10

14.02.2000.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)”” izskatīšanai 3.lasījumā

.

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

Priekšlikums

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21.nr.; 1995, 21., 23., 24.nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9. nr.) šādus grozījumus:

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta pirmajā rindkopā atsauci uz likuma oficiālajām publikācijām šādā redakcijā:

‘’(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21. nr.; 1995, 21., 23., 24. nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14. nr.; 1998, 3., 9. nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2.nr.)’’.

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par muitas nodokli (tarifiem)” redakcijā:

‘’(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21. nr.; 1995, 21., 23., 24. nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14. nr.; 1998, 3., 9. nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likuma darbības sfēra

(1) Šis likums nosaka kārtību, kādā Latvijas Republikas muitas teritorijā preces un citus priekšmetus apliek ar muitas nodokli, piemērojot muitas tarifos norādītās muitas nodokļa likmes.

(2) Muitas nodokli noteiktā kārtībā saskaņā ar šo likumu valsts budžetā iemaksā fiziskās un juridiskās personas, kas ieved Latvijas Republikā vai izved no tās preces vai citus priekšmetus. Maksājumi jāizdara bezskaidras naudas norēķina veidā, bet fiziskajām personām atļauts maksājumus kārtot arī skaidrā naudā.

(3) Ievedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 1.pielikumā.

(4) Izvedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 2.pielikumā.

2

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu (attiecīgi grozot pārējo pantu numerāciju) šādā redakcijā:

‘’1. Izteikt likuma 1. panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Ievedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 1. un 3. pielikumā.

(4) Izvedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 2. un 4. pielikumā.’’

Atbalstīt

1. Izteikt likuma 1. panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Ievedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 1. un 3. pielikumā.

(4) Izvedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 2. un 4. pielikumā.’’

5.pants. Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu likmju iedalījums

Ievedmuitas un izvedmuitas nodokļu likmes iedala šādi:

1) pamatlikme;

2) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms;

3) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms;

4) likme, kas piemērojama tirdzniecībā ar valstīm, kurām Latvija piešķīrusi tirdzniecības atvieglojumus.

1. Papildināt 5.pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās muitas nodokļa likmes tiek noteiktas šā likuma 1. un 2.pielikumā.

(3) Finansu ministrija informatīviem mērķiem apkopo un aktualizē no starptautiskajiem līgumiem izrietošās šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētās ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes.

(4) Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija sniedz Finansu ministrijai šā panta trešajā daļā minētās informācijas apkopošanai un aktualizācijai nepieciešamās ziņas.

(5) Lai nodrošinātu iespēju visām ieinteresētajām personām iepazīties ar šā panta trešajā daļā minēto apkopoto un aktualizēto informāciju, Finansu ministrija publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms, un likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, kurām Latvija piešķīrusi tirdzniecības atvieglojumus.”

3

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojekta 1. pantu ar tekstu šādā redakcijā:

‘’5. pantā:

papildināt pirmās daļas 2. punktu pēc vārdiem ‘’vislielākās labvēlības režīms’’ ar vārdiem ‘’(MFN likme)’’;’’.

Atbalstīt

2. 5. pantā:

papildināt pirmās daļas 2. punktu pēc vārdiem ‘’vislielākās labvēlības režīms’’ ar vārdiem ‘’(MFN likme)’’;

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētās muitas nodokļa likmes tiek noteiktas šā likuma 1. un 2.pielikumā.

(3) Finansu ministrija informatīviem mērķiem apkopo un aktualizē no starptautiskajiem līgumiem izrietošās šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētās ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes.

(4) Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija sniedz Finansu ministrijai šā panta trešajā daļā minētās informācijas apkopošanai un aktualizācijai nepieciešamās ziņas.

(5) Lai nodrošinātu iespēju visām ieinteresētajām personām iepazīties ar šā panta trešajā daļā minēto apkopoto un aktualizēto informāciju, Finansu ministrija publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms, un likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, kurām Latvija piešķīrusi tirdzniecības atvieglojumus.”.

Trešā nodaļa

Īpašu gadījumu novērtēšanas procedūra

6.pants. Ārējā tirgus cena

7.pants. Importēto preču vērtība

8.pants. Imports par dempinga cenām

9.pants. Subsidētais imports

10.pants. Subsīdiju raksturojums

11.pants. Gadījumi, kad rodas vai var rasties materiāli zaudējumi vietējiem ražotājiem

12.pants. Iekšējo tirgu regulējošie pasākumi

4

Finansu ministrs E.Krastiņš

Izslēgt likuma 3.nodaļu.

Atbalstīt

3. Izslēgt likuma 3.nodaļu.

22.pants. Muitas nodokļa nepiemērošana

Ar muitas nodokli netiek aplikti:

3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas un vēlēšanu biļeteni;

2. 22.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

“3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas, vēlēšanu biļeteni un citi dokumenti saskaņā ar šā likuma 3.pielikumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”;

5

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likuma 22. panta 3. punktu šādā redakcijā:

‘’3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas vēlēšanu biļeteni, kā arī citi dokumenti un priekšmeti saskaņā ar šā likuma 5. pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;’’.

Atbalstīt

4. 22.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

‘’3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas vēlēšanu biļeteni, kā arī citi dokumenti un priekšmeti saskaņā ar šā likuma 5. pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;’’;

23) grāmatas un cita veida iespieddarbi, kas paredzēti lietošanai izglītības un zinātnes iestādēs, kā arī bibliotēkās;

izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

“23) izglītības un zinātnes materiāli, instrumenti un aparatūra, kā arī grāmatas un citi iespieddarbi, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm saskaņā ar šā likuma 4.pielikumu, un 5.pielikumā minētajās valsts un citās iestādēs lietošanai nekomerciāliem mērķiem paredzētās preces — Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;”;

6

Juridiskais birojs

5. Ierosinām izteikt likuma 22. panta 23. punktu šādā redakcijā:

‘’23) izglītības un zinātnes materiāli, instrumenti un aparatūra, kā arī grāmatas un citi iespieddarbi, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm saskaņā ar šī likuma 6. pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;’’.

Atbalstīt

izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

‘’23) izglītības un zinātnes materiāli, instrumenti un aparatūra, kā arī grāmatas un citi iespieddarbi, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm saskaņā ar šī likuma 6. pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;’’;

7

Juridiskais birojs

6. Ierosinām papildināt likumprojektu ar tekstu šādā redakcijā:

‘’ papildināt 22. pantu ar 23.1) punktu šādā redakcijā :

‘’23.1) valsts un citās iestādēs lietošanai nekomerciāliem mērķiem paredzētās preces saskaņā ar šā likuma 7. pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;’’.

Atbalstīt

papildināt pantu ar 23.1) punktu šādā redakcijā :

‘’23.1) valsts un citās iestādēs lietošanai nekomerciāliem mērķiem paredzētās preces saskaņā ar šā likuma 7. pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;’’;

papildināt pantu ar 27.punktu šādā redakcijā:

“27) preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai saskaņā ar šā likuma 6.pielikumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

8

Juridiskais birojs

7. Ierosinām pārnummurēt līdzšinējo likuma 22. panta 27. punktu par 25.6) punktu.

Atbalstīt

papildināt pantu ar 25.6) punktu šādā redakcijā:

“25.6) preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai saskaņā ar šā likuma 6.pielikumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

39.pants. Pārtikas produktu, alkoholisko dzērienu un cigarešu ievešana

(1) Šā likuma 37. un 38.panta noteikumi neattiecas uz pārtikas produktu, alkoholisko dzērienu un cigarešu ievešanu.

(2) Vienai fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest pārtikas produktus ne vairāk par trim vienībām, kuru kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Pārtikas produktu mērvienības (vienības) nosakāmas saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un Latvijas kombinēto nomenklatūru.

(3) Fiziskajai personai, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest alkoholiskos dzērienus, kuru daudzums nedrīkst pārsniegt vienu litru vai vienu vienību, kas ir oriģinālā iesaiņojumā un nav lielāka par trim litriem, kā arī tabakas izstrādājumus - ne vairāk par 200 cigaretēm vai 20 cigāriem, vai 200 gramiem tabakas.

9

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Pārtikas produktu un citu atsevišķu preču ievešana

(1)Šā likuma 37. un 38.panta noteikumi neattiecas uz pārtikas produktu ievešanu. Vienai fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest vienāda nosaukuma pārtikas produktus ne vairāk par trim vienībām, kuru kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Pārtikas produktu mērvienības (vienības) nosakāmas saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un Latvijas kombinēto nomenklatūru.

(2) Šā likuma 37. un 38.panta, kā arī šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz to alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, alus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanu, kas saskaņā ar likumiem “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”, “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem”, “Par akcīzes nodokli alum”, “Par akcīzes nodokli” apliekami ar akcīzes nodokli.

(3) Fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest šā panta otrajā daļā minētās preces šādos daudzumos:

 1. alkoholiskos dzērienus:

 1. negāzētu vīnu – līdz 2 litriem,
 2. starpproduktus, raudzētos dzērienus un dzirkstošos vīnus – līdz 2 litriem vai citus alkoholiskos dzērienus – līdz 1 litram, vai arī šajā apakšpunktā minētos alkoholiskos dzērienus sortimentā – proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

 1. vienu no šādiem tabakas izstrādājumiem:

 1. līdz 200 cigaretēm,
 2. līdz 20 cigāriem vai cigarellām,
 3. līdz 200 gramiem smēķējamās tabakas,
 4. “a”, “b” un “c” apakšpunktos minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

 1. alu – līdz 5 litriem;
 2. kafiju – līdz 1 kilogramam;
 3. bezalkoholiskos dzērienus – līdz 12 litriem.

(4) Šā panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās preces ir atļauts ievest tikai personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.”

Atbalstīt

5. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

“39.pants. Pārtikas produktu un citu atsevišķu preču ievešana

(1)Šā likuma 37. un 38.panta noteikumi neattiecas uz pārtikas produktu ievešanu. Vienai fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest vienāda nosaukuma pārtikas produktus ne vairāk par trim vienībām, kuru kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Pārtikas produktu mērvienības (vienības) nosakāmas saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un Latvijas kombinēto nomenklatūru.

