Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem» » trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

( reģ. nr. 7; dok. nr. 145 )

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 3. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.) šādus grozījumus:

Likumā lietotie termini

Valsts īpašuma privatizācijas fonds ir Latvijas Republikas Ministru Padomes izveidots ārpusbudžeta naudas līdzekļu fonds, kurā ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi atbilstoši šajā likumā noteiktajam sadalījumam un kārtībai. Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs šajā likumā noteiktajā kārtībā.

1. Sadaļā “Likumā lietotie termini”:

izslēgt termina “Valsts īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojumā vārdu “ārpusbudžeta”;

     

1. Sadaļā “Likumā lietotie termini”:

izslēgt termina “Valsts īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojumā vārdu “ārpusbudžeta”;

Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds ir pašvaldības augstākās lēmējinstitūcijas izveidots ārpusbudžeta naudas līdzekļu fonds, kurā ieskaitāmi attiecīgās pašvaldības teritorijā esošā valsts īpašuma objektu un pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi atbilstoši šajā likumā noteiktajam sadalījumam un kārtībai. Ar tā līdzekļiem rīkojas privatizācijas fonda rīkotājs Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

aizstāt termina “Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojumā vārdus “pašvaldības augstākās lēmējinstitūcijas” ar vārdiem “pašvaldības domes (padomes)”;

     

aizstāt termina “Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonds” skaidrojumā vārdus “pašvaldības augstākās lēmējinstitūcijas” ar vārdiem “pašvaldības domes (padomes)”;

Privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programma ir to pasākumu kopums, kurus paredzēts veikt noteiktā laikā ar privatizācijas fondā uzkrātajiem un programmas izpildes laikā iegūtajiem līdzekļiem.

         

Privātuzņēmējs ir fiziskā vai juridiskā persona vai vairāku šādu personu apvienība, kuras īpašuma daļā, kas norobežota uzņēmējdarbības veikšanai, nav valsts (pašvaldību) kapitāla.

aizstāt termina “Privātuzņēmējs” skaidrojumā vārdus “valsts (pašvaldību)” ar vārdiem “valsts vai pašvaldības”;

     

aizstāt termina “Privātuzņēmējs” skaidrojumā vārdus “valsts (pašvaldību)” ar vārdiem “valsts vai pašvaldības”;

Privātuzņēmējdarbība ir uzņēmējdarbība, ko veic privātuzņēmējs.

         

Sanācija ir uzņēmuma iespējamā bankrota novēršanas pasākumi (subsīdijas, kredītu un nodokļu atvieglojumi, kā arī citi pasākumi, ko veic īpašnieks, cita juridiskā vai fiziskā persona, pašvaldība vai valsts, izmantojot budžeta, privatizācijas fondu vai citus līdzekļus).

izteikt termina “Sanācija” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Sanācija ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā novērst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un apmierināt kreditoru prasījumus.”

     

izteikt termina “Sanācija” skaidrojumu šādā redakcijā:

“Sanācija ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā novērst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un apmierināt kreditoru prasījumus.”

Privātuzņēmējdarbību apkalpojošā infrastruktūra ir to institūciju, speciālo tehnisko un konsultatīvo pakalpojumu uzņēmumu vai organizāciju, objektu un nozaru kopums, kuru darbība nodrošina privatizācijas procesu un kuru attīstības līmenis ietekmē privātuzņēmējdarbību.

         

1.pants. Privatizācijas fondu programmas un pārskatu apstiprināšana

1. Ekonomikas ministrijas izstrādāto valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu un pārskatu par tā līdzekļu izlietošanu apstiprina Ministru kabinets un divas reizes gadā par šo

līdzekļu izlietošanu informē Saeimu.

         

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda izlietošanas programmu un rīkotāja pārskatu par tā līdzekļu izlietošanu apstiprina attiecīgās pašvaldības augstākā institūcija.

2. Aizstāt 1.panta otrajā daļā vārdus “pašvaldības augstākā institūcija” ar vārdiem “pašvaldības dome (padome)”.

     

2. Aizstāt 1.panta otrajā daļā vārdus “pašvaldības augstākā institūcija” ar vārdiem “pašvaldības dome (padome)”.

2.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu avoti

..........................................................

