Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Latvijas Civilprocesa kodeksā

(Likumprojektu reģistra nr.25)

Latvijas Civilprocesa kodeksa
attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais
likumprojekts

Priekšlikuma nr.

Saemas kārtības ruļļa 95.pantā noteiktajā kārtībā iesniegtie priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Redakcija, kurā atbildīgā komisija ierosina likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā
(
ar redakcionāliem labojumiem)

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Latvijas civilprocesa kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Civilprocesa kodeksā šādus grozījumus:

285.27 pants. Lietas ierosināšana

Lēmumu par maksātnespējas lietas ierosināšanu vai par atteikšanos pieņemt maksātnespējas pieteikumu tiesnesis pieņem ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc pieteikuma saņemšanas tiesā, bet, ja pieteikums ir bijis atstāts bez virzības, - ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad beidzies termiņš trūkumu novēršanai.

Ierosinot lietu, tiesa uzliek arestu parādnieka naudas līdzekļiem, kas atrodas kredītiestādēs, publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem un pamatlīdzekļiem.

Pēc pieteikuma iesniedzēja lūguma tiesa uzliek arestu arī citai parādnieka mantai, ja tas nepieciešams un ja arests būtiski netraucē uzņēmējdarbības turpināšanu.

Ja maksātnespējas pieteikums iesniegts par tādu uzņēmumu, par kura saistībām atbild uzņēmuma īpašnieks ar savu mantu, tiesa uzliek arestu visai īpašnieka mantai.

         

 

1

2

3

4

5

6

Lēmumu par aresta uzlikšanu tiesa nosūta kredītiestādēm, kurās saskaņā ar iesniegtajiem materiāliem ir parādnieka konti, un Latvijas Centrālajam depozitārijam.

         

Lēmuma norakstu tiesa nosūta arī parādniekam, bet šā panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - īpašniekam vai līgumsabiedrības dalībniekam ar brīdinājumu, ka mantas nesaglabāšanas gadījumā vainīgās personas var saukt pie kriminālatbildības.

1. Izteikt 285.27 panta sesto daļu šādā redakcijā:

"Lēmuma norakstu tiesa nosūta arī parādniekam, bet šā panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - īpašniekam vai līgumsabiedrības dalībniekam."

     

1. Izteikt 285.27 panta sesto daļu šādā redakcijā:

"Lēmuma norakstu tiesa nosūta arī parādniekam, bet šā panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - īpašniekam vai līgumsabiedrības dalībniekam."

285.28 pants. Tiesneša darbības, sagatavojot lietu izskatīšanai

Tūlīt pēc lietas ierosināšanas tiesas telpās redzamā vietā izliekams paziņojums par maksātnespējas lietas ierosināšanu, uzaicinot pieteikties personas, kuras vēlas uzņemties administratora pienākumus maksātnespējas procesā.

Līdz tiesas spriedumam ar tiesneša lēmumu ieceļ administratoru, ņemot vērā arī maksātnespējas pieteikuma iesniedzēja un parādnieka viedokli, ja tāds ir izteikts.

         

 

1

2

3

4

5

6

Ja piecu dienu laikā par administratoru nav pieteicies neviens kandidāts, tiesnesis uzliek par pienākumu veikt administratora funkcijas Uzņēmumu reģistram, bet, ja maksātnespējas pieteikumu iesniegusi nodokļu administrācija, - attiecīgajai nodokļu administrācijai.

