Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (reģ. nr. 30)

Likuma “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” attiecīgo pantu redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok.nr.60)

Nr

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotais likumprojekts 2. lasījumam

 

Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.;1996, 1. nr. ;1997, 23. nr.) grozījumu un

1.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu un ievaddaļu precizētā redakcijā.

Pieņemts

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.;1996, 1. nr. ;1997, 23. nr.) šādus grozījumus:

3. pants. Valsts un pašvaldību palīdzības subjekti

Šā likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteikto valsts un pašvaldību palīdzību var saņemt Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes), repatrianti, kā arī ārvalstnieki un bezvalstnieki, kas dzīvo un ir pastāvīgi pierakstīti Latvijas Republikā (izņemot personas, kam saskaņā ar likumdošanas aktiem ir tiesības uz termiņuzturēšanās atļauju) vai kam ir pastāvīgas uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti M. Mitrafonovs,

J. Sokolovskis, B. Cilevičs

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteikto valsts un pašvaldību palīdzību var saņemt Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes), personas, kuras ir likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības “ subjekti, repatrianti, kā arī ārvalstnieki un bezvalstnieki, kam ir pastāvīgas uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā.”

 

 

Pieņemts

precizētā

redakcijā

 
   

 

 

3.

Atbildīgā komisija

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteikto valsts un pašvaldību palīdzību var saņemt Latvijā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes), personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un bezvalstnieki, kā arī repatrianti.”

 

 

Pieņemts

1. Izteikt 3. panta tekstu šādā redakcijā:

“Šā likuma 2. panta 1. un 2. punktā noteikto valsts un pašvaldību palīdzību var saņemt Latvijā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas Republikas pilsoņi (viņu ģimenes), personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un bezvalstnieki, kā arī repatrianti.”

13. pants. Dzīvokļa neatliekama izīrēšana

Par tādām personām (ģimenēm), kuras valstij un pašvaldībām neatliekami jānodrošina ar īres dzīvokļiem, jāuzskata:

1)personas(ģimenes), kuru aizņemtā dzīvojamā māja, dzīvoklis vai dzīvojamā telpa ir kļuvusi nederīga apdzīvošanai stihiskas nelaimes gadījumā vai, ja ēku konstrukcijas ir avārijas stāvoklī;

2) personas(ģimenes), kuras izliekamas no atsavināmām mājām saskaņā ar Latvijas Republikas 1992. gada 15. septembra likumu “Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts un sabiedriskajām vajadzībām”;

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku aizgādnības un tika audzināti bērnu iestādē vai pie aizbildņa (aizgādņa), pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu iestādē vai pie aizbildņa (aizgādņa), kā arī tad, kad viņi beiguši mācības mācību iestādē, vai pēc obligātā valsts dienesta beigšanās, ja viņiem nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

4) politiski represētās, kā arī nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas, ja tām nav iespējams iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā un tām nav citas dzīvojamās telpas;

5) personas, kuras pēc soda izciešanas atgriežas no ieslodzījuma vietām, ja tās pirms notiesāšanas dzīvojušas un bijušas pastāvīgi pierakstītas attiecīgās pašvaldības teritorijā un ja tām likumā noteiktajā kārtībā nav saglabāta agrāk aizņemtā dzīvojamā telpa;

6) repatrianti, kuri pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un kuriem ir tiesības uz dzīvojamo telpu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātām kvotām, kas izstrādātas pēc pašvaldību priekšlikuma;

7) personas (ģimenes), kuras, pamatojoies uz tiesas spriedumu, izliekamas no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 29. panta pirmās daļas 5. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 13. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) repatrianti;”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 13. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) repatrianti;”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns