 242. līdz 244. pants);

2) līdz piespiedu izpildes sākumam nav izpildīts brīvprātīgi;

3) kopš tā stāšanās likumīgā spēkā nav pagājuši vairāk kā pieci gadi.

(2) Tiesas lēmums ir izpildāms piespiedu kārtā, ja vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:

1) ir stājies likumīgā spēkā;

2) līdz piespiedu izpildes sākumam nav izpildīts brīvprātīgi;

3) un kopš tā stāšanās spēkā nav pagājuši vairāk kā trīs gadi.

543.

 

544.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 357.pantu.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 357.pantā vārdu “likumīgā”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

369.pants. Tiesas nolēmumu piespiedu izpildes vispārējie priekšnoteikumi

(1) Tiesas spriedums administratīvajā lietā izpildāms piespiedu kārtā, ja tas vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:

1) ir stājies spēkā (254.pants) vai spriedumā noteikts, ka tas izpildāms nekavējoties un sprieduma izpilde nav pilnībā vai daļēji atlikta (255. - 257.pants);

2) līdz piespiedu izpildes sākumam nav izpildīts brīvprātīgi;

3) kopš tā stāšanās spēkā nav pagājuši vairāk kā pieci gadi.

(2) Tiesas lēmums izpildāms piespiedu kārtā, ja tas vienlaikus atbilst šādiem nosacījumiem:

1) ir stājies spēkā;

2) līdz piespiedu izpildes sākumam nav izpildīts brīvprātīgi;

3) kopš tā stāšanās spēkā nav pagājuši vairāk kā trīs gadi.

 

358.pants. Atbildība par tiesas nolēmumu izpildi

(1) Par tiesas sprieduma vai lēmuma izpildi ir atbildīga tiesa, kas attiecīgo spriedumu ir taisījusi vai lēmumu ir pieņēmusi. Administratīvo lietu tiesā slēdz tikai tad, ja tiesa konstatē, ka spriedums, kas stājies likumīgā spēkā, pilnā mērā ir izpildīts. Par to tiesa lietā izdara attiecīg u atzīmi.

(2) Tiesas nolēmumi administratīvā lietā ir izpildāmi obligāti. Pieteicējs var griezties pie tiesas, kas taisījusi spriedumu vai pieņēmusi lēmumu, ar motivētu lūgumu piespiedu izpildi atlikt, pārtraukt vai izbeigt. Tiesa pirms lēmuma pieņemšanas par šo lūgumu uzaicina iestādi, pret kuru izpilde ir jāvērš, noteiktā termiņā izteikt savu viedokli.

545.

 

546.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 358.pantu.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 358.panta pirmajā daļā vārdu “likumīgā”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

370.pants. Atbildība par tiesas nolēmumu izpildi

(1) Par tiesas sprieduma vai lēmuma izpildi ir atbildīga tiesa, kas ir taisījusi attiecīgo spriedumu vai pieņēmusi attiecīgo lēmumu. Administratīvo lietu tiesā slēdz tikai tad, ja tiesa konstatē, ka spriedums, kas stājies spēkā, ir pilnā mērā izpildīts. Par to tiesa lietā izdara attiecīgu atzīmi.

(2) Tiesas nolēmumi administratīvajā lietā izpildāmi obligāti. Pieteicējs var griezties tiesā, kas taisījusi spriedumu vai pieņēmusi lēmumu, ar motivētu lūgumu piespiedu izpildi atlikt, pārtraukt vai izbeigt. Tiesa pirms lēmuma pieņemšanas attiecībā uz šo lūgumu uzaicina iestādi, pret kuru jāvērš izpilde, noteiktā termiņā izteikt savu viedokli.

 

359.pants. Brīdinājums par tiesas nolēmumu piespiedu izpildi

(1) Par piespiedu izpildi iestāde, pret ko izpilde ir vērsta, vispirms ir rakstveida jābrīdina.

(2) Uz brīdinājumu attiecas šā likuma 63. pantā noteiktie spēkā stāšanās noteikumi.

