Likumprojekts

Likumprojekts

Augu aizsardzības likums

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) augi - dzīvi augi, augļi (botāniskā nozīmē) un dārzeņi, izņemot saldētus, bumbuļi, sīpoli, sakneņi, bumbuļsīpoli, griezti ziedi, zari ar lapām, zāģēti koki ar lapām, meristēmu kultūras un sēklas;

2) augu produkti - augu valsts izcelsmes produkti, neapstrādāti vai vienkārši sagatavoti (malti, žāvēti vai presēti);

3) augu aizsardzības līdzeklis - bioloģisks vai ķīmisks (pesticīds) līdzeklis, kas paredzēts kaitīgo organismu apkarošanai vai to negatīvās ietekmes samazināšanai, augu dzīvības procesu ietekmēšanai (izņemot augu barošanu), augu produktu aizsardzībai, nevēlamo augu iznīcināšanai, augu daļu iznīcināšanai un nevēlamas augu augšanas ierobežošanai un kavēšanai;

4) augu aizsardzības pasākums - cilvēka iedarbība uz kaitīgiem organismiem vai augu fizioloģisko funkciju traucējumu ierosinātājiem, lai aizsargātu augus;

5) darbīgās vielas - vielas vai mikroorganismi ar vispārēju vai specifisku iedarbību pret kaitīgiem organismiem, kā arī uz augiem vai augu produktiem;

6) ģenētiski modificēti organismi - organismi, kuru ģenētiskais materiāls izmainīts citādi kā dabiski savienojoties vai rekombinējoties, ciktāl tie attiecas uz augu aizsardzību;

7) kaitīgie organismi - augiem un augu produktiem kaitīgie dzīvnieku vai augu valsts organismi, vīrusi, mikoplazmas un citi patogēni;

8) pesticīdu atliekas - ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanas rezultātā augos, augu produktos un uz tiem vai vidē atrodamas viena vai vairākas darbīgās vielas, to metabolīti un sadalīšanās vai ķīmisko reakciju produkti.

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir reglamentēt fizisko un juridisko personu darbību augu aizsardzības jomā, lai nepieļautu kaitīgo organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā, kā arī panākt, lai veicamie augu aizsardzības pasākumi un lietotie augu aizsardzības līdzekļi neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību, dzīvniekiem un vidi un novērstu pesticīdu atlieku uzkrāšanos saražotajā produkcijā, augsnē un ūdenī virs pieļautajām normām.

3.pants. Likuma darbības joma

Likums attiecas uz:

1) zemes lietotājiem un īpašniekiem - neatkarīgi no zemes gabala lieluma, atrašanās vietas un lietojuma veida vai nolūka;

2) personām, kas nodarbojas ar augu audzēšanu un augu, augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, ievešanu, tirdzniecību, tranzītu, izvešanu un pārvietošanu valsts iekšienē;

3) personām, kas iesaistītas augu aizsardzības līdzekļu apritē.

4.pants. Augu aizsardzība

(1) Augu aizsardzība ir tiesisko, tehnisko, organizatorisko un praktisko pasākumu kopums, kas pēta augiem kaitīgo un konkurējošo organismu bioloģiskos un ekoloģiskos faktorus un nosaka un veic šo organismu ierobežošanu un apkarošanu.

(2) Augu aizsardzību valstī pārzina Zemkopības ministrija.

II nodaļa

Valsts institūciju kompetence augu aizsardzībā

5.pants. Valsts augu aizsardzības dienests un tā uzdevumi

(1) Valsts uzraudzību augu aizsardzības jomā organizē un veic Valsts augu aizsardzības dienests. Valsts augu aizsardzības dienests ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts civiliestāde, kurai ir juridiskas personas statuss un zīmogs ar papildinātā Latvijas Republikas valsts mazā ģerboņa attēlu un pilnu iestādes nosaukumu.

(2) Valsts augu aizsardzības dienestu vada direktors. Direktoru pēc zemkopības ministra ieteiktās kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata zemkopības ministrs. Kontroles funkcijas augu aizsardzības jomā veic inspektori, kurus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts augu aizsardzības dienesta direktors.

