Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma

privatizācijas fondiem"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.; 1997, 3., 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

izslēgt termina "Valsts īpašuma privatizācijas fonds" skaidrojumā vārdu "ārpusbudžeta";

izteikt termina "Sanācija" skaidrojumu šādā redakcijā:

"Sanācija ir maksātnespējas stāvokļa risinājums, kas izpaužas kā plānveidīgu pasākumu veikšana nolūkā novērst uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iespējamo bankrotu, atjaunot maksātspēju un apmierināt kreditoru prasījumus."

2. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu izlietošana

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) valsts programmās iekļauto projektu finansēšanai;

2) uzņēmējdarbībai sniegtajam valsts atbalstam;

3) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības stimulēšanai;

4) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu, kā arī zemnieku saimniecību sanācijas procesam;

5) valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

6) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai;

7) kompensācijas izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidos.

2. Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam pašvaldības atbalstam;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības stimulēšanai;

3) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu sanācijas procesam;

4) pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

5) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai.

3. Pašvaldības augstākā lēmējinstitūcija (dome, padome) var noteikt līdzekļu apjomu šā panta otrajā daļā neminētu pasākumu finansēšanai.

4. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus neizlieto valsts pamatbudžeta izdevumu finansēšanai, izņemot atsevišķus gadījumus, kad pēc ekonomikas ministra un finansu ministra saskaņota ieteikuma ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanu no šiem līdzekļiem."

3. Izteikt 4.panta pirmās daļas trešo punktu šādā redakcijā:

"3) veic uzraudzību pār valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem un nodrošina fonda līdzekļu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti."

4. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

"5.pants. Privatizācijas fondu līdzekļu ieskaitīšanas un izmaksāšanas kārtība

1. Privatizācijas procesā gūtie naudas ieņēmumi atbilstoši šā likuma 2.pantā noteiktajiem ienākumu avotiem un normatīviem pēc visu normatīvajos aktos paredzēto privatizācijas izdevumu segšanas, kā arī normatīvo ieskaitījumu Privatizācijas aģentūras rezerves fondā un citu ar Ministru kabineta normatīvajiem aktiem noteikto maksājumu veikšanas ieskaitāmi pašvaldību un valsts īpašuma privatizācijas fondos. Līdzekļu ieskaitīšana attiecīgajos fondos veicama reizi mēnesī līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam.

2. Privatizācijas aģentūras pārskaitījumi valsts īpašuma privatizācijas fondā tiek samazināti par 10 % Privatizācijas aģentūras rezerves fonda veidošanai. Šā rezerves fonda līdzekļi izlietojami ar privatizācijas procesu saistīto izdevumu segšanai (pirkuma līgumu atcelšana, atpakaļpirkuma veikšana, nodokļu parādu kapitalizācija, denacionalizācija un citi izdevumi) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Jebkuras izmaksas no valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda tā rīkotājs izdara Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktajā kārtībā un apstiprinātās programmas ietvaros."

 

5. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

"6.pants. Privatizācijas fondu darbības atklātums, uzraudzība un kontrole

1. Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programma un gada pārskats par ieņēmumiem un izdevumiem publicējams Ministru kabineta noteiktajā laikrakstā.

2. Pašvaldības (padomes, domes) ceturkšņa un gada pārskats par pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda ieņēmumiem un izdevumiem noformējams uz Ekonomikas ministrijas noteikta parauga veidlapas un iesniedzams Ekonomikas ministrijā līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam. Gada pārskats publicējams pašvaldības noteiktajā laikrakstā.

3. Kontroli pār līdzekļu savlaicīgu un pilnīgu iemaksu privatizācijas fondos nodrošina Valsts ieņēmumu dienests savas kompetences ietvaros. Uzraudzību pār valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu piešķiršanu un izlietošanu veic Valsts atbalsta uzraudzības komisija savas kompetences ietvaros."