2. Valsts īpašuma privatizācijas fondu veido:

1) līdzekļi, kas iegūti no valsts īpašuma objektu (uzņēmumu, to struktūrvienību, filiāļu un pārstāvniecību) kustamo un nekustamo pamatlīdzekļu pārdošanas vai nomas ar izpirkumu , apgrozāmo līdzekļu pārdošanas vai privātuzņēmējiem izsniegto aizdevumu procentiem, kā arī valsts kapitāla daļu (akciju, paju, daļu) pārdošanas (90 procenti no ieņemtajām summām);

2) līdzekļi, kas iegūti no pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu, to struktūrvienību, filiāļu un pārstāvniecību), kā arī pašvaldību kapitāla daļu (akciju, daļu, paju) pārdošanas, šā panta trešās daļas 2.punktā noteiktajā apjomā;

3) visi blakusienākumi, kuri iegūti atsevišķu valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā (ienākumi no izsoļu organizēšanas u.tml.);

4) mērķieguldījumi un citi Latvijas Republikas likumos paredzētie maksājumi;

5) līdzekļi, kas iegūti no valsts un pašvaldību dzīvojamo māju pārdošanas (40 procenti no ieņemtajām summām) un izlietojami vienīgi dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

6) līdzekļi, kas iegūti, pārdodot valsts nekustamo mantu saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātiem sarakstiem, arī zemi, kura atrodas valsts īpašumā, - pēc pārdošanas izdevumu segšanas. ...........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Aizstāt 2.panta otrās daļas 1.punktā vārdu “ieņemtajām” ar vārdu “iekasētajām”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 2.panta otrās daļas 1.punktā vārdu “ieņemtajām” ar vārdu “iekasētajām”.

3.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izlietošana

1. Valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas fondu līdzekļus izlieto:

1) valsts mērķprogrammās iekļauto projektu finansēšanai;

2) privātuzņēmējdarbības, noteiktu preču ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas projektu kreditēšanai;

3) hipotekāro aizdevumu sistēmas attīstības stimulēšanai un ilgtermiņa kredītresursu veidošanai Latvijas Hipotēku un zemes bankā;

4) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības stimulēšanai, kā arī kreditēšanai;

5) privatizēto uzņēmumu sanācijas procesa nodrošināšanai;

6) valsts (pašvaldības) īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar to aizdevumu atgūšanu tiesas ceļā, kuri izsniegti no privatizācijas fondu līdzekļiem;

7) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

4. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izlietošana

1.Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1)  valsts programmās iekļauto projektu finansēšanai;

2)  uzņēmējdarbībai sniegtajam valsts atbalstam;

3)  privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības stimulēšanai;

4)  privatizēto un privatizējamo uzņēmumu, kā arī zemnieku saimniecību sanācijas procesam;

5)  valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

6)  dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

7)  kompensācijas izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidos.

 

 

1

Dep. A. Kalniņš

Izteikt 3. panta 1. daļu šādā redakcijā:

“3.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izlietošana

1.Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1)  uzņēmējdarbībai sniegtajam valsts atbalstam;

2)  privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības stimulēšanai;

3) ilgtermiņa kredītresursu veidošanai, hipotekārās kreditēšanas attīstībai un mērķkreditēšanai Latvijas Hipotēku un zemes bankā,

4)  privatizēto un privatizējamo uzņēmumu, kā arī zemnieku saimniecību sanācijas procesam;

5)  valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

6)  dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

7)  kompensācijas izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidos.”

 

 

 

 

Atbalstīt

 

Redakcionāli precizēts

4. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

“3.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izlietošana

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam valsts atbalstam;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

3) ilgtermiņa kredītresursu veidošanai, hipotekārās kreditēšanas attīstībai un mērķkreditēšanai Latvijas Hipotēku un zemes bankā;

4) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu, kā arī zemnieku saimniecību sanācijas procesam;

5) valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

6) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

7) kompensācijas izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidos.

   

2

Dep. A. Šķēle

Papildināt 3. pantu ar jaunu 8. apakšpunktu šādā redakcijā:
“8) saskaņā ar LR likuma “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums” 13. panta 3. un 4. apakšpunktiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas budžeta izveidošanā.”

