Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Vispārējās izglītības likums

(Reģ.nr. 20; dok nr.43)

Saeimā 1.lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Pr. nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

Vispārējās izglītības likums

     

Vispārējās izglītības likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apliecība par pamatizglītību — izglītības dokuments, kas apliecina pamatizglītības programmas apguvi;

2) atestāts par vidējo izglītību — izglītības dokuments, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi;

3) liecība — izglītības dokuments, kas apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas daļas apguvi;

1.

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

,,(1)Likumā lietotie termini atbilst Izglītības likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.''

( Pašreizējo panta redakciju izteikt kā

1.panta otro daļu.)

Atbalstīt

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā lietotie termini atbilst Izglītības likumā lietotajiem terminiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apliecība par pamatizglītību — izglītības dokuments, kas apliecina pamatizglītības programmas apguvi;

2) atestāts par vidējo izglītību — izglītības dokuments, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi;

3) liecība — izglītības dokuments, kas apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas daļas apguvi;

4) mācību līdzekļi — izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā mācību literatūra, mācību uzskates līdzekļi, tehniskie mācību līdzekļi, mācību materiāli un iekārtas;

2.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

‘’4) mācību līdzekļi - izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā literatūra, uzskates

un tehniskie līdzekļi, materiāli un iekārtas;’’

Atbalstīt

4) mācību līdzekļi - izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā literatūra, uzskates un tehniskie līdzekļi, materiāli un iekārtas;

5) mācību priekšmets - pamatota zināšanu, prasmju un attieksmju sistēma, kas izstrādāta atbilstoši kādai zinātnes, tehnikas, mākslas nozarei un paredzēta apgūšanai izglītības iestādē pēc noteiktas izglītības programmas;

3.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 1.panta 5.punktā vārdus ,,izglītības iestādē'‘.

Atbalstīt

5) mācību priekšmets - pamatota zināšanu,

prasmju un attieksmju sistēma, kas izstrādāta

atbilstoši kādai zinātnes, tehnikas, mākslas

nozarei un paredzēta apgūšanai pēc noteiktas

izglītības programmas;

6) mācību stundu (nodarbību) slodze - izglītības programmā ietvertais regulāri apmeklējamo mācību priekšmetu stundu skaits nedēļā;

4.

Juridiskais birojs

1.panta 6.punktā vārdus ,,stundu skaits

nedēļā’’ aizstāt ar vārdiem ,,stundu skaits mācību nedēļā''.

Atbalstīt

6) mācību stundu (nodarbību) slodze - izglītības programmā ietvertais regulāri apmeklējamo mācību priekšmetu stundu skaits mācību nedēļā;

7) pedagoģiskā korekcija — iespēja personām, kurām nepieciešams papildināt savas zināšanas izglītības turpināšanai nākamajā klasē vai izglītības pakāpē, iegūt noteiktas zināšanas, prasmes un izveidot noteiktu attieksmju kopumu;

5.

 

 

 

6.

Frakcija ,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā''

Papildināt 1.panta septīto punktu aiz vārdiem ,,prasmes'' ar vārdu ,,iemaņas'' un tālāk kā tekstā.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 1.panta septīto punktu šādā redakcijā:

,,7) pedagoģiskā korekcija -- metodiski un organizatoriski nodrošināta iespēja personām obligātās izglītības vecumā papildināt zināšanas izglītības iegūšanai pamatizglītības programmas ietvaros;’’

Noraidīt

 

 

 

Atbalstīt

7) pedagoģiskā korekcija - metodiski un organizatoriski nodrošināta iespēja personām obligātās izglītības vecumā papildināt zināšanas izglītības iegūšanai pamatizglītības programmas ietvaros;

8) pedagoģiski medicīniskā komisija — komisija, kuras uzdevums ir veikt diagnosticēšanu attiecībā uz izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (garīgās un fiziskās attīstības traucējumi, psihoneiroloģiskās un smagas somatiskās saslimšanas), izstrādāt mācību darbam nepieciešamos nosacījumus, noteikt izglītošanas veidu un vietu, izglītojamo attīstības īpatnības un speciālās vajadzības un konsultēt vecākus un pedagogus;

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt esošo astoto punktu. Iestrādāt 8.punkta normas 55.pantā.

Izteikt astoto punktu šādā redakcijā:

,, 8) sociālā korekcija - izglītības programma, kas metodiski un organizatoriski pielāgota personām obligātās izglītības vecumā ar sociālās uzvedības novirzēm. ‘’

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

8) sociālā korekcija - izglītības programma, kas metodiski un organizatoriski pielāgota personām obligātās izglītības vecumā ar sociālās uzvedības novirzēm ;

9) pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs - pašvaldības izglītības iestāde, kas nodrošina vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) un pirmsskolas izglītības iestādēm konsultatīvu palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un sagatavošanā pamatizglītības uzsākšanai;

9.

 

Juridiskais birojs

Ietvert 9.punktu 24.panta 1. daļā, tālāk

mainot punktu numerāciju.

Atbalstīt

 

10) sekmju izraksts — izraksts, kas parāda izglītojamā mācību sasniegumus (zināšanas, prasmes un attieksmes) mācību priekšmetos;

10.

Frakcija ,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā''

Izteikt 1.panta 10.punkta tekstu iekavās šādā redakcijā: (,, zināšanas , prasmes un iemaņas, kā arī attieksmes'') un tālāk kā tekstā.

Atbalstīt

9) sekmju izraksts — izraksts, kas parāda izglītojamā mācību sasniegumus (zināšanas, prasmes un iemaņas ,kā arī attieksmes) mācību priekšmetos;

11) sertifikāts — dokuments, kas apliecina izglītojamā mācību sasniegumus atsevišķā mācību priekšmetā un ko izsniedz pēc īpaša veida pārbaudes;

11.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt vienpadsmito punktu šādā redakcijā:

,, 11) pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts - dokuments, kas apliecina izglītojamā mācību sasniegumus atsevišķos mācību priekšmetos, kuros pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības beigās ir organizēti centralizēti eksāmeni.’’

Atbalstīt

(red.lab.)

 

 

10) pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts - dokuments, kas apliecina izglītojamā mācību sasniegumus atsevišķos mācību priekšmetos, kuros pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas apguves noslēgumā ir organizēti centralizēti eksāmeni;

12) valsts speciālās izglītības centrs - iestāde, kura izstrādā speciālās izglītības programmu saturu, sniedz organizatorisku un metodisku palīdzību speciālās izglītības iestādēm un vada valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu;

12.

 

 

13.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt no 1. panta 12. punktu ‘’valsts speciālās izglītības centrs’’un iekļaut to 56. pantā.

Izglītības un zinātnes ministrs

Iekļaut jaunu divpadsmito punktu šādā redakcijā:

,,12) centralizēts eksāmens - pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts eksāmens izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai atsevišķos mācību priekšmetos pamata izglītības un vidējās izglītības pakāpes noslēgumā.’’

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

11) centralizēts eksāmens - pēc īpašas metodikas izveidots un pēc vienotas kārtības valsts mērogā organizēts eksāmens izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanai atsevišķos mācību priekšmetos pamata izglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpes noslēgumā;

13) speciālās izglītības iestāde - speciālā vai sanatorijas internātskola (skola), rehabilitācijas vai attīstības centrs, kurā mācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām;

14.

Juridiskais birojs

13. punkta terminu ‘’speciālās izglītības iestāde’’ iekļaut likumprojekta 52.pantā.

 

Atbalstīt

 

14) vērtējums - izglītības programmā noteikto prasību apguves līmeņa apliecinājums.

 

 

 

 

 

12) vērtējums - izglītības programmā noteikto prasību apguves līmeņa apliecinājums.

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir noteikt kārtību, kādā notiek valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu darbība un sadarbība vispārējās izglītības īstenošanas procesā, noteikt šajā procesā iesaistīto personu tiesības un pienākumus, kā arī radīt apstākļus radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, sagatavot izglītojamo nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei, patstāvīgai orientācijai sabiedriski politiskās dzīves un vērtību sistēmā.

15.

 

16.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

2. pantā izslēgt vārdus ,, un sadarbība;’’

vārdus ,, sabiedriski politiskās dzīves un vērtību sistēmā’’ aizstāt ar vārdiem ,,sabiedriskajā un valsts dzīvē’’.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

( red. lab.)

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir reglamentēt valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu darbību vispārējās izglītības īstenošanas procesā, noteikt šajā procesā iesaistīto personu tiesības un pienākumus, kā arī radīt apstākļus radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, sagatavot izglītojamo nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei, patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

3.pants. Vispārējās izglītības pakāpes un veidi

(1) Vispārējā izglītība tiek īstenota šādās vispārējās izglītības pakāpēs:

1) pirmsskolas izglītība;

2) pamatizglītība;

3) vidējā izglītība.

(2) Vispārējās izglītības veidi ir šādi:

1) speciālā izglītība;

2) sociālā korekcija;

3) pedagoģiskā korekcija.

     

3.pants. Vispārējās izglītības pakāpes un veidi

(1) Vispārējā izglītība tiek īstenota šādās vispārējās izglītības pakāpēs:

1) pirmsskolas izglītība;

2) pamatizglītība;

3) vidējā izglītība.

(2) Vispārējās izglītības veidi ir šādi:

1) speciālā izglītība;

2) sociālā korekcija;

3) pedagoģiskā korekcija.

II nodaļa

Kompetences sadale vispārējās izglītības īstenošanā

17.

Juridiskais birojs

II nodaļas nosaukumu izteikt šādi:

‘’ Vispārējās izglītības organizācija’’.

Atbalstīt

II nodaļa

Vispārējās izglītības organizācija

4. pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) nosaka vispārējās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību;

     

4. pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets:

1) nosaka vispārējās izglītības programmu licencēšanas un akreditācijas kārtību;

2) pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma dibina, reorganizē un likvidē valsts nozīmes vispārējās izglītības iestādes;

18.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 4.panta otrajā punktā vārdu ,,nozīmes’’

Atbalstīt

2) pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma dibina, reorganizē un likvidē valsts vispārējās izglītības iestādes;

3) pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma dibina, reorganizē un likvidē speciālās izglītības iestādes;

19.

Atbildīgā komisija

Izteikt 4.panta trešo punktu šādā redakcijā:

,, 3) pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma dibina, reorganizē un likvidē pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības iestādes;’’

Atbalstīt

3) pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma dibina, reorganizē un likvidē pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības iestādes;

4) izstrādā noteikumus par izglītības iestāžu materiālo un finansiālo nodrošinājumu.

20.

Atbildīgā komisija

4.panta ceturto punktu aiz vārdiem ,,noteikumus par’’ papildināt ar vārdu ,,vispārējās’’

Atbalstīt

4) izstrādā noteikumus par vispārējās izglītības iestāžu materiālo un finansiālo nodrošinājumu.

5.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

Izglītības un zinātnes ministrija:

1) organizē valsts vispārējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartu un vispārējās izglītības programmu paraugu izstrādi un ekspertīzi;

21.

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.panta pirmo punktu šādā redakcijā:

,,1)izstrādā valsts vispārējās izglītības standartu projektus, mācību priekšmetu standartus , kā arī vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugus.’’

Atbalstīt

.

5.pants. Izglītības un zinātnes ministrijas kompetence

Izglītības un zinātnes ministrija:

1)izstrādā valsts vispārējās izglītības standartu projektus, mācību priekšmetu standartus , kā arī vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu programmu paraugus;

2) nosaka vienotu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību vispārējās izglītības iestādēs;

22.

 

23.

Juridiskais birojs

Izslēgt otro punktu.

Atbildīgā komisija

Izteikt piektā panta otro punktu šādā redakcijā:

,,2) atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas laiku un kārtību;’’

Noraidīt

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

2) atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas

laiku un kārtību;

3) izstrādā valsts speciālās izglītības centra nolikumu un organizē šā centra darbību, nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības iestādēs;

24.

Atbildīgā komisija

Izteikt piektā panta trešo punktu šādā redakcijā:

,,3) nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības iestādēs;’’

Atbalstīt

3) nosaka mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības iestādēs;

4) vada un organizē vispārējās izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atestāciju;

 

 

25.

