Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2. lasījumam

Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” (reģ. nr. 29)

Likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” attiecīgo pantu redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts (dok. nr. 59)

Nr.

Kārtības ruļļa 95. panta kārtībā iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Atbildīgās komisijas 2. lasījumam sagatavotais likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”

Izdarīt likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2/, 16./17., 20./21., 34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995,10. nr.; 1997, 23.nr.;1998, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”

Izdarīt likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2/, 16./17., 20./21., 34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995,10. nr.; 1997, 23.nr.;1998, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “dibināšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “izveidošana” (attiecīgā locījumā) un vārdus “var dibināt” ar vārdiem “ var izveidot”.

 

 

 

 

 

1.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 1. pantu. (Civillikumā un citos likumos tiek lietots termins “dibināt”)

 

 

Pieņemts

 

mainīta lik.projekta

turpmāko

pantu numerācija

 

1.pants. Sabiedriskās organizācijas jēdziens

Sabiedrisko organizāciju var dibināt desmit vai vairākas personas, savstarpēji apvienojoties, lai kopīgā darbībā un uz līdztiesības pamatiem likumu un statūtu ietvaros sasniegtu mērķi, kuram nav peļņas iegūšanas nolūka un rakstura.

2. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Sabiedriskās organizācijas jēdziens

Sabiedriska organizācija ir vairāku fizisku vai juridisku personu apvienošanās, lai kopīgā darbībā un uz līdztiesības pamatiem likumā un statūtos noteiktajā kārtībā sasniegtu mērķi, kuram nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

 

 

2.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 1. panta pirmajā daļā vārdus “kuram nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura”;

 

 

 

 

Pieņemts

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Sabiedriskās organizācijas jēdziens

Sabiedriska organizācija ir vairāku fizisku vai juridisku personu apvienošanās, lai kopīgā darbībā un uz līdztiesības pamatiem likumā un statūtos noteiktajā kārtībā sasniegtu mērķi.

   

3.

Juridiskā komisija

Papildināt 1. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas mērķim nedrīkst būt peļņas gūšanas, kā arī saimnieciskās darbības nolūka un rakstura.”

Pieņemts

Sabiedriskās organizācijas mērķim nedrīkst būt peļņas gūšanas, kā arī saimnieciskās darbības nolūka un rakstura.

Ja tas nav aizliegts ar likumu, sabiedriskajās organizācijās var apvienoties arī juridiskās personas. Šādā gadījumā vienā sabiedriskajā organizācijā par biedriem var būt kā fiziskās, tā juridiskās personas. Valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijas (iestādes) sabiedriskajās organizācijās var apvienoties tikai gadījumos, kas paredzēti likumos vai uz to pamata pieņemtajos normatīvajos aktos. Valsts uzņēmumi sabiedriskajās organizācijās apvienojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, bet pašvaldību uzņēmumi - kārtībā, kādu noteikusi attiecīgā pašvaldība.

Valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības var apvienoties sabiedriskajās organizācijās tikai likumā paredzētajos gadījumos un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldību institūcijas var apvienoties sabiedriskajās organizācijās kārtībā, kādu nosaka attiecīgā pašvaldība.”

     

Valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības var apvienoties sabiedriskajās organizācijās tikai likumā paredzētajos gadījumos un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldību institūcijas var apvienoties sabiedriskajās organizācijās kārtībā, kādu nosaka attiecīgā pašvaldība.”

2.pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības jēdziens

Sabiedrisko organizāciju apvienību dibina divas vai vairākas sabiedriskās organizācijas, savstarpēji apvienojoties un izveidojot kopīgu vadības institūciju darbības saskaņošanai.

 

3. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“ 2. pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības jēdziens

Sabiedrisko organizāciju apvienība ir vairāku sabiedrisko organizāciju apvienošanās šajā likumā noteiktajā kārtībā, lai, savstarpēji koordinējot darbību, sasniegtu statūtos noteikto mērķi. “

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

Juridiskā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju apvienība ir juridiska persona ar kopīgu vadības institūciju, kas apvieno vairākas sabiedriskas organizācijas šajā likumā noteiktajā kārtībā, lai, savstarpēji koordinējot darbību, sasniegtu statūtos noteikto mērķi.”

..............................................................

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

Sabiedrisko organizāciju apvienība ir vairāku sabiedrisko organizāciju apvienošanās to statūtos un šajā likumā noteiktajā kārtībā, lai, savstarpēji koordinējot darbību, sasniegtu statūtos noteikto mērķi. “

..............................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju apvienība ir vairāku sabiedrisko organizāciju apvienošanās šajā likumā noteiktajā kārtībā, izveidojot kopīgu vadības institūciju, lai, savstarpēji koordinējot darbību, sasniegtu statūtos noteikto mērķi. “

 

 

Pieņemts daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

2. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“ 2. pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības jēdziens

Sabiedrisko organizāciju apvienība ir vairāku sabiedrisko organizāciju apvienošanās šajā likumā noteiktajā kārtībā, izveidojot kopīgu vadības institūciju, lai, savstarpēji koordinējot darbību, sasniegtu statūtos noteikto mērķi. “

5.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību vadība

Sabiedrisko organizāciju un to apvienību vadītāji var būt tikai pilngadīgas personas.

Sabiedrisko organizāciju un to apvienību koleģiālās vadības institūcijās, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijās var būt tikai pilngadīgas personas.

4. 5. pantā:

papildināt pirmo daļu ar šādu tekstu “ kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvija.”;

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Vismaz pusei šo institūciju locekļu dzīvesvietai jābūt reģistrētai Latvijā.”.

