Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Valsts fondēto pensiju likums”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Valsts fondēto pensiju likums”

izskatīšanai 3.lasījumā

.

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk — fondēto pensiju shēma) izveidošanas un darbības vispārējos principus, līdzekļu iemaksāšanas, pārvaldīšanas, ieguldīšanas un izmaksāšanas vispārīgos noteikumus, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.

1

 

 

 

 

2

 

 

Juridiskais birojs

Vēršam Jūsu uzmanību, ka likumprojektā nav precīzi noteikts, kas tad īsti ir “valsts fondētā pensija”.Vecuma pensijas daļa? Īpašs pensijas veids? Mūsuprāt nepieciešams būtu papildināt likumprojektu ar normu, kas dotu šī termina skaidrojumu.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“Šis likums nosaka valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk — fondēto pensiju shēma) izveidošanas un darbības vispārējos principus, līdzekļu iemaksāšanas, administrēšanas, pārvaldīšanas, ieguldīšanas un izmaksāšanas vispārīgos noteikumus, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(2)

 

 

Atbalstīt

 

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk — fondēto pensiju shēma) izveidošanas un darbības vispārējos principus, līdzekļu iemaksāšanas, administrēšanas, pārvaldīšanas, ieguldīšanas un izmaksāšanas vispārīgos noteikumus, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.

2.pants. Fondēto pensiju shēma

Fondēto pensiju shēma ir valsts organizēts obligāto maksājumu veikšanas un iemaksāto līdzekļu administrēšanas, kā arī pensiju izmaksu pasākumu kopums, kas dod iespēju iegūt pensiju papildkapitālu un pensijas palielinājumu, nepalielinot valsts vecuma pensijām paredzēto kopējo iemaksu apmēru, bet daļu no obligātajām iemaksām vecuma pensijām investējot ārpus paaudžu solidaritātes pensiju shēmas.

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām dot 2.pantā termina “paaudžu solidaritātes pensiju shēma” skaidrojumu. Vēršam Jūsu uzmanību, ka likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kā arī likumā “Par valsts pensijām” šāds termins netiek lietots. Mūsuprāt nepieciešams būtu precizēt vārdus “pensija” un pensijas (Vecuma pensijas? Valsts fondētās pensijas). Šis vārds lietots gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“(1) Valsts fondētā pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls.

(2) Fondēto pensiju shēma ir valsts organizēts iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopums, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt papildu pensijas kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot vērtspapīros, nekustāmā īpašumā un citos aktīvos 12.pantā noteiktajā kārtībā.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(4)

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

2.pants. Fondēto pensiju shēma

(1) Valsts fondētā pensija ir valsts vecuma pensijas daļa, kuru veido uzkrātais fondētās pensijas kapitāls.

(2) Fondēto pensiju shēma ir valsts organizēts iemaksu veikšanas, iemaksāto līdzekļu administrēšanas un pensiju izmaksas pasākumu kopums, kas, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru vecuma pensijām, dod iespēju iegūt papildu pensijas kapitālu, daļu no iemaksām vecuma pensijām ieguldot vērtspapīros, nekustāmā īpašumā un citos aktīvos 12.pantā noteiktajā kārtībā.

II nodaļa. Dalība fondēto pensiju shēmā

     

II nodaļa. Dalība fondēto pensiju shēmā

3.pants. Personas, kas piedalās fondēto pensiju shēmā

(1) Fondēto pensiju shēmā piedalās visas personas, kuras saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”mu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir reģistrējušās valsts pensiju sociālajai apdrošināšanai un šā likuma spēkā stāšanās dienā ir jaunākas par 30 gadiem.

(2) Valsts pensiju sociālajai apdrošināšanai reģistrējušās personas, kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem, dalību fondēto pensiju shēmā var uzsākt brīvprātīgi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk — Aģentūra). (3) Šā (4) Kārtību

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto personu dalība fondēto pensiju shēmā beidzas ar vecuma pensijas piešķiršanu atbilstoši likumam “Par valsts pensijām””Par valsts pensijām” vai fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

5

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 3. pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Personas, kas piedalās fondēto pensiju shēmā

(1) Kā fondēto pensiju shēmas dalībnieki tiek reģistrētas visas personas, kuras saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir pakļautas valsts pensiju apdrošināšanai un kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā nav sasniegušas 30 gadu vecumu.”

“(2) Valsts pensiju apdrošināšanai pakļautās personas, kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem, dalību fondēto pensiju shēmā var uzsākt brīvprātīgi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – Aģentūra).”

“(3) Sociāli apdrošināto personu reģistrācija fondēto pensiju shēmā tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

Atbalstīt

3.pants. Personas, kas piedalās fondēto pensiju shēmā

(1) Kā fondēto pensiju shēmas dalībnieki tiek reģistrētas visas personas, kuras saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir pakļautas valsts pensiju apdrošināšanai un kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā nav sasniegušas 30 gadu vecumu.”

“(2) Valsts pensiju apdrošināšanai pakļautās personas, kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem, dalību fondēto pensiju shēmā var uzsākt brīvprātīgi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – Aģentūra).”

“(3) Sociāli apdrošināto personu reģistrācija fondēto pensiju shēmā tiek veikta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

4.pants. Iemaksas fondēto pensiju shēmā

(1) (1) Iemaksas fondēto pensiju shēmā ir valsts pensiju sociālās apdrošināšanas iemaksu daļa.

(2) Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 10 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā ““Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

6

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām 4. panta 1. daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Iemaksas fondēto pensiju shēmā ir iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai daļa.”

Atbalstīt

4.pants. Iemaksas fondēto pensiju shēmā

(1) Iemaksas fondēto pensiju shēmā ir iemaksu valsts pensiju apdrošināšanai daļa.

(2) Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 10 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā ““Par valsts sociālo apdrošināšanu””.

