Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 3. lasījumam

Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (reģ. nr. 30)

Likuma “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” attiecīgo pantu redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok.nr. 167)

 

Nr

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotais likumprojekts 3. lasījumam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.;1996, 1. nr. ;1997, 23. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

 

   

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.;1996, 1. nr. ;1997, 23. nr.) šādus grozījumus:

3. pants. Valsts un pašvaldību palīdzības subjekti

Šā likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteikto valsts un pašvaldību palīdzību var saņemt Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes), repatrianti, kā arī ārvalstnieki un bezvalstnieki, kas dzīvo un ir pastāvīgi pierakstīti Latvijas Republikā (izņemot personas, kam saskaņā ar likumdošanas aktiem ir tiesības uz termiņuzturēšanās atļauju) vai kam ir pastāvīgas uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā.

1. Izteikt 3. panta tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteikto valsts un pašvaldību palīdzību var saņemt Latvijā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes), personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un bezvalstnieki, kā arī repatrianti.”

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts Dz. Kudums

Izteikt 3. panta tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteikto valsts un pašvaldību palīdzību var saņemt Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes), repatrianti, kā arī Latvijā pastāvīgi dzīvojošās personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības “ ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņu pasi, un bezvalstnieki.”

 

Noraidīts

 

 

1. Izteikt 3. panta tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteikto valsts un pašvaldību palīdzību var saņemt Latvijā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes), personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, un bezvalstnieki, kā arī repatrianti.”

13. pants. Dzīvokļa neatliekama izīrēšana

Par tādām personām (ģimenēm), kuras valstij un pašvaldībām neatliekami jānodrošina ar īres dzīvokļiem, jāuzskata:

1) personas(ģimenes), kuru aizņemtā dzīvojamā māja, dzīvoklis vai dzīvojamā telpa ir kļuvusi nederīga apdzīvošanai stihiskas nelaimes gadījumā vai, ja ēku konstrukcijas ir avārijas stāvoklī;

2) personas(ģimenes), kuras izliekamas no atsavināmām mājām saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 15. septembra likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts un sabiedriskajām vajadzībām”;

.........................................................

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku aizgādnības un tika audzināti bērnu iestādē vai pie aizbildņa (aizgādņa), pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu iestādē vai pie aizbildņa (aizgādņa), kā arī tad, kad viņi beiguši mācības mācību iestādē, vai pēc obligātā valsts dienesta beigšanās, ja viņiem nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

4) politiski represētās, kā arī nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas, ja tām nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā un tām nav citas dzīvojamās telpas;

5) personas, kuras pēc soda izciešanas atgriežas no ieslodzījuma vietām, ja tās pirms notiesāšanas dzīvojušas un bijušas pastāvīgi pierakstītas attiecīgās pašvaldības teritorijā un ja tām likumā noteiktajā kārtībā nav saglabāta agrāk aizņemtā dzīvojamā telpa;

6) repatrianti, kuri pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un kuriem ir tiesības uz dzīvojamo telpu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātām kvotām, kas izstrādātas pēc pašvaldību priekšlikuma;

7) personas (ģimenes), kuras, pamatojoies uz tiesas spriedumu, izliekamas no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 29. panta pirmās daļas 5. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 13. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) repatrianti;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labklājības ministrs V. Makarovs

Izteikt 13. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai pie aizbildņa, - pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās minētajā iestādē vai pie aizbildņa, kā arī tad, kad viņi beiguši mācības mācību iestādē, vai pēc obligātā valsts dienesta beigšanās, ja viņiem nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 13. panta 3. punktā vārdus “mācību iestādē” ar vārdiem “izglītības iestādē” un izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā

“2. Izteikt 13. panta 3. un 6. punktu šādā redakcijā:

“3) bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās minētajā iestādē vai pie aizbildņa, kā arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, vai pēc obligātā valsts dienesta beigšanās, ja viņiem nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

6) repatrianti;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

precizētā redakcijā,

/skat.lik.pr

2. pantu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 13. panta 3. un 6. punktu šādā redakcijā:

“3) bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās minētajā iestādē vai pie aizbildņa, kā arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, vai pēc obligātā valsts dienesta beigšanās, ja viņiem nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;”

“6) repatrianti;”.

15.pants. Dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu pabalsta maksāšanas kārtība

Dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu pabalstu valdības noteiktajā apmērā izmaksā valsts vai pašvaldības tām personām (ģimenēm), kuras pierādījušas, ka tās atbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.

Kārtību, kādā personām (ģimenēm) jāpierāda sava atbilstība maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam, nosaka valdība.

 

 

 

4.

Labklājības ministrs V. Makarovs

Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants. Pabalsts izdevumu segšanai par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem

Pabalstu izdevumu segšanai par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem personām piešķir saskaņā ar likumu “Par sociālo palīdzību”.

 

Pieņemts, likumpro-

jekts papildināts ar jaunu pantu

3. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants. Pabalsts izdevumu segšanai par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem

Pabalstu izdevumu segšanai par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem personām piešķir saskaņā ar likumu “Par sociālo palīdzību”.

16.pants. Tiesību zaudēšana saņemt dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu pabalstu

Ja persona (ģimene) vairs neatbilst maznodrošinātas personas (ģimenes) kritērijiem, kas noteikti šā likuma 9. pantā, tā zaudē tiesības saņemt dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu pabalstu.

 

 

 

 

5.

Labklājības ministrs V. Makarovs

Izslēgt 16. pantu.

 

 

Pieņemts, likumpro-

jekts papildināts ar jaunu pantu

 

 

4. Izslēgt 16. pantu.

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns

 

Likumprojekts 3. lasījumam

 

 

Grozījumi likumā

“Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 20./21.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.;1996, 1. nr. ;1997, 23. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. panta tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteikto valsts un pašvaldību palīdzību var saņemt Latvijā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes), personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, un bezvalstnieki, kā arī repatrianti.”

2. Izteikt 13. panta 3. un 6. punktu šādā redakcijā:

“3) bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuri audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē vai pie aizbildņa, pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās minētajā iestādē vai pie aizbildņa, kā arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, vai pēc obligātā valsts dienesta beigšanās, ja viņiem nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;”

“6) repatrianti;”.

3. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

“15. pants. Pabalsts izdevumu segšanai par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem

Pabalstu izdevumu segšanai par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem personām piešķir saskaņā ar likumu “Par sociālo palīdzību”.

4. Izslēgt 16. pantu.