     

 

 

3. 5. pantā:

papildināt pirmo daļu ar šādu tekstu “ kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvija.”;

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Vismaz pusei šo institūciju locekļu dzīvesvietai jābūt reģistrētai Latvijā.”.

6.pants. Sabiedrisko organizāciju biedri

Par sabiedriskās organizācijas biedru var būt jebkura 16 gadu vecumu sasniegusi persona, kura sabiedriskajā organizācijā ir iestājusies individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.

5. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Sabiedrisko organizāciju biedri

Sabiedriskās organizācijas biedri ir:

1) personas, kuras izveidojušas sabiedrisko organizāciju;

2) personas, kuras iestājušās sabiedriskajā organizācijā pēc tās izveidošanas.

 

7.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 6. panta 1. punktā vārdu “izveidojušas” ar vārdu “dibinājušas” un 2. punktā vārdu “izveidošanas” ar vārdu “dibināšanas”.

 

 

 

Pieņemts

4. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Sabiedrisko organizāciju biedri

Sabiedriskās organizācijas biedri ir:

1) personas, kuras dibinājušas sabiedrisko organizāciju;

2) personas, kuras iestājušās sabiedriskajā organizācijā pēc tās dibināšanas.

Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, stājoties sabiedriskajās organizācijās, iesniedz vecāku vai aizbildņu parakstītu atļauju.

Par sabiedriskās organizācijas biedru var būt 16 gadu vecumu sasniegusi persona. Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, var piedalīties sabiedriskās organizācijas izveidošanā vai arī iestāties tajā, iesniedzot vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju.

8.

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par sabiedriskās organizācijas biedru var būt 16 gadu vecumu sasniegusi persona. Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, var iestāties sabiedriskajā organizācijā, iesniedzot vecāku vai aizbildņa rakstveida atļauju

 

Pieņemts

Par sabiedriskās organizācijas biedru var būt 16 gadu vecumu sasniegusi persona. Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, var iestāties sabiedriskajā organizācijā, iesniedzot vecāku vai aizbildņa rakstveida atļauju.

Ja sabiedrisko organizāciju dibina vai par tās biedriem kļūst juridiskās personas, tām savos statūtos noteiktajā kārtībā ir jāpilnvaro pārstāvji - fiziskās personas piedalīties attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē un - ievēlēšanas gadījumā - vadības un finansiālās darbības revīzijas institūcijās.

Ja sabiedrisko organizāciju izveido vai par tās biedriem kļūst juridiskās personas, tām savos statūtos vai citos dokumentos, kas reglamentē to darbību, noteiktajā kārtībā, ir jāpilnvaro savi pārstāvji - fiziskās personas - piedalīties attiecīgās sabiedriskās organizācijas izveidošanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē un - ievēlēšanas gadījumā - vadības un finansiālās darbības uzraudzības revīzijas institūcijās.

 

 

 

9.

Atbildīgā komisija

Aizstāt 6. panta trešajā daļā vārdu “izveido” ar vārdu “dibina” un vārdu “izveidošanas” ar vārdu “dibināšanas”.

 

 

Pieņemts

Ja sabiedrisko organizāciju dibina vai par tās biedriem kļūst juridiskās personas, tām savos statūtos vai citos dokumentos, kas reglamentē to darbību, noteiktajā kārtībā, ir jāpilnvaro savi pārstāvji - fiziskās personas - piedalīties attiecīgās sabiedriskās organizācijas dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē un - ievēlēšanas gadījumā - vadības un finansiālās darbības uzraudzības revīzijas institūcijās.

Ja par sabiedriskās organizācijas biedru kļuvusi juridiskā persona, tās darbinieki kļūst par attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedriem tikai tad, ja viņi ir individuāli iestājušies šajā sabiedriskajā organizācijā.

Katrai sabiedriskajai organizācijai ir jāiekārto savu biedru reģistrs.”

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 6. panta ceturto daļu pēc vārdiem ”sabiedriskajai organizācijai” ar vārdiem “Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un pēc vārda “jāiekārto” ar vārdiem “un jāved”.

..............................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ikviena sabiedriskā organizācija kārto savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds un personas kods.”

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

Ikviena sabiedriskā organizācija kārto savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds un personas kods

7.pants. Sabiedrisko organizāciju biedru tiesības

Sabiedrisko organizāciju biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir juridiskās vai fiziskās personas, ir vienādas tiesības pat tad, ja statūtos noteikta atšķirīga biedru nauda un iestāšanās nauda. Sabiedriskās organizācijas var noteikt biedra kandidāta statusu, kas paredz ierobežotu biedra tiesību un pienākumu apjomu.

Sabiedrisko organizāciju biedriem ir tiesības jebkurā laikā izstāties no sabiedriskās organizācijas, par to rakstveidā paziņojot sabiedriskās organizācijas pastāvīgi funkcionējošajai vadības institūcijai vai vadītājam.

Izstājoties biedru nauda un iestāšanās nauda netiek atmaksāta.

Nesamaksāto iestāšanās naudu vai biedru naudu nevar piedzīt tiesas ceļā

 

 

 

6. Izteikt 7. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir izveidojuši attiecīgo sabiedrisko organizāciju vai arī iestājušies tajā pēc izveidošanas, vai viņi ir juridiskās vai fiziskās personas, ir vienādas tiesības arī tad, ja statūtos ir noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās nauda.”

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

14.

Juridiskā komisija

Aizstāt likumprojekta 6. pantā vārdu “izveidojuši” ar vārdu “dibinājuši”;

 

Aizstāt likumprojekta 6. pantā vārdus “iestājušies tajā” ar vārdiem “kļuvuši par biedriem”.

