Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam (steidzams)

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Augu aizsardzības likums” otrajam lasījumam

Pirmā lasījuma redakcija

(reģ. nr.8; dok. nr.30)

pr.

nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

         

Augu aizsardzības likums

     

Augu aizsardzības likums

I nodaļa Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) augi - dzīvi augi, augļi (botāniskā nozīmē) un dārzeņi, izņemot saldētus, bumbuļi, sīpoli, sakneņi, bumbuļsīpoli, griezti ziedi, zari ar lapām, zāģēti koki ar lapām, meristēmu kultūras un sēklas;

   

Redakcion.

precizējums.

1) augi — dzīvi augi, augļi (botāniskā nozīmē) un dārzeņi, izņemot saldētus, bumbuļi, sīpoli, sakneņi, bumbuļsīpoli, griezti ziedi, zari ar lapām, nozāģēti koki ar lapām, meristēmu kultūras un sēklas;

2) augu produkti - augu valsts izcelsmes produkti, neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti (malti, žāvēti vai presēti);

     

2) augu produkti — augu valsts izcelsmes produkti, neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti (malti, žāvēti vai presēti);

3) augu aizsardzības līdzeklis - bioloģisks vai ķīmisks (pesticīds) līdzeklis, kas paredzēts kaitīgo organismu apkarošanai vai to negatīvās ietekmes samazināšanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai (izņemot augu barošanu), augu produktu aizsardzībai, nevēlamo augu iznīcināšanai, augu daļu iznīcināšanai un nevēlamas augu augšanas ierobežošanai un kavēšanai;

   

Redakcion.

precizēts 1. panta teksts.

3) augu aizsardzības līdzekļi — bioloģiski vai ķīmiski (pesticīdi) līdzekļi, kas paredzēti kaitīgo organismu apkarošanai vai to negatīvās ietekmes samazināšanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai (izņemot augu barošanu), augu produktu aizsardzībai, nevēlamo augu iznīcināšanai, augu daļu iznīcināšanai un nevēlamas augu augšanas ierobežošanai un kavēšanai;

4) augu aizsardzības pasākums - cilvēka iedarbība uz kaitīgiem organismiem vai augu fizioloģisko funkciju traucējumu ierosinātājiem, lai aizsargātu augus;

     

4) augu aizsardzības pasākumi — cilvēka iedarbība uz kaitīgajiem organismiem vai augu fizioloģisko funkciju traucējumu ierosinātājiem, lai aizsargātu augus;

5) darbīgās vielas - vielas vai mikroorganismi ar vispārēju vai specifisku iedarbību pret kaitīgiem organismiem, kā arī uz augiem vai augu produktiem;

     

5) darbīgās vielas — vielas vai mikroorganismi ar vispārēju vai specifisku iedarbību uz kaitīgajiem organismiem, kā arī uz augiem vai augu produktiem;

6) ģenētiski modificēti organismi - organismi, kuru ģenētiskais materiāls izmainīts citādi kā dabiski savienojoties vai rekombinējoties, ciktāl tie attiecas uz augu aizsardzību;

     

6) ģenētiski modificētie organismi — organismi, kuru ģenētiskais materiāls izmainīts citādi, nevis dabiski savienojoties vai rekombinējoties (ciktāl tas attiecas uz augu aizsardzību);

7) kaitīgie organismi - augiem un augu produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni;

     

7) kaitīgie organismi — augiem un augu produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni;

8) pesticīdu atliekas - ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanas rezultātā augos, augu produktos un uz tiem vai vidē atrodamas viena vai vairākas darbīgās vielas, to metabolīti un sadalīšanās vai ķīmisko reakciju produkti.

     

8) pesticīdu atliekas — ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanas rezultātā augos, augu produktos un uz tiem vai vidē atrodamas darbīgās vielas (viena vai vairākas), to metabolīti un sadalīšanās vai ķīmisko reakciju produkti.

2.pants. Likuma mērķis

     

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir reglamentēt fizisko un juridisko personu darbību augu aizsardzības jomā, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā, kā arī panākt, lai veicamie augu aizsardzības pasākumi un lietotie augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un vidi un novērstu pesticīdu atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām.

   

Redakcion.

precizējums.

Šā likuma mērķis ir reglamentēt fizisko un juridisko personu darbību augu aizsardzības jomā, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā, kā arī panākt, lai augu aizsardzības pasākumi un augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un vidi, novērst pesticīdu atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām.

3.pants. Likuma darbības joma

Likums attiecas uz:

1

Juridiskais birojs

Izslēgt 3.pantu.

Atbalstīts.

Turpmākā pantu numerācija attiecīgi tiek mainīta.

 

1) zemes lietotājiem un īpašniekiem - neatkarīgi no zemes gabala lieluma, atrašanās vietas un lietojuma veida vai nolūka;

       

2) personām, kas nodarbojas ar augu audzēšanu un augu, augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, ievešanu, tirdzniecību, tranzītu, izvešanu un pārvietošanu valsts iekšienē;

       

3) personām, kas iesaistītas augu aizsardzības līdzekļu apritē.

       

4.pants. Augu aizsardzība

     

3.pants. Augu aizsardzība

(1) Augu aizsardzība ir tiesisko, tehnisko, organizatorisko un praktisko pasākumu kopums, kas pēta augiem kaitīgo un konkurējošo organismu bioloģiskos un ekoloģiskos faktorus un nosaka un veic šo organismu ierobežošanu un apkarošanu.

   

Redakcion.

precizējums.

(1) Augu aizsardzība ir tiesisko, tehnisko, organizatorisko un praktisko pasākumu kopums, kas veicams, lai izpētītu augiem kaitīgo un konkurējošo organismu bioloģiskos un ekoloģiskos faktorus, noteiktu un īstenotu šo organismu izplatības ierobežošanu un apkarošanu.

(2) Augu aizsardzību valstī pārzina Zemkopības ministrija.

     

(2) Augu aizsardzību valstī pārzina Zemkopības ministrija.

II nodaļa Valsts institūciju kompetence augu aizsardzībā

   

Redakcion.

precizējums.

II nodaļa

Valsts institūciju kompetence augu aizsardzības jomā

5.pants. Valsts augu aizsardzības dienests un tā uzdevumi

     

4.pants. Valsts augu aizsardzības dienests un tā uzdevumi

(1) Valsts uzraudzību augu aizsardzības jomā organizē un veic Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts augu aizsardzības dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde, kurai ir juridiskas personas statuss un zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu iestādes nosaukumu.

2

Juridiskais birojs

Izslēgt 5.panta pirmajā daļā vārdus “un pilnu iestādes nosaukumu”.

Atbalstīts,

redakcionāli

precizējot.

(1) Valsts uzraudzību augu aizsardzības jomā organizē un veic Valsts augu aizsardzības dienests. Šis dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kurai ir juridiskās personas statuss un zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu.