(3) Valsts augu aizsardzības dienesta uzdevumi ir laikus konstatēt kaitīgo organismu parādīšanos valstī, prognozēt to attīstību, noteikt augu karantīnas pasākumus konkrētos gadījumos un vietās, kā arī veicināt augu aizsardzības pasākumu veikšanu tādā apjomā, lai likvidētu vai ierobežotu kaitīgo organismu izplatīšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi.

(4) Valsts augu aizsardzības dienests uzdevumu veikšanai:

1) veido augu aizsardzības līdzekļu reģistru un nodrošina šo līdzekļu izvērtēšanu, reģistrēšanu un pārreģistrēšanu;

2) veido personu reģistru, kuras nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saistīto materiālu apriti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

3) izsniedz fitosanitāros dokumentus, kas apliecina augu un augu produktu atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ieskaitot fitosanitāros sertifikātus augu un augu produktu izvešanai un atpakaļizvešanai;

4) veic valsts uzraudzību un kontroli pār augu aizsardzības līdzekļu apriti;

5) veic augu apsekojumus, sniedz informāciju zemes lietotājiem (īpašniekiem) par kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību, kā arī veicamajiem augu aizsardzības pasākumiem;

6) veic fitosanitāro kontroli un nosaka fitosanitāros pasākumus;

7) nosaka izņēmumus attiecībā uz tiem augiem, augu produktiem un kaitīgiem organismiem, kas paredzēti zinātnes, pētniecības vai šķirņu selekcijas vajadzībām;

8) nosaka kārtību, kādā veicami kaitīgo organismu, ģenētiski modificētu organismu un augu aizsardzības līdzekļu pētījumi un izmēģinājumi ar tiem;

9) veic augu karantīnas organismu izplatīšanās riska analīzi.

(5) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori augu aizsardzības uzraudzības nolūkā apmeklē personas, kas darbojas augu aizsardzības jomā, neatkarīgi no to pakļautības, uzņēmējdarbības veida un rakstura un savas kompetences ietvaros dod norādījumus augu aizsardzības jautājumos, kā arī sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un uzliek sodus.

(6) Valsts augu aizsardzības dienesta amatpersonas ir atbildīgas par pieņemto lēmumu un veikto darbību atbilstību normatīvajiem aktiem un neizpauž komercnoslēpumus, kas kļuvuši zināmi, pildot dienesta pienākumus.

(7) Valsts augu aizsardzības dienests apkopo un izplata tehnisko informāciju par kaitīgiem organismiem, izstrādā ieteikumus par to ierobežošanas un likvidēšanas pasākumiem, kā arī nodrošina starp valstīm informācijas apmaiņu augu aizsardzības jomā.

 

6.pants. Zemkopības ministra kompetence

Zemkopības ministrs augu aizsardzības jomā veic šādus uzdevumus:

1) apstiprina dienesta instrukcijas par augu karantīnu un konkrētiem augu aizsardzības pasākumiem, kā arī speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kritērijus augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai;

2) apstiprina ar fitosanitāro dokumentu izsniegšanu, augu aizsardzības līdzekļu un personu reģistrāciju, fitosanitāro kontroli un fitosanitārajiem pasākumiem saistīto pakalpojumu apmaksas kārtību un cenrādi, kas stājas spēkā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

3) augu karantīnas organismu izplatīšanās riska gadījumā augu un augu produktu ievešanai un pārvietošanai var noteikt aizliegumus un ierobežojumus uz laiku līdz trim mēnešiem, ko publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7.pants. Ministru kabineta kompetence

Ministru kabinets augu aizsardzības jomā izdod:

    1. noteikumus par augu karantīnu, nosakot noteiktu augu audzētāju, augu, augu produktu pārstrādātāju, uzglabātāju, tirgotāju, ievedēju un izvedēju reģistrācijas kārtību, fitosanitārās kontroles kārtību un pasākumus, fitosanitāro dokumentu izsniegšanas kārtību un aizsargteritoriju ieviešanas kārtību un apstiprina augu karantīnas organismu sarakstu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu sarakstu, kuru ievešana ir aizliegta vai pakļauta specifiskiem noteikumiem, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saistīto materiālu sarakstu, kuri pakļauti fitosanitārajai kontrolei vai robežkontrolei;

2) noteikumus par pavairojamo materiālu, nosakot tā atbilstības kritērijus un aprites kārtību;

3) noteikumus par pesticīdu atlieku kontroli, nosakot maksimālos pesticīdu atlieku daudzumus produktos un to kontroli;

4) noteikumus par augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, glabāšanu un lietošanu, nosakot kritērijus tirdzniecības vietām, personu pienākumus un tiesības un augu aizsardzības līdzekļu aprites kontroli;

5) aizliegto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu.

 

III nodaļa

Augu aizsardzības līdzekļi un pasākumi

8.pants. Augu aizsardzības līdzekļi

(1) Latvijā drīkst ievest, izplatīt un lietot tikai augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos augu aizsardzības līdzekļus. Šī kārtība neattiecas uz augu aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti:

1) izvešanai vai atrodas muitas kontrolē kā ārvalstu prece;

2) izmantošanai par griezto dekoratīvo augu augšanas regulatoriem;

3) koksnes antiseptiskai apstrādei.

(2) Nereģistrētos augu aizsardzības līdzekļus ar Valsts augu aizsardzības dienesta atļauju var ievest un izmantot:

1) pētījumiem un izmēģinājumiem;

2) ja ir apdraudēta konkrētu kaitīgo organismu apkarošana, ko nevar veikt ar reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

(3) Augu aizsardzības līdzekļu reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Augu aizsardzības līdzekļus iedala trijās reģistrācijas klasēs:

1) pirmajā klasē - augu aizsardzības līdzekļi lietošanai augu aizsardzības speciālista vadībā;

2) otrajā klasē - augu aizsardzības līdzekļi lietošanai personām, kuras saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu;

3) trešajā klasē - augu aizsardzības līdzekļi lietošanai visām personām.

(5) Sēklas un substrātus, kuru sastāvā ir augu aizsardzības līdzekļi vai uz kuriem tie nokļuvuši, drīkst ievest un realizēt, ja šie līdzekļi ir reģistrēti vai arī ja darbīgā viela vai tās iedarbība atbilst kādam no reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu veidiem. Augu aizsardzības līdzekļa vai darbīgās vielas nosaukumu norāda uz sēklu un substrāta iesaiņojuma.

(6) Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina iespēju visām ieinteresētajām personām saņemt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu reģistru un tajā iekļauto līdzekļu lietošanu un reizi gadā izdod reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstu.

9.pants. Augu aizsardzības līdzekļu izplatīšana

(1) Ievest un izplatīt augu aizsardzības līdzekļus drīkst uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas saņēmuši Zemkopības ministrijas izdotu speciālu atļauju (licenci).

(2) Augu aizsardzības līdzekļus drīkst ievest un izplatīt oriģinālā iepakojumā ar ražotāja marķējumu latviešu valodā, kurā norādīts augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, reģistrācijas numurs un klase, preparatīvā forma un iedarbības veids, darbīgās vielas nosaukums un tās koncentrācija preparātā, ražotāja nosaukums, izgatavošanas datums un derīguma termiņš, bīstamības raksturojums, lietošanas instrukcija, norādījumi par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un pārējā informācija, kas apstiprināta, reģistrējot šo līdzekli.

(3) Nav atļauts izplatīt augu aizsardzības līdzekļus, kuru kvalitāte neatbilst to reģistrācijas nosacījumiem. Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori, ja rodas šaubas vai aizdomas, var izņemt no uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) augu aizsardzības līdzekļu paraugus un nosūtīt tos kvalitātes kontrolei. Ar augu aizsardzības līdzekļu paraugu ņemšanu un kvalitātes kontroli saistītos izdevumus sedz uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), ja augu aizsardzības līdzekļi neatbilst likuma vai reģistrācijas nosacījumiem, bet, ja augu aizsardzības līdzekļi atbilst prasībām, izdevumi tiek segti no Valsts augu aizsardzības dienesta līdzekļiem.

