Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem”

 

Izdarīt likumā “Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22.nr.; 1996, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) Ekonomikas ministrijai vai attiecīgajai valsts īpašuma privatizācijas komisijai attiecībā uz uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas ir iekļauts privatizācijai vai atsavināšanai nodoto īpašuma objektu sarakstā. Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) mantas vērtību aprēķina un kompensācijai piešķiramo privatizācijas sertifikātu daudzumu nosaka valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk — Valsts nekustamā īpašuma aģentūra);”;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Lēmumu par bijušā īpašnieka vai viņa mantinieku īpašuma tiesību atjaunošanas vai atzīšanas veidu pieņem Ekonomikas ministrija.”

2. 15.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārda “privatizācijai” ar vārdiem “vai atsavināšanai”;

aizstāt piektajā daļā vārdus “privatizācijas noteikumus” ar vārdiem “privatizācijas vai atsavināšanas noteikumus”.

3. Papildināt 20.panta pirmo daļu pēc vārda “privatizē” ar vārdiem “vai atsavina”.

4. Aizstāt 21.panta sestajā daļā vārdus “Privatizācijas aģentūra” ar vārdiem “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”.

5. Papildināt 23.panta otro daļu pēc vārdiem “Privatizācijas aģentūru” ar vārdiem “vai citu normatīvajos aktos noteiktu institūciju, kas veic uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) privatizāciju vai atsavināšanu”.

6. Aizstāt vārdus “Pārejas noteikums” ar vārdiem “Pārejas noteikumi”.

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā un 21.panta sestajā daļā paredzētās Ekonomikas ministrijas un Valsts nekustamā īpašuma aģentūras funkcijas veic Privatizācijas aģentūra līdz brīdim, kad saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu tā šīs funkcijas ir nodevusi Ekonomikas ministrijai un Valsts nekustamā īpašuma aģentūrai.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 13.jūnijā.

 

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2001.gada 2.jūlijā