Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas civilprocesa kodeksā

Izdarīt Latvijas civilprocesa kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 285.27 panta sesto daļu šādā redakcijā:

"Lēmuma norakstu tiesa nosūta arī parādniekam, bet šā panta trešajā daļā paredzētajos gadījumos - īpašniekam vai līgumsabiedrības dalībniekam."

2. Likuma 285.28 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Ja piecu dienu laikā par administratoru nav pieteicies neviens kandidāts, tiesnesis par administratoru ieceļ Uzņēmumu reģistru, bet, ja maksātnespējas pieteikumu iesniegusi nodokļu administrācija, - attiecīgo nodokļu administrāciju.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Likumā noteiktajos gadījumos par administratoru ieceļama Privatizācijas aģentūra vai Zemkopības ministrijas vai attiecīgās pilsētas domes, pagasta vai rajona padomes ieteiktā persona.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"Ieceltajam administratoram:

1) jānosaka personas, kuras saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" ir parādnieka pārstāvji, un jāsastāda šo personu saraksts;

2) jāsagatavo pārskats par banku kontos un kasē esošajiem parādnieka naudas līdzekļiem, parādnieka pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu vērtību;

3) jāapzina trešajām personām piederošā manta, kas atrodas parādnieka valdījumā vai turējumā, un jāsastāda šās mantas saraksts;

4) jāsastāda nodrošināto un nenodrošināto kreditoru saraksti pēc parādnieka grāmatvedībā esošajiem datiem;

  1. jāiesniedz minētās ziņas tiesā līdz lietas izskatīšanai.";

svītrot septīto daļu;

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"Administratoram izsniedz tiesas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka apliecinātu apliecību."

  1. Papildināt 285.29 panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

"Pieteikuma iesniedzēja un parādnieka neierašanās nav šķērslis lietas izskatīšanai tiesas sēdē."

4. Likuma 285.30 pantā:

svītrot pirmās daļas pēdējo teikumu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"Taisot spriedumu par parādnieka maksātnespēju, tiesa ieceļ administratoru.";

svītrot trešo daļu;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"Tiesas spriedums maksātnespējas lietās ir galīgs."

5. Svītrot 285.31 panta otro daļu.

6. Svītrot 285.32 pantā:

pirmās daļas otro punktu;

pirmās daļas trešajā punktā vārdus "uzsākšanu un";

pirmās daļas ceturto punktu;

pirmās daļas sesto punktu;

ceturtajā daļā vārdus "tiesas noteiktie".

7. Svītrot 285.35, 285.36 un 285.37 pantu.

8. Likuma 285.38 pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā:

"285.38 pants. Par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana";

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Administrators, kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt tiesā kreditoru sapulces (kreditoru komitejas) lēmumu par administrācijas izmaksām un parādu segšanas kārtību septiņu dienu laikā pēc šāda lēmuma pieņemšanas.";

svītrot otro daļu;

aizstāt trešajā daļā vārdu "neapstiprina" ar vārdu "atceļ".

9. Likuma 285.40 pantā:

svītrot otrajā daļā vārdus "vai dienas, kad kreditoram, kurš nav piedalījies kreditoru sapulcē, paziņots tās lēmums";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ieinteresētais kreditors vai kreditoru grupa var pārsūdzēt kreditoru sapulces lēmumus par sanācijas piemērošanu, kā arī lēmumus par grozījumiem un papildinājumiem sanācijas plānā un par tā termiņa pagarināšanu vai bankrota procedūras uzsākšanu."

10. Svītrot 285.42 panta ceturto daļu.

11. Svītrot 285.43 pantu.