Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija Likumprojekts

Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”

 

Nr.

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

     

Atbildīgās komisijas sagatavotais

likumprojekts

     

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”

Izdarīt likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2., 16./17., 20./21., 34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995,10. nr.) šādus grozījumus:

1.

2.pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības jēdziens

Sabiedrisko organizāciju apvienību dibina divas vai vairākas sabiedriskās organizācijas, savstarpēji apvienojoties un izveidojot kopīgu vadības institūciju darbības saskaņošanai.

 

Deputāts A. Požarnovs

Papildināt 2. pantu pēc vārdiem “divas vai vairākas” ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas”.

 

 

Noraidīt

 

2.

4.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību dibināšanas priekšnoteikumi

Lai dibinātu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību, ir jāsasauc kopsapulce, kongress vai konference, kurā personām, kas apvienojas sabiedriskajā organizācijā vai sabiedrisko organizāciju apvienībā, jāpieņem lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu un tās statūti, jāievēlē pastāvīgi funkcionējoša vadības institūcija vai vadītājs, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija.

Latvijā var izveidot ārvalstīs dibinātu un darbojošos sabiedrisko organizāciju Latvijas nodaļas, ja šo organizāciju un apvienību darbības mērķis, raksturs un statūti nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem. Uz tām attiecas šajā un citos Latvijas Republikas likumos paredzētie reģistrēšanas, darbības un likvidēšanas noteikumi.

 

Deputāts A. Požarnovs

Papildināt 4. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

“Dibinot sabiedrisko organizāciju apvienību katrai sabiedriskajai organizācijai, kas piedalās tās dibināšanā, savos statūtos paredzētā kārtībā jāpieņem lēmums par piedalīšanos sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanā.”

 

 

Atbalstīt,

papildināt

lik.pr. ar jaunu pantu,

attiecīgi

mainot

turpmāko pantu numerāciju

1. Papildināt 4. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Dibinot sabiedrisko organizāciju apvienību, katrai sabiedriskajai organizācijai, kas piedalās tās dibināšanā, savos statūtos paredzētajā kārtībā jāpieņem lēmums par piedalīšanos sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanā.”

 

9.pants. Sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukums un simbolika

Sabiedrisko organizāciju vai to apvienību nosaukumam, nosaukuma saīsinājumam un simbolikai ir nepārprotami jāatšķiras no valsts iestāžu, uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un Latvijā jau reģistrēto sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukuma, nosaukuma saīsinājuma un simbolikas.

     

2. Aizstāt 9. pantā vārdus “jau reģistrēto” ar vārdiem “agrāk reģistrētu (neatkarīgi no darbības turpināšanas)”.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

10.pants. Reģistrācijas pieteikums

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības, reģistrē Tieslietu ministrija kura kārto sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistru.

Reģistrācijas pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē ir pieņemts lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu, apstiprināti statūti un ievēlētas vadības institūcijas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcijas.

Reģistrācijas pieteikumam jāpievieno:

1) statūti;

2) izraksts no kopsapulces, kongresa vai konferences protokola vai cita dokumenta par organizācijas dibināšanu;

3) dokuments par valsts nodevas nomaksu;

4) pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmums par pilnvaru piešķiršanu trim vadības locekļiem, dodot viņiem tiesības pārstāvēt sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrācijas procesā Tieslietu ministrijā vai - strīda gadījumā - tiesā.

Pieteikumu un statūtus paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotie vadības locekļi.

Ārvalstīs dibinātu un darbojošos sabiedrisko organizāciju Latvijas nodaļas reģistrācijas pieteikumam pievieno arī attiecīgās sabiedriskās organizācijas statūtus un rakstveida pierādījumu tam, ka šī ārvalsts organizācija atzīst Latvijā izveidoto nodaļu par savu struktūrvienību.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. 10. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: (MK noteikumu redakcija);

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4)izraksts no kopsapulces, kongresa vai konferences protokola par pilnvaru piešķiršanu trim vadības locekļiem pārstāvēt sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrācijas procesā.”.