(2) Šā likuma 37. un 38.panta, kā arī šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz to alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, alus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanu, kas saskaņā ar likumiem “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”, “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem”, “Par akcīzes nodokli alum”, “Par akcīzes nodokli” apliekami ar akcīzes nodokli.

(3) Fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest šā panta otrajā daļā minētās preces šādos daudzumos:

 1. alkoholiskos dzērienus:

 1. negāzētu vīnu – līdz 2 litriem,
 2. starpproduktus, raudzētos dzērienus un dzirkstošos vīnus – līdz 2 litriem vai citus alkoholiskos dzērienus – līdz 1 litram, vai arī šajā apakšpunktā minētos alkoholiskos dzērienus sortimentā – proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

 1. vienu no šādiem tabakas izstrādājumiem:

 1. līdz 200 cigaretēm,
 2. līdz 20 cigāriem vai cigarellām,
 3. līdz 200 gramiem smēķējamās tabakas,
 4. “a”, “b” un “c” apakšpunktos minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

 1. alu – līdz 5 litriem;
 2. kafiju – līdz 1 kilogramam;
 3. bezalkoholiskos dzērienus – līdz 12 litriem.

(4) Šā panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās preces ir atļauts ievest tikai personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu.”

53.pants. Starptautiskie līgumi

(1) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos paredzēti citādi noteikumi nekā šajā likumā, piemērojami starptautiskajos līgumos paredzētie noteikumi.

(2) Muitas tarifu (nodevu) izmaiņas piemēro Ministru kabinets starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.

10

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

53.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“(2) Muitas nodokļu (tarifu) izmaiņas piemēro Ministru kabinets starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

6. 53.panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

“(2) Muitas nodokļu (tarifu) izmaiņas piemēro Ministru kabinets starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā.”

11

Finansu ministrs E.Krastiņš

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 3.nodaļa zaudē spēku vienlaikus ar Antidempinga likuma spēkā stāšanos.”

Atbalstīt

7. Papildināt likuma pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šā likuma 3.nodaļa zaudē spēku vienlaikus ar Antidempinga likuma spēkā stāšanos.”

3. Izteikt likuma 1.pielikumu “Ievedmuitas tarifs” šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

4. Izteikt likuma 2.pielikumu “Izvedmuitas tarifs” šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

5. Papildināt likumu ar 3.pielikumu “Atsevišķu preču ievedmuitas likmju, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (MFN likmes), samazinājums pa gadiem” šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

6. Papildināt likumu ar 4.pielikumu “Atsevišķu preču izvedmuitas likmju samazinājums pa gadiem” šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

7. Papildināt likumu ar 5.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo dokumentu un priekšmetu saraksts” šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma 1.pielikumu “Ievedmuitas tarifs” šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt likuma 2.pielikumu “Izvedmuitas tarifs” šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Papildināt likumu ar 3.pielikumu “Atsevišķu preču ievedmuitas likmju, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (MFN likmes), samazinājums pa gadiem” šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Papildināt likumu ar 4.pielikumu “Atsevišķu preču izvedmuitas likmju samazinājums pa gadiem” šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Papildināt likumu ar 5.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo dokumentu un priekšmetu saraksts” šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Papildināt likumu ar 6.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo preču saraksts” šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

12

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 8. pantā minētā 6. pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

‘’No muitas nodokļa atbrīvojamo izglītības un zinātnes materiālu, instrumentu un aparatūras, kā arī grāmatu un citu iespieddarbu, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm, saraksts’’.

Atbalstīt

13. Papildināt likumu ar 6.pielikumu ‘’No muitas nodokļa atbrīvojamo izglītības un zinātnes materiālu, instrumentu un aparatūras, kā arī grāmatu un citu iespieddarbu, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm, saraksts’’ šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Papildināt likumu ar 7.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo preču saraksts, kuras paredzētas lietošanai nekomerciāliem mērķiem valsts un citās iestādēs” šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Papildināt likumu ar 8.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamās preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai” šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Papildināt likumu ar 7.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamo preču saraksts, kuras paredzētas lietošanai nekomerciāliem mērķiem valsts un citās iestādēs” šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Papildināt likumu ar 8.pielikumu “No muitas nodokļa atbrīvojamās preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai” šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

13

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Noteikt ka likums stājas spēkā 2000.gada 1.aprīlī.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.aprīlī.

Priekšlikumi par 1. un 3.pielikumu

Priekšlikums

Komisijas attieksme

14

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Likumprojekta pielikumos izslēgt ailes ar 1999.gada likmēm un aktualizēt preču kodus saskaņā ar kombinētās nomeklatūras 2000.gada versiju

Atbalstīt

Apzīmējumi

Skaidrojums

Sp.esoš.

Spēkā esošā redakcija

Sp.esoš.*

Spēkā esošā redakcija saistīta ar 1999.gada 6.maija grozījumiem

2.lasīj.

2.lasījumā nobalsotā redakcija

Priekšlik.

Priekšlikums par likmju izmaiņām

1. GRUPA

DZĪVI DZĪVNIEKI

15

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0102

Dzīvi liellopi:

0102

90

-pārējie:

--mājdzīvnieku sugas:

15.1

Sp.esoš.

0102

90

05

0

---ar svaru ne vairāk kā 80 kg

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 9 Ls/gab

30% bet ne mazāk 7 Ls/gab

15.2

Sp.esoš.

0102

90

21

0

----kaušanai

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 19 Ls/gab

30% bet ne mazāk 14 Ls/gab

15.3

Sp.esoš.

0102

90

29

0

----pārējie

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 19 Ls/gab

30% bet ne mazāk 14 Ls/gab

15.4

Sp.esoš.

0102

90

41

0

----kaušanai

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 37 Ls/gab

30% bet ne mazāk 27 Ls/gab

15.5

Sp.esoš.

0102

90

49

0

----pārējie

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 37 Ls/gab

30% bet ne mazāk 27 Ls/gab

15.6

Sp.esoš.

0102

90

51

0

-----kaušanai

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 50 Ls/gab

30% bet ne mazāk 38 Ls/gab

15.7

Sp.esoš.

0102

90

59

0

-----pārējās

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 50 Ls/gab

30% bet ne mazāk 38 Ls/gab

15.8

Sp.esoš.

0102

90

61

0

-----kaušanai

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 42 Ls/gab

30% bet ne mazāk 31 Ls/gab

15.9

Sp.esoš.

0102

90

69

0

-----pārējās

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 42 Ls/gab

30% bet ne mazāk 31 Ls/gab

15.15

Sp.esoš.

0102

90

71

0

-----kaušanai

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 42 Ls/gab

30% bet ne mazāk 31 Ls/gab

15.11

Sp.esoš.

0102

90

79

0

-----pārējie

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 42 Ls/gab

30% bet ne mazāk 31 Ls/gab

15.12

Sp.esoš.

0102

90

90

0

--pārējie

gab.

40

30

2.lasīj.

gab.

40

30

Priekšl.

gab.

40% bet ne mazāk 42 Ls/gab

30% bet ne mazāk 31 Ls/gab

0103

Dzīvas cūkas:

0103

91

--ar svaru mazāk nekā 50 kg:

15.13

Sp.esoš.

0103

91

10

0

---mājdzīvnieku sugas

gab.

55

45

2.lasīj.

gab.

55

45

Priekšl.

gab.

55% bet ne mazāk16 Ls/gab

45% bet ne mazāk 13 Ls/gab

15.14

Sp.esoš.

0103

91

90

0

---pārējās

gab.

55

45

2.lasīj.

gab.

55

45

Priekšl.

gab.

55% bet ne mazāk16 Ls/gab

45% bet ne mazāk 13 Ls/gab

0103

92

--ar svaru 50 kg vai vairāk:

---mājdzīvnieku sugas:

15.15

Sp.esoš.

0103

92

11

0

----sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos, ar svaru ne mazāk kā 160 kg

gab.

55

45

2.lasīj.

gab.

55

45

Priekšl.

gab.

55% bet ne mazāk43 Ls/gab

45% bet ne mazāk35 Ls/gab

15.16

Sp.esoš.

0103

92

19

0

----pārējās

gab.

55

45

2.lasīj.

gab.

55

45

Priekšl.

gab.

55% bet ne mazāk43 Ls/gab

45% bet ne mazāk35 Ls/gab

15.17

Sp.esoš.

0103

92

90

0

---pārējās

gab.

55

45

2.lasīj.

gab.

55

45

Priekšl.

gab.

55% bet ne mazāk43 Ls/gab

45% bet ne mazāk35 Ls/gab

2. G R U P A

GAĻA UN PĀRTIKAS GAĻAS SUBPRODUKTI

16

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0201

Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa:

16.1

Sp.esoš.

0201

10

00

0

-liemeņi un liemeņa puses

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,19 Ls/kg

0201

20

-pārējie izcirtņi ar kauliem:

16.2

Sp.esoš.

0201

20

20

0

--priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,19 Ls/kg

16.3

Sp.esoš.

0201

20

30

0

--nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,19 Ls/kg

16.4

Sp.esoš.

0201

20

50

0

--nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,19 Ls/kg

16.5

Sp.esoš.

0201

20

90

0

--pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,19 Ls/kg

16.6

Sp.esoš.

0201

30

00

0

-bez kauliem

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,40 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

0202

Saldēta liellopu gaļa:

16.7

Sp.esoš.

0202

10

00

0

-liemeņi un liemeņa puses

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,18 Ls/kg

0202

20

-pārējie izcirtņi ar kauliem:

16.8

Sp.esoš.

0202

20

10

0

--priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,18 Ls/kg

16.9

Sp.esoš.

0202

20

30

0

--nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,18 Ls/kg

16.10

Sp.esoš.

0202

20

50

0

--nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,18 Ls/kg

16.16

Sp.esoš.

0202

20

90

0

--pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,18 Ls/kg

0202

30

-bez kauliem:

16.12

Sp.esoš.

0202

30

10

0

--veselas priekšējās liemeņa ceturtdaļas vai sacirstas lielākais 5 izcirtņos, turklāt katrai ceturtdaļai jāveido veselums; priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas veido 2 puses (veselums), viena no tām ir vesela priekšējā liemeņa ceturtdaļa

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

16.13

Sp.esoš.