(2) Valsts augu aizsardzības dienestu vada direktors. Direktoru pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs. Kontroles funkcijas augu aizsardzības jomā veic inspektori, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts augu aizsardzības dienesta direktors.

     

(2) Valsts augu aizsardzības dienestu vada direktors. Direktoru pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs. Kontroles funkcijas augu aizsardzības jomā veic inspektori, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts augu aizsardzības dienesta direktors.

(3) Valsts augu aizsardzības dienesta uzdevumi ir laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos valstī, prognozēt to attīstību, noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās, kā arī veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi.

   

Redakcion.

precizējums.

(3) Valsts augu aizsardzības dienesta uzdevums ir laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos, prognozēt to attīstību, noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās, kā arī veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi.

(4) Valsts augu aizsardzības dienests uzdevumu veikšanai:

   

Redakcion.

precizējums.

(4) Valsts augu aizsardzības dienests savu uzdevumu veikšanai:

1) veido augu aizsardzības līdzekļu reģistru un nodrošina šo līdzekļu izvērtēšanu, reģistrēšanu un pārreģistrēšanu;

     

1) kārto augu aizsardzības līdzekļu reģistru un nodrošina šo līdzekļu izvērtēšanu, reģistrēšanu un pārreģistrēšanu;

2) veido personu reģistru, kuras nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saistīto materiālu apriti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3

Juridiskais birojs

Aizstāt 5.panta ceturtās daļas 2.punktā vārdus “augu produktu un ar tiem saistīto materiālu apriti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā” ar vārdiem ”audzēšanu, augu produktu pārstrādāšanu, uzglabāšanu, tirdzniecību, ievešanu un izvešanu”.

Atbalstīts

precizētā redakcijā.

2) izveido un kārto to personu reģistru, kuras nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādāšanu, uzglabāšanu, tirdzniecību, ievešanu un izvešanu;

3) izsniedz fitosanitāros dokumentus, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu izvešanai un atpakaļizvešanai;

     

3) izsniedz fitosanitāros dokumentus, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu izvešanai un atpakaļizvešanai;

4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu apriti;

     

4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu apriti;

5) veic augu apsekojumus, sniedz informāciju zemes lietotājiem (īpašniekiem) par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību, kā arī veicamajiem augu aizsardzības pasākumiem;

   

Redakcion.

precizējums.

5) veic augu pārbaudes, sniedz informāciju zemes lietotājiem (īpašniekiem) par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību, kā arī veicamajiem augu aizsardzības pasākumiem;

6) veic fitosanitāro kontroli un nosaka fitosanitāros pasākumus;

     

6) veic fitosanitāro kontroli un nosaka fitosanitāros pasākumus;

7) nosaka izņēmumus attiecībā uz tiem augiem, augu produktiem un kaitīgiem organismiem, kas paredzēti zinātnes, pētniecības vai šķirņu selekcijas vajadzībām;

   

Redakcion.

precizējums.

7) nosaka izņēmumus attiecībā uz tiem augiem, augu produktiem un kaitīgajiem organismiem, kuri paredzēti zinātnes, pētniecības vai šķirņu selekcijas vajadzībām;

8) nosaka kārtību, kādā veicami kaitīgo organismu, ģenētiski modificētu organismu un augu aizsardzības līdzekļu pētījumi un izmēģinājumi ar tiem;

   

Redakcion.

precizējums.

8) nosaka kārtību, kādā veicami kaitīgo organismu, ģenētiski modificēto organismu un augu aizsardzības līdzekļu pētījumi un izmēģinājumi ar tiem;

9) veic augu karantīnas organismu izplatīšanās riska analīzi.

     

9) veic augu karantīnas organismu izplatīšanās riska analīzi.

(5) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori augu aizsardzības uzraudzības nolūkā apmeklē personas, kas darbojas augu aizsardzības jomā, neatkarīgi no to pakļautības, uzņēmējdarbības veida un rakstura un savas kompetences ietvaros dod norādījumus augu aizsardzības jautājumos, kā arī sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un uzliek sodus.

     

(5) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori augu aizsardzības uzraudzības nolūkā apmeklē personas, kas darbojas augu aizsardzības jomā, un neatkarīgi no to pakļautības, uzņēmējdarbības veida un rakstura savas kompetences ietvaros dod norādījumus augu aizsardzības jautājumos, kā arī sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un uzliek sodus.

(6) Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonas ir atbildīgas par pieņemto lēmumu un veikto darbību atbilstību normatīvajiem aktiem un neizpauž komercnoslēpumus, kas kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus.

   

Redakcion.

precizējums.

(6) Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonas ir atbildīgas par pieņemto lēmumu un veikto darbību atbilstību normatīvajiem aktiem un neizpauž komercnoslēpumus, kas tām kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus.

(7) Valsts augu aizsardzības dienests apkopo un izplata tehnisko informāciju par kaitīgiem organismiem, izstrādā ieteikumus par to ierobežošanas un likvidēšanas pasākumiem, kā arī nodrošina starp valstīm informācijas apmaiņu augu aizsardzības jomā.

   

Redakcion.

precizējums.

(7) Valsts augu aizsardzības dienests apkopo un izplata tehnisko informāciju par kaitīgajiem organismiem, izstrādā ieteikumus par to izplatības ierobežošanas un apkarošanas pasākumiem, kā arī nodrošina informācijas apmaiņu starp valstīm augu aizsardzības jomā.

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

4

Deputāts Arnis Kalniņš

Mainīt vietām 6.pantu ar 7.pantu.

Atbalstīts.

skat. 6. un 8. priekšl.

 

Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā veic šādus uzdevumus:

       

1) apstiprina dienesta instrukcijas par augu karantīnu un konkrētiem augu aizsardzības pasākumiem, kā arī speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kritērijus augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai;

5

Juridiskais birojs

Aizstāt 6.panta 1.punktā vārdus “kritērijus augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai” ar vārdiem “kārtību augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanai”.

Atbalstīts.

Iestrādāts 8. priekšlikumā.