(3) Brīdinājums satur:

1) norādi, uz kādu tiesas nolēmumu tas attiecas;

2) uzaicinājumu iestādei izpildīt nolēmumu brīvprātīgi;

3) norādi, ka gadījumā, ja nolēmums netiks izpildīts brīvprātīgi, tas var tikt izpildīts piespiedu kārtā;

4) norādi, ar kādu datumu var tikt sākta piespiedu izpilde;

5) norādi par piemērojamiem piespiedu līdzekļiem;

6) brīdinājuma izdošanas vietu, datumu un tiesas izpildītāja parakstu.

(4) Brīdinājums – ar pamatojumu, kas tas nesatur šī panta ceturtajā daļā minētās sastāvdaļas vai arī ka tiesas nolēmums jau ir izpildīts brīvprātīgi – septiņu dienu laikā ir pārsūdzams pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(5) Piespiedu izpilde var tikt veikta vienīgi atbilstoši brīdinājuma nosacījumiem. Ja tiesas izpildītājs vēlas mainīt piespiedu izpildes nosacījumus, it sevišķi mainīt piemērojamos piespiedu līdzekļus, tad jāizdod jauns brīdinājums.

547.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 359.pantu.

Neatbalstīt

371.pants. Brīdinājums par tiesas nolēmumu piespiedu izpildi

(1) Iestāde, pret kuru izpilde vērsta, par piespiedu izpildi, vispirms ir rakstveidā jābrīdina.

(2) Uz brīdinājumu attiecas šā likuma 68.pantā minētie spēkā stāšanās noteikumi.

(3) Brīdinājumā ietver:

1) norādi, uz kuru tiesas nolēmumu tas attiecas;

2) uzaicinājumu iestādei izpildīt nolēmumu brīvprātīgi;

3) norādi, ka gadījumā, ja nolēmums netiks izpildīts brīvprātīgi, tas var tikt izpildīts piespiedu kārtā;

4) norādi, ar kuru datumu var tikt sākta piespiedu izpilde;

5) norādi par piemērojamiem piespiedu līdzekļiem;

6) brīdinājuma izdošanas vietu, datumu un tiesas izpildītāja parakstu.

(4) Brīdinājumu – pamatojoties uz to, ka tajā nav ietvertas šā panta ceturtajā daļā minētās sastāvdaļas, vai arī uz to, ka tiesas nolēmums jau ir izpildīts brīvprātīgi, – septiņu dienu laikā var pārsūdzēt pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(5) Piespiedu izpildi drīkst veikt vienīgi atbilstoši brīdinājuma nosacījumiem. Ja tiesas izpildītājs vēlas mainīt piespiedu izpildes nosacījumus, it sevišķi piemērojamos piespiedu līdzekļus, jāizdod jauns brīdinājums.

 

360.pants. Brīdinājumā noteiktais termiņš

(1) Brīdinājumā jānosaka datums, kad var tikt sākta tiesas nolēmuma piespiedu izpilde, ja līdz tam laikam tas nebūs izpildīts brīvprātīgi. Piespiedu izpildes sākumu nevar nolikt pirms datuma, kad tiesas nolēmums stājas likumīgā spēkā, izņemot gadījumu, kad tajā ir noteikts, ka tas ir izpildāms nekavējoties.

(2) Ja brīdinājums stājas spēkā vēlāk kā septītajā dienā pirms datuma, kad nolēmums stājas likumīgā spēkā, tad brīdinājumā jāparedz vismaz septiņas dienas līdz datumam, kad var tikt sākta nolēmuma piespiedu izpilde.

548.

 

549.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 360.pantu.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 360.pantā vārdu “likumīgā”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

372.pants. Brīdinājumā noteiktais termiņš

(1) Brīdinājumā nosakāms datums, kad var tikt sākta tiesas nolēmuma piespiedu izpilde, ja līdz tam laikam tas nebūs izpildīts brīvprātīgi. Piespiedu izpildes sākumu nedrīkst nolikt pirms datuma, kad tiesas nolēmums stājas spēkā, izņemot gadījumu, kad tajā ir noteikts, ka tas izpildāms nekavējoties.

