Līgums latviešu valodā

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Jumta līgumu starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu dibināšanas organizacionālai struktūrai

 

 

1.pants. 1999.gada 22.jūlijā Kijevā parakstītais Jumta līgums starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu dibināšanas organizacionālai struktūrai (turpmāk — Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līguma saistību izpildi Latvijas Republikā koordinē Ārlietu ministrija.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā paredzētajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada 15.martā.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2001.gada martā

 

 

JUMTA LĪGUMS STARPVALSU NAFTAS UN GĀZES TRANSPORTA SISTĒMU DIBINĀŠANAS ORGANIZACIONĀLAI STRUKTŪRAI

 

Valstis kas slēdz šo Līgumu, (turpmāk tekstā – Puses),

Atzīstot, ka droši naftas un gāzes transporta ceļi uz pasaules tirgu būs nepieciešami Pušu nākotnes labklājībai un enerģētikas drošībai,

Apzinoties, ka pieņemot lēmumus par naftas, dabasgāzes un/vai to produktu transportu, ieskaitot tranzītu, jāņem vērā visi juridiskie, komerciālie, vides un finansiālie faktori sadarbībā ar citām ieinteresētajām valstīm, kā arī vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem, kas investē ogļūdeņraža resursu pētījumos,

Respektējot tirgus ekonomikas likumus naftas un gāzes sektorā, to skaitā ES dalībvalstīs spēkā esošos likumus un noteikumus, kā arī vēloties dot ieguldījumu starptautisko tiesību normu un prakses attīstībā, attiecībā uz naftas un gāzes tranzīta sektoru,

Saprotot, ka valstīm ir svarīga loma investīciju un tranzīta riska samazināšanā,

Rēķinoties, ka investīciju veicināšana, aizsardzība un režīms, saskaņā ar starptautiski pieņemtajiem standartiem un starptautiskajām ekonomiskajām tiesībām, rada vajadzīgos priekšnoteikumus naftas un gāzes transporta sektora attīstībai,

Ar mērķi izveidot kopējus likumus un mehānismus, kas nodrošina efektīvu Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu darbību, saskaņā ar likumiem un noteikumiem, kas ir spēkā starptautiskajā naftas un gāzes industrijā,

Ņemot vērā Enerģētikas hartā nospraustos principus,

IR VIENOJUŠĀS PAR SEKOJOŠO:

Apzīmējumi un definīcijas

 1. Šīs Līguma vajadzībām,

 1. Būvniecība nozīmē jaunu naftas un gāzes transporta sistēmu vai Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas daļas celtniecību.
 2. Neparedzētu gadījumu komiteja, kas aprakstīta šī Līguma 1. panta 4. punktā, ir komiteja, kas izveidota no visu Iesaistīto Pušu pilnvarotiem pārstāvjiem, kam piešķirtas tiesības sniegt rekomendācijas tādu soļu speršanā no Pušu valdībām, lai savā teritorijā nodrošinātu Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas iekārtu, kas izveidotas saskaņā ar šo Līgumu, drošību un aizsardzību pret tādiem gadījumiem kā dabas stihijas, zemestrīces, radioaktīvais vai ķīmiskais piesārņojums, masu nemieri, terora akti un sabotāžas, noziedzīgi bojājumi un citiem līdzīgiem notikumiem.
 3. Projekta realizācijas integrētā forma ir sadarbības forma, ko izvēlējušās Iesaistītās Puses, ar mērķi izveidot Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu, kas uzticēta vienai juridiskai personai vai juridisko personu grupai ar divām vai vairākām atsevišķām funkcijām, kā aprakstīts šī Līguma 7. pantā, vai cita jebkura cita veida integrācija.
 4. Starpvalstu komiteja, kas aprakstīta šī Līguma 8. panta 3. punktā, ir komiteja, ko veido visu Iesaistīto Pušu pilnvarotie pārstāvji, kam uzticētas tiesības šo Pušu vārdā novērot lēmumu realizēšanu attiecībā uz vienas vai vairāku Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu izveidošanu.
 5. Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēma nozīmē naftas vai dabasgāzes un/vai to tālākas apstrādes produktu transporta sistēmu, kas šķērso vairāk kā vienas valsts teritoriju.
 6. Tehniskā apkope nozīmē tehniskās darbības, kas nepieciešamas Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas vai kādas tās daļas saglabāšanai funkcionālā stāvoklī tādiem mērķiem, kādiem šī sistēma ir paredzēta, saskaņā ar tehniskajiem, drošības un ekoloģiskajiem standartiem.
 7. Tehniskās apkopes institūcija ir juridiska persona vai juridisku personu grupa, kas dibināta vai izvēlēta, saskaņā ar šo Līgumu, ar mērķi veikt Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas vai kādas tās daļas tehniskās apkopes funkcijas.
 8. Ekspluatācija nozīmē visas darbības, kas nepieciešamas stabilai, nepārtrauktai un efektīvai Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas funkcionēšanai saskaņā ar pastāvošajiem likumiem un noteikumiem.
 9. Ekspluatācijas institūcija ir juridiska persona vai juridisku personu grupa, kas dibināta vai izvēlēta saskaņā ar šo Līgumu, ar mērķi veikt Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas ekspluatāciju.
 10. Citas iesaistītās juridiskās personas, kas minētas šī Līguma 3. un 6. pantā, nozīmē pilnvarotas, kompetentas institūcijas, kas aprakstītas šī Līguma 13. pantā.
 11. Iesaistītās Puses ir Puses, kuru teritoriju, saskaņā ar šo Līgumu, šķērso Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēma.
 12. Prakses un pielietojumi, kas minēti Preambulā un 3. pantā, ir veids, kā tiek veiktas specifiskas tehniskas, komerciālas un finansiālas darbības specifiskas rūpniecības vai tirgus ietvaros, kas iedibināts tradicionālās prakses rezultātā un ko pielieto profesionāļi, kas darbojas šajā rūpniecības nozarē vai tirgū.
 13. Projekts apzīmē specifiskas darbības vai darbību plānošanu un veikšanu Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas ietvaros, ko paredz šis Līgums.
 14. Projekta vadība ir daudznozaru komandas mobilizācija, ar uzdevumu realizēt Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas vispārējo rehabilitācijas vai būvniecības projektu, uzraugot un koordinējot darbības, kas saistītas ar šī projekta tehnoloģiju, pasūtījumu, tehnisko uzraudzību, būvniecības vadību un nodošanu ekspluatācijā, noteikta laika grafika, kvalitātes un izmaksu ietvaros.
 15. Projekta vadības institūcija ir juridiska persona vai juridisku personu grupa, kas dibināta vai izvēlēta saskaņā ar šo Līgumu, ar mērķi veikt projekta vadības funkcijas.
 16. Projekta vadības institūcija un Ekspluatācijas institūcija var būt divas atšķirīgas institūcijas, kas darbojas projekta realizācijas un ekspluatācijas atšķirīgās fāzēs, saskaņā ar šo Līgumu, izņemot gadījumus, kad projekta vadības (pirms tā pabeigšanas brīža) un ekspluatācijas (pēc tā pabeigšanas brīža) duālās funkcijas tiek uzticētas vienai juridiskai personai vai juridisku personu grupai, saskaņā ar šī Līguma 6. panta 2. punkta nosacījumiem.
 17. Protokols vai Protokoli apzīmē vienu vai vairākus līgumus starp divām vai vairākām Pusēm, kas vēlāk tiek noslēgti šī Līguma un tā realizācijas ietvaros un saskaņā ar šī Līguma principiem, noteikumiem un procedūrām, un tiek pievienoti Līgumam.
 18. Rehabilitācija apzīmē Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas vai kādas tās daļas revitalizāciju, rekonstrukciju, paplašināšanu vai pārveidošanu.
 19. Jumta līgums ir šis Līgums, kas nosaka nepieciešamo strukturālo pamatu, noteikumus un procesu tā pielietojuma sfēras realizācijai, kā arī tādu trešo personu aizsardzībai, kas darbojas Līgumā noteiktās struktūras ietvaros.

 1. Šajā Līgumā ietvertās definīcijas ir paredzētas tikai un vienīgi norāžu atvieglošanai un nav uztveramas kā Līguma normu tulkojumu ietekmējošas.

