Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3. lasījumam

Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” (reģ. nr. 29)

Likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” attiecīgo pantu redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok. nr. 448 )

Nr.

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas 3. lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”

Izdarīt likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2/, 16./17., 20./21., 34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995,10. nr.; 1997, 23.nr.;1998, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”

Izdarīt likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2, 16./17., 20./21., 34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995,10. nr.; 1997, 23.nr.;1998, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Sabiedriskās organizācijas jēdziens

Sabiedrisko organizāciju var dibināt desmit vai vairākas personas, savstarpēji apvienojoties, lai kopīgā darbībā un uz līdztiesības pamatiem likumu un statūtu ietvaros sasniegtu mērķi, kuram nav peļņas iegūšanas nolūka un rakstura.

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Sabiedriskās organizācijas jēdziens

Sabiedriska organizācija ir vairāku fizisku vai juridisku personu apvienošanās, lai kopīgā darbībā un uz līdztiesības pamatiem likumā un statūtos noteiktajā kārtībā sasniegtu mērķi.

1.

 

 

 

 

 

2.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 1.pantā vārdu “apvienošanās” ar vārdiem “apvienība, kurā šo personu apvienošanās notiek šajā likumā noteiktajā kārtībā”.

Atbildīgā komisija

1. Izteikt 1. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, vairākas fiziskās vai juridiskās personas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata šajā likumā noteiktajā kārtībā izveidojot kopīgu vadības institūciju, var nodibināt sabiedrisku organizāciju.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Sabiedriskās organizācijas jēdziens

“Lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, vairākas fiziskās vai juridiskās personas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata, šajā likumā noteiktajā kārtībā izveidojot kopīgu vadības institūciju, var nodibināt sabiedrisku organizāciju.

 

Sabiedriskās organizācijas mērķim nedrīkst būt peļņas gūšanas, kā arī saimnieciskās darbības nolūka un rakstura.

3.

 

 

 

 

 

4.

Deputāti I. Birzniece, G. Dambergs

Izslēgt 1. panta otrajā daļā vārdus “kā arī saimnieciskās darbības”.

.........................................................

Juridiskais birojs

Izteikt 1. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas mērķim nedrīkst būt peļņas gūšanas vai saimnieciskās darbības nolūka un rakstura, kā arī tas nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem.”

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

Sabiedriskās organizācijas mērķim nedrīkst būt peļņas gūšanas, kā arī saimnieciskās darbības nolūks un raksturs.

 

 

5.

Juridiskā komisija

Papildināt 1.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas mērķi un darbība nedrīkst būt pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.”

Līdzšinējo 1.panta trešo daļu uzskatīt attiecīgi par panta ceturto daļu.

 

 

 

Noraidīt

Ja tas nav aizliegts ar likumu, sabiedriskajās organizācijās var apvienoties arī juridiskās personas. Šādā gadījumā vienā sabiedriskajā organizācijā par biedriem var būt kā fiziskās, tā juridiskās personas. Valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas (iestādes) sabiedriskajās organizācijās var apvienoties tikai gadījumos, kas paredzēti likumos vai uz to pamata pieņemtajos normatīvajos aktos. Valsts uzņēmumi sabiedriskajās organizācijās apvienojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, bet pašvaldību uzņēmumi - kārtībā, kādu noteikusi attiecīgā pašvaldība.

 

Valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības var apvienoties sabiedriskajās organizācijās tikai likumā paredzētajos gadījumos un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldību institūcijas var apvienoties sabiedriskajās organizācijās kārtībā, kādu nosaka attiecīgā pašvaldība.”

     

Valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības var apvienoties sabiedriskajās organizācijās tikai likumā paredzētajos gadījumos un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldību institūcijas var apvienoties sabiedriskajās organizācijās kārtībā, kādu nosaka attiecīgā pašvaldība.”

2.pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības jēdziens

Sabiedrisko organizāciju apvienību dibina divas vai vairākas sabiedriskās organizācijas, savstarpēji apvienojoties un izveidojot kopīgu vadības institūciju darbības saskaņošanai.

 

2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“ 2. pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības jēdziens

Sabiedrisko organizāciju apvienība ir vairāku sabiedrisko organizāciju apvienošanās šajā likumā noteiktajā kārtībā, izveidojot kopīgu vadības institūciju, lai, savstarpēji koordinējot darbību, sasniegtu statūtos noteikto mērķi. “

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 2. pantā vārdu “apvienošanās” ar vārdiem “apvienība, kurā šo personu apvienošanās notiek šajā likumā noteiktajā kārtībā”.

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti Dz. Rasnačs, Dz. Kudums

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“ Vairākas sabiedriskās organizācijas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata, lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu to statūtos noteiktos mērķus, šajā likumā noteiktajā kārtībā izveidojot kopīgu vadības institūciju, var nodibināt sabiedrisko organizāciju apvienību.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“ Lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, vairākas sabiedriskās organizācijas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata šajā likumā noteiktajā kārtībā izveidojot kopīgu vadības institūciju, var nodibināt sabiedrisko organizāciju apvienību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

precizētā red. skat. nākamo priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“ 2. pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības jēdziens

Lai savstarpēji koordinētu darbību un sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, vairākas sabiedriskās organizācijas uz brīvprātības un mērķu kopības pamata šajā likumā noteiktajā kārtībā izveidojot kopīgu vadības institūciju, var nodibināt sabiedrisko organizāciju apvienību.”

5.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību vadība

Sabiedrisko organizāciju un to apvienību vadītāji var būt tikai pilngadīgas personas.

Sabiedrisko organizāciju un to apvienību koleģiālās vadības institūcijās, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijās var būt tikai pilngadīgas personas.

3. 5. pantā:

papildināt pirmo daļu ar šādu tekstu “ kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvija.”;

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Vismaz pusei šo institūciju locekļu dzīvesvietai jābūt reģistrētai Latvijā.”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 5. pantā:

papildināt pirmo daļu ar šādu tekstu: “ kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvija”;

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Vismaz pusei šo institūciju locekļu dzīvesvietai jābūt reģistrētai Latvijā.”

 

6.pants. Sabiedrisko organizāciju biedri

Par sabiedriskās organizācijas biedru var būt jebkura 16 gadu vecumu sasniegusi persona, kura sabiedriskajā organizācijā ir iestājusies individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.

4. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Sabiedrisko organizāciju biedri

Sabiedriskās organizācijas biedri ir:

1) personas, kuras dibinājušas sabiedrisko organizāciju;

2) personas, kuras iestājušās sabiedriskajā organizācijā pēc tās dibināšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Sabiedrisko organizāciju biedri

Sabiedriskās organizācijas biedri ir:

1) personas, kuras dibinājušas sabiedrisko organizāciju;

2) personas, kuras iestājušās sabiedriskajā organizācijā pēc tās dibināšanas.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, stājoties sabiedriskajās organizācijās, iesniedz vecāku vai aizbildņu parakstītu atļauju.

Par sabiedriskās organizācijas biedru var būt 16 gadu vecumu sasniegusi persona. Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, var iestāties sabiedriskajā organizācijā, iesniedzot vecāku vai aizbildņa rakstveida atļauju.

 

 

9.

Deputāti I. Birzniece, G. Dambergs

Papildināt 6. panta otrās daļas otro teikumu pēc vārdiem “rakstveida atļauju” ar vārdiem “kuras veidu un izdošanas kārtību nosaka sabiedriskā organizācija”

 

Noraidīt

Par sabiedriskās organizācijas biedru var būt 16 gadu vecumu sasniegusi persona. Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, var iestāties sabiedriskajā organizācijā, iesniedzot vecāku vai aizbildņa rakstveida atļauju.

Ja sabiedrisko organizāciju dibina vai par tās biedriem kļūst juridiskās personas, tām savos statūtos noteiktajā kārtībā ir jāpilnvaro pārstāvji - fiziskās personas piedalīties attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē un - ievēlēšanas gadījumā - vadības un finansiālās darbības revīzijas institūcijās.

Ja sabiedrisko organizāciju dibina vai par tās biedriem kļūst juridiskās personas, tām savos statūtos vai citos dokumentos, kas reglamentē to darbību, noteiktajā kārtībā, ir jāpilnvaro savi pārstāvji - fiziskās personas - piedalīties attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē un - ievēlēšanas gadījumā - vadības un finansiālās darbības uzraudzības revīzijas institūcijās.

10.

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta trešo daļu precizētā redakcijā:

“ Ja sabiedrisko organizāciju dibina vai par tās biedriem kļūst juridiskās personas, tās kārtībā, kāda noteikta šo juridisko personu statūtos vai citos to darbību reglamentējošos dokumentos, pilnvaro savus pārstāvjus - fiziskās personas - piedalīties attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē un - ievēlēšanas gadījumā - vadības, kā arī finansiālās darbības revīzijas institūcijās.”

 

Atbalstīt

 

Ja sabiedrisko organizāciju dibina vai par tās biedriem kļūst juridiskās personas, tās kārtībā, kāda noteikta šo juridisko personu statūtos vai citos to darbību reglamentējošos dokumentos, pilnvaro savus pārstāvjus - fiziskās personas - piedalīties attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē un - ievēlēšanas gadījumā - vadības, kā arī finansiālās darbības revīzijas institūcijās.

Ja par sabiedriskās organizācijas biedru kļuvusi juridiskā persona, tās darbinieki kļūst par attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedriem tikai tad, ja viņi ir individuāli iestājušies šajā sabiedriskajā organizācijā.

Ikviena sabiedriskā organizācija kārto savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds un personas kods.”

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

 

Deputāti I. Birzniece, G. Dambergs

Izslēgt 6. panta ceturto daļu.

.........................................................

Deputāts L. Muciņš

Aizstāt 6. pantā vārdu “kārto” ar vārdu “ved”.

........................................................

Juridiskā komisija

Papildināt 6.panta ceturto daļu ar vārdiem “un dzīvesvietas adrese”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta ceturto daļu šādā redakcijā

“ Ikviena sabiedriskā organizācija kārto savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese). Informācija par sabiedriskās organizācijas biedru dzīvesvietas adresi un personas kodu ir pieejama tikai attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.”

Noraidīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

Atbalstīt, skat. atbildīgās komisijas priekšlik.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikviena sabiedriskā organizācija kārto savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese). Informācija par sabiedriskās organizācijas biedru dzīvesvietas adresi un personas kodu ir pieejama tikai attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.”

