Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Vēstnesis, 2001.g. 12.22., nr. 187) šādus grozījumus:

Papildināt 14.panta pirmo daļu ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5) maznodrošinātas politiski represētās personas, kā arī maznodrošinātas nelikumīgi notiesātās un pēc tam reabilitētās personas;”;

uzskatīt līdzšinējo 5. un 6.punktu attiecīgi par 6. un 7.punktu.