(2) Ja brīdinājums stājas spēkā vēlāk nekā septītajā dienā pirms datuma, kad nolēmums stājas spēkā, brīdinājumā jāparedz vismaz septiņas dienas līdz datumam, kad var tikt sākta nolēmuma piespiedu izpilde.

361.pants. Tiesas nolēmuma piespiedu izpildes līdzekļi

(1) Tiesas nolēmums pret iestādi piespiedu kārtā var tikt izpildīts ar surogātizpildes (šā likuma 362. pants) un piespiedu naudas (šā likuma 363. pants) palīdzību.

(2) Izpildiestāde, balstoties uz attiecīgiem lietderības apsvērumiem, izvēlas vienu no šiem piespiedu izpildes līdzekļiem, kombinē vai maina tos, līdz izpilde noved pie rezultāta.

550.

 

551.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 361.pantu.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 361.pantā vārdu “surogātizpildes” ar vārdu “aizvietotājizpildes”.

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

373.pants. Tiesas nolēmuma piespiedu izpildes līdzekļi

(1) Tiesas nolēmumu attiecībā uz iestādi piespiedu kārtā var izpildīt ar aizvietotājizpildes (375.pants) un piespiedu naudas (374.pants) palīdzību.

(2) Izpildiestāde, pamatojoties uz attiecīgiem lietderības apsvērumiem, izvēlas vienu no šiem piespiedu izpildes līdzekļiem, kombinē vai maina tos, līdz sasniedz rezultātu.

 

362.pants. Surogātizpilde pret iestādi

(1) Ja tiesas nolēmums uzliek iestādei pienākumu izdarīt noteiktu darbību, ko faktiski vai tiesiski var izdarīt arī cita persona, tad tas var tikt izpildīts ar surogātizpildes palīdzību. Tādā gadījumā izpildiestāde šo darbību veic pati, vai uzdod to veikt citai fiziskai vai juridiskai personai.

(2) Izmaksas par surogātizpildi tiek uzliktas iestādei.

(3) Izvēloties surogātizpildes veidu un tā konkrēto izpausmes formu, izpildiestāde izvēlas to veidu un tā konkrēto izpausmes formu, kas ir visefektīvākais un iestādei sagādā vismazākās izmaksas.

552.

 

553.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 362.pantu.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 362.pantā vārdu “surogātizpilde” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “aizvietotājizpilde” (attiecīgā locījumā).

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

374.pants. Pret iestādi vērsta aizvietotājzpilde

(1) Ja tiesas nolēmums uzliek iestādei pienākumu izpildīt noteiktu darbību, ko faktiski vai tiesiski var izpildīt arī cita persona, to var izpildīt ar aizvietotājizpildes palīdzību. Tādā gadījumā izpildiestāde šo darbību izpilda pati vai uzdod to izpildīt citai fiziskajai vai juridiskajai personai.

(2) Izmaksas par aizvietotājtizpildi uzliek iestādei.

(3) Izvēloties aizvietotājizpildes veidu un tā konkrēto izpausmes formu, izpildiestāde izraugās visefektīvāko veidu un tā konkrēto izpausmes formu, kas rada iestādei vismazākās izmaksas.

363.pants. Piespiedu nauda pret iestādi (amatpersonu)

(1) Ja tiesas nolēmums uzliek iestādei pienākumu izdarīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības, tad iestādei (tās vadītājam vai citai amatpersonai) var uzlikt piespiedu naudu.

(2) Piespiedu nauda var tikt uzlikta atkārtoti, līdz iestāde (tās vadītājs vai cita amatpersona) izdara vai pārtrauc attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu nauda var tikt uzlikta ne agrāk kā septiņas dienas pēc iepriekšējās reizes, ja iestāde (tās vadītājs vai cita amatpersona) šo septiņu dienu laikā joprojām nav izdarījusi vai pārtraukusi attiecīgo darbību.

