Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas līgumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā un sarunu nobeiguma protokolu

 

1.pants. Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas līgums par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā (turpmāk — Līgums) un sarunu nobeiguma protokols ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā, sarunu nobeiguma protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē Līguma izpildi.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 3.maijā.

 

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

 

Rīgā 2001.gada 15.maijā

 

 

Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas

līgums

par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā

 

EIROPAS KOPIENA no vienas puses,

un Latvijas Republika, turpmāk “Latvija” no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ Latvijas pieteikumu dalībai Eiropas Vides aģentūrā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā,

ATSAUCOTIES uz to, ka Eiropas Savienības Padome Luksemburgā (1997.gada decembrī) apstiprināja Centrālās un Austrumeiropas valstu piedalīšanos Kopienas programmās un aģentūrās, tādejādi veidojot to pirmsiestāšanās stratēģiju,

ŅEMOT VĒRĀ Padomes Nolikumu 1219/90, kurš grozīts ar Padomes Nolikumu 933/19992 Par Eiropas Vides aģentūras un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla izveidi,

ATZĪSTOT faktu, ka Latvijas galamērķis ir kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, un dalība Eiropas Vides aģentūrā palīdzēs Latvijai sasniegt šo mērķi,

 

VIENOJĀS PAR SEKOJOŠO:

1.pants.

Latvija pilnībā darbojas Eiropas Vides aģentūrā (turpmāk saukta par “Aģentūru”) un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā (EIONET), kas izveidots ar Padomes Nolikumu (EEC) Nr. 1210/90, kurš grozīts ar Padomes Nolikumu Nr. 933/99.

 

2. pants.

Latvija veic finansiālo ieguldījumu 1. pantā minētajās darbībās (Aģentūrā un EIONET) šādi:

Sākot ar ceturto gadu, Latvija pilnā apmērā sedz finansiālos

ieguldījumus, kas sastāda:

EUR 90 000.

Sākot ar ceturto gadu, Latvija pilnā apmērā sedz finansiālos ieguldījumus dalībai Aģentūrā.

Latvijas finansiālo ieguldījumu termiņi un nosacījumi ir noteikti līguma

1.pielikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. pants.

Latvija pilnībā, bet bez balsošanas tiesībām, darbojas Aģentūras vadības padomē un pievienojas Aģentūras Zinātniskās komitejas darbam.

4. pants.

Trīs mēnešos pēc šā līguma spēkā stāšanās Latvija informē Aģentūru par valsts informācijas tīklu galvenajām sastāvdaļām, kā paredz Padomes Nolikuma (EEC) Nr.1210/90, kurš grozīts ar Padomes Nolikumu Nr.933/199, 4. panta 2. punkts.

 

5. pants.

Latvija no šī līguma 4. pantā minētajām iestādēm vai no citām tās teritorijā esošajām organizācijām nozīmē “nacionālo koordinātoru”, kas koordinē un/vai nosūta nacionālo vides informāciju Aģentūrai un iestādēm vai organizācijām, kas ir daļa no EIONET, tai skaitā šī līguma 6. pantā minētajiem tematiskajiem centriem.

6. pants.

Šā līguma 4. pantā paredzētajā termiņā Latvija var noteikt iestādes vai citas tās teritorijā esošas organizācijas, kuras varētu īpaši pilnvarot sadarbībai ar Aģentūru noteiktu speciālas intereses jautājumu risināšanai. Šādi noteikta institūcija ir tiesīga slēgt ar Aģentūru līgumu, lai darbotos kā tematiskais centrs specifisku uzdevumu izpildei. Šādi centri sadarbojas ar citām iestādēm, kas ir daļa no informācijas tīkla.

7. pants.

Trīs mēnešos pēc šī līguma 4., 5. un 6. pantā minētās informācijas saņemšanas Aģentūras vadības padome pārskata informācijas tīkla galvenās sastāvdaļas, ņemot vērā Latvijas līdzdalību.

8. pants.

Latvija sniedz informāciju Aģentūrai saskaņā ar tās darbā noteiktajiem pienākumiem un iedibināto praksi.

9. pants.

Aģentūra var vienoties ar Latvijas noteiktām iestādēm vai organizācijām, kas ir daļa no informācijas tīkla un kas minētas šī līguma 4., 5. un 6. pantā, par pasākumiem – jo īpaši līgumiem -, kas vajadzīgi, lai šīs iestādes varētu sekmīgi veikt uzticēto pienākumu izpildi.

10. pants.

Vides datus, kas sniegti Aģentūrai vai ko sniegusi Aģentūra, var publicēt un darīt pieejamus sabiedrībai ar nosacījumu, ka konfidenciālajai informācijai Latvijā tiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis, kāds tas ir Kopienā.

11. pants.

Latvijā Aģentūrai ir juridiskas personas statuss, un tai ir visplašākā tiesībspēja, kādu Latvijas likumi paredz juridiskajām personām.

12. pants.

Latvija Aģentūrai piemēro Protokolu par privilēģijām un imunitātēm Eiropas Kopienās, kas kā līguma 2. pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

13. pants.

Atkāpjoties no Padomes Nolikuma 259/68, Par ierēdņu un citu Eiropas Kopienas kalpotāju nodarbinātības noteikumu 12. panta 2. punkta a) apakšpunktu3, Aģentūras izpilddirektors var slēgt darba līgumus ar pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

14. pants.