2. Likuma 285.28 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja piecu dienu laikā par administratoru nav pieteicies neviens kandidāts, tiesnesis par administratoru ieceļ Uzņēmumu reģistru, bet, ja maksātnespējas pieteikumu iesniegusi nodokļu administrācija, - attiecīgo nodokļu administrāciju.";

     

2. 285.28 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja piecu dienu laikā par administratoru nav pieteicies neviens kandidāts, tiesnesis par administratoru ieceļ Uzņēmumu reģistru, bet, ja maksātnespējas pieteikumu iesniegusi nodokļu administrācija, - attiecīgo nodokļu administrāciju.";

Likumā noteiktajos gadījumos kā administrators uzaicināma Privatizācijas aģentūra, Zemkopības ministrijas vai attiecīgās pilsētas domes, pagasta vai rajona padomes pārstāvis.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Likumā noteiktajos gadījumos par administratoru ieceļama Privatizācijas aģentūra vai Zemkopības ministrijas vai attiecīgās pilsētas domes, pagasta vai rajona padomes ieteiktā persona.";

     

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Likumā noteiktajos gadījumos par administratoru ieceļama Privatizācijas aģentūra vai Zemkopības ministrijas vai attiecīgās pilsētas domes, pagasta vai rajona padomes ieteiktā persona.";

Par administratoru nevar iecelt personu, kuras iecelšanai ir likumā paredzētie šķēršļi.

         

 

1

2

3

4

5

6

Ieceļot administratoru, viņam uzdod:

1) noskaidrot personas, kuras saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" ir parādnieka pārstāvji, un sastādīt šo personu sarakstu;

2) sagatavot pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzināt trešajām personām piederošo mantu, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastādīt šīs mantas sarakstu;

4) sastādīt nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

5) iesniegt minētās ziņas tiesā līdz lietas izskatīšanai.

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"Ieceltajam administratoram:

1) jānosaka personas, kuras saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" ir parādnieka pārstāvji, un jāsastāda šo personu saraksts;

2) jāsagatavo pārskats par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) jāapzina trešajām personām piederošā manta, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un jāsastāda šās mantas saraksts;

4) jāsastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru saraksti pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

5) jāiesniedz minētās ziņas tiesā līdz lietas izskatīšanai.";

     

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"Ieceltais administrators:

1) nosaka personas, kuras saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" ir parādnieka pārstāvji, un sastāda šo personu sarakstu;

2) sagatavo pārskatu par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) apzina trešajām personām piederošo mantu, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un sastāda šīs mantas sarakstu;

4) sastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru sarakstus pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

5) iesniedz minētās ziņas tiesā līdz lietas izskatīšanai.";

Tūlīt pēc iecelšanas administrators iesniedz tiesai paziņojumu, kurā apstiprina savu piekrišanu stāties amatā un uzņemties likumā paredzēto atbildību. Paziņojums pievienojams lietai.

svītrot septīto daļu;

     

izslēgt septīto daļu;

 

1

2

3

4

5

6

Tiesnesis apliecina administratora apliecību.

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"Administratoram izsniedz tiesas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka apliecinātu apliecību."

     

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"Administratoram izsniedz tiesas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka apliecinātu apliecību."

285.29 pants. Maksātnespējas lietas izskatīšana

Maksātnespējas lietu tiesa izskata 15 dienu laikā no lietas ierosināšanas dienas.

         

Uz tiesas sēdi aicina maksātnespējas pieteikuma iesniedzēju, parādnieku un administratoru.

3. Papildināt 285.29 panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikuma iesniedzēja un parādnieka neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai tiesas sēdē."

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt grozījumu Civilprocesa kodeksa 285.29 pantā (likum-projekta 3.pants) un mainīt likumprojekta turpmāko pantu numerāciju.

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt likum-projekta 3.pantā vārdu "un " ar vārdu "vai".

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

3. Papildināt 285.29 panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikuma iesniedzēja vai parādnieka neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai tiesas sēdē."

Maksātnespējas lietā nav pieļaujama atteikšanās no pieteikuma vai tā grozīšana.

Lietas izskatīšanas gaitā tiesa pārbauda, vai ir kāda no likumā norādītajām uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pazīmēm.

         

 

1

2

3

4

5

6

285.30 pants. Tiesas spriedums maksātnespējas lietā

Ja tiesa konstatē kādu no uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pazīmēm, tā ar savu spriedumu pasludina parādnieku par maksātnespējīgu un nosaka maksātnespējas iestāšanās dienu - maksātnespējas pieteikuma iesniegšanas dienu vai pierādīto faktiskās maksātnespējas iestāšanās dienu. Spriedums ir galīgs.