1. PANTS

Vispārējās saistības

Puses sadarbosies šī Līguma noteiktās struktūras ietvaros ar mērķi nodibināt, balstoties uz abpusēji pieņemamām normām un noteikumiem, vienu vai vairākas Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas, rehabilitējot esošās naftas un gāzes transporta sistēmas, būvējot jaunas, kur tas nepieciešams, kā arī veicot Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas/-u ekspluatāciju un tehnisko apkopi.

2. PANTS

Pielietojuma spektrs

 1. 1. panta mērķu sasniegšanai Puses piekrīt uzņemties vai pieprasīt divpusējas vai daudzpusējas pārrunas ar citām Pusēm, lai ar atsevišķa Protokola palīdzību noskaidrotu, kuras daļas no esošās vai topošās Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas, kas šķērso to valsts teritoriju, Puses vēlētos izmantot kā sastāvdaļas vienā vai vairākās Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmās, kuras to teritorijā būvēs, ekspluatēs un tehniski apkalpos, kā iepriekšminēto Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu sastāvdaļu.
 2. Neņemot vērā savstarpēju divu vai vairāku Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu savienošanu, kas veikta saskaņā ar šo Līgumu, katra šāda transporta sistēma būtu uztverama kā atsevišķs projekts, kas plānojams, rehabilitējams, būvējams, uzturams un ekspluatējams saskaņā ar dažādiem tehniskiem, komerciāliem, finansiāliem un ekoloģiskiem apsvērumiem. Katra no Pusēm var vienoties ar citām Pusēm par vairāk kā vienas Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas izveidošanu.

3. PANTS

Ekspluatācija

 1. Neņemot vērā 7. panta 2. punktu un atzīstot nepieciešamību pēc likumiem, kas nodrošina efektīvu jebkuras saskaņā ar šo Līgumu izveidotās Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas funkcionēšanu, jebkuras šādas sistēmas ekspluatācija, ja tam piekrīt Iesaistītās Puses, var tikt uzticēta kopējai Ekspluatācijas institūcijai, kas dibināma vai izvēlēta saskaņā ar principiem, normām un procedūru, par kādu vienojas Iesaistītās Puses un, cik nepieciešams, citas iesaistītās juridiskās personas.
 2. Ekspluatācijas institūcija var slēgt ekspluatācijas līgumu ar Iesaistītajām Pusēm un, cik nepieciešams, ar citām iesaistītajām juridiskajām personām, lai noteiktu principus un normas, uz kuriem balstīsies Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas ekspluatācija.
 3. Neņemot vērā 7. pantu, un, ja tas nav īpaši norādīts kādā no šeit pievienojamiem Protokoliem, kopējā Ekspluatācijas institūcija var sniegt vienīgi transporta pakalpojumus naftas un gāzes pircējiem un/vai piegādātājiem, kā arī citām juridiskām personām, kam ir tiesības uz šādiem transporta pakalpojumiem saskaņā ar īpašu vienošanos, kas balstīta uz naftas un gāzes transporta līgumiem, sekojot starptautiskajiem standartiem un praksei naftas un gāzes industrijā.

4. PANTS

Rehabilitācija un Būvniecība

 1. Ja vien šajā Līgumā nav īpaši norādīts pretējais, katra Iesaistītā Puse, realizējot divu vai vairāk Iesaistīto Pušu lēmumus attiecībā uz vienas vai vairāku Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu izveidi, patur sev tiesības rehabilitēt eksistējošu Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu, kas šķērso tās teritoriju, un izveidot jaunu Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu, kas šķērso tās teritoriju, saskaņā ar nacionālajām tiesību normām, likumiem un noteikumiem, kas ir spēkā minētās Puses teritorijā.
 2. 1. panta noteikumi neliedz nevienai no Pusēm tiesības stāties atšķirīgās saistībās ar citu Iesaistīto Pusi ar mērķi rehabilitēt vai būvēt Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas daļas, kas šķērso tās teritoriju. Šādā situācijā divas vai vairāk Puses var vienoties nodot rehabilitācijas un būvniecības darbus savā teritorijā juridiskajai personai vai juridisko personu grupai, kas izveidota vai nozīmēta pēc Iesaistīto Pušu savstarpējas vienošanās.