5.pants. Sociāli apdrošinātās personas konts

(1) Aģentūra nodrošina, lai katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam uzkrātais fondētās pensijas kapitāls — naudas līdzekļi, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti fondēto pensiju shēmas dalībnieka labā, — tiek aprēķināts un reģistrēts sociāli apdrošinātās personas kontā.

(2) Sociāli apdrošināto personu kontu uzskaites un fondētās pensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību, kā arī fondēto pensiju shēmas administrēšanas (administratīvo) izdevumu maksimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

7

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām likumprojekta 5. pantā un turpmākajos pantos aizstāt vārdus "sociāli apdrošinātās personas konts” ar vārdiem “fondēto pensiju shēmas dalībnieka konts” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt

5.pants. Fondēto pensiju shēmas dalībnieka konts

(1) Aģentūra nodrošina, lai katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam uzkrātais fondētās pensijas kapitāls — naudas līdzekļi, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti fondēto pensiju shēmas dalībnieka labā, — tiek aprēķināts un reģistrēts fondētās pensijas shēmas dalībnieka kontā.

(2) Fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu uzskaites un fondētās pensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību, kā arī fondēto pensiju shēmas administrēšanas (administratīvo) izdevumu maksimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

6.pants. Dalība fondēto pensiju shēmā invaliditātes gadījumā

(1) Gadījumā, j(1) Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks tiek atzīts par 1. vai 2.grupas invalīdu un viņam tiek piešķirta invaliditātes pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”“Par valsts pensijām”, viņš saglabā dalību fondēto pensiju shēmā kā sociāli apdrošinātā persona saskaņā ar likumu ““Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas, ja tām likumā “Par valsts pensijām”“Par valsts pensijām” noteiktajā kārtībā invaliditātes pensijuas izmaksa tiek pārtraukta un tās vietā piešķirta vecuma pensija, ar fondēto pensiju shēmā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu rīkojas atbilstoši šīā likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta noteikumiem.

     

6.pants. Dalība fondēto pensiju shēmā invaliditātes gadījumā

(1) Gadījumā, j(1) Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks tiek atzīts par 1. vai 2.grupas invalīdu un viņam tiek piešķirta invaliditātes pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”“Par valsts pensijām”, viņš saglabā dalību fondēto pensiju shēmā kā sociāli apdrošinātā persona saskaņā ar likumu ““Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas, ja tām likumā “Par valsts pensijām”“Par valsts pensijām” noteiktajā kārtībā invaliditātes pensijuas izmaksa tiek pārtraukta un tās vietā piešķirta vecuma pensija, ar fondēto pensiju shēmā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu rīkojas atbilstoši šīā likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta noteikumiem.

7.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa vecuma pensijas pieprasīšanas gadījumā

(1) Kad fondēto pensiju shēmas dalībnieks sasniedzis pensijas vecumu un pieprasa pensiju, Aģentūra ar sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu pēc viņa izvēles rīkojas šādirīkojas pēc viņa izvēles:

1) uzkrāto fondētās pensijas kapitālu ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un kopā ar pensijas kapitālu, kura veidošanos nosaka likums “Par valsts pensijām”“Par valsts pensijām”, pilnā apjomā ņem vērā, aprēķinot vecuma pensiju saskaņā ar minēto likumu; vai

2) par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu šīs shēmas dalībfondēto pensiju shēmas dalībniekam apdrošināšanas sabiedrībā, kas veic dzīvības apdrošināšanu, pēc savas izvēles iegādājas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi. Šāda mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumus izdod Ministru kabinets.

8

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām 7. un 8.pantā vārdus “pensijas vecums” (attiecīgā locījumā) aizstāt ar vārdiem “vecums, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju” (attiecīgā locījumā)

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 7.panta 1.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pārskaita uzkrāto fondētās pensijas kapitālu šīs shēmas dalībfondēto pensiju shēmas dalībnieka izraudzītam apdrošinātājam pēc savas izvēlesdzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādei. Šāda mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumus izdod Ministru kabinets.

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

7.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa vecuma pensijas pieprasīšanas gadījumā

(1) Kad fondēto pensiju shēmas dalībnieks sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, un pieprasa pensiju, Aģentūra ar fondēto pensiju shēmas dalībnieka kontā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu pēc viņa izvēles rīkojas šādirīkojas pēc viņa izvēles:

1) uzkrāto fondētās pensijas kapitālu ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un kopā ar pensijas kapitālu, kura veidošanos nosaka likums “Par valsts pensijām”“Par valsts pensijām”, pilnā apjomā ņem vērā, aprēķinot vecuma pensiju saskaņā ar minēto likumu; vai

2) pārskaita uzkrāto fondētās pensijas kapitālu šīs shēmas dalībfondēto pensiju shēmas dalībnieka izraudzītam apdrošinātājam pēc savas izvēlesdzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādei. Šāda mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumus izdod Ministru kabinets.

8.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa dalībnieka nāves gadījumā

Gadījumos, kad fondēto pensiju shēmas dalībnieks nomirst pirms pensijas vecumama sasniegšanas, kā arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas, ja vecuma pensija nav pieprasīta, visu fondētās pensijas kapitālu, kas reģistrēts līdz šī fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un pilnībā izmanto, lai finansētu apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka ģimenes locekļiem saskaņā ar likumu ““Par valsts pensi Par valsts pensijām”.

III nodaļa

10

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām 8. panta 1.rindkopu izteikt šādā redakcijā:

“Fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā pirms vecuma pensijas pieprasīšanas, viss fondētās pensijas kapitāls, kas reģistrēts līdz fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā un ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

.

Atbalstīt

8.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa dalībnieka nāves gadījumā

Fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā pirms vecuma pensijas pieprasīšanas, viss fondētās pensijas kapitāls, kas reģistrēts līdz fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, tiek ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā un ņemts vērā, aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka apgādībā bijušajiem ģimenes locekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”.