7.pants. Sabiedrisko organizāciju biedru tiesības

Sabiedrisko organizāciju biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir juridiskās vai fiziskās personas, ir vienādas tiesības pat tad, ja statūtos noteikta atšķirīga biedru nauda un iestāšanās nauda. Sabiedriskās organizācijas var noteikt biedra kandidāta statusu, kas paredz ierobežotu biedra tiesību un pienākumu apjomu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabiedrisko organizāciju biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no sabiedriskās organizācijas, par to rakstveidā paziņojot sabiedriskās organizācijas pastāvīgi funkcionējošajai vadības institūcijai vai vadītājam.

Izstājoties biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta.

Nesamaksāto iestāšanās naudu vai biedru naudu nevar piedzīt tiesas ceļā

5. Izteikt 7. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā

Sabiedrisko organizāciju biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir dibinājuši attiecīgo sabiedrisko organizāciju vai arī kļuvuši par biedriem pēc tās dibināšanas, vai viņi ir fiziskās vai juridiskās personas, ir vienādas tiesības arī tad, ja statūtos ir noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās nauda.”

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Juridiskā komisija

Izslēgt 7.pantā pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “arī tad, ja statūtos ir noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās nauda”.

........................................................

Atbildīgā komisija

Izslēgt 7. panta pirmās daļas otro teikumu un tajā ietverto normu iekļaut jaunajā 7.1 pantā.

........................................................

Juridiskā komisija

Papildināt 7.panta pirmās daļas otro teikumu pēc vārdiem “biedra kandidāta” ar vārdiem “(asociētā biedra)”.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir dibinājuši attiecīgo sabiedrisko organizāciju vai kļuvuši par biedriem pēc tās dibināšanas, kā arī neatkarīgi no tā vai šie biedri ir fiziskās vai juridiskās personas, ir vienādas tiesības arī tad, ja tiem noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās nauda.”

.....................................................

Deputāts I. Burvis

Papildināt likuma 7. pantu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju tiesības

Sabiedriskajām organizācijām ir t iesības aizstāvēt tiesā (īrestiesā) savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses lietās, kas saistītas ar attiecīgās sabiedriskās organizācijas uzdevumiem, darbības mērķiem un virzieniem.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji, skat. 18. priekšlik.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

skatīt 7.1 pantu

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

skatīt

atbildīgās komisijas priekšlik.

16. panta (3) daļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir dibinājuši attiecīgo sabiedrisko organizāciju vai kļuvuši par biedriem pēc tās dibināšanas, kā arī neatkarīgi no tā vai šie biedri ir fiziskās vai juridiskās personas, ir vienādas tiesības arī tad, ja tiem noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās nauda.”

   

 

20.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar jaunu 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants. Personas, kas var piedalīties sabiedrisko organizāciju darbā

Sabiedrisko organizāciju darbā var piedalīties arī personas, kas nav attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedri, - biedru kandidāti, goda biedri, asociētie biedri, vecbiedri un citas personas ar īpašu statusu, kuru tiesības un pienākumus nosaka attiecīgās sabiedriskās organizācijas statūti.

uzskatīt līdzšinējo 7.1 pantu par 7.2 pantu.

 

 

Atbalstīt

6. Papildināt likumu ar 7.1 un 7.2 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants. Personas, kas var piedalīties sabiedrisko organizāciju darbā

Sabiedrisko organizāciju darbā var piedalīties arī personas, kas nav attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedri, - biedru kandidāti, goda biedri, asociētie biedri, vecbiedri un citas personas ar īpašu statusu, kuru tiesības un pienākumus nosaka attiecīgās sabiedriskās organizācijas statūti.

 

 

 

 

 

6. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

“ 7.1 pants. Sabiedrisko organizāciju biedru civiltiesiskā atbildība

Sabiedriskās organizācijas biedri neatbild par attiecīgās sabiedriskās organizācijas civiltiesiskajām saistībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 pants. Sabiedrisko organizāciju biedru civiltiesiskā atbildība

Sabiedrisko organizāciju biedri neatbild par attiecīgās sabiedriskās organizācijas civiltiesiskajām saistībām.”

8.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību statūti

Statūtos jānorāda sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības:

1) darbības mērķi, uzdevumi un metodes;

2) nosaukums un tā saīsinājums, simbolika, darbības teritorija un pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vieta;

3) pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas uzbūve, sastāvs, ievēlēšanas kārtība, kompetence, lēmumu pieņemšanas kārtība un pilnvaru termiņi;

4) tiesiskās attiecības ar teritoriālajām un citām struktūrvienībām;

5) biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi;

6) biedru tiesības un pienākumi;

7) institūcija vai amatpersona, kura ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu;

8) finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība;

9) pašlikvidēšanās kārtība;

10) mantas un finansu līdzekļu izlietošanas kārtība, ja sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība tiek likvidēta ar kopsapulces, kongresa vai konferences lēmumu;

11) citi noteikumi, kas vēl būtu nepieciešami sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbībai.

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Juridiskā komisija

Papildināt 8. panta 2. punktu pēc vārdiem “atrašanās vieta” ar vārdiem “(pilsētas vai pagasta nosaukums)”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 8. panta 2. punktu pēc vārda “simbolika” ar vārdiem

“ (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir”.

/Likumprojekts papildināts ar jaunu pantu, mainās likumprojekta pantu numerācija!/

 

 

 

 

 

 

Deputāts I. Burvis

Izteikt 8. panta 9. punktu šādā redakcijā:

“ 9) pašlikvidēšanās un reorganizācijas kārtība;”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

7. Izteikt 8. panta 2. un 9. punktu šādā redakcijā:

“2) nosaukums un tā saīsinājums, simbolika (tās apraksts vai attēls), ja tāda ir, darbības teritorija un pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vieta (pilsēta vai pagasts);”;

“9) pašlikvidēšanās un reorganizācijas kārtība;”.

 

9.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukums un simbolika

Sabiedrisko organizāciju vai to apvienību nosaukumam, nosaukuma saīsinājumam un simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no valsts iestāžu, uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un Latvijā agrāk reģistrētu (neatkarīgi no darbības turpināšanas) sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma un simbolikas.

 

 

 

 

....................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................

7. Papildināt 9. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Ir aizliegti sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumi un simbolika:

1) kas sakrīt vai atveido tādas organizācijas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par vainīgu noziegumos pret cilvēci saskaņā ar Nirnbergas starptautiskā kriminālā tribunāla spriedumiem;

2) kas sakrīt vai atveido ar tādas ārvalsts organizācijas nosaukumu vai simboliku, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību;

 

3) kas sakrīt vai atveido Padomju Sociālistisko Republiku Savienības, Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas vai padomju militāro formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu;

4) kas rada pozitīvu attieksmi pret vardarbību vai noziedzīgiem nodarījumiem;

 

 

 

 

 

5) kas sakrīt ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība izbeigta ar likumu vai tiesas nolēmumu.”

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 9. panta pirmajā teikumā vārdu “vai” ar vārdu “un”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 9.panta pirmajā daļā vārdus “valsts iestāžu” ar vārdiem “valsts un pašvaldību institūciju, masu informācijas līdzekļu”.

.......................................................

Atbildīgā komisija

Papildināt 9. panta pirmo daļu ar šādu teikumu:

“Agrāk reģistrētas sabiedriskās organizācijas nosaukuma, tā saīsinājuma vai simbolikas izmantošana atļauta gadījumos, kas paredzēti šā likuma 32. , 32.1 un 32.2 pantā.”

.........................................................

Juridiskais birojs

9. panta otrajā daļā:

izteikt 1. punktu šādā redakcijā:

“1) kas sakrīt vai atveido tādas organizācijas vai grupas nosaukumu vai simboliku, kas saskaņā ar Nirnbergas starptautiskā kara tribunāla spriedumu atzīta par noziedzīgu;”;

 

 

 

Atbildīgā komisija

Redakcionāli precizēt - mainot vāŗdu kārtību - 9. panta otrās daļas 2. punktu .

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) sakrīt ar citas valsts, arī vairs neeksistējošas valsts, militāro formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu vai atveido šādu formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 9. panta otrās daļas 5. punktu šādā redakcijā:

“5) sakrīt ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība atzīta par antikonstitucionālu vai apturēta vai atveido šādu sabiedrisko organizāciju vai to apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku

 

Deputāti Dz. Rasnačs, Dz. Kudums

Papildināt 9. panta otro daļu ar sesto apakšpunktu šādā redakcijā:

“6) kas pauž necieņu pret citas juridiskās personas nosaukumu vai simboliku, vai pazemo citu fizisko personu godu un cieņu, vai ceļ tām neslavu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

precizētā

redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

8. Izteikt 9. panta tekstu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumam, nosaukuma saīsinājumam un simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no valsts un pašvaldību institūciju, masu saziņas līdzekļu, uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un Latvijā agrāk reģistrētu (neatkarīgi no darbības turpināšanas) sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma un simbolikas. Agrāk reģistrētas sabiedriskās organizācijas nosaukuma, tā saīsinājuma vai simbolikas izmantošana atļauta gadījumos, kas paredzēti šā likuma 32. , 32.1 un 32.2 pantā.

........................................................

Ir aizliegti sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumi , nosaukumu saīsinājumi un simbolika, kas:

1) sakrīt ar tādas organizācijas vai grupas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kura saskaņā ar Nirnbergas starptautiskā kara tribunāla spriedumu atzīta par noziedzīgu vai atveido šādas organizācijas vai grupas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku;

2) sakrīt ar tādas ārvalsts organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību vai atveido šādas organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku;

3) sakrīt ar citas valsts, arī vairs neeksistējošas valsts, militāro formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu vai atveido šādu formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu;

4) rada pozitīvu attieksmi pret vardarbību vai noziedzīgiem nodarījumiem;

 

 

 

 

 

5) sakrīt ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība atzīta par antikonstitucionālu vai apturēta vai atveido šādu sabiedrisko organizāciju vai to apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku

10.pants. Reģistrācijas pieteikums

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības, izņemot politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kurš kārto sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistru. Politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē Tieslietu ministrija.

 

 

 

....................................................

