Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Valsts fondēto pensiju likums” izskatīšanai 2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Valsts fondēto pensiju likums” izskatīšanai 2.lasījumā

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Valsts fondēto pensiju likums

 

     

Valsts fondēto pensiju likums

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

II nodaļa

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

II nodaļa

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk – fondēto pensiju shēma) izveidošanas un darbības vispārējos principus, līdzekļu iemaksāšanas, pārvaldīšanas, ieguldīšanas un izmaksāšanas vispārīgos noteikumus, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.

     

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka valsts fondēto pensiju shēmas (turpmāk – fondēto pensiju shēma) izveidošanas un darbības vispārējos principus, līdzekļu iemaksāšanas, pārvaldīšanas, ieguldīšanas un izmaksāšanas vispārīgos noteikumus, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.

2.pants. Fondēto pensiju shēma

Fondēto pensiju shēma ir valsts organizēts obligātu maksājumu veikšanas un iemaksāto līdzekļu administrēšanas, kā arī pensiju izmaksu pasākumu kopums, kas dod iespēju iegūt pensiju papildkapitālu un pensijas palielinājumu, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru valsts vecuma pensijām, bet daļu no obligātajām iemaksām vecuma pensijām investējot ārpus paaudžu solidaritātes pensiju shēmas.

     

2.pants. Fondēto pensiju shēma

Fondēto pensiju shēma ir valsts organizēts obligātu maksājumu veikšanas un iemaksāto līdzekļu administrēšanas, kā arī pensiju izmaksu pasākumu kopums, kas dod iespēju iegūt pensiju papildkapitālu un pensijas palielinājumu, nepalielinot kopējo iemaksu apmēru valsts vecuma pensijām, bet daļu no obligātajām iemaksām vecuma pensijām investējot ārpus paaudžu solidaritātes pensiju shēmas.

II nodaļa. Dalība fondēto pensiju shēmā

     

II nodaļa. Dalība fondēto pensiju shēmā

3.pants. Personas, kas piedalās fondēto pensiju shēmā

(1) Fondēto pensiju shēmā piedalās visas personas, kuras saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”mu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ir reģistrējušās valsts pensiju sociālajai apdrošināšanai un kuras šā likuma spēkā stāšanās brīdī ir jaunākas par 30 gadiem.

(2) Valsts pensiju sociālajai apdrošināšanai reģistrējušās personas, kuras šā likuma spēkā stāšanās brīdī ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem, dalību fondēto pensiju shēmā var uzsākt brīvprātīgi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – Aģentūra). (3) Šā (4) Kārtību

1

Juridiskais birojs

3.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu “brīdī” aizstāt ar vārdu “dienā”.

 

Atbalstīt

3.pants. Personas, kas piedalās fondēto pensiju shēmā

(1) Fondēto pensiju shēmā piedalās visas personas, kuras saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”mu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" ir reģistrējušās valsts pensiju sociālajai apdrošināšanai un kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā ir jaunākas par 30 gadiem.

(2) Valsts pensiju sociālajai apdrošināšanai reģistrējušās personas, kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem, dalību fondēto pensiju shēmā var uzsākt brīvprātīgi, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (turpmāk – Aģentūra). (3) Šā (4) Kārtību

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā norādīto personu dalība fondēto pensiju shēmā beidzas ar vecuma pensijas piešķiršanu atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām" vai fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

     

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā norādīto personu dalība fondēto pensiju shēmā beidzas ar vecuma pensijas piešķiršanu atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām" vai fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas.

(4) Kārtība, kādā dalība fondēto pensiju shēmā tiek izbeigta dalībnieka nāves gadījumā, nosaka šā likuma 8.pantsteikta šā likuma 8.pantā.

2

Juridiskais birojs

Izslēgt ceturto daļu.

Atbalstīt

 

4.pants. Iemaksu likmes fondēto pensiju shēmā

(1) (1) Iemaksas fondēto pensiju shēmā ir valsts pensiju sociālās apdrošināšanas iemaksu daļa.

(2) (2) Iemaksu likmi fondēto pensiju shēmā, nepārsniedzot likumā “"Par valsts sociālo apdrošināšanu”" noteikto likmi, katru gadu nosaka Ministru kabinets. Šī likme nevar būt mazāka par 2 % no iemaksu objekta, kas noteikts minētajā likumā.

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Deputāts A.Kiršteins

Izteikt likuma 4.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Iemaksu likme nevar būt mazāka par 10 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts minētajā likumā.”

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs P.Apinis

Izteikt 4.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Iemaksu likmi fondēto pensiju shēmā, nepārsniedzot likumā “"Par valsts sociālo apdrošināšanu”" noteikto likmi, katru gadu nosaka Ministru kabinets. Šī likme nevar būt mazāka par 10 % no iemaksu objekta, kas noteikts minētajā likumā.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 4.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 10 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “"Par valsts sociālo apdrošināšanu”"”.

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(5)

 

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(5)

 

 

 

 

Atbalstīt

4.pants. Iemaksu likmes fondēto pensiju shēmā

(1) (1) Iemaksas fondēto pensiju shēmā ir valsts pensiju sociālās apdrošināšanas iemaksu daļa.

(2) Iemaksu likme fondēto pensiju shēmā ir 10 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā “"Par valsts sociālo apdrošināšanu””.” (2)

5.pants. Sociāli apdrošinātās personas konts

(1) Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam Aģentūra nodrošina uzkrātā fondētās pensijas kapitāla – naudas līdzekļu, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti fondēto pensiju shēmas dalībnieka labā, -- aprēķināšanu un tā reģistrēšanu fondēto pensiju shēmas dalībnieka sociāli apdrošinātās personas kontā. Kontā tiek reģistrētas visas iemaksas fondēto pensiju shēmā, kuras izdarījusi attiecīgā persona un/vai kuras veiktas tās labā, kā arī visi augļi (procenti) un citi ienākumi no ieguldījumiem, visas izmaksas un citi izdevumi.