3. Lai nodrošinātu vienas vai vairāku Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu, kas izveidotas starp vairāk kā vienu Iesaistīto Pusi, viendabīgumu un ekspluatācijas efektivitāti, šīs Iesaistītās Puses līguma slēgšanas brīdī saskaņā ar 1. un 2. punkta noteikumiem par Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas nacionālo daļu rehabilitāciju un būvniecību vienojas piemērot tehniskās instrukcijas vai standartus, kas ir starptautiski atzīti naftas un gāzes industrijā.

 

5. PANTS

Tehniskā apkope

 1. 4. pantā noteiktās normas attiecināmas arī uz rehabilitēto vai no jauna būvēto Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas daļu tehnisko apkopi saskaņā ar šo Līgumu.
 2. Saskaņā ar 3.1. punkta nosacījumiem, gadījumā, kad kopējā Ekspluatācijas institūcija apkalpo saskaņā ar šo Līgumu izveidotu Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu, un šādas sistēmas tehniskā apkope uzticēta juridiskajai personai vai personu grupai, kas nav 3. pantā minētā kopējā Ekspluatācijas institūcija, šādai juridiskai personai vai juridisko personu grupai, kas atbildīga par šādas transporta sistēmas tehnisko apkopi, jādarbojas kopējas Ekspluatācijas institūcijas pārraudzībā, kā to nosaka šis punkts un vispārējais ekspluatācijas līgums, saskaņā ar 3.2. punktu.

6. PANTS

Projektu vadība

 1. Realizējot savu lēmumu nodibināt Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu saskaņā ar šo Līgumu, Iesaistītās Puses un, cik nepieciešams, arī citas iesaistītās juridiskās personas, ja tās devušas savu piekrišanu, var nolemt nozīmēt vispārējo atbildību par rehabilitācijas darbu iespējas izpēti, transporta sistēmas rehabilitācijas un būvniecības projektu un uzraudzību kopējai Projektu vadības institūcijai, kuru nodibina vai nozīmē Iesaistītās Puses un, ja nepieciešams, citas iesaistītās juridiskās personas, saskaņā ar vispārēji pieņemamiem principiem, normām un procedūru, par ko vienojas Iesaistītās Puses un, ja nepieciešams, citas iesaistītās juridiskās personas.
 2. Neņemot vērā 7. panta 2. punktā noteiktās normas, nekas neliedz Iesaistītajai Pusei un, ja nepieciešams, arī citai iesaistītajai juridiskajai personas, uzticēt Projekta vadības institūcijas funkcijas kopējai Ekspluatācijas institūcijai, kā aprakstīts 3. panta 1. punktā.

7. PANTS

Projekta realizācijas integrētā forma

 1. Ņemot vērā specifiskās tehniskās, komerciālās un finansiālās prasības katras individuālas Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas izveidošanai saskaņā ar Līgumu, Iesaistītās Puses var vienoties uzticēt vienu vai vairākas no 3. līdz 6. pantam minētās funkcijas kādai vienai juridiskai personai vai juridisku personu grupai, kuru Iesaistītās Puses izveidoja vai izvēlējās, un precīzāk saskaņā ar:

  1. 4. panta 2. punktā un 5. panta 1. punktā minētajiem noteikumiem attiecībā uz rehabilitācijas/būvniecības un tehniskās apkopes funkcijām;
  2. 3. panta 1. punktā un 5. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem attiecībā uz tehniskās apkopes un ekspluatācijas funkcijām;
  3. 6. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem attiecībā uz projekta vadības un ekspluatācijas funkcijām;
  4. 6. panta 2. punktā un 5. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem attiecībā uz projekta vadības, ekspluatācijas un tehniskās apkopes funkcijām;

 1. Puses var pieņemt jebkuru citu projekta realizācijas integrēto formu, ieskaitot, bet neaprobežojas ar vispārējām ekspluatācijas normām, lai realizētu lēmumus par vienas vai vairāku Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu izveidi saskaņā ar šo Līgumu