Ja mirušajam fondēto pensiju shēmas dalībniekam nav ģimenes locekļu, kuriem pienāktos apgādnieka zaudējuma pensija, viss viņa fondētās pensijas kapitāls kļūst par mantojumu atbilstoši Civillikuma noteikumiem par mantojuma tiesībām.

11

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām izslēgt 8. panta 2. rindkopu

Atbalstīt

 

III nodaļa. Fondēto pensiju shēmas darbības uzraudzība, pārraudzība, administrēšana un līdzekļu pārvaldīšana

     

III nodaļa. Fondēto pensiju shēmas darbības uzraudzība, pārraudzība, administrēšana un līdzekļu pārvaldīšana

9.pants. Fondēto pensiju shēmas darbības pārraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas pārraudzību veic Labklājības ministrija.

(2) Saskaņā ar šo likumu Labklājības ministrijai ir tiesības:

     

9.pants. Fondēto pensiju shēmas darbības pārraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas pārraudzību veic Labklājības ministrija.

(2) Saskaņā ar šo likumu Labklājības ministrijai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no Aģentūras gada pārskatu un ziņojumus par fondēto pensiju shēmas darbību;

12

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām 9. panta otrās daļas 1. punktu izteikt šādā redakcijā:

"1) pieprasīt un saņemt no Aģentūras gada pārskatu par fondēto pensiju shēmas darbību un ziņojumus par fondēto pensiju shēmas darbību."

Atbalstīt

1) pieprasīt un saņemt no Aģentūras gada pārskatu par fondēto pensiju shēmas darbību un ziņojumus par fondēto pensiju shēmas darbību;

2) pieprasīt un saņemt no apdrošinātājiem ne retāk kā divas reizes gadā ziņojumus par dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) pakalpojumiem (kas sniegti saskaņā ar šo likumu), dalībnieku skaita dinamiku, un mūža pensiju apmēriem.

13

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 9.panta 2.daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) pieprasīt un saņemt no apdrošinātājiem reizi ceturksnī ziņojumus par dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) pakalpojumiem (kas sniegti saskaņā ar šo likumu), dalībnieku skaita dinamiku, un mūža pensiju apmēriem.”

Atbalstīt

2) pieprasīt un saņemt no apdrošinātājiem reizi ceturksnī ziņojumus par dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) pakalpojumiem (kas sniegti saskaņā ar šo likumu), dalībnieku skaita dinamiku, un mūža pensiju apmēriem.

10.pants. Aģentūras kompetence

(1) Aģentūra veic fondēto pensiju shēmas administrēšanu.

(2) Saskaņā ar šo likumu Aģentūra:

1) nodrošina visu fondēto pensiju shēmā veikto iemaksu uzskaiti, kārto fondēto pensiju shēmas dalībniekiem sociāli apdrošināto personu kontus, aprēķina un reģistrē kontos uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, “periodiski informē fondēto pensiju shēmas dalībniekus par viņu kontu stāvokli, kā arī – par līdzekļu pārvaldītāja iecelšanu un maiņu un citiem būtiskiem apstākļieām būtiskām pārmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā laikā pēc iepriekšēja paziņojuma sniegšanas;

2 ) slēdz ar Valsts kasi (līdzekļu valstisko pārvaldītāju) un ar Vērtspapīru tirgus komisijas (turpmāk — Komisija) licencētiem līdzekļu privātajiem pārvaldītājiem līgumus par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu un tās nosacījumiem, kontrolē fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanu atbilstoši ieguldījumu noteikumiem; gadījumos, kadja fondēto pensiju shēmas dalībnieks šā likuma 11.panta pieksestajā daļā paredzētajā kārtībā pieprasa fondētās pensijas kapitāla pārskaiskaitīšanu citam līdzekļu pārvaldītājam, kontrolē šā pieprasījuma izpildi;

3 ) ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks sasniedzis pensijas vecumu un pieprasījis pensiju, ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu un nodrošina pensijas izmaksu saskaņā ar šo likumu un likumu “Par valsts pensijām”mu “Par valsts pensijām” vai pārskaita reģistrēto fondētās pensijas kapitālu fondēto pensiju shēmas dalībnieka izraudzītajam apdrošinātājam dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādei.

(3) Dokumenti, kas attiecas uz dalību fondēto pensiju shēmā, veikuz veiktajām iemaksām, ieguldījumiem, fondētās pensijas kapitāla reģistrēšanu un citiem apstākļiem, kas nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībniekiem sociāli apdrošināto personu kontu kārtošanu, Aģentūrā glabājami, kamēr turpinās attiecīgās personas dalība fondēto pensiju shēmā un vēl 30 gadus pēc dalības izbeigšanās.

(4) Aģentūras gada pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem pārbauda auditori (zvērināti revidenti), kurus apstiprina Aģentūras valsts pilnvarnieks. Aģentūras gada pārskats un auditoru (zvērinātu revidentu) atzinumi sniedz skaidru un pilnīgu priekšstatu par fondēto pensiju shēmas pārvaldi, veiktajām iemaksām, ieguldījumu atbilstību noteikumiem, par fondēto pensiju shēmas dalībnieku sociāli apdrošināto personu kontu stāvokli un šo kontu uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par uzkrātā fondēto pensiju kapitāla ieskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā vai pārskaitīšanu apdrošinātājiem dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumu slēgšanai.

(5) Aģentūras izdevumi fondēto pensiju shēmas administrēšanai tiek paredzēti valsts pensiju speciālajā budžetā. Aģentūras gada izdevumi nedrīkst pārsniegt 2 procentus no fondēto pensiju shēmas kopējā kapitāla iepriekšējā gada beigās.