0202

30

50

0

--pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

16.14

Sp.esoš.

0202

30

90

0

--pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

0203

Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa:

-svaiga vai atdzesēta:

0203

11

--liemeņi vai liemeņa puses:

16.15

Sp.esoš.

0203

11

10

0

---mājas šķirņu cūku

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

42.7

40.5

38.2

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

42% bet ne mazāk0,38 Ls/kg

16.16

Sp.esoš.

0203

11

90

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

42.7

40.5

38.2

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

42% bet ne mazāk0,38 Ls/kg

0203

12

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi, ar kauliem:

---mājas šķirņu cūku:

16.17

Sp.esoš.

0203

12

11

0

----šķiņķis un tā izcirtņi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

42.7

40.5

38.2

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

42% bet ne mazāk0,46 Ls/kg

16.18

Sp.esoš.

0203

12

19

0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

42.7

40.5

38.2

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

42% bet ne mazāk0,46 Ls/kg

16.19

Sp.esoš.

0203

12

90

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

42.7

40.5

38.2

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

42% bet ne mazāk0,46 Ls/kg

0203

19

--pārējie:

---mājas šķirņu cūku:

16.20

Sp.esoš.

0203

19

11

0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,46 Ls/kg

16.21

Sp.esoš.

0203

19

13

0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,46 Ls/kg

16.22

Sp.esoš.

0203

19

15

0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,46 Ls/kg

16.23

Sp.esoš.

0203

19

55

0

-----bez kauliem

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,46 Ls/kg

16.24

Sp.esoš.

0203

19

59

0

-----pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,46 Ls/kg

16.25

Sp.esoš.

0203

19

90

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,46 Ls/kg

0203

21

--liemeņi un liemeņa puses:

16.26

Sp.esoš.

0203

21

10

0

---mājas šķirņu cūku

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

16.27

Sp.esoš.

0203

21

90

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

0203

22

--šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējais šķiņķis) un to izcirtņi, ar kauliem:

---mājas šķirņu cūku:

16.28

Sp.esoš.

0203

22

11

0

----šķiņķis un to izcirtņi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,55 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,38 Ls/kg

16.29

Sp.esoš.

0203

22

19

0

----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,55 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,38 Ls/kg

16.30

Sp.esoš.

0203

22

90

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,55 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,38 Ls/kg

0203

29

--pārējie:

---mājas šķirņu cūku:

16.31

Sp.esoš.

0203

29

11

0

----priekšējās daļas un to izcirtņi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

16.32

Sp.esoš.

0203

29

13

0

----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

16.33

Sp.esoš.

0203

29

15

0

----krūtiņas un to izcirtņi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

16.34

Sp.esoš.

0203

29

55

0

-----bez kauliem

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

16.35

Sp.esoš.

0203

29

59

0

-----pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

16.36

Sp.esoš.

0203

29

90

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

38

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

38% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

0207

0105. pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti:

-Gallus domesticus sugas putnu liemeņi:

0207

11

--nesadalīti, svaigi vai atdzesēti:

16.37

Sp.esoš.

0207

11

10

0

---noplūkti un pusķidāti, ar galvām un kājām, 83% cālis

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,36 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

16.38

Sp.esoš.

0207

11

30

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, 70% cālis

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,36 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

16.39

Sp.esoš.

0207

11

90

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez sirdīm, kakliem, aknām un kuņģiem, 65% cālis vai citādi sadalīti

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,36 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

0207

12

--nesadalīti, saldēti:

16.40

Sp.esoš.

0207

12

10

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, 70% cālis

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

16.41

Sp.esoš.

0207

12

90

0

---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kā jām, bez kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, 65% cālis vai citādi sadalīti

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

0207

13

--izcirtņi un subprodukti, svaigi vai atdzesēti:

---izcirtņi:

16.42

Sp.esoš.

0207

13

10

0

----bez kauliem

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,45 Ls/kg

16.43

Sp.esoš.

0207

13

20

0

-----puses vai ceturtdaļas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,18 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,13 Ls/kg

16.44

Sp.esoš.

0207

13

30

0

-----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,20 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,15 Ls/kg

16.45

Sp.esoš.

0207

13

40

0

-----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,08 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,06 Ls/kg

16.46

Sp.esoš.

0207

13

50

0

-----liemeņa krūšdaļas un to izcirtņi

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,36 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,27 Ls/kg

16.47

Sp.esoš.

0207

13

60

0

-----stilbiņi un to izcirtņi

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,22 Ls/kg

16.48

Sp.esoš.

0207

13

70

0

-----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,12 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,09 Ls/kg

16.49

Sp.esoš.

0207

13

91

0

----aknas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,24 Ls/kg

16.50

Sp.esoš.

0207

13

99

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,16 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,12 Ls/kg

0207

14

--izcirtņi un subprodukti, saldēti:

---izcirtņi:

16.51

Sp.esoš.

0207

14

10

0

----bez kauliem

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,45 Ls/kg

16.52

Sp.esoš.

0207

14

20

0

-----puses vai ceturtdaļas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,18 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,13 Ls/kg

16.53

Sp.esoš.

0207

14

30

0

-----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,20 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,15 Ls/kg

16.54

Sp.esoš.

0207

14

40

0

-----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,08 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,06 Ls/kg

16.55

Sp.esoš.

0207

14

50

0

-----krūšdaļas un to izcirtņi

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,36 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,27 Ls/kg

16.56

Sp.esoš.

0207

14

60

0

-----stilbiņi un to izcirtņi

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,22 Ls/kg

16.57

Sp.esoš.

0207

14

70

0

-----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,12 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,09 Ls/kg

16.58

Sp.esoš.

0207

14

91

0

----aknas

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,19 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,14 Ls/kg

16.59

Sp.esoš.

0207

14

99

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,10 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,08 Ls/kg

4. GRUPA

PIENS UN PIENA PRODUKTI; PUTNU OLAS, DABĪGAIS MEDUS; CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI

17

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0401

Piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura vai citām saldinātājvielām:

0401

10

-ar tauku saturu ne vairāk kā 1%:

17.1

Sp.esoš.

0401

10

10

0

--iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,03 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,02 Ls/kg

17.2

Sp.esoš.

0401

10

90

0

--pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,03 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,02 Ls/kg

0401

20

-ar tauku saturu vairāk nekā 1%, bet ne vairāk kā 6%:

--ne vairāk kā 3%:

17.3

Sp.esoš.

0401

20

11

0

---iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,06 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,04 Ls/kg

17.4

Sp.esoš.

0401

20

19

0

---pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,06 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,04 Ls/kg

17.5

Sp.esoš.

0401

20

91

0

---iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,06 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,04 Ls/kg

17.6

Sp.esoš.

0401

20

99

0

---pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,06 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,04 Ls/kg

0401

30

-ar tauku saturu vairāk nekā 6%:

--ne vairāk kā 21%:

17.7

Sp.esoš.

0401

30

11

0

---iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.8

Sp.esoš.

0401

30

19

0

---pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.9

Sp.esoš.

0401

30

31

0

---iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.10

Sp.esoš.

0401

30

39

0

---pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.11

Sp.esoš.

0401

30

91

0

---iesaiņojumā ar neto tilpumu vairāk nekā 2 l

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.12

Sp.esoš.

0401

30

99

0

---pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

0402

Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru vai citām saldinātājvielām:

0402

10

-pulverī, granulās vai citās cietās formās ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5%:

--bez cukura vai citām saldinātājvielām:

17.13

Sp.esoš.

0402

10

11

0

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.14

Sp.esoš.

0402

10

19

0

---pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.15

Sp.esoš.

0402

10

91

0

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.16

Sp.esoš.

0402

10

99

0

---pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

0402

21

--bez cukura vai citām saldinātājvielām:

---ar tauku saturu ne vairāk kā 27%:

17.17

Sp.esoš.

0402

21

11

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,40 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

17.18

Sp.esoš.

0402

21

17

0

-----ar tauku saturu ne vairāk kā 11%

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,40 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

17.19

Sp.esoš.

0402

21

19

0

-----ar tauku saturu vairāk nekā 11%, bet ne vairāk kā 27%

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,40 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

17.20

Sp.esoš.

0402

21

91

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,40 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

17.21

Sp.esoš.

0402

21

99

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,40 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

0402

91

--bez cukura vai citām saldinātājvielām:

---ar tauku saturu ne vairāk kā 8%:

17.22

Sp.esoš.

0402

91

11

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.23

Sp.esoš.

0402

91

19

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.24

Sp.esoš.

0402

91

31

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.25

Sp.esoš.

0402

91

39

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.26

Sp.esoš.

0402

91

51

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.27

Sp.esoš.

0402

91

59

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.28

Sp.esoš.

0402

91

91

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

17.29

Sp.esoš.

0402

91

99

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,35 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

0402

99

--pārējie:

---ar tauku saturu ne vairāk kā 9,5%:

17.30

Sp.esoš.

0402

99

11

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,33 Ls/kg

17.31

Sp.esoš.

0402

99

19

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,33 Ls/kg

17.32

Sp.esoš.

0402

99

31

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,33 Ls/kg

17.33

Sp.esoš.

0402

99

39

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,33 Ls/kg

17.34

Sp.esoš.

0402

99

91

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,33 Ls/kg

17.35

Sp.esoš.

0402

99

99

0

----pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,33 Ls/kg

0405

Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas:

0405

10

-sviests:

--ar tauku saturu ne vairāk kā 85%:

---dabiskais sviests:

17.36

Sp.esoš.

0405

10

11

0

----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

17.37

Sp.esoš.

0405

10

19

0

----pārējais

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

17.38

Sp.esoš.

0405

10

30

0

---atjaunots sviests

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

17.39

Sp.esoš.

0405

10

50

0

---sūkalu sviests

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

17.40

Sp.esoš.

0405

10

90

0

--pārējais

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

0405

20

-sviesta pastas:

17.41

Sp.esoš.

0405

20

10

0

--ar tauku saturu 39% vai vairāk, bet mazāk nekā 60%

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

17.42

Sp.esoš.