Frakcija ,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā''

Papildināt 5.panta 4.punktu ar vārdiem :,,kā arī nodrošina vispārējās izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu sagatavošanu atestācijai’’.

Noraidīt

4) vada un organizē vispārējās izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu atestāciju;

5) izstrādā un apstiprina vispārējās izglītības iestāžu paraugnolikumus;

6) nosaka liecību un sertifikātu formu un izsniegšanas kārtību;

26.

Atbildīgā komisija

5.pantā izslēgt

6., 7., 8.,10 un 12. punktus, attiecīgi mainot punktu numerāciju.

Atbalstīt

5) izstrādā un apstiprina vispārējās izglītības iestāžu paraugnolikumus;

7) nosaka ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās kārtību mājās vai ārstniecības iestādē.

       

8) nosaka mācību gada un brīvlaiku ilgumu un laiku izglītības iestādēs;

       

9) apstiprina mācību procesā izmantojamo mācību literatūru;

27.

 

 

 

28.

Frakcija ,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā''

Papildināt 5.panta 9.punktu ar vārdiem ,,uz konkursa pamatiem organizē mācību un metodiskās literatūras izstrādi''.

Atbildīgā komisija

Izteikt piektā panta devīto punktu šādā redakcijā:

,, reizi gadā izvērtē un apstiprina mācību procesā izmantojamo mācību literatūru;’’

 

Noraidīt

 

 

 

Atbalstīt

6) reizi gadā izvērtē un apstiprina mācību procesā izmantojamo mācību literatūru;

10) apstiprina valsts vispārējās izglītības standartus;

       

11) apstiprina valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu;

     

7)apstiprina valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu;

12) nosaka kārtību, kādā īstenojamas vispārējās izglītības programmas.

       
 

29.

 

 

 

 

 

 

30.

Frakcija,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā ''

Papildināt 5.pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

,,13) nodrošina Latvijas un ārzemju pirmrindas pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu (izglītības kursi, semināri, metodiskie izdevumi)''.

Atbildīgā komisija

Papildināt 5.pantu ar trīspadsmito punktu šādā redakcijā:

,,13) izstrā dā Valsts pirmsskolas izglītības centra nolikumu un organizē šā centra darbību, īstenojot vienotu pieeju bērnu sagatavošanā mācībām skolā.''

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8) izstrādā Valsts pirmsskolas izglītības centra nolikumu un organizē šā centra darbību , īstenojot vienotu pieeju bērnu sagatavošanā mācībām skolā;

 

 

31.

 

 

 

 

 

32.

Frakcija,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā Papildināt 5.pantu ar 14.punktu šādā redakcijā:

,,14) koordinē etnisko (nacionālo) un lingvistisko minoritāšu mācību iestāžu darbību''.

Atbildīgā komisija:

Papildināt 5.pantu ar jaunu 14.punktu šādā reakcijā :

,,14) organizē pirmsskolas izglītības satura metodikas izstrādi.’’

 

Noraidīt

 

 

 

Atbalstīt

9) organizē pirmsskolas izglītības satura metodikas izstrādi.

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Juridiskais birojs:

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

,,Izglītības un zinātnes ministrija:

1) izstrādā valsts vispārējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartu, kā arī vispārējās izglītības programmu un mācību priekšmetu paraugus;

2) organizē vispārējās izglītības iestāžu vadītāju atestāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas vērtēšanu;

3) izstrādā vispārējās izglītības iestāžu paraugnolikumus;

4)nosaka ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās kārtību ārpus izglītības iestādes;

5) nosaka mācību gada un katra semestra sākuma un beigu laiku;

6) apstiprina valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.’’

 

Daļēji atbalstīt,

iekļauts

atbildīgās komisijas

priekšli

kumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. Pašvaldību kompetence

Pašvaldību kompetenci vispārējās izglītības īstenošanā nosaka Izglītības likums un citi normatīvie akti.

       

6.pants. Pašvaldību kompetence

Pašvaldību kompetenci vispārējās izglītības īstenošanā nosaka Izglītības likums un citi normatīvie akti.

III nodaļa

Vispārējās izglītības iestādes

 

 

 

 

 

III nodaļa

Vispārējās izglītības iestādes

7. pants. Vispārējās izglītības iestādes dibināšana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Vispārējās izglītības iestādi dibina valsts, pašvaldības, citas juridiskās vai fiziskās personas.

     

7. pants. Vispārējās izglītības iestādes dibināšana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Vispārējās izglītības iestādi dibina valsts, pašvaldības, citas juridiskās vai fiziskās personas.

(2) Vispārējās izglītības iestādi reorganizē vai likvidē tās dibinātājs, saskaņojot ar izglītības un zinātnes ministru vai viņa pilnvarotu personu.

34.

 

 

 

 

Juridiskais birojs:

7. panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

‘’(2) Valsts vai pašvaldības vispārējās izglītības iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.’’

Atbalstīt

(2) Valsts vai pašvaldības vispārējās izglītības iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

8.pants. Vispārējās izglītības iestādes darbības uzsākšana

Vispārējās izglītības iestāde uzsāk darbību viena gada laikā pēc licences saņemšanas vispārējās izglītības programmas īstenošanai un reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistrā un Izglītības programmu reģistrā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Atbildīgā komisija

Svītrot 8. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

Atbalstīt

 

9.pants. Vispārējās izglītības iestādes statuss un darbība

     

8.pants. Vispārējās izglītības iestādes statuss un darbība

 

(1) Vispārējās izglītības iestāde ir juridiskā persona, kuras darbību nosaka tās nolikums (statūti).

(2) Vispārējās izglītības iestādes pamatdarbība ir vispārējās izglītības programmu īstenošana. Izglītības iestāde var īstenot vienu vai vairākas izglītības programmas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(1) Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums un citi likumi un normatīvie akti, kā arī tās nolikums.

(2) Vispārējās izglītības iestādes pamatuzdevums ir vispārējās izglītības programmu īstenošana.Vispārējās izglītības iestāde var īstenot vienu vai vairākas izglītības programmas.

(3) Vispārējās izglītības iestāde atbilstoši Izglītības likumam un citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem ir tiesīga patstāvīgi:

1) īstenot interešu un tālākizglītības programmas;

2) sniegt ēdināšanas pakalpojumus;

3) sniegt dienesta viesnīcu, internātu pakalpojumus;

4) veikt saimniecisko un citāda veida darbību, ja tas netraucē vispārējās izglītības programmu īstenošanu un ir paredzēts izglītības iestādes nolikumā.

(3) Vispārējās izglītības iestāde ir tiesīga:

1) īstenot interešu un tālākizglītības programmas;

2) sniegt ēdināšanas pakalpojumus;

3) sniegt dienesta viesnīcu un internātu pakalpojumus;

4) sniegt citus pakalpojumus un veikt citāda veida saimniecisko darbību, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanu un ir paredzēts izglītības iestādes nolikumā (statūtos).

 

36.

 

 

 

 

37.

Deputāts J.Šnepsts

Papildināt 9.panta trešo daļu ar piekto punktu šādā redakcijā:

,,5)veikt pedagoģiska rakstura pētījumus.’’

Juridiskais birojs:

Likumprojekta 9. pantu izteikt šādā redakcijā:

‘’(1) Vispārējās izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir šis likums, Izglītības likums un citi likumi un normatīvie akti, kā arī tās nolikums.

(2) Vispārējās izglītības iestādes pamatuzdevums ir vispārējās izglītības programmu īstenošana.Vispārējās izglītības iestāde var īstenot vienu vai vairākas izglītības programmas.

(3) Vispārējās izglītības iestāde atbilstoši Izglītības likumam un citu likumu un normatīvo aktu noteikumiem ir tiesīga patstāvīgi:

1) īstenot interešu un tālākizglītības programmas;

2) sniegt ēdināšanas pakalpojumus;

3) sniegt dienesta viesnīcu, internātu pakalpojumus;

4) veikt saimniecisko un citāda veida darbību, ja tas netraucē vispārējās izglītības programmu īstenošanu un ir paredzēts izglītības iestādes nolikumā.’’

Noraidīt

 

 

 

 

Atbalstīt

10. pants. Vispārējās izglītības iestādes nolikums (statūti)

38.

Juridiskais birojs

10. panta nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

‘’10. pants. Vispārējās izglītības iestādes nolikums ‘’

Atbalstīt

9. pants. Vispārējās izglītības iestādes nolikums

Vispārējās izglītības iestādes nolikumā (statūtos) norādāmas šādas ziņas:

1) nosaukums, atrašanās vieta;

2) darbības mērķi un uzdevumi, īstenojamās izglītības programmas un to īstenošanas forma;

3) izglītības procesa organizēšanas pamati;

4) izglītojamo tiesības un pienākumi;

5) darbinieku tiesības un pienākumi;

6) izglītības iestādes padomes, to kompetence, pašpārvaldes formas;

7) finansēšanas kārtība;

8) saimnieciskās darbības veidi;

9) reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība;

10) citas tiesību aktos noteiktās ziņas.

39.

Juridiskais birojs

10. pantu izteikt šādā redakcijā:

,,Vispārējās izglītības iestādes nolikumā tiek norādīts:

1) izglītības iestādes nosaukums, tās juridiskā adrese;

2) izglītības iestādes dibinātājs, iestādes juridiskais statuss;

3) izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi;

4) izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas;

5) izglītības procesa organizācija;

6) izglītojamo tiesības un pienākumi;

7) pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi;

8) izglītības iestādes padomes izveidošanas kārtība, tās kompetence;

9) izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence;

10) izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība;

11) saimnieciskā darbība;

12) izglītības iestādes finansējuma avoti un kārtība;

13) izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība;

14) izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība;

15) citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar šo likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.’’

Atbalstīt

(red. lab)

Vispārējās izglītības iestādes nolikumā norāda:

1) izglītības iestādes nosaukumu, tās juridisko adresi;

2) izglītības iestādes dibinātāju, iestādes juridisko statusu;

3) izglītības iestādes darbības mērķus, pamatvirzienus un uzdevumus;

4) izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas;

5) izglītības procesa organizāciju;

6) izglītojamo tiesības un pienākumus;

7) pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumus;

8) izglītības iestādes padomes izveidošanas kārtību, tās kompetenci;

9) izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtību un šīs pašpārvaldes kompetenci;

10) izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtību;

11) saimniecisko darbību;

12) izglītības iestādes finansēšanas avotus un kārtību;

13) izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtību;

14) izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtību;

15) citus būtiskus noteikumus, kas nav pretrunā ar šo likumu, Izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

11.pants. Vispārējās izglītības iestādes nosaukums

Vispārējās izglītības iestādes nosaukumā atbilstoši attiecīgajā iestādē īstenojamās izglītības pakāpei un organizācijas formai iekļaujams viens no šajā likumā norādītajiem izglītības iestāžu pakāpju un veidu nosaukumiem.

40.

Atbildīgā komisija

Svītrot 11.pantu,

attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

12.pants. Vispārējās izglītības iestādes kompetence

Vispārējās izglītības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem patstāvīgi:

1) organizē un īsteno izglītošanas procesu;

2) izvēlas izglītošanas darba metodes un formas;

3) izstrādā nolikumu (statūtus) un iekšējās kārtības noteikumus.

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izslēgt 12.panta trešajā punktā vārdu ,,statūtus’’.

(red. lab)

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

10.pants. Vispārējās izglītības iestādes kompetence

Vispārējās izglītības iestāde atbilstoši normatīvajiem aktiem patstāvīgi:

1) organizē un īsteno izglītošanas procesu;

2) izvēlas izglītošanas darba metodes un formas;

3) izstrādā savu nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.

13.pants. Vispārējās izglītības iestādes vadība

(1) Vispārējās izglītības iestādi vada tās vadītājs.

(2) Vispārējās izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par:

1) normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā;

2) izglītības iestādes darbības nodrošināšanu un noteikto uzdevumu izpildi;

3) izglītības iestādes finansu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

4) izglītojamo speciālo vajadzību apzināšanu un viņu izglītošanu atbilstoši speciālās izglītības programmu prasībām;

     

11.pants. Vispārējās izglītības iestādes vadība

(1) Vispārējās izglītības iestādi vada tās vadītājs.

