Iesniedz Tautsalmniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsalmniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

(steidzams)

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Grozījumi Alkohola aprites likumā”otrajam lasījumam ( Reģistra nr. 24)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 51)

 

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā kā steidzamu

1

2

3

4

5

6

   

1.

Tautsaimniecības komisija

Papildināt likumprojektu ar ievaddaļu šādā redakcijā:

“Izdarīt Alkohola aprites likumā (Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr. ) šādus grozījumus:”

Atbalstīt.

Izdarīt Alkohola aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23. nr.) šādus grozījumus:

   

2.

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Visā tekstā licences nosaukumu “Alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai”aizstāt ar licences nosaukumu “alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai”.

Atbalstīt, izdarot grozījumus attiecīgajos pantos.

 

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

------------------------------------------------

4) alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka - Ministru kabineta

noteiktajā kārtībā izdota īpaša alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marka, kas tiek piestiprināta alkoholisko dzērienu pudelei (vai citam iesaiņojumam) un apliecina, ka ar akcīzes nodokļa marku marķētie alkoholiskie dzērieni ir ņemti valsts kontrolē atbilstoši alkoholiskajiem dzērieniem noteiktā akcīzes nodokļa samaksas nosacījumiem un alkoholiskajiem dzērieniem ir legāla izcelsme;

-------------------------------------

15) vīns - šā likuma izpratnē: dzēriens, ko alkoholiskās rūgšanas

procesā iegūst no vīnogu, citu ogu vai augļu sulām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Svītrot 1. panta 4. un 15. apakšpunktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

.

1.1. pantā:

izslēgt 4. un 15. punktu;

 

   

4.

Tautsaimniecības komisija

Papildināt 1. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

(2) Šajā likumā lietotie termini - akcīzes nodokļa marka. vīns un raudzēti dzērieni - atbilst likumā “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem” dotajam skaidrojumam.

Atbalstīt.

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šajā likumā lietotie termini - akcīzes nodokļa marka. vīns un raudzēti dzērieni - atbilst likumā “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem” dotajam skaidrojumam.”

 

3.pants

(1) Ar jēlspirta, spirta, tehniskā spirta ražošanu, kā arī ar

alkoholisko dzērienu ražošanu realizācijai, alkohola ievešanu, izvešanu, vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību Latvijas teritorijā ir tiesīgi nodarboties tikai Latvijā reģistrēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk

- uzņēmumi), kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) (turpmāk - licence).

Šis noteikums neattiecas uz minēto preču pārvietošanu pāri muitas robežai

gadījumos, kad piemērojamas muitas procedūras - tranzīts un ievešana muitas

noliktavā.

-------------------------------

 

5.

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

3. panta pirmajā daļā svītrot vārdus “tehniskā spirta”.

Neatbalstīt

 

 

 

4.pants

(1) Uzņēmumi un citas juridiskās personas savstarpējos norēķinus par

darījumiem ar alkoholu un spirta ražošanas blakusproduktiem kārto tikai ar kredītiestāžu starpniecību. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot

šajā likumā noteiktos gadījumus. Par skaidras naudas norēķinu uzskatāma arī

vienas personas izdarīta skaidras naudas iemaksa citas personas norēķinu

kontā kredītiestādē.

-----------------------------------------------------

 

6.

Dep. M.Lujāns.

Izteikt 4. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas savstarpējos norēķinus par darījumiem ar alkoholu un spirta ražošanas blakusproduktiem kārto tikai ar kredītiestāžu starpniecību ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc dokumentāri apliecinātas alkohola produkcijas saņemšanas.”

Neatbalstīt

 

-------------------------------------------------

(4) Norēķinu kārtību un maksājuma uzdevumos ietveramās ziņas nosaka

Ministru kabinets.

 

7.

 

 

8.

Dep. M.Lujāns.

Izslēgt 4. panta ceturto daļu.

Tautsaimniecības komisija

Izteikt 4. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Maksājuma uzdevumos ietveramās ziņas nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt daļēji.

 

Atbalstīt.

2. Izteikt 4. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Maksājuma uzdevumos ietveramās ziņas nosaka Ministru kabinets.”

6.pants

(1) Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, un spirta patērētāji paziņo reģistrācijai Akcizēto preču pārvaldē alkohola

uzglabāšanas vietas un katras alkohola ražotnes, realizācijas un

tirdzniecības vietas darba laiku, kā arī administrācijas biroja atrašanās

vietu (adresi) un darba laiku.

         

(2) Uzņēmumi nodrošina Akcizēto preču padomes, Akcizēto preču pārvaldes,Valsts ieņēmumu dienesta un citu kontrolējošo iestāžu pilnvarotajiem darbiniekiem iespēju kontrolēt alkoholu un ar to saistīto dokumentāro un datorizēto informāciju uzņēmumu ražošanas, uzglabāšanas, tirdzniecības un biroja telpās Akcizēto preču pārvaldei paziņotajā darba laikā.

 

9

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Dep. M.Lujāns.

6. panta otrajā daļā svītrot vārdus “Akcizēto preču padomes”.

Atbalstīt.

3. 6. pantā:

otrajā daļā izslēgt vārdus “Akcizēto preču padomes”;

 

 

(3) Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, un spirta patērētāji nodrošina, lai licencētajās alkohola ražošanas, realizācijas un tirdzniecības vietās būtu izvietota labi saskatāma izkārtne, kurā valsts valodā norādīts uzņēmuma un attiecīgās ražotnes, realizācijas vai

tirdzniecības vietas nosaukums un darba laiks.

         

(4) Alkohola ražošanas uzņēmumi reģistrē Akcizēto preču pārvaldē

alkohola ražošanas izejvielu, arī graudu, iepirkuma līgumus un Ministru

kabineta noteiktajā kārtībā sniedz pārskatus par līgumu izpildi.

         

(5) Alkohola ražošana, uzglabāšana, pārvadāšana un tirdzniecība ir

aizliegta teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss.

(5) Alkohola ražošana, uzglabāšana, pārvadāšana un tirdzniecība ir aizliegta teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss, izņemot tirgus teritorijā izvietotos restorānos un kafejnīcās, ja tām ir likumā noteiktā kārtībā izsniegta alkohola mazumtirdzniecības licence.

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Dep. K.Leiškalns

Izslēgt 6. panta 5. punktu un izteikt to šādā redakcijā:

“Teritorijās, kurām noteiktajā kārtībā ir piešķirts tirgus statuss, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība ir atļauta tikai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

 

 

 

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izteikt 6. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss, aizliegta uzņēmējdarbība alkohola aprites jomā, izņemot mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem patērēšanai uz vietas izlejamā veidā.”