6

 

 

 

 

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt 5.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam Aģentūra nodrošina uzkrātā fondētās pensijas kapitāla – naudas līdzekļu, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti fondēto pensiju shēmas dalībnieka labā, - aprēķināšanu un tā reģistrēšanu fondēto pensiju shēmas dalībnieka sociāli apdrošinātās personas kontā.”

 

Atbalstīt

5.pants. Sociāli apdrošinātās personas konts

(1) Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam Aģentūra nodrošina uzkrātā fondētās pensijas kapitāla – naudas līdzekļu, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti fondēto pensiju shēmas dalībnieka labā, - aprēķināšanu un tā reģistrēšanu fondēto pensiju shēmas dalībnieka sociāli apdrošinātās personas kontā.

 

(2) Sociāli apdrošināto personu kontu uzskaites un fondētās pensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību, kā arī fondēto pensiju shēmas administrēšanas (administratīvo) izdevumu maksimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

7

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Fondēto pensiju shēmas administrēšanas (administratīvo) izdevumu maksimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.”

Neatbalstīt

(2) Sociāli apdrošināto personu kontu uzskaites un fondētās pensijas kapitāla aprēķināšanas kārtību, kā arī fondēto pensiju shēmas administrēšanas (administratīvo) izdevumu maksimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

6.pants. Dalība fondēto pensiju shēmā invaliditātes gadījumā

(1) Gadījumā, j(1) Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks pēc dalības uzsākšanas fondēto pensiju shēmā tiek atzīts par 1. vai 2.grupas invalīdu un viņam tiek piešķirta invaliditātes pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām", šī dalībnieka dalība fondēto pensiju shēmā turpinās kā sociāli apdrošinātai personai saskaņā ar likumu “"Par valsts sociālo apdrošināšanu".

     

6.pants. Dalība fondēto pensiju shēmā invaliditātes gadījumā

(1) Gadījumā, j(1) Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks pēc dalības uzsākšanas fondēto pensiju shēmā tiek atzīts par 1. vai 2.grupas invalīdu un viņam tiek piešķirta invaliditātes pensija saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām", šī dalībnieka dalība fondēto pensiju shēmā turpinās kā sociāli apdrošinātai personai saskaņā ar likumu “"Par valsts sociālo apdrošināšanu".

(2) Šā panta pirmajā daļā norādītās personas, ja viņām likumā “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām" noteiktajā kārtībā invaliditātes pensijuas izmaksa tiek pārtraukta un tās vietā piešķirta vecuma pensija, ar fondēto pensiju shēmā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu rīkojas atbilstoši šīā likuma 7.panta pirmās daļas pirmā punkta noteikumiem.

     

(2) Šā panta pirmajā daļā norādītās personas, ja viņām likumā “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām" noteiktajā kārtībā invaliditātes pensijuas izmaksa tiek pārtraukta un tās vietā piešķirta vecuma pensija, ar fondēto pensiju shēmā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu rīkojas atbilstoši šīā likuma 7.panta pirmās daļas pirmā punkta noteikumiem.

7.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa vecuma pensijas pieprasīšanas gadījumā

(1) Kad fondēto pensiju shēmas dalībnieks sasniedzis pensijas vecumu un pieprasa pensiju, Aģentūra ar sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu pēc viņa izvēles rīkojas šādirīkojas pēc viņa izvēles:

1) uzkrāto fondētās pensijas kapitālu ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un kopā ar pensijas kapitālu, kura veidošanos nosaka likums “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām", pilnā apjomā ņem vērā, aprēķinot pensiju saskaņā ar minēto likumu; vai

2) par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu šīs shēmas dalībfondēto pensiju shēmas dalībnieks apdrošināšanas sabiedrībā, kas veic dzīvības apdrošināšanu, pēc savas izvēles iegādājas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi. Šāda mūža pensijas apdrošināšanas līguma tipveida noteikumus nosaka Ministru kabinets.

8

 

 

 

 

9

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt 7.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu fondēto pensiju shēmas dalībnieks dzīvības apdrošināšanas sabiedrībā iegādājas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.”

Juridiskais birojs

Pirmās daļas 2.punktā vārdu” nosaka” aizstāt ar vārdu “izdod”;

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa vecuma pensijas pieprasīšanas gadījumā

(1) Kad fondēto pensiju shēmas dalībnieks sasniedzis pensijas vecumu un pieprasa pensiju, Aģentūra ar sociāli apdrošinātās personas kontā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu pēc viņa izvēles rīkojas šādirīkojas pēc viņa izvēles:

1) uzkrāto fondētās pensijas kapitālu ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un kopā ar pensijas kapitālu, kura veidošanos nosaka likums “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām", pilnā apjomā ņem vērā, aprēķinot pensiju saskaņā ar minēto likumu; vai

2) par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu šīs shēmas dalībfondēto pensiju shēmas dalībnieks apdrošināšanas sabiedrībā, kas veic dzīvības apdrošināšanu, pēc savas izvēles iegādājas dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi. Šāda mūža pensijas apdrošināšanas līguma tipveida noteikumus izdod Ministru kabinets.

(2)  Ja persona pensiju nav pieprasījusi, tās dalība fondēto pensiju shēmā turpinās.

(3) Uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmaksa pirms pensijas vecuma sasniegšanas pieļaujama vienīgi šīā likuma 8.pantā norādītajā gadījumā.