Aizstāt likumprojekta 6. pantā vārdus “pēc izveidošanas” ar vārdiem “pēc dibināšanas”.

 

 

Pieņemts

 

 

 

Pieņemts

 

 

Pieņemts

5. Izteikt 7. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir dibinājuši attiecīgo sabiedrisko organizāciju vai arī kļuvuši par biedriem pēc tās dibināšanas, vai viņi ir fiziskās vai juridiskās personas, ir vienādas tiesības arī tad, ja statūtos ir noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās nauda.”

 

 

7. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

“ 7.1 pants. Sabiedrisko organizāciju vadītāju, koleģiālo lēmējinstitūciju locekļu un biedru civiltiesiskā atbildība

Sabiedriskās organizācijas vadītāji, koleģiālo lēmējinstitūciju locekļi un sabiedriskās organizācijas biedri neatbild par attiecīgās sabiedriskās organizācijas civiltiesiskajām saistībām.

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Juridiskā komisija

Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

“ Ja sabiedriskās organizācijas pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas locekļi vai vadītājs rīkojas nelikumīgi, pārkāpj savu pilnvaru ietvarus vai neievēro likumu un statūtu noteikumus vai sabiedriskās organizācijas kopsapulču lēmumus vai arī darbojas nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, par sabiedriskajai organizācijai, tās biedriem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem viņi ir solidāri atbildīgi ar visu savu mantu.”

.............................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants. Sabiedrisko organizāciju biedru civiltiesiskā atbildība

Sabiedriskās organizācijas biedri neatbild par attiecīgās sabiedriskās organizācijas civiltiesiskajām saistībām.”

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

6. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

“ 7.1 pants. Sabiedrisko organizāciju biedru civiltiesiskā atbildība

Sabiedriskās organizācijas biedri neatbild par attiecīgās sabiedriskās organizācijas civiltiesiskajām saistībām. “

9.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukums un simbolika

Sabiedrisko organizāciju vai to apvienību nosaukumam, nosaukuma saīsinājumam un simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no valsts iestāžu, uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un Latvijā agrāk reģistrētu (neatkarīgi no darbības turpināšanas) sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma un simbolikas.

8. Papildināt 9. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Ir aizliegti sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumi un simbolika:

1) kas atveido vai sakrīt ar tādas organizācijas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par vainīgu noziegumos pret cilvēci saskaņā ar Nirnbergas starptautiskā kriminālā tribunāla spriedumu;

 

2) kas atveido vai sakrīt ar tādas ārvalsts organizācijas nosaukumu vai simboliku, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību;

3) kas atveido vai sakrīt ar Padomju Sociālistisko Republiku Savienības, Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas vai padomju militāro formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu;

4) kas rada pozitīvu attieksmi pret vardarbību vai noziedzīgiem nodarījumiem;

5) kas sakrīt vai ir līdzīgi ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība izbeigta ar likumu vai tiesas nolēmumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 8. pantu šādā redakcijā:

“8. Papildināt 9. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Ir aizliegti sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumi un simbolika:

1) kas sakrīt vai atveido tādas organizācijas nosaukumu vai simboliku, kas ir atzīta par vainīgu noziegumos pret cilvēci saskaņā ar Nirnbergas starptautiskā kriminālā tribunāla spriedumiem;

............................................................

2) kas sakrīt vai atveido tādas ārvalsts organizācijas nosaukumu vai simboliku, kuras mērķi vai darbība ir vērsti pret Latvijas neatkarību vai suverenitāti;

.............................................................

3) Padomju Sociālistisko Republiku Savienības un Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas karogi, ģerboņi vai to attēli, kā arī Padomju Armijas (Sarkanās Armijas) simbolika vai nosaukumi, kas satur Padomju Sociālistisko Republiku Savienības un Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas nosaukumus vai to raksturīgos saīsinājumus;

 

4) kas ir pretrunā ar sabiedrisko kārtību vai tikumību;

............................................................

5) kas sakrīt ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība izbeigta ar likumu vai tiesas nolēmumu.”

 

 

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 9. panta otrās daļas 1.un 2. punktu šādā redakcijā:

“1) kas atveido vai sakrīt ar tādas organizācijas vai militārā formējuma nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, vai to raksturojošu elementu, kura starptautiski atzīta par vainīgu noziegumos pret cilvēci;

2) kas atveido vai sakrīt ar tādas ārvalsts organizācijas vai militārā formējuma nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku, vai to raksturojošu elementu, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

7. Papildināt 9. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Ir aizliegti sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumi un simbolika:

1) kas sakrīt vai atveido tādas organizācijas nosaukumu vai simboliku, kas ir atzīta par vainīgu noziegumos pret cilvēci saskaņā ar Nirnbergas starptautiskā kriminālā tribunāla spriedumiem;

2) kas sakrīt vai atveido tādas ārvalsts organizācijas nosaukumu vai simboliku, kuras mērķi vai darbība ir vērsti pret Latvijas neatkarību vai suverenitāti;

 

3) kas sakrīt vai atveido Padomju Sociālistisko Republiku Savienības, Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas vai padomju militāro formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu;

4) kas rada pozitīvu attieksmi pret vardarbību vai noziedzīgiem nodarījumiem;

5) kas sakrīt ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība izbeigta ar likumu vai tiesas nolēmumu.”

10.pants. Reģistrācijas pieteikums

/pirmā daļa/

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības, izņemot politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kurš kārto sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistru. Politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē Tieslietu ministrija.

. . .

 

 

 

 

23.

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 10. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas un to apvienības, arī politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kurš kārto šo organizāciju un to apvienību reģistru.”