Atbalsīt daļēji.

Ietverts A.Počas priekšlikumā.

 

 

Atbalstīt,

vārdus “izlejamā veidā” liekot iekavās.

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Teritorijās, kurām noteiktā kārtībā piešķirts tirgus statuss, aizliegta uzņēmējdarbība alkohola aprites jomā, izņemot mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem patērēšanai uz vietas (izlejamā veidā).”

(6) Alkohola aprites jomā aizliegts nodarbināt personas, kuras ir

jaunākas par 18 gadiem.

         

7.pants

(1) Lēmumu par spirta ievešanu valstī iekšējam patēriņam Ministru

kabineta noteiktajā kārtībā pieņem Akcizēto preču padome. Ja Saeimas

apstiprinātā starptautiskajā līgumā paredzēti citādi noteikumi spirta

ievešanai valstī, piemērojami starptautiskā līguma noteikumi un Akcizēto preču padomes lēmums nav vajadzīgs.

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

7. pantu izteikt šādā redakcijā:

“Ar akcīzes nodokļa markām nemarķētus alkoholiskos dzērienus aizliegts uzglabāt, pārvietot un realizēt Latvijas Republikas muitas teritorijā, izņemot likumā “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”noteiktos gadījumos.

Dep.K.Leiškalns.

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “Akcizēto preču padome”attiecīgajā locījumā ar vārdiem “Akcizēto preču pārvalde” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji, ietverts A.Počas priekšlikumā.

4. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“ 7.pants

Ar akcīzes nodokļa markām nemarķētus alkoholiskos dzērienus aizliegts uzglabāt, pārvietot un realizēt Latvijas Republikas muitas teritorijā, izņemot likumā “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”noteiktos gadījumus.”

(2) Uzņēmumi, kas saņēmuši licences alkohola aprites jomā, ir tiesīgi

uzglabāt, izņemot muitas noliktavas, kā arī realizēt, nodot, pieņemt un

iegādāties tikai tādus alkoholiskos dzērienus un spirtu, kuri ir marķēti ar

akcīzes nodokļa marku Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Akcīzes nodokļa marka nav nepieciešama alkoholiskajiem dzērieniem, uzņēmējdarbība ar kuriem notiek muitas kontrolē.

         

(3) Ar akcīzes nodokli apliekamos ārvalstu izcelsmes un Latvijā ražotos

alkoholiskos dzērienus, kuri nav jāmarķē ar akcīzes nodokļa marku, nosaka Ministru kabinets.

         

8.pants

(1) Valsts alkohola politiku nosaka šis likums, un šo politiku īsteno

Ministru kabineta izveidota Akcizēto preču padome. Akcizēto preču padomes

sastāvu nosaka un tās nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Akcizēto preču padomes sastāvā iekļaujams Nacionālās alkoholisma ierobežošanas komisijas pārstāvis.

(2) Akcizēto preču padomei alkohola aprites jomā ir šādi pamatuzdevumi:

1) koordinēt valsts alkohola politikas īstenošanu nolūkā aizsargāt

sabiedrības intereses;

2) organizēt valsts alkohola politikas īstenošanai nepieciešamo

normatīvo aktu projektu izstrādi un noteiktā kārtībā iesniegt tos Ministru

kabinetam;

3) analizēt jaunu alkohola ražošanas uzņēmumu vai ražotņu izveides

lietderīgumu valstī un sagatavot attiecīgus priekšlikumus;

4) prognozēt spirta iekšzemes pieprasījuma kopapjomu.

(3) Akcizēto preču padomei ir tiesības saņemt tās darbībai nepieciešamās

ziņas no visām valsts iestādēm un pašvaldībām, kā arī pieaicināt savās

sēdēs pārstāvjus no minētajām iestādēm.

 

14

 

 

 

 

 

 

15

Dep. K.Leiškalns

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Dep. M.Lujāns.

Izslēgt 8. pantu.

Tautsaimniecības komisija

Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“ 8. pants

Valsts alkohola politiku nosaka šis likums, un šo politiku īsteno Ministru kabinets.”

Daļēji

atbalstīt, izsakot komisijas redakcijā.

 

Atbalstīt.

5. Izteikt 8. pantu šādā redakcijā:

“ 8. pants

Valsts alkohola politiku nosaka šis likums, un šo politiku īsteno Ministru kabinets.”

(4) Akcizēto preču padomi vada Akcizēto preču padomes priekšsēdētājs,

kuru pēc finansu ministra ieteikuma ieceļ amatā un atbrīvo no amata

Ministru kabinets. Akcizēto preču padomes pieņemtie lēmumi ir saistoši

Akcizēto preču pārvaldei, un tie stājas spēkā pēc tam, kad tos ir

parakstījis Akcizēto preču padomes priekšsēdētājs.

         

9.pants

----------------------------

(2) Akcizēto preču pārvalde:

1) sagatavo Akcizēto preču padomei nepieciešamo dokumentu projektus un

informāciju;

-----------------------------------------------------

 

16

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Dep. M.Lujāns.

Izslēgt 9. panta otrās daļas 1. punktu.

Atbalstīt.

6. Izslēgt 9. panta otrās daļas 1. punktu.

10.pants

Akcizēto preču padomes locekļi un Akcizēto preču pārvaldes darbinieki,

kā arī viņu ģimenes locekļi nedrīkst būt to uzņēmumu īpašnieki (kapitāla

daļu turētāji), pārvaldes vai revīzijas institūciju locekļi, kuri veic

uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā.

 

 

17

 

 

 

 

 

18

Dep. K.Leiškalns

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“Akcizēto preču pārvaldes darbinieki nedrīkst būt to uzņēmumu pārvaldes vai revīzijas institūciju locekļi, kuri veic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā”

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izslēgt vārdus “Akcizēto preču padomes locekļi un “.

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

7. Izslēgt 10. pantā vārdus “Akcizēto preču padomes locekļi un”.

13.pants

-------------------------------------

(2) Licences saņemšanai iesniedzamo dokumentu sarakstu nosaka Akcizēto preču padome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

20

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Vārdus “Akcizēto preču padome”aizstāt ar vārdiem “Ministru kabinets”.

Dep.K.Leiškalns.

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “Akcizēto preču padome”attiecīgajā locījumā ar vārdiem “Akcizēto preču pārvalde” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt.

 

 

 

Neatbalstīt

8. Aizstāt 13. panta otrajā daļā vārdus “Akcizēto preču padome”ar vārdiem “Ministru kabinets”.

17.pants

Licence nepieciešama šādai uzņēmējdarbībai:

-------------------------------------------------

2) alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai;

--------------------------------------------------

 

21

Dep. K.Leiškalns

Aizstāt vārdus “alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai”ar vārdiem “alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai”.