 

2) apstiprina ar fitosanitāro dokumentu izsniegšanu, augu aizsardzības līdzekļu un personu reģistrāciju, fitosanitāro kontroli un fitosanitārajiem pasākumiem saistīto pakalpojumu apmaksas kārtību un cenrādi, kas stājas spēkā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

6

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. pantu kā 5. pantu šādā redakcijā

5.pants. Ministru kabineta kompetence

 

5.pants. Ministru kabineta kompetence

3) augu karantīnas organismu izplatīšanās riska gadījumā augu un augu produktu ievešanai un pārvietošanai var noteikt aizliegumus un ierobežojumus uz laiku līdz trim mēnešiem, ko publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Ministru kabinets augu aizsardzības jomā izdod:

 

Ministru kabinets augu aizsardzības jomā izdod:

   

1) noteikumus par augu karantīnu, reglamentējot augu audzētāju, augu, augu produktu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, fitosanitārās kontroles kārtību un pasākumus, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību un aizsargājamo teritoriju noteikšanas kārtību, apstiprina augu karantīnas organismu sarakstu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana ir aizliegta vai pakļauta specifiskiem noteikumiem, kā arī fitosanitārajai kontrolei vai robežkontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saistīto materiālu sarakstu;

 

1) noteikumus par augu karantīnu, reglamentējot augu audzētāju, augu, augu produktu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, fitosanitārās kontroles kārtību un pasākumus, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību un aizsargājamo teritoriju noteikšanas kārtību, apstiprina augu karantīnas organismu sarakstu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana ir aizliegta vai pakļauta specifiskiem noteikumiem, kā arī fitosanitārajai kontrolei vai robežkontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saistīto materiālu sarakstu;

   

2) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanas kārtību;

 

2) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanas kārtību;

   

3) noteikumus par pavairojamo materiālu, nosakot tā atbilstības kritērijus un aprites kārtību;

4) noteikumus par pesticīdu atlieku kontroli, nosakot maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu produktos un to kontroles kārtību;

5) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli;

6) aizliegto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu.

 

3) noteikumus par pavairojamo materiālu, nosakot tā atbilstības kritērijus un aprites kārtību;

4) noteikumus par pesticīdu atlieku kontroli, nosakot maksimālo pieļaujamo pesticīdu atlieku daudzumu produktos un to kontroles kārtību;

5) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot tirdzniecības vietām izvirzāmos kritērijus, personu pienākumus un tiesības, kā arī augu aizsardzības līdzekļu aprites kārtību un kontroli;

6) aizliegto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu.

7.pants. Ministru kabineta kompetence

       

Ministru kabinets augu aizsardzības jomā izdod:

     

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

1) noteikumus par augu karantīnu, nosakot noteiktu augu audzētāju, augu, augu produktu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, fitosanitārās kontroles kārtību un pasākumus, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību un aizsargteritoriju ieviešanas kārtību un apstiprina augu karantīnas organismu sarakstu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana ir aizliegta vai pakļauta specifiskiem noteikumiem, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saistīto materiālu sarakstu, kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei vai robežkontrolei;

 

Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā veic šādus uzdevumus:

 

Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā veic šādus uzdevumus:

 

7

Juridiskais birojs

Papildināt 7. pantu ar jaunu 2. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju, šādā redakcijā:

“2) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanas kārtību;”.

 

Atbalstīts.

iestrādāts 8. priekšl.

 
 

8

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. pantu kā 6. pantu šādā redakcijā:

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

   

2) noteikumus par pavairojamo materiālu, nosakot tā atbilstības kritērijus un aprites kārtību;

 

1) apstiprina dienesta instrukcijas attiecībā uz augu karantīnu un konkrētiem augu aizsardzības pasākumiem, kā arī kārtību, kādā izsniedzamas augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālās atļaujas (licences);

 

1) apstiprina dienesta instrukcijas attiecībā uz augu karantīnu un konkrētiem augu aizsardzības pasākumiem, kā arī kārtību, kādā izsniedzamas augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanas speciālās atļaujas (licences);

3) noteikumus par pesticīdu atlieku kontroli, nosakot maksimālos pesticīdu atlieku daudzumus produktos un to kontroli;

 

2) apstiprina ar fitosanitāro dokumentu izsniegšanu, augu aizsardzības līdzekļu un attiecīgo personu reģistrāciju, ar fitosanitāro kontroli un fitosanitārajiem pasākumiem saistīto pakalpojumu apmaksas kārtību un cenrādi, kas stājas spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

 

2) apstiprina ar fitosanitāro dokumentu izsniegšanu, augu aizsardzības līdzekļu un attiecīgo personu reģistrāciju, ar fitosanitāro kontroli un fitosanitārajiem pasākumiem saistīto pakalpojumu apmaksas kārtību un cenrādi, kas stājas spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

4) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot kritērijus tirdzniecības vietām, personu pienākumus un tiesības un augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroli;

 

3) augu karantīnas organismu izplatīšanās riska gadījumā augu un augu produktu ievešanai un pārvietošanai var noteikt aizliegumus un ierobežojumus uz laiku līdz trim mēnešiem un publicē tos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

3) augu karantīnas organismu izplatīšanās riska gadījumā augu un augu produktu ievešanai un pārvietošanai var noteikt aizliegumus un ierobežojumus uz laiku līdz trim mēnešiem un publicē tos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

5) aizliegto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu.

       

III nodaļa Augu aizsardzības līdzekļi un pasākumi

     

III nodaļa Augu aizsardzības līdzekļi un pasākumi

8.pants. Augu aizsardzības līdzekļi

     

7.pants. Augu aizsardzības līdzekļi

(1) Latvijā drīkst ievest, izplatīt un lietot tikai augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos augu aizsardzības līdzekļus. Šī kārtība neattiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti:

     

(1) Latvijā drīkst ievest, izplatīt un lietot tikai augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos augu aizsardzības līdzekļus. Šī kārtība neattiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti:

1) izvešanai vai atrodas muitas kontrolē kā ārvalstu prece;

     

1) izvešanai vai atrodas muitas kontrolē kā ārvalstu prece;

2) izmantošanai par griezto dekoratīvo augu augšanas regulatoriem;

     

2) izmantošanai par griezto dekoratīvo augu augšanas regulatoriem;

3) koksnes antiseptiskai apstrādei.

     

3) koksnes antiseptiskai apstrādei.

(2) Nereģistrētos augu aizsardzības līdzekļus ar Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju var ievest un izmantot:

     

(2) Nereģistrētos augu aizsardzības līdzekļus ar Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju var ievest un izmantot:

1) pētījumiem un izmēģinājumiem;

     

1) pētījumiem un izmēģinājumiem;

2) ja ir apdraudēta konkrētu kaitīgo organismu apkarošana, ko nevar veikt ar reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

     

2) ja ir apdraudēta konkrētu kaitīgo organismu apkarošana, ko nevar veikt ar reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

(3) Augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

9

Juridiskais birojs

Izslēgt 8.panta trešo daļu, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.

Atbalstīts.

(3) Nav atļauts izplatīt augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst to reģistrācijas nosacījumiem. Ja rodas šaubas vai aizdomas, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var ņemt no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) augu aizsardzības līdzekļu paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei. Ja augu aizsardzības līdzekļi neatbilst likuma prasībām vai reģistrācijas nosacījumiem, ar šo augu aizsardzības līdzekļu paraugu ņemšanu un kvalitātes kontroli saistītos izdevumus sedz uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas izplata attiecīgos augu aizsardzības līdzekļus; ja augu aizsardzības līdzekļi atbilst prasībām, izdevumi tiek segti no Valsts augu aizsardzības dienesta līdzekļiem.