 

 

 

Noraidīts

 

11.pants. Reģistrācija

Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram vai tieslietu ministram jāpieņem mēneša laikā no reģistrācijas pieteikuma saņemšanas dienas.

 

 

Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem izsniedz vai nosūta pa pastu reģistrācijas apliecību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 11. panta otro daļu

šādā redakcijā:

“ Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem izsniedz vai arī 10 dienu laikā nosūta pa pastu reģistrācijas apliecību.”

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izslēgt 11. panta pirmajā daļā vārdus “vai tieslietu ministram”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 9. pantā vārdus “10 dienu laikā”;

papildināt likumprojekta 9.panta tekstā pēc vārda “apliecību” ar vārdiem “un reģistrētos statūtus”

..............................................................

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 11. panta otrajā daļā skaitli “10” ar vārdu “triju”.

.............................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

“ Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem izsniedz reģistrācijas apliecību un reģistrētos statūtus. Ja ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrācijas apliecība un reģistrētie statūti netiek izņemti, tos nosūta pa pastu vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

“ Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem izsniedz reģistrācijas apliecību un reģistrētos statūtus. Ja ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrācijas apliecība un reģistrētie statūti netiek izņemti, tos nosūta pa pastu vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem.”

12.pants. Reģistrācijas atlikšana

Reģistrāciju var atlikt uz laiku līdz trim mēnešiem:

1) ja ir pārkāpta šajā likumā noteiktā sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas kārtība;

2) ja statūtos nav ievēroti šā likuma 8. un 9.panta noteikumi.

Lēmumā par reģistrācijas atlikšanu jānorāda iemesli, kuru dēļ sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācija tiek atlikta.

Lēmums ne vēlāk kā trīs dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāizsniedz vai jānosūta pa pastu vienam no sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotajiem vadības locekļiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Izteikt 12. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ja, sastādot statūtu, nav ievērotas šā likuma un citu likumu prasības.”

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) ja ir saņemtas fizisko vai juridisko personu sūdzības, valsts vai pašvaldību institūciju dokumenti par šajā likumā noteikto sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas kārtības pārkāpumiem;”.

 

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izslēgt 12. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “un citu likumu”.

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

9. Izteikt 12. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

“1) ja ir saņemtas fizisko vai juridisko personu sūdzības, valsts vai pašvaldību institūciju dokumenti par šajā likumā noteikto sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas kārtības pārkāpumiem;

2) ja, sastādot statūtus, nav ievērotas šā likuma un citu likumu prasības.”

13.pants. Reģistrācijas atteikums

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības netiek reģistrētas:

1) ja iesniegtie statūti vai atsevišķu personu vai personu grupas darbība sabiedriskās organizācijas veidošanas procesā liecina, ka tās mērķi vai darbība ir pretrunā ar Satversmi, šo likumu un citiem likumiem vai ar Latvijas Republikas ratificētajām konvencijām vai starptautiskajiem līgumiem;

2) ja to nosaukums, nosaukuma saīsinājums vai simbolika sakrīt vai ir līdzīga ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība ir izbeigta ar likumu, Latvijas Republikas Augstākās padomes lēmumu vai tiesas nolēmumu;

3) ja tās lieto Latvijas okupācijas perioda komunistisko vai nacionālsociālistisko vai arī PSRS vai Latvijas PSR valsts simboliku;

11. Izteikt 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas netiek reģistrētas:

1) ja iesniegtie statūti vai programmas dokumenti liecina, ka sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mērķi vai darbība ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

2) ja nav ievēroti šā likuma 9. panta noteikumi.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt pirmajā lasījumā pieņemtās 13. panta pirmās daļas 2. punktu kā 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“2) ja ir pārkāpta šajā likumā noteiktā sabiedrisko organizāciju vai to apvienību dibināšanas kārtība;

3) ja pēc reģistrācijas atlikšanas nav novērsti trūkumi (nepilnības) sabiedriskās organizācijas vai to apvienības statūtos, nosaukumā vai simbolikā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

10. Izteikt 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas netiek reģistrētas:

1) ja iesniegtie statūti vai programmas dokumenti liecina, ka sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mērķi vai darbība ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

2) ja ir pārkāpta šajā likumā noteiktā sabiedrisko organizāciju vai to apvienību dibināšanas kārtība;

3) ja pēc reģistrācijas atlikšanas nav novērsti trūkumi (nepilnības) sabiedriskās organizācijas vai to apvienības statūtos, nosaukumā vai simbolikā.”

15.pants. Reģistrācijas tiesiskās sekas

Ar dienu, kad sabiedriskā organizācija vai sabiedrisko organizāciju apvienība reģistrēta, tā iegūst juridiskās personas tiesības.

Ar reģistrācijas dienu sabiedriskās organizācijas un to apvienības var uzsākt likumos un savos statūtos paredzēto darbību.

12. Papildināt 15. panta pirmo daļu pēc vārdiem “juridiskās personas tiesības” ar vārdiem:

“un kļūst par privāto tiesību subjektu.”

 

 

 

 

32.

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 15. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Grozījumi sabiedriskās organizācijas statūtos stājas spēkā pēc statūtu reģistrācijas jaunā redakcijā (ar grozījumiem) attiecīgi Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā.”

 

 

 

Pieņemts

11. 15. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem “juridiskās personas tiesības” ar vārdiem: “un kļūst par privāto tiesību subjektu.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Grozījumi sabiedriskās organizācijas statūtos stājas spēkā pēc statūtu reģistrācijas jaunā redakcijā (ar grozījumiem) attiecīgi Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā.”