Atbalstīt.

9. Aizstāt 17. panta 2. punktā vārdus “ alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ” ar vārdiem “ alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai ”.

18.pants

Licences saņēmējs par saņemto licenci maksā valsts nodevu Ministru

kabineta noteiktajā kārtībā. Licences pārreģistrācijas gadījumā valsts

nodeva netiek iekasēta.

 

22

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izslēgt otro teikumu.

Neatbalstīt.

 

21.pants

(1) Vienreizēju mazumtirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu

tirgošanai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisku pasākumu (koncertu, svētku, zaļumbaļļu, gadatirgu u.c.) norises vietās izsniedz uzņēmumam, kam ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence, tā pagasta vai tās pilsētas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā notiek pasākums.

         

(2) Vienreizējas atļaujas nav izsniedzamas alkoholisko dzērienu

tirgošanai reliģisko svētku, sporta pasākumu, manifestāciju, bērnu un

skolēnu svētku norises vietās.

         

(3) Vienreizēju mazumtirdzniecības atļauju var izsniegt alkoholisko

dzērienu tirgošanai tādu pasākumu norises vietās, kuri nav ilgāki par

septiņām dienām. Vienreizējas atļaujas vienā pasākumu norises vietā var

izsniegt ne vairāk kā uz 60 dienām gadā.

         

(4) Nodevu par vienreizējas mazumtirdzniecības atļaujas izsniegšanu nosaka attiecīgā pagasta padome vai pilsētas dome saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

         
   

23

Dep. M.Lujāns.

Papildināt 21. pantu ar šādu daļu:

“(5) Licenci alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai brīvam apgrozījumam neizsniedz (nepārreģistrē), ja:

1) uzņēmumā nav veikta starptautiskā auditorpārbaude;

2) alkohola vidējais mēneša neto apgrozījums nesasniedz, importējot vīnus, - 50 000 latu, importējot arī pārējo alkoholu - 100 000 latu;

3)importētājuzņēmumam nav tiešā pirkšanas- pārdošanas līguma ar alkohola ražotājuzņēmumu vai ražotājuzņēmuma pilnvarojuma saņemt tā ražoto alkoholu no cita ārvalstu uzņēmuma. Šis nosacījums neattiecas uz dabīgā vīnogu vīna ievešanu.

Neatbalstīt

 

27.pants

(1) Lēmumu par atļaujas izsniegšanu jaunu jēlspirta un spirta ražošanas

uzņēmumu un ražotņu izveidei pieņem Akcizēto preču padome.

(2) Ja Saeimas apstiprinātā starptautiskajā līgumā paredzēti citādi

noteikumi uzņēmējdarbības uzsākšanai, piemērojami starptautiskā līguma noteikumi un Akcizēto preču padomes lēmums nav vajadzīgs.

 

 

24

 

 

25

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izslēgt 27. pantu.

Dep.K.Leiškalns.

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “Akcizēto preču padome”attiecīgajā locījumā ar vārdiem “Akcizēto preču pārvalde” attiecīgajā locījumā.

Atbalstīt.

 

 

Neatbalstīt

10.Izslēgt 27. pantu.

28.pants

(1) Jēlspirta un spirta ražošanā izmantojamas Latvijā ražotās

izejvielas. Importētās izejvielas jēlspirta un spirta ražošanā var izmantot

tikai ar Akcizēto preču padomes atļauju.

(2) Ja Saeimas apstiprinātā starptautiskajā līgumā paredzēti citādi

noteikumi jēlspirta un spirta ražošanas izejvielu ievešanai valstī,

piemērojami starptautiskā līguma noteikumi un Akcizēto preču padomes lēmums nav vajadzīgs.

 

 

26

 

 

 

27

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izslēgt 28. pantu.

 

Dep. M.Lujāns.

Dep.K.Leiškalns.

Aizstāt vārdus “Akcizēto preču padome”attiecīgajā locījumā ar vārdiem “Akcizēto preču pārvalde” attiecīgajā locījumā.

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

11. Aizstāt 28. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “ Akcizēto preču padomes” ar vārdiem “Akcizēto preču pārvaldes “.

31.pants

Uzņēmumi un citi spirta patērētāji ir tiesīgi spirtu izmantot tikai

pieprasījumā norādītajām vajadzībām.

         

35.pants

Jēlspirta ražošanas uzņēmumiem aizliegts:

1) izmantot jēlspirtu norēķinos par piegādātajām izejvielām,

izpildītajiem darbiem vai sniegtajiem pakalpojumiem, jebkuros citos

norēķinos, kā arī maiņas darījumos, ja nav Akcizēto preču pārvaldes

atļaujas;

 

28

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izslēgt vārdus “ja nav Akcizēto preču pārvaldes

atļaujas”.

Atbalstīt.

12. Izslēgt 35. pantā vārdus “ja nav Akcizēto preču pārvaldes atļaujas”.

36.pants

Spirta ražošanas uzņēmumi ir tiesīgi pieņemt jēlspirtu pārstrādei

(rektifikācijai) vai pirkt to tikai no tiem uzņēmumiem, kas saņēmuši

licenci jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai.

 

 

29

 

 

 

 

30

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Papildināt tekstu ar vārdiem “vai alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam”.

Tautsaimniecības komisija

Izteikt 36. pantu šādā redakcijā:

“ 36. pants

Spirta ražošanas uzņēmumi ir tiesīgi pieņemt jēlspirtu pārstrādei (rektifikācijai) vai pirkt to tikai no tiem uzņēmumiem, kas saņēmuši licenci jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai vai licenci alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam.”

Atbalstīt

daļēji.

Izteikt komisijas redakcijā.

Atbalstīt.

13. Izteikt 36. pantu šādā redakcijā:

“ 36. pants

Spirta ražošanas uzņēmumi ir tiesīgi pieņemt jēlspirtu pārstrādei (rektifikācijai) vai pirkt to tikai no tiem uzņēmumiem, kas saņēmuši licenci jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai vai licenci alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam apgrozījumam.”

37.pants

Spirta ražošanas uzņēmumi ir tiesīgi realizēt spirtu tikai tiem

iekšzemes patērētājiem, kuri ir saņēmuši vismaz vienu no šādiem

dokumentiem:

-------------------------------------

2) licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai;

--------------------------------------------

 

31

Dep.K.Leiškalns

Aizstāt 2. punktāvārdus “alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai”ar vārdiem “alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai”.