Līgumslēdzējas puses veic visus vispārīgos vai konkrētos pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šajā līgumā paredzētās saistības. Tās rūpējas par to, lai sasniegtu līgumā noteiktos mērķus.

15. pants.

Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz Latvija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti. Jebkura Līgumslēdzēja puse var lauzt šo līgumu, par to paziņojot otrai līgumslēdzējai pusei. Šā līguma piemērošanu pārtrauc pēc sešiem mēnešiem pēc dienas, kad notikusi šāda paziņošana.

16. pants.

Šis līgums attiecas, no vienas puses, uz teritorijām, kurās piemēro Eiropas Ekonomiskās Kopienas dibināšanas līgumu, Eiropas Atomenerģētikas Kopienas dibināšanas līgumu un Eiropas Ogļu un Tērauda Kopienas dibināšanas līgumu, un atbilstīgi minēto līgumu noteikumiem, un - no otras puses - uz Latvijas teritoriju.

17. pants.

Šis līgums ir sagatavots divos eksemplāros dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, itāļu, spāņu, zviedru, grieķu, portugāļu un latviešu valodā, katrs no minētajiem tekstiem ir autentisks.

18. pants.

Līgumslēdzējas puses apstiprina šo līgumu saskaņā ar savām procedūrām. Šis līgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā no dienas, kad līgumslēdzējas puses paziņo viena otrai par to, ka attiecīgās procedūras ir pabeigtas.

 

 

 

1.pielikums

Latvijas Republikas finansiālie ieguldījumi Eiropas Vides aģentūrā

1. Latvijas veiktie finansiālie ieguldījumi Eiropas Savienības budžetā, lai piedalītos Eiropas Vides aģentūrā ir:

Sākot no ceturtā gada Latvijai ir jānodrošina pilnīga dalības maksa, kas sastāda EUR 90 000.

2. Pirmo trīs gadu laikā Latvija var daļēji lietot Kopienas palīdzību ieguldījumu apmaksā Eiropas Vides aģentūrā ar maksimālo Phare ieguldījumu 75% apmērā pirmajā gadā, 60% apmērā otrajā gadā un 50% trešajā gadā. Tā kā Phare programmai ir atsevišķa plānošanas procedūra, pieprasītie Phare līdzekļi tiks pārsūtīti uz Latviju ar atsevišķa Finansu Memoranda palīdzību.

Atlikušo ieguldījuma daļu apmaksās Latvija. Sākot no ceturtā gada Latvija nodrošinās pilnu dalības maksu Aģentūrā.

3. Latvijas finansiālie ieguldījumi tiks pārvaldīti saskaņā ar finansiāliem noteikumiem, kas tiek piemēroti kopīgajam Eiropas Savienības budžetam.

Ceļojuma un uzturēšanās izdevumus Latvijas pārstāvjiem un ekspertiem, lai piedalītos Eiropas Vides aģentūras pasākumos vai sanāksmēs, Aģentūras darba programmas ietvaros atmaksā Eiropas Vides aģentūra uz tādiem pašiem nosacījumiem un saskaņā ar procedūrām, kas pašreiz ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīm.

4. Pēc tam, kad šis līgums stājies spēkā un katra sekojošā gada sākumā Komisija nosūtīs Latvijai pieprasījumu apmaksāt tās līdzdalības ieguldījumu Eiropas Vides aģentūrā atbilstoši šim līgumam. Pirmā kalendāra gada laikā Latvija veiks maksājumu, kas tiks aprēķināts no tās dalības datuma līdz gada beigām, pamatojoties uz pro rata basis, kas tiks proporcionāli aprēķināts no tās dalības datuma līdz gada beigām. Nākamo gadu līdzdalības ieguldījumi tiks veikti atbilstoši šim līgumam.

5. Šim ieguldījumam ir jābūt izteiktam EURO un nomaksātam Eiropas Komisijas EURO bankas kontā.

 

6. Latvija veiks savus ieguldījumus saskaņā ar pieprasījumu apmaksāt tās dalību:

Apmaksājot savu daļu līdz 1.maijam, ja Komisija uzaicinājumu ir nosūtījusi pirms 1.aprīļa vai vēlākais 30 dienu laikā kopš uzaicinājums nosūtīts.

Phare daļai līdz 1.maijam, ja atbilstošās summas ir nosūtītas uz Latviju līdz tam laikam vai vēlākais 30 dienu laikā, kopš šie naudas līdzekļi ir nosūtīti uz Latviju.

7. Jebkādi nokavējumi ieguldījumu daļas apmaksā ir pamats Latvijai nokavējumu naudas maksāšanai noteiktā laikā nenomaksātai daļai. Nokavējuma naudas apmērs atbilst Eiropas Centrālās bankas piemērotai likmei, noteiktā laikā, tās operācijām ar EURO, pieaugums līdz 1.5 procentiem.

 

 

2. pielikums

 

PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTĒM EIROPAS KOPIENĀS

Augstās Līgumslēdzējas Puses,

ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas Kopienu Padomes un Komisijas dibināšanas līguma 28. pantu šīm Kopienām un Eiropas Investīciju bankai dalībvalstu teritorijās ir tās privilēģijas un imunitātes, kas vajadzīgas, lai pildītu to uzdevumus,

ir vienojušās par šādiem noteikumiem, ko pievieno šim Līgumam.