(2) Vispārējās izglītības iestādes vadītājs ir atbildīgs par:

1) normatīvo aktu ievērošanu izglītības iestādes darbībā;

2) izglītības iestādes darbības nodrošināšanu un noteikto uzdevumu izpildi;

3) izglītības iestādes finansu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

4) izglītojamo speciālo vajadzību apzināšanu un viņu izglītošanu atbilstoši speciālās izglītības programmu prasībām;

5) izglītības iestādes nodrošinājumu ar pedagoģiskajiem darbiniekiem un izglītības programmu īstenošanu.

42.

Juridiskais birojs

13. pantā:

- otrās daļas 5.un 6. punktu izteikt šādā redakcijā:

‘’5) izglītības iestādes nodrošinājumu ar pedagogiem;

6) par izglītības programmu īstenošanu; ''

Atbalstīt

 

 

 

( red. lab)

5) izglītības iestādes nodrošinājumu ar pedagogiem;

 

 

6) izglītības programmu īstenošanu.

(3) Vispārējās izglītības iestādes vadītvadītāju pieņem darbā un atlaiž no darba attiecattiecīgās izglītības iestādes dibinātājs.

     

(3) Vispārējās izglītības iestādes vadītāju pieņepieņem darbā un atlaiž no darba attiecīgās izglītības iestā iestādes dibinātājs.

(4) Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas motivēta pieprasījuma vispārējās izglītības iestādes dibinātājs lauž darba līgumu ar šīs iestādes vadītāju.

43.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt panta 4.daļu .

 

 

Atbalstīt

 

14.pants. Vispārējās izglītības iestādes padomes

Vispārējās izglītības iestādē dažādu pedagoģiskā un pārvaldes procesa uzdevumu risināšanai izveido padomi vai padomes, kuru lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

44.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

,,Izglītības iestādes pedagoģiskā padome

(1) Pamatizglītības un vidējās vispārējās izglītības iestādēs dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido iestādes pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada iestādes direktors, to veido visi iestādē strādājošie pedagogi, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, to sasauc ne retāk kā vienu reizi pusgadā, sēdes norisi protokolē.

(2) Pedagoģiskā padome:

1) ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē;

2) saskaņojot ar izglītojamā vecākiem

(personām, kas realizē vecāku varu) lemj par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē;

3)lemj par izglītojamo atskaitīšanu no vispārējās vidējās izglītības programmas;

4)veic pedagoģiskā procesa analīzi;

5) lemj citus ar mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus;

6) šā panta otrās daļas otrajā un trešajā punktā paredzētajos gadījumos pedagoģiskās padomes pieņemtie lēmumi ir saistoši mācību iestādes vadītājam. Visos pārējos gadījumos tiem ir rekomendējošs raksturs.’’

Atbalstīt

(red. lab.)

12.pants. Izglītības iestādes pedagoģiskā padome

(1) Pamatizglītības un vidējās vispārējās izglītības iestādēs dažādu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītu jautājumu risināšanai izveido iestādes pedagoģisko padomi. Pedagoģisko padomi vada iestādes vadītājs, tajā ietilpst visi iestādē strādājošie pedagogi, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Pedagoģiskās padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi pusgadā, to norisi protokolē.

(2) Pedagoģiskā padome:

1) ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē;

2) saskaņojot ar izglītojamā vecākiem ( personām, kas realizē vecāku varu), lemj par izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē;

3)lemj par izglītojamo atskaitīšanu no vispārējās vidējās izglītības programmas;

4)veic pedagoģiskā procesa analīzi;

5) lemj citus ar mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus;

6) šā panta otrās daļas 2. un 3. punktā paredzētajos gadījumos pedagoģiskās padomes pieņemtie lēmumi ir saistoši mācību iestādes vadītājam. Visos pārējos gadījumos tiem ir ieteikuma raksturs.

 

45.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 15 pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju:

,,15. pants .Izglītības iestādes padome

(1) Sabiedrības, pašvaldību un vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota izglītības iestādes padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu un tās sastāvā var būt:

  1. iestādes vadītājs;

2) pedagogu pārstāvji;

3) pašvaldības pārstāvji ;

4) mācību iestādes dibinātājs;

5) izglītojamo vecāku (personu,kas realizē vecāku varu) pārstāvji;

6) izglītojamo pārstāvji;

(2) Izglītojamo vecāku (personu,kas realizē vecāku varu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. Izglītības iestādes padomes vadītājam ir jābūt ievēlētam no izglītojamo vecāku (personu,kas realizē vecāku varu) pārstāvju vidus.

(3) Izglītības iestādes padome:

  1. izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam;
  2. nodrošina izglītības iestādes atbalsta fondu darbību;
  3. risina izglītības iestādes sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
  4. veic iestādē pieņemto ziedojumu uzskaiti, pieņem lēmumus par to izlietošanu un atskaitās par to iestādes vecāku (personu,kas realizē vecāku varu) pilnsapulcei.’’

Atbalstīt

(red. lab.)

13. pants. Izglītības iestādes padome

(1) Sabiedrības, pašvaldības un vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota izglītības iestādes padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu un tās sastāvā var būt:

  1. iestādes vadītājs;

2) pedagogu pārstāvji;

3) pašvaldības pārstāvji ;

4) mācību iestādes dibinātājs;

5) izglītojamo vecāku (personu,kas realizē vecāku varu) pārstāvji;

6) izglītojamo pārstāvji.

(2) Izglītojamo vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) pārstāvjiem padomes sastāvā jābūt vairākumā. Izglītības iestādes padomes vadītāju ievēlē no izglītojamo vecāku (personu,kas realizē vecāku varu) pārstāvju vidus.

(3) Izglītības iestādes padome:

  1. izstrādā priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam;
  2. nodrošina izglītības iestādes atbalsta fondu darbību;
  3. risina izglītības iestādes sabiedrisko pasākumu

organizatoriskos jautājumus;

4) veic iestādē pieņemto ziedojumu uzskaiti, pieņem lēmumus par to izlietošanu un sniedz pārskatu par to vecāku (personu,kas realizē vecāku varu )pilnsapulcei.

 

IV nodaļa

Vispārējās izglītības satura organizācija

46.

Juridiskais birojs

1V nodaļas nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

,,1V nodaļa. Vispārējās izglītības saturs.’’

Atbalstīt

1V nodaļa

Vispārējās izglītības saturs

15.pants. Vispārējās izglītības satura organizācijas dokumenti

47.

Juridiskais birojs

Likumprojekta 15. panta nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

,,15. pants. Vispārējo izglītību reglamentējošie dokumenti ‘’

Atbalstīt

14. pants. Vispārējo izglītību reglamentējošie dokumenti

Vispārējās izglītības saturu un tā organizāciju atbilstoši izglītības pakāpei, veidam un izglītības programmas virzienam nosaka šādi dokumenti:

48.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

15.panta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

,,Vispārējās izglītības ieguvi, tās saturu un organizāciju atbilstoši izglītības veidam, pakāpei un mērķgrupai nosaka šādi dokumenti:’’

Atbalstīt

Vispārējās izglītības ieguvi, tās saturu un organizāciju atbilstoši izglītības veidam, pakāpei un mērķgrupai nosaka šādi dokumenti:

1) valsts vispārējās izglītības standarts;

2) mācību priekšmetu standarti;

3) izglītības programmas;

4) mācību priekšmetu programmas.

 

 

 

 

 

 

   

1) valsts vispārējās izglītības standarts;

2) mācību priekšmetu standarti;

3) izglītības programmas;

4) mācību priekšmetu programmas.

16.pants. Valsts vispārējās izglītības standarts

(1) Valsts vispārējās izglītības standarts atbilstoši izglītības pakāpei, veidam un izglītības programmas virzienam nosaka:

1) izglītības programmu mērķus un galvenos uzdevumus;

2) obligāto izglītības saturu;

3) iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību.

(2) Valsts vispārējās izglītības standarts ir jāievēro visām institūcijām, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas.

49.

Juridiskais birojs

Likumprojekta 16. pantu izteikt šādā redakcijā:

‘’(1) Valsts vispārējās izglītības standarts nosaka:

1) vispārējās izglītības programmu mērķus un galvenos uzdevumus;

2) vispārējās izglītības obligāto saturu;

3) izglītojamā iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību.

(2) Valsts vispārējās izglītības standarts ir obligāts ikvienam, kas izstrādā un īsteno vispārējās izglītības programmas.’’

Atbalstīt

15 .pants. Valsts vispārējās izglītības standarts

(1) Valsts vispārējās izglītības standarts nosaka:

1) vispārējās izglītības programmu mērķus un galvenos uzdevumus;

2) vispārējās izglītības obligāto saturu;

3) izglītojamā iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipus un kārtību.

(2) Valsts vispārējās izglītības standarts ir obligāts ikvienam, kas izstrādā un īsteno vispārējās izglītības programmas.

17.pants. Vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts

Mācību priekšmeta standarts ir valsts vispārējās izglītības standarta sastāvdaļa, kas nosaka:

1) mācību priekšmeta galvenos mērķus un uzdevumus;

2) mācību priekšmeta obligāto saturu;

3) pamatprasības mācību priekšmeta apguvei;

4) mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus.

     

16. pants. Vispārējās izglītības mācību priekšmeta standarts

Mācību priekšmeta standarts ir valsts vispārējās izglītības standarta sastāvdaļa, kas nosaka:

1) mācību priekšmeta galvenos mērķus un uzdevumus;

2) mācību priekšmeta obligāto saturu;

3) pamatprasības mācību priekšmeta apguvei;

4) mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskos paņēmienus.

18.pants. Vispārējās izglītības programma

(1) Izglītības iestādes pamatdarbību nosaka izglītības programma, kuru atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartam un Izglītības un zinātnes ministrijas normatīviem veido:

50.

Juridiskais birojs

likumprojekta 18. pantā:

pirmās daļas ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

‘’(1) Vispārējās izglītības programma ir dokuments, kurā atbilstoši Izglītības likumam, Ministru kabineta noteikumiem un valsts vispārējās izglītības standartam noteikts:’’

Atbalstīt

17.pants. Vispārējās izglītības programma (1) Vispārējās izglītības programma ir dokuments, kurā atbilstoši Izglītības likumam, Ministru kabineta noteikumiem un valsts vispārējās izglītības standartam noteikti :

1) izglītības programmas mērķi un uzdevumi;

2) izglītības saturs;

3) izglītības programmas īstenošanas plāns;

4) prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību;

5) iegūtās izglītības vērtēšanas kritēriji un kārtība;

6) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansiālo un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums.

     

1) izglītības programmas mērķi un uzdevumi;

2) izglītības saturs;

3) izglītības programmas īstenošanas plāns;

4) prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību;

5) iegūtās izglītības vērtēšanas kritēriji un kārtība;

6) izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansu un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums.

izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finansiālo un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums

(2) Vispārējās izglītības programmas izstrādā to īstenotāji, ievērojot valsts vispārējās izglītības standartus, izglītības programmu klasifikāciju un Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvus.

51.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

,,(2) Vispārējās izglītības programmas izstrādā to īstenotāji, ievērojot valsts vispārējās izglītības standartus, izglītības programmu klasifikāciju un Ministru kabineta noteiktos normatīvus.’’

 

.

Atbalstīt

(2) Vispārējās izglītības programmas izstrādā to īstenotāji, ievērojot valsts vispārējās izglītības standartus, izglītības programmu klasifikāciju un Ministru kabineta noteiktos normatīvus.

19. pants. Vispārējās izglītības programmu īstenošana

52.

Juridiskais birojs

- izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

‘’19. pants. Vispārējās izglītības programmu licencēšana, akreditācija un reģistrācija.’’

Atbalstīt

18. pants. Vispārējās izglītības programmu licencēšana , akreditācija un reģistrācija

(1) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot tikai licencētas izglītības programmas.

53.