(4) Augu aizsardzības līdzekļus iedala trijās reģistrācijas klasēs:

   

Redakcionāli precizēta 7.panta 3.. daļa.

(3) Augu aizsardzības līdzekļus iedala trijās reģistrācijas klasēs:

1) pirmajā klasē - augu aizsardzības līdzekļi lietošanai augu aizsardzības speciālista vadībā;

     

1) pirmā klase — augu aizsardzības līdzekļi, kurus lieto augu aizsardzības speciālista vadībā;

2) otrajā klasē - augu aizsardzības līdzekļi lietošanai personām, kuras saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu;

     

2) otrā klase — augu aizsardzības līdzekļi, kurus drīkst lietot personas, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu;

3) trešajā klasē - augu aizsardzības līdzekļi lietošanai visām personām.

     

3) trešā klase — augu aizsardzības līdzekļi, kurus drīkst lietot visas personas.

(5) Sēklas un substrātus, kuru sastāvā ir augu aizsardzības līdzekļi vai uz kuriem tie nokļuvuši, drīkst ievest un realizēt, ja šie līdzekļi ir reģistrēti vai arī ja darbīgā viela vai tās iedarbība atbilst kādam no reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu veidiem. Augu aizsardzības līdzekļa vai darbīgās vielas nosaukumu norāda uz sēklu un substrāta iesaiņojuma.

     

(4) Sēklas un substrātus, kuru sastāvā ir augu aizsardzības līdzekļi vai uz kuriem tie nokļuvuši, drīkst ievest un realizēt, ja šie līdzekļi ir reģistrēti vai arī ja darbīgā viela vai tās iedarbība atbilst kādam no reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu veidiem. Augu aizsardzības līdzekļa vai darbīgās vielas nosaukumu norāda uz sēklu un substrātu iesaiņojuma.

(6) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu un reizi gadā izdod reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu.

     

(5) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu, kā arī reizi gadā izdod reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu.

9.pants. Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana

     

8.pants. Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana

(1) Ievest un izplatīt augu aizsardzības līdzekļus drīkst uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši Zemkopības ministrijas izdotu speciālu atļauju (licenci).

 

 

     

(1) Ievest un izplatīt augu aizsardzības līdzekļus drīkst uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši Zemkopības ministrijas izdotu speciālo atļauju (licenci).

(2) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst ievest un izplatīt oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu latviešu valodā, kurā norādīts augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, reģistrācijas numurs un klase, preparatīvā forma un iedarbības veids, darbīgās vielas nosaukums un tās koncentrācija preparātā, ražotāja nosaukums, izgatavošanas datums un derīguma termiņš, bīstamības raksturojums, lietošanas instrukcija, norādījumi par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un pārējā informācija, kas apstiprināta, reģistrējot šo līdzekli.

     

(2) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst ievest un izplatīt oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu, kurā latviešu valodā norādīts augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, reģistrācijas numurs un klase, preparatīvā forma un iedarbības veids, darbīgās vielas nosaukums un tās koncentrācija preparātā, ražotāja nosaukums, izgatavošanas datums un derīguma termiņš, bīstamības raksturojums, lietošanas instrukcija, norādījumi par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un pārējā informācija, kas apstiprināta, reģistrējot šo līdzekli.

(3) Nav atļauts izplatīt augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst to reģistrācijas nosacījumiem. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori, ja rodas šaubas vai aizdomas, var izņemt no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) augu aizsardzības līdzekļu paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei. Ar augu aizsardzības līdzekļu paraugu ņemšanu un kvalitātes kontroli saistītos izdevumus sedz uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), ja augu aizsardzības līdzekļi neatbilst likuma vai reģistrācijas nosacījumiem, bet, ja augu aizsardzības līdzekļi atbilst prasībām, izdevumi tiek segti no Valsts augu aizsardzības dienesta līdzekļiem.

10

Deputāts Arnis Kalniņš

Izteikt 9.panta trešās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

“Ja augu aizsardzības līdzekļi neatbilst likuma vai reģistrācijas nosacījumiem, ar augu aizsardzības līdzekļu paraugu ņemšanu un kvalitātes kontroli saistītos izdevumus sedz uzņēmums (uzņēmējsabiedrība); ja augu aizsardzības līdzekļi atbilst prasībām, izdevumi tiek segti no Valsts augu aizsardzības dienesta līdzekļiem.”

Atbalstīt, izsakot precizētā redakcijā.

(3) Nav atļauts izplatīt augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst to reģistrācijas nosacījumiem. Ja rodas šaubas vai aizdomas, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var ņemt no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) augu aizsardzības līdzekļu paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei. Ja augu aizsardzības līdzekļi neatbilst likuma prasībām vai reģistrācijas nosacījumiem, ar šo augu aizsardzības līdzekļu paraugu ņemšanu un kvalitātes kontroli saistītos izdevumus sedz uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas izplata attiecīgos augu aizsardzības līdzekļus; ja augu aizsardzības līdzekļi atbilst prasībām, izdevumi tiek segti no Valsts augu aizsardzības dienesta līdzekļiem.

(4) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu un lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst šā likuma prasībām, bet, ja rodas šaubas par to kvalitāti, - aptur to izplatīšanu līdz kvalitātes galīgai noskaidrošanai. Lēmums šādā gadījumā pieņemams ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izplatīšanas apturēšanas dienas.

   

Redakcionāli

precizēts.

(4) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu un lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst šā likuma prasībām, bet, ja rodas šaubas par to kvalitāti, — apturēt šo līdzekļu izplatīšanu līdz kvalitātes galīgai noskaidrošanai. Šādā gadījumā lēmums pieņemams ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izplatīšanas apturēšanas dienas.

(5) Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, atļauts izplatīt, ja to paraugi atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir atbilstošs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums. Paraugi tiek ņemti, piedaloties Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram, kas 30 dienu laikā pēc analīžu saņemšanas no akreditētās laboratorijas pieņem lēmumu par turpmākām darbībām ar šādiem līdzekļiem. Ar paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas izplata minētos augu aizsardzības līdzekļus.

   

Redakcionāli

precizēts.

(5) Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, atļauts izplatīt, ja to paraugi atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir attiecīgs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums. Paraugi tiek ņemti, piedaloties Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram, kas 30 dienu laikā pēc analīžu saņemšanas no akreditētās laboratorijas pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar šādiem līdzekļiem. Ar paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas izplata minētos augu aizsardzības līdzekļus.

(6) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas ieved vai izplata augu aizsardzības līdzekļus, nodrošina to apriti un uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem realizēto augu aizsardzības līdzekļu nosaukumus un daudzumu.

   

Redakcionāli

precizēts.

(6) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas ieved vai izplata augu aizsardzības līdzekļus, nodrošina to apriti un uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot, kuri augu aizsardzības līdzekļi un kādā daudzumā realizēti to lietotājiem.

(7) Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus nedrīkst reklamēt. Reklāmā un konsultācijās sniegtā informācija par augu aizsardzības līdzekļiem nedrīkst būt pretrunā ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauto informāciju.

     

(7) Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus nedrīkst reklamēt. Reklāmā un konsultācijās sniegtā informācija par augu aizsardzības līdzekļiem nedrīkst būt pretrunā ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauto informāciju.

10.pants. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

     

9.pants. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

(1) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas minēti šā likuma 9.panta pirmajā daļā, nodrošina:

   

Redakcionāli

precizēts.

(1) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas minēti šā likuma 8.panta pirmajā daļā, nodrošina:

1) augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā un to marķējumā norādītos apstākļos, kā arī atsevišķi no citiem produktiem un vielām, kas var ietekmēt uzglabātā augu aizsardzības līdzekļa īpašības;

   

Redakcionāli

precizēts.

1) augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā un to marķējumā norādītajos apstākļos, turklāt atsevišķi no citiem produktiem un vielām, kas var ietekmēt attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa īpašības;

.

2) atsevišķu augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.

11

Deputāts Arnis Kalniņš

Izteikt 10.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) to augu aizsardzības līdzekļu, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem, uzglabāšanu atsevišķi.”

Atbalstīt

precizētā redakcijā.

.

2) to augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu atsevišķi, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem

(2) Tehniskās prasības šā panta pirmajā daļā minētajām augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām nosaka Ministru kabinets.

   

Redakcionāli

precizēts.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām izvirzāmās tehniskās prasības nosaka Ministru kabinets.

(3) Personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās un atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

     

(3) Personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

11.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

     

10.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

(1) Šā likuma 3.pantā minētās personas augu aizsardzības līdzekļus lieto tikai saskaņā ar to marķējumā norādīto informāciju, kā arī veic citus augu aizsardzības pasākumus un ierobežo kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību.

12

Juridiskais birojs

Izslēgt 11.panta pirmās daļā vārdus “Šā likuma 3.pantā minētās”.

Atbalstīt.

Redakcionāli

precizēts.

(1) Augu aizsardzības līdzekļus personas lieto tikai saskaņā ar šo līdzekļu marķējumā minētajiem norādījumiem, kā arī veic citus augu aizsardzības pasākumus un ierobežo kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību.

(2) Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot personām, kuras ir atestētas un saņēmušas apliecību, kas dod tiesības iegādāties un lietot šos augu aizsardzības līdzekļus. Šīs personas nodrošina augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

   

Redakcionāli

precizēts.

(2) Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus drīkst lietot personas, kuras ir atestētas un saņēmušas apliecību, kas dod tiesības iegādāties un lietot šos augu aizsardzības līdzekļus. Šīs personas nodrošina augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Valsts augu aizsardzības dienests organizē personu apmācību augu aizsardzības pasākumu veikšanā, nosaka augu aizsardzības jautājumos nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu, atestē un izsniedz apliecības, kas personām dod tiesības iegādāties un lietot kaitīgo organismu apkarošanai nepieciešamos augu aizsardzības līdzekļus.

     

(3) Valsts augu aizsardzības dienests organizē personu apmācību augu aizsardzības pasākumu veikšanā, nosaka augu aizsardzības jautājumos nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu, atestē un izsniedz apliecības, kas personām dod tiesības iegādāties un lietot kaitīgo organismu apkarošanai nepieciešamos augu aizsardzības līdzekļus.

(4) Personas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par kaitīgo organismu parādīšanos, izplatību un to apkarošanai veiktajiem pasākumiem un lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

     

(4) Personas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par kaitīgo organismu parādīšanos, izplatību un to apkarošanai veiktajiem pasākumiem un lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

.

(5) Lietošanai nederīgos ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus likvidē saskaņā ar likumu "Par bīstamajiem atkritumiem". Izmaksas, kas saistītas ar šādām darbībām, sedz nederīgo ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu īpašnieks.

   

Redakcionāli

precizēts.

(5) Lietošanai nederīgos ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus likvidē saskaņā ar likumu “Par bīstamajiem atkritumiem”. Ar šīm darbībām saistītās izmaksas sedz nederīgo ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu īpašnieks.

(6) Augu aizsardzības līdzekļu lietošana no lidaparāta izmantojama tikai pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu un attiecīgo reģionālo vides pārvaldi.

     

(6) Augu aizsardzības līdzekļu lietošana no lidaparāta izmantojama tikai pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu un attiecīgo reģionālo vides pārvaldi

12.pants. Augu aizsardzības mašīnas

     

11.pants. Augu aizsardzības mašīnas

Atļauts ekspluatēt augu aizsardzības mašīnas, kas atbilst valsts standartiem un normatīvi tehniskajām prasībām attiecībā uz cilvēku dzīvības, veselības, kā arī vides aizsardzības nodrošināšanu un ekspluatācijas noteikumiem.

   

Redakcionāli

precizēts.

Atļauts ekspluatēt augu aizsardzības mašīnas, kas atbilst valsts standartiem, normatīvi tehniskajām prasībām un ekspluatācijas noteikumiem, neapdraudot cilvēka veselību un dzīvību, kā arī nodrošinot vides aizsardzību.

IV nodaļa Augu karantīna un pasākumi

     

IV nodaļa

Augu karantīna un pasākumi

13.pants. Augu karantīna

   

Redakcionāli

precizēts 12. pants.

12.pants. Augu karantīna

(1) Augu karantīna jeb fitosanitārija ir valsts organizētu pasākumu kopums, lai nodrošinātu augu aizsardzību, neļaujot ievest un izplatīt augu karantīnas organismus un citus augiem sevišķi bīstamus organismus, kas nav sastopami vai ierobežoti izplatīti un kuriem tiek piemēroti fitosanitārie pasākumi.

     

(1) Augu karantīna jeb fitosanitārija ir valsts organizētu pasākumu kopums, kas veicams, lai nodrošinātu augu aizsardzību, neļaujot ievest un izplatīt augu karantīnas organismus un citus augiem sevišķi bīstamus organismus, kuri nav sastopami vai ir ierobežoti izplatīti un kuriem piemērojami fitosanitārie pasākumi.

(2) Valsts augu aizsardzības dienests vai tā uzraudzībā veic fitosanitāro kontroli, lai noskaidrotu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību fitosanitārajām normām, un, ja nepieciešams, nosaka fitosanitāros pasākumus, lai novērstu augu karantīnas organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā.

     

(2) Valsts augu aizsardzības dienests veic fitosanitāro kontroli vai tā uzraudzībā tiek veikta šī kontrole, lai noskaidrotu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību fitosanitārajām normām, un, ja nepieciešams, nosaka fitosanitāros pasākumus, lai novērstu augu karantīnas organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos.

(3) Ja rodas augu karantīnas organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienests var ierosināt noteikt aizliegumus un ierobežojumus uz laiku līdz trim mēnešiem augu un augu produktu ievešanai un pārvietošanai.