Atbalstīt.

14. Aizstāt 37. panta 2. punktā vārdus “ alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ” ar vārdiem “ alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai ”.

41.pants

(1) Alkoholisko dzērienu izgatavošana mājas apstākļos, izņemot vīna izgatavošanu tā izgatavotāja personīgajam patēriņam, izejvielu

sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai

mājas apstākļos, kā arī to izgatavošanai paredzētu aparātu, ierīču, taras,

etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana ir aizliegta.

 

32

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Tekstu aiz vārdiem “izņemot vīna” papildināt ar vārdiem “vai citu raudzētu dzērienu”.

Atbalstīt.

15. Papildināt 41. panta pirmo daļu pēc vārdiem “izņemot vīna”ar vārdiem “vai citu raudzētu dzērienu”.

42.pants

(1) Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai, ir tiesīgi bez atsevišķas vairumtirdzniecības licences

saņemšanas realizēt vairumā, kā arī nodot realizācijai vai ar citiem

nosacījumiem tikai attiecīgajā uzņēmumā ražotus atbilstoši fasētus

alkoholiskos dzērienus tiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši licenci:

1) alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai;

2) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.

 

33

Dep.K.Leiškalns

Aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai”ar vārdiem “alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai”.

Atbalstīt.

16. Aizstāt 42. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “ alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ” ar vārdiem “ alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai ”.

 

(2) Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu ražošanai

realizācijai, ir tiesīgi, ikreiz paziņojot Akcizēto preču pārvaldei, ievest

(importēt) spirtu saturošas alkoholisko dzērienu ražošanas izejvielas.

         

43.pants

Alkohola izvešana notiek, ievērojot ar akcīzes nodokli apliekamo preču

eksporta kārtību.

 

34

Dep. M.Lujāns.

Papildināt 43. pantu pēc vārda “kārtību” ar vārdiem “caur vienu konkursa kārtībā izvēlētu muitas noliktavu”.

Neatbalstīt.

 

44.pants

Alkoholu izvest ir tiesīgi uzņēmumi, kas saņēmuši vismaz vienu no šādām

licencēm:

1) jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai;

2) alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai;

3) alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai;

4) alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam

apgrozījumam.

 

35

Tautsaimniecības komisija

Aizstāt 44. panta 2. punktā vārdus “alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai”ar vārdiem “alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai”.

Atbalstīt.

17. Aizstāt 44. panta 2. punktā vārdus “alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai”ar vārdiem “alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai”.

45.pants

Ievesto alkoholisko dzērienu marķēšana izdarāma muitas noliktavās

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

 

36

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izslēgt 45. pantu.

Atbalstīt.

18. Izslēgt 45. pantu.

46. pants

------------------------------------------

(2) Ievesto spirtu var nodot uzņēmumam, kuram ir licence alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai vai alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.

--------------------------------------------------

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

38

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izteikt 46. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ievesto spirtu var nodot uzņēmumam, kuram ir:

1) Akcizēto preču pārvaldes atļauja spirta iegādei attiecīgajā uzņēmumā;

2) licence alkoholisko dzērienu ražošanai;

3) licence alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.”

Dep.K.Leiškalns

Aizstāt vārdus “alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai”ar vārdiem “alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai”.

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Aizstāt 46. panta otrajā daļā vārdus “ alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ” ar vārdiem “ alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai ”.

47.pants

Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu un spirta

vairumtirdzniecībai, ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai vai

pieņemt ar citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus un spirtu tikai no tiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši vismaz vienu no šādām licencēm:

1) jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai ar nosacījumu, ka no

šādiem uzņēmumiem tiek iegādāts, pieņemts realizācijai vai pieņemts ar

citiem nosacījumiem šo uzņēmumu ražotais spirts;

 

39

Dep. A.Šķēle.

Papildināt 47. pantu ar pirmo teikumu šādā redakcijā:

“ Licenci alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai izsniedz uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kura reģistrētais un apmaksātais statūtu kapitāls nav mazāks par Ls 20 000, - un ar noteikumu, ka vairumtirdzniecība tiek veikta ēkās (telpās), kuras ir licences saņēmēja reģistrēts īpašums.”

Neatbalstīt

 

2) alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ar nosacījumu, ka no

šādiem uzņēmumiem tiek iegādāti, pieņemti realizācijai vai pieņemti ar

citiem nosacījumiem šo uzņēmumu ražotie alkoholiskie dzērieni;

 

40

Dep.K.Leiškalns

Aizstāt vārdus “alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai”ar vārdiem “alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai”.

Atbalstīt.

20. 47. pantā:

aizstāt 2. punktā vārdus “ alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ” ar vārdiem “ alkoholisko dzērienu ražošanai un

realizācijai “;

3) alkoholisko dzērienu un spirta ievešanai izlaišanai brīvam

apgrozījumam ar nosacījumu, ka no šādiem uzņēmumiem tiek iegādāti, pieņemti realizācijai vai pieņemti ar citiem nosacījumiem šo uzņēmumu ievestie alkoholiskie dzērieni un spirts.

         
   

41

Dep.K.Leiškalns.

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Papildināt 47. pantu ar jaunu 4. punktu:

“4) alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.”

Atbalstīt.

papildināt pantu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“ 4) alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.”

48.pants

Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu un spirta

vairumtirdzniecībai, ir tiesīgi realizēt, nodot realizācijai vai nodot ar

citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus un spirtu tikai tiem uzņēmumiem,ar kuriem ir dokumentāri apliecinātas līgumattiecības un kuri ir saņēmuši

vismaz vienu no šādām licencēm:

1) jēlspirta un spirta ražošanai un realizācijai;

2) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai; kā arī uzņēmumiem, kuriem ir Akcizēto preču pārvaldes atļauja spirta iegādei.

 

42

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

“Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai, ir tiesīgi realizēt, nodot realizācijai vai nodot ar citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus un spirtu tikai tiem uzņēmumiem, ar kuriem ir dokumentāri apliecinātas līgumattiecības un kuri ir saņēmuši vismaz vienu no šādiem dokumentiem:

1) Akcizēto preču pārvaldes atļauja spirta iegādei attiecīgajā uzņēmumā;

2) licence alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai;

3) licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai;

4) licence alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.”

Atbalstīt.