4. Likuma 285.30 pantā:

svītrot pirmās daļas pēdējo teikumu;

     

4. 285.30 pantā:

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu;

Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa apstiprina iecelto administratoru un šā kodeksa 285.43 pantā noteiktajā kārtībā lemj par vairāku administratoru iecelšanu.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa ieceļ administratoru.";

3.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt Civilprocesa kodeksa 285.30 panta otrās daļas grozījumā (likumprojekta 4.pants) vārdu "ieceļ" ar vārdu "apstiprina".

Atbalstīt.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa apstiprina administratoru.";

Uz administratora iesniegtā parādnieka pārstāvju saraksta pamata tiesa nosaka tos parādnieka pārstāvjus, kuriem obligāti jāpiedalās maksātnespējas procesā.

svītrot trešo daļu;

     

izslēgt trešo daļu;

Pēc administratora lūguma tiesa var noteikt saīsinātu kreditoru prasījumu pieteikšanas termiņu.

Ja uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) maksātnespējas pazīmes netiek konstatētas, tiesa pieteikumu noraida, vienlaikus izbeidzot maksātnespējas procesu un izlemjot jautājumu, vai pieteikums atbilstoši likumam "Par uzņēmumu un uzņēmēj-sabiedrību maksātnespēju" nav atzīstams par nepamatotu vai apzināti nepatiesu.

         

 

1

2

3

4

5

6

Atzīstot pieteikumu par nepamatotu vai apzināti nepatiesu, tiesa piedzen no pieteikuma iesniedzēja tiesas izdevumus un administratora atlīdzību. Pārējos gadījumos šie izdevumi piedzenami no parādnieka.

         
 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"Tiesas spriedums maksātnespējas lietās ir galīgs."

     

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"Tiesas spriedums maksātnespējas lietās ir galīgs."

285.31 pants. Tiesas darbības pēc maksātnespējas pasludināšanas

Pēc sprieduma pasludināšanas maksātnespējas lietā tiesa izsniedz administratoram trīs noteiktā kārtībā apliecinātus sprieduma norakstus ar atzīmi par sprieduma stāšanos spēkā.

         

Spriedumā noteiktos parādnieka pārstāvjus tiesnesis pret parakstu brīdina par to, ka:

1) viņu pienākums ir ierasties uz visām kreditoru sapulcēm un tiesas sēdēm; ka viņu neierašanās nav šķērslis kreditoru sapulces noturēšanai vai tiesas sēdei, taču tiesa var atzīt viņu ierašanos tiesas sēdē par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā;

2) viņiem ir pienākums sniegt tiesai, kreditoru sapulcei un administratoram nepieciešamo informāciju;

3) viņiem dzīvesvietas maiņas gadījumā triju dienu laikā jāpaziņo administratoram un tiesai jaunā adrese;

4) pienākumu neizpildīšanas gadījumā viņus var saukt pie likumā noteiktās atbildības.

5. Svītrot 285.31 panta otro daļu.

     

5. Izslēgt 285.31 panta otro daļu.

 

1

2

3

4

5

6

Pēc administratora lūguma tiesnesis noņem arestu uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantai pēc tam, kad administrators to ir pieņēmis savā pārvaldīšanā.

         

285.32 pants. Tiesas izlemjamie jautājumi pēc maksātnespējas pasludināšanas

Pēc parādnieka maksātnespējas pasludināšanas uz attiecīgu pieteikumu pamata tiesa lemj par:

1) mierizlīguma apstiprināšanu vai atcelšanu;

2) sanācijas plāna apstiprināšanu un grozījumiem tajā, kā arī par sanācijas pārtraukšanu;

3) bankrota procedūras uzsākšanu un pabeigšanu;

4) administrācijas izmaksu un parādu segšanas kārtības apstiprināšanu;

5) maksātnespējas procesa izbeigšanu;

6) vairāku administratoru iecelšanu;

7) administratora atcelšanu, atkāpšanos un cita administratora iecelšanu.