(6) Aģentūra nodrošina, lai ne retāk kā reizi mēnesī masu informācijas līdzekļos tiktu publicēta informācija par fondēto pensiju shēmu un tās rezultātiem, bet laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”“Latvijas Vēstnesis” publicē gada pārskatu par fondēto pensiju kapitālu pārvaldīšanu un ieguldīšanas atbilstību ieguldīšanas noteikumiem.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“(1) Saskaņā ar šo likumu Aģentūra:

1) nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu izveidi un aktualizāciju, reģistrējot veiktās iemaksas un uzkrāto fondētās pensijas kapitālu;

2) periodiski informē fondēto pensiju shēmas dalībniekus par viņu konta stāvokli, kā arī citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā pēc iepriekšējā paziņojuma sniegšanas;

3) slēdz līgumus ar līdzekļu pārvaldītājiem par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu un tās nosacījumiem;

4) nodrošina shēmas dalībnieku pieprasījumu izpildi par līdzekļu pārvaldītāja maiņu;

5) pēc vecuma pensijas pieprasīšanas Ministru kabineta noteiktā kārtībā nodrošina šī likuma 7.panta izpildi;

6) katru gadu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sastāda pārskatu par fondētās pensiju shēmas darbību, kurš sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fondēto pensiju shēmas pārvaldi, veiktajām iemaksām un līdzekļu pārskaitījumiem, kā arī par fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pārskatu par fondēto pensiju shēmas darbību saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pārbauda zvērināts revidents, kuru apstiprina Aģentūras valsts pilnvarnieks;

7) nodrošina informācijas publicēšanu par fondēto pensiju shēmu un tās rezultātiem;

(2)Aģentūras izdevumi fondēto pensiju shēmas administrēšanai tiek segti Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

(3) Dokumenti, kas nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu izveidi un aktualizāciju, Aģentūrā glabājami, kamēr turpinās attiecīgās personas dalība fondēto pensiju shēmā un vēl 30 gadus pēc dalības izbeigšanās.”

 

 

Atbalstīt

10.pants. Aģentūras kompetence

(1) Saskaņā ar šo likumu Aģentūra:

1) nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu izveidi un aktualizāciju, reģistrējot veiktās iemaksas un uzkrāto fondētās pensijas kapitālu;

2) periodiski informē fondēto pensiju shēmas dalībniekus par viņu konta stāvokli, kā arī citām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā pēc iepriekšējā paziņojuma sniegšanas;

3) slēdz līgumus ar līdzekļu pārvaldītājiem par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu un tās nosacījumiem;

4) nodrošina shēmas dalībnieku pieprasījumu izpildi par līdzekļu pārvaldītāja maiņu;

5) pēc vecuma pensijas pieprasīšanas Ministru kabineta noteiktā kārtībā nodrošina šī likuma 7.panta izpildi;

6) katru gadu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sastāda pārskatu par fondētās pensiju shēmas darbību, kurš sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fondēto pensiju shēmas pārvaldi, veiktajām iemaksām un līdzekļu pārskaitījumiem, kā arī par fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pārskatu par fondēto pensiju shēmas darbību saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pārbauda zvērināts revidents, kuru apstiprina Aģentūras valsts pilnvarnieks;

7) nodroš ina informācijas publicēšanu par fondēto pensiju shēmu un tās rezultātiem;

(2)Aģentūras izdevumi fondēto pensiju shēmas administrēšanai tiek segti Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

(3) Dokumenti, kas nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku kontu izveidi un aktualizāciju, Aģentūrā glabājami, kamēr turpinās attiecīgās personas dalība fondēto pensiju shēmā un vēl 30 gadus pēc dalības izbeigšanās.

11.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs

(1) Fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāk iegūto augļu (procentu) un citu aktīvu pārvaldīšanu drīkst veikt tikai:

1) Valsts kase (līdzekļu valstiskais pārvaldītājs);

2) ieguldījumu sabiedrība, kurai Komisija ir izsniegusi attiecīgu speciālu atļauju (licenci) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai (līdzekļu privātais pārvaldītājs).

15

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām likumprojekta 11. pantā un turpmākajos pantos atteikties no dalījuma “valstiskais un privātais līdzekļu pārvaldītājs” un lietot vārdus “līdzekļu pārvaldītājs”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 11.panta virsrakstu un 1.daļu šādā redakcijā (21.priekšlikums);

"11.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs un līdzekļu turētājs

(1) Fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāko augļu (procentu) un citu aktīvu (turpmāk - līdzekļu) pārvaldīšanu drīkst veikt Valsts kase vai ieguldījumu sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija) ir izsniegusi speciālu atļauju (licenci) fondēto pensijas shēmas līdzekļu pārvaldīšanai. Licences fondēto pensijas shēmas līdzekļu pārvaldīšanai (turpmāk – licence) izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību nosaka Komisija."

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

11.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs un līdzekļu turētājs

(1) Fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāko augļu (procentu) un citu aktīvu (turpmāk - līdzekļu) pārvaldīšanu drīkst veikt Valsts kase vai ieguldījumu sabiedrība, kurai Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija) ir izsniegusi speciālu atļauju (licenci) fondēto pensijas shēmas līdzekļu pārvaldīšanai. Licences fondēto pensijas shēmas līdzekļu pārvaldīšanai (turpmāk – licence) izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību nosaka Komisija.

(2) Līdzekļu privātais pārvaldītājs darījumus ar fondēto pensiju shēmas aktīviem (kapitāliem) veic ar līdzekļu turētāja starpniecību šajā likumā un likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”mā “Par ieguldījumu sabiedrībām” noteiktajā kārtībā.

17

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Ierosinām izteikt 11.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Ieguldījumu sabiedrība darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem veic ar līdzekļu turētāja starpniecību šajā likumā un likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”mā “Par ieguldījumu sabiedrībām” noteiktajā kārtībā. Ieguldījumu sabiedrības pārvaldē esošie fondēto pensiju shēmas līdzekļi turami, iegrāmatojami un pārvaldāmi šķirti no ieguldījumu sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un līdzekļu turētāja mantas."

Atbalstīt

(2) Ieguldījumu sabiedrība darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem veic ar līdzekļu turētāja starpniecību šajā likumā un likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”mā “Par ieguldījumu sabiedrībām” noteiktajā kārtībā. Ieguldījumu sabiedrības pārvaldē esošie fondēto pensiju shēmas līdzekļi turami, iegrāmatojami un pārvaldāmi šķirti no ieguldījumu sabiedrības, citu tās pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un līdzekļu turētāja mantas.

(3) Līdzekļu turētājs ir valsts akciju sabiedrība, kura darbojas saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un ar kuru līdzekļu pārvaldītājs noslēdz līgumu.

18

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām izteikt 11. panta 3. daļu šādā redakcijā:

“(3) Līdzekļu turētājs ir juridiskā persona, kas atbilst likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" noteiktajiem turētājbankas kritērijiem un ar kuru līdzekļu pārvaldītājs ir turētājbankas līgumu."

Atbalstīt

(3) Līdzekļu turētājs ir juridiskā persona, kas atbilst likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" noteiktajiem turētājbankas kritērijiem un ar kuru līdzekļu pārvaldītājs ir noslēdzis turētājbankas līgumu.

(4) Fondēto pensiju shēmas naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanas noteikumi, kā arī šo noteikumu neievērošanas sekas un atbildība tiek paredzētia līgumā, ko Aģentūra slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma noslēgšanu ar līdzekļu pārvaldītāju, kā arī par jebkuriem turpmākajiem grozījumiem šajā līgumā pieņem Aģentūras valde ar Aģentūras padomes piekrišanu. Lēmumi par līgumu slēgšanu ar līdzekļu privātajiem pārvaldītājiem un par grozījumu izdarīšanu šādos līgumos Aģentūras valdei iepriekš jāsaskaņo arī ar Komisiju.

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām izteikt 11. panta 4. daļu šādā redakcijā:

"(4) Fondēto pensiju shēmas naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanas noteikumi, kā arī šo noteikumu neievērošanas sekas un atbildība tiek paredzēta līgumā, ko Aģentūra slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma noslēgšanu ar līdzekļu pārvaldītāju, kā arī par jebkuriem turpmākajiem grozījumiem šajā līgumā pieņem Aģentūras valde ar valsts pilnvarnieka piekrišanu. Lēmumi par līgumu slēgšanu ar līdzekļu pārvaldītājiem un par grozījumu izdarīšanu šādos līgumos Aģentūras valdei iepriekš jāsaskaņo arī ar Komisiju.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 11.panta 4.daļu šādā redakcijā:

"(4) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas politika, aktīvu vērtības noteikšanas metodes un kārtība, pārskatu sniegšanas kārtība un citi pārvaldīšanas noteikumi, kā arī šo noteikumu neievērošanas sekas un atbildība tiek paredzēta līgumā, ko Aģentūra slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma noslēgšanu ar līdzekļu pārvaldītāju, kā arī par jebkuriem turpmākajiem grozījumiem šajā līgumā pieņem Aģentūras valde. Lēmumu par līguma slēgšanu ar ieguldījumu sabiedrību , šo līgumu un grozījumus tajā Aģentūras valde saskaņo arī ar Komisiju. Līguma saturu, formu un noslēgšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi."

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas politika, aktīvu vērtības noteikšanas metodes un kārtība, pārskatu sniegšanas kārtība un citi pārvaldīšanas noteikumi, kā arī šo noteikumu neievērošanas sekas un atbildība tiek paredzēta līgumā, ko Aģentūra slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma noslēgšanu ar līdzekļu pārvaldītāju, kā arī par jebkuriem turpmākajiem grozījumiem šajā līgumā pieņem Aģentūras valde. Lēmumu par līguma slēgšanu ar ieguldījumu sabiedrību , šo līgumu un grozījumus tajā Aģentūras valde saskaņo arī ar Komisiju. Līguma saturu, formu un noslēgšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

(5) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina Ministru kabineta apstiprināto ieguldījumušanas noteikumu ievērošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas ieguldījumiem, veic norēķinus ar fondēto pensiju shēmā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, saņem un pārved vērtspapīrus un veic citus darījumus ar fondēto pensiju shēmas aktīviem atbilstoši likuma prasībām un saskaņā ar Aģentūru noslēgtā līguma noteikumiem.

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām izteikt 11. panta 5. daļu šādā redakcijā:

"(5) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina Ministru kabineta noteikumu ievērošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas ieguldījumiem, dod rīkojumus veikt norēķinus ar fondēto pensiju shēmā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, dod rīkojumus saņemt un pārvest vērtspapīrus un veikt citus darījumus ar fondēto pensiju shēmas aktīviem atbilstoši likuma prasībām un ar Aģentūru noslēgtā līguma noteikumiem.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 11. panta 5. daļu šādā redakcijā:

"(5) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina noteikumu ievērošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumiem, dod rīkojumus veikt norēķinus ar fondēto pensiju shēmā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, dod rīkojumus saņemt un pārvest vērtspapīrus un veikt citus darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem atbilstoši likuma prasībām un ar Aģentūru noslēgtā līguma noteikumiem.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(22)

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(5) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina noteikumu ievērošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumiem, dod rīkojumus veikt norēķinus ar fondēto pensiju shēmā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, dod rīkojumus saņemt un pārvest vērtspapīrus un veikt citus darījumus ar fondēto pensiju shēmas līdzekļiem atbilstoši likuma prasībām un ar Aģentūru noslēgtā līguma noteikumiem.

(6) Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības brīvi izvēlēties un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā mainīt (bet ne biežāk kā reizi gadā) sava uzkrātā fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju. Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks līdzekļu pārvaldītāja maiņu nav pieprasījis, Aģentūra nav tiesīga pēc savas iniciatīvas lemt par līdzekļu pārvaldītāja maiņu, izņemot šīā likuma 13.panta sestajā daļā paredzēto gadījumu.

