Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 1998

 

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 1998.gadam”” izskatīšanai 2.lasījumā

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Ministru kabineta attieksme

Komisijas attieksme

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 2., 16.nr.) šādus grozījumus:

       

1. Izteikt 1., 2., 5. un 6.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1998.gadam ieņēmumos
1 268 637 122 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

1.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Noteikt likuma 1.pantā valsts budžeta ieņēmumus atkarībā no balsojumiem par likuma pielikumiem.

 

Atbalstīt

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1998.gadam izdevumos, ieskaitot tīros aizdevumus, 1 380 843 715 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

2.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Noteikt likuma 2.pantā valsts budžeta izdevumus atkarībā no balsojumiem par likuma pielikumiem.

 

Atbalstīt

5.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju 10 623 152 latu apmērā, tajā skaitā:

3.

 

 

4.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Noteikt likuma 5.pantā valsts budžeta dotāciju atkarībā no balsojumiem par likuma pielikumiem.

Finansu ministrs R.Zīle

Skaitli “10 623 152” aizstāt ar skaitli “8 350 202”.

 

 

 

 

Atbalstīt

Atbalstīt

 

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(3)

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 2 703 010 latu apmērā;

       

2) pašvaldību ieņēmumu bāzes palielināšanai 3 420 142 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu, paredzot, ka Valsts kase izdara pārskaitījumus katra ceturkšņa pirmajā mēnesī līdz 15.datumam par kārtējo ceturksni;

       

3) kā kompensāciju nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildei 4 500 000 latu apmērā, kas aprēķināta pašvaldībām kā starpība starp sākotnēji noteikto nodokļa prognozi un precizēto nekustamā īpašuma nodokļa prognozi. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā Valsts kase kompensē trūkstošo summu pašvaldībām atbilstoši Finansu ministrijas veiktajiem aprēķiniem par nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildi pašvaldībās.

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

Deputāte A.Poča

Svītrot vārdus “kas aprēķināta pašvaldībām kā starpība starp sākotnēji noteikto nodokļa prognozi un precizēto nekustamā īpašuma nodokļa prognozi”.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

“3) kā kompensāciju nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildei 4 500 000 latu apmērā pašvaldībām, kas aprēķināta kā neiekasētā nekustamā īpašuma nodokļa summa no pašvaldības darbības neatkarīgu apstākļu dēļ.”

Finansu ministrs R.Zīle

Vārdus “... 4 500 000 latu apmērā...” aizstāt ar vārdiem “...2 227 050 latu apmērā, saskaņā ar 17.pielikumu,...”.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(3)

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu 550 300 000 latu apmērā

un valdības rīcības pieļaujamās robežas valdības saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 9 800 000 latu apmērā. Paredzēt 1998.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 57 030 000 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu."

       

2. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Paredzēt valsts galvojumu 6 000 000 latu apmērā valsts akciju sabiedrības "Latvijas Eksportkredīts" saistību nodrošināšanai un no valdības saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā paredzētajiem līdzekļiem izsniegt saistību segšanai nepieciešamo summu. Saistību segšanai izmantotos līdzekļus uzskaitīt kā aizdevumu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Eksportkredīts"."

       

3. Papildināt likumu ar 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Noteikt, ka sociālās apdrošināšanas Nodarbinātības speciālā budžeta brīvo līdzekļu atlikums 3 000 000 latu apmērā tiek novirzīts Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu segšanai 1998.gadā, paredzot, ka 1999.gadā šie līdzekļi tiek atmaksāti Nodarbinātības speciālajā budžetā."

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Juridiskais birojs

Vēršam komisijas uzmanību uz to, ka likuma ‘’ Par valsts budžetu 1998. gadam’’ jaunā 23. panta piedāvātajā redakcijā nav precizēts no kādiem līdzekļiem (valsts pamatbudžeta vai kāda no valsts speciālo budžetu līdzekļiem) 1999. gadā tiks atmaksāti no Nodarbinātības speciālā budžeta uz Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālo budžetu novirzāmie 3 000 000 lati.

Tādējādi šī jautājuma izlemšana tiek atlikta uz valsts budžeta 1999. gadam apstiprināšanu.

Gadījumā, ja komisija lemj jau šajā likumprojektā konkretizēt no kādiem līdzekļiem iepriekšminētā summa tiks segta, ierosinām apspriest jautājumu par likumprojekta papildināšanu ar pārejas noteikumu, kas uzdotu Ministru kabinetam, iesniedzot Saeimā valsts budžeta 1999. gadam likumprojektu paredzēt, ka saskaņā ar likumu par valsts budžetu 1998. gadam no Nodarbinātības speciālā budžeta brīvo līdzekļu atlikuma uz Invaliditātes maternitātes un slimības speciālo budžetu novirzītie 3 000 000 Ls tiek atmaksāti no ..................... līdzekļiem.

Variants: likuma ‘’Par valsts budžetu 1998. gadam’’ 23. pantā precizēt konkrētu novirzīto līdzekļu seguma avotu 1999. gadā.

Ministru kabineta alternatīvais priekšlikums

Papildināt likumu ar 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Noteikt, ka sociālās apdrošināšanas Nodarbinātības speciālā budžeta brīvo līdzekļu atlikums 3 000 000 latu apmērā tiek novirzīts Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu segšanai 1998.gadā, paredzot, ka 1999.gadā šie līdzekļi no Invaliditātes, matenitātes un slimības speciālā budžeta tiek atmaksāti Nodarbinātības speciālajā budžetā."

Iestrādāts Ministru kabineta alternatī-vajā priekš-likumā

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Iestrādāts Ministru kabineta alternatī-vajā priekš-likumā

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

10.

 

 

 

 

11.

Tautas partijas frakcija

Papildināt likumu ar 24. pantu šādā redakcijā:

“24.pants. Noteikt, ka 1998. gada valsts budžeta programmas “Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem” neizlietotā daļa kā pastāvīga apropriācija ir izlietojama minētajiem mērķiem 1999.gadā.”

Finansu ministrs R.Zīle

Papildināt likumprojektu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar 24.pantu šādā redakcijā:

“24.panta. Finansu ministram pagarināt Finansu ministrijas apakšprogrammas “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem” apropriāciju līdz 1999.gada 31.decembrim saskaņā ar 1998.gada 17.septembrī pieņemto likumu “Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu.”

Iestrādāts finansu ministra R.Zīles priekš-likumā

(11)

Atbalstīt

 

Iestrādāts finansu ministra R.Zīles priekš-likumā

(11)

Atbalstīt

 

 

 

 

12.

Tautas partijas frakcija

Papildināt likumu ar 25. pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Noteikt, ka 1998. gada valsts budžeta programmas “Subsīdijas graudaugu audzētājiem par ziemāju sēju” neizlietotā daļa kā pastāvīga apropriācija ir izlietojama minētajiem mērķiem 1999.gadā.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 25.pantu šādā redakcijā:

“25.pants. Noteikt, ka šā likuma 4.pielikumā programmā “Ārkārtas subsīdijas graudaugu audzētājiem par ziemāju sēju” paredzētie līdzekļi graudaugu audzētājiem izmaksājami Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabinets paredz, ka minētās subsīdijas graudaugu audzētājiem par 1998.gada rudens ziemāju sēju tiek izmaksātas par katru ar ziemājiem apsēto zemes hektāru, kas saskaņots ar attiecīgā pagasta pašvaldību.”

Neatbalstīt

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

       

5. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

       

6. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

       

7. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

       

8. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

       

9. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

       

10. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 9.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

       
 

13.

Finansu ministrs R.Zīle

Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 8.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

Atbalstīt

 
 

14.

 

 

15.

Finansu ministrs R.Zīle

Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 17.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu “Par valsts budžetu 1998.gadam” ar jaunu 17.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

Atbalstīt

Iestrādāts komisijas priekš-likumā

(15)

Atbalstīt

 

16.

Finansu ministrs R.Zīle

Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 10.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

Atbalstīt

Atbalstīt

 

17.

Finansu ministrs R.Zīle

Papildināt likumu “Par valsts budžetu 1998.gadam” ar jaunu 14.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

Atbalstīt

Atbalstīt

 

18.

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta pielikumos izslēgt ailes, kas atspoguļo šobrīd spēkā esošā valsts budžeta likuma redakcijā apstiprinātās summas un to salīdzinošo pieaugumu vai samazinājumu.

Atbalstīt

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.