Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Daudzgadējo finansu līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā

 

1.pants. 2001.gada 25.janvārī Briselē parakstītais Daudzgadējais finansu līgums starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju Eiropas Kopienas vārdā (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Saskaņā ar Līgumu Finansu ministrijas valsts sekretāra vietnieks pilda nacionālās atbildīgās amatpersonas un kompetentās institūcijas pienākumus.

3.pants. Līguma izpratnē Finansu ministrija atbild par Nacionālā fonda funkciju izpildi.

4.pants. Līguma izpratnē sertificējošā institūcija ir Finansu ministrijas organizētajā konkursā izvēlētā institūcija.

5.pants. Saskaņā ar Līgumu SAPARD programmas realizācijā SAPARD aģentūras funkcijas pēc akreditācijas pabeigšanas Līgumā noteiktajā kārtībā pilda Lauku atbalsta dienests.

6.pants. Līguma izpratnē vadošās iestādes funkcijas veic Zemkopības ministrija.

7.pants. Zemkopības ministrs atbild par:

  1. SAPARD programmas ieviešanu atbilstoši Lauku attīstības plānam un Līgumam;
  2. iepirkuma noteikumu ievērošanas nodrošināšanu saskaņā ar Līgumu;
  3. Lauku atbalsta dienesta iekšējās kontroles un audita sistēmas darbības nodrošināšanu atbilstoši Līgumam;
  4. uzskaites sistēmas izveidošanu un nodrošināšanu Lauku atbalsta dienestā atbilstoši Līgumam;
  5. Eiropas Komisijai iesniedzamajos maksājumu pieprasījumos iekļautās informācijas par programmas ieviešanas gaitu un uzrādīto summu pareizību un atbilstību faktiskajai situācijai;
  6. tās informācijas atbilstību Līguma prasībām un faktiskajai situācijai, kura iekļauta maksājumu uzdevumos pārskaitījumu veikšanai atbalsta saņēmējiem.

8.pants. Nacionālās atbildīgās amatpersonas, Finansu ministrijas, Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta sadarbību Līguma ietvaros SAPARD programmas ieviešanā regulē minēto institūciju savstarpēji saskaņota vienošanās.

9.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

10.pants. Līgums stājas spēkā tā 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 15.martā.

 

 

 

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2001.gada 29.martā