21. Izteikt 48. pantu šādā redakcijā:

“48. pants

Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai, ir tiesīgi realizēt, nodot realizācijai vai nodot ar citiem nosacījumiem alkoholiskos dzērienus un spirtu tikai tiem uzņēmumiem, ar kuriem ir dokumentāri apliecinātas līgumattiecības un kuri ir saņēmuši vismaz vienu no šādiem dokumentiem:

1) Akcizēto preču pārvaldes atļauju spirta iegādei attiecīgajā uzņēmumā;

2) licenci alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai;

3) licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai;

4) licenci alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.”

   

43

Dep.K.Leiškalns.

Papildināt 48. pantu ar jaunu 3. punktu”

“3)alkoholisko dzērienu un spirta vairumtirdzniecībai.

Atbalstīt.

Ietverts A.Počas priekšlikumā par 48. pantu.

 

49.pants

Uzņēmumi, kas saņēmuši licenci alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai,ir tiesīgi iegādāties, pieņemt realizācijai vai pieņemt ar citiem nosacījumiem fasētus alkoholiskos dzērienus tikai no tiem uzņēmumiem, ar kuriem ir dokumentāri apliecinātas līgumattiecības un kuri ir saņēmuši

vismaz vienu no šādām licencēm:

1) alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ar nosacījumu, ka tiek

iegādāti, pieņemti realizācijai vai pieņemti ar citiem nosacījumiem šo

uzņēmumu ražotie alkoholiskie dzērieni;

-----------------------------------------------

 

44

Dep.K.Leiškalns

Aizstāt vārdus “alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai”ar vārdiem “alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai”.

Atbalstīt.

22. Aizstāt 49. panta 1. punktā vārdus “ alkoholisko dzērienu ražošanai realizācijai ” ar vārdiem “ alkoholisko dzērienu ražošanai un realizācijai ”.

50.pants

---------------------------------------------

(2) Fiziskajai personai, kā arī juridiskajai personai, kurai nav

licences uzņēmējdarbībai alkohola aprites jomā, aizliegts uzglabāt un

pārvadāt alkoholu (izņemot personīgajam patēriņam mājas apstākļos izgatavoto vīnu) savām vajadzībām apjomā virs 10 litriem, ja nav tā iegādi mazumtirdzniecības uzņēmumā apliecinoša atbilstoši noformēta attaisnojuma dokumenta - elektroniskā kases aparāta čeka. Ja kases aparāta čeka izdrukā nav iespējams fiksēt visus šā panta trešajā daļā minētos rekvizītus,

pircējam līdz ar kases čeku papildus izsniedzama attiecīgajā Valsts

ieņēmumu dienesta nodaļā reģistrēta darījumu apliecinoša kvīts, kurā minēti

kases aparāta čekā nenorādītie rekvizīti. Attaisnojuma dokuments atrodas pie alkohola faktiskā valdītāja, un tas ir derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

--------------------------------------------

 

45

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Papildināt 50. panta otrās daļas tekstu aiz vārdiem “izgatavoto vīnu” ar vārdiem “vai citus raudzētus dzērienus”.

Atbalstīt.

23. 50. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem “izgatavoto vīnu” ar vārdiem “vai citus raudzētus dzērienus”;

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā alkohola iegādi apliecinošajā

elektroniskā kases aparāta čekā vai čekā un darījumu apliecinošajā kvītī

norādāmas vismaz šādas ziņas:

1) uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;

2) datums un čeka izdrukas laiks;

3) kases aparāta nodaļas (departamenta) numurs;

4) pārdotā alkohola veids un nosaukums, apjoms (pārdoto vienību skaits un kopējais daudzums litros) un cena;

5) samaksātā naudas kopsumma, tajā skaitā summa ar pievienotās vērtības

nodokli un summa bez šā nodokļa;

6) pievienotās vērtības nodokļa kopsumma;

7) no pircēja saņemtā naudas summa;

8) pircējam izdotā naudas summa.

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

 

49

 

 

Dep. M.Lujāns.

Izslēgt 50. panta trešās daļas 1. punktā vārdus “un tālruņa numurs”.

Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

“2) čeka izdrukas datums;”

 

Izslēgt 4. punktā vārdus “un kopējais daudzums litros”.

 

 

 

 

 

Izslēgt 7. un 8. punktu.

 

 

Atbalstīt.

 

 

Neatbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

izslēgt trešās daļas 1. punktā vārdus “un tālruņa numurs”;

 

 

 

izslēgt trešās daļas 4. punktā vārdus “un kopējais daudzums litros”;

 

 

 

izslēgt trešās daļas 7. un 8. punktu.

 

51.pants

--------------------------------------------

2) Mazumtirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem laikā no pulksten

22.00 līdz 6.00 atļauta tikai ar pašvaldības piekrišanu. Pašvaldības ir

tiesīgas par atļaujas izsniegšanu alkoholisko dzērienu tirdzniecībai no

pulksten 22.00 līdz 6.00 noteikt nodevu tādā apmērā, kas nepārsniedz 50

procentus no valsts nodevas par licenci.

 

50

 

 

51

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izslēgt 51. panta otrās daļas otro teikumu.

Tautsaimniecības komisija

Izslēgt 51. pantu.

Atbalstīt daļēji.

Atbalstīt.

24. Izslēgt 51. pantu.

52.pants

Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot:

1) personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Pēc tirdzniecības

organizācijas pārstāvja vai policijas pieprasījuma pircēja pienākums ir

apliecināt savu personību un vecumu, uzrādot pasi vai jebkuru citu personu

apliecinošu dokumentu, kurā ir informācija par pircēja vecumu

         

2) iereibušām personām;

 

52

Dep.K.Leiškalns

Atbalstīt.

25. Izslēgt 52. panta 2. un 3. punktu.

3) personām, kuras ir valsts amatpersonas formas tērpā

   

Izslēgt 2. un 3. punktu.

   

53.pants

Mazumtirdzniecības uzņēmums nodrošina, lai alkoholisko dzērienu

patērētāji ievērotu sabiedrisko kārtību un sanitārās normas tirdzniecības

zālē un tirdzniecības vietas tiešā tuvumā.

 

53

Dep.K.Leiškalns.

Izslēgt vārdus “un tirdzniecības vietas tiešā tuvumā”.

Atbalstīt.

26. Izslēgt 53. pantā vārdus “un tirdzniecības vietas tiešā tuvumā”.

56.pants

Spirta un spirtu saturošu zāļu aprites kārtību aptiekās un ārstniecības

iestādēs nosaka Ministru kabinets atbilstoši šim likumam, Farmācijas

likumam un Ārstniecības likumam.

 

54

Tautsaimniecības komisija

Izteikt 56. pantu šādā redakcijā:

“56. pants

Spirta aprites kārtību aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanas uzņēmumos (farmaceitiskās darbības uzņēmumos), veterinārajās aptiekās, veterinārajās zāļu lieltirgotavās, veterināro zāļu ražošanas uzņēmumos (veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos), ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā nosaka Ministru kabinets.”