Reģistrācijas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē ir pieņemts lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu, apstiprināti statūti un ievēlētas vadības institūcijas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas.

Reģistrācijas pieteikumam jāpievieno:

1) statūti;

2) izraksts no kopsapulces, kongresa vai konferences protokola vai cita dokumenta par organizācijas dibināšanu;

3) dokuments par valsts nodevas nomaksu;

4) izraksts no kopsapulces, kongresa vai konferences protokola par pilnvaru piešķiršanu trim vadības locekļiem pārstāvēt sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrācijas procesā;

5) sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijai - arī katras minētajā apvienībā ietilpstošās sabiedriskās organizācijas lēmums, kas pieņemts tās statūtos paredzētajā kārtībā, par attiecīgo sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu.

.................................................

Pieteikumu un statūtus paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotie vadības locekļi.

Ārvalstīs dibinātu un darbojošos sabiedrisko organizāciju Latvijas nodaļas reģistrācijas pieteikumam pievieno arī attiecīgās sabiedriskās organizācijas statūtus un rakstveida pierādījumu tam, ka šī ārvalsts organizācija atzīst Latvijā izveidoto nodaļu par savu struktūrvienību.

 

32.

Juridiskā komisija

Izteikt 10. pantu jaunā redakcijā:

“10.pants. Reģistrācijas pieteikums

Reģistrācijas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē ir pieņemts lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu, apstiprināti statūti un ievēlētas vadības institūcijas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas.

.........................................................

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrēšanai jāiesniedz reģistrācijas pieteikums, kurā jānorāda sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nosaukums un tās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas adrese. Reģistrācijas pieteikuma formu apstiprina Ministru kabinets. Reģistrācijas pieteikumu paraksta kopsapulces, kongresa vai konferences pilnvarota persona.

Reģistrācijas pieteikumam pievienojami:

1) pilnvarotās personas apliecināti statūti;

2) pilnvarotās personas apliecināts izraksts no kopsapulces, kongresa vai konferences protokola par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu, statūtu pieņemšanu, pastāvīgi funkcionējošās vadības un revīzijas institūciju ievēlēšanu, un personas pilnvarošanu pārstāvēt sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrācijas procesā;

3) dokuments par valsts nodevas nomaksu;

4) sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijai - arī katras minētajā apvienībā ietilpstošās sabiedriskās organizācijas lēmums, kas pieņemts tās statūtos paredzētajā kārtībā, par attiecīgo sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu.

........................................................

Pilnvarotās personas paraksts uz pieteikuma, statūtiem un protokola izraksta jāapliecina pie zvērināta notāra vai likumā “Par bāriņtiesām un pagasttiesām” noteiktajā kārtībā.

Ārvalstīs dibinātu un darbojošos sabiedrisko organizāciju Latvijas nodaļas reģistrācijas pieteikumam pievieno arī attiecīgās sabiedriskās organizācijas statūtus un rakstveida pierādījumu tam, ka šī ārvalsts organizācija atzīst Latvijā izveidoto nodaļu par savu struktūrvienību.”

Atbalstīt daļēji, /priekšli -kums izskatāms pa daļām/

 

 

Atbalstīt, skatīt 10. panta otro daļu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

skatīt 10. panta pirmo daļu

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

9. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. Reģistrācijas pieteikums

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrēšanai jāiesniedz reģistrācijas pieteikums.

 

 

 

 

 

 

Reģistrācijas pieteikums iesniedzams ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē ir pieņemts lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu, apstiprināti statūti un ievēlētas vadības institūcijas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas.

Reģistrācijas pieteikumam pievienojami:

1) pilnvarotās personas apliecināti statūti;

2) pilnvarotās personas apliecināts izraksts no kopsapulces, kongresa vai konferences protokola par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu, statūtu pieņemšanu, pastāvīgi funkcionējošās vadības un revīzijas institūciju ievēlēšanu, un attiecīgās personas pilnvarošanu pārstāvēt sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrācijas procesā;

3) dokuments par valsts nodevas nomaksu;

4) sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijai - arī katras minētajā apvienībā ietilpstošās sabiedriskās organizācijas statūtos paredzētajā kārtībā pieņemts attiecīgās organizācijas lēmums par sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu.

 

 

 

 

Ārvalstīs dibinātu un funkcionējošu sabiedrisko organizāciju Latvijas nodaļas reģistrācijas pieteikumam pievieno arī attiecīgās sabiedriskās organizācijas statūtus un rakstveida pierādījumu tam, ka šī ārvalsts organizācija atzīst Latvijā izveidoto nodaļu par savu struktūrvienību.”

 

11.pants. Reģistrācija

Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram vai tieslietu ministram jāpieņem mēneša laikā no reģistrācijas pieteikuma saņemšanas dienas.

Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem izsniedz vai nosūta pa pastu reģistrācijas apliecību.

 

 

 

 

 

8. Izteikt 11. panta otro daļu

šādā redakcijā:

“ Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem izsniedz reģistrācijas apliecību un reģistrētos statūtus. Ja ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrācijas apliecība un reģistrētie statūti netiek izņemti, tos nosūta pa pastu vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem.”

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 11. pantu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas, kā arī sabiedrisko organizāciju apvienības, izņemot politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, tiek reģistrētas Sabiedrisko organizāciju reģistrā. Visas politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības tiek reģistrētas Politisko partiju reģistrā.

Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, pilnvarotajai personai izsniedz vai nosūta pa pastu reģistrācijas apliecību.”

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Izteikt 11.panta tekstu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas, kā arī sabiedrisko organizāciju apvienības, izņemot politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, reģistrē sabiedrisko organizāciju reģistrā. Politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē politisko partiju reģistrā.

 

Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, pilnvarotajai personai izsniedz vai nosūta pa pastu reģistrācijas apliecību.”

 

12.pants. Reģistrācijas atlikšana

Reģistrāciju var atlikt uz laiku līdz trim mēnešiem:

1) ja ir pārkāpta šajā likumā noteiktā sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas kārtība;

2) ja statūtos nav ievēroti šā likuma 8. un 9.panta noteikumi.

..................................................

Lēmumā par reģistrācijas atlikšanu jānorāda iemesli, kuru dēļ

sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācija tiek atlikta.

....................................................

Lēmums ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāizsniedz vai jānosūta pa pastu vienam no sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotajiem vadības locekļiem.

 

 

9. Izteikt 12. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

“1) ja ir saņemtas fizisko vai juridisko personu sūdzības, valsts vai pašvaldību institūciju dokumenti par šajā likumā noteikto sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas kārtības pārkāpumiem;

2) ja, sastādot statūtus, nav ievērotas šā likuma un citu likumu prasības.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 12. panta trešajā daļā vārdus “vienam no sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotajiem vadības locekļiem” ar vārdiem “pilnvarotajai personai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

11. 12. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

“1) ja ir saņemtas fizisko vai juridisko personu sūdzības, valsts vai pašvaldību institūciju dokumenti par šajā likumā noteiktās sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas kārtības pārkāpumiem;

2) ja, izstrādājot statūtus, nav ievērotas šā likuma un citu likumu prasības.”;

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “vienam no sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotajiem vadības locekļiem” ar vārdiem “pilnvarotajai personai”.

13.pants. Reģistrācijas atteikums

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības netiek reģistrētas:

1) ja iesniegtie statūti vai atsevišķu personu vai personu grupas darbība sabiedriskās organizācijas veidošanas procesā liecina, ka tās mērķi vai darbība ir pretrunā ar Satversmi, šo likumu un citiem likumiem vai ar Latvijas Republikas ratificētajām konvencijām vai starptautiskajiem līgumiem;

2) ja to nosaukums, nosaukuma saīsinājums vai simbolika sakrīt vai ir līdzīga ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība ir izbeigta ar likumu, Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumu vai tiesas nolēmumu;

3) ja tās lieto Latvijas okupācijas perioda komunistisko vai nacionālsociālistisko vai arī PSRS vai Latvijas PSR valsts simboliku.

Lēmumā par reģistrācijas atteikumu jānorāda iemesli, kuru dēļ sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība netiek reģistrēta.

...............................................

Lēmums ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāizsniedz vai jānosūta pa pastu vienam no sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotajiem vadības locekļiem.

10. Izteikt 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas netiek reģistrētas:

1) ja iesniegtie statūti vai programmas dokumenti liecina, ka sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mērķi vai darbība ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

2) ja ir pārkāpta šajā likumā noteiktā sabiedrisko organizāciju vai to apvienību dibināšanas kārtība;

3) ja pēc reģistrācijas atlikšanas nav novērsti trūkumi (nepilnības) sabiedriskās organizācijas vai to apvienības statūtos, nosaukumā vai simbolikā.”

 

35.

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Juridiskā komisija

Izteikt 13.panta pirmās daļās pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Reģistrāciju atsaka:”.

........................................................

Juridiskais birojs

Izteikt 13. panta pirmās daļas pirmo rindkopu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas un to apvienības netiek reģistrētas, ja:”

.......................................................

Deputāti Dz. Rasnačs, Dz. Kudums

Izteikt 13. panta pirmās daļas 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“1) ja iesniegtie statūti vai programmas dokumenti liecina, ka sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mērķi vai darbība ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem vai Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 13. panta trešajā daļā vārdus “vienam no sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotajiem vadības locekļiem” ar vārdiem “pilnvarotajai personai”.

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

12. 13. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas un to apvienības netiek reģistrētas, ja:

1) iesniegtie statūti vai programmas dokumenti liecina, ka sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mērķi vai darbība ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem vai Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

2) ir pārkāpta šajā likumā noteiktā sabiedrisko organizāciju vai to apvienību dibināšanas kārtība;

3) pēc reģistrācijas atlikšanas nav novērsti trūkumi (nepilnības) sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos, nosaukumā vai simbolikā.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “vienam no sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotajiem vadības locekļiem” ar vārdiem “pilnvarotajai personai”.

14.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotie vadības locekļi un to iesniedz tā rajona (pilsētas) tiesai, kur atrodas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai Tieslietu ministrija.

 

 

39.

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

41.

Juridiskā komisija

Izslēgt 14. panta pirmajā daļā vārdus “desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas”.

Juridiskā komisija

Izslēgt 14. panta otrajā daļā vārdus “un to iesniedz tā rajona (pilsētas) tiesai, kur atrodas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai Tieslietu ministrija”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 14. panta tekstu šādā redakcijā:

“Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā.

Sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotā persona

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13. Izteikt 14. panta tekstu šādā redakcijā:

“Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā.

Sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotā persona.”

15.pants. Reģistrācijas tiesiskās sekas

Ar dienu, kad sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība reģistrēta, tā iegūst juridiskās personas tiesības.

Ar reģistrācijas dienu sabiedriskās organizācijas un to apvienības var uzsākt likumos un savos statūtos paredzēto darbību.

 

 

11. 15. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “juridiskās personas tiesības” ar vārdiem: “un kļūst par privāto tiesību subjektu.”;

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Grozījumi sabiedriskās organizācijas statūtos stājas spēkā pēc statūtu reģistrācijas jaunā redakcijā (ar grozījumiem) attiecīgi Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 15. panta otro un trešo daļu.

 

 

 

 

.........................................................

Deputāti Dz. Rasnačs, Dz. Kudums

Izteikt 15. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Grozījumi sabiedriskās organizācijas un to apvienības statūtos stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībās ar trešajām personām tie stājas spēkā tikai pēc jaunās statūtu redakcijas (ar grozījumiem) reģistrēšanas attiecīgi Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā. Grozījumiem statūtos nevar būt atpakaļejoša spēka.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

izslēdzot

otrajā lasījumā pieņemto trešo daļu

 

 

 

 

Atbalstīt,

skatīt

15. 1 panta pirmo daļu

 

14. Papildināt 15. panta pirmo daļu pēc vārdiem “juridiskās personas tiesības” ar vārdiem “un kļūst par privāto tiesību subjektu”.

   

 

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Juridiskā komisija

Papildināt likumu ar jaunu 15.1 pantu šādā redakcijā:

“15.1 pants. Sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtu grozījumi un juridiskās adreses maiņa

Grozījumi sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi, bet attiecībā uz trešajām personām - tikai pēc jaunās statūtu redakcijas (ar grozījumiem) reģistrēšanas attiecīgajā reģistrā. Grozījumiem statūtos nevar būt atpakaļejoša spēka.

Pieteikums par statūtu grozījumu reģistrāciju iesniedzams un izskatāms šā likuma 10.-14.pantā noteiktajā kārtībā. Pieteikumu, bet ja nepieciešams, arī sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadības institūcijas pilnvarota persona vai vadītājs

Papildus šā likuma 12. un 13.pantā noteiktajam statūtu grozījumu reģistrāciju var atlikt, ja lēmums par statūtu grozīšanu pieņemts, pārkāpjot statūtos noteikto kārtību, bet reģistrāciju atteikt, - ja statūtu pārkāpums netiek novērsts.

Par pastāvīg i funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vietas adreses maiņu, kā arī par citu sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijas pieteikumā minēto ziņu maiņu, sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība 15 dienu laikā paziņo reģistrācijai attiecīgajam reģistram.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 15.1 panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Par pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vietas maiņu sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība 15 dienu laikā paziņo attiecīgajam reģistram.”

Atbalstīt,

precizējot (4) daļu, skatīt

nākamo priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

15. Papildināt likumu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

“15.1 pants. Sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtu grozījumi un adreses maiņa

Grozījumi sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos stājas spēkā to pieņemšanas brīdī, bet attiecībā uz trešajām personām - tikai pēc jaunās statūtu redakcijas (ar grozījumiem) reģistrēšanas attiecīgajā reģistrā. Grozījumiem statūtos nevar būt atpakaļejoša spēka.

Pieteikums par statūtu grozījumu reģistrāciju iesniedzams un izskatāms šā likuma 10.-14.pantā noteiktajā kārtībā. Pieteikumu, bet ja nepieciešams, arī sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadības institūcijas pilnvarota persona vai vadītājs.

Papildus šā likuma 12. un 13.pantā noteiktajam statūtu grozījumu reģistrāciju var atlikt, ja lēmums par statūtu grozīšanu pieņemts, pārkāpjot statūtos noteikto kārtību, bet reģistrāciju atteikt, - ja statūtu pārkāpums netiek novērsts.

Par pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas vai vadītāja atrašanās vietas maiņu sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība 15 dienu laikā paziņo attiecīgajam reģistram.”

16. pants. Publiskā darbība

Sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

Šajā nolūkā tās var:

1) brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

2) izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

3) organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās;

4) uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām;

5) veikt citu publisko darbību.

 

 

 

 

 

 

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos var kļūt par publisko tiesību subjektu un pildīt atsevišķas valsts funkcijas.

12. 16. pantā:

aizstāt vārdus “likumdošanas aktiem” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Ja sabiedriskā organizācija vai to apvienība kļūst par publisko tiesību subjektu, tai ir šādas tiesības:

1) saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama, lai pildītu attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai nodotās valsts funkcijas;

2) būt klāt un izteikt savu viedokli valsts un pašvaldību institūciju sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai nodotajām valsts funkcijām.

 

 

Ja sabiedriskā organizācija vai to apvienība kļūst par publisko tiesību subjektu, tai ir šādi pienākumi:

1) pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma sniegt atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai nodotajām valsts funkcijām;

2) izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus kārtībā, kādu nosaka likums “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās”.

46.

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 16. pantā vārdus “spēkā esošajiem likumdošanas aktiem” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem”.

Deputāti I. Birzniece, G. Dambergs

Papildināt 16. panta otro daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“ veidot sabiedrisko politiku“.

Atbildīgā komisija

Papildināt 16. panta otro daļu ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā;

“5) veidot sabiedrisko domu;“

un uzskatīt līdzšinējo 5. punktu par 6. punktu.

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 16. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības mērķiem un uzdevumiem, tā var griezties valsts un pašvaldību institūcijās, bet, ja paredzēts statūtos, - arī tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.”

Juridiskā komisija

Izslēgt 16.panta trešajā daļā vārdus “kļūt par publisko tiesību subjektu un ”.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 16.panta ceturtajā un piektajā daļā vārdus “Ja sabiedriskā organizācija vai to apvienība kļūst par publisko tiesību subjektu” ar vārdiem “Ja sabiedriskā organizācija vai to apvienība pilda valsts funkcijas”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji sk.

nākamo priekšlik.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

16. Izteikt 16. panta tekstu šādā redakcijā:

“Sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Šajā nolūkā tās var:

1) brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

2) izveidot savus preses izdevumus un citus masu saziņas līdzekļus;

3) organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās;

4) uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām;

5) veidot sabiedrisko domu;

6) veikt citu publisko darbību.

Jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības mērķiem un uzdevumiem, tās var griezties valsts un pašvaldību institūcijās, bet, ja paredzēts statūtos, - arī tiesā un aizstāvēt savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos var pildīt atsevišķas valsts funkcijas .

Ja sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pilda valsts funkcijas, tai ir šādas tiesības:

1) saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama, lai pildītu attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nodotās valsts funkcijas;

2) būt klāt un izteikt savu viedokli valsts un pašvaldību institūciju sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nodotajām valsts funkcijām.

 

 

Ja sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība pilda valsts funkcijas, tai ir šādi pienākumi:

1) pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma sniegt atzinumus jautājumos, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai nodotajām valsts funkcijām;

2) izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus kārtībā, kādu nosaka likums “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās”.

17.pants. Aizliegums veidot bruņotas vai militarizētas vienības

Sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām ir aizliegts apbruņot savus biedrus, organizēt tiem militāras mācības un veidot militarizētas vienības.

Sabiedrisko organizāciju biedri militāros formas tērpus var valkāt vienīgi tad, ja attiecīgā organizācija ir saņēmusi tieslietu ministra atļauju.

 

13. Papildināt 17. panta otro daļu ar šādu tekstu:

“Par militāro formas tērpu uzskatāms tērps:

1) kas sakrīt vai ir līdzīgs ar Latvijas vai citu valstu, arī bijušo, militāro formējumu formas tērpiem;

2) kas sakrīt vai ir līdzīgs ar Latvijas valsts policijas vai pašvaldības policijas formas tērpiem.”

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta līdzšinējā 13. panta tekstu precizētā redakcijā:

“Par militāro formas tērpu uzskatāms tērps, kas:

1) sakrīt ar Latvijas vai citu valstu, arī vairs neeksistējošu valstu, militāro formējumu formas tērpiem vai ir līdzīgs šiem tērpiem;

2) sakrīt ar Latvijas valsts policijas vai pašvaldības policijas formas tērpiem vai ir līdzīgs šiem tērpiem.”

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Papildināt 17. panta otro daļu ar šādu tekstu:

“Par militāro formas tērpu uzskatāms tērps, kas:

1) sakrīt ar Latvijas vai citu valstu, arī vairs neeksistējošu valstu, militāro formējumu formas tērpiem vai ir līdzīgs šiem tērpiem;

2) sakrīt ar Latvijas valsts policijas vai pašvaldības policijas formas tērpiem vai ir līdzīgs šiem tērpiem.”

 

18.pants. Uzņēmējdarbība un cita saimnieciskā darbība

Lai sabiedriskās organizācijas un to apvienības varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt statūtos paredzētos mērķus, tām likumos noteiktajā kārtībā ir tiesības:

1) iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2) veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus), iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos).

...................................................

Ja sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ieņēmumi no uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības kalendāra gada laikā 200 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru Ministru kabinets noteicis attiecīgajam laika posmam, vai uzņēmējdarbībā pastāvīgi ir nodarbināti vairāk nekā pieci sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības algoti darbinieki, tai Latvijas Republikas 1990.gada 26.septembra likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr., 1991, 27./28.nr., 1992, 22./23.nr.) noteiktajā kārtībā jādibina uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības tiesiskās un finansiālās attiecības ar izveidotajām uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem) nosaka likumi, sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības un uzņēmējsabiedrības (uzņēmuma) statūti vai līgums.

14. 18. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“18. pants. Uzņēmējdarbība un saimnieciskā darbība

Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības likumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgas:

1) iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2) dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās;

3) veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību, kas nav sistemātiska vai ilgstoša un kam nav peļņas gūšanas mērķa un rakstura.”;

izslēgt panta otro daļu un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu attiecīgi par panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti I. Birzniece, G. Dambergs

Izslēgt 18. panta pirmās daļas 3. punktā vārdus “kas nav sistemātiska vai ilgstoša un”.