I NODAĻA

EIROPAS KOPIENU ĪPAŠUMI, FONDI, AKTĪVI UN OPERĀCIJAS

1. pants

Kopienu zemesgabali un ēkas ir imūnas. Tās nevar pārmeklēt, rekvizēt, konfiscēt vai atsavināt. Kopienu īpašumi un aktīvi bez Tiesas atļaujas nav pakļauti nekādiem administratīviem vai juridiskiem piespiedu pasākumiem.<0}

2. pants

Kopienu arhīvi ir imūni.

3. pants

Kopienas, to aktīvi, ienākumi un citi īpašumi ir atbrīvoti no visiem tiešiem nodokļiem.<

Ja vien tas iespējams, dalībvalstu valdības veic attiecīgus pasākumus, lai atlaistu vai atlīdzinātu netiešo nodokļu vai tirdzniecības nodokļu summas, kas iekļautas kustama vai nekustama īpašuma cenā, ja Kopienas savam oficiālam lietojumam izdara lielus pirkumus, kuru cenā ietilpst šādi nodokļi. Šos noteikumus tomēr nepiemēro tā, lai to iespaids Kopienās novirzītu konkurenci.

Nekādus izņēmumus neparedz nodokļiem un nodevām, kas pieder tikai pie maksājumiem par sabiedriskiem pakalpojumiem.

4. pants

Kopienas ir atbrīvotas no visām muitas nodevām un visiem importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz precēm, kas paredzētas Kopienu oficiālām vajadzībām. Šādi ievestas preces nedz pret samaksu, nedz bez tās nenodod atkritumos tās valsts teritorijā, kur tās ievestas, izņemot gadījumus, kad to dara saskaņā ar šis valsts valdības apstiprinātiem noteikumiem.

Kopienas ir atbrīvotas arī no visām muitas nodevām un visiem importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz to publikācijām.

5. pants

Eiropas Ogļu un tērauda kopienas rīcībā var atrasties jebkāda valūta un tai var būt norēķinu konti jebkurām valūtām.

II NODAĻA

SAZIŅA UN CEĻOŠANAS ATĻAUJAS

6. pants

Katras dalībvalsts teritorijā Kopienu iestāžu oficiālai saziņai un visu dokumentu sūtījumiem ir tāds pats statuss, kādu šī valsts piešķir diplomātiskām pārstāvniecībām.

Kopienu iestāžu oficiālo korespondenci un citu oficiālu saziņu necenzē.

7. pants

1. Kopienu iestāžu locekļiem un darbiniekiem šo iestāžu vadītāji var izsniegt ceļošanas atļaujas Padomes noteiktā formā, ko dalībvalstu varas iestādes atzīst par derīgiem ceļojuma dokumentiem. Šīs ceļošanas atļaujas izdod amatpersonām un citiem darbiniekiem saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti Kopienu amatpersonu nolikumā un citu darbinieku darba līgumos.

Komisija var noslēgt nolīgumus par to, lai šīs ceļošanas atļaujas atzītu par derīgiem ceļojuma dokumentiem trešo valstu teritorijās.

2. Tikmēr, kamēr šā panta 1. punkts nav piemērots, 6. pantu, kas ietverts Protokolā par privilēģijām un imunitātēm Eiropas Ogļu un tērauda kopienā, tomēr joprojām piemēro iestāžu locekļiem un darbiniekiem, kam dienā, kad šis līgums stājas spēkā, ir šajā pantā paredzētās ceļošanas atļaujas.

 

 

 

III NODAĻA

EIROPAS PARLAMENTA LOCEKĻI

8. pants

Eiropas Parlamenta locekļiem, kas dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu vai prom no tās, nerada nekādus administratīvus vai citādus brīvas pārvietošanās ierobežojumus.

Eiropas Parlamenta locekļiem attiecībā uz muitām un valūtas kontrolēm:

a. viņu valstu valdības piešķir tos pašus atvieglojumus, ko tās piešķir vecākajām amatpersonām, kas dodas uz ārzemēm īslaicīgā oficiālā vizītē;

b. citu valstu valdības piešķir tos pašus atvieglojumus, ko tās piešķir ārvalstu valdību pārstāvjiem, kas pilda īslaicīgus oficiālus uzdevumus.

9. pants

Eiropas Parlamenta locekļus nedrīkst pārmeklēt, aizturēt vai vajāt viņu paustā viedokļa dēļ, vai viņu balsojuma dēļ, kas veikts, pildot pienākumus.

10. pants

Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir:

a. savas valsts teritorijā – imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;

b. visu citu dalībvalstu teritorijā – imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un kriminālvajāšanu.

Imunitāte tāpat attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļiem, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.

Uz imunitāti nevar pretendēt, ja konstatē, ka Parlamenta loceklis izdara likumpārkāpumu, un tā neliedz Eiropas Parlamentam īstenot tiesības atņemt imunitāti kādam no tā locekļiem.

 

 

 

IV NODAĻA

DALĪBVALSTU PĀRSTĀVJI, KAS PIEDALĀS EIROPAS KOPIENU IESTĀŽU DARBĀ

11. pants

Dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās Kopienas iestāžu darbā, viņu padomdevējiem un tehniskiem ekspertiem, veicot pienākumus, kā arī dodoties uz sanāksmes vietu un prom no tās, ir parastās privilēģijas, imunitātes un atvieglojumi.

Šis pants attiecas arī uz Kopienu padomdevējiestāžu locekļiem.