     

(6) Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības brīvi izvēlēties un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā mainīt (bet ne biežāk kā reizi gadā) sava uzkrātā fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju. Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks līdzekļu pārvaldītāja maiņu nav pieprasījis, Aģentūra nav tiesīga pēc savas iniciatīvas lemt par līdzekļu pārvaldītāja maiņu, izņemot šīā likuma 13.panta sestajā daļā paredzēto gadījumu.

(7) Līdzekļu privātajam pārvaldītājam Aģentūras noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Komisiju, vienmēr jātur pašu aktīvi vismaz viena procenta apmērā no visu to fondēto pensiju shēmas aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudēdējumiem.

 

23

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām izteikt 11. panta 7. daļu šādā redakcijā:

"(7) Līdzekļu pārvaldītājam Komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Aģentūru, ir jānogulda drošības nauda – ne mazāk kā 50 000 latu –, kas pēc tiesas nolēmuma izlietojama zaudējumu atlīdzināšanai, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku izdarītas krāpšanas, zādzības vai nolaidības rezultātā”.

Atbalstīt

(7) Līdzekļu pārvaldītājam Komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Aģentūru, ir jānogulda drošības nauda – ne mazāk kā 50 000 latu –, kas pēc tiesas nolēmuma izlietojama zaudējumu atlīdzināšanai, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku izdarītas krāpšanas, zādzības vai nolaidības rezultātā.

 

24

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt pantu ar jaunu 8. daļu šādā redakcijā:

(8) Līdzekļu pārvaldītājam Komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Aģentūru, jātur pašu aktīvi vismaz viena procenta apmērā no visu to fondēto pensiju shēmas aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku izdarītas krāpšanas, zādzības vai nolaidības rezultātā."

Atbalstīt

(8) Līdzekļu pārvaldītājam Komisijas noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Aģentūru, jātur pašu aktīvi vismaz viena procenta apmērā no visu to fondēto pensiju shēmas aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi nodarīti līdzekļu pārvaldītāja vai tā darbinieku izdarītas krāpšanas, zādzības vai nolaidības rezultātā.

12.pants. Fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanas noteikumi

(1) Fondēto pensiju kapitāla līdzekļi ieguldāmi atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem ieguldīšanas noteikumiem, kas reglamentē ieguldījumu ierobežobežojumus.

(2) Fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanai piemērojami šādi obligātie noteikumi: ieguldījumi pieļaujami uzņēmumu akcijās, nekustamajā īpašumā, termiņnoguldījumos bankās, obligācijās, ķīlu zīmēs, atvasinātos vērtspapīros.

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Ierosinām 12.pantu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumus izdod Komisija.

(2) Fondēto pensiju shēmas līdzekļi ieguldāmi, ievērojot šādus pamatprincipus:

1) kapitāla vērtības saglabāšana;

2) ilgtermiņa peļņa, kas pārsniedz inflācijas līmeni;

3) izmaksu vajadzībām adekvāta likviditāte."

(2) Līdzekļu pārvaldītāja izvēlētajiem ieguldījumiem jānodrošina iespējami augstāka peļņa, ieguldījumu drošums un jāievēro ieguldījumu ierobežojumi, kas noteikti Komisijas noteikumos attiecībā uz:

1) ieguldījumiem uzņēmumos, kas saistīti ar šo līdzekļu pārvaldītāju;

2) ieguldījumiem vai aizdevumiem vienam koncernam vai uzņēmumu grupai;

3) ieguldījumiem vienā nedalāmā nekustamā īpašumā;

4) ieguldījumiem darījumos ārpus Latvijas.”

Atbalstīt

12.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumi

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas noteikumus izdod Komisija.

(2) Fondēto pensiju shēmas līdzekļi ieguldāmi, ievērojot šādus pamatprincipus:

1) kapitāla vērtības saglabāšana;

2) ilgtermiņa peļņa, kas pārsniedz inflācijas līmeni;

3) izmaksu vajadzībām adekvāta likviditāte."

(2) Līdzekļu pārvaldītāja izvēlētajiem ieguldījumiem jānodrošina iespējami augstāka peļņa, ieguldījumu drošums un jāievēro ieguldījumu ierobežojumi, kas noteikti Komisijas noteikumos attiecībā uz:

1) ieguldījumiem uzņēmumos, kas saistīti ar šo līdzekļu pārvaldītāju;

2) ieguldījumiem vai aizdevumiem vienam koncernam vai uzņēmumu grupai;

3) ieguldījumiem vienā nedalāmā nekustamā īpašumā;

4) ieguldījumiem darījumos ārpus Latvijas.

13.pants. Fondēto pensiju shēmas privāto līdzekļu pārvaldītāju

licencēcēšana un darbības uzraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu privāto pārvaldītāju licencēšanu un darbības uzraudzību veic Komisija.

26

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 13.panta virsrakstu un 1.daļu šādā redakcijā:

13.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju

cēdarbības uzraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju darbības uzraudzību veic Komisija.

Atbalstīt

13.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju

cēdarbības uzraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju darbības uzraudzību veic Komisija.

(2) Komisijai ir pienākums:

1) seko1) uzraudzīt, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji un līdzekļu turētāji ievēro likumu prasības;

2) publicēt fondēto pensiju shēmas līdzekļu privāto pārvaldītāju licencēšanas un citus līdzekļu privātajiem pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem saistošus noteikumus.

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām izteikt 13. panta 2. daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijai ir pienākums:

1) uzraudzīt, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji ievēro likumu prasības un fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas atbilstību Ministru kabineta apstiprinātajiem fondēto pensiju kapitāla līdzekļu ieguldīšanas noteikumiem;

2) izdot fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju licencēšanas un citus līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem saistošus noteikumus.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 13. panta 2. daļu šādā redakcijā:

"(2) Komisijai ir pienākums:

1) uzraudzīt, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji ievēro likumu prasības un fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas atbilstību fondēto pensiju kapitāla līdzekļu ieguldīšanas noteikumiem;

2) izdot fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju licencēšanas un citus līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem saistošus noteikumus.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Komisijai ir pienākums:

1) uzraudzīt, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji ievēro likumu prasības un fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanas atbilstību fondēto pensiju kapitāla līdzekļu ieguldīšanas noteikumiem;

2) izdot fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju licencēšanas un citus līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem saistošus noteikumus.”