8. PANTS

Pušu ekskluzīvās jurisdikcijas jautājumi

 1. Realizējot lēmumus par vienas vai vairāku Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu izveidi saskaņā ar šo Līgumu, Iesaistītās Puses ar atsevišķa Protokola palīdzību nosaka normas, kas regulē katras Puses ekskluzīvās tiesības tās teritorijā, kā arī pār fiziskām un juridiskām personām, kas darbojas šajā teritorijā attiecībā uz jautājumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties, par sociālajām garantijām, darba tiesību normām, būvniecības noteikumiem, licencēšanu, drošības tiesību normām, fiskālajiem un muitas jautājumiem, vides aizsardzības tiesību normām, ciktāl tie attiecināmi uz nacionālo Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu daļu projektēšanu, finansēšanu, rehabilitāciju, būvniecību, tehnisko apkopi un ekspluatāciju.
 2. Ja vien šajā Līgumā vai tam klātpievienotajos Protokolos nav noteikts citādi, nevienai no Pusēm nav tiesību izdarīt savās nacionālajās tiesību normās izmaiņas tādā mērā, kas varētu novest pie Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu daļu projektēšanas, finansēšanas, rehabilitācijas, būvniecības, tehniskās apkopes un ekspluatācijas apgrūtināšanas. Parādoties pretrunām starp šajā Līgumā vai klātpievienotajos Protokolos noteiktajām normām un Pušu nacionālajām tiesību normām, dominē šajā Līgumā un klātpievienotajos Protokolos noteiktās normas.
 3. Puses sadarbojas ar mērķi izveidot ar vēlāk klāt pievienojama Protokola palīdzību pilnvarotu Starpvalstu komiteju, kam Līgumslēdzēju Pušu vārdā un interesēs tiek uzticētas tiesības novērot to lēmumu realizāciju, kas saistīti ar vienas vai vairāku Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu izveidi saskaņā ar šo Līgumu.
 4. Puses sadarbojas ar mērķi izveidot, ar vēlāk klāt pievienojama Protokola palīdzību, pilnvarotu Neparedzētu gadījumu komiteju, kam ir rekomendējošas tiesības attiecībā uz tiem Pušu lēmumiem, kas tiek pieņemti, lai to teritorijā nodrošinātu Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas drošību un aizsardzību pret tādiem gadījumiem kā dabas stihijas, zemestrīces, radioaktīvais vai ķīmiskais piesārņojums, masu nemieri, terora akti un sabotāžas, noziedzīgi bojājumi un citi līdzīgas dabas gadījumi. Šādus gadījumus, tāpat kā Neparedzētu gadījumu komisijas funkcijas, nosaka Iesaistītās Puses uz pamatiem, kas pieņemami katrai saskaņā ar šo Līgumu izveidotai Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmai.
 5. Protokoli, kas tiks pievienoti šim Līgumam, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un ir saistoši tikai tām Pusēm, kas šos Protokolus parakstījušas.

9. PANTS

Vides aizsardzība

Realizējot šo Līgumu, puses vienojas par ciešāku starpvaldību sadarbību ar mērķi izveidot kopējas institūcijas, kas darbojas saskaņā ar starptautiskām normām, kā Kioto protokols Apvienoto Nāciju organizācijas deklarācijai “Par klimata maiņu” un Enerģētikas hartas protokols “Par enerģijas resursu efektīvu izmantošanu un ar to saistītiem vides aspektiem”, ņemot vērā vietējos vides apstākļus, un realizēt kopēju politiku vides aizsardzībā pret jebkādu kaitīgu ietekmi, ko varētu radīt Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas projektēšana, finansēšana, rehabilitācija, būvniecība, tehniskā apkope un ekspluatācija.

10. PANTS

Inkorporācija nacionālajās tiesību normās

 1. Puses apņemas spert visus nepieciešamos soļus šī Līguma normu inkorporācijai un realizācijai savās nacionālajās tiesību normās.
 2. Gadījumos, kad šis Līgums atļauj vai uzliek par pienākumu izveidot atsevišķu Protokolu vai Protokolus, kas pēc tam attiecīgi kļūs par šī Līguma pielikumu, par šādu Protokolu vai Protokoliem vienojas Iesaistītās Puses, ņemot vērā katra šī Līguma struktūras ietvaros realizējama projekta specifiskās prasības. Šādu Protokolu inkorporācija un realizācija nacionālajās tiesību normās tiek veikta saskaņā ar minēto Pušu konstitucionālajām un juridiskajām normām.
 3. Pusēm nav tiesību izmantot savas nacionālās tiesību normas kā attaisnojumu par saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu un Protokoliem, kas attiecīgi pievienoti Līgumam.