V NODAĻA

EIROPAS KOPIENU AMATPERSONAS UN CITI DARBINIEKI

12. pants

Neatkarīgi no nacionalitātes Kopienu amatpersonām un citiem darbiniekiem visu dalībvalstu teritorijā:

a. saskaņā ar attiecīgiem līgumiem, kas, no vienas puses, attiecas uz noteikumiem par amatpersonu un citu darbinieku atbildību attiecībā uz Kopienām un, no otras puses, uz Tiesas kompetenci Kopienu konfliktos ar to amatpersonām un citiem darbiniekiem, ir imunitāte darbībās, ko viņi veikuši, pildot oficiālos pienākumus, ieskaitot teikto vai rakstīto. Šī imunitāte saglabājas arī tad, kad viņi beiguši pildīt amata pienākumus;

b. uz viņiem, kā arī viņu dzīvesbiedriem un apgādājamiem ģimenes locekļiem neattiecas imigrācijas ierobežojumi vai ārvalstnieku reģistrācijas formalitātes;

c. attiecībā uz naudas vai valūtas maiņas noteikumiem viņiem piešķir tādas pašas iespējas, ko parasti piešķir starptautisku organizāciju amatpersonām;

d. viņiem ir tiesības, pirmo reizi stājoties amatā, bez muitas nodevām attiecīgā valstī ievest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus, un tiesības bez muitas nodevām pārvest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus, kad viņu pienākumi šajā zemē beigušies – abos gadījumos pakļaujoties nosacījumiem, ko par vajadzīgiem atzinusi tās valsts valdība, kurā īsteno šīs tiesības;

e. viņiem ir tiesības savām personiskām vajadzībām bez muitas nodevām ievest automašīnu, kas iegādāta vai nu valstī, kas bijusi viņu iepriekšējā pastāvīgās uzturēšanās vieta, vai arī valstī, kuras pilsoņi viņi ir, saskaņā ar nosacījumiem, kas ir spēkā attiecīgās valsts vietējā tirgū, un atkal to izvest bez muitas nodevām, abos gadījumos ievērojot nosacījumus, ko attiecīgās valsts valdība uzskata par vajadzīgiem.<0}

13. pants

Kopienu amatpersonas un citi darbinieki maksā Kopienām nodokļus no algām un ienākumiem, ko viņiem maksā Kopienas, saskaņā ar nosacījumiem un procedūru, ko pēc Komisijas priekšlikuma ir noteikusi Padome.

Viņi ir atbrīvoti no savu valstu nodokļiem no algām un ienākumiem, ko viņiem izmaksā Kopienas.

14. pants

Uzliekot ienākuma nodokļus, īpašuma nodokļus un mantojuma nodevas, kā arī piemērojot starp Kopienu dalībvalstīm noslēgtās nodokļu konvencijas, Kopienu amatpersonas un citi darbinieki, kas vienīgi Kopienu dienesta pienākumu veikšanas dēļ apmetas uz dzīvi dalībvalsts teritorijā, kas nav tā valsts, kurā, uz brīdi, kad viņi stājās Kopienu dienestā, atradās viņu dzīvesvieta nodokļu uzlikšanas vajadzībām, gan valstij, kurā ir viņu faktiskā dzīvesvieta, gan valstij, kurā atradās viņu dzīvesvieta nodokļu uzlikšanas vajadzībām, ir jāuzskata viņus par tādiem, kuru dzīvesvieta atrodas pēdējā minētajā valstī ar nosacījumu, ka šī valsts ir Kopienu dalībvalsts. Šie noteikumi attiecas arī uz minēto personu dzīvesbiedriem, ja vien viņi nav atsevišķi iesaistījušies peļņas darbā, un uz apgādājamiem bērniem, kas ir šajā pantā minēto personu aprūpē.

Kustamo īpašumu, kas pieder iepriekšējā punktā minētajām personām un atrodas tās valsts teritorijā, kurā tās uzturas, neapliek ar šīs valsts mantojuma nodevām; aprēķinot šādu nodevu uzskata, ka minētais īpašums nodokļu uzlikšanas vajadzībām atrodas valstī, kurā atrodas minētās personas dzīvesvieta nodokļu uzlikšanas vajadzībām, ņemot vērā trešo valstu tiesības un iespējamo starptautisko nodokļu konvencijas piemērošanu.

15. pants

Padome pēc Komisijas priekšlikuma vienprātīgi nosaka Kopienu amatpersonu un citu darbinieku sociālās nodrošināšanas sistēmu.

16. pants

Padome pēc Komisijas priekšlikuma un apspriedusies ar citām attiecīgām iestādēm nosaka to Kopienu amatpersonu un citu darbinieku kategorijas, uz ko pilnībā vai daļēji attiecas 12. pants, 13. panta 2. daļa un 14.pants.

Šādās kategorijās iekļautu amatpersonu un citu darbinieku vārdus, rangus un adreses periodiski dara zināmus dalībvalstu valdībām.

VI NODAĻA

EIROPAS KOPIENĀS AKREDITĒTO TREŠO VALSTU PĀRSTĀVNIECĪBU PRIVILĒĢIJAS UN IMUNITĀTES

 

17. pants

Dalībvalsts, kuras teritorijā ir Kopienu galvenā mītne, Kopienās akreditēto trešo valstu pārstāvniecībām piešķir parastās diplomātiskās imunitātes un privilēģijas.

VII NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

18. pants

Privilēģijas, imunitātes un atvieglojumus Kopienu amatpersonām un citiem darbiniekiem piešķir vienīgi Kopienu interesēs.