 

Atbalstīt.

27. Izteikt 56. pantu šādā redakcijā:

“56. pants

Spirta aprites kārtību aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražošanas uzņēmumos (farmaceitiskās darbības uzņēmumos), veterinārajās aptiekās, veterinārajās zāļu lieltirgotavās, veterināro zāļu ražošanas uzņēmumos (veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos), ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā nosaka Ministru kabinets.”

 

61.pants

Nemarķētu alkoholisko dzērienu un spirta, izņemot šā likuma 7.panta

trešajā daļā minētos alkoholiskos dzērienus, pārvadājumi Latvijas

teritorijā bez muitas kontroles ir aizliegti.

 

55

 

 

 

 

 

 

56

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izslēgt 61. pantu.

 

 

 

Tautsaimniecības komisija

Izteikt 61. pantu šādā redakcijā:

“61. pants

Jēlspirta un spirta tranzīts caur Latvijas Republikas muitas teritoriju atļauts, tikai ievērojot īpašu Ministru kabineta noteikto kārtību.”

Atbalstīt daļēji, izteikt komisijas redakcijā.

Atbalstīt.

28. Izteikt 61. pantu šādā redakcijā:

“61. pants

Jēlspirta un spirta tranzīts caur Latvijas Republikas muitas teritoriju atļauts, tikai ievērojot īpašu Ministru kabineta noteikto kārtību.”

69.pants

Par Latvijā ievestā alkohola kvalitātes atbilstību obligātajām normatīvi

tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām atbild ievedējs.

 

57

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “alkohola kvalitātes atbilstība obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām” ar vārdiem “alkohola atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajām obligātajām drošuma rādītāju normām”.

Neatbalstīt

 

70.pants

Uzņēmu mi, kas nodarbojas ar alkohola vairumtirdzniecību, atbild par

realizējamā alkohola kvalitātes atbilstību obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām.

 

58

 

 

 

 

59

Dep.K.Leiškalns.

Aizstāt vārdus “kvalitātes atbilstību obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām”ar vārdiem “atbilstību obligātajām drošuma prasībām”.

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “alkohola kvalitātes atbilstība obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām” ar vārdiem “alkohola atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajām obligātajām drošuma rādītāju normām”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

71.pants

Uzņēmumi, kas nodarbojas ar alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību,atbild par mazumtirdzniecībā esošo un realizēto alkoholisko dzērienu kvalitātes atbilstību obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma)

prasībām.

 

60

 

 

 

 

61

Dep.K.Leiškalns.

Aizstāt vārdus “kvalitātes atbilstību obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām” ar vārdiem “atbilstību obligātajām drošuma prasībām”.

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “alkohola kvalitātes atbilstība obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām” ar vārdiem “alkohola atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajām obligātajām drošuma rādītāju normām”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

73.pants

(1) Alkohola testēšanas izdevumu apmaksu nodrošina uzņēmums, kurā

alkohols izņemts.

(2) Ja testēšanā konstatēta alkohola atbilstība obligātajām normatīvi

tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām, valsts institūcija, kas izņēmusi alkoholu, atlīdzina uzņēmuma izdevumus.

 

 

62

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “alkohola kvalitātes atbilstība obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām” ar vārdiem “alkohola atbilstību Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajām obligātajām drošuma rādītāju normām”.

Neatbalstīt

 

74.pants

(1) Alkoholu, kas neatbilst obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām, nodod pārstrādei vai iznīcina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

63

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām” ar vārdiem “Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajām obligātajām drošuma rādītāju normām”.

Neatbalstīt

 

(2) Uzņēmumi sedz obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām neatbilstošā alkohola likvidācijas (pārstrādes) izdevumus un pārējos ar alkohola likvidāciju (pārstrādi) saistītos izdevumus septiņu dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.

         

(3) Alkohols, kas neatbilst obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām, kā arī nelegāli ražots vai nelegāli ievests alkohols uzskatāms par cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamu.

         

78.pants

Akcizēto preču pārvaldes amatpersonām ir šādas tiesības:

----------------------------------------------------

3) izņemt un konfiscēt alkoholu šādos gadījumos:

--------------------------------------

c) ja tam nav atbilstības sertifikāta vai ir nelegāli ražota vai nelegāli ievesta alkohola pazīmes;

------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

 

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt 78. panta 3. punkta c apakšpunktā vārdus “nav atbilstības sertifikāta”ar vārdiem “nav bijis izsniegts atbilstības sertifikāts”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

81.pants

Valsts institūcijas, kas veic uzraudzību un kontroli pār šā likuma

ievērošanu, ir tiesīgas:

1) nosūtīt izņemto vai konfiscēto alkoholu tikai uz tādām uzglabāšanas

(pārstrādes) vietām, kuras ir reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā,

saskaņojot ar Akcizēto preču pārvaldi;

2) iznīcināt konfiscēto viltoto vai nemarķēto alkoholu apjomā līdz 10

litriem pārkāpuma vietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

 

 

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Dep.K.Leiškalns.

Izteikt 81. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) iznīcināt konfiscēto alkoholu apjomā līdz 10 litriem pārkāpuma vietā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

29. Izteikt 81. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) iznīcināt konfiscēto alkoholu apjomā līdz 10 litriem pārkāpuma vietā.”

82.pants

(1) Fiziskās personas par šā likuma pārkāpumiem saucamas pie

kriminālatbildības vai administratīvās atbildības saskaņā ar likumu.

(2) Juridiskās personas par šā likuma pārkāpumiem sodāmas šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

         
   

66

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Papildināt 82. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(3) Minimālais sods par šā likuma pārkāpumiem ir 50 lati, izņemot 97. panta trešajā daļā minētos gadījumus.”

Neatbalstīt

 

83.pants

(1) Par uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā bez licences uzliek naudas

sodu 7000 latu apmērā un konfiscē alkoholu, kā arī ar pārkāpuma izdarīšanu

saistītos ražošanas vai transportēšanas līdzekļus, rīkus un priekšmetus.

 

67

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

83. panta pirmajā daļā vārdus “7000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 2000 latiem”.

Neatbalstīt

 

(2) Par uzņēmējdarbību, pārkāpjot licencē vai tās pielikumos minētos

nosacījumus, vai par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc licences anulēšanas

vai pēc tās derīguma termiņa izbeigšanās uzliek naudas sodu 7000 latu apmērā un konfiscē alkoholu, kā arī ar pārkāpuma izdarīšanu saistītos

ražošanas vai transportēšanas līdzekļus, rīkus un priekšmetus.