(3)  Komisija par visiem lēmumiem līdzekļu privāto pārvaldītāju licencēšanas jautājumos ziņo Aģentūrai.

     

(3)  Komisija par visiem lēmumiem līdzekļu pārvaldītāju licencēšanas jautājumos ziņo Aģentūrai.

(4) Komisijai vai tās ieceltiem auditoriem ir tiesības veikt fondēto pensiju shēmas līdzekļu privāto pārvaldītāju un līdzekļu turētāju darbības pārbaudes un pieprasīt dokumentus un informāciju par to darbību un fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu. Šādās pārbaudēs līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju pienākums ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un uzrādīt visus dokumentus.

29

 

30

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām 13. panta 4. daļā aizstāt vārdus "vai tās ieceltiem” ar vārdiem “ un tās apstiprinātiem”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Ierosinām 13.panta 4.daļā un turpmākajos pantos aizstāt vārdus “auditori” ar vārdiem “zvērināti revidenti”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(4) Komisijai un tās apstiprinātiem zvērinātiem revidentiem ir tiesības veikt fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju darbības pārbaudes un pieprasīt dokumentus un informāciju par to darbību un fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu. Šādās pārbaudēs līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju pienākums ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un uzrādīt visus dokumentus.

(5) Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem un veiktajām pārbaudēm, novērtē līdzekļu privātā pārvaldītāja un līdzekļu turētāja finansiālā stāvokļa stabilitāti un maksātspēju un, ja nepieciešams, dod norādījumus par stāvokļa uzlabošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas aktīviem, kā arī nosaka norādījumu izpildes laiku .

     

(5) Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem un veiktajām pārbaudēm, novērtē līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja finansiālā stāvokļa stabilitāti un maksātspēju un, ja nepieciešams, dod norādījumus par stāvokļa uzlabošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas aktīviem, kā arī nosaka norādījumu izpildes laiku .

(6) Ja Komisija lemj par līdzekļu privātajam pārvaldītājam piešķirtās licences anulēšanu, darbības apturēšanu vai par atteikumu pagarināt vai atjaunot piešķirto licenci, Komisijai ir pienākums dot šim līdzekļu privātajam pārvaldītājam saistošus norādījumus par tā pārvaldīto fondēto pensiju shēmas aktīvu (kapitālu) pārskaitīšanu Valsts kasei (līdzekļu valstiskajam pārvaldītājam) un nekavējoties par to informēt Aģentūru.

31

 

32

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām 13. panta 6. daļā aizstāt vārdus "Valsts kasei (līdzekļu valstiskajam pārvaldītājam)” ar vārdiem “citam līdzekļu pārvaldītājam”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 13.panta 6.daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja Komisija lemj par līdzekļu pārvaldītājam piešķirtās licences anulēšanu vai darbības apturēšanu, Komisija nekavējoties par to informē Aģentūru. Aģentūrai ir tiesības dot šim līdzekļu pārvaldītājam saistošus norādījumus par tā pārvaldīto fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam pārvaldītājam. Aģentūra publicē paziņojumu par līdzekļu pārvaldītāja maiņu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(32)

Atbalstīt

(6) Ja Komisija lemj par līdzekļu pārvaldītājam piešķirtās licences anulēšanu vai darbības apturēšanu, Komisija nekavējoties par to informē Aģentūru. Aģentūrai ir tiesības dot šim līdzekļu pārvaldītājam saistošus norādījumus par tā pārvaldīto fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam pārvaldītājam. Aģentūra publicē paziņojumu par līdzekļu pārvaldītāja maiņu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis.

 

14.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu privātā pārvaldītāja gada pārskati un auditori

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu privātā pārvaldītāja gada pārskatam jāsniedz pilnīgs un patiess priekšstats par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu, izdarīto iemaksu uzskaiti un ieguldījumiem. Gada pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem pārbauda auditori. Auditori tiek iecelti un līdzekļu privātā pārvaldītāja gada pārskats tiek apstiprināts atbilstoši likumam ““Par ieguldījumu sabiedrībām”” un Komisijas noteiktajā kārtībā.

33

 

34

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām 14. panta 1. daļā aizstāt vārdu “iecelti" ar “apstiprināti”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Ierosinām izteikt 14.panta virsrakstu un 1.daļu šādā redakcijā:

“ 14.pants. Pārskati par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi un to revīzija

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs Komisijas noteiktajā kārtībā sastāda pārskatu, kurš sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu, izdarīto iemaksu uzskaiti un ieguldījumiem. Pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pārbauda zvērināts revidents. Zvērināts revidents tiek apstiprināti atbilstoši likumam ““Par ieguldījumu sabiedrībām”” un Komisijas noteiktajā kārtībā.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(34)

Atbalstīt

14.pants. Pārskati par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldi un to revīzija

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs Komisijas noteiktajā kārtībā sastāda pārskatu, kurš sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu, izdarīto iemaksu uzskaiti un ieguldījumiem. Pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem pārbauda zvērināts revidents. Zvērināts revidents tiek apstiprināts atbilstoši likumam ““Par ieguldījumu sabiedrībām”” un Komisijas noteiktajā kārtībā.

(2) Auditoru pienākums ir rakstveidā informēt līdzekļu pārvaldītāju par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un sava ziņojuma norakstus nosūtīt Komisijai un Aģentūrai. Ja līdzekļu pārvaldītāja finansiālā situācija prasa ātru rīcību, auditoru pienākums ir par to nekavējoties informēt Komisiju un Aģentūru.