Visām Kopienu iestādēm jāizpilda prasība atņemt kādai amatpersonai vai citam darbiniekam piešķirto imunitāti, ja šī iestāde uzskata, ka šādas imunitātes atņemšana nav pretrunā Kopienu interesēm.

19. pants

Lai varētu piemērot šo Protokolu, Kopienu iestādes sadarbojas ar attiecīgo dalībvalstu atbildīgām varasiestādēm.

20. pants

Uz Komisijas locekļiem attiecas 12. līdz 15. un 18. pants.

21. pants

Protokola 12. līdz 15. pants un 18. pants attiecas uz Tiesas tiesnešiem, galveno aizstāvju, sekretāru un referenta palīgiem, neskarot 3. pantu Protokolā par Tiesas Statūtiem, kas attiecas uz tiesnešu un galveno aizstāvju imunitāti.

22. pants

Šis Protokols attiecas arī uz Eiropas Investīciju banku, tās iestāžu locekļiem, tās darbiniekiem un uz dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās tās darbā, neskarot Protokolu par bankas Statūtiem.

Eiropas Investīciju banka turklāt ir atbrīvota no jebkādas formas nodokļiem vai maksājumiem ar līdzīgu iedarbību visos gadījumos, kad vien palielinās tās kapitāls, kā arī no dažādām formalitātēm, kas var būt ar to saistītas valstī, kurā ir bankas galvenā mītne. Arī Fonda slēgšanas vai likvidācijas gadījumā tam neuzliek nekādus maksājumus. Visbeidzot, Bankai un tās iestāžu darbībām, kas veiktas saskaņā ar Statūtiem, neuzliek nekādus apgrozījuma nodokļus.<0}

23. pants

Šis Protokols attiecas arī uz Eiropas Centrālo banku, tās iestāžu locekļiem, tās darbiniekiem, neskarot Protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem.

Eiropas Centrālā banka turklāt ir atbrīvota no jebkādas formas nodokļiem vai maksājumiem ar līdzīgu iedarbību visos gadījumos, kad vien palielinās tās kapitāls, kā arī no dažādām formalitātēm, kas var būt ar to saistītas valstī, kurā ir bankas galvenā mītne. Bankas un tās iestāžu darbībām, kas veiktas saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem, neuzliek nekādus apgrozījuma nodokļus.

Augstākminētie noteikumi attiecas arī uz Eiropas Monetāro Institūtu. Tā sadalīšanas vai likvidācijas gadījumā tam neuzliek nekādus maksājumus.

 

To apliecinot, attiecīgi Pilnvarotie ir parakstījuši šo Protokolu savu valdību vārdā.

Briselē, tūkstoš deviņi simti sešdesmit piektā gada astotajā aprīlī.

Pauls Henrijs Spāks (Paul Henri SPAAK)

Kurts Šmukers (Kurt SCHMÜCKER)

Moriss Kūvs de Mirivils (Maurice COUVE DE MURVILLE)

Amitore Fanfani (Amintore FANFANI)

Pjērs Verners (Pierre WERNER)

J.M.A.H. Luns (J. M. A. H. LUNS)

 

Sarunu nobeiguma protokols

Par Līgumu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas pārstāvji divi tūkstošā gada laikā ir noturējuši sarunas, lai izstrādātu un pieņemtu līguma tekstu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā.

Eiropas Komisijas pārstāvji piedalījās augstākminētajās sarunās Eiropas Kopienas vārdā, pamatojoties uz Eiropas Kopienas Padomes divi tūkstošā gada četrpadsmitā februāra rekomendācijas noteikumiem asociēto valstu dalībai Eiropas Vides aģentūrā.

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas pārstāvji ņēma vērā divu iepriekšējo sarunu rezultātus, kas tika noturētas Briselē divi tūkstošā gada divdesmit septītā martā un divi tūkstošā gada desmitajā jūlijā.

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas pārstāvji apstiprināja sarunu iznākumu un pieņēma līguma tekstu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku attiecībā uz Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā, kas ir pievienots kā pielikums šim nobeiguma sarunu protokolam.< /P>

Saskaņā ar Līguma 18. pantu Puses apstiprinās līgumu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku attiecībā uz Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā saskaņā ar to iekšējām procedūrām. Līgums stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā sekojot datumam, kurā pēdējā no Pusēm paziņo pirmajai Pusei, ka tās procedūras ir pabeigtas

Šo apliecinot, Pārstāvji ir parakstījuši nobeiguma protokolu.

Parakstīts Briselē, divi tūkstoša gada devītajā oktobrī.

 

Eiropas Kopienas vārdā Latvijas Republikas valdības vārdā

M.Valstroma V.Makarovs

Agreement

between the European Community and the Republic of Latvia concerning the participation of the Republic of Latvia to the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network

 

The EUROPEAN COMMUNITY of the one part,

And the REPUBLIC OF LATVIA, hereinafter referred to as "Latvia", of the other part,

TAKING INTO ACCOUNT Latvia“s application for participation in the European Environment Agency already before accession,

RECALLING that the Luxembourg European Council (December 1997) made participation in the Community programmes and agencies a way of stepping up the pre-accession strategy for the central and eastern European countries,

TAKING INTO ACCOUNT the Council Regulation 1210/90 as amended by Council Regulation 933/1999, on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network,

RECOGNISING the fact that Latvia's ultimate objective is to become a member of the European Union, and that the participation in the European Environment Agency will help Latvia achieve this objective,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Latvia shall participate fully in the European Environment Agency, hereinafter referred to as the ‘Agency’, and the European Environment Information and Observation Network (EIONET), as set up in Council Regulation (EEC) No. 1210/90 amended by Council Regulation 933/99.

