Likumprojekts

Likumprojekts

 

Likums ‘’Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību’’

 

1.pants. šī likuma mērķis ir UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā ar nr.852 iekļautā Rīgas vēsturiskais centra un tā aizsardzības zonas saglabāšana un to kvalitatīvas attīstības nodrošināšana.

2. pants. šī likuma uzdevums ir noteikt prasības Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma (saglabāšanas un attīstības plāna) izstrādāšanai, attīstības projektu īstenošanai un kārtību kādā darbojas norādījumi par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un izmantošanu.

3.pants. šī likuma prasības attiecas uz Rīgas vēsturiskā centra teritoriju 438,3 hektāru platībā un tā aizsardzības zonas (buferzonas) teritoriju 1574,2 hektāru platībā. Rīgas vēsturiskā centra un aizsardzības zonas robežas noteiktas saskaņā ar tā plānu (1.pielikums) un robežu aprakstu (2.pielikums).

4.pants.Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas (turpmāk – Rīgas centrs) teritorijas plānojumus izstrādā un apstiprina Rīgas dome, ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Kultūras ministrijas noteiktās prasības. Iepriekšminētās prasības Kultūras ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija nosaka, izsniedzot Rīgas domei nosacījumus Rīgas centra teritorijas plānojuma izstrādāšanai.

5.pants. Pašvaldības saistošie noteikumi par Rīgas centra teritorijas plānojumu pirms to apstiprināšanas domes sēdē saskaņojami ar Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

6. pants. Līdz plānojuma spēkā stāšanās brīdim Rīgas centrā aizliegts veikt jaunu ēku būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju, kas pārveido kultūrvēsturisko vidi, izņemot 9.pantā noteiktajā gadījumā. Līdz Rīgas centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim atzinumu par to, vai iecerētā būvniecība pārveidos kultūrvēsturisko vidi, sniedz Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

7.pants. Noteikumus par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un izmantošanu un Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas uzturēšanas režīmu izstrādā Ministru kabinets un tie regulē esošas apbūves izmantošanu, remontu, konservāciju, rekonstrukciju, restaurāciju, kā arī jaunbūvju celtniecību un parku pārveidošanu.

8.pants. Rīgas centra teritorijas plānojuma izstrādes un ievērošanas pārraudzībai Ministru kabinets izveido Rīgas centra saglabāšanas un attīstības padomi (turpmāk – padomi), kuras sastāvu un nolikumu apstiprina Ministru kabinets pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kultūras ministrijas, Rīgas domes, UNESCO Latvijas nacionālās komisijas priekšlikuma.

9.pants.Jaunu objektu būvniecības un ēku un būvju rekonstrukcijas ieceres, kas pārveido kultūrvēsturisko vidi Rīgas centrā, līdz Rīgas centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim, tiek izskatītas Padomē. Padome iesniegtos priekšlikumus izskata ne retāk kā vienu reizi mēnesī un pieņem lēmumu ar balsu vairākumu. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu akceptēt būvniecības ieceri, pieprasīt veikt nepieciešamās korekcijas un iesniegt būvniecības ieceres dokumentus atkārtotai izskatīšanai padomē vai arī noraidīt būvniecības ieceri. Padomes lēmumu nosūta Rīgas domei un būvniecības ieceres autoram.

10.pants. Padomes funkcijas:

10.1. pārraudzīt Rīgas centra teritorijas plānojuma izstrādes gaitu;

10.2.piedalīties Rīgas centra teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas pasākumos;

10.3.sniegt atzinumu Kultūras ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas domei par izstrādāto teritorijas plānojumu;

10.4.izskatīt jaunu objektu būvniecības un ēku un būvju rekonstrukcijas, kas pārveido kultūrvēsturisko vidi, ieceres Rīgas centrā un sniegt par tām atzinumus.

11.pants. Padome pirms atzinuma sniegšanas, ir tiesīga pieprasīt nepieciešamo informāciju par 10.4.pantā izskatāmajiem priekšlikumiem no valsts un pašvaldību iestādēm un būvniecības ieceres autora.

12.pants. Padome ir tiesīga pieprasīt informāciju no Rīgas domes par komercdarbību, kas saistīta ar kultūras pieminekļiem un tās rezultātā gūtajiem ienākumiem un izlietojumu.

13. pants. Ja Padome noraida iesniegto būvniecības ieceri, tad projekta tālākā īstenošana tiek apturēta līdz Rīgas centra teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim.

14.pants. Jaunu ēku būvniecība Rīgas centrā pieļaujama tikai pēc atklātos arhitektūras konkursos iegūtiem projektiem, to publiskas izvērtēšanas un izskatīšanas Padomē un noteiktā kārtībā saskaņošanas ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Pārejas noteikumi.

15.pants. Fiziska vai juridiska persona var turpināt līdz šī likuma spēkā stāšanās brīdim likumīgi uzsāktos būvdarbus Rīgas centrā.

16.pants. Trīs mēnešu laikā pēc likuma ‘’Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību’’ stāšanās spēkā Ministru kabinets izveido Rīgas centra saglabāšanas un attīstības padomi un apstiprina tās nolikumu.

 

 

 

 

RVC LIK.doc

Likumprojekts ‘’Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību’’

 

 

Likumprojekts

Likuma “Par Rīgas vēsturiskā centra

saglabāšanu un aizsardzību”

Pielikums Nr.1

 Rīgas vēsturiskā centra robežas

 Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežas

RVCp1.doc

Pielikums Nr.1 likumprojektam ‘’Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību’’

 

Likumprojekts

Pielikums Nr 2

Likums ‘’Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību’’

Robežu apraksts

Rīgas vēsturiskā centra robežas

Pasaules kultūras mantojuma vieta- Rīgas vēsturiskais centrS aptver teritoriju, kuru ierobežo: Hanzas iela, E.Melngaiļa iela, Kr.Valdemāra iela, Palīdzības iela, Blieķu iela, Tallinas iela, A.Čaka iela, Matīsa iela, Avotu iela, Lāčplēša iela, E.Birznieka - Upīša iela, Elizabetes iela, Satekles iela, Marijas iela, Gogoļa iela, Turgeņeva iela, 11.novembra krastmala, Muitas iela, Citadeles iela, pilsētas kanāls un Eksporta iela.

Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas (buferzonas) robežas

Pasaules kultūras mantojuma vietas Rīgas vēsturiskĀ centrA aizsardzības zona (buferzona) aptver teritoriju, kuru ierobežo: Salu tilts, Mūkusalas iela, Bieķensalas iela, Jelgavas iela, Jelgavas ielas trases turpinājums līdz Raņķa dambim, Raņķa dambis, Āgenskalna līcis, Āzene, Zunds, Roņu dīķis, Daugava, Eksportosta, Eksporta iela, Lugažu iela, Ganību dambis, Bukultu iela, Laktas iela līdz krustojumam ar Saulkrastu- Rīgas dzelzceļu, Saulkrastu- Rīgas dzelzceļš līdz krustojumam ar Lāčplēša ielu, Lāčplēša iela, Salu tilts.

 

 

 

 

RVCp2.doc

Pielikums Nr.2 Likumprojektam ‘’Par Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanu un aizsardzību’’