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 18.panta 3. punktā vārdus “vai ilgstoša ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji, skatīt nākamo priekšlik.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 18. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“18. pants. Uzņēmējdarbība un saimnieciskā darbība

Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, sabiedriskās organizācijas un to apvienības likumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgas:

1) iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2) dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās;

3) veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību, kas nav sistemātiska un kam nav peļņas gūšanas mērķa un rakstura.”;

 

izslēgt otro daļu un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par panta otro daļu.

19.pants. Uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības ierobežojumi

Uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības rezultātā gūtā peļņa izlietojama sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos paredzētajiem mērķiem, un to nedrīkst sadalīt sabiedriskās organizācijas biedriem.

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pašlikvidēšanās gadījumā mantu un finansu līdzekļus nedrīkst sadalīt sabiedriskās organizācijas biedriem.

 

55.

Juridiskā komisija

Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskā organizācija un sabiedrisko organizāciju apvienība ir bezpeļņas organizācija, un tās saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi šajā likumā atļautie ienākumi, izlietojami sabiedrisko organizāciju un sabiedrisko organizāciju apvienību statūtos paredzētajiem mērķiem un to nedrīkst sadalīt sabiedrisko organizāciju un sabiedrisko organizāciju apvienību biedriem. Ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu, to neapliek ar peļņas nodokli.”

 

 

Atbalstīt

precizētā redakcijā

19. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskā organizācija un sabiedrisko organizāciju apvienība ir bezpeļņas organizācija, un tās saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi šajā likumā atļautie ienākumi izlietojami šīs sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības statūtos paredzētajiem mērķiem un tos nedrīkst sadalīt sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienības biedriem. Ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita rezerves fondā, kas pāriet uz nākamo saimniecisko gadu, to neapliek ar ienākuma nodokli.”.

20.pants. Finansu līdzekļi

/pirmā daļa/

Sabiedrisko organizāciju un to apvienību finansu līdzekļus veido:

1) biedru nauda;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;

4) citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem.

 

 

 

15. Izteikt 20. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) biedru nauda un iestāšanās nauda;”.

 

 

 

56.

Deputāti Dz. Rasnačs, Dz. Kudums

Izteikt 20. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju un to apvienību finansu līdzekļus var veidot: ...“ / tālāk kā otrajā lasījumā pieņemtajā redakcijā/

 

 

 

Atbalstīt

20. Izteikt 20. panta ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju un to apvienību finansu līdzekļus var veidot:

1) biedru nauda un iestāšanās nauda;”.

 

 

16. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21. 1 pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

 

 

 

     

 

21. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21. 1 pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

24.pants. Darbības uzraudzība un kontrole

Sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbību likumdošanas aktos noteiktās kompetences ietvaros uzrauga un kontrolē valsts institūcijas.

Šo valsts institūciju amatpersonām dienesta pienākumu ietvaros ir jākontrolē, vai sabiedriskās organizācijas un to apvienības ievēro likumus un citus normatīvos aktus un vai to darbība atbilst statūtiem. Tām ir tiesības piedalīties sabiedrisko organizāciju sēdēs, kā arī iepazīties ar attiecīgajiem sabiedrisko organizāciju dokumentiem un likumā noteiktajā kārtībā sodīt vainīgās personas par šā likuma pārkāpšanu.

Citāda iejaukšanās sabiedrisko organizāciju un to apvienību darbībā ir aizliegta.

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 24. panta pirmajā daļā vārdus “likumdošanas aktos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

 

Atbalstīt

 

22. Aizstāt 24. panta pirmajā daļā vārdus “likumdošanas aktos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

27.pants. Sūdzības par sabiedrisko organizāciju nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību

Sūdzības par sabiedrisko organizāciju nelikumīgu dibināšanu, kā arī nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību, likvidāciju vai reorganizāciju izskata tiesa pēc attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedru pieprasījuma vai tieslietu ministra iesnieguma. Ja tiesa, izskatot šo sūdzību, konstatē likumu vai statūtu pārkāpumus, tā var:

1) atcelt nelikumīgos vai statūtiem neatbilstošos sabiedriskās organizācijas institūcijas vai amatpersonas lēmumus;

2) atcelt amatpersonas vai institūcijas, kuru ievēlēšana neatbilst statūtiem;

3) uzdot sabiedriskajai organizācijai novērst citādu nelikumīgu rīcību vai statūtu pārkāpumus.

 

 

 

 

 

 

58.

Juridiskā komisija

Aizstāt 27. pantā vārdus “sabiedrisko organizāciju” ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienības” (attiecīgajā locījumā).

 

 

Atbalstīt

23. Aizstāt 27. panta nosaukumā un tekstā vārdus “sabiedriskā organizācija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība” (attiecīgā locījumā).

28.pants. Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbība izbeidzas, ja tās augstākā lēmējinstitūcija statūtos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties vai pievienojoties citai organizācijai.

Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pašlikvidāciju vai reorganizāciju triju dienu laikā jāpaziņo attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai.

 

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

 

 

61.

Deputāts I. Burvis

Izteikt 28. pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbība izbeidzas, ja tās augstākā lēmējinstitūcija statūtos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pašlikvidāciju.

Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pašlikvidāciju triju dienu laikā jāpaziņo attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 28. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“28. pants. Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju vai reorganizāciju”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 28., 29., 30., 31., 32., 35., 38., 41., 48., 57.5 un 60.pantā vārdus “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs” vai “Tieslietu ministrija” attiecīgi ar vārdiem “Sabiedrisko organizāciju reģistrs” vai “Politisko partiju reģistrs” (attiecīgā locījumā).

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

precizētā redakcijā

skatīt atbildīgās

komisijas priekšlik.

attiecīgajiem pantiem

24. Izteikt 28. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“28. pants. Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju vai reorganizāciju”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Aizstāt 28., 35. un 41. pantā vārdus “attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai” ar vārdiem “attiecīgā reģistra turētājam”.

29.pants. Sabiedriskās organizācijas sadalīšanās

Ja sabiedriskā organizācija sadalās vairākās jaunās sabiedriskajās organizācijās, tās īpašumu un finansu līdzekļus sadala statūtos noteiktajā kārtībā. Ja likvidētās organizācijas statūtos šis jautājums nav reglamentēts vai jaunizveidotās sabiedriskās organizācijas nav panākušas vienošanos, īpašumu un finansu līdzekļus patur tā sabiedriskā organizācija, par kuras izveidošanu likvidācijas kopsapulcē, kongresā vai konferencē ir nobalsojis delegātu vairākums. Šajā gadījumā nevienai no jaunizveidotajām organizācijām nav tiesību paturēt likvidētās sabiedriskās organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku un tām šajā likumā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā atbilstoši šā likuma 10.panta noteikumiem.

Sabiedriskajai organizācijai sadaloties, jaunizveidotās organizācijas atbild par agrākās sabiedriskās organizācijas saistībām proporcionāli saņemtajai mantas daļai.

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 29. panta pirmajā daļā vārdus “likvidētās sabiedriskās organizācijas” ar vārdiem “bijušās sabiedriskās organizācijas” un izslēgt vārdu “likvidācijas”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 29., 30., 31., un 32. pantā vārdus “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju reģistrā vai politisko partiju reģistrā”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

26. Aizstāt 29. panta pirmajā daļā vārdus “likvidētās sabiedriskās organizācijas” ar vārdiem “bijušās sabiedriskās organizācijas” un izslēgt vārdu “likvidācijas”.

 

 

 

 

 

 

27. Aizstāt 29., 30., 31., un 32. pantā vārdus “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju reģistrā vai politisko partiju reģistrā”.

 

32.pants. Sabiedrisko organizāciju apvienošanās

Ja divas vai vairākas sabiedriskās organizācijas apvienojas jaunā sabiedriskajā organizācijā ar citu nosaukumu, jaunizveidotā organizācija šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrējas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā.

Jaunizveidotā sabiedriskā organizācija statūtos norāda, ka tā izveidota reorganizācijas kārtībā, apvienojoties attiecīgajām sabiedriskajām organizācijām, un ka tā ir šo organizāciju tiesību un saistību pārņēmēja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

Deputāts I. Burvis

Izteikt 32. pantu šādā redakcijā

“ Ja divas vai vairākas sabiedriskās organizācijas apvienojas jaunā sabiedriskajā organizācijā ar kādu no šo organizāciju nosaukumiem vai ar citu nosaukumu, jaunizveidotā organizācija šajā likumā noteiktajā kārtībā pārreģistrējas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā.

Jaunizveidotajai sabiedriskajai organizācijai pāriet visu apvienoto sabiedrisko organizāciju tiesības un saistības.”

Juridiskais birojs

Izslēgt 32. panta pirmajā daļā vārdus “ar citu nosaukumu”.

Noraidīt

Skatīt atbildīgās

komisijas priekšlikumu 9. panta pirmajai daļai.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Izslēgt 32. panta pirmajā daļā vārdus “ar citu nosaukumu”.

33.pants. Sabiedriskās organizācijas reģistrācijas anulēšana

Ja sabiedriskajā organizācijā paliek mazāk par likumā noteikto minimālo biedru skaitu, tieslietu ministrs var pieņemt lēmumu par šādas organizācijas reģistrācijas anulēšanu, publicējot to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

66.

Juridiskais birojs

Izslēgt 33. pantu.

 

Atbalstīt

 

29. Izslēgt 33. pantu.

34.pants. Darbības apturēšanas vai izbeigšanas ierosināšana

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību var apturēt vai izbeigt tiesa.

Tiesības ierosināt tiesā jautājumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu ir:

1) ģenerālprokuroram;

2) tieslietu ministram;

3) iekšlietu ministram.

Iesniegumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu iesniedz tiesai pēc attiecīgās organizācijas pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas atrašanās vietas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Papildināt 34. panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) finansu ministram.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 34. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Iesniegumā par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu norādāma likvidatora kandidatūra.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

30. 34. pantā:

papildināt otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) finansu ministram.”;

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Iesniegumā par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu norādāma likvidatora kandidatūra.”

 

 

 

 

 

37.pants. Darbības izbeigšana tiesas ceļā

Tiesa var izbeigt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību, ja tā vai tās teritoriālā struktūrvienība neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu vai pieļauj šādus likumpārkāpumus:

1) izmanto vai aicina Latvijas iedzīvotājus izmantot vardarbīgas rīcības metodes;

2) aicina Latvijas iedzīvotājus vai savus biedrus nepildīt likumus;

3)sludina rasisma vai totalitārisma idejas.