10

Juridiskais birojs

Izslēgt otro un trešo daļu.

Atbalstīt

 

8.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa dalībnieka nāves gadījumā

Fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā pirms pensijas vecumama sasniegšanas, kā arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas, ja vecuma pensija nav pieprasīta, visu fondētās pensijas kapitālu, kas reģistrēts līdz šī fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un pilnībā izmanto, lai finansētu apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka ģimenes locekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām".

III nodaļa

11

 

 

 

 

 

 

12

Deputāts A.Kiršteins

Papildināt likuma 8.pantu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Ja mirušajam fondēto pensiju shēmas dalībniekam nav ģimenes locekļu, kuriem pienāktos apgādnieka zaudējuma pensija, tad viss viņa fondētās pensijas kapitāls kļūst par mantojumu atbilstoši Civillikuma noteikumiem par mantojuma tiesībām.”

Juridiskais birojs

Ierosinām 8.pantā izslēgt vārdus “pirms pensijas vecuma sasniegšanas, kā arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas, ja vecuma pensija nav pieprasīta” un “un pilnībā izmanto, lai finansētu apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā fondēto pensijas shēmas dalībnieka ģimenes locekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

8.pants. Fondētās pensijas kapitāla izmaksa dalībnieka nāves gadījumā

Fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā pirms pensijas vecumama sasniegšanas, kā arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas, ja vecuma pensija nav pieprasīta, visu fondētās pensijas kapitālu, kas reģistrēts līdz šī fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un pilnībā izmanto, lai finansētu apgādnieka zaudējuma pensiju mirušā fondēto pensiju shēmas dalībnieka ģimenes locekļiem saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām”"Par valsts pensijām".

III nodaļa

Ja mirušajam fondēto pensiju shēmas dalībniekam nav ģimenes locekļu, kuriem pienāktos apgādnieka zaudējuma pensija, tad viss viņa fondētās pensijas kapitāls kļūst par mantojumu atbilstoši Civillikuma noteikumiem par mantojuma tiesībām.

 

III nodaļa. Fondēto pensiju shēmas darbības uzraudzība, pārraudzība, administrēšana un līdzekļu pārvaldīšana

     

III nodaļa. Fondēto pensiju shēmas darbības uzraudzība, pārraudzība, administrēšana un līdzekļu pārvaldīšana

9.pants. Fondēto pensiju shēmas darbības pārraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas kā valsts pensiju sistēmas sastāvdaļas pārraudzību veic Labklājības ministrija, kas novērtē Aģentūras gada pārskatu un citus ziņojumus, sagatavo un iesniedz Ministru kabinetamā priekšlikumus par nepiecieciešamajām izmaiņām normatīvajos aktos.

(2) Saskaņā ar šo likumu Labklājības ministrijai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no Aģentūras gada pārskatu un ziņojumus par fondēto pensiju shēmas darbību;

2) pieprasīt un saņemt no apdrošinātājiem ne retāk kā divas reizes gadā ziņojumus par dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) pakalpojumiem (kas sniegti saskaņā ar šo likumu), dalībnieku skaita dinamiku, un mūža pensiju apmēriem.

13

Juridiskais birojs

6. Ierosinām izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Fondēto pensiju shēmas pārraudzību veic Labklājības ministrija.

Atbalstīt

9.pants. Fondēto pensiju shēmas darbības pārraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas pārraudzību veic Labklājības ministrija.

(2) Saskaņā ar šo likumu Labklājības ministrijai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt no Aģentūras gada pārskatu un ziņojumus par fondēto pensiju shēmas darbību;

2) pieprasīt un saņemt no apdrošinātājiem ne retāk kā divas reizes gadā ziņojumus par dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) pakalpojumiem (kas sniegti saskaņā ar šo likumu), dalībnieku skaita dinamiku, un mūža pensiju apmēriem.

10.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kompetence

(1) Aģentūra veic fondēto pensiju shēmas administrēšanu.

(2) Saskaņā ar šo likumu Aģentūra:

     

10.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras kompetence

(1) Aģentūra veic fondēto pensiju shēmas administrēšanu.

(2) Saskaņā ar šo likumu Aģentūra:

1) nodrošina visu fondēto pensiju shēmā veikto iemaksu uzskaiti, kārto fondēto pensiju shēmas dalībnieku sociāli apdrošināto personu kontus, aprēķina un reģistrē kontos uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, saskaņā ar likumu “"Par valsts sociālo apdrošināšanu”" periodiski informē fondēto pensiju shēmas dalībniekus par viņu kontu stāvokli, kā arī – par līdzekļu pārvaldītāja iecelšanu un maiņu un citiem būtiskiem apstākļieām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā pēc iepriekšēja paziņojuma sniegšanas;

14

Juridiskais birojs

Ierosinām 10.panta otrās daļas 1.punktā izslēgt vārdus “saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”;

Atbalstīt

1) nodrošina visu fondēto pensiju shēmā veikto iemaksu uzskaiti, kārto fondēto pensiju shēmas dalībnieku sociāli apdrošināto personu kontus, aprēķina un reģistrē kontos uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, “periodiski informē fondēto pensiju shēmas dalībniekus par viņu kontu stāvokli, kā arī – par līdzekļu pārvaldītāja iecelšanu un maiņu un citiem būtiskiem apstākļieām būtiskām izmaiņām fondēto pensiju shēmas darbībā pēc iepriekšēja paziņojuma sniegšanas;

2) kopīgi ar Valsts ieņēmumu dienestu veic naudas plūsmu uzraudzību fondēto pensiju shēmā,uzrauga naudas plūsmu fondēto pensiju shēmā un kontrolē naudas līdzekļu savlaicīgu pārskaitīšanu fondēto pensiju shēmas līdzekļu turētājiem;

15

Finansu ministrs I.Godmanis

Izslēgt 10.panta otrās daļas otro punktu.