Juridiskais birojs

19.panta pirmajā daļā vārdus ‘’licencētas izglītības programmas’’ aizstāt ar vārdiem ‘’licencētas vispārējās izglītības programmas’’

Atbalstīt

(1) Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot tikai licencētas vispārējās izglītības programmas.

(2) Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas apstiprina izglītības iestādes vadītājs un dibinātājs, tās licencē un reģistrē Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

54.

Juridiskais birojs

19. panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

‘’Izglītības iestādes īstenotās vispārējās izglītības programmas apstiprina iestādes vadītājs un tās dibinātājs. Vispārējās izglītības programmas licencējamas, akreditējamas un reģistrējamas Izglītības programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā. ’’

Atbalstīt

(2) Izglītības iestādes īstenotās vispārējās izglītības programmas apstiprina iestādes vadītājs un dibinātājs. Vispārējās izglītības programmas licencējamas, akreditējamas un reģistrējamas Izglītības programmu reģistrā Izglītības likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Izsniegt valstiski atzītus izglītības dokumentus izglītības iestādei ir tiesības pēc tajā īstenoto izglītības programmu akreditācijas.

55.

Juridiskais birojs

- izslēgt 19.panta trešo daļu.

Atbalstīt

 

20. pants. Vispārējās izglītības mācību priekšmeta programma

(1) Mācību priekšmeta programma ir izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido:

1) mācību priekšmeta mērķi un uzdevumi;

2) mācību priekšmeta mācību saturs;

3) mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks;

4) mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni;

5) mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metożu uzskaitījums.

(2) Pedagogs izstrādā mācību priekšmetu programmu atbilstoši mācību priekšmeta standartam un izglītības programmai, kurā ietverta šā mācību priekšmeta programma.

     

19. pants. Vispārējās izglītības mācību priekšmeta programma

(1) Mācību priekšmeta programma ir izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido mācību priekšmeta:

1) mērķi un uzdevumi;

2) mācību saturs;

3) mācību satura apguves secība un apguvei paredzētais laiks;

4) mācību sasniegumu vērtēšanas formas un metodiskie paņēmieni;

5) mācību satura apguvei izmantojamo mācību līdzekļu un metožu uzskaitījums.

(2) Pedagogs izstrādā mācību priekšmeta programmu atbilstoši mācību priekšmeta standartam un izglītības programmai, kurā ietverta šā mācību priekšmeta programma.

V nodaļa

Pirmsskolas izglītība

     

V nodaļa

Pirmsskolas izglītība

21. pants. Pirmsskolas izglītības veidi

Pirmsskolas izglītības veidi ir šādi:

1) vispārējā pirmsskolas izglītība:

2) speciālā pirmsskolas izglītība.

56.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt esošo 21.pantu un izteikt jauno 20. pantu šādā redakcijā:

,,21.pants. Pirmsskolas izglītības programma

(1) Pirmsskolas izglītības programma nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, tajā skaitā:

1) individualitātes veidošanos

2) garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

3) iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;

4) veselības nostiprināšanu;

5) psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai

6) valsts valodas lietošanas pamatiemaņas.

(2) Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā līdz 7 gadiem. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku ( personu, kas realizē vecāku varu) vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu.’’

Atbalstīt

(red. lab.)

20.pants. Pirmsskolas izglītības programma

(1) Pirmsskolas izglītības programma nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, aptverot:

1) individualitātes veidošanos;

2) garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

3) iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;

4) veselības nostiprināšanu;

5) psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;

6) valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi.

(2) Pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā līdz 7 gadiem. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku ( personu, kas realizē vecāku varu) vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu.

 

57.

Izglītības un zinātnes ministrs

Esošo 28.pantu iekļaut kā jauno 21.pantu.

Atbalstīt

21.pants. Pirmsskolas izglītības obligātums

(1) Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguves uzsākšanai ir obligāta.

(2) Vietējās pašvaldības nodrošina savā administratīvajā teritorijā dzīvojošo piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

22. pants. Pirmsskolas izglītības iestādes

(1) Pirmsskolas izglītības iestādes ir šādas:

1) vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes;

2) speciālās pirmsskolas izglītības iestādes;

3) pirmsskolas izglītības konsultatīvie centri;

58.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt esošo 22.pantu un izteikt jauno 22.pantu šādā redakcijā:

,,22.pants. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana

(1) Pirmsskolas izglītības programmu īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs ,pirmsskolas grupās kā arī ģimenēs. Pirmsskolas izglītības programmu bērniem ar speciālām vajadzībām īsteno speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

(2)Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu īsteno pirmsskolas izglītības iestādēs, speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestāžu sagatavošanas grupās kā arī ģimenēs, saņemot metodisku palīdzību pašvaldību pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā.’’

.

Atbalstīt

22.pants. Pirmsskolas izglītības programmas īstenošana

(1)Pirmsskolas izglītības programmu īsteno

vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs,

pirmsskolas grupās ,kā arī ģimenēs. Pirmsskolas

izglītības programmu bērniem ar speciālām

vajadzībām īsteno speciālajās pirmsskolas izglītības

iestādēs.

(2)Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto pirmsskolas izglītības programmu īsteno pirmsskolas izglītības iestādēs, speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestāžu sagatavošanas grupās, kā arī ģimenēs, saņemot metodisku palīdzību pašvaldību pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā.

.

 

(2) Vecāki (personas, kas realizē vecāku varu) un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskie darbinieki var saņemt konsultatīvu palīdzību pirmsskolas izglītības konsultatīvajos centros bērna izglītošanai mājās un pirmsskolas izglītības iestādēs.

 

59.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs:

22. pantā otrajā daļā :

vārdus ‘’pedagoģiskie darbinieki’’ aizstāt ar vārdu ‘’pedagogi’’ un

vārdu ‘’mājās’’ aizstāt ar vārdiem ‘’ārpus izglītības iestādēm’’.

Noraidīt

sakarā ar jaunu panta redakciju

 

 
 

60.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 23.pantu, tālāk mainot pantu numerāciju:

,,23. pants. Valsts pirmsskolas izglītības centrs

Valsts pirmsskolas izglītības centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijai pakļauta iestāde, kas izstrādā pirmsskolas izglītības programmas saturu, kā arī metodiskus ieteikumus pirmsskolas izglītībā pedagogiem un vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) , īstenojot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai.’’

 

Atbalstīt

23. pants. Valsts pirmsskolas izglītības centrs

Valsts pirmsskolas izglītības centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijai pakļauta iestāde, kas izstrādā pirmsskolas izglītības programmas saturu, kā arī metodiskus ieteikumus pirmsskolas izglītībā pedagogiem un vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) , īstenojot piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligāto sagatavošanu skolai.

 

61.

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 24.pantu šādā redakcijā:

,, 24.pants. Pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs

(1) Pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs sniedz vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) un pirmsskolas izglītības iestādēm konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošanā skolai..

(2) Kārtību, kādā vecāki ( personas ,kas realizē vecāku varu) saņem konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā, nosaka pašvaldība.

(3) Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru var izveidot kā pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienību vai kā patstāvīgu izglītības atbalsta iestādi.’’

 

 

Atbalstīt

24.pants. Pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs

( 1) Pirmsskolas izglītības konsultatīvais centrs sniedz vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) un pirmsskolas izglītības iestādēm konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošanā skolai.

(2) Kārtību, kādā vecāki ( personas ,kas realizē vecāku varu) saņem konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas izglītības konsultatīvajā centrā, nosaka pašvaldība.

(3) Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru var izveidot kā pirmsskolas izglītības iestādes struktūrvienību vai kā patstāvīgu izglītības atbalsta iestādi.

 

 

 

 

 

 

23.pants. Pirmsskolas izglītības iestādes dibināšana

     

25.pants. Pirmsskolas izglītības iestādes dibināšana

(1) Pašvaldība vispārējo pirmsskolas izglītības iestādi var dibināt vai grupu atvērt ne mazāk kā 10 attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem pirmsskolas vecuma bērniem, ja to pieprasa bērnu vecāki.

(2) Pašvaldība speciālo pirmsskolas izglītības iestādi var dibināt vai grupu atvērt ne mazāk kā 8 bērniem ar speciālām vajadzībām, ja to pieprasa bērnu vecāki.

62.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 23.panta pirmajā daļā vārdus ,,vai grupu atvērt’’.

Atbalstīt

 

 

 

(red.lab.)

(1) Pašvaldība vispārējo pirmsskolas izglītības iestādi var dibināt ne mazāk kā 10 attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem pirmsskolas vecuma bērniem, ja to pieprasa vecāki (personas ,kas realizē vecāku varu).

(2) Pašvaldība speciālo pirmsskolas izglītības iestādi var dibināt ne mazāk kā 8 bērniem ar speciālām vajadzībām, ja to pieprasa vecāki (personas ,kas realizē vecāku varu).

24.pants. Pirmsskolas izglītības īstenošana

Pirmsskolas izglītību īsteno ģimenē, pirmsskolas iestādē vai vispārējās izglītības iestādē līdz 7 gadu vecumam.

63.

 

 

 

64.

Juridiskais birojs:

24.pantā vārdus ,,pirmsskolas iestāde'' aizstāt ar vārdiem,,pirmsskolas izglītības iestāde''.

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 24.pantu, iekļaujot to 22.panta otrajā daļā.

Atbalstīt,

iestrādāts

22.panta 2.daļā.

Atbalstīt

 

25.pants. Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

(1) Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem pieteikšanās kārtībā. Izglītojamo skaitu vispārējā pirmsskolas izglītības grupā nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

65.

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

Frakcija ,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā’’

Papildināt 25.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

,, Citu juridisko un fizisko personu izglītības iestādēs izglītojamo skaitu grupā nosaka tās dibinātājs, bet nepārsniedzot Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto maksimālo izglītojamo skaitu attiecīgajā pirmsskolas izglītības grupā.’’

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 25.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

,,(1) Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem pieteikumu iesniegšanas kārtībā, ievērojot Izglītības likumā noteikto.’’

Atbalstīt, iestrādāts precizētā redakcijā

27.pantā

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

26.pants. Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

(1) Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem pieteikumu iesniegšanas kārtībā, ievērojot Izglītības likumā noteikto.

(2) Speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai speciālajās grupās izglītojamos uzņem un atskaita, pamatojoties uz rajona pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

67.

Atbildīgā komisija

Aizstāt otrajā daļā vārdu ,,rajona’’ ar vārdu ,,pašvaldību’’.

Atbalstīt

(2) Speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs vai speciālajās grupās izglītojamos uzņem un atskaita, pamatojoties uz pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

(3) Pirmsskolas izglītības iestādes nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus.

68.

 

 

 

 

69.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Citu juridisko un fizisko personu dibinātās izglītības iestādēs izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs.’’

Esošo trešo daļu izteikt kā ceturto daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

(3) Citu juridisko un fizisko personu dibinātās izg lītības iestādēs izglītojamo uzņemšanas kārtību nosaka dibinātājs.

(4) Pirmsskolas izglītības iestādes nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus.

 

70.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 26.pantu,attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju:

,,26. pants. Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādes grupā

(1) Izglītojamo skaitu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes grupā nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

(2) Citu juridisko un fizisko personu dibinātās izglītības iestādēs izglītojamo skaitu grupā nosaka dibinātājs, nepārsniedzot Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto maksimālo izglītojamo skaitu grupā.’’

Atbalstīt

27.pants. Izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības iestādes grupā

(1) Izglītojamo skaitu vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes grupā nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

(2) Citu juridisko un fizisko personu dibinātās izglītības iestādēs izglītojamo skaitu grupā nosaka dibinātājs, nepārsniedzot Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto maksimālo izglītojamo skaitu grupā.

26.pants. Pirmsskolas vecuma izglītojamo mācību slodze

Pirmsskolas vecuma izglītojamajiem kopējais mācību nodarbību ilgums dienā nedrīkst pārsniegt:

1) izglītojamajiem līdz 2 gadu vecumam — 15 minūtes;

2) izglītojamajiem no 2 līdz 3 gadu vecumam — 25 minūtes;

3) izglītojamajiem no 3 līdz 4 gadu vecumam — 30 minūtes;

4) izglītojamajiem no 4 līdz 5 gadu vecumam — 45 minūtes;

5) izglītojamajiem no 5 līdz 6 gadu vecumam — 50 minūtes;

6) izglītojamajiem no 6 līdz 7 gadu vecumam — 60 minūtes.