(3) Minimālā piespiedu nauda ir 100 lati, bet maksimālā – 1000 latu. Nosakot piespiedu naudas apmēru, izpildiestāde ievēro samērīguma principu (šā likuma 59. panta trešā daļa), it sevišķi ņemot vērā pieteicēja intereses un valsts un sabiedrības intereses.

(4) Piespiedu nauda tiek uzlikta ar izpildiestādes rīkojumu. Rīkojums satur:

1) izpildiestādes nosaukumu, kas izdevusi rīkojumu par piespiedu naudu;

2) norādi, kāds tiesas nolēmums izpildāms;

3) norādi par brīdinājuma izteikšanu;

4) datumu, kad izpildāmais tiesas nolēmums ir stājies likumīgā spēkā;

5) datumu, kad brīdinājums ir stājies spēkā;

6) norādi, ka tiesas nolēmums līdz šim nav izpildīts brīvprātīgi;

7) piespiedu naudas summu;

8) norādi uz bankas kontu, kurā piespiedu nauda iemaksājama;

9) rīkojuma par piespiedu naudu izdošanas vietu, datumu un amatpersonas parakstu.

(5) Uz rīkojumu par piespiedu naudu attiecas šā likuma 63. pantā noteiktie spēkā stāšanās noteikumi.

(6) Rīkojums par piespiedu naudas uzlikšanu – ar pamatojumu, kas tas nesatur šī panta piektajā daļā minētās sastāvdaļas, ka tiesas nolēmums jau ir izpildīts brīvprātīgi, vai ka piespiedu naudas summa saskaņā ar šī panta trešās daļas otro teikumu nav samērīga – septiņu dienu laikā ir pārsūdzams pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(7) Rīkojums par piespiedu naudu var tikt izpildīts piespiedu kārtā pēc tiem pašiem noteikumiem, kādi ir uz naudas maksājuma vērsta tiesas nolēmuma piespiedu izpildei (šā likuma 366. pants).

554.

 

555.

 

 

556.

 

 

557.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 363.pantu.

/Deputāts I.Burvis/

Aizstāt terminu “piespiedu nauda” ar terminu “naudas sods”.

/Deputāts I.Burvis/

363.panta pirmo daļu papildināt ar palīgteikumu ".., ja iestāde pienākumu vai darbģbu nepilda".

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 363.panta ceturtās daļas 4.punktā vārdu “likumīgā”.

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

375.pants. Iestādei (amatpersonai) uzliktā piespiedu nauda

(1) Ja tiesas nolēmums uzliek iestādei pienākumu izpildīt noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības, un iestāde šo pienākumu nepilda, iestādei (tās vadītājam vai citai amatpersonai) var uzlikt piespiedu naudu.

(2) Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz iestāde (tās vadītājs vai cita amatpersona) izpilda vai pārtrauc attiecīgo darbību. Atkārtoti piespiedu naudu var uzlikt ne agrāk kā septiņas dienas pēc iepriekšējās reizes, ja iestāde (tās vadītājs vai cita amatpersona) šo septiņu dienu laikā joprojām nav izpildījusi vai nav pārtraukusi attiecīgo darbību.

(3) Minimālā piespiedu nauda ir 100 latu, bet maksimālā – 1000 latu. Nosakot piespiedu naudas apmēru, izpildiestāde ievēro samērīguma principu (64.panta 3.punkts), it sevišķi ņemot vērā pieteicēja intereses un valsts un sabiedrības intereses.

(4) Piespiedu naudu uzliek ar izpildiestādes rīkojumu. Rīkojumā ietver:

1) tās izpildiestādes nosaukumu, kas izdevusi rīkojumu par piespiedu naudu;

2) norādi, kurš tiesas nolēmums izpildāms;

3) norādi par brīdinājuma izteikšanu;

4) datumu, kad izpildāmais tiesas nolēmums stājies spēkā;

5) datumu, kad brīdinājums stājies spēkā;

6) norādi, ka tiesas nolēmums līdz šim nav izpildīts brīvprātīgi;

7) piespiedu naudas summu;

8) norādi uz bankas kontu, kurā piespiedu nauda iemaksājama;

9) rīkojuma par piespiedu naudu izdošanas vietu, datumu un amatpersonas parakstu.