Deputāts A. Požarnovs

Papildināt 10. pantu ar jaunu 5. punktu šādā redakcijā:

“5) sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniedzami arī katras minētajā apvienībā ietilpstošās sabiedriskās organizācijas protokols par tās statūtos paredzētajā kārtībā pieņemto lēmumu dibināt attiecīgo sabiedrisko organizāciju apvienību.”

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3. pantu, mainot likumprojekta turpmāko pantu numerāciju un attiecīgos grozījumus izteikt kā jaunus pantus.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

3. 10. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas un to apvienības, izņemot politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības, reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, kurš kārto sabiedrisko organizāciju un to apvienību reģistru. Politiskās organizācijas (partijas) un to apvienības reģistrē Tieslietu ministrija.”;

 

 

 

 

izteikt trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4)izraksts no kopsapulces, kongresa vai konferences protokola par pilnvaru piešķiršanu trim vadības locekļiem pārstāvēt sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrācijas procesā;”;

papildināt trešo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrācijai - arī katras minētajā apvienībā ietilpstošās sabiedriskās organizācijas lēmums, kas pieņemts tās statūtos paredzētajā kārtībā, par attiecīgo sabiedrisko organizāciju apvienības dibināšanu.”

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

11.pants. Reģistrācija

Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu tieslietu ministram jāpieņem mēneša laikā no reģistrācijas pieteikuma saņemšanas dienas.

Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem izsniedz vai nosūta pa pastu reģistrācijas apliecību.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 4. pantā vārdus “17. panta otrajā daļā, 27. pantā un 34. panta otrajā daļā”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 11. panta pirmajā daļā vārdus “tieslietu ministram” ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram vai tieslietu ministram”.

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

“4. Aizstāt 11. panta pirmajā daļā vārdus“tieslietu ministram” ar vārdiem :

“attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram vai tieslietu ministram”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 11. panta pirmajā daļā vārdus “tieslietu ministram” ar vārdiem “attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra galvenajam valsts notāram vai tieslietu ministram”.

10.

14.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Sūdzību iesniedz tā rajona tiesai, kur atrodas Tieslietu ministrija un to paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotie vadības locekļi.

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 5. pantu šādā redakcijā:

“5. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotie vadības locekļi un to iesniedz tā rajona (pilsētas) tiesai, kur atrodas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai Tieslietu ministrija.”

Atbalstīt

5. Izteikt 14. pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Lēmuma pārsūdzēšana

Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikumu var pārsūdzēt tiesā desmit dienu laikā pēc tā saņemšanas.

Sūdzību paraksta sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pilnvarotie vadības locekļi un to iesniedz tā rajona (pilsētas) tiesai, kur atrodas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs vai Tieslietu ministrija.”

 

17.pants. Aizliegums veidot bruņotas vai militarizētas vienības

Sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām ir aizliegts apbruņot savus biedrus, organizēt tiem militāras mācības un veidot militarizētas vienības.

Sabiedrisko organizāciju biedri militāros formas tērpus var valkāt vienīgi tad, ja attiecīgā organizācija ir saņēmusi tieslietu ministra atļauju.

       
 

27.pants. Sūdzības par sabiedrisko organizāciju nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību

Sūdzības par sabiedrisko organizāciju nelikumīgu dibināšanu, kā arī nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību, likvidāciju vai reorganizāciju izskata tiesa pēc attiecīgās sabiedriskās organizācijas biedru pieprasījuma vai tieslietu ministra iesnieguma. Ja tiesa, izskatot šo sūdzību, konstatē likumu vai statūtu pārkāpumus, tā var:

1) atcelt nelikumīgos vai statūtiem neatbilstošos sabiedriskās organizācijas institūcijas vai amatpersonas lēmumus;

2) atcelt amatpersonas vai institūcijas, kuru ievēlēšana neatbilst statūtiem;

3) uzdot sabiedriskajai organizācijai novērst citādu nelikumīgu rīcību vai statūtu pārkāpumus.

       

11.

28.pants Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbība izbeidzas, ja tās augstākā lēmējinstitūcija statūtos noteiktajā

kārtībā pieņem lēmumu par organizācijas pašlikvidāciju. Šāds lēmums jāpieņem arī gadījumos, kad sabiedriskā organizācija pievienojas citai organizācijai, kā arī apvienojas ar citu organizāciju vai sadalās, dibinot jaunas sabiedriskās organizācijas.

Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju trīs dienu laikā jāpaziņo Tieslietu ministrijai, kas informāciju par to publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Juridiskais birojs

Izteikt 28. pantu šādā redakcijā:

“28.pants Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbība izbeidzas, ja tās augstākā lēmējinstitūcija statūtos noteiktajā

kārtībā pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties vai pievienojoties citai organizācijai.

Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pašlikvidāciju vai reorganizāciju trīs dienu laikā jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram, bet attiecībā uz politiskajām organizācijām (partijām) -Tieslietu ministrijai.”

Atbalstīt

precizētā redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 28. pantu šādā redakcijā:

“28.pants Lēmums par sabiedriskās organizācijas pašlikvidāciju

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbība izbeidzas, ja tās augstākā lēmējinstitūcija statūtos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju, apvienojoties ar citu organizāciju, sadaloties vai pievienojoties citai organizācijai.

Lēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības pašlikvidāciju vai reorganizāciju triju dienu laikā jāpaziņo attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai.”

12.

   

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 7. pantā ietvertos grozījumus likuma 29.,30. un 31. pantā kā jaunus likumprojekta pantus.

Atbalstīt

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

29.pants. Sabiedriskās organizācijas sadalīšanās

Ja sabiedriskā organizācija sadalās vairākās jaunās sabiedriskajās organizācijās, tās īpašumu un finansu līdzekļus sadala statūtos noteiktajā kārtībā. Ja likvidētās organizācijas statūtos šis jautājums nav reglamentēts vai jaunizveidotās sabiedriskās organizācijas nav panākušas vienošanos, īpašumu un finansu līdzekļus patur tā sabiedriskā organizācija, par kuras dibināšanu likvidācijas kopsapulcē, kongresā vai konferencē ir nobalsojis delegātu vairākums. Šajā gadījumā nevienai no jaundibinātajām organizācijām nav tiesību paturēt likvidētās sabiedriskās organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku un tām šajā likumā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas Tieslietu ministrijā.

 

Juridiskais birojs

29. pantā:

aizstāt vārdu “dibināšanu” ar vārdu “izveidošanu”,vārdu “jaundibinātajām” ar vārdu “jaunizveidotajām” un vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā atbilstoši šā likuma 10. panta noteikumiem”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskajai organizācijai sadaloties, jaunizveidotās organizācijas atbild par agrākās sabiedriskās organizācijas saistībām proporcionāli saņemtajai mantas daļai.”.

 

 

Atbalstīt

7. 29. pantā:

aizstāt vārdu “dibināšanu” ar vārdu “izveidošanu”,vārdu

“jaundibinātajām” - ar vārdu “jaunizveidotajām” un vārdus “Tieslietu ministrijā” - ar vārdiem “attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā atbilstoši šā likuma 10. panta noteikumiem”;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskajai organizācijai sadaloties, jaunizveidotās organizācijas atbild par agrākās sabiedriskās organizācijas saistībām proporcionāli saņemtajai mantas daļai.”

 

 

15.

