Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam"

Izdarīt likumā "Par valsts budžetu 1998.gadam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 2., 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2., 5. un 6.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1998.gadam ieņēmumos
1 268 637 122 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 1998.gadam izdevumos, ieskaitot tīros aizdevumus, 1 380 843 715 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

5.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju 10 623 152 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 2 703 010 latu apmērā;

2) pašvaldību ieņēmumu bāzes palielināšanai 3 420 142 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu, paredzot, ka Valsts kase izdara pārskaitījumus katra ceturkšņa pirmajā mēnesī līdz 15.datumam par kārtējo ceturksni;

3) kā kompensāciju nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildei 4 500 000 latu apmērā, kas aprēķināta pašvaldībām kā starpība starp sākotnēji noteikto nodokļa prognozi un precizēto nekustamā īpašuma nodokļa prognozi. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā Valsts kase kompensē trūkstošo summu pašvaldībām atbilstoši Finansu ministrijas veiktajiem aprēķiniem par nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildi pašvaldībās.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu 550 300 000 latu apmērā un valdības rīcības pieļaujamās robežas valdības saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 9 800 000 latu apmērā. Paredzēt 1998.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 57 030 000 latu apmērā saskaņā ar 9.pielikumu."

2. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Paredzēt valsts galvojumu 6 000 000 latu apmērā valsts akciju sabiedrības "Latvijas Eksportkredīts" saistību nodrošināšanai un no valdības saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā paredzētajiem līdzekļiem izsniegt saistību segšanai nepieciešamo summu. Saistību segšanai izmantotos līdzekļus uzskaitīt kā aizdevumu valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Eksportkredīts"."

3. Papildināt likumu ar 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. Noteikt, ka sociālās apdrošināšanas Nodarbinātības speciālā budžeta brīvo līdzekļu atlikums 3 000 000 latu apmērā tiek novirzīts Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta izdevumu segšanai 1998.gadā, paredzot, ka 1999.gadā šie līdzekļi tiek atmaksāti Nodarbinātības speciālajā budžetā."

4. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

5. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

6. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

7. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

8. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt likuma "Par valsts budžetu 1998.gadam" 9.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.