     

(2) Zvērināta revidenta pienākums ir rakstveidā informēt līdzekļu pārvaldītāju par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un sava ziņojuma norakstus nosūtīt Komisijai un Aģentūrai. Ja līdzekļu pārvaldītāja finansiālā situācija prasa ātru rīcību, zvērināta revidenta pienākums ir par to nekavējoties informēt Komisiju un Aģentūru.

IV nodaļa. Nobeiguma noteikumi

 

 

IV nodaļa. Nobeiguma noteikumi

15.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Lēmumus, kas pieņemti fondētās pensiju shēmas realizācijas gaitā, fiziskās un juridiskās personas var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

     

15.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Lēmumus, kas pieņemti fondētās pensiju shēmas realizācijas gaitā, fiziskās un juridiskās personas var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Strīdi, kas rodas sakarā ar darba devēja neveiktajām iemaksām fondēto pensiju shēmā, kā arī Aģentūras prasības pret līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem par zaudējumu atlīdzību tiek izskatīti tiesā prasības kārtībā, bet darba devēja, līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maksātnespējas gadījumā – attiecīgi likumos “sātnespējas gadījumā — attiecīgi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”nespēju” vai Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.

35

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām 15. panta 2. daļā izslēgt vārdus “fondēto pensiju shēmā”.

Atbalstīt

(2) Strīdi, kas rodas sakarā ar darba devēja neveiktajām iemaksām, kā arī Aģentūras prasības pret līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem par zaudējumu atlīdzību tiek izskatīti tiesā prasības kārtībā, bet darba devēja, līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maksātnespējas gadījumā – attiecīgi likumos “sātnespējas gadījumā — attiecīgi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”nespēju” vai Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Līdz 2003.gada 1.janvārim fondēto pensijas shēmas aktīvu pārvaldīšanu veic tikai Valsts kase saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

36

 

 

 

 

 

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Līdz 2003. gada 1. janvārim fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ir tikai Valsts kase, kuras darbība fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Valsts kase fondēto pensiju shēmas līdzekļus var ieguldīt Latvijas valsts vērtspapīros un termiņnoguldījumos bankās. Uz Valsts kasi neattiecas likuma normas par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja licencēšanu un 11. panta 7. un 8. daļa.”

Atbalstīt

1. Līdz 2003. gada 1. janvārim fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs ir tikai Valsts kase, kuras darbība fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanā notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Valsts kase fondēto pensiju shēmas līdzekļus var ieguldīt Latvijas valsts vērtspapīros un termiņnoguldījumos bankās. Uz Valsts kasi neattiecas likuma normas par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja licencēšanu un 11. panta 7. un 8. daļa.

2. Šā likuma 4.panta otrajā daļā noteiktā likme stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

37

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 2.punktu šādā redakcijā”

“Šā likuma 4. panta otrajā daļā noteiktā likme stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.”

Atbalstīt

2. Šā likuma 4. panta otrajā daļā noteiktā likme stājas spēkā 2006. gada 1. janvārī.

3. Līdz šā likuma 4.panta otrajā daļā noteiktās likmes spēkā stāšanās dienai likme ir šāda:

1) ar 2001.gada 1.janvāri — 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2003.gada 1.janvāri — 3 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2004.gada 1.janvāri — 4 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

4) ar 2005.gada 1.janvāri — 5 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

5) ar 2006.gada 1.janvāri — 6 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

6) ar 2007.gada 1.janvāri — 7 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

7) ar 2008.gada 1.janvāri — 8 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

8) ar 2009.gada 1.janvāri — 9 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 

 

 

40

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām izteikt pārejas noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

“ 3. Līdz šā likuma 4. panta otrā daļā noteiktās likmes stāšanās dienai likme ir:

1) ar 2001. gada 1. janvāri ne mazāk kā 2 % no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2007. gada 1. janvāri ne mazāk kā 4 % no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2008. gada 1. janvāri ne mazāk kā 8 % no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

4) ar 2009. gada 1. janvāri ne mazāk kā 9 % no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.”

Politisko organizāciju apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” frakcija

Pārejas noteikumu 3.punkta 1.apakšpunktā vārdus “ar 2001.gada 1.janvāri” nomainīt ar vārdiem “ar 2002.gada 1.janvāri”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 4.puntu šādā redakcijā:

“3. Līdz šā likuma 4. panta otrajā daļā noteiktās likmes spēkā stāšanās dienai likme ir:

1) ar 2001. gada 1. jūliju – 2% no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2003. gada 1. janvāri – 4% no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2004. gada 1. janvāri – 6% no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

4) ar 2005. gada 1. janvāri – 8% no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Līdz šā likuma 4. panta otrajā daļā noteiktās likmes spēkā stāšanās dienai likme ir:

1) ar 2001. gada 1. jūliju – 2% no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2003. gada 1. janvāri – 4% no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2004. gada 1. janvāri – 6% no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

4) ar 2005. gada 1. janvāri – 8% no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

4. Šā likuma 10.panta piektajā daļā noteiktais Aģentūras izdevumu ierobežojums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

41

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām izslēgt pārejas noteikumu 4. punktu.

Atbalstīt

 
 

42

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

"Līdz Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izveidošanai:

a) 12. pantā minētos noteikumus par fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanu izdod Ministru kabinets;

b) 11., 13. un 14.pantos minētās Komisijas funkcijas veic Vērtspapīru tirgus komisija.”

Atbalstīt

4. Līdz Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izveidošanai:

a) 12. pantā minētos noteikumus par fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldīšanu izdod Ministru kabinets;

b) 11., 13. un 14.pantos minētās Komisijas funkcijas veic Vērtspapīru tirgus komisija.

 

43

 

 

 

44

Finansu ministrs E.Krastiņš

Ierosinām papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

"(4) Likums stājas spēkā ar 2001. gada 1. janvāri."

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likumprojektu papildināt ar normu:

“Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Zandovska 7095444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A:\ Valsts fondēto pensiju likumprojekts\ likproj-1 doc.98/11/02; 2103