Atbalstīt

 

 

3) slēdz ar Valsts kasi (līdzekļu valstisko pārvaldītāju) un ar Vērtspapīru tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) licencētiem līdzekļu privātajiem pārvaldītājiem līgumus par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu un tās nosacījumiem, kontrolē fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanu atbilstoši ieguldījumu noteikumiem; gadījumos, kadja fondēto pensiju shēmas dalībnieks šā likuma 11.panta pieksestajā daļā paredzētajā kārtībā pieprasa fondētās pensijas kapitāla pārskaiskaitīšanu citam līdzekļu pārvaldītājam, kontrolē šī pieprasījuma izpildi;

     

2 ) slēdz ar Valsts kasi (līdzekļu valstisko pārvaldītāju) un ar Vērtspapīru tirgus komisijas (turpmāk – Komisija) licencētiem līdzekļu privātajiem pārvaldītājiem līgumus par fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanu un tās nosacījumiem, kontrolē fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanu atbilstoši ieguldījumu noteikumiem; gadījumos, kadja fondēto pensiju shēmas dalībnieks šā likuma 11.panta pieksestajā daļā paredzētajā kārtībā pieprasa fondētās pensijas kapitāla pārskaiskaitīšanu citam līdzekļu pārvaldītājam, kontrolē šī pieprasījuma izpildi;

4) ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks sasniedzis pensijas vecumu un pieprasījis pensiju, ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu un nodrošina pensijas izmaksu saskaņā ar šo likumu un likumu “Par valsts pensijām”mu "Par valsts pensijām" vai pārskaita reģistrēto fondētās pensijas kapitālu fondēto pensiju shēmas dalībnieka izvēlētajam apdrošinātājam dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādei.

     

3 ) ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks sasniedzis pensijas vecumu un pieprasījis pensiju, ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā reģistrēto fondētās pensijas kapitālu un nodrošina pensijas izmaksu saskaņā ar šo likumu un likumu “Par valsts pensijām”mu "Par valsts pensijām" vai pārskaita reģistrēto fondētās pensijas kapitālu fondēto pensiju shēmas dalībnieka izvēlētajam apdrošinātājam dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polises iegādei.

(3) Dokumenti, kas attiecas uz dalību fondēto pensiju shēmā, veikuz veiktajām iemaksām, ieguldījumiem, fondētās pensijas kapitāla reģistrēšanu un citiem apstākļiem, kas nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku sociāli apdrošināto personu kontu kārtošanu, Aģentūrā glabājami, kamēr turpinās attiecīgās personas dalība fondēto pensiju shēmā un vēl 30 gadus pēc dalības izbeigšanās saskaņā ar šo likumu.

16

Juridiskais birojs

Ierosinām10.panta trešajā daļā izslēgt vārdus “saskaņā ar šo likumu”.

Atbalstīt

(3) Dokumenti, kas attiecas uz dalību fondēto pensiju shēmā, veikuz veiktajām iemaksām, ieguldījumiem, fondētās pensijas kapitāla reģistrēšanu un citiem apstākļiem, kas nodrošina fondēto pensiju shēmas dalībnieku sociāli apdrošināto personu kontu kārtošanu, Aģentūrā glabājami, kamēr turpinās attiecīgās personas dalība fondēto pensiju shēmā un vēl 30 gadus pēc dalības izbeigšanās.

(4) Aģentūras gada pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem pārbauda auditori (zvērināti revidenti), kurus apstiprina Aģentūras valsts pilnvarnieks. Aģentūras gada pārskats un auditoru (zvērinātu revidentu) atzinumi sniedz skaidru un pilnīgu priekšstatu par fondēto pensiju shēmas pārvaldi, veiktajām iemaksām, ieguldījumu atbilstību noteikumiem, par fondēto pensiju shēmas dalībnieku sociāli apdrošināto personu kontu stāvokli un šo kontu uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par uzkrātā fondēto pensiju kapitāla ieskaitīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā vai pārskaitīšanu apdrošinātājiem dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumu slēgšanai.

     

(4) Aģentūras gada pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem pārbauda auditori (zvērināti revidenti), kurus apstiprina Aģentūras valsts pilnvarnieks. Aģentūras gada pārskats un auditoru (zvērinātu revidentu) atzinumi sniedz skaidru un pilnīgu priekšstatu par fondēto pensiju shēmas pārvaldi, veiktajām iemaksām, ieguldījumu atbilstību noteikumiem, par fondēto pensiju shēmas dalībnieku sociāli apdrošināto personu kontu stāvokli un šo kontu uzskaites atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī par uzkrātā fondēto pensiju kapitāla ieska itīšanu valsts pensiju speciālajā budžetā vai pārskaitīšanu apdrošinātājiem dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) līgumu slēgšanai.

(5) Aģentūras izdevumi fondēto pensiju shēmas administrēšanai tiek paredzēti valsts pensiju speciālajā budžetā un finansēti no fondēto pensiju shēmā noteiktajiem maksājumiem, kas saistīti ar šīs shēmas administrēšanu, kā arī no augļiem (procentiem), kas tiek gūti no fondēto pensiju shēmas kapitālu ieguldīšanas.

17

 

 

18

 

 

 

 

19

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt 10.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“Aģentūras izdevumi fondēto pensiju shēmas administrēšanai tiek paredzēti valsts pensiju speciālajā budžetā.”

