Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”” izskatīšanai 2

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (Latvijas republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, 1997, nr.24, Latvijas Vēstnesis, 1998, nr.159/161) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta ievaddaļā atsauci uz Latvijas Vēstnesi, 1998, nr. 159/161 ar atsauci uz Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotāju, 1998, 13.nr.

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, nr.24., 1998, 13.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Nodokļa likmes

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 200 latu;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 230 latu;

3) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 170 latu;

4) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 170 latu;

5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem - 170 latu;

6) naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem, izņemot dabasgāzi, par 1000 kilogramiem - 70 latu.

1.Izteikt 6.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“ 5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem - 10 latu;”

2

Deputāti J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, G.Dambergs, K.Leiškalns, V.Kezika

Likumprojekta 1.pantu izteikt šādā redakcijā:

“1. Svītrot 6.panta pirmās daļas 5) apakšpunktu.”

Neatbalstīt

1. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem - 10 latu;”;

 

 

(2) Naftas produktiem, ko saskaņā ar šā panta trešās daļas nosacījumiem piegādā tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras šos naftas produktus izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, elektroenerģijas ražošanā vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk - kurināmais), nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 13 latu;

2) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 13 latu;

3) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem - 10 latu.;

2. Svītrot 6.panta otrās daļas 3.punktu.

     

izslēgt otrās daļas 3.punktu.

(3) Ja naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) akcīzes preču noliktavā un tos no akcīzes preču noliktavas piegādā šā panta otrajā daļā minētajām personām, nodokli aprēķina pēc šā panta otrajā daļā noteiktās likmes. Kārtību, kādā naftas produktus iezīmē (marķē) un piegādā šā panta otrajā daļā minētajām personām, nosaka Ministru kabinets.

         

 

(5) Kārtību, kādā ar nodokli apliek naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus, nosaka Ministru kabinets.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 6.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ar nodokli apliek naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus, kā arī nosaka prasības un atbildību par minētās kārtības ievērošanu – juridiskām personām, kas ieved naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, un juridiskām personām, kam valdījumā ir automobiļu gāzes uzpildes stacijas, kur transporta līdzekļu degvielas sistēmās kā degvielu iepilda naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 6.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ar nodokli apliek naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus, kā arī nosaka prasības un atbildību par minētās kārtības neievērošanu – juridiskām personām, kas ieved naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, un juridiskām personām, kam valdījumā ir automobiļu gāzes uzpildes stacijas, kur transporta līdzekļu degvielas sistēmās kā degvielu iepilda naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus”.

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā ar nodokli apliek naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus, kā arī nosaka prasības un atbildību par minētās kārtības neievērošanu – juridiskām personām, kas ieved naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, un juridiskām personām, kam valdījumā ir automobiļu gāzes uzpildes stacijas, kur transporta līdzekļu degvielas sistēmās kā degvielu iepilda naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus”.

 

 

 

 

 

14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

Līdz 1999.gada 1.janvārim:

(1) Nodokļa ieņēmumus sadala šādi:

1) 50 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 50 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

No 1999.gada 1.janvāra:

(1) Nodokļa ieņēmumus sadala šādi:

1) 40 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

(2) Valsts autoceļu fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs V.Balodis

Papildināt 14.pantu ar jauniem apakšpunktiem šādā redakcijā:

“(...) - akcīzes nodokli par šā likuma 6.panta pirmās daļas piektajā apakšpunktā un otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts speciālajā budžetā (Latvijas vides aizsardzības fondā).

(...) - Latvijas Vides aizsardzības fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

(1) Nodokļa ieņēmumus, izņemot ieņēmumus no šā panta trešajā daļā minētajiem naftas produktiem, sadala šādi:

1) 40 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

(2) Valsts autoceļu fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

(3) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 5.punktā un otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts speciālajā budžetā (Latvijas vides aizsardzības fondā).

(4) Latvijas Vides aizsardzības fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.”

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

(1) Nodokļa ieņēmumus, izņemot ieņēmumus no šā panta trešajā daļā minētajiem naftas produktiem, sadala šādi:

1) 40 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

(2) Valsts autoceļu fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.

(3) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 5.punktā un otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts speciālajā budžetā (Latvijas vides aizsardzības fondā).

(4) Latvijas Vides aizsardzības fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.”

17.pants. Pārējo personu atbildība

(1) Fiziskajām vai juridiskajām personām, kam saskaņā ar šā likuma 6.panta otro daļu tiek piegādāti naftas produkti, kurus paredzēts izmantot par kurināmo, ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

         

(2) Juridiskajām personām, kam īpašumā, valdījumā vai nomā ir transportlīdzekļi, kuriem naftas produktus piegādā saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo daļu, atbrīvojot tos no nodokļa, ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

 

7

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Svītrot 17.panta otrajā daļā vārdu “Juridiskajām”.

Atbalstīt

3. 17.pantā:

izslēgt 17.panta otrajā daļā vārdu “Juridiskajām”;

(3) Uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kam saskaņā ar šā likuma 7.panta ceturto daļu tiek piegādāti naftas produkti, kurus paredzēts izmantot par izejvielu, ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(4) Fiziskajām vai juridiskajām personām, kam saskaņā ar šā likuma 7.panta piekto daļu tiek piegādāti naftas produkti, kurus paredzēts izmantot par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās (citādi, nevis par degvielu), ir aizliegts attiecīgos naftas produktus izmantot citam mērķim (arī nodot citai personai).

(5) Ja attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes savas kompetences ietvaros konstatē, ka persona ir pārkāpusi šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā daļā noteikto aizliegumu, no šīs personas par labu valsts budžetam tiek piedzīta soda nauda tās nodokļa summas divkāršā apmērā, kura aprēķināta pēc šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

   

 

   

(6) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā konfiscēt pie fiziskajām vai juridiskajām personām atrastus iezīmētus (marķētus) naftas produktus, kurus minētās personas izmanto nevis par kurināmo, bet gan citiem mērķiem vai par kuriem šīs personas nevar uzrādīt to iegādi apliecinošus dokumentus.

 

8

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Izteikt 17.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus aizliegts izmantot par degvielu mehāniskos transporta līdzekļos, vai arī izmantot citādi, nevis par kurināmo. Persona, pie kā atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, kurus minētā persona izmanto par degvielu mehāniskos transporta līdzekļos, vai arī izmanto citādi, nevis par kurināmo, par izdarīto pārkāpumu atbild saskaņā ar atbilstošiem normatīviem aktiem”.

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Iezīmētos (marķētos) naftas produktus aizliegts izmantot par degvielu mehāniskos transporta līdzekļos, vai arī izmantot citādi, nevis par kurināmo. Persona, pie kā atrasti iezīmēti (marķēti) naftas produkti, kurus minētā persona izmanto par degvielu mehāniskos transporta līdzekļos, vai arī izmanto citādi, nevis par kurināmo, par izdarīto pārkāpumu atbild saskaņā ar atbilstošiem normatīviem aktiem”.

   

9

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Papildināt 17.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja fiziska vai juridiska persona veic naftas produktu ražošanu, neievērojot šā likuma nosacījumus, tad atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktām likmēm nenomaksātās nodokļa summas Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu divsimt procentu apmērā no nenomaksātās nodokļu summas.”

Atbalstīt

papildināt ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja fiziska vai juridiska persona veic naftas produktu ražošanu, neievērojot šā likuma nosacījumus, tad atbilstoši šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktām likmēm nenomaksātās nodokļa summas Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā un iekasēt soda naudu divsimt procentu apmērā no nenomaksātās nodokļu summas.”

 

Pārejas noteikumi

         

1. Šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

         

2. Līdz šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:

5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 2 lati,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 130 latu,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 160 latu;

3.Izteikt likuma Pārejas noteikumu 1.punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) ar 1999.gada 1.janvāri - 3 latu,

b) ar 2000.gada 1.janvāri - 6 latu;”

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Deputāti J.Lāčplēsis, H.Soldatjonoka, G.Dambergs, K.Leiškalns, V.Kezika

Likumprojekta 3.pantu izteikt šādā redakcijā:

“Svītrot likuma Pārejas noteikumu 1.punkta 5) apakšpunktu.

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 3.pantu šādā precizētā redakcijā:

“3. Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) ar 1998.gada 1.janvāri - 2 lati,

b) ar 1999.gada 1.janvāri - 3 lati,

c) ar 2000.gada 1.janvāri - 6 lati.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) ar 1999.gada 1.janvāri - 3 lati,

b) ar 2000.gada 1.janvāri - 6 lati.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4 Izteikt pārejas noteikumu 2.punkta 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

“5) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem:

a) ar 1999.gada 1.janvāri - 3 lati,

b) ar 2000.gada 1.janvāri - 6 lati.”

 

Likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" pielikums

Likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams šādām precēm:

         

6. Naftas gāzēm un citiem gāzveida ogļūdeņražiem noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams precēm, kuras saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

 

13

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Papildināt likuma pielikuma 6.punktu ar vārdiem šādā redakcijā:

Atbalstīt

5. Papildināt likuma pielikuma 6.punktu ar vārdiem šādā redakcijā:

Kods

Preces nosaukums

             
 

-sašķidrināti:

     

--- pārējais:

 

“

--- pārējais:

 

---propāns ar tīrību ne mazāku kā 99%:

   

271112910

---- specifiskiem pārstrādes procesiem

 

271112910

---- specifiskiem pārstrādes procesiem

271112110

----izmantošanai par kurināmo

   

271112930

---- ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271112910.subpozīcijā minētos

 

271112930

---- ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271112910.subpozīcijā minētos

271112190

----citām vajadzībām

     

---- citām vajadzībām:

   

---- citām vajadzībām:

 

-gāzveida stāvoklī:

   

271112940

----- ar tīrību vairāk nekā 90%, bet mazāk nekā 99%

 

271112940

----- ar tīrību vairāk nekā 90%, bet mazāk nekā 99%

271129000

--pārējie

   

271112970

----- pārējie

 

271112970

----- pārējie

       

271113

-- butāni

 

271113

-- butāni

       

271113100

---- specifiskiem pārstrādes procesiem

 

271113100

---- specifiskiem pārstrādes procesiem

       

271113300

---- ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271113100.subpozīcijā minētos

 

271113300

---- ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271113100.subpozīcijā minētos

         

---- citām vajadzībām:

   

---- citām vajadzībām:

       

271113910

----- ar tīrību vairāk nekā 90%, bet mazāk nekā 99%

 

271113910

----- ar tīrību vairāk nekā 90%, bet mazāk nekā 99%

       

271113970

----- pārējie

 

271113970

----- pārējie

       

271114000

-- etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns

 

271114000

-- etilēns, propilēns, butilēns un butadiēns

       

271119000

-- pārējie

 

271119000

-- pārējie

       

290110100

-- izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurinā mo

 

290110100

-- izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

       

290123110

--- izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

 

290123110

--- izmantošanai par enerģētisko vai sildīšanas kurināmo

       

290123910

--- citām vajadzībām”

 

290123910

--- citām vajadzībām”

 

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī

     

Likums stājas spēkā 1999.gada 1.janvārī