30.pants. Biedru grupas atdalīšanās no sabiedriskās organizācijas

Ja sabiedriskās organizācijas biedru grupa atdalās (tiek izslēgta) no sabiedriskās organizācijas un nodibina jaunu sabiedrisko organizāciju, tā var saņemt daļu no īpašuma un finansu līdzekļiem, ja šādas tiesības ir paredzētas statūtos vai ja sabiedriskās organizācijas augstākā lēmējinstitūcija pieņem lēmumu nodot daļu īpašuma un finansu līdzekļu jaundibinātajai organizācijai. Šajā gadījumā jaundibinātā sabiedriskā organizācija nevar paturēt tās organizācijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku, no kuras atdalījusies (tikusi izslēgta) biedru grupa, un tai šajā likumā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas Tieslietu ministrijā.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 30. un 31. pantā vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā atbilstoši šā likuma 10. panta noteikumiem.”

 

Atbalstīt

8. Aizstāt 30. un 31. pantā vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā atbilstoši šā likuma 10. panta noteikumiem. “

 

31.pants. Teritoriālās struktūrvienības atdalīšanās no sabiedriskās organizācijas

Ja no sabiedriskās organizācijas atdalās (tiek izslēgta) teritoriālā struktūrvienība, kurai saskaņā ar statūtiem ir juridiskās personas tiesības, tā zaudē iepriekšējo nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku, bet patur īpašumu un finansu līdzekļus, ko ieguvusi saviem spēkiem, ja sabiedriskās organizācijas statūti paredz šādas tiesības. Šajā gadījumā atdalījusies teritoriālā struktūrvienība uzskatāma par jaundibinātu sabiedrisko organizāciju un tai šajā likumā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas Tieslietu ministrijā.

       

16.

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.pants. Sabiedrisko organizāciju apvienošanās

Ja divas vai vairākas sabiedriskās organizācijas apvienojas jaunā sabiedriskajā organizācijā ar citu nosaukumu, jaundibinātajai organizācijai šajā likumā noteiktajā kārtībā jāreģistrējas Tieslietu ministrijā.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 32. panta trešajā daļā vārdu “Jaundibinātās” ar vārdu “Apvienotās”.

Juridiskais birojs

Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

“32. pants. Sabiedrisko organizāciju apvienošanās

Ja divas vai vairākas sabiedriskās organizācijas apvienojas jaunā sabiedriskajā organizācijā ar citu nosaukumu, jaunizveidotā organizācija šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrējas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģis trā vai Tieslietu ministrijā.

Jaunizveidotā sabiedriskā organizācija statūtos norāda, ka tā izveidota reorganizācijas kārtībā, apvienojoties attiecīgajām sabiedriskajām organizācijām un ka tā ir šo organizāciju tiesību un saistību pārņēmēja.”

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

9. Izteikt 32. pantu šādā redakcijā:

“32. pants. Sabiedrisko organizāciju apvienošanās

Ja divas vai vairākas sabiedriskās organizācijas apvienojas jaunā sabiedriskajā organizācijā ar citu nosaukumu, jaunizveidotā organizācija šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrējas attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Tieslietu ministrijā.

Jaunizveidotā sabiedriskā organizācija statūtos norāda, ka tā izveidota reorganizācijas kārtībā, apvienojoties attiecīgajām sabiedriskajām organizācijām, un ka tā ir šo organizāciju tiesību un saistību pārņēmēja.”

18.

19.

 

20.

 

21.

33.pants. Sabiedriskās organizācijas reģistrācijas anulēšana

Ja sabiedriskajā organizācijā paliek mazāk par desmit biedriem, tieslietu ministrs var pieņemt lēmumu par šādas organizācijas reģistrācijas anulēšanu, publicējot to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Juridiskā komisija

Izslēgt likumprojekta 9. pantu.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 9. pantu.

Atbildīgā komisija

Izslēgt likuma 33. pantu.

Juridiskais birojs

Aizstāt 33. pantā vārdus “mazāk par desmit biedriem” ar vārdiem “mazāk par likumā noteikto minimālo biedru skaitu”.

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

 

Noraidīt

10. Izslēgt 33. pantu.

 

34.pants. Darbības apturēšanas vai izbeigšanas ierosināšana

Sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību var apturēt vai izbeigt tiesa.