 

 

Neatbalstīt

 

8) kompensācijas izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidos un par valsts vajadzībām paturēto kapitāla daļu specializētajos valsts lauksaimniecības uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās);

9) citiem šā panta pirmajā daļā neminētiem mērķiem, kurus nosaka

Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome).

2. Saeima vai pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija var noteikt līdzekļu

apjomu šā panta pirmajā daļā neminētu pasākumu finansēšanai.

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1)  uzņēmējdarbībai sniegtajam atbalstam;

2)  privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības stimulēšanai;

3)  privatizēto un privatizējamo uzņēmumu sanācijas procesam;

4)  pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

5)  dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai.

3. Pašvaldības dome (padome) var noteikt līdzekļu apjomu šā panta otrajā daļā neminētu pasākumu finansēšanai.

4. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus neizlieto valsts pamatbudžeta izdevumu finansēšanai, izņemot atsevišķus gadījumus, kad pēc ekonomikas ministra un finansu ministra saskaņota ieteikuma ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanu no šiem līdzekļiem.”

   

 

 

 

 

 

Redakcionāli precizēts

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam atbalstam;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

3) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu sanācijas procesam;

4) pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

5) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai.

3. Pašvaldības dome (padome) var noteikt līdzekļu apjomu šā panta otrajā daļā neminētu pasākumu finansēšanai.

4. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus neizlieto valsts pamatbudžeta izdevumu finansēšanai, izņemot atsevišķus gadījumus, kad pēc ekonomikas ministra un finansu ministra saskaņota ieteikuma ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanu no šiem līdzekļiem.”

4.pants. Privatizācijas fonda rīkotājs

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja ir Ekonomikas ministrija, kas:

1) izstrādā privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu, ievērojot šā likuma 3.pantā noteiktos privatizācijas fondu līdzekļu izlietošanas mērķus;

2) atbild par privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanu saskaņā ar šo likumu un Ministru kabineta apstiprināto programmu;

         

3) kontrolē un analizē privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas efektivitāti.

5. 4. pantā:

 izteikt pirmās daļas trešo punktu šādā redakcijā:

“3)   uzrauga, lai valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi tiktu mērķtiecīgi izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem, un nodrošina fonda līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti.”;

     

5. 4.pantā:

 izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) uzrauga, lai valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi tiktu mērķtiecīgi izlietoti atbilstoši paredzētajiem mērķiem, un nodrošina fonda līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti.”;

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāju ieceļ attiecīgās pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija.

3. Privatizācijas fonda rīkotāja darbību reglamentē nolikums. Nolikumu par valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbību apstiprina Ministru kabinets, nolikumu par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja darbību - pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija.

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus “augstākā lēmējinstitūcija” ar vārdiem “pašvaldības dome (padome)”.

     

 

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdus “augstākā lēmējinstitūcija” ar vārdiem “pašvaldības dome (padome)”.

5.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izmaksāšanas kārtība

Jebkuras izmaksas no valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas

fonda tā rīkotājs izdara Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktajā kārtībā un apstiprinātās programmas ietvaros.

6. Izteikt 5. panta tekstu šādā redakcijā:

“1. Privatizācijas procesā gūtie naudas ieņēmumi pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas ieskaitāmi attiecīgi valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā. Līdzekļu ieskaitīšana attiecīgajos fondos veicama reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam. Privatizācijas aģentūra šos līdzekļus ieskaita privatizācijas fondā pēc tam, kad tā izdarījusi noteiktu atskaitījumu savā rezerves fondā un veikusi citus Ministru kabineta noteikumos paredzētos maksājumus.

2. Privatizācijas aģentūras pārskaitījumi valsts īpašuma privatizācijas fondā tiek samazināti par 10 procentiem Privatizācijas aģentūras rezerves fonda veidošanai. Šā rezerves fonda līdzekļi izlietojami ar privatizācijas procesu saistīto izdevumu segšanai (pirkuma līgumu atcelšana, atpakaļpirkuma veikšana, nodokļu parādu kapitalizācija, denacionalizācija un citi izdevumi) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Jebkuras izmaksas no valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda tā rīkotājs izdara Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā un apstiprinātās programmas ietvaros.”

