Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā (reģ.nr.26)

1.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

2.

Pr.nr.

3.

Priekšlikumi

4.

Juridiskās komisijas atzinums

5.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt atbildīgā komisija

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt to personu tiesisko statusu, kurām saskaņā ar likumiem nav nevienas valsts piederības (turpmāk - bezvalstnieki).

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

“Šā likuma mērķis ir noteikt to personu tiesisko statusu, kuras netiek uzskatītas par pilsoņiem (pavalstniekiem) saskaņā ar kādas valsts likumiem (turpmāk - bezvalstnieki).”

Atbalstīt priekšlikumu.

1.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt to personu tiesisko statusu, kuras netiek uzskatītas par pilsoņiem (pavalstniekiem) saskaņā ar kādas valsts likumiem (turpmāk - bezvalstnieki).

2.pants. Likuma subjekti

(1) Bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā var iegūt personas, kas nav Latvijas vai citas valsts pilsoņi un kuru statusu nenosaka likuma “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” un likums “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā”, un kas legāli ieceļojušas Latvijas Republikā.

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā var iegūt persona, kura legāli ieceļojusi un uzturas Latvijā un kuras statusu nenosaka likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” un likums “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā.”

Deputāts J.Dobelis

2.panta pirmajā daļā aiz vārdiem “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā” palīgteikumu izteikt šādā redakcijā: “un kas Latvijas Republikā saņēmuši pastāvīgo uzturēšanās atļauju”.

Atbalstīt priekšlikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt priekšlikumu.

2.pants. Likuma subjekti

(1) Bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā var iegūt persona, kura legāli ieceļojusi un uzturas Latvijā un kuras statusu nenosaka likums “Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības” un likums “Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā.”

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

(2) Bezvalstnieki, kuriem citā valstī izsniegts bezvalstnieka statusu apliecinošs dokuments, Latvijā var iegūt bezvalstnieka statusu tikai tad, ja viņi Latvijā ir saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

4.

 

5.

Deputāts J.Dobelis

Izslēgt 2.panta otro daļu.

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.panta otrajā daļā vārdus “bezvalstnieki”, “kuriem”, “viņi” un “saņēmuši” attiecīgi ar vārdiem “bezvalstnieks”, “kuram”, “viņš” un “saņēmis”.

Neatbalstīt priekšlikumu.

Atbalstīt priekšlikumu.

(2) Bezvalstnieks, kuram citā valstī izsniegts bezvalstnieka statusu apliecinošs dokuments, Latvijā var iegūt bezvalstnieka statusu tikai tad, ja viņš Latvijā ir saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju.

(3) Bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā nevar iegūt personas, ja ir pamatotas aizdomas, ka tās:

6.

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 2.panta trešajā daļā vārdus “ir pamatotas aizdomas, ka”.

Neatbalstīt priekšlikumu.

 

 

 

 

1) ir izdarījušas noziegumus pret mieru, kara noziegumus vai noziegumus pret cilvēci, arī genocīda noziegumus tādā izpratnē, kādā tie formulēti starptautiskajos tiesību aktos, kas pieņemti, lai veiktu pasākumus pret šāda veida noziegumiem;

7.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 2.panta trešās daļas 1.punktu ar vārdiem “ja tas konstatēts ar tiesas spriedumu”.

Neatbalstīt priekšlikumu.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

2) ir izdarījušas smagu noziegumu;

8.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 2.panta trešās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) likumā noteiktajā kārtībā atzītas par vainīgām tīšā noziegumā, kurš izdarīts Latvijas Republikā vai ārpus tās un par kuru saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumu paredzēts sods - brīvības atņemšana uz laiku, kas ir ilgāks par diviem gadiem. Šo noteikumu nepiemēro, ja sodāmība ir dzēsta vai noņemta Latvijas Republikas likumā noteiktajā kārtībā, bet attiecībā uz ārvalstīs izdarītajiem noziegumiem - pagājuši ne mazāk kā pieci gadi pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas;”

Neatbalstīt priekšlikumu.