6. Svītrot 285.32 pantā:

pirmās daļas otro punktu;

pirmās daļas trešajā punktā vārdus "uzsākšanu un";

pirmās daļas ceturto punktu;

pirmās daļas sesto punktu;

     

6. Izslēgt 285.32 panta pirmās daļas 2.punktu, pirmās daļas 3.punktā - vārdus "uzsākšanu un", pirmās daļas 4.punktu un pirmās daļas 6.punktu,

Tiesa izskata arī sūdzības par administratora rīcību, kreditoru komitejas un kreditoru sapulces lēmumiem, kā arī lemj citus ar maksātnespējas procesu saistītos jautājumus.

Tiesa sakarā ar šajā pantā minēto jautājumu izskatīšanu var pieprasīt, lai administrators iesniedz savas darbības pārskatu vai citu informāciju.

         

 

1

2

3

4

5

6

Pieteikumus un sūdzības tiesa izskata 15 dienu laikā no to saņemšanas. Uz tiesas sēdi tiek aicināts pieteikuma vai sūdzības iesniedzējs, administrators, tiesas noteiktie parādnieka pārstāvji un citas ieinteresētās personas. Uzaicināto personu neierašanās nav šķērslis jautājuma izskatīšanai tiesas sēdē. Taču tiesa var atzīt parādnieka pārstāvju ierašanos par obligātu un likt viņus atvest piespiedu kārtā.

ceturtajā daļā vārdus "tiesas noteiktie".

     

ceturtajā daļā - vārdus "tiesas noteiktie".

Par pieteikumu un sūdzību izskatīšanu tiesa pieņem lēmumus, kuri nav pārsūdzami. Par šiem lēmumiem var iesniegt protestu atbilstoši šā kodeksa 343.1 panta noteikumiem.

         

285.35 pants. Par sanācijas plānu pieņemtā lēmuma apstiprināšana

Pēc administratora pieteikuma tiesa lemj par tā kreditoru sapulces lēmuma apstipri-nāšanu, ar kuru pieņemts sanācijas plāns.

Pieteikumam pievienojams sanācijas plāns un kreditoru sapulces lēmuma noraksts par sanācijas plāna pieņemšanu.

Ja sanācijas plānu pieņēmusi kreditoru komiteja, pieteikumam pievienojams:

1) tā kreditoru sapulces lēmuma noraksts, ar kuru kreditoru komiteja tiek pilnvarota lemt šo jautājumu;

2) sanācijas plāns;

3) kreditoru komitejas lēmuma noraksts par sanācijas plāna pieņemšanu.

7. Svītrot 285.35, 285.36 un 285.37 pantu.

     

7. Izslēgt 285.35, 285.36 un 285.37 pantu.

 

Tiesa neapstiprina lēmuma par sanācijas plānu pieņemšanu, ja konstatē, ka, pieņemot sanācijas plānu, pārkāpti likuma noteikumi vai sanācijas plāna pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē.

Lēmumu par grozījumu sanācijas plānā tiesa izskata un apstiprina tādā pašā kārtībā, kādā apstiprināms lēmums par sanācijas plānu.

285.36 pants. Lēmums par sanācijas pārtraukšanu

Par sanācijas pārtraukšanu tiesa lemj pēc administratora pieteikuma.

Pieteikumam pievienojams kreditoru sapulces (kreditoru komitejas) lēmuma noraksts par sanācijas pārtraukšanu un administratora pārskat par sanācijas gaitu.

Tiesa pieņem lēmumu par sanācijas pārtraukšanu, ja konstatē vismaz vienu no šādiem faktiem:

1) sanācijas pasākumi nenotiek saskaņā ar apstiprināto sanācijas plānu;

2) sanācijas plānā paredzētajos termiņos nav sasniegta parādnieka maksātspējas uzlabošanās paredzētajā apjomā;

3) sanācijas plāns nav izpildāms.