Deputāts A.Kiršteins

Papildināt 10.panta piekto daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Aģentūras gada izdevumi nedrīkst pārsniegt 2 procentus no fondēto pensiju shēmas kopējā kapitāla iepriekšējā gada beigās.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 10.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“ (5) Aģentūras izdevumi fondēto pensiju shēmas administrēšanai tiek paredzēti valsts pensiju speciālajā budžetā. Aģentūras gada izdevumi nedrīkst pārsniegt 2 procentus no fondēto pensiju shēmas kopējā kapitāla iepriekšējā gada beigās.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(19)

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(19)

 

Atbalstīt

(5) Aģentūras izdevumi fondēto pensiju shēmas administrēšanai tiek paredzēti valsts pensiju speciālajā budžetā. Aģentūras gada izdevumi nedrīkst pārsniegt 2 procentus no fondēto pensiju shēmas kopējā kapitāla iepriekšējā gada beigās.

(6) Aģentūra ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina informācijas publicēšanu masu informācijas līdzekļos par fondēto pensiju shēmu un tās rezultātiem, bet laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”"Latvijas Vēstnesis" un vēl vismaz divos citos laikrakstos publicē gada pārskatu par fondēto pensiju kapitālu pārvaldīšanu un ieguldīšanas atbilstību ieguldīšanas noteikumiem.

20

 

21

Finansu ministrs I.Godmanis

Izslēgt 10.panta sesto daļu.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 10.panta sesto daļu šādā redakcijā:

(6) Aģentūra ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina informācijas publicēšanu masu informācijas līdzekļos par fondēto pensiju shēmu un tās rezultātiem, bet laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”"Latvijas Vēstnesis" publicē gada pārskatu par fondēto pensiju kapitālu pārvaldīšanu un ieguldīšanas atbilstību ieguldīšanas noteikumiem.

 

Neatbalstīt

 

Atbalstīt

(6) Aģentūra ne retāk kā reizi mēnesī nodrošina informācijas publicēšanu masu informācijas līdzekļos par fondēto pensiju shēmu un tās rezultātiem, bet laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”"Latvijas Vēstnesis" publicē gada pārskatu par fondēto pensiju kapitālu pārvaldīšanu un ieguldīšanas atbilstību ieguldīšanas noteikumiem.

11.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs

(1) Fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāk iegūto augļu (procentu) un citu aktīvu pārvaldīšanu drīkst veikt tikai:

1) Valsts kase (līdzekļu valstiskais pārvaldītājs);

2) ieguldījumu sabiedrība, kura Komisijā ir saņēmusi attiecīgu speciālu atļauju (licenci) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai (līdzekļu privātais pārvaldītājs).

     

11.pants. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs

(1) Fondēto pensiju shēmā izdarīto iemaksu, turpmāk iegūto augļu (procentu) un citu aktīvu pārvaldīšanu drīkst veikt tikai:

1) Valsts kase (līdzekļu valstiskais pārvaldītājs);

2) ieguldījumu sabiedrība, kura Komisijā ir saņēmusi attiecīgu speciālu atļauju (licenci) fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanai (līdzekļu privātais pārvaldītājs).

(2) Līdzekļu privātais pārvaldītājs darījumus ar fondēto pensiju shēmas aktīviem (kapitāliem) veic ar līdzekļu turētāja starpniecību šajā likumā un likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”mā "Par ieguldījumu sabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

     

(2) Līdzekļu privātais pārvaldītājs darījumus ar fondēto pensiju shēmas aktīviem (kapitāliem) veic ar līdzekļu turētāja starpniecību šajā likumā un likumā “Par ieguldījumu sabiedrībām”mā "Par ieguldījumu sabiedrībām" noteiktajā kārtībā.

(3) (3) Līdzekļu turētājs ir juridiska persona, kas atbilst likumā “"Par ieguldījumu sabiedrībām”" noteiktajiem turētājbankas kritērijiem un ar kuru līdzekļu privātais pārvaldītājs ir noslēdzis minētajā likumā noteikto turētājbankas līgumu.

22

Ekonomikas ministre I.Ūdre

Izteikt 11.panta trešo daļu sekojošā redakcijā:

“(3) Līdzekļu turētājs ir valsts akciju sabiedrība, kura darbojās saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un ar kuru līdzekļu pārvaldītājs noslēdz līgumu.”

Atbalstīt

(3) Līdzekļu turētājs ir valsts akciju sabiedrība, kura darbojās saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un ar kuru līdzekļu pārvaldītājs noslēdz līgumu.

(4) Fondēto pensiju shēmas naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanas noteikumi, kā arī šo noteikumu neievērošanas sekas un atbildība tiek paredzētia līgumā, ko Aģentūra slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma noslēgšanu ar līdzekļu pārvaldītāju, kā arī par jebkuriem turpmākajiem grozījumiem šajā līgumā pieņem Aģentūras valde ar Aģentūras padomes piekrišanu. Lēmumi par līgumu slēgšanu ar līdzekļu privātajiem pārvaldītājiem un par grozījumu izdarīšanu šādos līgumos Aģentūras valdei iepriekš jāsaskaņo arī ar Komisiju.

     

(4) Fondēto pensiju shēmas naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanas noteikumi, kā arī šo noteikumu neievērošanas sekas un atbildība tiek paredzētia līgumā, ko Aģentūra slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma noslēgšanu ar līdzekļu pārvaldītāju, kā arī par jebkuriem turpmākajiem grozījumiem šajā līgumā pieņem Aģentūras valde ar Aģentūras padomes piekrišanu. Lēmumi par līgumu slēgšanu ar līdzekļu privātajiem pārvaldītājiem un par grozījumu izdarīšanu šādos līgumos Aģentūras valdei iepriekš jāsaskaņo arī ar Komisiju.

(5) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina Ministru kabineta apstiprināto ieguldījumušanas noteikumu ievērošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas ieguldījumiem, veic norēķinus ar fondēto pensiju shēmā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, saņem un pārved vērtspapīrus un veic citus darījumus ar fondēto pensiju shēmas aktīviem atbilstoši likuma prasībām un ar Aģentūru noslēgtā līguma noteikumiem.

     

(5) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs nodrošina Ministru kabineta apstiprināto ieguldījumušanas noteikumu ievērošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas ieguldījumiem, veic norēķinus ar fondēto pensiju shēmā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, saņem un pārved vērtspapīrus un veic citus darījumus ar fondēto pensiju shēmas aktīviem atbilstoši likuma prasībām un ar Aģentūru noslēgtā līguma noteikumiem.

(6) Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības brīvi izvēlēties un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā mainīt (bet ne biežāk kā reizi gadā) sava uzkrātā fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju. Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks līdzekļu pārvaldītāja maiņu nav pieprasījis, Aģentūra nav tiesīga pēc savas iniciatīvas lemt par līdzekļu pārvaldītāja maiņu, izņemot šīā likuma 13.panta sestajā daļā paredzēto gadījumu.

     

(6) Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības brīvi izvēlēties un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā mainīt (bet ne biežāk kā reizi gadā) sava uzkrātā fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju. Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks līdzekļu pārvaldītāja maiņu nav pieprasījis, Aģentūra nav tiesīga pēc savas iniciatīvas lemt par līdzekļu pārvaldītāja maiņu, izņemot šīā likuma 13.panta sestajā daļā paredzēto gadījumu.

(7) Līdzekļu privātajam pārvaldītājam Aģentūras noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Komisiju, vienmēr jātur pašu aktīvi vismaz viena procenta apmērā no visu to fondēto pensiju shēmas aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudēdējumiem.

     

(7) Līdzekļu privātajam pārvaldītājam Aģentūras noteiktajā kārtībā, kas saskaņota ar Komisiju, vienmēr jātur pašu aktīvi vismaz viena procenta apmērā no visu to fondēto pensiju shēmas aktīvu vērtības, kurus pārvalda attiecīgais līdzekļu pārvaldītājs, un tie kalpo kā papildu nodrošinājums pret iespējamiem zaudēdējumiem.

12.pants. Fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanas noteikumi

(1) Fondēto pensiju kapitāla līdzekļi ieguldāmi atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem ieguldīšanas noteikumiem, kas nosaka ieguldījumu ierobežobežojumus.

     

12.pants. Fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanas noteikumi

(1) Fondēto pensiju kapitāla līdzekļi ieguldāmi atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem ieguldīšanas noteikumiem, kas nosaka ieguldījumu ierobežobežojumus.

(2) Fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanai piemērojami šādi obligātie noteikumi. Ieguldījumi pieļaujami:

1) Latvijas Republikas centrālās valdības un pašvaldību, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas centrālās valdības emitētos vai garantētos brīvi pārvedamos vērtspapīros;

2) Latvijas Republikā, Igaunijas Republikā un Lietuvas Republikā emitētās hipotekārās ķīlu zīmēs;

3) citur ārzemēs – Eiropas Savienības valstu, Amerikas Savienoto Valstu un Japānas centrālo valdību emitētos un garantētos brīvi pārvedamos vērtspapīros.

23

 

 

 

 

24

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt 12.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanai piemērojami šādi obligātie noteikumi. Ieguldījumi pieļaujami uzņēmumu akcijās, nekustamajā īpašumā, termiņnoguldījumos bankās, obligācijās, ķīlu zīmēs, atvasinātos vērtspapīros.”

Juridiskais birojs

12.panta otrā daļas pirmajā punktā vārdus “Latvijas Republikas centrālās valdības” aizstāt ar vārdu “valsts” un vārdus “Lietuvas Republikas centrālās valdības” ar vārdiem “Lietuvas Republikas valdības”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

(2) Fondēto pensiju kapitāla ieguldīšanai piemērojami šādi obligātie noteikumi. Ieguldījumi pieļaujami uzņēmumu akcijās, nekustamajā īpašumā, termiņnoguldījumos bankās, obligācijās, ķīlu zīmēs, atvasinātos vērtspapīros.

13.pants. Fondēto pensiju shēmas privāto līdzekļu pārvaldītāju

licencēcēšana un darbības uzraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu privāto pārvaldītāju licencēšanu un darbības uzraudzību veic Komisija.

     

13.pants. Fondēto pensiju shēmas privāto līdzekļu pārvaldītāju

licencēcēšana un darbības uzraudzība

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu privāto pārvaldītāju licencēšanu un darbības uzraudzību veic Komisija.

(2) Komisijai ir pienākums:

1) seko1) uzraudzīt, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji un līdzekļu turētāji ievēro likumu prasības;

2) publicēt fondēto pensiju shēmas līdzekļu privāto pārvaldītāju licencēšanas un citus līdzekļu privātajiem pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem saistošus noteikumus.

     

(2) Komisijai ir pienākums:

1) seko1) uzraudzīt, lai fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji un līdzekļu turētāji ievēro likumu prasības;

2) publicēt fondēto pensiju shēmas līdzekļu privāto pārvaldītāju licencēšanas un citus līdzekļu privātajiem pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem saistošus noteikumus.

(3)  Komisija par visiem lēmumiem līdzekļu privāto pārvaldītāju licencēšanas jautājumos ziņo Aģentūrai.

     

(3)  Komisija par visiem lēmumiem līdzekļu privāto pārvaldītāju licencēšanas jautājumos ziņo Aģentūrai.

