Likumprojekta

 

 

Likumprojekta

“Par nekustamo īpašumu nodošanu Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei”

ANOTĀCIJA

 

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Latvijas valsts neatkarības atjaunošana ir nesaraujami saistīta ar Latvijas Tautas frontes vēstuli. Vētrainais, sarežģītais un skaistais neatkarības atjaunošanas laiks ar LTF un mūsu katra darbu tajā nedrīkst tikt nodots aizmirstībai. Tādēļ ir vajadzīgs un tiek veidots Tautas frontes muzejs.

Ēkā Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15, kurā darbojās LTF vadība un laikraksts “Atmoda”, un kura ir saglabāta nemainīta kopš Atmodas laika, ir risinājušies daudzi vēsturiski notikumi. Kā tautas, tā daudzu redzamu ārzemju sabiedrisko un politisko darbinieku atmiņā šī ēka nesaraujami saistās ar Latvijas Tautas fronti un valsts neatkarības atjaunošanu. Tajā joprojām atrodas LTF arhīvi. Tādējādi šī ēka arī nākotnē ir vispiemērotākā Tautas frontes muzeja izvietošanai. Pašlaik šī ēka atrodas Valsts Nekustamā īpašuma aģentūras bilancē un tiek plānota pārdot izsolē.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Pieņemot likumu par ēkas nodošanu LTF muzeja izveidei, tiktu izlemts jautājums par šīs ēkas vēsturisko statusu un ēka tiktu saglabāta muzeja vajadzībām.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Saskaņā ar LR Muzeja likumu paredzamais LTF muzeja statuss - sabiedriskais muzejs (analoģiski Okupācijas muzejam), kura pamatfinansējums tiks nodrošināts no privātiem ziedojumiem. Pēc sabiedriskā muzeja akreditācijas likumā noteiktā kārtībā, var tikt iesniegts lūgums par valsts dotāciju no muzeju atbalstam valsts budžetā paredzētiem līdzekļiem.

 

 

 

 

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums neizsauc nepieciešamību izdarīt izmaiņas spēkā esošo tiesību normu sistēmā.

Nepieciešama ēkas Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15 nodošana no Valsts Nekustamā īpašuma aģentūras bilances Latvijas Tautas frontes muzeja sabiedrības padomes bilancē.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta atbilstoši Latvijas Tautas frontes muzeja sabiedriskās padomes statūtiem (dibināšanas datums - 1998. gada 23. februāris; reģ. Nr. 000803314). Ja Latvijas Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome izbeidz pastāvēt, nekustamais īpašums Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15 Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nododams Kultūras ministrijai.

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš