Likumprojekta teksta redakcija pēc otrā lasījuma

Likumprojekta teksta redakcija pēc otrā lasījuma

 

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.) šādus grozījumus:

1.  1.pantā:

izslēgt 4.punktā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcijas veikta oficiāla";

izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26) transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati – tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa reģistrācijai;".

2. 3. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ceļu satiksmes kārtību Latvijā nosaka Ministru kabinets, apstiprinot Ceļu satiksmes noteikumus.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

3.  4.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrija" ar vārdiem "Valsts policija";

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus, piešķir, anulē un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē, veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību, kā arī veic citas ar ceļu satiksmes drošību saistītas darbības atbilstoši savai kompetencei.”;

izslēgt sestajā daļā vārdus "un tās ieķīlājumus";

izslēgt devīto daļu.

4.  6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "un raudzīties, lai ceļš atbilstu kvalitatīvajiem rādītājiem";

izslēgt otrajā daļā vārdus "ceļu kvalitatīvos rādītājus un";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets. Par pārējo autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanu atbild to īpašnieki."

5. Papildināt 8.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “vai citi apstākļi” ar vārdiem iekavās “(sporta sacensības, publiski pasākumi u.tml.)”.

6. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē

(1) Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Atļauju piedalīties ceļu satiksmē papildus šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktajiem dokumentiem apliecina arī attiecīga vizuālā informācija (valsts reģistrācijas numura zīmes, pazīšanas zīmes, uzlīmes) uz transportlīdzekļa.

(2) Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus, triciklus, kvadriciklus un traktortehniku, jābūt divām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, traktortehnikai, mopēdiem un piekabēm - vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Zīmes piestiprināmas šim nolūkam paredzētajās vietās."

7.  10.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus, piekabes un mopēdus, izņemot šā likuma 47.panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā pēc to iegādes vai ievešanas dienas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehniku un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Latvijā aizliegts reģistrēt:

1) mehāniskos transportlīdzekļus, kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi. Šī prasība neattiecas uz specializētajiem pasta transportlīdzekļiem, specializētajiem ceļu dienesta transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas ievesti no ārvalstīm uz laiku;

2) mehāniskos transportlīdzekļus (izņemot traktortehniku un tās piekabes), piekabes un mopēdus, kuru ražotājiem nav piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods. Latvijā starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu piešķir saskaņā ar valsts standartu LVS 88:1997 "Transportlīdzekļu marķēšana". Šī prasība neattiecas uz iepriekš ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem."

8. Izslēgt 11.panta pirmās daļas 3.punkta otro teikumu.

9. Aizstāt 12.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “citai juridiskajai personai” ar vārdiem “citai personai”.

10. Izteikt 13.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šajā gadījumā visas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, ir izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē vai arī iesniedzot visu līdzīpašnieku piekrišanu, ko apliecina notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādīta persona.”

11. Papildināt 14.panta septītās daļas otro teikumu ar vārdiem “vai šāda satura Komercķīlu reģistra paziņojums elektroniskā veidā”.

12.  16.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un to aprīkojumu, aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, aktualizētu traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu citas normatīvajos aktos noteiktas kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē.

(2) Ja transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un atbilst satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām (vai arī tam ir konstatēti tikai tādi trūkumi vai bojājumi, kas tieši neietekmē satiksmes drošību un vidi) un ja ir izpildītas citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas saistītas ar transportlīdzekļu piedalīšanos ceļu satiksmē, transportlīdzeklim tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē.";

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā piecas dienas pēc transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas Latvijā. Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši atļaujai piedalīties ceļu satiksmē norādītajam termiņam. Pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne retāk kā divas reizes gadā.

(6) Atļauja piedalīties ceļu satiksmē tiek dota uz laiku līdz 13 mēnešiem atbilstoši transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma termiņam.

(7) Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veikšanas kārtību un transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles kārtību, kā arī transportlīdzekļiem un to aprīkojumam izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.”

13. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Aizliegums piedalīties ceļu satiksmē

Transportlīdzeklim aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, kā arī iebraukt Latvijā šādos gadījumos:

1) transportlīdzeklim ir Ceļu satiksmes noteikumos paredzēti bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst braukt;

2) nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

3) tiek pārvadāta neatļauta bīstamā krava vai ir bīstamās kravas noplūde;

4) transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) gabarīti ar kravu vai bez tās, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos lielumus un nav attiecīgās atļaujas braukšanai pa ceļu;

5) pārkāptas Ceļu satiksmes noteikumos reglamentētās kravas nostiprināšanas prasības."

 

 

 

14. Papildināt 19.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadītā transportlīdzekļa apstādināšanas iemeslu, kā arī tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi."

15.  20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai ceļu satiksmē netiktu izmantoti tādi viņa lietošanā esošie transportlīdzekļi, kuriem nav dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē vai uz kuriem attiecas aizliegums piedalīties ceļu satiksmē.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) pēc Valsts policijas pieprasījuma ir pienākums sniegt ziņas par personu, kura vadīja vai bija tiesīga lietot transportlīdzekli, ja pārkāpuma konstatēšanas brīdī transportlīdzekļa vadītājs nav noskaidrots."

16. 22.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības Latvijā uzturēties ilgāk par sešiem mēnešiem un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika periodā ir liegta.

(2) Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniedz uz noteiktu termiņu, kura beigu datums atbilst nākamās kārtējās veselības pārbaudes datumam. Transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kvalifikācijas prasības speciālistiem un prasības mācību iestādēm, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas nosaka Ministru kabinets."

17. 23.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

papildināt otro daļu ar 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

“17) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir tiesības vadīt A1 vai A kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī B1 kategorijas transportlīdzekļus;

18) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem ir tiesības vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī A1 kategorijas transportlīdzekļus.”

 

 

18. 24.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) 18 gadus — A, B un C1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Tiesības vadīt motociklus, kuru motora jauda pārsniedz 25 kilovatus (34 zirgspēkus) vai 0,16 kilovatus uz kilogramu (0,22 zirgspēkus uz kilogramu), ir personām, kuru A kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi, izņemot gadījumus, kad persona sasniegusi 21 gada vecumu un nokārtojusi attiecīgus vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus;”;

izslēgt pirmās daļas 3.punktā A kategoriju.

19.  25.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "traktortehnikas vadītājam – arī pēc Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas darbinieku pieprasījuma";

papildināt pirmās daļas 5.punktu pēc vārda "īpašnieka" ar vārdiem "valdītāja vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja";

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālās informācijas (uzlīmes).”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja transportlīdzekļa vadītājam uz noteiktu laiku, uz nenoteiktu laiku vai pavisam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, vadītāja apliecība uzskatāma par nederīgu no dienas, kad viņam paziņots attiecīgais lēmums. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā nodot nederīgo transportlīdzekļa vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.”

20. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atļauj personai vadīt attiecīgajai kategorijai atbilstošu transportlīdzekli, pārvadāt pasažierus un kravu, individuāli apmācīt personas vadīt transportlīdzekļus un veikt citas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam atļautās darbības, piedaloties ceļu satiksmē.

(2) Personas iegūtās transportlīdzekļu vadīšanas tiesības apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā un derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība."

21.  27.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par ceļu satiksmes negadījumu transportlīdzekļa vadītājs paziņo Valsts policijai un tālāk rīkojas pēc tās norādījumiem. Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, nav nodarīti zaudējumi trešās personas mantai (izņemot negadījumā iesaistītos transportlīdzekļus) un tajā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji vienojušies par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, kā arī aizpildījuši saskaņoto paziņojumu, transportlīdzekļu vadītāji drīkst atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai par negadījumu. Saskaņotais paziņojums ir dokuments, ko ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji aizpilda negadījuma vietā, ar parakstiem apliecinot negadījuma norises apstākļus, faktus un negadījuma shēmu.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ceļu satiksmes negadījumu uzskaites kārtību nosaka Ministru kabinets."

22. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums

Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts vadīt transportlīdzekli:

1) ja alkohola koncentrācija viņa asinīs sasniedz 0,5 promiles, bet transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem - ja alkohola koncentrācija asinīs sasniedz 0,2 promiles;

2) atrodoties narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

3) esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, kā arī pēc tādu medikamentu lietošanas, kas samazina reakcijas ātrumu un uzmanību;

4) ja viņam nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību;

5) ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.”