16. pants. Publiskā darbība

Sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām, lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, ir tiesības veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

Šajā nolūkā tās var:

1) brīvi izplatīt informāciju par savu darbību;

2) izveidot savus preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus;

3) organizēt mītiņus, demonstrācijas, ielu gājienus un sapulces publiskās vietās;

4) uzturēt sakarus ar citu valstu sabiedriskajām organizācijām;

5) veikt citu publisko darbību.

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības likumos vai Ministru kabineta noteikumos paredzētajos gadījumos var kļūt par publisko tiesību subjektu un pildīt atsevišķas valsts funkcijas.

 

13. Aizstāt 16. pantā vārdus “ likumdošanas aktiem” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 16. pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“ Ja sabiedriskā organizācija vai to apvienība kļūst par publisko tiesību subjektu, tai ir šādas tiesības:

1) saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama, lai pildītu attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai nodotās valsts funkcijas;

2) būt klāt un izteikt savu viedokli valsts un pašvaldību institūciju sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai nodotajām valsts funkcijām.

Ja sabiedriskā organizācija vai to apvienība kļūst par publisko tiesību subjektu, tai ir šādi pienākumi:

1) pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma sniegt atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai nodotajām valsts funkcijām;

2) izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus kārtībā, kādu nosaka likums “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

12. 16. pantā:

aizstāt vārdus “likumdošanas aktiem” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem”;

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“ Ja sabiedriskā organizācija vai to apvienība kļūst par publisko tiesību subjektu, tai ir šādas tiesības:

1) saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām informāciju, kas nepieciešama, lai pildītu attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai nodotās valsts funkcijas;

2) būt klāt un izteikt savu viedokli valsts un pašvaldību institūciju sēdēs, kad tiek izskatīti jautājumi, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai nodotajām valsts funkcijām.

Ja sabiedriskā organizācija vai to apvienība kļūst par publisko tiesību subjektu, tai ir šādi pienākumi:

1) pēc valsts un pašvaldību institūciju pieprasījuma sniegt atzinumus par jautājumiem, kas saistīti ar attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai to apvienībai nodotajām valsts funkcijām;

2) izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus kārtībā, kādu nosaka likums “Par iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtību valsts un pašvaldību institūcijās”.

17.pants. Aizliegums veidot bruņotas vai militarizētas vienības

Sabiedriskajām

organizācijām un to apvienībām ir aizliegts apbruņot savus biedrus, organizēt tiem militāras mācības un veidot militarizētas vienības.

Sabiedrisko organizāciju biedri militāros formas tērpus var valkāt vienīgi tad, ja attiecīgā organizācija ir saņēmusi tieslietu ministra atļauju.

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 17. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju un to apvienību biedri militāros formas tērpus var valkāt vienīgi tad, ja formas tērpu valkāšana ir paredzēta attiecīgās sabiedriskās organizācijas vai to apvienības statūtos un ievērojot šā likuma 9. panta prasības.”

Juridiskais birojs

Papildināt 17. panta otro daļu ar šādu tekstu:

“Par militāro formas tērpu uzskatāms tērps:

1) kas sakrīt vai ir līdzīgs ar Latvijas vai citu valstu, arī bijušo, militāro formējumu formas tērpiem;

2) kas sakrīt vai ir līdzīgs ar Latvijas valsts policijas vai pašvaldības policijas formas tērpiem.”

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

13. Papildināt 17. panta otro daļu ar šādu tekstu:

“Par militāro formas tērpu uzskatāms tērps:

1) kas sakrīt vai ir līdzīgs ar Latvijas vai citu valstu, arī bijušo, militāro formējumu formas tērpiem;

2) kas sakrīt vai ir līdzīgs ar Latvijas valsts policijas vai pašvaldības policijas formas tērpiem.”

18.pants. Uzņēmējdarbība un cita saimnieciskā darbība

Lai sabiedriskās organizācijas un to apvienības varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt statūtos paredzētos mērķus, tām likumos noteiktajā kārtībā ir tiesības:

1) iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2) veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību, dibināt uzņēmējsabiedrības (uzņēmumus), iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos).

Ja sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības ieņēmumi no uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskās darbības kalendāra gada laikā 200 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru Ministru kabinets noteicis attiecīgajam laika posmam, vai uzņēmējdarbībā pastāvīgi ir nodarbināti vairāk nekā pieci sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības algoti darbinieki, tai Latvijas Republikas 1990.gada 26.septembra likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr., 1991, 27./28.nr., 1992, 22./23.nr.) noteiktajā kārtībā jādibina uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības tiesiskās un finansiālās attiecības ar izveidotajām uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem) nosaka likumi, sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības un uzņēmējsabiedrības (uzņēmuma) statūti vai līgums.

14. 18. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“18. pants. Uzņēmējdarbība

Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības var nodarboties ar uzņēmējdarbību kārtībā, kāda noteikta likumos un citos normatīvajos aktos.”;

 

 

 

izslēgt panta otro daļu un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu attiecīgi par panta otro daļu.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Juridiskā komisija

Izteikt 18. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“18. pants. Uzņēmējdarbība un saimnieciskā darbība

Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības likumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgas:

1) iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2) dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās;

3) veikt saimniecisko darbību, lai nodrošinātu savus statūtos noteiktos mērķus un lai apsaimniekotu savu īpašumu.

..............................................................

Atbildīgā komisija

Izteikt 18. panta pirmās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

3) veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību, kas nav sistemātiska vai ilgstoša un kam nav peļņas gūšanas mērķa un rakstura.”

.............................................................

Deputāts L. Stašs

18. panta otrajā daļā:

aizstāt vārdus “200 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu” ar vārdiem “400 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu” un aizstāt vārdus “pieci sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības algoti darbinieki” ar vārdiem “desmit sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības algoti darbinieki”.