(4) Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori var aizliegt augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu un lietošanu, ja konstatēts, ka tie ir nekvalitatīvi vai neatbilst šā likuma prasībām, bet, ja rodas šaubas par to kvalitāti, - aptur to izplatīšanu līdz kvalitātes galīgai noskaidrošanai. Lēmums šādā gadījumā pieņemams ne vēlāk kā 30 dienu laikā no izplatīšanas apturēšanas dienas.

(5) Augu aizsardzības līdzekļus, kuriem beidzies derīguma termiņš, atļauts izplatīt, ja to paraugi atbilst reģistrācijas nosacījumiem un ir atbilstošs Valsts augu aizsardzības dienesta lēmums. Paraugi tiek ņemti, piedaloties Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoram, kas 30 dienu laikā pēc analīžu saņemšanas no akreditētās laboratorijas pieņem lēmumu par turpmākām darbībām ar šādiem līdzekļiem. Ar paraugu analīzēm saistītos izdevumus sedz uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas izplata minētos augu aizsardzības līdzekļus.

(6) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas ieved vai izplata augu aizsardzības līdzekļus, nodrošina to apriti un uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un katru gadu līdz 1.aprīlim iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestam informāciju par iepriekšējo kalendāra gadu, norādot augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem realizēto augu aizsardzības līdzekļu nosaukumus un daudzumu.

(7) Nereģistrētus augu aizsardzības līdzekļus nedrīkst reklamēt. Reklāmā un konsultācijās sniegtā informācija par augu aizsardzības līdzekļiem nedrīkst būt pretrunā ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauto informāciju.

 

10.pants. Augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšana

(1) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas minēti šā likuma 9.panta pirmajā daļā, nodrošina:

1) augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu oriģinālā iepakojumā un to marķējumā norādītos apstākļos, kā arī atsevišķi no citiem produktiem un vielām, kas var ietekmēt uzglabātā augu aizsardzības līdzekļa īpašības;

2) atsevišķu augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu, kuriem beidzies derīguma termiņš vai kuru kvalitāte neatbilst reģistrācijas nosacījumiem.

(2) Tehniskās prasības šā panta pirmajā daļā minētajām augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanas vietām nosaka Ministru kabinets.

(3) Personas, kuras iegādājušās augu aizsardzības līdzekļus, ir atbildīgas par to uzglabāšanu aizslēdzamās, bērniem un dzīvniekiem nepieejamās vietās un atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

11.pants. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana

(1) Šā likuma 3.pantā minētās personas augu aizsardzības līdzekļus lieto tikai saskaņā ar to marķējumā norādīto informāciju, kā arī veic citus augu aizsardzības pasākumus un ierobežo kaitīgo organismu parādīšanos un izplatību.

(2) Pirmās un otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts lietot personām, kuras ir atestētas un saņēmušas apliecību, kas dod tiesības iegādāties un lietot šos augu aizsardzības līdzekļus. Šīs personas nodrošina augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Valsts augu aizsardzības dienests organizē personu apmācību augu aizsardzības pasākumu veikšanā, nosaka augu aizsardzības jautājumos nepieciešamo minimālo zināšanu apjomu, atestē un izsniedz apliecības, kas personām dod tiesības iegādāties un lietot kaitīgo organismu apkarošanai nepieciešamos augu aizsardzības līdzekļus.

(4) Personas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz informāciju par kaitīgo organismu parādīšanos, izplatību un to apkarošanai veiktajiem pasākumiem un lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem.

(5) Lietošanai nederīgos ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus likvidē saskaņā ar likumu "Par bīstamajiem atkritumiem". Izmaksas, kas saistītas ar šādām darbībām, sedz nederīgo ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu īpašnieks.