0405

20

30

0

--ar tauku saturu 60% vai vairāk, bet ne vairāk kā 75%

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

17.43

Sp.esoš.

0405

20

90

0

--ar tauku saturu vairāk nekā 75%, bet mazāk nekā 80%

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

0405

90

-pārējais:

17.44

Sp.esoš.

0405

90

10

0

--ar tauku saturu 99,3% vai vairāk un ar ūdens saturu ne vairāk kā 0,5%

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

17.45

Sp.esoš.

0405

90

90

0

--pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,60 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,44 Ls/kg

0406

Sieri un biezpiens:

0406

10

-svaigi (nenogatavināti vai nesālīti) sieri, ieskaitot sieru no sūkalām, un biezpiens:

17.46

Sp.esoš.

0406

10

20

0

--ar tauku saturu ne vairāk kā 40%

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,70 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

17.47

Sp.esoš.

ex. 0406

10

20

0.

--Picu siers, sasaldēts, sagriezts ne lielākos gabalos par 1 gramu, konteineros ar tīro saturu ne lielāku par 5 kg, ar ūdens sastāvu 52% vai vairāk no svara un ar tauku saturu sausā veidā 38% vai vairāk no svara

-

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,70 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

17.48

Sp.esoš.

0406

10

80

0

--pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,70 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

0406

20

-visu šķirņu rīvējamie sieri vai pulverveida sieri:

17.49

Sp.esoš.

0406

20

10

0

--Glarus siers (Schabziger), kas pagatavots no vājpiena ar sasmalcinātu aromātisko zālīšu piedevu

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,70 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

17.50

Sp.esoš.

0406

20

90

0

--pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,70 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

0406

30

-kausēti sieri, izņemot rīvējamos vai pulverveida sierus:

17.51

Sp.esoš.

0406

30

10

0

--kuru ražošanā izmanto tikai Emmentaler, Gruyere un Appenzell sierus un kuros kā papildingredients var būt Glarus siers (Schabziger); iesaiņoti pārdošanai mazumtirdzniecībā ar tauku saturu sausnā ne vairāk kā 56%

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,77 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,57 Ls/kg

17.52

Sp.esoš.

0406

30

31

0

----ne vairāk kā 48%

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,77 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,57 Ls/kg

17.53

Sp.esoš.

0406

30

39

0

----vairāk nekā 48%

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,77 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,57 Ls/kg

17.54

Sp.esoš.

0406

30

90

0

---ar tauku saturu vairāk nekā 36%

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk0,77 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk0,57 Ls/kg

0406

40

-zilie sieri:

17.55

Sp.esoš.

0406

40

10

0

--Roquefort

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk3,30 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk2,40 Ls/kg

17.56

Sp.esoš.

0406

40

50

0

--Gorgonzola

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk3,30 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk2,40 Ls/kg

17.57

Sp.esoš.

0406

40

90

0

--pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

40.5

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk3,30 Ls/kg

40,5% bet ne mazāk2,40 Ls/kg

0407

00

Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas:

-mājputnu:

--inkubēšanai:

17.58

Sp.esoš.

0407

00

30

0

--pārējās

1000 gab.

40

30

2.lasīj.

1000 gab.

40

30

Priekšl.

1000 gab.

40% bet ne mazāk15,6 Ls

30% bet ne mazāk11,7 Ls

17.59

Sp.esoš.

0407

00

90

0

-pārējās

1000 gab.

40

30

2.lasīj.

1000 gab.

40

30

Priekšl.

1000 gab.

40% bet ne mazāk15,6 Ls

30% bet ne mazāk11,7 Ls

5.GRUPA

CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

18

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Atbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0505

Ādas un pārējās putnu daļas, ar spalvām vai dūnām; spalvas un to daļas (ar apgrieztām vai neapgriezt

0505

10

-putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dūnas:

18.1

Sp.esoš.

0505

10

10

0

-- neapstrādātas

-

20

15

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

10

5

18.2

Sp.esoš.

0505

10

90

0

-- pārējās

-

20

15

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

10

5

7.GRUPA

PĀRTIKAS DĀRZEŅI UN DAŽI SAKŅAUGI UN BUMBUĻAUGI

19

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0701

Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti:

19.1

Sp.esoš.

0701

10

00

9

--pārējās

-

40

30

2.lasīj.

-

40

20

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,04 Ls/kg

20% bet ne mazāk0,02 Ls/kg

0701

90

-pārējie:

19.2

Sp.esoš.

0701

90

10

0

--cietes ražošanai

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,01 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,01 Ls/kg

19.3

Sp.esoš.

0701

90

51

0

----no 1.janvāra līdz 15.maijam

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,08 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,06 Ls/kg

19.4

Sp.esoš.

0701

90

59

0

----no 16.maija līdz 30.jūnijam

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,06 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,05 Ls/kg

19.5

Sp.esoš.

0701

90

90

0

---pārējie

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,02 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,02 Ls/kg

0702

00

Tomāti, svaigi vai atdzesēti:

19.6

Sp.esoš.

0702

00

00

2

-no 15.maija līdz 31.maijam

-

20

15

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

20% bet ne mazāk0,10 Ls/kg

15% bet ne mazāk0,08 Ls/kg

19.7

Sp.esoš.

0702

00

00

3

-no 1.jūnija līdz 30.jūnijam

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,16 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,12 Ls/kg

19.8

Sp.esoš.

0702

00

00

4

-no 1.jūlija līdz 31.augustam

-

30

20

2.lasīj.

-

30

20

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,09 Ls/kg

20% bet ne mazāk0,06 Ls/kg

0707

00

Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai atdzesēti:

19.9

Sp.esoš.

0707

00

05

2

--no 1.marta līdz 30.aprīlim

-

20

15

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

20% bet ne mazāk0,10 Ls/kg

15% bet ne mazāk0,08 Ls/kg

19.10

Sp.esoš.

0707

00

05

3

--no 1.maija līdz 30.jūnijam

-

40

30

2.lasīj.

-

40

30

Priekšl.

-

40% bet ne mazāk0,16 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,12 Ls/kg

19.11

Sp.esoš.

0707

00

05

4

--no 1.jūlija līdz 30.septembrim

-

20

15

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

20% bet ne mazāk0,04 Ls/kg

15% bet ne mazāk0,03 Ls/kg

10.GRUPA

GRAUDAUGU KULTŪRAS

20

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

20.1

Sp.esoš.

1001

10

00

0

-cietie kvieši

-

25

25

2.lasīj.

-

25

25

Priekšl.

-

25% bet ne mazāk0,023 Ls

25% bet ne mazāk0,023 Ls

1001

90

-pārējie:

20.2

Sp.esoš.

1001

90

10

0

--plēkšņu kvieši sējai

-

25

25

2.lasīj.

-

25

25

Priekšl.

-

25% bet ne mazāk0,023 Ls/kg

25% bet ne mazāk0,023 Ls/kg

20.3

Sp.esoš.

1001

90

91

9

----pārējie

-

25

25

2.lasīj.

-

25

25

Priekšl.

-

25% bet ne mazāk0,023 Ls/kg

25% bet ne mazāk0,023 Ls/kg

20.4

Sp.esoš.

1001

90

99

0

---pārējie

-

25

25

2.lasīj.

-

25

25

Priekšl.

-

25% bet ne mazāk0,023 Ls/kg

25% bet ne mazāk0,023 Ls/kg

20.5

Sp.esoš.

1002

00

00

9

-pārējie

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,052 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,035 Ls/kg

1003

00

Mieži:

20.6

Sp.esoš.

1003

00

10

9

--pārējās

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,045 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,030 Ls/kg

20.7

Sp.esoš.

1003

00

90

0

-pārējie

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,045 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,030 Ls/kg

20.8

Sp.esoš.

1004

00

00

9

-pārējās

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,037 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,025 Ls/kg

1008

Griķu, prosas un Kanāriju miežubrāļa sēklas; pārējie graudaugi:

1008

90

-pārējie graudaugi:

20.9

Sp.esoš.

1008

90

10

9

---pārējās sēklas

-

25

25

2.lasīj.

-

25

25

Priekšl.

-

25% bet ne mazāk0,025 Ls/kg

25% bet ne mazāk0,025 Ls/kg

20.10

Sp.esoš.

1008

90

90

0

--pārējie

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,075 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,050 Ls/kg

11.GRUPA

MILTRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJA; IESALS, CIETE, INULĪNS, KVIEŠU LIPEKLIS

21

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1101

00

Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti:

-kviešu milti:

21.1

Sp.esoš.

1101

00

11

0

--no cietajiem kviešiem

-

1

0.5

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,135 Ls/kg

55% bet ne mazāk0,099 Ls/kg

21.2

Sp.esoš.

1101

00

15

0

--no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem

-

75

75

2.lasīj.

-

75

55

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,135 Ls/kg

55% bet ne mazāk0,099 Ls/kg

21.3

Sp.esoš.

1101

00

90

0

-kviešu un rudzu maisījuma milti

-

75

75

2.lasīj.

-

75

55

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,135 Ls/kg

55% bet ne mazāk0,099 Ls/kg

1102

Graudaugu milti, izņemot kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma miltus:

21.4

Sp.esoš.

1102

10

00

0

-rudzu milti

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,135 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,099 Ls/kg

1102

90

-pārējie:

21.5

Sp.esoš.

1102

90

10

0

--miežu milti

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,142 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,095 Ls/kg

21.6

Sp.esoš.

1102

90

30

0

--auzu milti

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,142 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,095 Ls/kg

21.7

Sp.esoš.

1102

90

90

0

--pārējie

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,142 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,095 Ls/kg

1103

Graudu putraimi, milti un granulas:

-putraimi un milti:

1103

11

--kviešu:

21.8

Sp.esoš.

1103

11

10

0

---no cietajiem kviešiem

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,135 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,099 Ls/kg

21.9

Sp.esoš.

1103

11

90

0

---no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,135 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,099 Ls/kg

21.10

Sp.esoš.

1103

12

00

0

--auzu

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,142 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,095 Ls/kg

1103

19

--pārējo graudaugu:

21.11

Sp.esoš.

1103

19

10

0

---rudzu

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,142 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,095 Ls/kg

21.12

Sp.esoš.