23. Papildināt likumu ar 28.1 pantu šādā redakcijā:

“28.1 pants. Aizliegums noteiktā laika periodā iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

(1) Aizliegumu noteiktā laika periodā iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības piemēro transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem nav piešķirtas šādas tiesības un kuri izdarījuši pārkāpumu, par ko paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. Aizliegums attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām neatkarīgi no tā, ar kuras kategorijas transportlīdzekli pārkāpums izdarīts.

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas aizlieguma termiņu nosaka atbilstoši konkrētā pārkāpuma sankcijā noteiktajam transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņam.”

24. Izteikt 29. un 30.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var atņemt uz noteiktu laiku, uz nenoteiktu laiku vai pavisam.

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz likumā noteikto laiku kā transportlīdzekļa vadītāja uzvedības ietekmēšanas līdzekli piemēro, uzliekot sodu par likumā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem vai atbilstoši šajā likumā noteiktajai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai, kā arī Krimināllikumā noteiktajos gadījumos.

(3) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņem uz nenoteiktu laiku, ja ir attiecīgs medicīniskās ekspertīzes atzinums par to, ka transportlīdzekļa vadītājam radušās medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai.

(4) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu pavisam kā transportlīdzekļa vadītāja uzvedības ietekmēšanas līdzekli piemēro par šo tiesību izmantošanas kārtības ļaunprātīgu un sistemātisku pārkāpšanu atbilstoši pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai.

(5) Ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas pavisam, tās noteiktā kārtībā atkārtoti var iegūt ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.

30.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu nosaka Valsts policijas amatpersona transportlīdzekļa vadītājam, kas ir izdarījis pārkāpumu, par kuru paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana vai arī saskaņā ar kuru personu par noziedzīgu nodarījumu pret ceļu satiksmes drošību var saukt pie kriminālatbildības. Šādā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un vadīt transportlīdzekli līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona vai procesa virzītājs krimināllietā pieņem attiecīgu lēmumu.

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja:

1) beidzies transportlīdzekļa vadītāja apliecības derīguma termiņš, – līdz jaunas apliecības saņemšanai;

2) par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzliktais naudas sods nav samaksāts gada laikā no soda uzlikšanas dienas, – līdz naudas soda samaksai;

3) transportlīdzekļa vadītājs normatīvajos aktos noteiktajā termiņā nav veicis veselības pirmstermiņa pārbaudi, – līdz veselības pārbaudei.

(3) Par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu izdara attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.

(4) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma gadījumā aiztur vadītāja apliecību.”

25. Izteikt 30.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos un kādā kārtībā transportlīdzekļa vadītājs nosūtāms uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, kā arī personas, kuras nosūta viņu uz šo pārbaudi.”

26. Izslēgt 32.pantu.

27. Izslēgt 33.pantu.

28. Izslēgt 34.pantā skaitļus un vārdu “32.un 33.”.

29. 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja uz ceļa vai tā tiešā tuvumā paredzēts veikt darbības, kas var ietekmēt ceļu satiksmes drošību (rīkot masu vai sporta pasākumus, sniegt tirdzniecības vai citus pakalpojumus, izvietot reklāmas vai informācijas objektus, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu pakalpojumu objektus u.c.), šīs darbības jāsaskaņo Latvijas Autoceļu direkcijā un jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) atļauja un zemes īpašnieka atļauja.”;

 

 

 

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Noteikumus par reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas vai informācijas objektu izvietošana, nosaka Ministru kabinets.”;

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Samaksu par reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu valsts autoceļu nodalījuma joslā un samaksu par darbībām, ko veic Latvijas Autoceļu direkcija, saskaņojot reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, nosaka satiksmes ministrs.”;

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu.

30. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII nodaļa Administratīvās atbildības par ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu īpatnības

31. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Administratīvais ceļu satiksmes pārkāpums

(1) Lai garantētu ceļu satiksmes drošību un aizsargātu cilvēku veselību, dzīvību un mantu, par ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu personas saucamas pie administratīvās atbildības, un vainīgajām personām ir pienākums atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

(2) Izdarīto pārkāpumu, ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz 10 latus un ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem satiksmes dalībniekiem vai mantai, var atzīt par maznozīmīgu, ņemot vērā kādu no šādiem apstākļiem:

1) satiksmes intensitāti;

2) diennakts laiku;

3) ceļa un laika apstākļus;

4) citus apstākļus, kas mazina konkrētā pārkāpuma potenciālos draudus satiksmes drošībai.”

32. Papildināt likumu ar 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6 un 43.7 pantu šādā redakcijā:

"43.1 pants. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēma

(1) Lai ietekmētu transportlīdzekļu vadītāju uzvedību, veicinot transportlīdzekļu drošu vadīšanu un normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmē, kā arī tāpēc, lai pēc iespējas mazāk būtu apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība un manta, transportlīdzekļu vadītāju izdarītie administratīvie pārkāpumi tiek reģistrēti transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, norādot attiecīgajam pārkāpumam atbilstošo uzskaites punktu skaitu.

(2) Maksimālais reģistrējamo punktu skaits ir 10 punkti transportlīdzekļu vadītājiem, kuru stāžs ir mazāks par diviem gadiem, un 16 punkti - pārējiem transportlīdzekļu vadītājiem.

(3) Maksimālais par vienu pārkāpumu reģistrējamais punktu skaits ir astoņi punkti.

(4) Atbilstoši izdarītajam pārkāpumam reģistrētie punkti ir spēkā no diviem līdz pieciem gadiem atkarībā no pārkāpuma smaguma.

(5) Atbilstoši pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai transportlīdzekļu vadītājiem piemēro šādus ietekmēšanas līdzekļus:

1) brīdinājums, nosūtot pa pastu transportlīdzekļa vadītājam informāciju par viņam reģistrēto punktu skaitu, lai veicinātu transportlīdzekļa drošu vadīšanu un normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmē;

2) apmācības kursi (semināri) ceļu satiksmes drošības jautājumos;

3) eksāmens ceļu satiksmes drošības jautājumos;

4) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz gadu, ja sasniegts maksimālais punktu skaits;

5) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana pavisam, ja atkārtoti 10 gadu laikā piemērota tiesību atņemšana uz 12 vai vairāk mēnešiem kā administratīvais sods vai tiesību atņemšana par maksimālā uzskaites punktu skaita sasniegšanu.

(6) Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumus, reglamentējot reģistrējamos pārkāpumus, pārkāpumiem atbilstošos uzskaites punktus, to noilgumu, pārkāpumu uzskaites punktu reģistrēšanas un dzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību un kārtību, kādā reģistrā esošā informācija paziņojama transportlīdzekļa vadītājam, kā arī ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

43.2 pants. Lēmuma par naudas soda samaksu piespiedu izpildes kārtība

(1) Ja par ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu ir uzlikts naudas sods, līdz naudas soda samaksai aizliegts:

1) izsniegt pārkāpumu izdarījušajai personai transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

2) veikt pārkāpumu izdarījušajai personai piederošo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

3) veikt transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, valsts tehnisko apskati un reģistrēt to transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

4) ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģistrēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas.

(2) Uzliktais naudas sods, kas nav samaksāts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā termiņā (10 dienu laikā), pieaug 10 procentu apmērā par katru nokavēto samaksas mēnesi, sākot ar trešo mēnesi no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

(3) Ja naudas sods nav samaksāts gada laikā no dienas, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu stājies spēkā, stājas spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums un transportlīdzekļa vadītājam aizliegts vadīt transportlīdzekļus līdz naudas soda samaksai. Lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu nodod piespiedu izpildei tiesu izpildītājiem.

(4) Ja iestājas atbildība par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, naudas sods piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

(5) Kārtību, kādā noformējams paziņojums par uzlikto naudas sodu un nosūtāma informācija transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

43.3 pants. Personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu

(1) Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesības sastādīt:

1) šā likuma 25.panta pirmajā daļā minēto institūciju darbiniekiem, kuri ir tiesīgi apturēt transportlīdzekļus un pārbaudīt transportlīdzekļu vadītāju dokumentus;

2) Latvijas Autoceļu direkcijai, veicot šajā likumā noteiktās funkcijas, - par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

(2) Ja saskaņā ar šo likumu iestājas atbildība par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, administratīvā pārkāpuma protokolu sastāda Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, nenorādot ziņas par pārkāpēju. Šajā gadījumā protokolu ir tiesīgas sastādīt arī pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas).