 

 

 

 

Pieņemts

precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 18. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“18. pants. Uzņēmējdarbība un saimnieciskā darbība

Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības likumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgas:

1) iegūt kustamo un nekustamo īpašumu;

2) dibināt uzņēmējsabiedrības, iegādāties daļas vai akcijas uzņēmējsabiedrībās;

3) veikt saimniecisko darbību sakarā ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī citu saimniecisko darbību, kas nav sistemātiska vai ilgstoša un kam nav peļņas gūšanas mērķa un rakstura.”

 

izslēgt panta otro daļu un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu attiecīgi par panta otro daļu.

20.pants. Finansu līdzekļi

/pirmā daļa/

Sabiedrisko organizāciju un to apvienību finansu līdzekļus veido:

1) biedru nauda;

2) fizisko un juridisko personu ziedojumi;

3) ienākumi no uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības;

4) citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem.

 

15. Izteikt 20. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) biedru nauda un iestāšanās nauda;”.

     

 

15. Izteikt 20. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) biedru nauda un iestāšanās nauda;”.

 

 

16. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21. 1 pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

     

 

16. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21. 1 pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

27.pants. Sūdzības par sabiedrisko organizāciju nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību

Sūdzības par sabiedrisko organizāciju nelikumīgu dibināšanu, kā arī nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību, likvidāciju vai reorganizāciju izskata tiesa pēc attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedru pieprasījuma vai tieslietu ministra iesnieguma. Ja tiesa, izskatot šo sūdzību, konstatē likumu vai statūtu pārkāpumus, tā var:

1) atcelt nelikumīgos vai statūtiem neatbilstošos sabiedriskās organizācijas institūcijas vai amatpersonas lēmumus;

2) atcelt amatpersonas vai institūcijas, kuru ievēlēšana neatbilst statūtiem;

3) uzdot sabiedriskajai organizācijai novērst citādu nelikumīgu rīcību vai statūtu pārkāpumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 27. pantā vārdus “ vai tieslietu ministra” ar vārdiem “vai šā likuma 34. pantā minēto uzraugošo un kontrolējošo valsts institūciju”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

29.pants. Sabiedriskās organizācijas sadalīšanās

Ja sabiedriskā organizācija sadalās vairākās jaunās sabiedriskajās organizācijās, tās īpašumu un finansu līdzekļus sadala statūtos noteiktajā kārtībā. Ja likvidētās organizācijas statūtos šis jautājums nav reglamentēts vai jaunizveidotās sabiedriskās organizācijas nav panākušas vienošanos, īpašumu un finansu līdzekļus patur tā sabiedriskā organizācija, par kuras izveidošanu likvidācijas kopsapulcē, kongresā vai konferencē ir nobalsojis delegātu vairākums. Šajā gadījumā nevienai no jaunizveidotajām organizācijām nav tiesību paturēt likvidētās sabiedriskās organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku un tām šajā likumā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai

Tieslietu ministrijā atbilstoši šā likuma 10.panta noteikumiem.

Sabiedriskajai organizācijai sadaloties, jaunizveidotās organizācijas atbild par agrākās sabiedriskās organizācijas saistībām proporcionāli saņemtajai mantas daļai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. 29. pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“ Lēmumu par sabiedriskās organizācijas sadalīšanos pieņem attiecīgās sabiedriskās organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, ja sabiedriskās organizācijas statūtos nav noteikta cita kārtība.” ;

uzskatīt līdzšinējo pirmo un otro daļu attiecīgi par otro un trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 17. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

34.pants. Darbības apturēšanas vai izbeigšanas ierosināšana

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību var apturēt vai izbeigt tiesa.

Tiesības ierosināt tiesā jautājumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu ir:

1) ģenerālprokuroram;

2) tieslietu ministram;

3) iekšlietu ministram.

Iesniegumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu iesniedz tiesai pēc attiecīgās organizācijas pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas atrašanās vietas.

 

 

 

18. Papildināt 34. panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram.”

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 34. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Tiesības ierosināt tiesā jautājumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu ir:

1) ģenerālprokuroram;

2)Uzņēmumu reģistra galvenajam notāram;

3) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram.”

..............................................................

Juridiskā komisija

Izteikt likumprojekta 18. pantu jaunā redakcijā:

“18. Papildināt 34. panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) finansu ministram.””

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

17. Papildināt 34. panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) finansu ministram.””

35.pants. Darbības apturēšana tiesas ceļā

/trešā daļa/

Pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā tas jānosūta attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai un jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

43.

 

 

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izslēgt 35. panta trešajā daļā vārdus “attiecīgi” un “vai Tieslietu ministrija”.

 

 

 

 

Noraidīts

 

37.pants. Darbības izbeigšana tiesas ceļā

Tiesa var izbeigt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību, ja tā vai tās teritoriālā struktūrvienība neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu vai pieļauj šādus likumpārkāpumus:

1) izmanto vai aicina Latvijas iedzīvotājus izmantot vardarbīgas rīcības metodes;

2) aicina Latvijas iedzīvotājus vai savus biedrus nepildīt likumus;

3)sludina rasisma vai totalitārisma idejas.

4) ja tā lieto Latvijas okupācijas perioda komunistisko vai nacionālsociālistisko vai arī PSRS vai Latvijas PSR valsts simboliku.