1103

19

30

0

---miežu

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,142 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,095 Ls/kg

21.13

Sp.esoš.

1103

19

90

0

---pārējie

-

75

75

2.lasīj.

-

75

50

Priekšl.

-

75% bet ne mazāk0,142 Ls/kg

50% bet ne mazāk0,095 Ls/kg

21.14

Sp.esoš.

1108

13

00

0

--kartupeļu ciete

-

20

15

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

20% bet ne mazāk0,05 Ls/kg

15% bet ne mazāk0,04 Ls/kg

15. G R U P A

DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS; TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI; SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI

22

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Atbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1517

Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu frakciju, kas minēti šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516. preču pozīcijā:

1517

10

-margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

22.1

Sp.esoš.*

1517

10

10

0

--ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne vairāk kā 15%

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

22.2

Sp.esoš.*

1517

10

90

0

--pārējie

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

1517

90

-pārējie:

22.3

Sp.esoš.*

1517

90

10

0

--ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne vairāk kā 15%

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

22.4

Sp.esoš.*

1517

90

91

0

---šķidrā veidā, jauktas fiksētas augu izcelsmes eļļas

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

22.5

Sp.esoš.*

1517

90

93

0

---pārtikas maisījumi vai produkti, ko izmanto liešanas formu atbrīvošanai

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

22.6

Sp.esoš.*

1517

90

99

0

---pārējie

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

23

Tautas partijas frakcija

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Atbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1517

Margarīns; dzīvnieku vai augu tauku un eļļu vai dažādu tauku un eļļu frakciju, kas minēti šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus un eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516. preču pozīcijā:

1517

10

-margarīns, izņemot šķidro margarīnu:

23.1

Sp.esoš.*

1517

10

10

0

--ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne vairāk kā 15%

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

23.2

Sp.esoš.*

1517

10

90

0

--pārējie

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

23.3

Sp.esoš.*

1517

90

10

0

--ar piena tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne vairāk kā 15%

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

23.4

Sp.esoš.*

1517

90

91

0

---šķidrā veidā, jauktas fiksētas augu izcelssmes eļļas

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

23.5

Sp.esoš.*

1517

90

93

0

---pārtikas maisījumi vai produkti, ko izmanto liešanas formu atbrīvošanai

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

23.6

Sp.esoš.*

1517

90

99

0

---pārējie

-

15

15

2.lasīj.

-

1

0.5

Priekšl.

-

15

15

16. GRUPA

GAĻAS, ZIVJU VAI VĒŽVEIDĪGO, MOLUSKU VAI PĀRĒJO ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI

24

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1601

00

Desas un līdzīgi produkti no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo prod

24.1

Sp.esoš.

1601

00

10

0

-no aknām

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

43.4

41.8

40.2

38.6

37

35.4

33.8

32.2

30

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,42 Ls/kg

43% bet ne mazāk 0,32 Ls/kg

24.2

Sp.esoš.

1601

00

91

0

--desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

43.4

41.8

40.2

38.6

37

35.4

33.8

32.2

30

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 1,10 Ls/kg

43% bet ne mazāk 0,86 Ls/kg

24.3

Sp.esoš.

1601

00

99

0

--pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

43.4

41.8

40.2

38.6

37

35.4

33.8

32.2

30

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,60 Ls/kg

43% bet ne mazāk 0,47 Ls/kg

1602

Pārējie gatavie izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm:

1602

20

-no jebkuru dzīvnieku aknām:

--no zosu vai pīļu aknām:

24.4

Sp.esoš.

1602

20

11

0

---kas satur 75% vai vairāk trekno aknu

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

24.5

Sp.esoš.

1602

20

19

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

24.6

Sp.esoš.

1602

20

90

0

--pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

1602

31

--no tītariem:

---kas satur 57% vai vairāk gaļas vai subproduktu:

24.7

Sp.esoš.

1602

31

11

0

----kas satur tikai nevārītu tītara gaļu

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,77 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,63 Ls/kg

24.8

Sp.esoš.

1602

31

19

0

----pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,77 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,63 Ls/kg

24.9

Sp.esoš.

1602

31

30

0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% gaļas vai subproduktu

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,77 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,63 Ls/kg

24.10

Sp.esoš.

1602

31

90

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,77 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,63 Ls/kg

1602

32

--Gallus domesticus sugas putnu:

---kas satur 57% vai vairāk putnu gaļas vai subproduktu:

24.11

Sp.esoš.

1602

32

11

0

----nevārīti

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

24.12

Sp.esoš.

1602

32

19

0

----pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

24.13

Sp.esoš.

1602

32

30

0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% putnu gaļas vai subproduktu

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

24.14

Sp.esoš.

1602

32

90

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

1602

39

--pārējie:

---kas satur 57% vai vairāk putnu gaļas vai subproduktu:

24.15

Sp.esoš.

1602

39

21

0

----nevārīti

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

24.16

Sp.esoš.

1602

39

29

0

----pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

24.17

Sp.esoš.

1602

39

40

0

---kas satur 25% vai vairāk, bet mazāk nekā 57% mājputnu gaļas vai subproduktu

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

24.18

Sp.esoš.

1602

39

80

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,67 Ls/kg

1602

41

--no šķiņķa un tā izcirtņiem:

24.24

Sp.esoš.

1602

41

10

0

---no mājas šķirņu cūkas

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,70 Ls/kg

24.20

Sp.esoš.

1602

41

90

0

---pārējās

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,70 Ls/kg

1602

42

--no lāpstiņas un tās izcirtņiem:

24.21

Sp.esoš.

1602

42

10

0

---no mājas šķirņu cūkas

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,70 Ls/kg

24.22

Sp.esoš.

1602

42

90

0

---pārējās

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,70 Ls/kg

1602

49

--pārējie, ieskaitot maisījumus:

---no mājas šķirņu cūkas:

----kas satur 80% vai vairāk jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida tauk

24.23

Sp.esoš.

1602

49

11

0

-----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,66 Ls/kg

24.24

Sp.esoš.

1602

49

13

0

-----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,66 Ls/kg

24.25

Sp.esoš.

1602

49

15

0

-----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,66 Ls/kg

24.26

Sp.esoš.

1602

49

19

0

-----pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,66 Ls/kg

24.27

Sp.esoš.

1602

49

30

0

----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,66 Ls/kg

24.28

Sp.esoš.

1602

49

50

0

----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,66 Ls/kg

24.29

Sp.esoš.

1602

49

90

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,66 Ls/kg

1602

50

-no liellopu gaļas:

24.30

Sp.esoš.

1602

50

10

0

--nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,66 Ls/kg

24.31

Sp.esoš.

1602

50

31

0

----sālīta liellopu gaļa

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

41.2

37.5

33.7

30

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

41% bet ne mazāk 0,62 Ls/kg

24.32

Sp.esoš.

1602

50

39

0

----pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

44

43

42

41

40

39

38

37

36

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

44% bet ne mazāk 0,66 Ls/kg

24.33

Sp.esoš.

1602

50

80

0

---pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

likme 3.pielikumā

41.2

37.5

33.7

30

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,80 Ls/kg

41% bet ne mazāk 0,62 Ls/kg

1602

90

-pārējie, ieskaitot izstrādājumus no jebkuru dzīvnieku asinīm:

24.34

Sp.esoš.

1602

90

10

0

--izstrādājumi no jebkuru dzīvnieku asinīm

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.35

Sp.esoš.

1602

90

31

0

---no medījuma vai truša

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.36

Sp.esoš.

1602

90

41

0

---ziemeļbriežu

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.37

Sp.esoš.

1602

90

51

0

----kas satur mājas šķirņu cūku gaļu vai gaļas subproduktus

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.38

Sp.esoš.

1602

90

61

0

------nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.39

Sp.esoš.

1602

90

69

0

------pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.40

Sp.esoš.

1602

90

72

0

--------no aitu gaļas

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.41

Sp.esoš.

1602

90

74

0

--------no kazu gaļas

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.42

Sp.esoš.

1602

90

76

0

--------no aitu gaļas

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.43

Sp.esoš.

1602

90

78

0

--------no kazu gaļas

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

24.44

Sp.esoš.

1602

90

98

0

------pārējie

-

55

45

2.lasīj.

-

55

45

Priekšl.

-

55% bet ne mazāk 0,88 Ls/kg

45% bet ne mazāk 0,72 Ls/kg

17. G R U P A

CUKURS UN KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI NO CUKURA

25

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1704

Konditorejas izstrādājumi no cukura (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas:

1704

90

-pārējie:

25.1

Sp.esoš.

1704

90

71

0

----vārītas konfektes, ar pildījumu vai bez pildījuma

-

20

15

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

20% bet ne mazāk0,26 Ls/kg

15% bet ne mazāk0,20 Ls/kg

25.2

Sp.esoš.

1704

90

75

0

----īrisi, karameles un līdzīgas konfektes

-

20

15

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

20% bet ne mazāk0,22 Ls/kg

15% bet ne mazāk0,16 Ls/kg

18. G R U P A

KAKAO UN KAKAO IZSTRĀDĀJUMI

26

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1806

Šokolāde un pārējie pārtikas produkti ar kakao piedevu:

26.1

Sp.esoš.

1806

31

00

0

--ar pildījumu

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

1806

32

--bez pildījuma:

26.2

Sp.esoš.

1806

32

10

0

---ar graudaugu, augļu vai riekstu piedevu

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,48 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,48 Ls/kg

26.3

Sp.esoš.

1806

32

90

0

---pārējie

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,48 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,48 Ls/kg

1806

90

-pārējie:

--šokolāde un šokolādes produkti:

---šokolāde ar pildījumu vai bez pildījuma:

26.4

Sp.esoš.

1806

90

11

0

----kas satur alkoholu

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

26.5

Sp.esoš.

1806

90

19

0

----pārējā

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

26.6

Sp.esoš.

1806

90

31

0

----ar pildījumu

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

26.7

Sp.esoš.

1806

90

39

0

----bez pildījuma

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

26.8

Sp.esoš.

1806

90

50

0

--konditorejas izstrādājumi no cukura un to aizstājēji, pagatavoti no cukura aizstājējproduktiem, ar kakao piedevu

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

26.9

Sp.esoš.

1806

90

60

0

--uz maizes ziežami produkti ar kakao piedevu

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

26.10

Sp.esoš.

1806

90

70

0

--izstrādājumi, kas paredzēti dzērienu ražošanai, ar kakao piedevu

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

26.11

Sp.esoš.

1806

90

90

0

--pārējie

-

30

30

2.lasīj.

-

30

30

Priekšl.

-

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

30% bet ne mazāk0,50 Ls/kg

19. G R U P A

GRAUDAUGU, MILTU, CIETES VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; MILTU KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI

27

Zemkopības ministrs P.Salkazanovs

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1905

Maizes, miltu izstrādājumi, kūkas, cepumi un pārējie konditorejas izstrādājumi ar vai bez kakao pied

27.1

Sp.esoš.

1905

10

00

0

-kraukšķīga maize

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,38 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,38 Ls/kg

1905

20

-ingvermaize un līdzīgi produkti:

27.2

Sp.esoš.

1905

20

10

0

--kas satur mazāk nekā 30% saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.3

Sp.esoš.

1905

20

30

0

--kas satur 30% un vairāk, bet mazāk nekā 50% saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.4

Sp.esoš.

1905

20

90

0

--kas satur 50% vai vairāk saharozes (ieskaitot invertcukuru, kas izteikts kā saharoze)

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

1905

30

-saldie cepumi; vafeles:

--pilnīgi vai daļēji pārlieti ar šokolādi vai ar citiem izstrādājumiem, ar šokolādes piedevu:

27.5

Sp.esoš.

1905

30

11

0

---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 85 g

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

27.6

Sp.esoš.

1905

30

19

0

---pārējie

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

27.7

Sp.esoš.

1905

30

30

0

----kas satur 8% vai vairāk piena tauku

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

27.8

Sp.esoš.

1905

30

51

0

-----cepumi sendviču veidā

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

27.9

Sp.esoš.

1905

30

59

0

-----pārējie

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

27.10

Sp.esoš.

1905

30

91

0

----sāļās, ar vai bez pildījuma

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

27.11

Sp.esoš.

1905

30

99

0

----pārējās:

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

27.12

Sp.esoš.*

1905

30

99

9

-----pārējie

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,32 Ls/kg

1905

40

-sausiņi, grauzdiņi un līdzīgi apcepti produkti:

27.13

Sp.esoš.

1905

40

10

0

--sausiņi

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,28 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,28 Ls/kg

27.14

Sp.esoš.

1905

40

90

0

--pārējie

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,28 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,28 Ls/kg

1905

90

-pārējie:

27.15

Sp.esoš.

1905

90

10

0

--macas

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.16

Sp.esoš.

1905

90

20

0

--vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.17

Sp.esoš.

1905

90

30

0

---maizes izstrādājumi bez medus, olu, siera vai augļu piedevas, kuri satur sausā veidā ne vairāk kā 5% cukura un ne vairāk kā 5% tauku

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.18

Sp.esoš.

1905

90

40

0

---vafeles un vafeļu plātnes, kas satur vairāk nekā 10% ūdens

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.19

Sp.esoš.

1905

90

45

0

---cepumi

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.20

Sp.esoš.

1905

90

55

0

---izspiesti vai uzpūsti produkti, vircoti vai sālīti

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.21

Sp.esoš.

1905

90

60

0

----ar saldinātājvielām

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.27

Sp.esoš.

1905

90

90

0

----pārējie

-

35

35

2.lasīj.

-

35

35

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

27.23

Sp.esoš.

ex.

1905

90

90

0.

----kukurūzas čipsi, kraukšķīgi uzkožamie, kas veidoti no kukurūzas (graudu) mīkstuma mīklas ar aramatizatoriem, gatavi lietošanai

-

2.lasīj.

-

20

20

Priekšl.

-

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

35% bet ne mazāk0,30 Ls/kg

22. G R U P A

BEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS

28

Deputāts K.Leiškalns

Ieviest jaunu nacionālo kodu ar šādām likmēm:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Neatbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

28.1

Sp.esoš.

2207

20

00

9

-denaturēts sintētiskais tehniskais etilspirts

l

2.lasīj.

l

Priekšl.

l

0.5

0.5

24. G R U P A

TABAKA UN RŪPNIECISKIE TABAKAS AIZSTĀJĒJI

29

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Atbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2402

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem:

2402

20

-tabaku saturošas cigaretes:

29.1

Sp.esoš.*

2402

20

10

--kas satur krustnagliņas

1000 gab.

25%, bet ne mazāk kā Ls 2,5 par 1000 cigaretēm

10%

2.lasīj.

1000 gab.

0 ar filtru; 25 bez filtra

0 ar filtru; 10 bez filtra

Priekšl.

1000 gab.

25%, bet ne mazāk kā Ls 2,5 par 1000 cigaretēm

10

29.2

Sp.esoš.*

2402

20

90

--pārējās:

1000 gab.

25%, bet ne mazāk kā Ls 2,5 par 1000 cigaretēm

10%

2.lasīj.

1000 gab.

0 ar filtru; 25 bez filtra

0 ar filtru; 10 bez filtra

Priekšl.

1000 gab.

25%, bet ne mazāk kā Ls 2,5 par 1000 cigaretēm

10

33.GRUPA

ĒTERISKĀS EĻĻAS UN REZINOĪDI; PARFIMĒRIJAS, KOSMĒTIKAS VAI TUALETES LĪDZEKĻI

30

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Atbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3303

00

Smaržas un tualetes ūdens:

30.1

Sp.esoš.*

3303

00

10

0

-smaržas

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.2

Sp.esoš.*

3303

00

90

0

-tualetes ūdens

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.3

Sp.esoš.*

3304

10

00

0

-lūpu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.4

Sp.esoš.*

3304

20

00

0

-acu dekoratīvās kosmētikas līdzekļi

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.5

Sp.esoš.*

3304

30

00

0

-manikīra un pedikīra līdzekļi

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.6

Sp.esoš.*

3304

91

00

0

--pūderis, ieskaitot kompakto

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.7

Sp.esoš.*

3304

99

00

0

--pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

3305

Matu kopšanas līdzekļi:

30.8

Sp.esoš.*

3305

10

00

0

-šampūni

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.9

Sp.esoš.*

3305

20

00

0

-ķīmisko ilgviļņu vai matu iztaisnošanas līdzekļi

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.10

Sp.esoš.*

3305

30

00

0

-matu lakas

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

3305

90

-pārējie:

30.11

Sp.esoš.*

3305

90

10

0

--matu losjoni

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.12

Sp.esoš.*

3305

90

90

0

--pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.13

Sp.esoš.*

3307

10

00

0

-pirmsskūšanās, pēcskūšanās un skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.14

Sp.esoš.*

3307

20

00

0

-individuālie dezodoranti un pretsviedru līdzekļi

< P ALIGN=CENTER>-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.15

Sp.esoš.*

3307

30

00

0

-aromatizētie vannas sāļi un pārējie vannas līdzekļi

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.16

Sp.esoš.*

3307

41

00

0

--agarbati un pārējās smaržvielas, kas degšanas procesā izplata smaržas

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.17

Sp.esoš.*

3307

49

00

0

--pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

30.18

Sp.esoš.*

3307

90

00

0

-pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

34.GRUPA

ZIEPES, VIRSMAKTĪVĀS ORGANISKĀS VIELAS, MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI, EĻĻOŠANAS LĪDZEKĻI, MĀKSLĪGIE VASKI, GATAVIE VASKI, PULĒŠANAS VAI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI, SVECES UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI, VEIDOŠANAS PASTAS, ZOBU VASKI UN ZOBU SASTĀVI UZ ĢIPŠA PAMATA

31

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Atbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3401

Ziepes; organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi, ko izmanto kā ziepes, stieņos, gabalos un figūrv

vai mazgāšanas līdzekļiem:

-ziepes un organiskās virsmaktīvās vielas un līdzekļi stieņos, gabalos un figūrveidā, papīrs, vate,

31.1

Sp.esoš.*

3401

11

00

0

--tualetes (ieskaitot medicīnas preparātus)

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

31.2

Sp.esoš.*

3401

19

00

0

--pārējās

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

3401

20

-ziepes pārējās formās:

31.3

Sp.esoš.*

3401

20

10

0

--pārslas, plāksnes, granulas vai pulveris

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

31.4

Sp.esoš.*

3401

20

90

0

--pārējās

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

3406

00

Sveces, svecītes un līdzīgi izstrādājumi:

-sveces:

31.5

Sp.esoš.*

3406

00

11

0

--parastās, nearomatizētās

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

31.6

Sp.esoš.*

3406

00

19

0

--pārējās

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

31.7

Sp.esoš.*

3406

00

90

0

-pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

likme 3.pielikumā

14

13.1

12.2

11.2

10.3

9.4

8.4

7.5

6.5

Priekšl.

-

6

3

42. G R U P A

ĀDAS IZSTRĀDĀJUMI; ZIRGLIETAS UN IEJŪGA PIEDERUMI; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN LĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI NO ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDTĀRPIŅA PAVEDIENU)

32

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Atbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4202

Čemodāni, ceļasomas, rokassomas, diplomātportfeļi, portfeļi, skolas somas, briļļu futrāļi, binokļu futrāļi, fotoaparātu futrāļi, mūzikas instrumentu futrāļi, ieroču futrāļi, makstis un līdzīgi pārvalki; ceļasomas, kosmētikas somiņas,

mugursomas, saimniecības somas, kabatas portfeļi, maciņi, ģeogrāfisko karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, darba instrumentu somas, sporta somas, futrāļi pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu futrāļi un līdzīgi izstrādājumi, kas

izgatavoti no dabiskās vai mākslīgās ādas, no plākšņu plastmasas, tekstilmateriāliem, vulkanizētas šķiedras vai kartona, pilnīgi vai daļēji pārklāti ar minētajiem materiāliem vai ar papīru:

-čemodāni, ceļasomas, rokassomas, diplomātportfeļi, portfeļi, skolas somas un līdzīgi izstrādājumi:

4202

11

--ar ārējo virsmu no dabiskās ādas, no mākslīgās ādas vai no lakādas:

32.1

Sp.esoš.*

4202

11

10

0

---dažādas somas, portfeļi, skolas somas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

6

3

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

32.2

Sp.esoš.*

4202

11

90

0

---pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

4202

12

--ar ārējo virsmu no plastmasas vai no tekstilmateriāliem:

---slokšņu plastmasas formā:

32.3

Sp.esoš.*

4202

12

11

0

----dažādas somas, portfeļi, skolas somas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

6

3

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

32.4

Sp.esoš.*

4202

12

19

0

----pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.5

Sp.esoš.*

4202

12

50

0

---no veidnētiem plastiskiem materiāliem

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.6

Sp.esoš.*

4202

12

91

0

----dažādas somas, portfeļi, skolas somas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

6

3

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

32.7

Sp.esoš.*

4202

12

99

0

----pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

4202

19

--pārējie:

32.8

Sp.esoš.*

4202

19

10

0

---no alumīnija

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.9

Sp.esoš.*

4202

19

90

0

---no pārējiem materiāliem

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.10

Sp.esoš.*

4202

21

00

0

--ar ārējo virsmu no dabiskās ādas, no mākslīgās ādas vai no lakādas

gab.