(6) Augu aizsardzības līdzekļu lietošana no lidaparāta izmantojama tikai pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu un attiecīgo reģionālo vides pārvaldi.

12.pants. Augu aizsardzības mašīnas

Atļauts ekspluatēt augu aizsardzības mašīnas, kas atbilst valsts standartiem un normatīvi tehniskajām prasībām attiecībā uz cilvēku dzīvības, veselības, kā arī vides aizsardzības nodrošināšanu un ekspluatācijas noteikumiem.

IV nodaļa

Augu karantīna un pasākumi

13.pants. Augu karantīna

(1) Augu karantīna jeb fitosanitārija ir valsts organizētu pasākumu kopums, lai nodrošinātu augu aizsardzību, neļaujot ievest un izplatīt augu karantīnas organismus un citus augiem sevišķi bīstamus organismus, kas nav sastopami vai ierobežoti izplatīti un kuriem tiek piemēroti fitosanitārie pasākumi.

(2) Valsts augu aizsardzības dienests vai tā uzraudzībā veic fitosanitāro kontroli, lai noskaidrotu augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu atbilstību fitosanitārajām normām, un, ja nepieciešams, nosaka fitosanitāros pasākumus, lai novērstu augu karantīnas organismu ievešanu, ieviešanos un izplatīšanos valsts teritorijā.

(3) Ja rodas augu karantīnas organismu izplatīšanās risks, Valsts augu aizsardzības dienests var ierosināt noteikt aizliegumus un ierobežojumus uz laiku līdz trim mēnešiem augu un augu produktu ievešanai un pārvietošanai.

14.pants. Personu reģistrācija

(1) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanu, augu, augu produktu pārstrādi, uzglabāšanu, ievešanu, tirdzniecību, eksportu un pārvietošanu valsts iekšienē, reģistrējas Valsts augu aizsardzības dienestā.

(2) Reģistrēto personu pienākumi ir:

1) glabāt ar augiem un augu produktiem saistīto dokumentāciju un pēc pieprasījuma uzrādīt Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem;

2) par augu karantīnas organismu vai citu nepazīstamu organismu parādīšanos nekavējoties informēt Valsts augu aizsardzības dienestu;

3) ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti;

4) nodrošināt iespēju Valsts augu aizsardzības dienesta inspektoriem piekļūt īpašumam, kurā tiek audzēti vai glabāti augi, augu produkti un ar tiem saskarē nonākušie priekšmeti, un veikt fitosanitāro pasākumu izpildes kontroli.

(3) Valsts augu aizsardzības dienests ne retāk kā reizi gadā kontrolē, kā reģistrētās personas ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti.

15.pants. Augu un augu produktu ievešana

(1) Valstī aizliegts ievest augu karantīnas organismus, kā arī augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez atbilstošiem dokumentiem un ja tie neatbilst fitosanitārajām normām.

(2) Personas, kas nodarbojas ar fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanu, nodrošina apstākļus fitosanitārās kontroles veikšanai.

(3) Pāri muitas robežai ievedamo fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu muitošanu var pabeigt tikai pēc to fitosanitārās kontroles.

(4) Atsevišķos gadījumos Valsts augu aizsardzības dienests var pakļaut fitosanitārajai kontrolei arī citus augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus no valstīm ar augstu augu karantīnas organismu ievešanas riska iespēju.

(5) Ja, ievedot fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, konstatēta neatbilstība fitosanitārajām normām, piemēro vienu no šādiem pasākumiem:

1) nosūta atpakaļ nosūtītājvalstij;

2) iznīcina Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktajā kārtībā;

3) novieto muitas kontrolē līdz brīdim, kamēr ievedējs veic Valsts augu aizsardzības dienesta noteiktos fitosanitāros pasākumus.

Šo pasākumu izpildi kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

(6) Šā panta piektajā daļā minēto pasākumu izmaksas sedz augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievedējs.