Lēmumu par sanācijas pārtraukšanu tiesa neapstiprina, ja netiek konstatēts neviens no iepriekš minētajiem faktiem vai arī konstatē, ka lēmuma pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē.

         

 

285.37 pants. Par bankrota procedūras uzsākšanu pieņemtā lēmuma apstiprināšana

Pēc administratora pieteikuma tiesa lemj par tā kreditoru sapulces lēmuma apstiprināšanu, ar kuru nolemts uzsākt bankrota procedūru.

Pieteikumam pievienojams kreditoru sapulces protokola noraksts ar lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu vai attiecīgā kreditoru komitejas lēmuma noraksts, ja tā bijusi pilnvarota lemt šo jautājumu. Ja kreditoru sapulce nav nobalsojusi par šādu lēmumu, bet no kreditoru sapulces protokola izriet, ka nav piedāvāta mierizlīguma vai sanācijas iespēja vai arī piedāvātā mierizlīguma vai sanācijas iespēja, mierizlīguma projekts vai sanācijas plāns ir noraidīts, vai arī pieņemts lēmums par sanācijas pārtraukšanu, nepieņemot citu maksātnespējas risinājumu, uzskatāms, ka ir pieņemts lēmums par bankrota procedūras uzsākšanu.

Tiesa neapstiprina lēmumu par bankrota procedūras uzsākšanu, ja konstatē, ka tas pieņemts, pārkāpjot likuma noteikumus, vai tā pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē.

         

 

1

2

3

4

5

6

285.38 pants. Par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību pieņemtā lēmuma apstiprināšana

Pēc administratora pieteikuma tiesa lemj par tā lēmuma apstiprināšanu, ar kuru noteiktas administrācijas izmaksas un parādu segšanas kārtība.

8. Likuma 285.38 pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"285.38 pants. Par adminis-trācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Administrators, kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt tie-sā kreditoru sapulces (kreditoru komitejas) lēmumu par adminis-trācijas izmaksām un parādu seg-šanas kārtību septiņu dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas."

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt Civilprocesa kodeksa 285.38 panta pirmās daļas grozījumā (likumprojekta 8.pants) vārdus "septiņu dienu laikā" ar vārdiem "divu nedēļu laikā".

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

8. 285.38 pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"285.38 pants. Par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana

Administrators, kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt tiesā kreditoru sapulces (kreditoru komitejas) lēmumu par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību divu nedēļu laikā pēc tā pieņemšanas."

Pieteikumam pievienojams attiecīgā kreditoru sapulces lēmuma noraksts vai kreditoru komitejas lēmuma noraksts, ja tā bijusi pilnvarota lemt šo jautājumu, un dokumenti, kas apliecina administrācijas izmaksas.

svītrot otro daļu;

     

izslēgt otro daļu;

Ja tiesa konstatē, ka kreditoru sapulces (kreditoru komitejas) noteiktās administrācijas izmaksas un parādu segšanas kārtība neatbilst likumam, tā neapstiprina minēto lēmumu un pieņem lēmumu, kurā nosaka administrācijas izmaksas un parādu segšanas kārtību, vienlaikus, ja nepieciešams, izlemjot jautājumu par nepamatoto administrācijas izmaksu segšanu no administratora nodrošinājuma.

aizstāt trešajā daļā vārdu "neapstiprina" ar vārdu "atceļ".

&nb sp;    

aizstāt trešajā daļā vārdu "neapstiprina" ar vārdu "atceļ".

 

1

2

3

4

5

6

285.40 pants. Sūdzības par kreditoru sapulces lēmumiem

Administrators var iesniegt sūdzību par jebkuru kreditoru sapulces lēmumu.

         

Ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var iesniegt sūdzību par kreditoru sapulces lēmumu, ar kuru atzīts vai noraidīts kāda kreditora prasījums, divu nedēļu laikā no kreditoru sapulces dienas vai dienas, kad kreditoram, kurš nav piedalījies kreditoru sapulcē, paziņots tās lēmums.