Tiesības ierosināt tiesā jautājumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu ir:

1) ģenerālprokuroram;

2) tieslietu ministram;

3) iekšlietu ministram.

Iesniegumu par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu vai izbeigšanu iesniedz tiesai pēc attiecīgās organizācijas pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas atrašanās vietas

       

 

 

 

 

 

 

 

22.

35.pants. Darbības apturēšana tiesas ceļā

Tiesa var apturēt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja sabiedriskā organizācija vai tās struktūrvienība:

1) turpina nelikumīgu darbību pēc tam, kad saņemts brīdinājums par šādas darbības izbeigšanu;

2) gada laikā no dienas, kad tā saņēmusi brīdinājumu par nelikumīgās darbības izbeigšanu, atkārtoti pārkāpj Latvijas Republikas Satversmi, likumus vai citus normatīvos aktus.

Tiesas nolēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības apturēšanu trīs dienu laikā pēc tā pieņemšanas jāpaziņo attiecīgajai sabiedriskajai organizācijai vai sabiedrisko organizāciju apvienībai. Tiesas nolēmumu var pārsūdzēt civilprocesa likumos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Pēc nolēmuma stāšanās likumīgā spēkā tas jānosūta Tieslietu ministrijai un jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 35. panta trešajā daļā, 38. panta pirmajā daļā un 41. pantā vārdus “Tieslietu ministrijai” ar vārdiem “attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

papildināt

lik.proj.

ar jaunu pantu

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aizstāt 35. panta trešajā daļā, 38. panta pirmajā daļā un 41. pantā vārdus “Tieslietu ministrijai” ar vārdiem “attiecīgi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram vai Tieslietu ministrijai”.

 

38.pants. Tiesas nolēmuma izpildīšana

Tiesas nolēmums par sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbības izbeigšanu pēc tā stāšanās likumīgā spēkā jānosūta Tieslietu ministrijai un jāpublicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Tiesas nolēmumu izpilda tiesu izpildītājs civilprocesa likumos noteiktajā kārtībā.

       
 

41.pants. Paziņojums par teritoriālo struktūrvienību izveidošanu

Par sabiedriskās organizācijas teritoriālās struktūrvienības izveidošanu attiecīgās sabiedriskās organizācijas pastāvīgi funkcionējošā vadības institūcija divu nedēļu laikā paziņo Tieslietu ministrijai un attiecīgajai pašvaldībai.

       
 

57.5 pants. Finansēšanas papildnoteikumi

Profesionālā radošā organizācija un profesionālo radošo organizāciju apvienība pēc reģistrēšanās Tieslietu ministrijā var reģistrēties arī Kultūras ministrijā, tādējādi iegūstot tiesības saņemt finansu līdzekļus no valsts budžeta konkrētu projektu vai programmu realizēšanai, atsevišķu valsts funkciju pildīšanai vai citiem ar valsts kultūrpolitiku saistītiem mērķiem. Ja finansējums no valsts budžeta piešķirts profesionālajai radošajai organizācijai, tas saskaņojams ar profesionālo radošo organizāciju apvienību, kas izveidota šā likuma 57.3 pantā paredzētajā kārtībā.

Pašvaldībām ir tiesības finansēt profesionālo radošo organizāciju mērķprogrammas vai atsevišķus pasākumus, kā arī savas kompetences ietvaros atbrīvot šīs organizācijas no nodokļiem, nodevām un citiem maksājumiem vai tos samazināt.

     

12. Aizstāt 57.5 panta pirmajā daļā vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”.

 

 

 

 

 

 

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts

10.06. 1998.

Grozījumi likumā

“Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”

 

Izdarīt likumā “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2/, 16./17., 20./21., 34.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995,10. nr.; 1997, 23.nr.;1998, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu “dibināšana” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “izveidošana” (attiecīgā locījumā) un vārdus “var dibināt” ar vārdiem “ var izveidot”.

2. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

“1. pants. Sabiedriskās organizācijas jēdziens

Sabiedriska organizācija ir vairāku fizisku vai juridisku personu apvienošanās, lai kopīgā darbībā un uz līdztiesības pamatiem likumā un statūtos noteiktajā kārtībā sasniegtu mērķi, kuram nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

Valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības var apvienoties sabiedriskajās organizācijās tikai likumā paredzētajos gadījumos un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldību institūcijas var apvienoties sabiedriskajās organizācijās kārtībā, kādu nosaka attiecīgā pašvaldība.”

3. Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“ 2. pants. Sabiedrisko organizāciju apvienības jēdziens

Sabiedrisko organizāciju apvienība ir vairāku sabiedrisko organizāciju apvienošanās šajā likumā noteiktajā kārtībā, lai, savstarpēji koordinējot darbību, sasniegtu statūtos noteikto mērķi. “

4. 5. pantā:

papildināt pirmo daļu ar šādu tekstu “ kuru reģistrētā dzīvesvieta ir Latvija.”;

papildināt otro daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Vismaz pusei šo institūciju locekļu dzīvesvietai jābūt reģistrētai Latvijā.”.

5. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

“6. pants. Sabiedrisko organizāciju biedri

Sabiedriskās organizācijas biedri ir:

1) personas, kuras izveidojušas sabiedrisko organizāciju;

2) personas, kuras iestājušās sabiedriskajā organizācijā pēc tās izveidošanas.

Par sabiedriskās organizācijas biedru var būt 16 gadu vecumu sasniegusi persona. Personas, kuras ir jaunākas par 15 gadiem, var piedalīties sabiedriskās organizācijas izveidošanā vai arī iestāties tajā, iesniedzot vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju.

Ja sabiedrisko organizāciju izveido vai par tās biedriem kļūst juridiskās personas, tām savos statūtos vai citos dokumentos, kas reglamentē to darbību, noteiktajā kārtībā, ir jāpilnvaro savi pārstāvji - fiziskās personas - piedalīties attiecīgās sabiedriskās organizācijas izveidošanas kopsapulcē, kongresā vai konferencē un - ievēlēšanas gadījumā - vadības un finansiālās darbības uzraudzības revīzijas institūcijās.

Katrai sabiedriskajai organizācijai ir jāiekārto savu biedru reģistrs.”

6. Izteikt 7. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Sabiedrisko organizāciju biedriem neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir izveidojuši attiecīgo sabiedrisko organizāciju vai arī iestājušies tajā pēc izveidošanas, vai viņi ir juridiskās vai fiziskās personas, ir vienādas tiesības arī tad, ja statūtos ir noteikta atšķirīga biedru nauda vai iestāšanās nauda.”

7. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

“ 7.1 pants. Sabiedrisko organizāciju vadītāju, koleģiālo lēmējinstitūciju locekļu un biedru civiltiesiskā atbildība

Sabiedriskās organizācijas vadītāji, koleģiālo lēmējinstitūciju locekļi un sabiedriskās organizācijas biedri neatbild par attiecīgās sabiedriskās organizācijas civiltiesiskajām saistībām.

8. Papildināt 9. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Ir aizliegti sabiedrisko organizāciju un to apvienību nosaukumi un simbolika:

1) kas atveido vai sakrīt ar tādas organizācijas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par vainīgu noziegumos pret cilvēci saskaņā ar Nirnbergas starptautiskā kriminālā tribunāla spriedumu;

2) kas atveido vai sakrīt ar tādas ārvalsts organizācijas nosaukumu vai simboliku, kuras mērķis vai darbība ir vērsta pret Latvijas neatkarību, suverenitāti vai drošību;

3) kas atveido vai sakrīt ar Padomju Sociālistisko Republiku Savienības, Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas vai padomju militāro formējumu nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu, simboliku vai to raksturojošu elementu;

4) kas rada pozitīvu attieksmi pret vardarbību vai noziedzīgiem nodarījumiem;

5) kas sakrīt vai ir līdzīgi ar tādu sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu vai simboliku, kuru darbība izbeigta ar likumu vai tiesas nolēmumu.”

9. Izteikt 11. panta otro daļu šādā redakcijā:

“ Ja sabiedrisko organizāciju vai sabiedrisko organizāciju apvienību reģistrē, vienam no pilnvarotajiem vadības locekļiem izsniedz vai arī 10 dienu laikā nosūta pa pastu reģistrācijas apliecību.”

10. Izteikt 12. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) ja sastādot statūtus nav ievērotas šā likuma un citu likumu prasības.”

11. Izteikt 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Sabiedriskās organizācijas netiek reģistrētas:

1) ja iesniegtie statūti vai programmas dokumenti liecina, ka sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības mērķi vai darbība ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

2) ja nav ievēroti šā likuma 9. panta noteikumi.”

12. Papildināt 15. panta pirmo daļu pēc vārdiem “juridiskās personas tiesības” ar vārdiem:

“un kļūst par privāto tiesību subjektu.”

13. Aizstāt 16. pantā vārdus “ likumdošanas aktiem” ar vārdiem “normatīvajiem aktiem”.

14. 18. pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“18. pants. Uzņēmējdarbība

Lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, sabiedriskās organizācijas un sabiedrisko organizāciju apvienības var nodarboties ar uzņēmējdarbību kārtībā, kāda noteikta likumos un citos normatīvajos aktos.”;

izslēgt panta otro daļu un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu attiecīgi par panta otro daļu.

15. Izteikt 20. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) biedru nauda un iestāšanās nauda;”.

16. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

“21. 1 pants. Grāmatvedības uzskaites noteikumi

Sabiedriskās organizācijas un to apvienības kārto grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.”

17. 29. pantā:

papildināt pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“ Lēmumu par sabiedriskās organizācijas sadalīšanos pieņem attiecīgās sabiedriskās organizācijas augstākā lēmējinstitūcija, ja sabiedriskās organizācijas statūtos nav noteikta cita kārtība.” ;

uzskatīt līdzšinējo pirmo un otro daļu attiecīgi par otro un trešo daļu.

18. Papildināt 34. panta otro daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram.”

19. Izteikt 37. pantu šādā redakcijā:

“37. pants. Darbības izbeigšana tiesas ceļā

Tiesa var izbeigt sabiedriskās organizācijas vai sabiedrisko organizāciju apvienības darbību, ja sabiedriskā organizācija vai tās teritoriālā struktūrvienība neizpilda tiesas nolēmumu par darbības apturēšanu vai pieļauj šādus likumpārkāpumus:

1) tīši pieļauj noziedzīgus nodarījumus;

2) aicina Latvijas iedzīvotājus vai savus biedrus nepildīt (pārkāpt) likumus un citus normatīvos aktus vai izdarīt noziedzīgus nodarījumus;

3) lieto šā likuma 9. pantā minētos nosaukumus, nosaukumu saīsinājumus vai simboliku;

4) sabiedriskajās vietās, presē vai citos izplatīšanai sabiedrībā paredzētos iespiedmateriālos, citos masu informācijas līdzekļos vai atklātās sapulcēs sludina rasu, nacionālā vai reliģiskā naida idejas, slavina vai pauž pozitīvu attieksmi vai atbalstu noziedzīgiem nodarījumiem.”

20. Papildināt 42. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“ Par sabiedriskās organizācijas teritoriālās struktūrvienības, kurai ir juridiskās personas tiesības, saimnieciski finansiālo darbību solidāri atbild sabiedriskā organizācija un attiecīgā teritoriālā struktūrvienība.”

21. Izslēgt 57.6 pantu.

22. Aizstāt 60. pantā vārdus “Tieslietu ministrijā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā”.

23. Izslēgt 61. pantu.