 

68

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

83. panta otrajā daļā vārdus “7000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 1000 latiem”.

Neatbalstīt

 

84.pants

(1) Par alkohola izmantošanu savstarpējos norēķinos vai norēķinu

izdarīšanu bez kredītiestāžu starpniecības uzliek naudas sodu 7000 latu apmērā un konfiscē norēķinos izmantoto alkoholu.

 

69

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

84. panta pirmajā daļā vārdus “7000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 1000 latiem”.

Neatbalstīt

 

(2) Par citiem maksāšanas un savstarpējo norēķinu kārtības pārkāpumiem uzliek naudas sodu 100 - 500 latu apmērā.

 

70

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

84. panta otrajā daļā vārdus “100 - 500 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 500 latiem”.

Neatbalstīt

 

85.pants

(1) Par alkohola uzskaites, arī preču pavadzīmju-rēķinu noformēšanas,

noteikumu pārkāpumiem uzliek naudas sodu 500 latu apmērā.

 

71

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

85. panta pirmajā daļā vārdus “500 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 200 latiem”.

Neatbalstīt

 

(2) Par alkohola uzskaites nekārtošanu vai tā pārvadāšanu bez vienota parauga stingrās uzskaites preču pavadzīmēm-rēķiniem uzliek naudas sodu 3000 latu apmērā.

 

72

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

85. panta otrajā daļā vārdus “3000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 300 latiem”.

Neatbalstīt

 

(3) Par neuzskaitītu alkoholu, ko atklāj alkohola ražošanas uzņēmumu un

citu spirta patērētāju noliktavās, citās to izmantotajās telpās vai transportlīdzekļos, uzliek naudas sodu 1000 - 10 000 latu apmērā un konfiscē neuzskaitīto alkoholu.

 

 

73

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

85. panta trešajā daļā vārdus “1000 - 10000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz1000 latiem”.

Neatbalstīt

 

86.pants

1) Par alkohola uzglabāšanu Akcizēto preču pārvaldē nereģistrētās

vietās vai tā pārvadāšanu bez iegādi apliecinošiem dokumentiem juridiskajai personai, kura neveic uzņēmējdarbību alkohola aprites jomā, uzliek naudas sodu 1000 latu apmērā un konfiscē nelikumīgi glabāto vai pārvadāto alkoholu.

.

 

74

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

86. panta pirmajā daļā vārdus “1000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 1000 latiem”.

Neatbalstīt

 

(2) Par alkohola uzglabāšanas un tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem

tirgū (tirdzniecības namā), gadatirgū, izbraukuma tirdzniecības vai citā

publiskā vietā attiecīgās tirdzniecības vietas nomniekam, lietotājam vai

valdītājam uzliek naudas sodu 2000 - 10 000 latu apmērā, konfiscē

nelikumīgā apritē esošu alkoholu un atņem tiesības veikt uzņēmējdarbību

attiecīgajā tirgū (tirdzniecības namā), gadatirgū, izbraukuma tirdzniecības

vai citā publiskā vietā uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.

 

75

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

86. panta otrajā daļā vārdus “2000 - 10000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 2000 latiem”.

Neatbalstīt

 

87.pants

(1) Par tāda alkohola iegādi, realizāciju, nodošanu vai pieņemšanu

realizācijai, uzglabāšanu vai pārvadāšanu, kura kvalitāte neatbilst

obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām, uzliek naudas sodu 500 - 5000 latu apmērā un konfiscē šīm prasībām neatbilstošo alkoholu.

 

76

 

 

 

77

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

87. panta pirmajā daļā vārdus “500 - 5000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 1000 latiem”.

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām” ar vārdiem “Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajām obligātajām drošuma rādītāju normām”.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

(2) Par attiecīgi nemarķēta alkohola iegādi, realizāciju, nodošanu vai

pieņemšanu realizācijai, uzglabāšanu vai pārvadāšanu uzliek naudas sodu 500- 5000 latu apmērā un konfiscē nemarķēto alkoholu.

 

78

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

87. panta otrajā daļā vārdus “500 - 5000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 1500 latiem”.

Neatbalstīt

 

(3) Par alkohola iegādi, realizāciju, nodošanu vai pieņemšanu

realizācijai, uzglabāšanu vai pārvadāšanu, pārkāpjot citus šā likuma noteikumus, uzliek naudas sodu 100 - 1000 latu apmērā un konfiscē nelikumīgā apritē esošo alkoholu.

 

79

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

87. panta trešajā daļā vārdus “100 - 1000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 1000 latiem”.

Neatbalstīt

 

88.pants

Ja spirta pārstrādes vai jēlspirta ražošanas uzņēmumā konstatē alkohola

iztrūkumu, izņemot zudumus normas robežās, uzņēmums maksā naudas sodu 1000- 10 000 latu apmērā.

 

 

80

 

 

81

Dep. M.Lujāns.

Izslēgt 88. pantu.

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Izteikt 88. pantu šādā redakcijā:

“Ja alkohola testēšanas izdevumi netiek samaksāti 10 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, uzņēmumam uzliek naudas sodu līdz 200 latiem.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

89.pants

Ja ražošanas uzņēmums un citi spirta patērētāji nevar dokumentāri

apliecināt, ka produkcijas ražošanai vai citām vajadzībām iegādātais

spirts, izņemot zudumus normas robežās, izlietots tikai paziņotajām

vajadzībām, uzņēmums maksā naudas sodu 1000 - 10 000 latu apmērā.

 

 

82

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

89. pantā vārdus “1000 - 10000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 2000 latiem”.

 

Neatbalstīt

 

90.pants

Par alkohola ražošanas, realizācijas un tirdzniecības vietas

nenodrošināšanu ar atbilstošu izkārtni, kurā fiksēts attiecīgās ražotnes,

realizācijas vai tirdzniecības vietas nosaukums un darba laiks, uzliek

naudas sodu 100 - 500 latu apmērā.

 

 

83

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

90. pantā vārdus “100 - 500 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 200 latiem”.

Neatbalstīt

 

91.pants

Par alkohola atlikuma nepaziņošanu šajā likumā paredzētajos gadījumos un

kārtībā uzliek naudas sodu 500 - 2000 latu apmērā.

 

84

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

91. pantā vārdus “500 - 2000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 200 latiem”.

Neatbalstīt

 

92.pants

Par konfiscētā alkohola nenogādāšanu Akcizēto preču pārvaldes norādītajā

vietā uzliek naudas sodu 500 - 1000 latu apmērā.