     

6. Izteikt 5.panta tekstu šādā redakcijā:

“1. Privatizācijas procesā gūtie naudas ieņēmumi pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas ieskaitāmi attiecīgi valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā. Līdzekļu ieskaitīšana attiecīgajos fondos veicama reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam. Privatizācijas aģentūra šos līdzekļus ieskaita privatizācijas fondā pēc tam, kad tā izdarījusi noteiktu atskaitījumu savā rezerves fondā un veikusi citus Ministru kabineta noteikumos paredzētos maksājumus.

2. Privatizācijas aģentūras pārskaitījumi valsts īpašuma privatizācijas fondā tiek samazināti par 10 procentiem Privatizācijas aģentūras rezerves fonda veidošanai. Šā rezerves fonda līdzekļi izlietojami ar privatizācijas procesu saistīto izdevumu segšanai (pirkuma līgumu atcelšana, atpakaļpirkuma veikšana, nodokļu parādu kapitalizācija, denacionalizācija un citi izdevumi) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Jebkuras izmaksas no valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda tā rīkotājs izdara Ministru kabineta vai pašvaldības domes (padomes) noteiktajā kārtībā un apstiprinātās programmas ietvaros.”

6.pants. Privatizācijas fondu darbības atklātums, uzraudzība un kontrole

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programma un gada pārskats par ienākumiem un izdevumiem publicējami Ministru kabineta noteiktajā laikrakstā.

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda gada pārskats nosūtāms Ekonomikas ministrijai un publicējams pašvaldības noteiktajā laikrakstā.

3. Kontroli pār līdzekļu savlaicīgu un pilnīgu iemaksu privatizācijas fondos, kā arī pār privatizācijas fondu līdzekļu piešķiršanu un izlietošanu nodrošina Valsts ieņēmumu dienests savas kompetences ietvaros.

4. Vispārējo uzraudzību pār privatizācijas fondu darbību veic tiesībaizsardzības iestādes vispārējā kārtībā.

7. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Privatizācijas fondu darbības atklātums, uzraudzība un kontrole

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programma un gada pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

2. Pašvaldības (domes, padomes) ceturkšņa un gada pārskats par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda ieņēmumiem un izdevumiem noformējams uz Ekonomikas ministrijas noteikta parauga veidlapas un iesniedzams Ekonomikas ministrijai līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam. Gada pārskats publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kontroli pār līdzekļu savlaicīgu un pilnīgu iemaksu privatizācijas fondos nodrošina Valsts ieņēmumu dienests savas kompetences ietvaros. Uzraudzību pār valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu piešķiršanu un izlietošanu veic Valsts atbalsta uzraudzības komisija savas kompetences ietvaros.”

     

7. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

“6.pants. Privatizācijas fondu darbības atklātums, uzraudzība un kontrole

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programma un gada pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

2. Pašvaldības domes (padomes) ceturkšņa un gada pārskats par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda ieņēmumiem un izdevumiem noformējams uz Ekonomikas ministrijas noteikta parauga veidlapas un iesniedzams Ekonomikas ministrijai līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam. Gada pārskats publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kontroli pār līdzekļu savlaicīgu un pilnīgu iemaksu privatizācijas fondos nodrošina Valsts ieņēmumu dienests savas kompetences ietvaros. Uzraudzību pār valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu piešķiršanu un izlietošanu veic Valsts atbalsta uzraudzības komisija savas kompetences ietvaros.”

..................................................................

8.pants. Atbildība par šā likuma pārkāpšanu

1. Par šā likuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie atbildības Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

2. Atbilstoši šajā likumā n oteiktajam sadalījumam un kārtībai privatizācijas fondos neiemaksātos līdzekļus Valsts ieņēmumu dienests iekasē bezstrīda kārtībā. Par fondos pārskaitāmo maksājumu nokavējumu no maksātāja tiek piedzīta nokavējuma nauda 0,1 procenta apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu.

.........................................................

 

 

8. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas likumos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

     

 

 

8. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikas likumos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.