Article 2

Latvia shall contribute financially to the activities referred to under

Article 1 (Agency and EIONET) in accordance to the following:

From the fourth year of the coming into force of this Agreement Latvia has to bear the full cost of its financial contribution, i.e. € 90 000.

From the fourth year the full cost of its financial contribution in the Agency shall be fully covered by Latvia.

The further terms and conditions on the Financial Contribution of Latvia are set out in Annex I to this Agreement, which shall form an integral part to it.

Article 3

Latvia shall participate fully, without the right to vote, in the Agency Management Board and shall be associated with the work of the Scientific Committee of the Agency.

Article 4

Latvia shall, within three months from the entry into force of this Agreement, inform the Agency of the main component elements of its national information networks as set out in Article 4(2) of Council Regulation (EEC) No. 1210/90 as amended by Council Regulation 933/1999.

Article 5

Latvia shall in particular designate from among the institutions referred to in Article 4 or from among other organisations established in its territory a “national focal point” for co-ordinating and/or transmitting the information to be supplied at national level to the Agency and to the institutions or bodies forming part of the EIONET, including the topic centres referred to under Article 6.

Article 6

Latvia may also, within the period laid down in Article 4, identify the institutions or other organisations established in its territory, which could be specifically entrusted with the task of co-operating with the Agency as regards certain topics of particular interest. An institution thus identified should be in a position to conclude an agreement with the Agency to act as a topic centre of the network for specific tasks. These centres shall co-operate with other institutions, which form part of the network.

Article 7

Within three months of receiving the information referred to in Articles 4,5 and 6, the Management Board of the Agency shall review the main elements of the network to take account of the participation of Latvia.

Article 8

Latvia should provide data according to the obligations and practice established in the Agency work.

Article 9

The Agency may agree with the institutions or bodies designated by Latvia and which form part of the network, as referred to in Articles 4,5 and 6, upon the necessary arrangements, in particular contracts, for successfully carrying out the tasks which it may entrust to them.

Article 10

Environmental data supplied to or emanating from the Agency may be published and shall be made accessible to the public, provided that confidential information is afforded the same degree of protection in Latvia as it is afforded within the Community.

Article 11

The Agency shall have legal personality in Latvia and it shall enjoy in Latvia the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws.

 

Article 12

Latvia shall apply to the Agency the Protocol of Privileges and Immunities of the European Communities, which, as annex II to this Agreement, shall form an integral part thereof.

Article 13

By way of derogation from Article 12(2)(a) of the Council Regulation 259/68 on Staff Regulations of officials and the conditions of employment of other servants of the European Communities, nationals of Latvia enjoying their full rights as citizens may be engaged under contract by the Executive Director of the Agency.

Article 14

The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under the Agreement. They shall see to it that the objectives set out in the Agreement are attained.

Article 15

This Agreement is concluded for an unlimited period until Latvia will become a member of European Union. Either Party may denounce this Agreement by notifying the other Party. This Agreement shall cease to apply six months after the date of such notification.

Article 16

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaties establishing the European Community, the European Atomic Energy Community and the European Coal and Steel Community are applied and under the conditions laid down in those Treaties and, on the other hand, to the territory of Latvia.

Article 17

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Spanish, Swedish, Greek, Portuguese and Latvian languages, each of these texts being equally authentic.

Article 18

This Agreement will be approved by the Parties in accordance with their own procedures. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the last Party has notified the first Party that its procedures have been completed.

ANNEX I

Financial contribution of Latvia
to the European Environment Agency

 1. The financial contribution to be paid by Latvia to the budget of the European Union to participate in the European Environment Agency will be in

From the fourth year Latvia has to bear the full cost of its financial contribution,

i.e. € 90 000.

 1. For the first 3-year period Latvia may partially use Community assistance to pay the contribution to the European Environment Agency with a maximum of Phare contribution of 75 % in year 1, 60 % in year 2 and 50% in year 3. Subject to a Phare separate programming procedure, the requested Phare funds will be transferred to Latvia by means of a separate Financing Memorandum.
 2. The remaining part of the contribution will be covered by Latvia. From the fourth year the full cost of participation in the Agency shall be fully covered by Latvia.

 3. The contribution of Latvia will be managed in accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union.
 4. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Latvia for the purposes of taking part in the European Environment Agency activities or meetings related to the implementation of the Agency's work programme shall be reimbursed by the European Environment Agency on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for the Member States of the European Union.

 5. After the entry into force of this Agreement and at the beginning of each following year, the Commission will send to Latvia a call for funds corresponding to its contribution to the European Environment Agency under this Agreement. For the first calendar year of its participation Latvia will pay a contribution calculated from the date of participation to the end of the year on a pro rata basis. For the following years the contribution will be in accordance to this Agreement.
 6. This contribution shall be expressed in EURO and paid into an EURO bank account of the European Commission.
 7. Latvia will pay its contribution according to the call for funds :
 8. For its own part by 1 May provided that the call for funds is sent by the Commission before 1 April, or at the latest in a period of 30 days after the call for funds is sent.