(5) Uz rīkojumu par piespiedu naudu attiecas šā likuma 68.pantā noteiktie spēkā stāšanās noteikumi.

(6) Rīkojumu par piespiedu naudas uzlikšanu – pamatojoties, ka tajā nav ietvertas šā panta piektajā daļā minētās sastāvdaļas, ka tiesas nolēmums jau izpildīts brīvprātīgi, vai uz to, ka piespiedu naudas summa saskaņā ar šā panta trešās daļas otro teikumu nav samērīga, – septiņu dienu laikā var pārsūdzēt pirmās instances tiesā. Pirmās instances tiesas lēmums ir galīgs.

(7) Rīkojumu par piespiedu naudu var izpildīt piespiedu kārtā atbilstoši tiem pašiem noteikumiem, kādi ir uz naudas maksājuma vērsta tiesas nolēmuma piespiedu izpildei (378.pants).

364.pants. Tiesas nolēmuma piespiedu izpildes izmaksas

(1) Izmaksas par tiesas nolēmuma piespiedu izpildi uzliekamas iestādei.

(2) Tiesu izpildītāja sastādīto aprēķinu par administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksām var pārsūdzēt tiesā pēc iestādes atrašanās vietas. Par šo tiesas lēmumu var iesniegt blakussūdzību.

     

376.pants. Tiesas nolēmuma piespiedu izpildes izmaksas

(1) Izmaksas par tiesas nolēmuma piespiedu izpildi uzliekamas iestādei.

(2) Tiesu izpildītāja sastādīto aprēķinu par administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksām var pārsūdzēt tiesā pēc iestādes atrašanās vietas. Par šo tiesas lēmumu var iesniegt blakussūdzību.

41.nodaļa

Atsevišķu nolēmumu veidu administratīvā lietā piespiedu izpilde

558.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 41.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Tiesas nolēmumu izpilde administratīvajās lietās”.

Neatbalstīt

42.nodaļa

Administratīvajā lietā pieņemtu atsevišķu nolēmumu piespiedu izpilde

 

 

559.

/Juridiskais birojs/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 365. un 366.pantu šādā redakcijā:

“365.pants. Tiesas spriedumu un lēmumu izpildes kārtība

(1) Tiesas spriedumi un lēmumi administratīvajās lietās izpildāmi pēc to stāšanās likumīgā spēkā, ja likums nenosaka citādi.

(2) Sprieduma vai lēmuma norakstu tiesa nosūta atbildētājam ar norādījumu 15 dienu laikā sniegt atbildi par tā izpildīšanu.

366.pants. Tiesas spriedumu un lēmumu piespiedu izpilde

“(1) Ja atbildētājs 365.pantā norādītajā termiņā nav paziņojis par tiesas nolēmuma izpildi, saskaņā ar kuru iestādei jāizmaksā nauda vai jāizpilda noteiktas darbības, pēc pieteicēja lūguma tiesa izraksta un izsniedz viņam izpildu rakstu

(2) Izpildu rakstā norādāmas ziņas, kas minētas Civilprocesa likuma 543.pantā, kā arī iestādes nosaukums un atrašanās vieta.

(3) Izpildu rakstu var iesniegt piespiedu izpildei tiesu izpildītājam pēc atbildētāja atrašanās vietas. Iesniedzējs ir atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

(4) Tiesas nolēmums izpildāms Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.”;

attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

Neatbalstīt

 

 

365.pants. Uz administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai akta atcelšanu vērsta sprieduma sekas

(1) Sekas spriedumam, kas ir vērsts uz administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai atcelšanu, iestājas automātiski ar brīdi, kad spriedums stājas likumīgā spēkā.