4) ja tā lieto Latvijas okupācijas perioda komunistisko vai nacionālsociālistisko vai arī PSRS vai Latvijas PSR valsts simboliku.

 

 

 

 

 

Tiesa, pieņemot nolēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu, anulē slēgtās sabiedriskās organizācijas reģistrāciju, kā arī atsavina attiecīgās sabiedriskās organizācijas, tās teritoriālo struktūrvienību un uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) īpašumu par labu valstij. Tiesas nolēmumā nosaka kārtību un to, par kādiem līdzekļiem tiek sakārtoti, saglabāti un nodoti valsts arhīviem glabāšanā slēgtās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības arhīvu (fondu) dokumenti.

Tiesas nolēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu trīs dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāpaziņo attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai.

Tiesas nolēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu var pārsūdzēt civilprocesa likumos noteiktajā kārtībā un termiņos.

18. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

“37. pants. Darbības izbeigšana tiesas ceļā

Tiesa var izbeigt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību, ja sabiedriskā organizācija vai tās teritoriālā struktūrvienība pieļauj šādus likumpārkāpumus:

1) neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu;

2) tīši pieļauj noziedzīgus nodarījumus;

3) aicina Latvijas iedzīvotājus vai savus biedrus nepildīt (pārkāpt) likumus un citus normatīvos aktus vai izdarīt noziedzīgus nodarījumus;

4) lieto šā likuma 9. pantā minētos nosaukumus, nosaukumu saīsinājumus vai simboliku;

5) sabiedriskajās vietās, presē vai citos izplatīšanai sabiedrībā paredzētos iespiedmateriālos, citos masu informācijas līdzekļos vai atklātās sapulcēs sludina rasu, nacionālā vai reliģiskā naida idejas, slavina vai pauž pozitīvu attieksmi vai atbalstu noziedzīgiem nodarījumiem;

6) tiesas noteiktajā termiņā nav novērsusi likuma pārkāpumu, sakarā ar kuru tās darbība bija apturēta”.

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

37. pantā:

izteikt 1. punktu (pievienojot tam 6. punktu) šādā redakcijā:

“1) neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, sakarā ar kuru tās darbība bija apturēta;”;

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 37. panta 5. punktu precizētā redakcijā:

“5) sabiedriskajās vietās, presē vai citos izplatīšanai sabiedrībā paredzētos iespiedmateriālos, citos masu saziņas līdzekļos vai atklātās sapulcēs sludina rasu, nacionālā vai reliģiskā naida idejas, slavina, atbalsta noziedzīgus nodarījumus vai pauž pozitīvu attieksmi pret tiem.”

 

Juridiskais birojs

Papildināt 37. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Tiesa, izbeidzot sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību, atsavina tās mantu par labu valstij, ja likums vai statūti nenosaka citādi.”

 

 

 

Deputāti I. Birzniece, G. Dambergs

Papildināt 37. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Tiesa, pieņemot nolēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu, izlemj sekojošus jautājumus:

1) par likvidācijas procesa nepieciešamību, likvidatora (likvidācijas komisijas) iecelšanu;

2) par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības īpašuma atsavināšanu par labu valstij;

3) par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dokumentu sakārtošanu un nodošanu valsts glabāšanā glabāšanā arhīviem.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

precizētā

redakcijā,

skatīt nākamo priekšlikumu

 

 

 

 

 

Atbalstīt, precizējot

2. un 3. punkta

redakciju atbilstoši iepriekšē-

jam

priekšlik.

 

 

 

31. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

“37. pants. Darbības izbeigšana tiesas ceļā

Tiesa var izbeigt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību, ja sabiedriskā organizācija vai tās teritoriālā struktūrvienība pieļauj šādus likumpārkāpumus:

1) neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu vai tiesas noteiktajā termiņā nenovērš likuma pārkāpumu, sakarā ar kuru tās darbība bija apturēta;

2) tīši pieļauj noziedzīgus nodarījumus;

3) aicina Latvijas iedzīvotājus vai savus biedrus nepildīt (pārkāpt) likumus un citus normatīvos aktus vai izdarīt noziedzīgus nodarījumus;

4) lieto šā likuma 9. pantā minētos nosaukumus, nosaukumu saīsinājumus vai simboliku;

5) sabiedriskajās vietās, presē vai citos izplatīšanai sabiedrībā paredzētos iespiedmateriālos, citos masu saziņas līdzekļos vai atklātās sapulcēs sludina rasu, nacionālā vai reliģiskā naida idejas, slavina, atbalsta noziedzīgus nodarījumus vai pauž pozitīvu attieksmi pret tiem.

Tiesa, pieņemot nolēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu, izlemj šādus jautājumus:

1) par likvidācijas procesa nepieciešamību, likvidatora (likvidācijas komisijas) iecelšanu;

2) par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības īpašuma atsavināšanu par labu valstij, ja likums vai statūti nenosaka citādi;

3) par kādiem līdzekļiem un kādā kārtībā tiek sakārtoti un nodoti valsts glabāšanā arhīviem sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dokumenti.”

38.pants. Tiesas nolēmuma izpildīšana

Tiesas nolēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu pēc tā stāšanās likumīgā spēkā jānosūta attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai un jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Tiesas nolēmumu izpilda tiesu izpildītājs civilprocesa likumos noteiktajā kārtībā.

 

72.

Atbildīgā komisija

Izteikt 38. pantu jaunā redakcijā

“38. pants. Tiesas nolēmuma izpildīšana

Sprieduma noraksts par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu nosūtāms sabiedrisko organizāciju reģistram, kurā izdarāma atzīme par likvidācijas uzsākšanu.

Ja kreditoru prasījumu apmierināšanai naudas līdzekļu nepietiek, likvidators sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mantu pārdod izsolē atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem par tiesas sprieduma izpildi. Nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprina tiesa.

No likvidējamās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības līdzekļiem vispirms sedzami ar likvidāciju saistītie izdevumi. Likvidējamās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadības institūcijas locekļu prasījumi par darba samaksu apmierināmi tikai pēc citu kreditoru prasījumu apmierināšanas, ja pietiek līdzekļu.

Likvidatora darbībai piemērojami noteikumi par administratora darbību uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas gadījumā.

Pēc likvidācijas pabeigšanas un dokumentu nodošanas valsts glabāšanā arhīviem, tiesa pieņem lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības izslēgšanu no reģistra.”

 

 

 

Atbalstīt

32. Izteikt 38. pantu šādā redakcijā:

“38. pants. Tiesas nolēmuma izpildīšana

Sprieduma noraksts par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu nosūtāms sabiedrisko organizāciju reģistram, kurā izdarāma atzīme par likvidācijas uzsākšanu.

Ja kreditoru prasījumu apmierināšanai naudas līdzekļu nepietiek, likvidators sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mantu pārdod izsolē atbilstoši Civilprocesa likuma noteikumiem par tiesas sprieduma izpildi. Nekustamā īpašuma izsoles aktu apstiprina tiesa.

No likvidējamās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības līdzekļiem vispirms sedzami ar likvidāciju saistītie izdevumi. Likvidējamās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības vadības institūcijas locekļu prasījumi par darba samaksu apmierināmi tikai pēc citu kreditoru prasījumu apmierināšanas, ja pietiek līdzekļu.

Likvidatora darbībai piemērojami noteikumi par administratora darbību uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas gadījumā.

Pēc likvidācijas pabeigšanas un dokumentu nodošanas valsts glabāšanā arhīviem, tiesa pieņem lēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības izslēgšanu no reģistra.”

39. pants. Darbības izbeigšanas sekas

Ar dienu, kad stājas likumīgā spēkā tiesas nolēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu, slēgtā sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība un tās teritoriālās struktūrvienības zaudē visas šajā likumā un citos likumos noteiktās tiesības.

Vienlaikus Latvijas darba likumu kodeksā noteiktajā kārtībā tiek izbeigtas darba attiecības ar visiem slēgtās sabiedriskās organizācijas un tās teritoriālo struktūrvienību darbiniekiem.

Jautājumu par slēgtās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības nekustamā īpašuma izmantošanu izlemj Ministru kabinets vai tā pilnvarota institūcija.

 

 

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

Deputāti I. Birzniece, G. Dambergs

Izteikt 39. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība uzskatāma par likvidētu pēc tās izslēgšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra.”

 

Deputāti I. Birzniece, G. Dambergs

Izslēgt 39. panta otro daļu.

 

Atbalstīt,

skatīt atbildīgās komisijas

ierosināto

38. panta

piekto daļu

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Izslēgt 39. panta otro daļu un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par otro daļu.

42.pants. Teritoriālo struktūrvienību darbība

Par sabiedriskās organizācijas teritoriālo struktūrvienību darbību pilnā mērā atbild attiecīgā sabiedriskā organizācija, ja citos likumos nav noteikts citādi.

19. Papildināt 42. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“ Par sabiedriskās organizācijas teritoriālās struktūrvienības, kurai ir juridiskās personas tiesības, saimnieciski finansiālo darbību solidāri atbild sabiedriskā organizācija un attiecīgā teritoriālā struktūrvienība.”

 

75.

Atbildīgā komisija

Izteikt 42. panta otro daļu precizētā redakcijā:

“Ja sabiedriskās organizācijas teritoriālajai struktūrvienībai ir juridiskās personas tiesības, par tās saimnieciski finansiālo darbību solidāri atbild attiecīgā sabiedriskā organizācija un teritoriālā struktūrvienība.”

Atbalstīt

34. Papildināt 42. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“ Ja sabiedriskās organizācijas teritoriālajai struktūrvienībai ir juridiskās personas tiesības, par tās saimnieciski finansiālo darbību solidāri atbild attiecīgā sabiedriskā organizācija un teritoriālā struktūrvienība.”

43.pants. Politisko organizāciju (partiju) jēdziens un darbības pamatmērķi

Politiskās organizācijas (partijas) ir organizācijas, kuras nodibina ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, lai, pamatojoties uz politisko mērķu kopību, veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, vadītu deputātu parlamentāro darbību un ar viņu starpniecību īstenotu savu programmu, kā arī iesaistītos valsts pārvaldes institūciju izveidē.