  For the Phare part by 1 May provided that the corresponding amounts have been sent to Latvia by this time, or at the latest in a period of 30 days after these funds have been sent to Latvia.

 9. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of interest by Latvia on the outstanding amount from the due date. The interest rate corresponds to the rate applied by the European Central Bank, on the due date, for its operations in EURO, increased by 1.5 percentage points.

 

 

 

ANNEX II

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

CONSIDERING that, in accordance with Article 28 of the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities, these Communities and the European Investment Bank shall enjoy in the territories of the Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of their tasks,

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to this Treaty.

 

CHAPTER I

PROPERTY, FUNDS, ASSETS AND OPERATIONS OF THE

EUROPEAN COMMUNITIES

Article 1

The premises and buildings of the Communities shall be inviolable. They shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation.

The property and assets of the Communities shall not be the subject of any administrative or legal measure of constraint without the authorization of the Court of Justice.

Article 2

The archives of the Communities shall be inviolable.

Article 3

The Communities, their assets, revenues and other property shall be exempt from all direct taxes.

The governments of the Member States shall, wherever possible, take the appropriate measures to remit or refund the amount of indirect taxes or sales taxes included in the price of movable or immovable property, where the Communities make, for their official use, substantial purchases the price of which includes taxes of this kind. These provisions shall not be applied, however, so as to have the effect of distorting competition within the Communities.

No exemption shall be granted in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.

Article 4

The Communities shall be exempt from all customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles intended for their official use: articles so imported shall not be disposed of, whether or not in return for payment, in the territory of the country into which they have been imported, except under conditions approved by the government of that country.

The Communities shall also be exempt from any customs duties and any prohibitions and restrictions on import and exports in respect of their publications.

Article 5

The European Coal and Steel Community may hold currency of any kind and operate accounts in any currency.

 

 

CHAPTER II

COMMUNICATIONS AND LAISSEZ PASSER

Article 6

For their official communications and the transmission of all their documents, the institutions of the Communities shall enjoy in the territory of each Member State the treatment accorded by that State to diplomatic missions.

Official correspondence and other official communications of the institutions of the Communities shall not be subject to censorship.

Article 7

1. Laissez passer in a form to be prescribed by the Council, which shall be recognized as valid travel documents by the authorities of the Member States, may be issued to members and servants of the institutions of the Communities by the Presidents of these institutions. These laissez passer shall be issued to officials and other servants under conditions laid down in the Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of

other servants of the Communities.

The Commission may conclude agreements for these laissez passer to be recognized as valid travel documents within the territory of third countries.

2. The provisions of Article 6 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Coal and Steel Community shall, however, remain applicable to members and servants of the institutions who are at the date of entry into force of this Treaty in possession of the laissez passer provided for in that Article, until the provisions of paragraph 1 of this Article are applied.

 

CHAPTER III

MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Article 8

No administrative or other restriction shall be imposed on the free movement of Members of the European Parliament travelling to or from the place of meeting of the European Parliament.

Members of the European Parliament shall, in respect of customs and exchange control, be accorded:

a. by their own government, the same facilities as those accorded to senior officials travelling abroad on temporary official missions;

b. by the government of other Member States, the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions.

Article 9

Members of the European Parliament shall not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties.

Article 10

During the sessions of the European Parliament, its Members shall enjoy:

a. in the territory of their own State, the immunities accorded to

members of their parliament;

b. in the territory of any other Member State, immunity from any measure of detention and from legal proceedings.

Immunity shall likewise apply to Members while they are travelling to and from the place of meeting of the European Parliament.

Immunity cannot be claimed when a Member is found in the act of committing an offence and shall not prevent the European Parliament from exercising its right to waive the immunity of one of its Members.

 

 

CHAPTER IV

REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES TAKING PART IN

THE WORK OF THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN

COMMUNITIES

Article 11

Representatives of Member States taking part in the work of the institutions of the Communities, their advisers and technical experts shall, in the performance of their duties and during their travel to and from the place of meeting, enjoy the customary privileges, immunities and facilities.

This Article shall also apply to members of the advisory bodies of the Communities.

 

 

CHAPTER V

OFFICIALS AND OTHER SERVANTS OF THE EUROPEAN

COMMUNITIES

Article 12

In the territory of each Member State and whatever their nationality, officials and other servants of the Communities shall:

a. subject to the provisions of the Treaties relating, on the one hand, to the rules on the liability of officials and other servants towards the Communties and, on the other hand, to the jurisdiction of the Court in disputes between the Communities and their officials and other servants, be immune from legal proceedings in respect of acts performed by them in their official capacity, including their words spoken or written. They shall continue to enjoy this immunity after they have ceased to hold office;

b. together with their spouses and dependent members of their families, not be subject to immigration restrictions or to formalities for the registration of aliens;

c. in respect of currency or exchange regulations, be accorded the same facilities as are customarily accorded to officials of international organizations;

d. enjoy the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in the country concerned, and the right to re export free of duty their furniture and effects, on termination of their duties in that country, subject in either case to the conditions considered to be necessary by the government of the country in which this right is exercised;

e. have the right to import free of duty a motor car for their personal use, acquired either in the country of their last residence or in the country of which they are nationals on the terms ruling in the home market in that country, and to re export it free of duty, subject in either case to the conditions considered to be necessary by the government of the country concerned.