 

 

 

   

28.pants. Pirmsskolas vecuma izglītojamo mācību slodze

Pirmsskolas vecuma izglītojamajiem kopējais mācību nodarbību ilgums dienā nedrīkst pārsniegt:

1) izglītojamajiem līdz 2 gadu vecumam — 15 minūtes;

2) izglītojamajiem no 2 līdz 3 gadu vecumam — 25 minūtes;

3) izglītojamajiem no 3 līdz 4 gadu vecumam — 30 minūtes;

4) izglītojamajiem no 4 līdz 5 gadu vecumam — 45 minūtes;

5) izglītojamajiem no 5 līdz 6 gadu vecumam — 50 minūtes;

6) izglītojamajiem no 6 līdz 7 gadu vecumam — 60 minūtes.

27.pants. Pirmsskolas izglītības saturs

71.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

27.panta nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

‘’ 27. pants. Pirmsskolas izglītības programma ’’

Līdzšinējā 27.panta normas iestrādātas 20.pantā.

Atbalstīt

 

Pirmsskolas izglītības saturu nosaka pirmsskolas izglītības programma, kuras apguve nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, arī:

72.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

27.panta ievaddaļu izteikt šādā redakcijā:

,,Pirmsskolas izglītības programma nodrošina izglītojamā sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, tajā skaitā: .... ’’

Atbalstīt,

iestrādāts

20.pantā

:

1) individualitātes veidošanos;

2) garīgo, fizisko un sociālo spēju attīstību;

3) iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;

4) veselības nostiprināšanu;

5) psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai;

       

 

6) valsts valodas apguvi

 

 

 

 

   

 

 

 

 

28.pants. Pirmsskolas izglītības obligātums

(1) Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana pamatizglītības uzsākšanai ir obligāta.

(2) Vietējās pašvaldības nodrošina savā administratīvajā teritorijā dzīvojošo piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu pamatizglītības uzsākšanai.

73.

Izglītības un zinātnes ministrs

28.pantu iekļaut likumprojektā kā 21.pantu

precizētā redakcijā.

Atbalstīt

 

29. pants. Mācību maksa par pirmsskolas izglītību

74.

Izglītības un zinātnes ministrs

Mainīt 29.panta nosaukumu un izteikt to šādā redakcijā :

,,Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas kārtība’’

Atbalstīt

29. pants. Pirmsskolas izglītības iestāžu finansēšanas kārtība

(1) Maksu par pirmsskolas izglītības ieguvi un pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanu sedz no vietējās pašvaldības budžeta.

75.

Izglītības un zinātnes ministrs

29.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

,,(1) Pirmsskolas izglītības ieguvi finansē no valsts un vietējās pašvaldības budžeta. ‘’

Atbalstīt

(1) Pirmsskolas izglītības ieguvi finansē no valsts un vietējās pašvaldības budžeta.

(2) Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes nedrīkst noteikt mācību maksu.

76.

Izglītības un zinātnes ministrs

29.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

,,(2) No valsts budžeta mērķdotācijām tiek segti pirmsskolas iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu pedagogu darba samaksas izdevumi.’’

Atbalstīt

(2) No valsts budžeta mērķdotācijām tiek segti pirmsskolas iestāžu un izglītības atbalsta iestāžu pedagogu darba samaksas izdevumi .

(3) Citas juridisko vai fizisko personu dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes ir tiesīgas noteikt mācību maksu.

77.

Izglītības un zinātnes ministrs

29.panta trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

,,(3) Pirmsskolas iestāžu uzturēšanu sedz no vietējās pašvaldības budžeta.’’

Atbalstīt

(3) Pirmsskolas iestāžu uzturēšanu sedz no vietējās pašvaldības budžeta.

 

 

78.

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

,,(4) Citas juridisko un fizisko personu dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes saņem valsts un pašvaldību budžeta finansējumu Ministru kabineta normatīvos noteiktajā apmērā un kārtībā, atbilstoši izmaksām uz vienu izglītojamo.”

Atbalstīt

 

 

 

 

(4) Citas juridisko un fizisko personu dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes saņem valsts un pašvaldību budžeta finansējumu Ministru kabineta normatīvos noteiktajā apmērā un kārtībā atbilstoši izmaksām uz vienu izglītojamo.

VI nodaļa

Pamatizglītība

     

VI nodaļa

Pamatizglītība

30.pants. Pamatizglītības iestādes

(1) Pamatizglītības iestādes (izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības programmas) atkarībā no iestādes struktūras un mācību procesa organizācijas ir šādas:

1) sākumskolas;

2) pamatskolas.

(2) Pamatizglītību var iegūt arī arodskolā, speciālajā izglītības iestādē, vakara (maiņu) skolā, internātskolā, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādē vai klasē vai citā iestādē, kura īsteno pamatizglītības programmas.

 

 

 

   

30 .pants. Pamatizglītības iestādes

(1) Pamatizglītības iestādes (izglītības iestādes, kas īsteno pamatizglītības programmas) atkarībā no iestādes struktūras un mācību procesa organizācijas ir šādas:

1) sākumskolas;

2) pamatskolas.

(2) Pamatizglītību var iegūt arī arodskolā, speciālajā izglītības iestādē, vakara (maiņu) skolā, internātskolā, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādē vai klasē vai citā iestādē, kura īsteno pamatizglītības programmas.

31.pants. Pamatizglītības programmu īstenošana

79.

Atbildīgā komisija

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

,,31.pants.Pamatizglītības programmas’’

Atbalstīt

31.pants. Pamatizglītības programmas

(1) Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 9 gadu laikā.

80.

 

 

 

 

Frakcija ,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā''

Papildināt 31.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

,,Pēc vecāku lūguma šis laiks var tikt pagarināts.''

Noraidīt

 

 

 

 

(1) Pamatizglītības programmas tiek īstenotas 9 gadu laikā.

(2) Sākumskolās īsteno daļējas pamatizglītības programmas.

81.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 31.panta otro daļu šādā redakcijā, tālāk mainot daļu numerāciju:

,,(2) Kārtību, kādā pamatizglītības programmas īstenošanas laiku var saīsināt vai pagarināt nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.’’

Atbalstīt

(2) Kārtību, kādā pamatizglītības programmas īstenošanas laiku var saīsināt vai pagarināt, nosaka Izglītības un zinātnes ministrija.

 

 

 

 

 

(3) Sākumskolās īsteno daļējas pamatizglītības programmas.

(3) Pamatskolās īsteno pilnas pamatizglītības programmas.

     

(4) Pamatskolās īsteno pilnas pamatizglītības programmas.

32.pants. Izglītojamo uzņemšana pamatizglītības iestādē

Izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmas, nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus.

     

32.pants. Izglītojamo uzņemšana pamatizglītības iestādē

Izglītības iestāde, kura īsteno pamatizglītības programmas, nedrīkst rīkot iestājpārbaudījumus.

33.pants. Pamatizglītības ieguve

(1) Pamatizglītības ieguve ir obligāta.

(2) Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi.

     

33.pants. Pamatizglītības ieguve

(1) Pamatizglītības ieguve ir obligāta.

(2) Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi.

(3) Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar ārstu komisijas atzinumu.

82.

 

 

 

83.

Frakcija ,,Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā''

Papildināt 33.panta trešo daļu aiz vārdiem ,,veselības stāvokļa'' ar tekstu ,,psiholoģiskās sagatavotības un vecāku vēlmes''.

Atbildīgā komisija

Papildināt trešo daļu aiz vārdiem ,,saskaņā ar’’ ar tekstu ,,vecāku (personām, kas realizē vecāku varu) vēlmēm un’’.

Atbalstīt

precizētā

red.

 

Atbalstīt

(3) Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku (personām, kas realizē vecāku varu) vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu.

 

(4) Iestādes, kurās uzturas izglītojamie līdz 18 gadu vecumam, nodrošina pamatizglītības programmas apguves iespējas.

 

84.

 

 

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 31.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

,,(4) Iestādes (bērnu nami, medicīnas iestādes ,ieslodzījuma vietas), kurās pastāvīgi uzturas izglītojamie līdz 18 gadu vecumam, nodrošina pamatizglītības programmas apguves iespējas.’’

.

Atbalstīt

(4) Iestādes (bērnu nami, medicīnas iestādes, ieslodzījuma vietas), kurās pastāvīgi uzturas izglītojamie līdz 18 gadu vecumam, nodrošina pamatizglītības programmas apguves iespējas.

 

(5) Izglītojamo no vispārējās izglītības iestādes drīkst atskaitīt tikai pēc saskaņošanas ar to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā izglītojamais dzīvo.

85.

 

 

 

86.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 33.panta piektajā daļā vārdus "vispārējās izglītības" ar vārdu "pamatizglītības".

Atbildīgā komisija

Izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

,, (5) Izglītojamo, kas apgūst pamatizglītības programmu valsts vai pašvaldību izglītības iestādē, drīkst atskaitīt tikai pēc saskaņošanas ar to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā izglītojamais dzīvo.’’

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(5) Izglītojamo, kas apgūst pamatizglītības programmu valsts vai pašvaldību izglītības iestādē, drīkst atskaitīt tikai pēc saskaņošanas ar to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā izglītojamais dzīvo.

34.pants. Mācību stundu slodze pamatizglītības programmā

Mācību stundu slodze nedēļā vienā pamatizglītības programmā nedrīkst pārsniegt:

1) 1.klasē — 20 mācību stundas;

2) 2.klasē — 22 mācību stundas;

3) 3.klasē — 24 mācību stundas;

4) 4.klasē — 26 mācību stundas;

5) 5.klasē — 28 mācību stundas;

6) 6.klasē — 30 mācību stundas;

7) no 7.klases līdz 9.klasei — 34 mācību stundas.

87.

 

 

88.

Atbildīgā komisija

34.pantā septīto punktu izteikt šādi:

,,7) 7.klasē - 32 mācību stundas; ‘’

Atbildīgā komisija

Papildināt pantu ar astoto punktu šādā redakcijā:

,,8) 8. un 9. klasē - 34 mācību stundas; ‘’

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

34.pants. Mācību stundu slodze pamatizglītības programmā

Mācību stundu slodze nedēļā vienā pamatizglītības programmā nedrīkst pārsniegt:

1) 1.klasē — 20 mācību stundas;

2) 2.klasē — 22 mācību stundas;

3) 3.klasē — 24 mācību stundas;

4) 4.klasē — 26 mācību stundas;

5) 5.klasē — 28 mācību stundas;

6) 6.klasē — 30 mācību stundas;

7) 7.klasē — 32 mācību stundas;

8) 8. un 9. klasē - 34 mācību stundas.

35.pants. Mācību stundu skaits dienā vienā pamatizglītības programmā

Dienā mācību stundu skaits vienā pamatizglītības programmā nedrīkst pārsniegt:

1) no 1.klases līdz 3.klasei — 5 mācību stundas;

2) no 4.klases līdz 5.klasei — 6 mācību stundas;

3) no 6.klases līdz 7.klasei — 7 mācību stundas;

4) no 8.klases līdz 9.klasei — 8 mācību stundas.

     

35.pants. Mācību stundu skaits dienā vienā pamatizglītības programmā

Dienā mācību stundu skaits vienā pamatizglītības programmā nedrīkst pārsniegt:

1) no 1.klases līdz 3.klasei — 5 mācību stundas;

2) no 4.klases līdz 5.klasei — 6 mācību stundas;

3) no 6.klases līdz 7.klasei — 7 mācību stundas;

4) no 8.klases līdz 9.klasei — 8 mācību stundas.

36.pants. Mācību stundas ilgums pamatizglītības iestādēs

Mācību stundas ilgums 1.klasē ir 35 minūtes, no 2.klases līdz 9.klasei — 40 minūtes.

     

36.pants. Mācību stundas ilgums pamatizglītības iestādēs

Mācību stundas ilgums 1.klasē ir 35 minūtes, no 2.klases līdz 9.klasei — 40 minūtes.

