Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām"

Izdarīt likumā "Par ieguldījumu sabiedrībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3.nr.) grozījumu un izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Sabiedrība drīkst pārvaldīt arī privāto pensiju fondu līdzekļus saska-ņā ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem" un valsts fondēto pensiju shē-mas pensiju kapitāla līdzekļus saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likumu."

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Valsts fondēto pensiju likumu.