43.4 pants. Transportlīdzekļa piespiedu pārvietošana

(1) Transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja:

1) tā vadītājs ir alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai viņam nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību;

2) nav iespējams noskaidrot transportlīdzekļa piederību;

3) transportlīdzeklim ir Ceļu satiksmes noteikumos paredzēti bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst braukt;

4) tiek pārvadāta neatļauta bīstamā krava vai ir bīstamās kravas noplūde;

5) transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) gabarīti ar kravu vai bez tās, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos lielumus un nav attiecīgās atļaujas braukšanai pa ceļu;

6) pārkāptas Ceļu satiksmes noteikumos reglamentētās kravas nostiprināšanas prasības;

7) transportlīdzeklis saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa.

(2) Ja transportlīdzekļa vadītājs atrodas alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē vai viņam nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, transportlīdzekli uz speciālu stāvvietu nedrīkst pārvietot, ja tā vadītājs pilnvaro pasažieri v ai citu klātesošu personu, kurai ir attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, vadīt šo transportlīdzekli tālāk.

(3) Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā panta pirmās daļas 3., 4., 5. vai 6. punktā minēto pārkāpumu, transportlīdzekli uz speciālu stāvvietu nedrīkst pārvietot, ja tā vadītājs attiecīgos trūkumus novērš transportlīdzekļa atrašanās vietā vai likumā noteiktajā kārtībā transportlīdzekli pārvieto uz stāvvietu vai trūkumu novēršanas vietu.

(4) Ja nav iespējams transportlīdzekli nogādāt speciālā stāvvietā, amatpersona novērš iespēju transportlīdzekli neatļauti izmantot satiksmē, taču pēc iespējas ievērojot tā vadītāja intereses.

(5) Ministru kabineta noteiktajos gadījumos transportlīdzekli var piespiedu kārtā pārvietot no vietas, kur tas rada traucējumu sabiedriskajai kārtībai un drošībai, uz citu vietu.

(6) Transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

43.5 pants. Braukšanas ātruma kontrole

Noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu kontrolē Ceļu policija ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

43.6 pants. Alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšana

(1) Lai noteiktu alkohola koncentrāciju asinīs, Valsts policijas darbinieki un Valsts robežsardzes darbinieki (uz valsts robežas) ir tiesīgi pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja izelpoto gaisu ar šim nolūkam paredzētu mēraparātu, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām, vai nogādāt transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē šādas pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas, ka viņš ir alkohola reibumā, taču transportlīdzekļa vadītājs atsakās no izelpotā gaisa pārbaudes. Kārtību, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā, nosaka Ministru kabinets.

(2) Lai konstatētu narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, Valsts policijas darbinieki nogādā transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas par narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu (vadītāja uzvedība, runas veids, kustību koordinācija). Narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes konstatēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

43.7 pants. Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli

(1) Pārkāpumus var fiksēt, neapturot transportlīdzekli un izmantojot tehniskus līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

(2) Ja nav noskaidrots transportlīdzekļa vadītājs, kas vadīja transportlīdzekli pārkāpuma izdarīšanas brīdī, administratīvo sodu par konstatēto pārkāpumu nepiemēro."

33. Papildināt 45.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumiem tiktāl, ciktāl to nosaka sporta pasākumus reglamentējošie akti.”

34.  47.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "ja viņam ir klāt" ar vārdiem "Eiropas Savienības valsts izsniegta vadītāja apliecība vai";

papildināt otro daļu ar vārdiem “izņemot Eiropas Savienības valsts izsniegtu transportlīdzekļu vadītāja apliecību, kā arī personas, kas bauda diplomātiskās vai konsulārās imunitātes un privilēģijas”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi nav piemērojami ārvalstu bruņoto spēku sastāvā esošajām personām, kuras Latvijas Republikā pilda dienesta pienākumus starptautiskās sadarbības ietvaros.”