(2) Neviens, it sevišķi iestāde, kas apstrīdēto administratīvo aktu bija izdevusi, nav tiesīgs rīkoties uz šī atceltā vai par spēkā neesošu atzītā administratīvā akta pamata.

560.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

561.

/Juridiskais birojs/

Izteikt līdzšinējo 365.pantu kā 367.pantu ar šādu nosaukumu: “Tiesas spriedumi, kuri nav pildāmi piespiedu kārtā” un papildināt šo pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Administratīvais akts vai iestādes faktiskā rīcība, kas ir pretēji tiesas nolēmumam, ar kuru aizliegts iestādei izdot noteikta satura administratīvu aktu vai realizēt faktisku rīcību, nav spēkā un nav saistošs adresātam.

(4) Administratīvais akts vai iestādes lēmums, kas izdots vai pieņemts pretēji tiesas spriedumam, kas ir vērsts uz konkrētu publisko tiesību attiecību pastāvēšanas, nepastāvēšanas vai tiesisko attiecību satura konstatēšanu, nav spēkā.

(5) Ja iestāde ir rīkojusies pretēji šā panta pirmajā, trešajā vai ceturtajā daļā minētajam spriedumam, pēc pieteicēja iesnieguma tiesa var uzlikt iestādei naudas sodu līdz 1000 latiem.”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt365.panta pirmajā daļā vārdu “likumīgā”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

377.pants. Uz administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai akta atcelšanu vērsta sprieduma sekas

(1) Sekas spriedumam, kas ir vērsts uz administratīvā akta atzīšanu par spēkā neesošu vai atcelšanu, rodas automātiski ar brīdi, kad spriedums stājas spēkā.

(2) Neviens, it sevišķi iestāde, kas apstrīdēto administratīvo aktu bija izdevusi, nav tiesīgs rīkoties uz šā atceltā vai par spēkā neesošu atzītā administratīvā akta pamata.

 

366.pants. Uz naudas maksājumu vērsta tiesas nolēmuma piespiedu izpilde pret iestādi

(1) Ja iestāde, kurai tiesas nolēmums uzliek pienākumu veikt noteiktu naudas maksājumu, ir publisko tiesību subjekts, tad izpilde tiek vērsta:

1) pret Latvijas Republikas budžetu, ja attiecīgā iestāde tiek finansēta no Latvijas Republikas budžeta;

2) pret pašvaldības budžetu, ja attiecīgā iestāde tiek finansēta no pašvaldības budžeta;

3) pret citas publisko tiesību institūcijas budžetu, ja iestāde tiek finansēta no šīs institūcijas patstāvīgā budžeta, kurš neietilpst Latvijas Republikas vai pašvaldības budžetā;

4) pret iestādes pašas budžetu, ja iestādei ir savs patstāvīgs budžets, kas neietilpst Latvijas Republikas vai pašvaldības budžetā.

(2) Ja iestāde tiek finansēta no dažādiem budžetiem, tad izpilde tiek vērsta pret to šī panta otrajā daļā minēto budžetu, no kā iestāde tiek finansēta visvairāk, bet vienāda finansējuma gadījumā – pret visiem attiecīgajiem budžetiem.

(3) Ja iestāde, kurai tiesas nolēmums uzliek pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, ir privāto tiesību subjekts, tad izpilde tiek vērsta pret tā šī panta otrajā daļā minēto publisko tiesību subjekta budžetu, pie kā pieder institūcija, kas konkrētajā gadījumā šai iestādei ir piešķīrusi publiskas varas pilnvaras pārvaldes jomā.

(4) Izpildiestādes pieeju šī panta otrajā un trešajā daļā norādīto budžetu līdzekļiem regulē īpašs likums.

562.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 366.pantu.