     

(3) Ja rodas augu karantīnas organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienests var ierosināt, lai augu un augu produktu ievešanai un pārvietošanai tiktu noteikti aizliegumi un ierobežojumi uz laiku līdz trim mēnešiem.

 

14.pants. Personu reģistrācija

   

Redakcionāli

precizēts 13. pants.

13.pants. Personu reģistrācija

(1) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu, augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, ievešanu, tirdzniecību, eksportu un pārvietošanu valsts iekšienē, reģistrējas Valsts augu aizsardzības dienestā.

     

(1) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu un augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, ievešanu, tirdzniecību, eksportu un pārvietošanu valsts iekšienē, reģistrējas Valsts augu aizsardzības dienestā.

(2) Reģistrēto personu pienākumi ir:

     

(2) Reģistrēto personu pienākums ir:

1) glabāt ar augiem un augu produktiem saistīto dokumentāciju un pēc pieprasījuma uzrādīt Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem;

     

1) glabāt ar augiem un augu produktiem saistīto dokumentāciju un pēc pieprasījuma uzrādīt to Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem;

2) par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu parādīšanos nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu;

     

2) par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu parādīšanos nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu;

3) ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti;

     

3) ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti;

4) nodrošināt iespēju Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem piekļūt īpašumam, kurā tiek audzēti vai glabāti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, un veikt fitosanitāro pasākumu izpildes kontroli.

     

4) nodrošināt iespēju Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem piekļūt īpašumam, kurā tiek audzēti vai glabāti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, un veikt fitosanitāro pasākumu izpildes kontroli.

(3) Valsts augu aizsardzības dienests ne retāk kā reizi gadā kontrolē, kā reģistrētās personas ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti.

     

(3) Valsts augu aizsardzības dienests ne retāk kā reizi gadā kontrolē, kā reģistrētās personas ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti.

15.pants. Augu un augu produktu ievešana

   

Redakcionāli

precizēts 14. pants.

14.pants. Augu un augu produktu ievešana

(1) Valstī aizliegts ievest augu karantīnas organismus, kā arī augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez atbilstošiem dokumentiem un ja tie neatbilst fitosanitārajām normām.

     

(1) Valstī aizliegts ievest augu karantīnas organismus, kā arī augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja tie neatbilst fitosanitārajām normām, kā arī tad, ja nav attiecīgu dokumentu.

(2) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanu, nodrošina apstākļus fitosanitārās kontroles veikšanai.

     

(2) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanu, nodrošina apstākļus fitosanitārās kontroles veikšanai.

(3) Pāri muitas robežai ievedamo fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu muitošanu var pabeigt tikai pēc to fitosanitārās kontroles.

     

(3) Pāri muitas robežai ievedamo fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu muitošanu var pabeigt tikai pēc to fitosanitārās kontroles.

(4) Atsevišķos gadījumos Valsts augu aizsardzības dienests var pakļaut fitosanitārajai kontrolei arī citus augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus no valstīm ar augstu augu karantīnas organismu ievešanas riska iespēju.

     

(4) Atsevišķos gadījumos Valsts augu aizsardzības dienests var pakļaut fitosanitārajai kontrolei arī citus augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, ja pastāv augsta augu karantīnas organismu ievešanas riska iespēja

(5) Ja, ievedot fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, konstatēta neatbilstība fitosanitārajām normām, piemēro vienu no šādiem pasākumiem:

13

Deputāts Arnis Kalniņš

Izteikt 15.panta piektās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(5) Ja fitosanitārās kontroles rezultātā konstatēta augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstība fitosanitārajām normām, attiecībā uz tiem piemēro vienu no šādiem pasākumiem:”

Atbalstīt.

(5) Ja fitosanitārās kontroles rezultātā konstatēta augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu neatbilstība fitosanitārajām normām, attiecībā uz tiem veic vienu no šādiem pasākumiem:

1) nosūta atpakaļ nosūtītājvalstij;

     

1) nosūta atpakaļ attiecīgajai valstij;

2) iznīcina Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktajā kārtībā;

     

2) iznīcina Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktajā kārtībā;

3) novieto muitas kontrolē līdz brīdim, kamēr ievedējs veic Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus.

     

3) novieto muitas kontrolē līdz brīdim, kamēr ievedējs veic Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus.

Šo pasākumu izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

     

Šo pasākumu izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

(6) Šā panta piektajā daļā minēto pasākumu izmaksas sedz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievedējs.

     

(6) Šā panta piektajā daļā minēto pasākumu izmaksas sedz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievedējs.

(7) Ministru kabineta noteiktā ievestā pavairojamā materiāla fitosanitārā kontrole notiek uzglabāšanas vai audzēšanas vietās. Šādu pavairojamo materiālu atļauts izplatīt vai pārvietot tikai pēc Valsts augu aizsardzības dienesta lēmuma par tā atbilstību nomatīvojos aktos noteiktajām prasībām.

     

(7) Ministru kabineta noteiktā ievestā pavairojamā materiāla fitosanitārā kontrole notiek tā uzglabāšanas vai audzēšanas vietās. Šādu pavairojamo materiālu atļauts izplatīt vai pārvietot tikai pēc tam, kad Valsts augu aizsardzības dienests pieņēmis lēmumu par tā atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

16.pants. Augu un augu produktu tranzīts

   

Redakcionāli

precizēts 15. pants.

15.pants. Augu un augu produktu tranzīts

(1) Ja augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava tiek vesta tranzītā caur valsts teritoriju, to nesadalot, nepārsaiņojot, neuzglabājot un nodrošinot, ka nepastāv iespēja ar to inficēt valsts teritoriju vai valsts teritorijā tai inficēties ar augu karantīnas organismiem, to nepakļauj fitosanitārajai kontrolei.

     

(1) Ja augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava tiek vesta tranzītā cauri valsts teritorijai, šo kravu nesadalot, nepārsaiņojot, neuzglabājot un nodrošinot, ka nerodas iespēja ar to inficēt valsts teritoriju vai tai valsts teritorijā inficēties ar augu karantīnas organismiem, attiecīgo kravu nepakļauj fitosanitārajai kontrolei.

(2) Fitosanitārā kontrole tiek veikta, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka tranzīta krava ir inficēta ar augu karantīnas organismiem un ir iespējama to izplatīšanās, un netiek ievēroti šā panta pirmās daļas nosacījumi.

     

(2) Fitosanitārā kontrole tiek veikta, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka tranzītkrava ir inficēta ar augu karantīnas organismiem un ir iespējama to izplatīšanās, kā arī tad, ja netiek ievēroti šā panta pirmās daļas noteikumi.

17.pants. Augu un augu produktu izvešana (eksports) un atpakaļizvešana (reeksports)

     

16.pants. 16. pants.Augu un augu produktu izvešana (eksports) un atpakaļizvešana (reeksports)

(1) Izvedamiem un atpakaļizvedamiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem jāatbilst saņēmējas valsts fitosanitārajiem noteikumiem.