Tiesa, pieņemot nolēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu, anulē slēgtās sabiedriskās organizācijas reģistrāciju, kā arī atsavina attiecīgās sabiedriskās organizācijas, tās teritoriālo struktūrvienību un uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) īpašumu par labu valstij. Tiesas nolēmumā nosaka kārtību un to, par kādiem līdzekļiem tiek sakārtoti, saglabāti un nodoti valsts arhīviem glabāšanā slēgtās sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības arhīvu (fondu) dokumenti.

Tiesas nolēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu trīs dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāpaziņo attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai.

Tiesas nolēmumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu var pārsūdzēt civilprocesa likumos noteiktajā kārtībā un termiņos.

19. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

“37. pants. Darbības izbeigšana tiesas ceļā

Tiesa var izbeigt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību, ja sabiedriskā organizācija vai tās teritoriālā struktūrvienība neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu vai pieļauj šādus likumpārkāpumus:

1) tīši pieļauj noziedzīgus nodarījumus;

2) aicina Latvijas iedzīvotājus vai savus biedrus nepildīt (pārkāpt) likumus un citus normatīvos aktus vai izdarīt noziedzīgus nodarījumus;

3) lieto šā likuma 9. pantā minētos nosaukumus, nosaukumu saīsinājumus vai simboliku;

4) sabiedriskajās vietās, presē vai citos izplatīšanai sabiedrībā paredzētos iespiedmateriālos, citos masu informācijas līdzekļos vai atklātās sapulcēs sludina rasu, nacionālā vai reliģiskā naida idejas, slavina vai pauž pozitīvu attieksmi vai atbalstu noziedzīgiem nodarījumiem.”

 

 

44.

 

 

 

45.

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izslēgt 37. pantā vārdus “vai tās teritoriālā struktūrvienība”

.............................................................

Juridiskā komisija

Izslēgt 37. pantā vārdus “neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu”;

..............................................................

Juridiskā komisija

Papildināt 37. pantu ar jaunu 1. punktu šādā redakcijā:

“1) neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu”;

..............................................................

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izslēgt 37. panta 2. punktā vārdus “un citus normatīvos aktus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Juridiskā komisija

Papildināt 37. pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“5) tiesas noteiktajā termiņā nav novērsusi likuma pārkāpumu, sakarā ar kuru tās darbība bija apturēta”.

 

 

Noraidīts

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

18. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

“37. pants. Darbības izbeigšana tiesas ceļā

Tiesa var izbeigt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību, ja sabiedriskā organizācija vai tās teritoriālā struktūrvienība pieļauj šādus likumpārkāpumus:

1) neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu;

2) tīši pieļauj noziedzīgus nodarījumus;

3) aicina Latvijas iedzīvotājus vai savus biedrus nepildīt (pārkāpt) likumus un citus normatīvos aktus vai izdarīt noziedzīgus nodarījumus;

4) lieto šā likuma 9. pantā minētos nosaukumus, nosaukumu saīsinājumus vai simboliku;

5) sabiedriskajās vietās, presē vai citos izplatīšanai sabiedrībā paredzētos iespiedmateriālos, citos masu informācijas līdzekļos vai atklātās sapulcēs sludina rasu, nacionālā vai reliģiskā naida idejas, slavina vai pauž pozitīvu attieksmi vai atbalstu noziedzīgiem nodarījumiem;

6) tiesas noteiktajā termiņā nav novērsusi likuma pārkāpumu, sakarā ar kuru tās darbība bija apturēta”.

38.pants. Tiesas nolēmuma izpildīšana

Tiesas nolēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu pēc tā stāšanās likumīgā spēkā jānosūta attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai un jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Tiesas nolēmumu izpilda tiesu izpildītājs civilprocesa likumos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

49.

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izslēgt 38. panta pirmās daļas vārdus “attiecīgi” un “vai Tieslietu ministrijai”.

 

 

Noraidīts

 

42.pants. Teritoriālo struktūrvienību darbība

Par sabiedriskās organizācijas teritoriālo struktūrvienību darbību pilnā mērā atbild attiecīgā sabiedriskā organizācija, ja citos likumos nav noteikts citādi.

20. Papildināt 42. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“ Par sabiedriskās organizācijas teritoriālās struktūrvienības, kurai ir juridiskās personas tiesības, saimnieciski finansiālo darbību solidāri atbild sabiedriskā organizācija un attiecīgā teritoriālā struktūrvienība.”

     

19. Papildināt 42. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“ Par sabiedriskās organizācijas teritoriālās struktūrvienības, kurai ir juridiskās personas tiesības, saimnieciski finansiālo darbību solidāri atbild sabiedriskā organizācija un attiecīgā teritoriālā struktūrvienība.”

43.pants. Politisko organizāciju (partiju) jēdziens un darbības pamatmērķi

Politiskās organizācijas (partijas) ir organizācijas, kuras nodibina ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, lai, pamatojoties uz politisko mērķu kopību, veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, vadītu deputātu parlamentāro darbību un ar viņu starpniecību īstenotu savu programmu, kā arī iesaistītos valsts pārvaldes institūciju izveidē.

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 43. pantu šādā redakcijā:

“43. pants. Politisko organizāciju (partiju) jēdziens un darbības pamatmērķi

Politiskās organizācijas (partijas) ir organizācijas, kuras nodibina ne mazāk kā 1000 Latvijas pilsoņi, lai, pamatojoties uz politisko mērķu kopību, veiktu politisko darbību, piedalītos vēlēšanu kampaņā, izvirzītu deputātu kandidātus, vadītu deputātu darbību Saeimā un pašvaldībās un ar deputātu starpniecību īstenotu savu programmu, kā arī iesaistītos valsts pārvaldes institūciju izveidē.”

..............................................................