(7) Ministru kabineta noteiktā ievestā pavairojamā materiāla fitosanitārā kontrole notiek uzglabāšanas vai audzēšanas vietās. Šādu pavairojamo materiālu atļauts izplatīt vai pārvietot tikai pēc Valsts augu aizsardzības dienesta lēmuma par tā atbilstību nomatīvojos aktos noteiktajām prasībām.

 

16.pants. Augu un augu produktu tranzīts

(1) Ja augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava tiek vesta tranzītā caur valsts teritoriju, to nesadalot, nepārsaiņojot, neuzglabājot un nodrošinot, ka nepastāv iespēja ar to inficēt valsts teritoriju vai valsts teritorijā tai inficēties ar augu karantīnas organismiem, to nepakļauj fitosanitārajai kontrolei.

(2) Fitosanitārā kontrole tiek veikta, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka tranzīta krava ir inficēta ar augu karantīnas organismiem un ir iespējama to izplatīšanās, un netiek ievēroti šā panta pirmās daļas nosacījumi.

17.pants. Augu un augu produktu izvešana (eksports) un atpakaļizvešana (reeksports)

(1) Izvedamiem un atpakaļizvedamiem augiem, augu produktiem un ar tiem saskarē nonākušiem priekšmetiem jāatbilst saņēmējas valsts fitosanitārajiem noteikumiem.

(2) Personas, kas nodarbojas ar augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu izvešanu un atpakaļizvešanu, vismaz 48 stundas pirms nosūtīšanai paredzētās kravas sagatavošanas informē Valsts augu aizsardzības dienestu par fitosanitārās kontroles nepieciešamību.

(3) Pēc fitosanitārās kontroles veikšanas Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz fitosanitāro sertifikātu izvešanai vai fitosanitāro sertifikātu atpakaļizvešanai, ja augu, augu produktu vai ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu krava atbilst saņēmējas valsts vai tranzītvalsts fitosanitārajiem noteikumiem.

(4) Aizliegts izvest augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus bez fitosanitārajiem dokumentiem, ja to nepieciešamību nosaka saņēmējas valsts fitosanitārie noteikumi.

18.pants. Augu un augu produktu iekšzemes aprite

(1) Aizliegts izplatīt un pārvietot augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus, kas inficēti ar augu karantīnas organismiem, kā arī augus un augu produktus, kuri neatbilst fitosanitārajām normām.

(2) Valsts augu aizsardzības dienests veic augu un augu produktu apsekojumus, un, pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, nosaka aizsargājamās teritorijas, kur eksistencei piemērotos apstākļos nav ieviesušies un izplatījušies viens vai vairāki noteiktie kaitīgie organismi un kurā pastāv draudi, ka tiem labvēlīgos ekoloģiskos apstākļos viens vai vairāki kaitīgie organismi var ieviesties un izplatīties, kā arī augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību tajās. Aizsargājamo teritoriju sarakstu un augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu aprites kārtību tajās publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

(3) Valsts augu aizsardzības dienests veic augaugļu, dekoratīvo kultūru un dārzeņu pavairojamā materiāla sertifikācijas uzraudzību un izsniedz atbilstības dokumentus.

(4) Ja konstatēta augu karantīnas organismu klātbūtne, personas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta inspektora norādījumiem veic augu un augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu dezinsekciju vai dezinfekciju un ievēro noteiktos ierobežojumus augu un augu produktu apritei.

(5) Augu karantīnas organismu un citu kaitīgo organismu uzglabāšanu, pavairošanu, kā arī darbības, kas saistītas ar šo organismu ģenētisku modifikāciju, drīkst veikt tikai fitosanitārās pētniecības vai diagnosticēšanas mērķiem pēc iepriekšējas saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu.

(6) Kaitīgo organismu masveida izplatīšanās (epifitotijas) gadījumā augu aizsardzības pasākumus veic saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas civilo aizsardzību".

19.pants. Kontrole un uzraudzība pār augu un augu produktu apriti

(1) Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests. Ievedamo augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu kontrolei uz valsts robežas Ministru kabinets var noteikt citu institūciju, kura ievēro Valsts augu aizsardzības dienesta norādījumus fitosanitārās kon-troles veikšanai.