20. Izteikt 43. pantu šādā redakcijā:

“43. pants. Politisko organizāciju (partiju) jēdziens un darbības pamatmērķi

Politiskās organizācijas (partijas) ir organizācijas, kuras nodibina ne mazāk kā 1000 Latvijas pilsoņi, lai, pamatojoties uz politisko mērķu kopību, veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, vadītu deputātu darbību Saeimā un pašvaldībās un ar deputātu starpniecību īstenotu savu programmu, kā arī iesaistītos valsts pārvaldes institūciju izveidē.”

 

 

76.

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frakcija “Latvijas ceļš”

Izslēgt 43. panta otrajā lasījumā pieņemto redakciju.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 20. pantu.

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

44. pants. Likumi par politiskajām organizācijām (partijām)

Politisko organizāciju (partiju) dibināšanas, reģistrēšanas, darbības un likvidēšanas noteikumus nosaka šā likuma 2. - 5., 7. - 19. pants, 21. panta otrā, trešā un ceturtā daļa, 22. - 42. pants, šī nodaļa, kā arī citi likumi un uz to pamata pieņemtie normatīvie akti.

 

 

78.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 44. pantā skaitļus un vārdu “7. - 19. pants” ar skaitļiem un vārdiem “7. - 15. pants, 16. panta pirmā un otrā daļa, 17. - 19. pants”.

Atbalstīt

35. Aizstāt 44. pantā skaitļus un vārdu “7. - 19. pants” ar skaitļiem un vārdiem “7. - 15. pants, 16. panta pirmā un otrā daļa, 17. - 19. pants”.

45.pants. Politisko organizāciju (partiju) biedri

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kas ir reģistrējušās Iedzīvotāju reģistrā vai ir saņēmušas Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļauju un kas politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.

...................................................

Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ne mazāk kā puse no visiem biedriem ir Latvijas pilsoņi.

..................................................

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem nevar būt juridiskās personas.

21. Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kurām nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un kuras politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.”

 

 

 

79.

 

 

 

 

 

 

 

 

80.

 

 

 

 

 

 

 

81.

 

 

Deputāti Dz. Rasnačs, Dz. Kudums

Izteikt 45. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ne mazāk kā 75 procenti no visu biedru kopskaita ir Latvijas pilsoņi.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 45. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“ Par politiskās organizācijas (partijas) biedru kandidātiem var būt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu.”

.........................................................

Deputāti Dz. Rasnačs, Dz. Kudums

Papildināt likumu ar 45. 1 pantu šādā redakcijā:

“45. 1 pants. Politisko organizāciju (partiju) biedru kandidāti

Par politiskās organizācijas (partijas) biedru kandidātiem var būt 16 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi, kuri politiskajā organizācijā (partijā) iestājušies individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji,

skatīt atbildīgās komisijas priekšlik.

45. pantam /otrā daļa/

un

7.1 pantu

36. Izteikt 45. panta tekstu šādā redakcijā:

“Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kurām nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un kuras politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.

Par politiskās organizācijas (partijas) biedru kandidātiem var būt personas, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu.

Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ne mazāk kā puse no visiem biedriem ir Latvijas pilsoņi.

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem nevar būt juridiskās personas.”

 

 

47.pants. Reģistrācijas un darbības papildnoteikumi

Reģistrācijas pieteikumam jāpievieno arī politiskās organizācijas (partijas) programmas dokumenti un ne mazāk kā 200 attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) dibinātāju saraksts. Pretī katra sarakstā iekļautā politiskās organizācijas (partijas) dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt viņa parakstam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Papildināt 47. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Politisko organizāciju (partiju) augstākās lēmējinstitūcijas - kongress, konference vai kopsapulce - jāsasauc ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.”

un uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

 

...........................................

82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

 

 

Deputāti Dz. Rasnačs, Dz. Kudums

Izteikt 47. panta pirmo daļu šādā redakcijā;

“Reģistrācijas pieteikumam jāpievieno arī politiskās organizācijas (partijas) programmas dokumenti un ne mazāk kā 500 attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) dibinātāju saraksts. Pretī katra sarakstā iekļautā politiskās organizācijas (partijas) dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt likumā noteiktajā uzrādījuma kārtībā zvērināta notāra apliecinātam attiecīgā dibinātāja parakstam

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 47. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Reģistrācijas pieteikumam pievieno arī politiskās organizācijas (partijas) programmas dokumentus un ne mazāk kā 200 attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) dibinātāju sarakstu ar viņu parakstiem. Katra sarakstā iekļautā dibinātāja parakstu apliecina zvērināts notārs, pārbaudot parakstītāja identitāti un rīcībspēju (apliecināšana uzrādījuma kārtībā).

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 47. panta otro daļu /otrajā lasījumā pieņemto/ precizētā redakcijā:

“Politiskās organizācijas (partijas) augstākā lēmējinstitūcija - kopsapulce, kongress vai konference - sasaucama ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.”

.............................................................................

 

 

Atbalstīt daļēji,

skatīt

atbildīgās

komisijas priekšlik.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

37. Izteikt 47. panta tekstu šādā redakcijā:

 

Reģistrācijas pieteikumam pievieno arī politiskās organizācijas (partijas) programmas dokumentus un ne mazāk kā 200 attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) dibinātāju sarakstu ar viņu parakstiem. Katra sarakstā iekļautā dibinātāja parakstu apliecina zvērināts notārs, pārbaudot parakstītāja identitāti un rīcībspēju (apliecināšana uzrādījuma kārtībā).

 

 

 

 

 

 

 

Politiskās organizācijas (partijas) augstākā lēmējinstitūcija - kopsapulce, kongress vai konference - sasaucama ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

.........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību reglamentē īpašs likums.

 

85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86.

 

 

 

 

 

87.

Deputāti Dz. Rasnačs, Dz. Kudums

Papildināt 47. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Kongresa, konferences vai kopsapulces organizatori ne vēlāk kā 15 dienas pirms attiecīgā kongresa, konferences vai kopsapulces sanākšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” maksas paziņojumu par tā norises vietu (adresi), laiku (gadu, mēnesi, datumu, sākuma laiku), darba kārtības projektu, kā arī tā organizatoriem (personām vai institūcijām).”

un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

Deputāts I. Burvis

Papildināt 47. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Atsevišķos gadījumos pēc motivēta lēmuma politisko organizāciju (partiju) institūcijas var noturēt slēgtas sēdes.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 47. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“ Par politiskās organizācijas (partijas) kopsapulci, kongresu vai konferenci vadības institūcija (pirms reģistrācijas - dibinātāji) ne vēlāk kā 15 dienu laikā pirms tās sanākšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” maksas paziņojumu, minot tās norises vietu (adresi), laiku (gadu, mēnesi, datumu, stundu), darba kārtības projektu, kā arī atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.”

un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

Atbalstīt

skatīt atbildīgās komisijas priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par politiskās organizācijas (partijas) kopsapulci, kongresu vai konferenci vadības institūcija (pirms reģistrācijas - dibinātāji) ne vēlāk kā 15 dienu laikā pirms tās sanākšanas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” maksas paziņojumu, minot tās norises vietu (adresi), laiku (gadu, mēnesi, datumu, stundu), darba kārtības projektu, kā arī atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību reglamentē īpašs likums.

   

 

88.

Juridiskais birojs

Papildināt 47. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja politiskās organizācijas (partijas) biedru skaits kļuvis mazāks par likumā noteikto minimālo biedru skaitu, tieslietu ministrs pieņem lēmumu par šādas organizācijas reģistrācijas anulēšanu, publicējot to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

 

Atbalstīt

skatīt 47. panta piekto daļu

Ja politiskās organizācijas (partijas) biedru skaits kļuvis mazāks par likumā noteikto minimālo biedru skaitu, tieslietu ministrs pieņem lēmumu par šīs organizācijas (partijas) reģistrācijas anulēšanu. Lēmumu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

48. pants. Statūtu publicēšana

Tieslietu ministrija reģistrētās politiskās organizācijas (partijas) statūtus nodod publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

89.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 48. pantā vārdus “Tieslietu ministrija” ar vārdiem “Politisko partiju reģistra turētājs”.

 

Atbalstīt

38. Aizstāt 48. pantā vārdus “Tieslietu ministrija” ar vārdiem “Politisko partiju reģistra turētājs”.

49. pants. Politiskās darbības ierobežojumi

Tiesneši, prokurori, izmeklētāji, kā arī personas, kuras dien iekšlietu, valsts drošības iestādēs vai Aizsardzības spēkos, var piedalīties politisko organizāciju (partiju) darbībā, ja to pieļauj speciālie likumi.

 

90.

 

 

91.

 

 

 

 

92.

Deputāts I. Burvis

Izslēgt likuma 49. pantu.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 49.pantu jaunā redakcijā:

“49.pants. Politiskās darbības ierobežojumi

Personu ierobežojumus darbībai politiskajās partijās nosaka citi likumi.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 49. panta tekstu šādā redakcijā:

“Ierobežojumus valsts amatpersonu darbībai politiskajās organizācijās (partijās) nosaka citi likumi.”

 

Noraidīt

 

Atbalstīt,

skatīt atbildīgās komisijas priekšlik.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

39. Izteikt 49. panta tekstu šādā redakcijā:

“Ierobežojumus valsts amatpersonu darbībai politiskajās organizācijās (partijās) nosaka citi likumi.”

53.pants. Atklāto sabiedrisko fondu atbrīvošana no nodokļu maksāšanas

/pirmā daļa/

Atsevišķus atklātos sabiedriskos fondus un to uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus), kā arī ziedotājus šiem fondiem likumdevējs saskaņā ar spēkā esošajiem nodokļu likumdošanas aktiem var pilnīgi vai daļēji atbrīvot no nodokļu maksāšanas. Atklātos sabiedriskos fondus no nodokļu maksāšanas var atbrīvot ne ātrāk kā pēc gada no to reģistrācijas brīža. Šādu lēmumu likumdevējs var pieņemt, ja atklātie sabiedriskie fondi un to uzņēmējsabiedrības (uzņēmumi) maksimāli mērķtiecīgi izlietojuši finansu līdzekļus un mantu statūtos paredzētajiem uzdevumiem un sabiedrības vajadzībām. Ja nepieciešams finansēt valsts nozīmes sabiedriskos pasākumus, likumdevējs var pieņemt lēmumu par atklātā sabiedriskā fonda atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas, neievērojot šajā pantā noteiktos termiņus.