37.pants. Mācību gada ilgums pamatizglītības iestādēs

Mācību gads ilgst:

1) 1.klasei -34 nedēļas;

2) no 2.klases līdz 8.klasei

- 35 nedēļas;

3) 9.klasei - 37 nedēļas.

     

37.pants. Mācību gada ilgums pamatizglītības iestādēs

Mācību gads ilgst:

1) 1.klasei - 34 nedēļas;

2) no 2.klases līdz 8.klasei

- 35 nedēļas;

3) 9.klasei - 37 nedēļas.

38.pants. pamatizglītības obligātais saturs

Pamatizglītības obligāto saturu nosaka valsts pamatizglītības standarts.

     

38.pants. Pamatizglītības obligātais saturs

Pamatizglītības obligāto saturu nosaka valsts pamatizglītības standarts.

39.pants. Maksa par pamatizglītību

 

89.

Atbildīgā komisija

Izteikt 39.panta nosaukumu šādā redakcijā:

,,Maksa par pamatizglītības programmas apguvi’’

Atbalstīt

39.pants. Maksa par pamatizglītības programmas apguvi

 

(1) Valsts un pašvaldības budžeta pamatizglītības iestādes nedrīkst noteikt mācību maksu par pamatizglītības programmu īstenošanu.

90.

 

Juridiskais birojs

Pirmajā daļā izslēgt vārdu ,,budžeta''

un vārdu ,,īstenošanu ‘' aizstāt ar vārdu ,,apguvi''.

Atbalstīt

 

 

(1) Valsts un pašvaldības pamatizglītības iestādes nedrīkst noteikt mācību maksu par pamatizglītības programmu apguvi.

(2) Citas juridisko vai fizisko personu dibinātās pamatizglītības iestādes ir tiesīgas noteikt mācību maksu.

 

 

 

 

   

(2) Citas juridisko vai fizisko personu dibinātās pamatizglītības iestādes ir tiesīgas noteikt mācību maksu.

40.pants. Dokumenti par pamatizglītības apguvi

91.

Atbildīgā komisija

Izteikt 40.panta nosaukumu šādā redakcijā:

,,Dokumenti par pamatizglītības programmas apguvi’’

Atbalstīt

40.pants. Dokumenti par pamatizglītības programmas apguvi

(1) Izglītojamie, kas ieguvuši vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā, saņem apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu.

92.

 

93.

Juridiskais birojs

40.panta pirmajā daļā izslēgt vārdus ,,Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā” .

Atbildīgā komisija

Aizstāt tekstu ,,Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā “ ar tekstu

,,Ministru kabineta noteiktajā kārtībā’’.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

(1) Izglītojamie, kas ieguvuši vērtējumu visos pamatizglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, saņem apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu.

(2) Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbā, viņam tiek izsniegta liecība.

94.

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju:

,,(2) Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina pamatizglītības sertifikāts. Pamatizglītības sertifikātā uzrādītais izglītības sasniegumu vērtējums šajos mācību priekšmetos kalpo kā konkursa atlases kritērijs izglītojamo uzņemšanai vidējās pakāpes izglītības iestādēs, ja tajās tiek organizēti iestājpārbaudījumi.’’

Atbalstīt

(2) Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina pamatizglītības sertifikāts. Pamatizglītības sertifikātā uzrādītais izglītības sasniegumu vērtējums šajos mācību priekšmetos kalpo kā konkursa atlases kritērijs izglītojamo uzņemšanai vidējās pakāpes izglītības iestādēs, ja tajās tiek organizēti iestājpārbaudījumi.

       

(3)Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbā, viņam tiek izsniegta liecība.

VII nodaļa

Vispārējā vidējā izglītība

     

VII nodaļa

Vispārējā vidējā izglītība

41.pants. Vispārējās vidējās izglītības iestādes

(1) Atkarībā no izglītības iestādes struktūras un mācību procesa organizācijas ir šādas vispārējās vidējās izglītības iestādes:

1) vidusskolas;

2) vakara (maiņu) vidusskolas;

3) ģimnāzijas.

(2) Vidusskola īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

(3) Ģimnāzija īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas.

(4) Ģimnāzijā var īstenot daļējas pamat izglītības programmas. Daļējas pamatizglītības programmas īsteno no 7.klases līdz 9.klasei.

(5) Valsts ģimnāzijas statusu piešķir Ministru kabinets. Valsts ģimnāzija papildus vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai veic reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.

     

41.pants. Vispārējās vidējās izglītības iestādes

(1) Atkarībā no izglītības iestādes struktūras un mācību procesa organizācijas ir šādas vispārējās vidējās izglītības iestādes:

1) vidusskolas;

2) vakara (maiņu) vidusskolas;

3) ģimnāzijas.

(2) Vidusskola īsteno pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.

(3) Ģimnāzija īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas.

(4) Ģimnāzijā var īstenot daļējas pamat izglītības programmas. Daļējas pamatizglītības programmas īsteno no 7.klases līdz 9.klasei.

(5) Valsts ģimnāzijas statusu piešķir Ministru kabinets. Valsts ģimnāzija papildus vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai veic reģionālā metodiskā centra un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas.

42.pants. Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības iestādēs

     

42.pants. Izglītojamo uzņemšana vispārējās vidējās izglītības iestādēs

(1) Lai uzsāktu mācības vispārējās vidējās izglītības iestādē, nepieciešama apliecība par pamatizglītību.

95.

Juridiskais birojs

42.panta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

,, (1) Uzsākt vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir tiesīga ikviena persona bez vecuma ierobežojuma , ja tā ieguvusi apliecību par pamatizglītību. ''

Atbalstīt

(1) Uzsākt vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi ir tiesīga ikviena persona bez vecuma ierobežojuma, ja tā ieguvusi apliecību par pamatizglītību.

(2) Pašvaldības dibinātā vispārējās vidējās izglītības iestāde, ja ir dibinātāja atļauja, ir tiesīga, uzņemot izglītojamos 10.klasē, organizēt iestājpārbaudījumus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam.

96.

97.

Juridiskais birojs

Otrajā daļā izslēgt vārdu ,,dibinātā’'.

Izglītības un zinātnes ministrs

Apvienot 42. panta otro un trešo daļu un izteikt to kā otro daļu šādā redakcijā:

,,(2)Valsts un pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādes, uzņemot izglītojamos 10.klasē, ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam. Mācību priekšmetos ,kuros izglītojamie saņēmuši pamatizglītības sertifikātu, vispārējās vidējās izglītības iestādes nav tiesīgas organizēt iestājpārbaudījumus .Atļauju iestājpārbaudījumu rīkošanai attiecīgi dod pašvaldības izglītības pārvalde vai izglītības un zinātnes ministrs. ‘’

Atbalstīt

Atbalstīt

(2) Valsts un pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādes, uzņemot izglītojamos 10.klasē, ir tiesīgas rīkot iestājpārbaudījumus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam. Mācību priekšmetos, kuros izglītojamie saņēmuši pamatizglītības sertifikātu, vispārējās vidējās izglītības iestādes nav tiesīgas organizēt iestājpārbaudījumus. Atļauju iestājpārbaudījumu rīkošanai attiecīgi dod pašvaldības izglītības pārvalde vai izglītības un zinātnes ministrs.

 

(3) Valsts dibinātā vispārējās vidējās izglītības iestāde ir tiesīga, uzņemot izglītojamos 10.klasē, ar izglītības un zinātnes ministra atļauju organizēt iestājpārbaudījumus atbilstoši valsts pamatizglītības standartam.

98.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Trešajā daļā izslēgt vārdu ,,dibinātā''.

 

 

 

Atbaltīt,

iestrādāts

panta 2.daļā

 

43.pants. Vispārējās vidējās izglītības programmas apguves vecums

Vispārējās vidējās izglītības programmas apguves vecums nav ierobežots.

99.

Juridiskais birojs

Izslēgt 43. pantu.

Atbalstīt

 

44.pants. Vispārējās vidējās izglītības programmu virzieni

Izglītības iestādes ir tiesīgas izstrādāt vispārējās vidējās izglītības programmas šādos virzienos:

1) vispārizglītojošais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem;

2) humanitārais un sociālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem humanitāro un sociālo zinību mācību priekšmetiem;

3) matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem matemātikas, dabas zinību un tehnisko zinību mācību priekšmetiem;

4) profesionālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētu profesionālo ievirzi.

     

43.pants. Vispārējās vidējās izglītības programmu virzieni

Izglītības iestādes ir tiesīgas izstrādāt vispārējās vidējās izglītības programmas šādos virzienos:

1) vispārizglītojošais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši akcentētiem mācību priekšmetiem;

2) humanitārais un sociālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem humanitāro un sociālo zinību mācību priekšmetiem;

3) matemātikas, dabas zinību un tehnikas virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētiem matemātikas, dabas zinību un tehnisko zinību mācību priekšmetiem;

4) profesionālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētu profesionālo ievirzi.

45.pants. Vispārējās vidējās izglītības programmu obligātais saturs

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.

 

 

 

 

 

 

 

44.pants. Vispārējās vidējās izglītības programmu obligātais saturs

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.

 

46.pants. Mācību stundu slodze vispārējās vidējās izglītības programmā

Mācību stundu slodze nedēļā vienā vispārējās vidējās izglītības programmā 10. — 12.klasē nedrīkst pārsniegt 36 mācību stundas.

100

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

,,(2) Dienā mācību stundu skaits vienā vispārējās vidējās izglītības programmā nedrīkst pārsniegt 8 mācību stundas.’’

Atbalstīt

45.pants. Mācību stundu slodze vispārējās vidējās izglītības programmā

(1) Mācību stundu slodze nedēļā vienā vispārējās vidējās izglītības programmā 10. — 12.klasē nedrīkst pārsniegt 36 mācību stundas.

(2) Dienā mācību stundu skaits vienā vispārējās vidējās izglītības programmā nedrīkst pārsniegt 8 mācību stundas.

47.pants. Mācību stundas ilgums vispārējās vidējās izglītības iestādēs

Mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm un to nosaka mācību iestādes vadītājs.

 

 

 

   

46.pants. Mācību stundas ilgums vispārējās vidējās izglītības iestādēs

Mācību stundas ilgums ir no 40 līdz 45 minūtēm, un to nosaka mācību iestādes vadītājs.

48.pants. Mācību gada ilgums vispārējās vidējās izglītības iestādēs

Mācību gads ilgst:

1) 10. un 11.klasei — 35 nedēļas;

2) 12.klasei — 38 nedēļas.

     

47.pants. Mācību gada ilgums vispārējās vidējās izglītības iestādēs

Mācību gads ilgst:

1) 10. un 11.klasei — 35 nedēļas;

2) 12.klasei — 38 nedēļas.

49.pants. Maksa par vispārējo vidējo izglītību

101

Juridiskais birojs

49. panta nosaukumā vārdus ,, vispārējo vidējo izglītību'' aizstāt ar vārdiem ,,vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi''.

Atbalstīt

48.pants. Maksa par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi

(1) Valsts un pašvaldības budžeta vispārējās vidējās izglītības iestādes nedrīkst noteikt mācību maksu par vidējās izglītības programmu īstenošanu.

102

 

 

Juridiskais birojs

Pirmajā daļā izslēgt vārdu ,,budžeta’’ bet

vārdu ,,īstenošanu’’ aizstāt ar vārdu ,,apguvi’’.

Atbalstīt

 

(1) Valsts un pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādes nedrīkst noteikt mācību maksu par vidējās izglītības programmu apguvi.

(2) Citas juridisko un fizisko personu dibinātās vispārējās vidējās izglītības iestādes ir tiesīgas noteikt mācību maksu.

     

 

(2) Citas juridisko vai fizisko personu dibinātās vispārējās vidējās izglītības iestādes ir tiesīgas noteikt mācību maksu.

50. pants. Dokumenti par vispārējās vidējās izglītības apguvi

103

Juridiskais birojs

50.panta nosaukumā aiz vārda ,,izglītības''

papildināt ar vārdu ,,programmas.’’

Atbalstīt

49.pants. Dokumenti par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi

(1) Izglītojamie, kas ieguvuši vērtējumu visos vidējās izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā, saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu.