     

(1) Izvedamiem un atpakaļizvedamiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem jāatbilst saņēmējas valsts fitosanitārajiem noteikumiem.

(2) Personas, kas nodarbojas ar augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izvešanu un atpakaļizvešanu, vismaz 48 stundas pirms nosūtīšanai paredzētās kravas sagatavošanas informē Valsts augu aizsardzības dienestu par fitosanitārās kontroles nepieciešamību.

 

 

 

     

(2) Personas, kas nodarbojas ar augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izvešanu un atpakaļizvešanu, vismaz 48 stundas pirms nosūtīšanai paredzētās kravas sagatavošanas informē Valsts augu aizsardzības dienestu par fitosanitārās kontroles nepieciešamību.

(3) Pēc fitosanitārās kontroles veikšanas Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz fitosanitāro sertifikātu izvešanai vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai, ja augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava atbilst saņēmējas valsts vai tranzītvalsts fitosanitārajiem noteikumiem.

     

(3) Pēc fitosanitārās kontroles veikšanas Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz fitosanitāro sertifikātu izvešanai vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai, ja augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava atbilst saņēmējas valsts vai tranzītvalsts fitosanitārajiem noteikumiem.

(4) Aizliegts izvest augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez fitosanitārajiem dokumentiem, ja to nepieciešamību nosaka saņēmējas valsts fitosanitārie noteikumi.

   

Redakcionāli

precizēts.

(4) Aizliegts izvest augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez fitosanitārajiem dokumentiem, ja to nepieciešamību paredz saņēmējas valsts fitosanitārie noteikumi.

18.pants. Augu un augu produktu iekšzemes aprite

   

Redakcionāli

precizēts 17. pants.

17.pants. Augu un augu produktu iekšzemes aprite

(1) Aizliegts izplatīt un pārvietot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas inficēti ar augu karantīnas organismiem, kā arī augus un augu produktus, kuri neatbilst fitosanitārajām normām.

     

(1) Aizliegts izplatīt un pārvietot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas inficēti ar augu karantīnas organismiem, kā arī augus un augu produktus, kuri neatbilst fitosanitārajām normām.

(2) Valsts augu aizsardzības dienests veic augu un augu produktu apsekojumus, un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, nosaka aizsargājamās teritorijas, kur eksistencei piemērotos apstākļos nav ieviesušies un izplatījušies viens vai vairāki noteiktie kaitīgie organismi un kurā pastāv draudi, ka tiem labvēlīgos ekoloģiskos apstākļos viens vai vairāki kaitīgie organismi var ieviesties un izplatīties, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību tajās. Aizsargājamo teritoriju sarakstu un augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību tajās publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

     

(2) Valsts augu aizsardzības dienests veic augu un augu produktu pārbaudes un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, nosaka aizsargājamās teritorijas, kur eksistencei piemērotos apstākļos nav ieviesušies un izplatījušies viens vai vairāki noteiktie kaitīgie organismi un kur pastāv draudi, ka tiem labvēlīgos ekoloģiskos apstākļos viens vai vairāki kaitīgie organismi var ieviesties un izplatīties, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību tajās. Aizsargājamo teritoriju sarakstu un augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību šajās teritorijās publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

(3) Valsts augu aizsardzības dienests veic augaugļu, dekoratīvo kultūru un dārzeņu pavairojamā materiāla sertifikācijas uzraudzību un izsniedz atbilstības dokumentus.

     

(3) Valsts augu aizsardzības dienests veic augaugļu, dekoratīvo kultūru un dārzeņu pavairojamā materiāla sertifikācijas uzraudzību un izsniedz atbilstības dokumentus.

(4) Ja konstatēta augu karantīnas organismu klātbūtne, personas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora norādījumiem veic augu un augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu dezinsekciju vai dezinfekciju un ievēro noteiktos ierobežojumus augu un augu produktu apritei.

     

(4) Ja konstatēta augu karantīnas organismu klātbūtne, personas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora norādījumiem veic attiecīgo augu un augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu dezinsekciju vai dezinfekciju un ievēro augu un augu produktu apritei noteiktos ierobežojumus.

(5) Augu karantīnas organismu un citu kaitīgo organismu uzglabāšanu, pavairošanu, kā arī darbības, kas saistītas ar šo organismu ģenētisku modifikāciju, drīkst veikt tikai fitosanitārās pētniecības vai diagnosticēšanas mērķiem pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu.

     

(5) Augu karantīnas organismu un citu kaitīgo organismu uzglabāšanu un pavairošanu, kā arī darbības, kas saistītas ar šo organismu ģenētisko modifikāciju, drīkst veikt tikai fitosanitārās pētniecības vai diagnosticēšanas mērķiem pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu.

(6) Kaitīgo organismu masveida izplatīšanās (epifitotijas) gadījumā augu aizsardzības pasākumus veic saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību".

14

Juridiskais birojs

Aizstāt 18.panta sestajā daļā vārdus “likumu "Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību"” ar vārdiem “Civilās aizsardzības likumu”.

Atbalstīt.

(6) Kaitīgo organismu masveida izplatīšanās (epifitotijas) gadījumā augu aizsardzības pasākumus veic saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.

19.pants. Kontrole un uzraudzība pār augu un augu produktu apriti

     

18.pants. Kontrole un uzraudzība pār augu un augu produktu apriti

(1) Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kontrolei uz valsts robežas Ministru kabinets var noteikt citu institūciju, kura ievēro Valsts augu aizsardzības dienesta norādījumus fitosanitārās kontroles veikšanai.

     

(1) Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kontrolei uz valsts robežas Ministru kabinets var noteikt citu institūciju, kura ievēro Valsts augu aizsardzības dienesta norādījumus fitosanitārās kontroles veikšanā.

(2) Veicot augu un augu produktu aprites uzraudzību un kontroli, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori:

     

(2) Veicot augu un augu produktu aprites uzraudzību un kontroli, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori:

1) pārbauda augus un augu produktus noliktavās, transportlīdzekļos un ražošanas telpās, kā arī zemes platības neatkarīgi no to apsaimniekošanas veida, īpašuma formas, gadalaika un citiem apstākļiem;

15

Deputāts Arnis Kalniņš

Izteikt 19.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) pārbauda augus un augu produktus noliktavās, transportlīdzekļos un ražošanas telpās, kā arī sējumu platībās neatkarīgi no to apsaimniekošanas veida, īpašuma formas, gadalaika un citiem apstākļiem;”

Atbalstīt.