Article 13

Officials and other servants of the Communities shall be liable to a tax for the benefit of the Communities on salaries, wages and emoluments paid to them by the Communities, in accordance with the conditions and procedure laid down by the Council, acting on a proposal from the Commission.

They shall be exempt from national taxes on salaries, wages and emoluments paid by the Communities.

Article 14

In the application of income tax, wealth tax and death duties and in the application of conventions on the avoidance of double taxation concluded between Member States of the Communities, officials and other servants of the Communities who, solely by reason of the performance of their duties in the service of the Communities, establish their residence in the territory of a Member State other than their country of domicile for tax purposes at the time of entering the service of the Communities, shall be considered, both in the country of their actual residence and in the country of domicile for tax purposes, as having maintained their domicile in the latter country provided that it is a member of the Communities. This provision shall also apply to a spouse, to the extent that the latter is not separately engaged in a gainful occupation, and to children dependent on and in the care of the persons referred to in this Article.

Movable property belonging to persons referred to in the preceding paragraph and situated in the territory of the country where they are staying shall be exempt from death duties in that country; such property shall, for the assessment of such duty, be considered as being in the country of domicile for tax purposes, subject to the rights of third countries and to the possible application of provisions of international

conventions on double taxation.

Any domicile acquired solely by reason of the performance of duties in the service of other international organizations shall not be taken into consideration in applying the provisions of this Article.

Article 15

The Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission, lay down the scheme of social security benefits for officials and other servants of the Communities.

Article 16

The Council shall, acting on a proposal from the Commission and after consulting the other institutions concerned, determine the categories of officials and other servants of the Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13, and Article 14 shall apply, in whole or in part.

The names, grades and addresses of officials and other servants included in such categories shall be communicated periodically to the governments of the Member States.

 

 

 

 

CHAPTER VI

PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF MISSIONS OF THIRD

COUNTRIES ACCREDITED TO THE EUROPEAN COMMUNITIES

Article 17

The Member State in whose territory the Communities have their seat shall accord the customary diplomatic immunities and privileges to missions of third countries accredited to the Communities.

CHAPTER VII

GENERAL PROVISIONS

Article 18

Privileges, immunities and facilities shall be accorded to officials and other servants of the Communities solely in the interests of the Communities.

Each institution of the Communities shall be required to waive the immunity accorded to an official or other servant wherever that institution considers that the waiver of such immunity is not contrary to the interests of the Communities.

Article 19

The institutions of the Communities shall, for the purpose of applying this Protocol, cooperate with the responsible authorities of the Member States concerned.

Article 20

Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply to Members of the Commission.

Article 21

Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply to the Judges, the Advocates General, the Registrar and the Assistant Rapporteurs of the Court of Justice, without prejudice to the provisions of Article 3 of the Protocols on the Statute of the Court of Justice concerning immunity from legal proceedings of Judges and Advocates General.

Article 22

This Protocol shall also apply to the European Investment Bank, to the members of its organs, to its staff and to the representatives of the Member States taking part in its activities, without prejudice to the provisions of the Protocol on the Statute of the Bank.

The European Investment Bank shall in addition be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in its capital and from the various formalities which may be connected therewith in the State where the Bank has its seat. Similarly, its dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition. Finally, the activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with its Statute shall not be subject to any turnover tax.

Article 23*

This Protocol shall also apply to the European Central Bank, to the members of its organs and to its staff, without prejudice to the provisions of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank.

The European Central Bank shall, in addition, be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in its capital and from the various formalities which may be connected therewith in the State where the Bank has its seat. The activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank shall not be subject to any turnover tax.

The above provisions shall also apply to the European Monetary Institute. Its dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

Done at Brussels this eighth day of April in the year one thousand nine hundred and sixty five.

 

Paul Henri SPAAK

Kurt SCHMÜCKER

Maurice COUVE DE MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS

 

 

Final Act

Of the Negotiations

To adopt the

Agreement between the European Community and the Republic of Latvia concerning the participation of the Republic of Latvia to the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation network

 

Representatives of the Government of the Republic of Latvia and of the European Commission have held negotiations in the course of the year Two Thousand for the purpose of negotiating and adopting the text of an Agreement between the European Community and the Republic of Latvia concerning the participation of the Republic of Latvia to the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation network.

The representatives of the European Commission pursued the above-mentioned negotiations on the basis of a Recommendation of the Council of the European Community on the negotiations, in the name of the European Community, of the conditions for participation of the accession countries in the European Environment Agency, dated the Fourteenth of February of the year Two Thousand.

The representatives of the Government of the Republic of Latvia and of the European Commission took note of the results of two prior negotiating sessions, held in Brussels on the Twenty Seventh of March of the year Two Thousand and on the Tenth of July of the year Two Thousand.

The representatives of the Government of the Republic of Latvia and of the European Commission endorsed the outcome of the negotiations and adopted the text of the Agreement between the European Community and the Republic of Latvia concerning the participation of the Republic of Latvia to the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation network, appended to this Final Act.

In conformity with its Article 18, the Agreement between the European Community and the Republic of Latvia concerning the participation of the Republic of Latvia to the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation network will be approved by the Parties in accordance with their own procedures. The Agreement shall then enter into force on the first day of the second month following the date on which the last Party has notified the first Party that its procedures have been completed.

IN WI TNESS WHEREOF the Representatives have signed this Final Act.

Done at Brussels, on the Ninth day of October in the year Two Thousand.

 

 

 

 

For the European Commission

 

For the Government of the Republic of Latvia