(4) Komisijai vai tās ieceltiem auditoriem ir tiesības veikt fondēto pensiju shēmas līdzekļu privāto pārvaldītāju un līdzekļu turētāju darbības pārbaudes un pieprasīt dokumentus un informāciju par to darbību un fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu. Šādās pārbaudēs līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju pienākums ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un uzrādīt visus dokumentus.

     

(4) Komisijai vai tās ieceltiem auditoriem ir tiesības veikt fondēto pensiju shēmas līdzekļu privāto pārvaldītāju un līdzekļu turētāju darbības pārbaudes un pieprasīt dokumentus un informāciju par to darbību un fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu. Šādās pārbaudēs līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju pienākums ir sniegt visu nepieciešamo informāciju un uzrādīt visus dokumentus.

(5) Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem un veiktajām pārbaudēm, novērtē līdzekļu privātā pārvaldītāja un līdzekļu turētāja finansiālā stāvokļa stabilitāti un maksātspēju un, ja nepieciešams, dod norādījumus par stāvokļa uzlabošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas aktīviem un nosaka norādījumu izpildes laiku .

     

(5) Komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem un veiktajām pārbaudēm, novērtē līdzekļu privātā pārvaldītāja un līdzekļu turētāja finansiālā stāvokļa stabilitāti un maksātspēju un, ja nepieciešams, dod norādījumus par stāvokļa uzlabošanu attiecībā uz fondēto pensiju shēmas aktīviem un nosaka norādījumu izpildes laiku .

(6) Ja Komisija lemj par līdzekļu privātajam pārvaldītājam piešķirtās licences anulēšanu, darbības apturēšanu vai par atteikumu pagarināt vai atjaunot piešķirto licenci, Komisijai ir pienākums dot šim līdzekļu privātajam pārvaldītājam saistošus norādījumus par tā pārvaldīto fondēto pensiju shēmas aktīvu (kapitālu) pārskaitīšanu Valsts kasei (līdzekļu valstiskajam pārvaldītājam) un nekavējoties par to informēt Aģentūru.

     

(6) Ja Komisija lemj par līdzekļu privātajam pārvaldītājam piešķirtās licences anulēšanu, darbības apturēšanu vai par atteikumu pagarināt vai atjaunot piešķirto licenci, Komisijai ir pienākums dot šim līdzekļu privātajam pārvaldītājam saistošus norādījumus par tā pārvaldīto fondēto pensiju shēmas aktīvu (kapitālu) pārskaitīšanu Valsts kasei (līdzekļu valstiskajam pārvaldītājam) un nekavējoties par to informēt Aģentūru.

14.pants. Līdzekļu privātā pārvaldītāja gada pārskati un auditori

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu privātā pārvaldītāja gada pārskatam jāsniedz pilnīgs un patiess priekšstats par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu, izdarīto iemaksu uzskaiti un ieguldījumiem. Gada pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem pārbauda auditori. Auditori tiek iecelti un līdzekļu privātā pārvaldītāja gada pārskats tiek apstiprināts atbilstoši likumam “"Par ieguldījumu sabiedrībām”" un Komisijas noteiktajā kārtībā.

(2) Auditoru pienākums ir rakstiski informēt līdzekļu pārvaldītāju par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un sava ziņojuma norakstus nosūtīt Komisijai un Aģentūrai. Ja līdzekļu pārvaldītāja finansiālā situācija prasa ātru rīcību, auditoru pienākums ir par to nekavējoties informēt Komisiju un Aģentūru.

25

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 14.pantu.

Neatbalstīt

14.pants. Līdzekļu privātā pārvaldītāja gada pārskati un auditori

(1) Fondēto pensiju shēmas līdzekļu privātā pārvaldītāja gada pārskatam jāsniedz pilnīgs un patiess priekšstats par fondēto pensiju kapitāla pārvaldīšanu, izdarīto iemaksu uzskaiti un ieguldījumiem. Gada pārskatu saskaņā ar starptautiskajiem auditorpārbaudes standartiem pārbauda auditori. Auditori tiek iecelti un līdzekļu privātā pārvaldītāja gada pārskats tiek apstiprināts atbilstoši likumam “"Par ieguldījumu sabiedrībām”" un Komisijas noteiktajā kārtībā.

(2) Auditoru pienākums ir rakstiski informēt līdzekļu pārvaldītāju par pārbaudē konstatētajiem trūkumiem un sava ziņojuma norakstus nosūtīt Komisijai un Aģentūrai. Ja līdzekļu pārvaldītāja finansiālā situācija prasa ātru rīcību, auditoru pienākums ir par to nekavējoties informēt Komisiju un Aģentūru.

IV nodaļa. Strīdu izskatīšanas kārtība

26

Juridiskais birojs

10. Ierosinām IV nodaļas nosaukumu izteikt šādi:

“IV nodaļa. Nobeiguma noteikumi”

Atbalstīt

IV nodaļa. Nobeiguma noteikumi

IV nodaļa 15.pants. Strīdu izskatīšanas kārtība

(1) Strīdi, kas rodas fondēto pensiju shēmas realizācijas gaitā, ja kaut viena no strīdā iesaistītajām personām ir fondēto pensiju shēmas dalībnieks vai darba devējs, izskatāmi tiesās Latvijas civilprocesa kodeksa noteiktajā kārtībā tiesvedības lietās, kas rodas no administratīvi tiesiskām attiecībām, izņemot šī panta otrajā daļā norādītos gadījumus. Fondēto pensiju shēmas dalībnieks nav tiesīgs griezties tiesā ar attiecīgu sūdzību pirms pensijas vecuma sasniegšanas, izņemot šīā likuma 11.panta sestajā daļā paredzēto gadījumu.