Neatbalstīt

378.pants. Uz naudas maksājumu vērsta tiesas nolēmuma piespiedu izpilde pret iestādi

(1) Ja iestāde, kurai tiesas nolēmums uzliek pienākumu veikt noteiktu naudas maksājumu, ir publisko tiesību subjekts, izpilde tiek vērsta:

1) pret Latvijas Republikas budžetu, ja attiecīgā iestāde tiek finansēta no Latvijas Republikas budžeta;

2) pret pašvaldības budžetu, ja attiecīgā iestāde tiek finansēta no pašvaldības budžeta;

3) pret citas publisko tiesību institūcijas budžetu, ja iestāde tiek finansēta no šīs institūcijas patstāvīgā budžeta, kurš neietilpst Latvijas Republikas vai pašvaldības budžetā;

4) pret iestādes pašas budžetu, ja tai ir savs patstāvīgs budžets, kas neietilpst Latvijas Republikas vai pašvaldības budžetā.

(2) Ja iestāde tiek finansēta no dažādiem budžetiem, izpilde tiek vērsta pret to šā panta otrajā daļā minēto budžetu, no kura iestāde tiek finansēta visvairāk, bet vienāda finansējuma gadījumā – pret visiem attiecīgajiem budžetiem.

(3) Ja iestāde, kurai tiesas nolēmums uzliek pienākumu samaksāt noteiktu naudas summu, ir privāto tiesību subjekts, izpilde tiek vērsta pret tā šā panta otrajā daļā minēto publisko tiesību subjekta budžetu, pie kura pieder institūcija, kas konkrētajā gadījumā šai iestādei piešķīrusi publiskas varas pilnvaras pārvaldes jomā.

(4) Izpildiestādes pieeju šā panta otrajā un trešajā daļā minēto budžetu līdzekļiem regulē īpašs likums.

367.pants. Sprieduma par administratīva akta izdošanu piespiedu izpilde

(1) Spriedums, kas ir vērsts uz administratīvā akta izdošanu, tiek izpildīts piespiedu kārtā, ja iestāde to tiesas spriedumā noteiktajā termiņā nav izdevusi.

(2) Spriedums tiek izpildīts, piemērojot piespiedu naudu pret iestādi (tās vadītāju vai citu amatpersonu).

563.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 367. - 370.pantu.

Neatbalstīt

379.pants. Sprieduma par administratīvā akta izdošanu piespiedu izpilde

(1) Spriedums, kas vērsts uz administratīvā akta izdošanu, tiek izpildīts piespiedu kārtā, ja iestāde to tiesas spriedumā noteiktajā termiņā nav izdevusi.

(2) Spriedums tiek izpildīts, piemērojot pret iestādi (tās vadītāju vai citu amatpersonu) piespiedu naudu.

368.pants. Tiesas nolēmuma par faktisku rīcību piespiedu izpilde

(1) Spriedums, kas ir vērsts uz iestādes faktisku rīcību, tiek izpildīts piespiedu kārtā, ja iestāde tiesas nolēmumā noteiktajā termiņā nav veikusi šajā nolēmumā noteiktās konkrētās darbības.

(2) Spriedums tiek izpildīts, piemērojot piespiedu naudu pret iestādi (tās vadītāju vai citu amatpersonu).

     

380.pants. Tiesas nolēmuma par faktisko rīcību piespiedu izpilde

(1) Spriedums, kas vērsts uz iestādes faktisko rīcību, tiek izpildīts piespiedu kārtā, ja iestāde tiesas nolēmumā noteiktajā termiņā nav izpildījusi šajā nolēmumā noteiktās konkrētās darbības.

(2) Spriedums tiek izpildīts, piemērojot pret iestādi (tās vadītāju vai citu amatpersonu) piespiedu naudu.

 

369.pants. Tiesas nolēmuma par rīcības aizliegumu piespiedu izpilde

(1) Tiesas nolēmums, kas ir vērsts uz aizliegumu iestādei izdot noteikta satura administratīvu aktu vai realizēt noteiktu faktisku rīcību, tiek izpildīts piespiedu kārtā, ja iestāde rīkojas pretēji tiesas nolēmumam. Šajā gadījumā uz piespiedu izpildi neattiecas šā likuma 357. panta pirmās daļas 3. punkts un otrās daļas 3. punkts.