 

3) ir vainīgas tādu darbību izdarīšanā, kas ir pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas principiem un mērķiem.

9.

 

 

10.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt 2.panta trešās daļas 3.punktu.

Deputāti J.Sokolovskis un M.Mitrofanovs

Izslēgt 2.panta trešās daļas 3.punktu.

Neatbalstīt priekšlikumu.

 

Neatbalstīt priekšlikumu.

 
 

11.

Juridiskais birojs

Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Bezvalstnieka statusu Latvijā nevar iegūt persona, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā:

1) izdarījusi smagu vai sevišķi smagu noziegumu;

2) vainīga tādu darbību izdarīšanā, kas ir pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas principiem un mērķiem.”

Atbalstīt priekšlikumu.

(3) Bezvalstnieka statusu Latvijā nevar iegūt persona, par kuru ir pamatotas aizdomas, ka tā:

1) izdarījusi smagu vai sevišķi smagu noziegumu;

2) vainīga tādu darbību izdarīšanā, kas ir pretrunā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas principiem un mērķiem.

 

1.

2.

3.

4.

5.

3.pants. Bezvalstnieka personu apliecinošs dokuments

(1) Bezvalstniekam tiek izsniegts bezvalstnieka personu apliecinošs dokuments, kas vienlaikus ir arī bezvalstnieka ceļošanas dokuments.

(2) Bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta paraugu un tā izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

   

Redakcionāli precizēt.

3.pants. Bezvalstnieka personu apliecinošs dokuments

(1) Bezvalstniekam tiek izsniegts bezvalstnieka personu apliecinošs dokuments, kas vienlaikus ir arī bezvalstnieka ceļošanas dokuments.

(2) Bezvalstnieka personu apliecinoša dokumenta paraugu un šā dokumenta izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) Persona, kas zaudējusi bezvalstnieka statusu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodod bezvalstnieka personu apliecinošo dokumentu.

12.

Juridiskais birojs

Izslēgt 3.panta trešo daļu.

Atbalstīt priekšlikumu.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

4. Bezvalstnieka tiesības un pienākumi

(1) Uz bezvalstnieku attiecināmas ekonomiskās, sociālās, personiskās un citas tiesības un brīvības, kā arī pienākumi, kas ir noteikti konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” trešajā nodaļā.

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

17.

Juridiskais birojs

Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Bezvalstniekam Latvijā ir visas Satversmes 8.nodaļā noteiktās cilvēka tiesības.”

Deputāts J.Dobelis

Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Uz bezvalstniekiem attiecas LR Satversmē noteiktās politiskās, sociālās, personiskās un citas tiesības, brīvības un pienākumi.”

Deputāti J.Sokolovskis un M.Mitrofanovs

Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus “konstitucionālā likuma “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” trešajā nodaļā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Satversmes 8.daļā (Cilvēka Pamattiesības)”.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 4.panta pirmajā daļā vārdus “konstitucionālā likumā “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” trešajā nodaļā” ar vārdiem “Latvijas Republikas Satversmes 8.nodaļā “Cilvēka pamattiesības”.

Atbildīgā komisija

Izteikt 4.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Bezvalstniekam Latvijā ir visas Latvijas Republikas Satversmē noteiktās cilvēka tiesības.”

Daļēji atbalstīts, iestrādājot atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Daļēji atbalstīts, iestrādājot atbildīgās komisijas priekšlikumā.

Daļēji atbalstīts, iestrādājot atbildīgās komisijas priekšlikumā.

 

Daļēji atbalstīts, iestrādājot atbildīgās komisijas priekšlikumā.

 

Atbalstīt priekšlikumu.

4.pants. Bezvalstnieka tiesības un pienākumi

(1) Bezvalstniekam Latvijā ir visas Latvijas Republikas Satversmē noteiktās cilvēka tiesības.

 

1.

2.

3.

4.

5.