1) 1) pārbauda augus un augu produktus noliktavās, transportlīdzekļos un ražošanas telpās, kā arī zemes platības neatkarīgi no to apsaimniekošanas veida, īpašuma formas, gadalaika un citiem apstākļiem;

2) nemaksājot atlīdzību personām, ņem augu un augu produktu, audzēšanas substrāta, sēklu un pavairojamā materiāla paraugus analīzēm saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta direktora apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem;

 

 

     

2) 2) nemaksājot atlīdzību personām, ņem augu un augu produktu, audzēšanas substrātu, sēklu un pavairojamā materiāla paraugus analīzēm saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta direktora apstiprinātiem metodiskajiem norādījumiem;

3) uzdod personām veikt augu, augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saistīto materiālu dezinfekciju un dezinsekciju, ja konstatēti augu karantīnas organismi, kā arī uzdod lietot noteiktus augu aizsardzības līdzekļus, ierīces un paņēmienus un nosaka fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanas un novākšanas kārtību, kā arī kontrolē šo pasākumu izpildi;

     

3) 3) uzdod personām veikt augu un augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saistīto materiālu dezinfekciju un dezinsekciju, ja konstatēti augu karantīnas organismi, kā arī uzdod lietot noteiktus augu aizsardzības līdzekļus, ierīces un paņēmienus un nosaka fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanas un novākšanas kārtību, kā arī kontrolē šo pasākumu izpildi;

4) aizliedz noteiktu sēklu sēšanu, augu stādīšanu, audzēšanu, ar kaitīgiem organismiem piesārņotu augšņu izmantošanu uz laiku vai pavisam, inficētu sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu, inficētu augu vai augu produktu transportēšanu un realizāciju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu ģenētiski modificētu organismu apriti;

     

4) aizliedz noteiktu sēklu sēšanu, augu stādīšanu un audzēšanu, ar kaitīgiem organismiem piesārņotu augšņu izmantošanu uz laiku vai pavisam, inficētu sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu, inficētu augu vai augu produktu transportēšanu un realizāciju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu ģenētiski modificēto organismu apriti;

5) aizliedz vai nosaka ierobežojumus augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai, izvešanai un iekšzemes apritei, ja konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

     

5) aizliedz vai nosaka ierobežojumus augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai, izvešanai un iekšzemes apritei, ja konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

6) ja pārkāpti noteiktie fitosanitārie pasākumi un pastāv draudi augu karantīnas organismu izplatībai, piespiedu kārtā veic fitosanitāros pasākumus. Ar šiem pasākumiem saistītās izmaksas sedz pārkāpējs.

   

Redakcionāli

precizēts.

6) ja pārkāpti noteiktie fitosanitārie pasākumi un pastāv draudi augu karantīnas organismu izplatībai, nepieciešamos fitosanitāros pasākumus veic piespiedu kārtā. Ar šiem pasākumiem saistītās izmaksas sedz pārkāpējs.

V nodaļa Sadarbība augu aizsardzībā

     

V nodaļa

Sadarbība augu aizsardzībā

20.pants. Sadarbība augu aizsardzībā

     

19.pants. Sadarbība augu aizsardzībā

(1) Zinātniskās pētniecības iestādes pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu veic pētījumus par kaitīgiem organismiem un augu aizsardzības pasākumiem to izplatīšanās ierobežošanai.

     

(1) Zinātniskās pētniecības iestādes pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu veic pētījumus par kaitīgiem organismiem un augu aizsardzības pasākumiem to izplatīšanās ierobežošanai.

(2) Policija, valsts un pašvaldību institūcijas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz palīdzību normatīvojos aktos noteikto prasību ievērošanā.

16

Deputāts Arnis Kalniņš

Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Policija, valsts un pašvaldību institūcijas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz palīdzību normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes nodrošināšanai.”

Atbalstīt.

(2) Policija, valsts un pašvaldību institūcijas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz palīdzību normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes nodrošināšanai.

VI nodaļa Atbildība par Augu aizsardzības likuma neievērošanu

   

Redakcionāli

precizēts V nodaļas virsraksts

VI nodaļa

Atbildība par likuma neievērošanu

 

21.pants. Atbildība par Augu aizsardzības likuma neievērošanu

   

Redakcionāli

precizēts 20. panta virsraksts

20.pants. Atbildība par likuma neievērošanu

(1) Par šā likuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.

     

(1) Par šā likuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Par augu aizsardzības pasākumu neveikšanu, augu aizsardzības līdzekļu nolaidīgu lietošanu, nekvalitatīvu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, ar augu karantīnas organismiem inficētu augu un augu produktu tīšu izplatīšanu, kuru rezultātā augu audzētājiem nodarīti zaudējumi vai radušies papildu izdevumi, vainīgās personas ir atbildīgas Civillikumā noteiktajā kārtībā.

17

Juridiskais birojs

Aizstāt 21.panta otrajā daļā vārdus “Civillikumā noteiktajā kārtībā” ar vārdiem “saskaņā ar Civillikumu”.

Atbalstīt.

(2) Par augu aizsardzības pasākumu neveikšanu, augu aizsardzības līdzekļu nolaidīgu lietošanu, nekvalitatīvu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, ar augu karantīnas organismiem inficētu augu un augu produktu tīšu izplatīšanu, kā rezultātā augu audzētājiem nodarīti zaudējumi vai radušies papildu izdevumi, vainīgās personas ir atbildīgas saskaņā ar Civillikumu.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā atbildība neatbrīvo personas no Valsts augu aizsardzības dienesta noteikto fitosanitāro pasākumu veikšanas.

     

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā atbildība neatbrīvo personas no Valsts augu aizsardzības dienesta noteikto fitosanitāro pasākumu veikšanas.

(4) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

     

(4) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

   

Redakcionāli precizēti pārejas noteikumi.

Pārejas noteikumi

1. Valsts augu aizsardzības dienests ir Valsts augu aizsardzības stacijas tiesību un saistību pārņēmējs.

     

1. Valsts augu aizsardzības dienests ir Valsts augu aizsardzības stacijas tiesību un saistību pārņēmējs.

2. Speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai, kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim, saglabā noteikto darbības termiņu.

     

2. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai izsniegtās speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai ir spēkā līdz tajās noteiktā derīguma termiņa beigām.

3. Augu aizsardzības līdzekļi, kas reģistrēti līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim, saglabā noteikto darbības termiņu un nosacījumus.

     

3. Līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem saglabājas noteiktais darbības termiņš un reģistrācijas nosacījumi.

4. Augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un konsultantiem izsniegtās apliecības par tiesībām iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus vai sniegt konsultācijas saglabā noteikto darbības termiņu un nosacījumus.

     

4. Augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un konsultantiem izsniegtās apliecības par tiesībām iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus vai sniegt konsultācijas ir spēkā līdz tajās noteiktajām derīguma termiņa beigām.

5. Ar šā likuma stāšanos spēkā spēku zaudē 1994.gada 5.oktobra Augu aizsardzības likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.).

18

Juridiskais birojs

Izteikt Pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Augu aizsardzības likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.).”

Atbalstīt.

5. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Augu aizsardzības likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.).