11. PANTS

Valsts un starpvalstu saistību izpildes garantijas

Katra Puse garantē korektu un savlaicīgu no šī Līguma un tam pievienotajiem Protokoliem izrietošo saistību izpildi attiecībā uz citām Pusēm, kā arī trešajām personām, kas stājas līgumsaistībās ar šo Pusi par projektēšanas, rehabilitēšanas, būvniecības, finansēšanas, ekspluatācijas un tehniskās apkopes darbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu izveidotās Starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmas ietvaros.

12. PANTS

Strīdu izskatīšanas kārtība

Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas starp Pusēm un ir saistīti ar šī Līguma un tam klātpievienoto Protokolu interpretāciju un realizāciju, kā arī nesaskaņas starp kādu no Pusēm un trešo personu, kas saistītas ar tāda kontrakta vai līguma interpretāciju vai realizāciju, kas noslēgts starp Pusi un minēto trešo personu šī Līguma vai tam klātpievienoto Protokolu normu realizācijai, tiks izskatīti saskaņā ar atsevišķu Protokolu, par ko Puses vienojas atsevišķi.

13. PANTS

Pilnvarotās kompetentās institūcijas

 1. Katra no pusēm informē citas Puses par nozīmēto valsts institūciju, aģentūru, valsts uzņēmumu vai citu pilnvarotu juridisku personu, kas saskaņā ar nacionālajām tiesību normām būs atbildīga par šī Līguma realizāciju katrā no šajā Līgumā ietvertajiem sektoriem (nafta un gāze).
 2. Puses akceptē un garantē saistības, ko uzņemas šīs institūcijas Līguma un klātpievienoto Protokolu realizācijai, kā savas saistības.

14. PANTS

Citi starptautiski līgumi

 1. Šajā Līgumā ietvertās normas neliedz Pusēm veidot citas starpvaldību sadarbības formas naftas un gāzes tranzīta sfērā.
 2. Šī Līguma normas nav jātulko kā citu pastāvošo uz naftas un gāzes sektoru attiecināmo līgumu saistību un tiesību mainošas vai pārtraucošas, kā arī tās neietekmē citus starptautiskus līgumus, ko Puses slēgušas ar citām valstīm, un kuru mērķis saistīts ar Pušu teritorijā no šo valstu puses veikto investīciju aizsardzību, režīmu un veicināšanu.

15. PANTS

Gala nosacījumi

 1. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
 2. Līgums atklāts parakstīšanai no 1999. gada divdesmit otrā jūlija līdz 2000. gada pirmajam janvārim. Līgums pakļauts ratifikācijai to līgumslēdzēju valstu parlamentos vai citās līgumslēdzēju valstu kompetentās institūcijās. Ratifikācijas instrumenti jāiesniedz glabāšanai Depozitārijam. Līguma Depozitārijs ir Ukrainas valdība.
 3. Līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad iesniegts glabāšanai trešais līgumslēdzējas valsts ratifikācijas instruments. Līgumam var pievienoties sākot ar datumu, kad tas slēgts parakstīšanai. Pievienošanās instruments jāiesniedz glabāšanai Depozitārijam. Katrai Pusei, kas iesniedz glabāšanai savu ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu pēc Līguma stāšanās spēkā, Līgums stājas spēkā dienā, kad Depozitārijam iesniegti glabāšanai šie instrumenti.
 4. Līgums pakļauts vispārējām starptautiskajām tiesībām, tai skaitā Vīnes konvencijai par starptautisko līgumu tiesībām.

16. PANTS

Autentiskie teksti

Līgumu parakstījuši pilnvarotie pārstāvji angļu valodā un katras Puses valsts valodā. Neskaidrību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Līgums glabājas Depozitārijā, kur tas atradīsies tā arhīvos. Katra no Pusēm saņems no Depozitārija Līguma precīzu kopiju. Līguma Depozitārijam vienlaicīgi tiek uzlikts par pienākumu nosūtīt Līguma autentisko kopiju Apvienoto Nāciju organizācijas Ģenerālsekretāram reģistrācijai, saskaņā ar ANO hartas 102. pantu.

Parakstīts Kijevā, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit devītā gada divdesmit otrajā jūlijā.