(2) Papildus šī panta pirmajā daļā minētajām tiesībām bezvalstniekam ir tiesības:

1) brīvi izbraukt no Latvijas un atgriezties Latvijā;

2) likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” noteiktajā kārtībā uzņemt pie sevis no ārvalsts ieradušos laulāto, kā arī savus un laulātā apgādībā esošos nepilngadīgos bērnus;

3) saglabāt savu dzimto valodu, kultūru un tradīcijas, ja tās nav pretrunā ar likumiem;

4) saņemt tulka palīdzību tiesvedībā, kā arī saziņai valsts varas un pārvaldes iestādēs izmantot valodas izvēles tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

18.

Deputāts J.Dobelis

Izslēgt 4.panta otro daļu.

Neatbalstīt priekšlikumu.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām tiesībām bezvalstniekam ir tiesības:

1) brīvi izbraukt no Latvijas un atgriezties Latvijā;

2) likumā “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” noteiktajā kārtībā uzņemt pie sevis no ārvalsts ieradušos laulāto, kā arī savus un laulātā apgādībā esošos nepilngadīgos bērnus;

3) saglabāt savu dzimto valodu, kultūru un tradīcijas, ja tās nav pretrunā ar likumiem;

4) saņemt tulka palīdzību tiesvedībā, kā arī saziņai valsts varas un pārvaldes iestādēs izmantot valodas izvēles tiesības atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

19.

Juridiskais birojs

Papildināt 4.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Uzturoties Latvijā, bezvalstniekam ir pienākums ievērot Latvijas normatīvos aktus.”

Atbalstīt priekšlikumu.

(3) Uzturoties Latvijā, bezvalstniekam ir pienākums ievērot Latvijas normatīvos aktus.

 

1.

2.

3.

4.

5.

5. pants. Bezvalstnieka statusa zaudēšana vai atņemšana

(1) Bezvalstnieks zaudē savu tiesisko statusu Latvijas Republikā, ja viņš:

1) ieguvis Latvijas vai kādas citas valsts pilsonību;

2) saņēmis bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu citā valstī.

20.

Juridiskais birojs

Izteik 5.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Persona zaudē bezvalstnieka statusu Latvijā, ja:

1) tā ieguvusi Latvijas vai kādas citas valsts pilsonību (pavalstniecību);

2) tā saņēmusi bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu citā valstī;

3) tai izsniegtā pastāvīgās uzturēšanās atļauja anulēta saskaņā ar likumu “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”;

4) tā ieguvusi bezvalstnieka statusu, apzināti sniedzot nepatiesas ziņas.”

Atbalstīt priekšlikumu.

5.pants. Bezvalstnieka statusa zaudēšana vai atņemšana

(1) Persona zaudē bezvalstnieka statusu Latvijā, ja:

1) tā ieguvusi Latvijas vai kādas citas valsts pilsonību (pavalstniecību);

2) tā saņēmusi bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu citā valstī;

3) tai izsniegtā pastāvīgās uzturēšanās atļauja anulēta saskaņā ar likumu “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā”;

4) tā ieguvusi bezvalstnieka statusu, apzināti sniedzot nepatiesas ziņas.

(2) Personai var atņemt bezvalstnieka statusu ar tiesas spriedumu, ja tā ieguvusi bezvalstnieka statusu, sniedzot apzināti nepatiesas ziņas.

21.

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā lēmumu, ar kuru tā zaudējusi bezvalstnieka statusu.”

Atbalstīt priekšlikumu.

(2) Personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā lēmumu, ar kuru tā zaudējusi bezvalstnieka statusu.

 

22.

Juridiskais birojs

Papildināt 5.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Persona, kura zaudējusi bezvalstnieka statusu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodod bezvalstnieka personu apliecinošo dokumentu.”

Atbalstīt priekšlikumu.

(3) Persona, kura zaudējusi bezvalstnieka statusu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodod bezvalstnieka personu apliecinošo dokumentu.