(2) Veicot augu un augu produktu aprites uzraudzību un kontroli, Valsts augu aizsardzības dienesta inspektori:

1) pārbauda augus un augu produktus noliktavās, transportlīdzekļos un ražošanas telpās, kā arī zemes platības neatkarīgi no to apsaimniekošanas veida, īpašuma formas, gadalaika un citiem apstākļiem;

2) nemaksājot atlīdzību personām, ņem augu un augu produktu, audzēšanas substrāta, sēklu un pavairojamā materiāla paraugus analīzēm saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta direktora apstiprinātajiem metodiskajiem norādījumiem;

3) uzdod personām veikt augu, augu produktu iznīcināšanu, augu, augu produktu un ar tiem saistīto materiālu dezinfekciju un dezinsekciju, ja konstatēti augu karantīnas organismi, kā arī uzdod lietot noteiktus augu aizsardzības līdzekļus, ierīces un paņēmienus un nosaka fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu audzēšanas un novākšanas kārtību, kā arī kontrolē šo pasākumu izpildi;

4) aizliedz noteiktu sēklu sēšanu, augu stādīšanu, audzēšanu, ar kaitīgiem organismiem piesārņotu augšņu izmantošanu uz laiku vai pavisam, inficētu sēklu vai pavairojamā materiāla izmantošanu, inficētu augu vai augu produktu transportēšanu un realizāciju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām neatbilstošu ģenētiski modificētu organismu apriti;

5) aizliedz vai nosaka ierobežojumus augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai, izvešanai un iekšzemes apritei, ja konstatēta neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

6) ja pārkāpti noteiktie fitosanitārie pasākumi un pastāv draudi augu karantīnas organismu izplatībai, piespiedu kārtā veic fitosanitāros pasākumus. Ar šiem pasākumiem saistītās izmaksas sedz pārkāpējs.

V nodaļa

Sadarbība augu aizsardzībā

20.pants. Sadarbība augu aizsardzībā

(1) Zinātniskās pētniecības iestādes pēc saskaņošanas ar Valsts augu aizsardzības dienestu veic pētījumus par kaitīgiem organismiem un augu aizsardzības pasākumiem to izplatīšanās ierobežošanai.

(2) Policija, valsts un pašvaldību institūcijas pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma sniedz palīdzību normatīvojos aktos noteikto prasību ievērošanā.

VI nodaļa

Atbildība par Augu aizsardzības likuma neievērošanu

21.pants. Atbildība par Augu aizsardzības likuma neievērošanu

(1) Par šā likuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.

(2) Par augu aizsardzības pasākumu neveikšanu, augu aizsardzības līdzekļu nolaidīgu lietošanu, nekvalitatīvu augu aizsardzības līdzekļu izplatīšanu, ar augu karantīnas organismiem inficētu augu un augu produktu tīšu izplatīšanu, kuru rezultātā augu audzētājiem nodarīti zaudējumi vai radušies papildu izdevumi, vainīgās personas ir atbildīgas Civillikumā noteiktajā kārtībā.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētā atbildība neatbrīvo personas no Valsts augu aizsardzības dienesta noteikto fitosanitāro pasākumu veikšanas.

(4) Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumus var pārsūdzēt tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

1. Valsts augu aizsardzības dienests ir Valsts augu aizsardzības stacijas tiesību un saistību pārņēmējs.

2. Speciālās atļaujas (licences) augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecībai, kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim, sa glabā noteikto darbības termiņu.

3. Augu aizsardzības līdzekļi, kas reģistrēti līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim, saglabā noteikto darbības termiņu un nosacījumus.

4. Augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem un konsultantiem izsniegtās apliecības par tiesībām iegādāties un lietot augu aizsardzības līdzekļus vai sniegt konsultācijas saglabā noteikto darbības termiņu un nosacījumus.

5. Ar šā likuma stāšanos spēkā spēku zaudē 1994.gada 5.oktobra Augu aizsardzības likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.).