Kreditoru sapulces lēmumu par kāda kreditora prasījuma atzīšanu vai noraidīšanu tiesa atceļ, ja šis lēmums pieņemts bez pietiekama likumiska pamata.

Ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt kreditoru sapulces lēmumu par sanācijas piemērošanu.

Tiesa šo lēmumu atceļ, ja konstatē, ka tā pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē.

9. Likuma 285.40 pantā:

svītrot otrajā daļā vārdus "vai dienas, kad kreditoram, kurš nav piedalījies kreditoru sapulcē, paziņots tās lēmums";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt kreditoru sapulces lēmumus par sanācijas piemērošanu, kā arī lēmumus par grozījumiem un papildinājumiem sanācijas plānā un par tā termiņa pagarināšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu."

5.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt grozījumu Civilprocesa kodeksa 285.40 panta otrajā daļā (likumprojekta 9.pants) un izteikt likumprojekta 9.pantu šādā redakcijā:

"9. 285.40 pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ja kreditoru sapul-ces lēmuma pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē, ieinte-resētais kreditors vai kreditoru grupa var lūgt tiesu atcelt lēmumu par sanācijas piemērošanu, par sanācijas plāna ap-stiprināšanu, grozīju-miem sanācijas plānā, sanācijas termiņa paga-rināšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu.";

izslēgt piekto daļu.

Atbalstīt
ar redakcio-nālu grozī-jumu.

9. 285.40 pantā:

izteikt ceturto daļu, vienlaikus izslēdzot piekto daļu, šādā redakcijā:

"Ja kreditoru sapulces lēmuma pieņemšana panākta, lietojot viltu vai spaidus, vai notikusi maldības ietekmē, ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var lūgt tiesu atcelt lēmumu par sanācijas piemērošanu, par sanācijas plāna apstiprināšanu, grozījumiem sanācijas plānā, sanācijas termiņa pagarināšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu."

 

1

2

3

4

5

6

285.42 pants. Sūdzības par administratora rīcību

Tiesa izskata kreditoru sapulces sūdzības par administratora rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis.

Tiesa izskata kreditoru komitejas sūdzības par administratora rīcību, ja pirms tam sūdzība izskatīta kreditoru sapulcē.

Tiesa izskata ikviena kreditora vai parādnieka sūdzību par administratora rīcību, ja pirms tam:

1) sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi vai ir to noraidījis;

2) kreditoru sapulce atteikusies pārsūdzēt tiesā administratora rīcību.

         

Izskatot sūdzību, tiesa var pieprasīt administratora darbības pārskatu un lemt par viņa atcelšanu.

10. Svītrot 285.42 panta ceturto daļu.

     

10. Izslēgt 285.42 panta ceturto daļu.

Ja tiesa atzīst pārsūdzēto rīcību par prettiesisku, tā apmierina sūdzību un uzdod administratoram novērst pieļauto pārkāpumu.

Ja tiesa konstatē, ka pārsūdzētā rīcība ir likumīga, tā sūdzību noraida.

         

 

1

2

3

4

5

6

285.43 pants. Vairāku administratoru iecelšana

Ņemot vērā parādnieka mantas apjomu un raksturu, pēc administratora lūguma, kreditoru komitejas vai kreditoru sapulces lēmuma tiesa var iecelt vairākus administratorus, nosakot viņu funkcijas un savstarpējo pakļautību.

Uz jebkuru administratora amata kandidātu attiecas likumā noteiktie ierobežojumi.

Katrs ieceltais administrators iesniedz tiesai šā kodeksa 285.28 pantā minēto paziņojumu, un tiesnesis apliecina viņa apliecību.

11. Svītrot 285.43 pantu.

     

11. Izslēgt 285.43 pantu.

   

6.

Atbildīgā komisija

Papildināt likum-projektu ar noteikumu par likuma stāšanos spēkā šādā redakcijā:

"Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas."

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.