(2) Spriedums tiek izpildīts, piemērojot piespiedu naudu pret iestādi (tās vadītāju vai citu amatpersonu).

(3) Administratīvais akts vai iestādes lēmums, kurš izdots vai pieņemts pretēji tiesas nolēmumam, ir spēkā neesošs.

     

381.pants. Tiesas nolēmuma par rīcības aizliegumu piespiedu izpilde

(1) Tiesas nolēmums, kas vērsts uz aizliegumu iestādei izdot noteikta satura administratīvo aktu vai realizēt noteiktu faktisko rīcību, tiek izpildīts piespiedu kārtā, ja iestāde rīkojas pretēji tiesas nolēmumam. Šajā gadījumā uz piespiedu izpildi neattiecas šā likuma 369.panta pirmās daļas 3.punkts un otrās daļas 3.punkts.

(2) Spriedums tiek izpildīts, piemērojot pret iestādi (tās vadītāju vai citu amatpersonu) piespiedu naudu.

(3) Administratīvais akts vai iestādes lēmums, kas izdots vai pieņemts pretēji tiesas nolēmumam, ir spēkā neesošs.

370.pants. Tiesas sprieduma par konkrētu publisko tiesību attiecību pastāvēšanas, nepastāvēšanas vai to satura konstatēšanu piespiedu izpilde

(1) Tiesas spriedums, kas ir vērsts uz konkrētu publisko tiesību attiecību pastāvēšanas, nepastāvēšanas vai to satura konstatēšanu, tiek izpildīts piespiedu kārtā, ja iestāde rīkojas pretēji tiesas nolēmumam. Šajā gadījumā uz piespiedu izpildi neattiecas šā likuma 357. panta pirmās daļas 3. punkts.

(2) Tiesas nolēmums tiek izpildīts, piemērojot piespiedu naudu pret iestādi (tās vadītāju vai citu amatpersonu).

(3) Administratīvais akts vai iestādes lēmums, kurš izdots vai pieņemts pretēji tiesas nolēmumam, ir spēkā neesošs.

     

382.pants. Tiesas sprieduma par konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanas, nepastāvēšanas vai to satura konstatēšanu piespiedu izpilde

(1) Tiesas spriedums, kas vērsts uz konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanas, nepastāvēšanas vai to satura konstatēšanu, tiek izpildīts piespiedu kārtā, ja iestāde rīkojas pretēji tiesas nolēmumam. Šajā gadījumā uz piespiedu izpildi neattiecas šā likuma 369. panta pirmās daļas 3.punkts.

(2) Tiesas nolēmums tiek izpildīts, piemērojot pret iestādi (tās vadītāju vai citu amatpersonu) piespiedu naudu.

(3) Administratīvais akts vai iestādes lēmums, kas izdots vai pieņemts pretēji tiesas nolēmumam, ir spēkā neesošs.

 

564.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

565.

/Tieslietu ministrija/

Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1.Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1)Latvijas Civilprocesa kodeksa divdesmit otrā, divdesmit trešā, divdesmit trešā-A, divdesmit ceturtā, divdesmit ceturtā-A un divdesmit piektā nodaļa;

2)likums “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.);

3)Informācijas atklātības likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.);

2.Ministru kabinetam nodrošināt Administratīvā procesa likuma ieviešanai nepieciešamo līdzekļu plānošanu budžetā.

3.Ministru kabinetam līdz šā likuma spēkā stāšanās iesniegt Saeimā nepieciešamos grozījumus citos likumos, kas regulē administratīvo procesu.

4.Ja šā likuma spēkā stāšanās dienā Administratīvā procesa likumā noteiktie procesuālie termiņi nav notecējuši un šis likums nosaka ilgāku termiņu, piemērojams, ilgākais termiņš, ieskaitot notecējušo laiku.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.javārī.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šā likuma spēkā stāšanās laiku un kārtību nosaka ar īpašu likumu.”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

Šā likuma spēkā stāšanās laiku un kārtību nosaka ar īpašu likumu.