 

 

 

 

93.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 53.panta pirmajā daļā vārdus “spēkā esošajiem nodokļu likumdošanas aktiem” ar vārdiem “nodokļu likumiem”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

40. Aizstāt 53. panta pirmajā daļā vārdus “spēkā esošajiem nodokļu likumdošanas aktiem” ar vārdiem “nodokļu likumiem”.

57.pants. Korporāciju (profesionālo biedrību) tiesības

/pirmā daļa/

Korporācijām (profesionālajām biedrībām) likumos noteiktajā kārtībā ir tiesības:

1) veikt attiecīgās profesijas darbinieku atestāciju un piešķirt viņiem licences profesionālajai darbībai;

2) veidot sociālās nodrošināšanas un pabalstu fondus un izmaksāt saviem biedriem papildus valsts pensijām un pabalstiem korporāciju (profesionālo biedrību) statūtos noteiktās pensijas un pabalstus;

3) veikt citu darbību statūtos un likumdošanas aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

94.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 57.pantā vārdus “likumdošanas aktos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

41. Aizstāt 57.pantā vārdus “likumdošanas aktos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

57.5 pants. Finansēšanas papildnoteikumi

Profesionālā radošā organizācija un profesionālo radošo organizāciju apvienība pēc reģistrēšanās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā var reģistrēties arī Kultūras ministrijā ....

 

 

 

95.

Atbildīgā komisija

Aizstāt vārdus 57.5 panta sākumā “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā” ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju reģistrā”.

 

Atbalstīt

42. Aizstāt 57.5 pantā vārdus “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā” ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju reģistrā”.

57.6 pants. Uzņēmējdarbības papildnoteikumi

Ja profesionālās radošās organizācijas vai profesionālo radošo organizāciju apvienības ieņēmumi no tādas uzņēmējdarbības, kas nav saistīta ar statūtos paredzēto mērķu sasniegšanu, kalendārā gada laikā 200 reižu pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru valdība noteikusi attiecīgajam laika posmam, šai profesionālajai radošajai organizācijai vai profesionālo radošo organizāciju apvienībai ir jāpilda šā likuma 18.panta otrajā daļā paredzētās prasības.

 

23. Izslēgt 57.6 pantu.

 

     

 

43. Izslēgt 57.6 pantu.

58.pants. Sporta sabiedrisko organizāciju un to apvienību jēdziens

Sporta sabiedriskā organizācija (sporta klubs, sporta centrs, sporta kolektīvs) ir organizācija, kas izveidota veselīgas atpūtas organizēšanai, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un paaugstināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā.

Sporta sabiedrisko organizāciju apvienības (sporta federācijas, sporta savienības, sporta asociācijas, sporta biedrības un citas apvienības) dibina divas vai vairākas sporta sabiedriskās organizācijas. Vadīt un koordinēt darbu attiecīgajos sporta veidos vai darbības jomās visā valstī var sporta sabiedrisko organizāciju apvienība, kas atbilst vadošās valsts sporta institūcijas izstrādātajiem kritērijiem.

Vienā sporta veidā vai darbības jomā starptautiskajās sporta organizācijās Latviju var pārstāvēt tikai viena sporta sabiedrisko organizāciju apvienība.

Sporta sabiedrisko organizāciju apvienību sastāvā līdztekus sabiedriskajām sporta organizācijām var būt arī citas juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar sportu.

Viena sporta sabiedriskā organizācija var būt vairāku sporta sabiedrisko organizāciju apvienību sastāvā.

 

96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts M. Vītols

Izteikt 58. pantu šādā redakcijā:

“Sporta sabiedriskā organizācija ir organizācija, kas izveidota veselīgas atpūtas organizēšanai, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un paaugstināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā.

 

 

Sporta sabiedrisko organizāciju apvienības dibina divas vai vairākas sporta sabiedriskās organizācijas vai to apvienības.

Vadīt un koordinēt darbu attiecīgajos sporta veidos vai darbības jomās visā valstī un pārstāvēt Latviju starptautiskajās sporta organizācijās var tikai viena sporta sabiedriskā organizācija vai to apvienība (sporta federācija, sporta savienība, sporta asociācija, sporta biedrība vai cita apvienība), kas atbilst vadošās valsts sporta institūcijas izstrādātajiem kritērijiem.

Sporta sabiedrisko organizāciju apvienību sastāvā līdztekus fiziskajām personām, sabiedriskajām sporta organizācijām vai to apvienībām var būt arī citas juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar sportu.

Viena sporta sabiedriskā organizācija var būt vairāku sporta sabiedrisko organizāciju apvienību sastāvā.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 58. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Vadīt un koordinēt darbu attiecīgajos sporta veidos vai darbības jomās visā valstī un pārstāvēt Latviju starptautiskajās sporta organizācijās var tikai viena attiecīgā sporta veida sporta sabiedriskā organizācija vai to apvienība (sporta federācija, sporta savienība, sporta asociācija, sporta biedrība u. tml.). Minētās tiesības piešķir vadošā valsts sporta institūcija, ja attiecīgā sporta sabiedriskā organizācija vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienība atbilst Nacionālās sporta padomes apstiprinātajiem kritērijiem.”

 

Atbalstīt

precizējot redakciju (3) daļai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

44. Izteikt 58. panta tekstu šādā redakcijā:

“Sporta sabiedriskā organizācija ir organizācija, kas izveidota veselīgas atpūtas organizēšanai, fizisko un garīgo spēju atjaunošanai un paaugstināšanai, augstu rezultātu sasniegšanai sportā.

Sporta sabiedrisko organizāciju apvienības dibina divas vai vairākas sporta sabiedriskās organizācijas vai to apvienības.

Vadīt un koordinēt darbu attiecīgajos sporta veidos vai darbības jomās visā valstī un pārstāvēt Latviju starptautiskajās sporta organizācijās var tikai viena attiecīgā sporta veida sporta sabiedriskā organizācija vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienība (sporta federācija, sporta savienība, sporta asociācija, sporta biedrība u. tml.). Minētās tiesības piešķir vadošā valsts sporta institūcija, ja attiecīgā sporta sabiedriskā organizācija vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienība atbilst Nacionālās sporta padomes apstiprinātajiem kritērijiem.

Sporta sabiedrisko organizāciju apvienību sastāvā līdztekus sporta sabiedriskajām organizācijām vai to apvienībām var būt arī citas juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar sportu.

Viena sporta sabiedriskā organizācija var būt vairāku sporta sabiedrisko organizāciju apvienību sastāvā.”

60.pants. Finansēšanas papildnoteikumi

Sporta sabiedrisko organizāciju vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienību pēc reģistrācijas Tieslietu ministrijā var reģistrēt arī vadošajā valsts sporta institūcijā, kas attiecīgajai organizācijai vai apvienībai dod tiesības saņemt finansu līdzekļus no valsts budžeta.

Pašvaldībām ir tiesības finansēt no sava budžeta sporta sabiedriskās organizācijas un to apvienības.

24. Aizstāt 60. pantā vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”.

 

 

 

 

98.

Atbildīgā komisija

Izteikt grozījumu likuma 60. pantā šādā redakcijā:

“Aizstāt 60. pantā vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “sabiedrisko organizāciju reģistrā”.

 

 

Atbalstīt

45. Aizstāt 60. pantā vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem

“sabiedrisko organizāciju reģistrā”.

 

61.pants. Uzņēmējdarbības papildnoteikumi

Ja sporta sabiedriskās organizācijas vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienības ieņēmumi no tādas uzņēmējdarbības, kas nav saistīta ar sporta pasākumu organizēšanu, kalendāra gada laikā 200 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru Ministru kabinets noteicis attiecīgajam laika posmam, tad Latvijas Republikas 1990.gada 26.septembra likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr., 1991, 27./28.nr., 1992, 22./23. nr.) noteiktajā kārtībā jādibina uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

25. Izslēgt 61. pantu.

 

     

 

46. Izslēgt 61. pantu.

 

Pārejas noteikumi

1. Visām reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) ne vēlāk kā līdz 1999. gada 31. decembrim iesniegt Tieslietu ministrijai attiecīgās organizācijas ne mazāk kā 1000 biedru sarakstu, kurā jānorāda politiskās organizācijas (partijas) biedra vārds, uzvārds un personas kods un kas apliecināts ar attiecīgā biedra parakstu.

99.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt Pārejas noteikumus

Atbalstīt, izslēgt 2. las.pieņemto

pārejas

noteikumu 1. un 2. punktu

 

 
 

2. Politiskajām organizācijām (partijām), kuras nav ievērojušas šā likuma pārejas noteikumu 1. punktu, tieslietu ministrs nosūta rakstveida brīdinājumu iesniegt attiecīgās organizācijas biedru sarakstu. Ja līdz 2000. gada 31.martam, ievērojot likuma noteikumus, biedru saraksts netiek iesniegts, attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbība uzskatāma par izbeigtu un tās reģistrācijas apliecība par anulētu. Šādas politiskās organizācijas (partijas) darbību var atjaunot likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” noteiktajā vispārējā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Sabiedrisko organizāciju reģistru kārto Uzņēmumu reģistrs, bet Politisko partiju reģistru - Tieslietu ministrija. Ministru kabinetam sagatavot un trīs mēnešu laikā iesniegt Saeimā Publisko reģistru likuma projektu, paredzot publisko reģistru darbību tiesu varas sistēmā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji, skatīt atbildīgās komisijas

priekšlik

 
   

 

 

101.

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“ Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets sagatavo un sešu mēnešu laikā iesniedz Saeimai likumprojektu, kas reglamentē publisko reģistru darbību. Līdz šāda likuma pieņemšanai sabiedrisko organizāciju reģistra turētājs ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, bet politisko organizāciju (partiju) reģistra turētājs - Tieslietu ministrija.

2. Grozījumi likuma 19. panta pirmajā daļā stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.”

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets sagatavo un sešu mēnešu laikā iesniedz Saeimai likumprojektu, kas reglamentē publisko reģistru darbību. Līdz šāda likuma pieņemšanai sabiedrisko organizāciju reģistra turētājs ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, bet politisko organizāciju (partiju) reģistra turētājs - Tieslietu ministrija.

2. Grozījumi likuma 19. panta pirmajā daļā stājas spēkā 2000. gada 1. janvārī.

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns