Likumprojekts

Likumprojekts

Par Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgumu

 

1.pants. 1998.gada 10.jūlijā Siguldā parakstītais Baltijas kopējās tranzīta procedūras līgums (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu un latviešu valodā.

3.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi Latvijas Republikā koordinē Finansu ministrija.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 22.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.