 

85

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

92. pantā vārdus “500 - 1000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 500 latiem”.

Neatbalstīt

 

93.pants

Par uzņēmuma īpašnieku (kapitāla daļu turētāju), darbinieku vai trešo

personu darbībām, kas traucē Akcizēto preču pārvaldes pilnvarotajām amatpersonām piekļūt alkohola tirdzniecības un uzglabāšanas vietām un

dokumentācijai, uzņēmumam uzliek naudas sodu 500 - 2000 latu apmērā.

 

86

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

93. pantā vārdus “500 -2000 latu apmērā” aizstāt ar vārdiem “līdz 500 latiem”.

Neatbalstīt

 

94.pants

Par šajā likumā noteiktās rakstveida informācijas nesniegšanu Akcizēto

preču pārvaldei vai Akcizēto preču padomei, kā arī par nepilnīgas vai

nepatiesas informācijas sniegšanu uzņēmumam uzliek naudas sodu 100 - 500

latu apmērā.

 

87

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Dep.K.Leiškalns.

Izslēgt vārdus “vai Akcizēto preču padomei”.

Atbalstīt.

30. Izslēgt 94. pantā vārdus “vai Akcizēto preču padomei”.

95.pants

Visas šā likuma attiecīgajos pantos paredzētās sankcijas piemēro,

uzliekot naudas sodus maksimālās sankcijas trīskāršā apmērā, ja gada laikā

atkārtoti izdarīts tāds pats pārkāpums.

 

88

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

95. pantā vārdu “piemēro” aizstāt ar vārdiem “var piemērot”.

Neatbalstīt

 

96.pants

Akcizēto preču pārvalde ir tiesīga anulēt uzņēmējdarbības licenci, ja:

--------------------------------------------

3) alkohola apritē, pārkāpjot noteikto kārtību, iesaistīts nemarķēts,

viltots vai citādi obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām neatbilstošs alkohols;

---------------------------------------------

 

89

Dep. M.Lujāns.

Aizstāt vārdus “obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām” ar vārdiem “Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajām obligātajām drošuma rādītāju normām”.

Neatbalstīt

 

----------------------------------------------------

6) uzņēmuma īpašnieki, darbinieki vai trešās personas traucē Akcizēto

preču padomes vai Akcizēto preču pārvaldes pilnvarotajām amatpersonām

piekļūt alkohola tirdzniecības un uzglabāšanas vietām un dokumentācijai.

 

90

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Dep.K.Leiškalns.

Izslēgt vārdus “Akcizēto preču padomes vai”.

Atbalstīt.

31. Izslēgt 96. panta 6. punktā vārdus “Akcizēto preču padomes vai”.

97.pants

(1) Lietas par šā likuma pārkāpumiem, kurus izdarījušas juridiskās personas, izskata Akcizēto preču pārvaldes direktors vai viņa pilnvarota amatpersona un citas amatpersonas citos likumos noteiktajā kārtībā.

         

(2) Šajā likumā paredzēto sankciju (naudas sods, licences anulēšana un

citas sankcijas) piemērošana juridiskajai personai neatbrīvo fiziskās personas un amatpersonas no likumā noteiktās kriminālās, administratīvās vai citas atbildības.

 

91

Dep. M.Lujāns.

Izslēgt 97. panta otrajā daļā vārdus “administratīvās vai citas”.

Neatbalstīt

 
   

92

LR valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča.

Papildināt 97. pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“Ja Akcizēto preču pārvaldes direktors vai viņa pilnvarota amatpersona, izskatot pārkāpuma lietu, konstatē atbildību mīkstinošus apstākļus, tad tam ir tiesības izteikt rakstisku brīdinājumu, nepiemērojot šajā likumā noteiktos naudas sodus.”

Neatbalstīt

 

98.pants

Pierādījumus pārkāpuma lietā nostiprina ar pārbaudes, inventarizācijas, izņemšanas, mantu un dokumentu apskates, ekspertīzes aktiem un citiem dokumentiem, kā arī ar pārkāpēju, liecinieku, pieaicināto speciālistu un citu personu paskaidrojumiem.

 

         
   

93

Dep. M.Lujāns.

Papildināt 98. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Šajā likumā noteiktās sankcijas piemēro, ja ir pārliecinoši konstatēts, ka konkrētajām uzņēmuma darbībām ir sistemātisku prettiesisku un vainojamu darbību pazīmes, tās apdraud valsts vai sabiedriskās intereses, vai ar tām ir nodarīts zaudējums valstij vai sabiedrībai.

(3) Šajā likumā paredzēto pārkāpumu izskatīšana notiek saskaņā ar administratīvā kodeksa noteikumiem.”

Neatbalstīt

 

101.pants

Par pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, bet, ja juridiskās personas pārstāvis nav piedalījies lietas izskatīšanā, - no lēmuma nosūtīšanas dienas juridiskā persona var iesniegt sūdzību tiesā.

 

94

Dep. M.Lujāns.

Izteikt 101. pantu šādā redakcijā:

“Par personas pārkāpumu lietā pieņemto lēmumu 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas persona var iesniegt sūdzību tiesā.”

Neatbalstīt

 

102.pants

(1) Uzņēmums naudas sodu samaksā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, bet, ja uzņēmuma pārstāvis nav piedalījies lietas izskatīšanā, - no lēmuma nosūtīšanas dienas. Noteiktā termiņā nesamaksātais naudas sods piedzenams bezst rīdus kārtībā.

----------------------------------------------------

 

95

Dep. M.Lujāns.

Izteikt 102. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Uzņēmums naudas sodu samaksā 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas. Noteiktajā termiņā nesamaksātais sods piedzenams bezstrīdus kārtībā.”

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma XVI un XVII nodaļa ir spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā

likuma normas, kas reglamentē juridisko personu administratīvo atbildību par pārkāpumiem alkohola aprites jomā.

         

2. Šā likuma 51.panta otrās daļas norma attiecībā uz pašvaldības nodevu

 

 

96

Tautsaimniecības komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 2. punktu.

Atbalstīt.

32. Izslēgt pārejas noteikumu 2. punktu.

   

97

Dep. M.Lujāns.

Papildināt Pārejas noteikumus ar šādu 3. punktu:

“21. pantā minētie neto apgrozījuma ierobežojumi stājas spēkā 3 mēnešus pēc šo grozījumu izsludināšanas, tiešo pirkšanas - pārdošanas līgumu ierobežojumi - pēc 1 mēneša.”

Neatbalstīt