6

3

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

4202

22

--ar ārējo virsmu no lokšņu plastmasas vai tekstilmateriāliem:

32.11

Sp.esoš.*

4202

22

10

0

---no lokšņu plastmasas

gab.

6

3

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

32.12

Sp.esoš.*

4202

22

90

0

---no tekstilmateriāliem

gab.

6

3

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

32.13

Sp.esoš.*

4202

29

00

0

--pārējie

gab.

6

3

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

32.14

Sp.esoš.*

4202

31

00

0

--ar ārējo virsmu no dabiskās ādas, no mākslīgās ādas vai no lakādas

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

4202

32

--ar ārējo virsmu no lokšņu plastmasas vai no tekstilmateriāliem:

32.15

Sp.esoš.*

4202

32

10

0

---no lokšņu plastmasas

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.16

Sp.esoš.*

4202

32

90

0

---no tekstilmateriāliem

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.17

Sp.esoš.*

4202

39

00

0

--pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

4202

91

--ar ārējo virsmu no dabiskās ādas, no mākslīgās ādas vai no lakādas:

32.18

Sp.esoš.*

4202

91

10

0

---ceļasomas, kosmētikas somiņas, mugursomas un sporta somas

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.19

Sp.esoš.*

4202

91

80

0

---pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

4202

92

--ar ārējo virsmu no lokšņu plastmasas vai no tekstilmateriāliem:

---no lokšņu plastmasas:

32.20

Sp.esoš.*

4202

92

15

0

----mūzikas instrumentu futrāļi

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.21

Sp.esoš.*

4202

92

19

0

----pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.22

Sp.esoš.*

4202

92

98

0

----pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.23

Sp.esoš.*

4202

99

00

0

--pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

4203

Apģērbs un apģērba piederumi no dabiskās ādas vai no mākslīgās ādas:

32.24

Sp.esoš.*

4203

10

00

0

-apģērbs

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

32.25

Sp.esoš.*

4203

21

00

0

--īpaši paredzēti sportam

pāri

6

3

2.lasīj.

pāri

20

15

Priekšl.

pāri

6

3

4203

29

--pārējie:

32.26

Sp.esoš.*

4203

29

91

0

----vīriešu un zēnu

pāri

6

3

2.lasīj.

pāri

20

15

Priekšl.

pāri

6

3

32.32

Sp.esoš.*

4203

29

99

0

----pārējie

pāri

6

3

2.lasīj.

pāri

20

15

Priekšl.

pāri

6

3

32.32

Sp.esoš.*

4203

40

00

0

-pārējie apģērba piederumi

-

6

3

2.lasīj.

-

20

15

Priekšl.

-

6

3

43. G R U P A

KAŽOKĀDAS UN MĀKSLĪGĀS KAŽOKĀDAS; IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM

33

Valsts ieņēmumu valsts ministre A.Poča

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

Atbalstīt

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4303

Kažokādu apģērbs, apģērba piederumi un pārējie kažokādu izstrādājumi:

4303

10

-kažokādu apģērbs un apģērba piederumi:

33.1

Sp.esoš.*

4303

10

10

0

--no roņu baltādām un pārējām roņu mazuļu ādām

-

6

3

2.lasīj.

-

20

13

Priekšl.

-

6

3

33.2

Sp.esoš.*

4303

10

90

0

--pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

13

Priekšl.

-

6

3

33.3

Sp.esoš.*

4303

90

00

0

-pārējie

-

6

3

2.lasīj.

-

20

13

Priekšl.

-

6

3

61. G R U P A

TRIKOTĀŽAS APĢĒRBI VAI APĢĒRBA PIEDERUMI

34

Deputāte I.Birzniece

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6101

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas, siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju),

6101

10

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

34.1

Sp.esoš.

6101

10

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

34.2

Sp.esoš.

6101

10

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6101

20

-no kokvilnas:

34.3

Sp.esoš.

6101

20

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

34.4

Sp.esoš.

6101

20

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6101

30

-no ķīmiskām šķiedrām:

34.5

Sp.esoš.

6101

30

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

34.6

Sp.esoš.

6101

30

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6101

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

34.7

Sp.esoš.

6101

90

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

34.8

Sp.esoš.

6101

90

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

35

Deputāts P.Apinis

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6101

Vīriešu vai zēnu mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas, siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju),

6101

10

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

35.1

Sp.esoš.

6101

10

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

35.2

Sp.esoš.

6101

10

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6101

20

-no kokvilnas:

35.3

Sp.esoš.

6101

20

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

35.4

Sp.esoš.

6101

20

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6101

30

-no ķīmiskām šķiedrām:

35.5

Sp.esoš.

6101

30

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

35.6

Sp.esoš.

6101

30

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6101

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

35.7

Sp.esoš.

6101

90

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

35.8

Sp.esoš.

6101

90

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

36

Deputāte I.Birzniece

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6102

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi, mantujas, siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējja

6102

10

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

36.1

Sp.esoš.

6102

10

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

36.2

Sp.esoš.

6102

10

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6102

20

-no kokvilnas:

36.3

Sp.esoš.

6102

20

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

36.4

Sp.esoš.

6102

20

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6102

30

-no ķīmiskām šķiedrām:

36.5

Sp.esoš.

6102

30

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

36.6

Sp.esoš.

6102

30

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6102

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

36.7

Sp.esoš.

6102

90

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

36.8

Sp.esoš.

6102

90

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

37

Deputāts P.Apinis

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6102

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, lietusmēteļi, mantujas, siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējja

6102

10

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

37.1

Sp.esoš.

6102

10

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

37.2

Sp.esoš.

6102

10

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6102

20

-no kokvilnas:

37.3

Sp.esoš.

6102

20

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

37.4

Sp.esoš.

6102

20

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6102

30

-no ķīmiskām šķiedrām:

37.5

Sp.esoš.

6102

30

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

37.6

Sp.esoš.

6102

30

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6102

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

37.7

Sp.esoš.

6102

90

10

0

--mēteļi, lietusmēteļi, apmetņi, mantijas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

37.8

Sp.esoš.

6102

90

90

0

--siltās virsjakas (tai skaitā slēpotāju), vējjakas un līdzīgi izstrādājumi

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

38

Deputāte I.Birzniece

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6103

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un le

-uzvalki:

38.1

Sp.esoš.

6103

11

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.2

Sp.esoš.

6103

12

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.3

Sp.esoš.

6103

19

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.4

Sp.esoš.

6103

21

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.5

Sp.esoš.

6103

22

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.6

Sp.esoš.

6103

23

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.7

Sp.esoš.

6103

29

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.8

Sp.esoš.

6103

31

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.9

Sp.esoš.

6103

32

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.10

Sp.esoš.

6103

33

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.11

Sp.esoš.

6103

39

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6103

41

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

38.12

Sp.esoš.

6103

41

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.13

Sp.esoš.

6103

41

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6103

42

--no kokvilnas:

38.14

Sp.esoš.

6103

42

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.15

Sp.esoš.

6103

42

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6103

43

--no sintētiskām šķiedrām:

38.16

Sp.esoš.

6103

43

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.17

Sp.esoš.

6103

43

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6103

49

--no pārējiem tekstilmateriāliem:

38.18

Sp.esoš.

6103

49

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.19

Sp.esoš.

6103

49

91

0

----no mākslīgām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

38.20

Sp.esoš.

6103

49

99

0

----pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

39

Deputāts P.Apinis

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6103

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un le

-uzvalki:

39.1

Sp.esoš.

6103

11

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.2

Sp.esoš.

6103

12

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.3

Sp.esoš.

6103

19

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.4

Sp.esoš.

6103

21

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.5

Sp.esoš.

6103

22

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.6

Sp.esoš.

6103

23

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.7

Sp.esoš.

6103

29

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.8

Sp.esoš.

6103

31

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.9

Sp.esoš.

6103

32

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.10

Sp.esoš.

6103

33

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.11

Sp.esoš.

6103

39

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6103

41

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

39.12

Sp.esoš.

6103

41

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.13

Sp.esoš.

6103

41

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6103

42

--no kokvilnas:

39.14

Sp.esoš.

6103

42

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.15

Sp.esoš.

6103

42

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6103

43

--no sintētiskām šķiedrām:

39.16

Sp.esoš.

6103

43

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.17

Sp.esoš.

6103

43

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6103

49

--no pārējiem tekstilmateriāliem:

39.18

Sp.esoš.

6103

49

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.19

Sp.esoš.

6103

49

91

0

----no mākslīgām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

39.20

Sp.esoš.

6103

49

99

0

----pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

40

Deputāte I.Birzniece

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6104

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, komplekti, žaketes, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombi

-kostīmi:

40.1

Sp.esoš.

6104

11

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.2

Sp.esoš.

6104

12

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.3

Sp.esoš.

6104

13

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.4

Sp.esoš.

6104

19

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.5

Sp.esoš.

6104

21

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.6

Sp.esoš.

6104

22

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.7

Sp.esoš.

6104

23

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.8

Sp.esoš.

6104

29

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.9

Sp.esoš.

6104

31

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.10

Sp.esoš.

6104

32

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.11

Sp.esoš.

6104

33

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.12

Sp.esoš.

6104

39

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.13

Sp.esoš.

6104

41

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.14

Sp.esoš.

6104

42

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.15

Sp.esoš.

6104

43

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.16

Sp.esoš.

6104

44

00

0

--no mākslīgām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.17

Sp.esoš.

6104

49

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.18

Sp.esoš.

6104

51

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.19

Sp.esoš.

6104

52

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.20

Sp.esoš.

6104

53

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.21

Sp.esoš.

6104

59

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6104

61

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

40.22

Sp.esoš.

6104

61

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.23

Sp.esoš.

6104

61

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6104

62

--no kokvilnas:

40.24

Sp.esoš.

6104

62

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.25

Sp.esoš.

6104

62

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6104

63

--no sintētiskām šķiedrām:

40.26

Sp.esoš.

6104

63

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.27

Sp.esoš.

6104

63

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6104

69

--no pārējiem tekstilmateriāliem:

40.28

Sp.esoš.

6104

69

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.29

Sp.esoš.

6104

69

91

0

----no mākslīgām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

40.30

Sp.esoš.

6104

69

99

0

----no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

41

Deputāts P.Apinis

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6104

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, komplekti, žaketes, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombi

-kostīmi:

41.1

Sp.esoš.

6104

11

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.2

Sp.esoš.

6104

12

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.3

Sp.esoš.

6104

13

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.4

Sp.esoš.

6104

19

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.5

Sp.esoš.

6104

21

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.6

Sp.esoš.

6104

22

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.7

Sp.esoš.

6104

23

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.8

Sp.esoš.

6104

29

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.9

Sp.esoš.

6104

31

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.10

Sp.esoš.

6104

32

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.11

Sp.esoš.

6104

33

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.12

Sp.esoš.

6104

39

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.13

Sp.esoš.

6104

41

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.14

Sp.esoš.

6104

42

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.15

Sp.esoš.

6104

43

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.16

Sp.esoš.

6104

44

00

0

--no mākslīgām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.17

Sp.esoš.

6104

49

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.18

Sp.esoš.

6104

51

00

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.19

Sp.esoš.

6104

52

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.20

Sp.esoš.

6104

53

00

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.21

Sp.esoš.

6104

59

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6104

61

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

41.22

Sp.esoš.

6104

61

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.23

Sp.esoš.

6104

61

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6104

62

--no kokvilnas:

41.24

Sp.esoš.

6104

62

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.25

Sp.esoš.

6104

62

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6104

63

--no sintētiskām šķiedrām:

41.26

Sp.esoš.

6104

63

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.27

Sp.esoš.

6104

63

90

0

---pārējās

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6104

69

--no pārējiem tekstilmateriāliem:

41.28

Sp.esoš.

6104

69

10

0

---garās un bridžbikses

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.29

Sp.esoš.

6104

69

91

0

----no mākslīgām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

41.30

Sp.esoš.

6104

69

99

0

----no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

42

Deputāte I.Birzniece

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6105

Vīriešu vai zēnu virskrekli un krekli, trikotāžas:

42.1

Sp.esoš.

6105

10

00

0

-no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6105

20

-no ķīmiskām šķiedrām:

42.2

Sp.esoš.

6105

20

10

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

42.3

Sp.esoš.

6105

20

90

0

--no mākslīgām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6105

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

42.4

Sp.esoš.

6105

90

10

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

42.5

Sp.esoš.

6105

90

90

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

43

Deputāts P.Apinis

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6105

Vīriešu vai zēnu virskrekli un krekli, trikotāžas:

43.1

Sp.esoš.

6105

10

00

0

-no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6105

20

-no ķīmiskām šķiedrām:

43.2

Sp.esoš.

6105

20

10

0

--no sintētiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

43.3

Sp.esoš.

6105

20

90

0

--no mākslīgām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6105

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

43.4

Sp.esoš.

6105

90

10

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

43.5

Sp.esoš.

6105

90

90

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

44

Deputāte I.Birzniece

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6106

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes, trikotāžas:

44.1

Sp.esoš.

6106

10

00

0

-no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

44.2

Sp.esoš.

6106

20

00

0

-no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6106

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

44.3

Sp.esoš.

6106

90

10

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

44.4

Sp.esoš.

6106

90

30

0

--no zīda vai zīda atlikām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

44.5

Sp.esoš.

6106

90

50

0

--no linu vai rāmijas šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

44.6

Sp.esoš.

6106

90

90

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

45

Deputāts P.Apinis

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6106

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes, trikotāžas:

45.1

Sp.esoš.

6106

10

00

0

-no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

45.2

Sp.esoš.

6106

20

00

0

-no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6106

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

45.3

Sp.esoš.

6106

90

10

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

45.4

Sp.esoš.

6106

90

30

0

--no zīda vai zīda atlikām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

45.5

Sp.esoš.

6106

90

50

0

--no linu vai rāmijas šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

45.6

Sp.esoš.

6106

90

90

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

46

Deputāte I.Birzniece

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6107

Vīriešu vai zēnu apakšveļa, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi un mājas halāti un līdzīgi izstrādājum

-biksītes un garās apakšbikses:

46.1

Sp.esoš.

6107

11

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

46.2

Sp.esoš.

6107

12

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

46.3

Sp.esoš.

6107

19

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

46.4

Sp.esoš.

6107

21

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

46.5

Sp.esoš.

6107

22

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

46.6

Sp.esoš.

6107

29

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6107

91

--no kokvilnas:

46.7

Sp.esoš.

6107

91

10

0

---no frotē audumiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

46.8

Sp.esoš.

6107

91

90

0

---pārējie

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

46.9

Sp.esoš.

6107

92

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

46.10

Sp.esoš.

6107

99

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

47

Deputāts P.Apinis

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6107

Vīriešu vai zēnu apakšveļa, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi un mājas halāti un līdzīgi izstrādājum

-biksītes un garās apakšbikses:

47.1

Sp.esoš.

6107

11

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

47.2

Sp.esoš.

6107

12

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

47.3

Sp.esoš.

6107

19

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

47.4

Sp.esoš.

6107

21

00

0

--no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

47.5

Sp.esoš.

6107

22

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

47.6

Sp.esoš.

6107

29

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6107

91

--no kokvilnas:

47.7

Sp.esoš.

6107

91

10

0

---no frotē audumiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

47.8

Sp.esoš.

6107

91

90

0

---pārējie

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

47.9

Sp.esoš.

6107

92

00

0

--no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

47.10

Sp.esoš.

6107

99

00

0

--no pārējiem tekstilmateriāliem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

48

Deputāte I.Birzniece

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6109

T-krekli, sportkrekliņi un līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas:

48.1

Sp.esoš.

6109

10

00

0

-no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6109

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

48.2

Sp.esoš.

6109

90

10

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

48.3

Sp.esoš.

6109

90

30

0

--no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

48.4

Sp.esoš.

6109

90

90

0

--pārējie

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

49

Deputāts P.Apinis

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6109

T-krekli, sportkrekliņi un līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas:

49.1

Sp.esoš.

6109

10

00

0

-no kokvilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

6109

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

49.2

Sp.esoš.

6109

90

10

0

--no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

49.3

Sp.esoš.

6109

90

30

0

--no ķīmiskām šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

49.4

Sp.esoš.

6109

90

90

0

--pārējie

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

50

Deputāte I.Birzniece

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6110

Svīteri, puloveri, džemperi, vestes un līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas:

6110

10

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

50.1

Sp.esoš.

6110

10

10

0

--svīteri un puloveri, ar vismaz 50% vilnas un viena izstrādājuma masu 600 g vai vairāk

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.2

Sp.esoš.

6110

10

31

0

----no vilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.3

Sp.esoš.

6110

10

35

0

-----Kašmiras kazu

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.4

Sp.esoš.

6110

10

38

0

-----pārējie

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.5

Sp.esoš.

6110

10

91

0

----no vilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.6

Sp.esoš.

6110

10

95

0

-----Kašmiras kazu

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.7

Sp.esoš.

6110

10

98

0

-----pārējie

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6110

20

-no kokvilnas:

50.8

Sp.esoš.

6110

20

10

0

--vieglie smalkadījuma džemperi un puloveri, ar mīkstām vai garām plūksnām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.9

Sp.esoš.

6110

20

91

0

---vīriešu vai zēnu

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.10

Sp.esoš.

6110

20

99

0

---sieviešu vai meiteņu

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6110

30

-no ķīmiskām šķiedrām:

50.11

Sp.esoš.

6110

30

10

0

--vieglie smalkadījuma džemperi un puloveri, ar mīkstām vai garām plūksnām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.12

Sp.esoš.

6110

30

91

0

---vīriešu vai zēnu

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.13

Sp.esoš.

6110

30

99

0

---sieviešu vai meiteņu

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

6110

90

-no pārējiem tekstilmateriāliem:

50.14

Sp.esoš.

6110

90

10

0

--no linu vai rāmijas šķiedrām

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

50.15

Sp.esoš.

6110

90

90

0

--pārējie

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

6

3

51

Deputāts P.Apinis

Mainīt ievedmuitas nodokļa likmes šādām pozīcijām:

Komisijas attieksme

Papild

1.pielikums

3.pielikums

Neatbalstīt

Kods

Apraksts

mērvie-

Pamatlikme

MFN likme

MFN likmes samazinājums pa gadiem

nība

%

%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

6110

Svīteri, puloveri, džemperi, vestes un līdzīgi izstrādājumi, trikotāžas:

6110

10

-no vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem:

51.1

Sp.esoš.

6110

10

10

0

--svīteri un puloveri, ar vismaz 50% vilnas un viena izstrādājuma masu 600 g vai vairāk

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

51.2

Sp.esoš.

6110

10

31

0

----no vilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

51.3

Sp.esoš.

6110

10

35

0

-----Kašmiras kazu

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

51.4

Sp.esoš.

6110

10

38

0

-----pārējie

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.

20

3

51.5

Sp.esoš.

6110

10

91

0

----no vilnas

gab.

20

15

2.lasīj.

gab.

20

15

Priekšl.

gab.