27

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lēmumus, kas pieņemti fondētās pensiju shēmas realizācijas gaitā, fiziskās un juridiskās personas var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

(1) Lēmumus, kas pieņemti fondētās pensiju shēmas realizācijas gaitā, fiziskās un juridiskās personas var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Strīdi, kas rodas sakarā ar darba devēja neveiktajām iemaksām fondēto pensiju shēmā, kā arī Aģentūras prasības pret līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem par zaudējumu atlīdzību tiek izskatīti tiesās prasības kārtībā, bet darba devēja, līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maksātnespējas gadījumā – attiecīgi likumos “sātnespējas gadījumā – attiecīgi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”nespēju" vai Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.

     

(2) Strīdi, kas rodas sakarā ar darba devēja neveiktajām iemaksām fondēto pensiju shēmā, kā arī Aģentūras prasības pret līdzekļu pārvaldītājiem un līdzekļu turētājiem par zaudējumu atlīdzību tiek izskatīti tiesās prasības kārtībā, bet darba devēja, līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maksātnespējas gadījumā – attiecīgi likumos “sātnespējas gadījumā – attiecīgi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”nespēju" vai Kredītiestāžu likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikums

Pirmos divus gadus pēc šā likuma spēkā stāšanās fondēto pensiju shēmas aktīvu pārvaldīšanu veic tikai Valsts kase (līdzekļu valstiskais pārvaldītājs).

 

28

 

 

 

 

 

 

29

Finansu ministrs I.Godmanis

Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“1. Pirmos divus gadus pēc šā likuma spēkā stāšanās fondēto pensijas shēmas aktīvu pārvaldīšanu veic tikai Valsts kase, kuras darbība fondēto pensiju shēmas aktīvu pārvaldīšanā notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

2. Valsts kases pārvaldīto fondēto pensiju shēmas aktīvu turētājbanka ir tikai Latvijas Banka.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“1.Līdz 2003.gada 1.janvārim fondēto pensijas shēmas aktīvu pārvaldīšanu veic tikai Valsts kase, kuras darbība fondēto pensiju shēmas aktīvu pārvaldīšanā notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(29)

 

 

 

 

Atbalstīt

Pārejas noteikums

1.Līdz 2003.gada 1.janvārim fondēto pensijas shēmas aktīvu pārvaldīšanu veic tikai Valsts kase, kuras darbība fondēto pensiju shēmas aktīvu pārvaldīšanā notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem

 

30

 

 

 

31

Deputāts A.Kiršteins

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu otro punktu:

“2. Šā likuma 4.panta otrā daļā noteiktā likme stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”.

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs P.Apinis

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu otro punktu:

“2. Šā likuma 4.panta otrā daļā noteiktā likme stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Šā likuma 4.panta otrā daļā noteiktā likme stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

 

32

Deputāts A.Kiršteins

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu trešo punktu:

“3. Līdz šā likuma 4.panta otrā daļā noteiktās likmes spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets likmi nosaka, ievērojot ka:

“1) ar 2000.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 2 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2001.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 3 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2002.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 4 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

4) ar 2003.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 5 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

5) ar 2004.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 6 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

6) ar 2005.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 7 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

7) ar 2006.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 8 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

8) ar 2007.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 9 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(34)

 

 

 

33

Finansu ministrijas parlamentārais sekretārs P.Apinis

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu trešo punktu:

“3. Līdz šā likuma 4.panta otrā daļā noteiktās likmes spēkā stāšanās dienai Ministru kabinets likmi nosaka, ievērojot ka:

“1) ar 2001.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 2 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2003.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 3 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2004.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 4 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

4) ar 2005.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 5 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

5) ar 2006.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 6 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

6) ar 2007.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 7 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

7) ar 2008.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 8 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

8) ar 2009.gada 1.janvāri iemaksu likme nevar būt mazāka par 9 procentiem no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(34)

 
 

34

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu punktu:

“3. Līdz šā likuma 4.panta otrā daļā noteiktās likmes spēkā stāšanās dienai likme ir:

“1) ar 2001.gada 1.janvāri 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2003.gada 1.janvāri 3 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2004.gada 1.janvāri 4 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā ;

4) ar 2005.gada 1.janvāri 5 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

5) ar 2006.gada 1.janvāri 6 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

6) ar 2007.gada 1.janvāri 7 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

7) ar 2008.gada 1.janvāri 8 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

8) ar 2009.gada 1.janvāri 9 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.”

Atbalstīt

3. Līdz šā likuma 4.panta otrā daļā noteiktās likmes spēkā stāšanās dienai likme ir:

“1) ar 2001.gada 1.janvāri 2 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

2) ar 2003.gada 1.janvāri 3 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

3) ar 2004.gada 1.janvāri 4 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

4) ar 2005.gada 1.janvāri 5 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

5) ar 2006.gada 1.janvāri 6 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā;

6) ar 2007.gada 1.janvāri 7 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

7) ar 2008.gada 1.janvāri 8 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.

8) ar 2009.gada 1.janvāri 9 procenti no iemaksu objekta, kas noteikts likumā.”

 

35

Deputāts A.Kiršteins

Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar jaunu ceturto punktu:

“4. Šā likuma 10.panta piektajā daļā noteiktais Aģentūras izdevumu ierobežojums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.”.

Atbalstīt

4. Šā likuma 10.panta piektajā daļā noteiktais Aģentūras izdevumu ierobežojums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Zandovska 7095444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A:\ Valsts fondēto pensiju likumprojekts\ likproj-1 doc.98/11/02; 2103