104

 

 

105

Juridiskais birojs

Pirmajā daļā izslēgt vārdus ,,Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā.’’

Atbildīgā komisija

Aizstāt tekstu ,, Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā'‘ ar tekstu ,,Ministru kabineta noteiktajā kārtībā’’.

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

(1) Izglītojamie, kas ieguvuši vērtējumu visos vidējās izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību un sekmju izrakstu.

(2)Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbā, viņam tiek izsniegta liecība.

 

 

 

 

   

(2) Ja izglītojamais nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem vai valsts pārbaudes darbā, viņam tiek izsniegta liecība.

 

(3) Izglītojamā zināšanu un prasmju vērtējumu atsevišķā mācību priekšmetā apliecina sertifikāts par mācību priekšmeta apguvi.

106

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

,,(3) Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītais izglītības sasniegumu vērtējums šajos mācību priekšmetos kalpo kā konkursa atlases kritērijs izglītojamo uzņemšanai augstākās pakāpes izglītības iestādēs.’’

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(3) Vērtējumu mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens, apliecina vispārējās vidējās izglītības sertifikāts. Vispārējās vidējās izglītības sertifikātā uzrādītais izglītības sasniegumu vērtējums šajos mācību priekšmetos kalpo kā konkursa atlases kritērijs izglītojamo uzņemšanai augstākās pakāpes izglītības iestādēs.

VIII nodaļa

Vispārējā izglītība izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

     

VIII nodaļa

Vispārējā izglītība izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām

51.pants. Speciālā izglītība

(1) Speciālā izglītība ir vispārējā, darba praktisko iemaņu un profesionālās ievirzes izglītība izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

(2) Speciālā izglītība rada iespējas un apstākļus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību jebkurā izglītības iestādē, vienlaikus nodrošinot izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, vispusīgu sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.pants. Speciālā izglītība

(1) Speciālā izglītība ir vispārējā, darba praktisko iemaņu un profesionālās ievirzes izglītība izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

(2) Speciālā izglītība rada iespējas un apstākļus izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību jebkurā izglītības iestādē, vienlaikus nodrošinot izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, vispusīgu sagatavotību darbam un dzīvei sabiedrībā.

 

52.pants. Speciālās izglītības programmu īstenošana

(1) Speciālās izglītības programmas īsteno atbilstoši izglītojamā attīstības traucējuma veidam, viņa spējām un veselības stāvoklim, ko nosaka, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

(2) Individuālās speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar smagu garīgo atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem ir paredzētas 9 gadiem.

(3) Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ir paredzētas 9 gadiem. Ja programmas īstenotājs nodrošina iespēju iegūt vispārējo vai profesionālo izglītību, programmas īstenošana ilgst līdz 12 gadiem.

(4) Profesionālās izglītības programmas var tikt īstenotas viena līdz triju gadu laikā jebkurā speciālās izglītības iestādē pēc pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanas.

(5) Speciālās izglītības programmas vājdzirdīgiem, vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem vispārējās pamatizglītības iegūšanai ir paredzētas 10 gadiem, bet vispārējās vidējās izglītības iegūšanai — 3 gadiem.

(6) Speciālās izglītības programmas nedzirdīgiem izglītojamajiem vispārējās pamatizglītības iegūšanai ir paredzētas 11 gadiem, bet vispārējās vidējās izglītības iegūšanai — 3 gadiem.

(7) Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās vai smagiem logopēdiskiem traucējumiem vispārējās pamatizglītības iegūšanai ir paredzētas 10 gadiem.

     

51.pants. Speciālās izglītības programmu īstenošana

(1) Speciālās izglītības programmas īsteno atbilstoši izglītojamā attīstības traucējuma veidam, viņa spējām un veselības stāvoklim, ko nosaka, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

(2) Individuālās speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar smagu garīgo atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem ir paredzētas 9 gadiem.

(3) Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem ir paredzētas 9 gadiem. Ja programmas īstenotājs nodrošina iespēju iegūt vispārējo vai profesionālo izglītību, programmas īstenošana ilgst līdz 12 gadiem.

(4) Profesionālās izglītības programmas var īstenot viena gada līdz triju gadu laikā jebkurā speciālās izglītības iestādē pēc pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanas.

(5) Speciālās izglītības programmas vājdzirdīgiem, vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem vispārējās pamatizglītības iegūšanai ir paredzētas 10 gadiem, bet vispārējās vidējās izglītības iegūšanai — 3 gadiem.

(6) Speciālās izglītības programmas nedzirdīgiem izglītojamajiem vispārējās pamatizglītības iegūšanai ir paredzētas 11 gadiem, bet vispārējās vidējās izglītības iegūšanai — 3 gadiem.

(7) Speciālās izglītības programmas izglītojamajiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās vai smagiem logopēdiskiem traucējumiem vispārējās pamatizglītības iegūšanai ir paredzētas 10 gadiem.

53. pants. Speciālās izglītības programmu īstenotāji

Izglītojamie ar speciālām vajadzībām var apgūt speciālās izglītības programmas:

1) speciālās izglītības iestādē;

2) vispārējās izglītības iestādē;

3) izglītības iestādē, kas īsteno profesionālās izglītības programmu;

107

Izglītības un zinātnes ministrs

Izslēgt 53.pantu, iekļaujot tā normas 54.pantā.

Atbalstīt

 

4) mājas apstākļos vai ārstniecības iestādē.

108

Juridiskais birojs

53.panta ceturto punktu izteikt šādā redakcijā:

,,4)ārpus izglītības iestādēs''.

Daļēji atbalstīt

iestrādāts 54.pantā

 

54.pants. Speciālās izglītības iestāžu dibināšana un speciālās izglītības klašu atvēršana

 

109

Juridiskais birojs

54.panta nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

,,Speciālās izglītības iestādes un klases''.

Atbalstīt

52.pants. Speciālās izglītības iestādes un klases

(1) Speciālās izglītības iestādes ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā.

 

 

 

 

 

 

   

(2) Speciālās izglītības klasi var atvērt jebkurā vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības iestādē, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā speciālās izglītības iestādes paraugnolikuma prasības.

110

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt otrās daļas tekstu ,,ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā speciālās izglītības iestādes paraugnolikuma prasības.''

Atbalstīt

daļēji.

 
 

111

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 54.pantu šādā redakcijā:

,,(1) Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām speciālās izglītības programmas var apgūt speciālās izglītības iestādēs vai klasēs.

(2) Ir šādas speciālās izglītības iestādes :

1) valsts speciālās izglītības iestādes.Tās ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošas speciālās izglītības iestādes , kurās mācās dažādu pašvaldību teritorijā dzīvojoši izglītojamie ar speciālām vajadzībām;

2) pašvaldību s peciālās izglītības iestādes. Tās ir speciālās vai sanatorijas tipa internātskolas un rehabilitācijas centri, kuros mācās lielākoties attiecīgās pašvaldības teritorijā dzīvojoši izglītojamie ar speciālām vajadzībām;

3) citu juridisko vai fizisko personu dibināta speciālās izglītības iestādes.

(3) Speciālās izglītības klase ir vispārējās izglītības iestādes klase, kurā mācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Speciālās izglītības klasi var atvērt izglītības iestādē, kas īsteno profesionālās izglītības programmas.’’

 

Atbalstīt

(1) Izglītojamie ar speciālām vajadzībām speciālās izglītības programmas var apgūt speciālās izglītības iestādēs vai klasēs.

(2) Ir šādas speciālās izglītības iestādes :

1) valsts speciālās izglītības iestādes . Tās ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošas speciālās izglītības iestādes , kurās mācās dažādu pašvaldību teritorijā dzīvojoši izglītojamie ar speciālām vajadzībām;

2) pašvaldību speciālās izglītības iestādes. Tās ir speciālās vai sanatorijas tipa internātskolas un rehabilitācijas centri, kuros mācās lielākoties attiecīgās pašvaldības teritorijā dzīvojoši izglītojamie ar speciālām vajadzībām;

3) citu juridisko vai fizisko personu dibināta speciālās izglītības iestādes.

(3) Speciālās izglītības klase ir vispārējās izglītības iestādes klase, kurā mācās izglītojamie ar speciālām vajadzībām. Speciālās izglītības klasi var atvērt izglītības iestādē, kas īsteno profesionālās izglītības programmas.

 

55. pants. Speciālās pamatizglītības programmu apguves uzsākšana

Atkarībā no veselības stāvokļa speciālās pamatizglītības programmu apguvi izglītojamais sāk 7 vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.

112

Atbildīgā komisija

Izslēgt 55.pantu.

Atbalstīt

 

56.pants. Izglītojamo uzņemšana speciālās izglītības iestādēs

(1) Speciālās izglītības iestādēs un vispārējās izglītības iestāžu speciālajās klasēs izglītojamos ar speciālām vajadzībām uzņem un no tām atskaita visa mācību gada laikā, pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

113

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 56.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

,,(1) Pašvaldību, citu juridisko vai fizisko personu dibinātās speciālās izglītības iestādēs un speciālās izglītības klasēs izglītojamos ar speciālām vajadzībām uzņem un no tām atskaita visa mācību gada laikā, pamatojoties uz valsts vai pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. ‘’

 

 

Atbalstīt

53.pants. Izglītojamo uzņemšana speciālās izglītības iestādēs

(1) Pašvaldību, citu juridisko vai fizisko personu dibinātās speciālās izglītības iestādēs un speciālās izglītības klasēs izglītojamos ar speciālām vajadzībām uzņem un no tām atskaita visa mācību gada laikā, pamatojoties uz valsts vai pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

 

(2) Valsts speciālās izglītības iestādēs izglītojamos uzņem un no tām atskaita, tikai pamatojoties uz Valsts speciālās izglītības centra atzinumu.

114

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 56.panta otro daļu šādā redakcijā:

,,(2) Valsts speciālās izglītības iestādēs izglītojamos ar speciālām vajadzībām uzņem un no tām atskaita visa mācību gada laikā, pamatojoties uz valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. ‘’

Atbalstīt

(2) Valsts speciālās izglītības iestādēs izglītojamos ar speciālām vajadzībām uzņem un no tām atskaita visa mācību gada laikā, pamatojoties uz valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

(3) Rajona pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu organizē attiecīgā rajona izglītības pārvalde, saskaņojot ar Valsts speciālās izglītības centru.

115

 

Izglītības un zinātnes ministrs

Panta trešo daļu iekļaut 58. pantā precizētā redakcijā .

Atbalstīt

 
 

116

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 57.pantu šādā redakcijā:

57.pants. Bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšana vispārējās izglītības iestādēs.

’’ Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs, kurās ir atbilstošs nodrošinājums, pamatojoties uz valsts vai pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, var integrēt izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Šo skolu nodrošinājumu atbilstoši speciālām vajadzībām nosaka Ministru kabinets.’’

Atbalstīt

 

54.pants. Bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšana vispārējās izglītības iestādēs.

Vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs, kurās ir atbilstošs nodrošinājums, pamatojoties uz valsts vai pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, var integrēt izglītojamos ar speciālām vajadzībām. Šo skolu nodrošinājumu atbilstoši speciālām vajadzībām nosaka Ministru kabinets.

 

117

Izglītības un zinātnes ministrs

Papildināt likumprojektu ar 58.pantu šādā redakcijā:

,,58. pants. Pedagoģiski medicīniskā komisija

(1)Pedagoģiski medicīniskā komisija veic izglītojamo attīstības un speciālo vajadzību konstatāciju atbilstoši garīgās, fiziskās attīstības un smagiem logopēdiskiem traucējumiem, psihoneiroloģiskām un smagām somatiskām saslimšanām.Tā nosaka atbilstoša speciālās izglītības programmas veida un vietas piedāvājumu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

(2) Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija:

1)lemj par izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu valsts speciālās izglītības iestādēs;

2) izskata vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) iesniegumus strīdus gadījumos, izvērtējot pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju lēmumus par izglītojamo uzņemšanu pašvaldību speciālās izglītības iestādēs un klasēs;

3) konsultē vecākus un pedagogus speciālās izglītības jautājumos;

4) koordinē pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu.