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izteikt 43. panta tekstu šādā redakcijā:

“Politiskās organizācijas (partijas) ir organizācijas, kuras nodibina ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņi, kā arī citas šā likuma 45. panta pirmajā daļā norādītās personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu, lai, pamatojoties uz politisko mērķu kopību, veiktu politisko darbību.”

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

 

 

 

 

 

45.pants. Politisko organizāciju (partiju) biedri

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kas ir reģistrējušās Iedzīvotāju reģistrā vai ir saņēmušas Latvijā pastāvīgās uzturēšanās atļauju un kas politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.

Latvijā var reģistrēt un var darboties tikai tādas politiskās organizācijas (partijas), kurās ne mazāk kā puse no visiem biedriem ir Latvijas pilsoņi.

Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem nevar būt juridiskās personas.

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

Tautas partijas frakcija

Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kurām nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un kuras politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.”

..............................................................

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Izslēgt 45.panta otro daļu.

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīts

20. Izteikt 45. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Par politiskās organizācijas (partijas) biedriem var būt tikai 18 gadu vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi un personas, kurām saskaņā ar likumu “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kurām nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” ir tiesības saņemt Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi un kuras politiskajā organizācijā (partijā) iestājušās individuāli, ievērojot statūtu noteikumus.”

47.pants. Reģistrācijas un darbības papildnoteikumi

Reģistrācijas pieteikumam jāpievieno arī politiskās organizācijas (partijas) programmas dokumenti un ne mazāk kā 200 attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) dibinātāju saraksts. Pretī katra sarakstā iekļautā politiskās organizācijas (partijas) dibinātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam ir jābūt viņa parakstam.

Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas kārtību reglamentē īpašs likums.

 

 

 

 

 

54.

 

Tautas partijas frakcija

Papildināt 47. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Politisko organizāciju (partiju) augstākās lēmējinstitūcijas - kongress, konference vai kopsapulce - jāsasauc ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.”

un uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

 

 

 

 

Pieņemts

21. Papildināt 47. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“Politisko organizāciju (partiju) augstākās lēmējinstitūcijas - kongress, konference vai kopsapulce - jāsasauc ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.”

un uzskatīt līdzšinējo otro daļu par trešo daļu.

 

 

48.pants. Statūtu publicēšana

Tieslietu ministrija reģistrētās politiskās organizācijas (partijas) statūtus nodod publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

 

 

“Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Aizstāt 48. pantā vārdus “Tieslietu ministrija” ar vārdiem “Uzņēmumu reģistrs”.

 

 

 

 

Noraidīts

 

57.6 pants. Uzņēmējdarbības papildnoteikumi

Ja profesionālās radošās organizācijas vai profesionālo radošo organizāciju apvienības ieņēmumi no tādas uzņēmējdarbības, kas nav saistīta ar statūtos paredzēto mērķu sasniegšanu, kalendārā gada laikā 200 reižu pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru valdība noteikusi attiecīgajam laika posmam, šai profesionālajai radošajai organizācijai vai profesionālo radošo organizāciju apvienībai ir jāpilda šā likuma 18.panta otrajā daļā paredzētās prasības.

21. Izslēgt 57.6 pantu.

     

 

22. Izslēgt 57.6 pantu.

60.pants. Finansēšanas papildnoteikumi

Sporta sabiedrisko organizāciju vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienību pēc reģistrācijas Tieslietu ministrijā var reģistrēt arī vadošajā valsts sporta institūcijā, kas attiecīgajai organizācijai vai apvienībai dod tiesības saņemt finansu līdzekļus no valsts budžeta.

Pašvaldībām ir tiesības finansēt no sava budžeta sporta sabiedriskās organizācijas un to apvienības.

 

22. Aizstāt 60. pantā vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”.

     

 

23. Aizstāt 60. pantā vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”.

61.pants. Uzņēmējdarbības papildnoteikumi

Ja sporta sabiedriskās organizācijas vai sporta sabiedrisko organizāciju apvienības ieņēmumi no tādas uzņēmējdarbības, kas nav saistīta ar sporta pasākumu organizēšanu, kalendāra gada laikā 200 reizes pārsniedz minimālo mēnešalgu, kuru Ministru kabinets noteicis attiecīgajam laika posmam, tad Latvijas Republikas 1990.gada 26.septembra likumā "Par uzņēmējdarbību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 42.nr., 1991, 27./28.nr., 1992, 22./23. nr.) noteiktajā kārtībā jādibina uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

23. Izslēgt 61. pantu.

     

 

24. Izslēgt 61. pantu.

   

 

 

 

56.

Tautas partijas frakcija

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Visām reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām) ne vēlāk kā līdz 1999. gada 31. decembrim iesniegt Tieslietu ministrijai attiecīgās organizācijas ne mazāk kā 1000 biedru sarakstu, kurā jānorāda politiskās organizācijas (partijas) biedra vārds, uzvārds un personas kods un kas apliecināts ar attiecīgā biedra parakstu.

 

 

 

Noraidīts

 
     

2. Politiskajām organizācijām (partijām), kuras nav ievērojušas šā likuma pārejas noteikumu 1. punktu, tieslietu ministrs nosūta rakstveida brīdinājumu iesniegt attiecīgās organizācijas biedru sarakstu. Ja līdz 2000. gada 31.martam, ievērojot likuma noteikumus, biedru saraksts netiek iesniegts, attiecīgās politiskās organizācijas (partijas) darbība uzskatāma par izbeigtu un tās reģistrācijas apliecība par anulētu. Šādas politiskās organizācijas (partijas) darbību var atjaunot likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” noteiktajā vispārējā kārtībā.”

   

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības

komisijas priekšsēdētāja biedrs Guntis Dambergs