(3) Pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido pašvaldības izglītības pārvalde. Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija:

1) lemj par izglītojamo uzņemšanu un atskaitīšanu pašvaldību speciālās izglītības iestādēs;

2) konsultē vecākus un pedagogus speciālās izglītības jautājumos.’’

 

Atbalstīt

(red. lab.)

55. pants. Pedagoģiski medicīniskā komisija

(1)Pedagoģiski medicīniskā komisija veic izglītojamo attīstības un speciālo vajadzību konstatāciju atbilstoši garīgās, fiziskās attīstības un smagiem logopēdiskiem traucējumiem, psihoneiroloģiskām un smagām somatiskām saslimšanām. Tā nosaka atbilstoša speciālās izglītības programmas veida un vietas piedāvājumu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām.

(2) Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido izglītības un zinātnes ministrs. Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija:

1) lemj par izglītojamo uzņemšanu valsts speciālās izglītības iestādēs un atskaitīšanu no tām;

2) izskata vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) iesniegumus strīdus gadījumos, izvērtējot pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju lēmumus par izglītojamo uzņemšanu pašvaldību speciālās izglītības iestādēs un klasēs;

3) konsultē vecākus (personas, kas realizē vecāku varu) un pedagogus speciālās izglītības jautājumos;

4) koordinē pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu.

(3) Pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju izveido pašvaldības izglītības pārvalde. Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija:

1) lemj par izglītojamo uzņemšanu pašvaldību speciālās izglītības iestādēs un atskaitīšanu no tām;

2) konsultē vecākus (personas, kas realizē vecāku varu) un pedagogus speciālās izglītības jautājumos.

 

1118.

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 1.pantā izslēgto 12.daļu kā jaunu 58.pantu , attiecīgi mainot pantu numerāciju:

,,58.pants. Valsts speciālās izglītības centrs

Valsts speciālās izglītības centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kas izstrādā speciālās izglītības programmu saturu, sniedz organizatorisku un metodisku palīdzību speciālās izglītības iestādēm un vada valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu; ‘’

Atbalstīt

56.pants. Valsts speciālās izglītības centrs

Valsts speciālās izglītības centrs ir Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā esoša iestāde, kas izstrādā speciālās izglītības programmu saturu, sniedz organizatorisku un metodisku palīdzību speciālās izglītības iestādēm un vada valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu.

57.pants. Mācību sasniegumu vērtēšana speciālajā izglītībā

(1) Attiecībā uz individuālo speciālās izglītības programmu apguvi pedagogs sniedz rakstveida aprakstu par izglītojamā mācību sasniegumiem.

     

57.pants. Mācību sasniegumu vērtēšana speciālajā izglītībā

(1) Attiecībā uz individuālo speciālās izglītības programmu apguvi pedagogs sniedz rakstveida aprakstu par izglītojamā mācību sasniegumiem.

(2) Mācību sasniegumu vērtēšana tiek veikta Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā kārtībā.

 

119

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 57.panta otro daļu šādā redakcijā:

,,(2) Mācību sasniegumus vērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.’’

Atbalstīt

(2) Mācību sasniegumus vērtē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

58.pants. Mācību stundu slodze speciālās izglītības iestādēs

120

 

 

121

Juridiskais birojs

Izteikt 58.panta nosaukumu šādā redakcijā:

,,58.pants. Mācību stundu slodze nedēļā speciālās izglītības programmā.''

Atbildīgā komisija

Izteikt 58.panta nosaukumu šādā redakcijā:

,,58.pants. Mācību stundu slodze nedēļā un dienā speciālās izglītības programmā.’’

Daļēji

atbalstīt

 

Atbalstīt

58.pants. Mācību stundu slodze nedēļā un dienā speciālās izglītības programmā

Izglītojamā ar speciālām vajadzībām mācību stundu slodze nedēļā atbilst šā likuma 34.pantā noteiktajam stundu skaitam.

122

 

 

 

123

Juridiskais birojs

Izteikt 58. pantu šādā redakcijā:

,,Mācību stundu slodze nedēļā speciālās izglītības programmā atbilst šā likuma 34.panta noteikumiem. ''

Atbildīgā komisija

Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

,,Mācību stundu slodze nedēļā un dienā speciālās izglītības programmā atbilst šā likuma 34. un 35. panta noteikumiem.’’

 

Daļēji

atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

Mācību stundu slodze nedēļā un dienā speciālās izglītības programmā atbilst šā likuma 34. un 35 . panta noteikumiem.

59.pants. Mācību stundas ilgums speciālās izglītības iestādēs

Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes, bet izglītojamajiem ar smagu garīgo atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 1.klasē — 30 minūtes.

124

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

,,59.pants. Mācību stundas ilgums speciālās izglītības iestādēs

(1) Izglītojamajiem ar smagu garīgo atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem mācību stundas ilgums no 1.klases līdz 9. klasei ir 30 minūtes.

(2) Izglītojamajiem ar citiem veselības un attīstības traucējumiem mācību stundas ilgums ir:

1.klasē – 30 minūtes;

no 2. klases līdz 12. klasei – 40 minūtes.”.

Atbalstīt

59.pants. Mācību stundas ilgums speciālās izglītības iestādēs

(1) Izglītojamajiem ar smagu garīgo atpalicību vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem mācību stundas ilgums no 1.klases līdz 9. klasei ir 30 minūtes.

(2) Izglītojamajiem ar citiem veselības un attīstības traucējumiem mācību stundas ilgums ir:

1.klasē – 30 minūtes;

no 2. klases līdz 12. klasei – 40 minūtes.

60.pants. Dokumenti par speciālās izglītības apguvi

Izglītojamajiem, kas apguvuši speciālās izglītības programmas, izsniedz apliecību par pamatizglītības vai vidējās izglītības apguvi un sekmju izrakstu.

 

 

 

   

60.pants. Dokumenti par speciālās izglītības apguvi

Izglītojamajiem, kas apguvuši speciālās izglītības programmas, izsniedz apliecību par pamatizglītības vai vidējās izglītības apguvi un sekmju izrakstu.

 

 

 

 

 

 

IX nodaļa

Sociālā un pedagoģiskā korekcija

     

IX nodaļa

Sociālā un pedagoģiskā korekcija

61.pants. Sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādes

Sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādes ir vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas, nodrošinot izglītības apguvi vai pilnveidojot tās apguves kvalitāti, veicot audzināšanas darbu ar nelabvēlīgu ģimeņu bērniem, kā arī nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.

   

 

(red.lab.)

61 .pants. Sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādes

Sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādes ir vispārējās izglītības iestādes, kuras īsteno sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas, nodrošinot izglītības iepguvi vai pilnveidojot tās ieguves kvalitāti, veicot audzināšanas darbu ar nelabvēlīgu ģimeņu bērniem, kā arī nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem.

62.pants. Sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestāžu dibināšana, klašu atvēršana un izglītojamo uzņemšana

(1) Sociālās korekcijas izglītības iestādes ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā.

(2) Pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādes dibina valsts, pašvaldības, citas juridiskās un fiziskās personas.

(3) Jebkura izglītības iestāde var atvērt klases izglītojamajiem, kuriem nepieciešama sociālā vai pedagoģiskā korekcija.

(4) Uzņemšanas kārtību sociālās korekcijas iestādēs nosaka likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem”.

(5) Uzņemšanas kārtību pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādē vai klasē nosaka attiecīgās iestādes dibinātājs.

     

62.pants. Sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības iestāžu dibināšana, klašu atvēršana un izglītojamo uzņemšana

(1) Sociālās korekcijas izglītības iestādes ir Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā.

(2) Pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādes dibina valsts, pašvaldības, citas juridiskās un fiziskās personas.

(3) Jebkura izglītības iestāde var atvērt klases izglītojamajiem, kuriem nepieciešama sociālā vai pedagoģiskā korekcija.

(4) Uzņemšanas kārtību sociālās korekcijas izglītības iestādēs nosaka likums “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem”.

(5) Uzņemšanas kārtību pedagoģiskās korekcijas izglītības iestādē vai klasē nosaka attiecīgās iestādes dibinātājs.

63.pants. Izglītības dokumenti

Izglītojamajiem, kas apguvuši sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas, izglītības ieguvi apliecina izglītības dokumenti par noteiktas izglītības pakāpes izglītības programmu pilnu vai daļēju apguvi.

     

63.pants. Izglītības dokumenti

Izglītojamajiem, kas apguvuši sociālās vai pedagoģiskās korekcijas izglītības programmas, izglītības ieguvi apliecina izglītības dokumenti par noteiktas izglītības pakāpes izglītības programmu pilnu vai daļēju apguvi.

X nodaļa

Vispārējās izglītības finansēšana

     

X nodaļa

Vispārējās izglītības finansēšana

64.pants. Vispārējās izglītības programmu finansēšana

(1) Akreditētās vispārējās izglītības programmas finansē dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Akreditētās speciālās izglītības programmas finansē no valsts budžeta neatkarīgi no izglītības iestādes pakļautības un dibinātāja.

 

 

   

64.pants. Vispārējās izglītības programmu finansēšana

(1) Akreditētās vispārējās izglītības programmas finansē dibinātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

(2) Akreditētās speciālās izglītības programmas finansē no valsts budžeta neatkarīgi no izglītības iestādes pakļautības un dibinātāja.

(3) Akreditētās vispārējās izglītības programmas, kuras īsteno valsts ģimnāzijas, finansē no valsts un pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

     

(3) Akreditētās vispārējās izglītības programmas, kuras īsteno valsts ģimnāzijas, finansē no valsts un pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

65.pants. Vispārējās izglītības iestāžu finansēšanas avoti

(1) Vispārējās izglītības iestādes dibinātājs nodrošina izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansiālos un materiālos līdzekļus, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par izglītības iestāžu finansiālo un materiālo nodrošinājumu.

 

 

 

   

65.pants. Vispārējās izglītības iestāžu finansēšanas avoti

(1) Vispārējās izglītības iestādes dibinātājs nodrošina izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai nepieciešamos finansu un materiālos līdzekļus, ievērojot Ministru kabineta noteikumus par izglītības iestāžu finansiālo un materiālo nodrošinājumu.

(2) Vispārējās izglītības iestādēm var būt šādi papildu finansu avoti:

1) juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

2) ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

     

(2) Vispārējās izglītības iestādēm var būt šādi papildu finansu avoti:

1) juridisko un fizisko personu ziedojumi un dāvinājumi;

2) ieņēmumi no saimnieciskās darbības.

66. pants. Pašvaldību izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksa

Pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu) pedagogu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai nepieciešamais finansējums tiek paredzēts kā mērķdotācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

125

 

 

 

 

 

 

126

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt 66.pantu šādā redakcijā:

,,Pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu un tiem pielīdzināto speciālistu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai nepieciešamais finansējums tiek paredzēts kā mērķdotācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā’’.

Deputāts J.Šnepsts

66.pantā izslēgt tekstu iekavās.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

66. pants. Pašvaldību izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksa

Pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu un tiem pielīdzināto speciālistu darba samaksai un sociālā nodokļa nomaksai nepieciešamais finansējums tiek paredzēts kā mērķdotācija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

67. pants. Atbildība par likuma pārkāpšanu

Par šī likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

   

 

 

 

67. pants. Atbildība par likuma pārkāpšanu

Par šā likuma pārkāpumiem personas saucamas pie likumos noteiktās atbildības.

Pārejas noteikumi

1. Triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izglītības un zinātnes ministrs nodrošina ar šo likumu saistīto tiesību aktu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai Ministru kabinetam.

2. Šā likuma 28. panta pirmā un otrā daļa stājas spēkā pēc gada no likuma spēkā stāšanās dienas.

127

Izglītības un zinātnes ministrs

Izteikt Pārejas noteikumu otro punktu šādā redakcijā:

,,2. Šā likuma 49. panta trešā daļa stājas spēkā 2002. / 2003. mācību gadā.’’

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

1. Triju mēnešu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izglītības un zinātnes ministrs nodrošina ar šo likumu saistīto tiesību aktu izstrādi un iesniedz tos apstiprināt Ministru k abinetam.

2. Šā likuma 49. panta trešā daļa stājas spēkā 2002. / 2003. mācību gadā.