Armēnijas Republika

Azerbaidžānas Republika

Baltkrievijas Republika

Bulgārijas Republika

Gruzija

Kazahstānas Republika

Kirgīzijas Republika

Moldovas Republika

Rumānija

Tadžikistānas Republika

Turkmenistānas Republika

Ukraina

Uzbekistānas Republika

 

UMBRELLA AGREEMENT ON THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK
FOR THE ESTABLISHMENT OF INTERSTATE OIL AND GAS TRANSPORTATION SYSTEMS

The States party to the present Agreement (hereinafter referred to as "Parties"),

Recognizing that secure oil and gas access routes to world markets will be important to the future prosperity and energy security of the Parties;

Aware that account must be taken of all the legal, technical, commercial, environmental and financial factors in reaching decisions on transportation, including transit, of oil or natural gas and/or their processed products, in co-operation with other interested States, as well as with local and foreign companies investing in exploitation of hydrocarbon resources;

Respecting market economy rules in the oil and gas sector, such as the rules and regulations applicable in the EU countries, and wishing to contribute to the development of international rules and practices governing transit activities in the oil and gas sector;

Conscious that states have an important role to play in reducing investment and transit risks;

Considering that the protection, promotion and treatment of foreign investments and investors according to internationally acceptable standards and complying with the rules of international economic law constitute appropriate measures to develop the oil and gas transportation sector;

Determined to establish common rules and mechanisms, safeguarding the effective Operation of Interstate Oil and Gas Transportation Systems, in accordance with the rules and practices in force in the international oil and gas industry,

Taking into consideration the principles enunciated in the Energy Charter Treaty,

 

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Definitions and Titles

 1. For the purposes of the present Agreement,

 1. Construction means the building of new oil and gas transportation systems or of any new part of an Interstate Oil and Gas Transportation System.
 2. The Emergency Committee described in Article 8 paragraph 4 of the present Agreement is the committee composed by authorized representatives of all the Participating Parties, empowered to make recommendations on the co-ordination of all the steps, measures and common actions to be taken by the government of each Participating Party within its territory necessary to ensure the security and protection of the facilities of an Intersta te Oil and Gas Transportation System established pursuant to this Agreement against events such as natural disasters, earthquakes, radioactive or chemical contamination, civil riots, acts of terrorism or sabotage, criminal damage and other events of similar nature.
 3. Integrated Form of Project Implementation is the form of co-operation selected by the Participating Parties for the establishment of an Interstate Oil and Gas Transportation System which entrusts a single legal entity, or a group of legal entities, with two or more separate functions, as described in Article 7 of the present Agreement, or any other form of integration.
 4. The Interstate Committee described in Article 8 paragraph 3 of the present Agreement is the committee composed by authorized representatives of all the Participating Parties, empowered to monitor, in the name and on behalf of such Parties, the implementation of their decision to establish one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems.
 5. Interstate Oil and Gas Transportation System means a transportation system of oil or natural gas and/or their processed products crossing the territories of more than one States.
 6. Maintenance means the technical activities necessary to preserve an Interstate Oil and Gas Transportation System, or any part or facility of such transportation system, in good functional order, for the purpose for which such a system is intended, in accordance with the applicable technical, safety and environmental standards.
 7. Maintenance Entity is a legal entity or a group of legal entities established or selected pursuant to the present Agreement in order to undertake the function of Maintenance of an Interstate Oil and Gas Transportation System or any part thereof.
 8. Operation means all the activities, which are necessary for the continuous, uninterrupted, proper and efficient functioning of the Interstate Oil and Gas Transportation System, in accordance with the applicable rules and regulations.
 9. Operation Entity is a legal entity or a group of legal entities established or selected pursuant to the present Agreement in order to undertake the Operation of an Interstate Oil and Gas Transportation System.
 10. Other Legal Entities Concerned, referred to in Articles 3 and 6 of the present Agreement, means the Authorized Competent Entities described in Article 13 of the present Agreement.
 11. Participating Parties means the Parties over whose territory an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement passes.
 12. Practices or usages, referred to in the Preamble and Article 3, are the forms and manners of conducting specific technical, commercial and financial activities within a specific industry or market, established through common use and followed by professionals operating within the same industry or market.
 13. Project means the planning for and undertaking to carry out a specified activity or activities within the framework of an Interstate Oil and Gas Transportation System established under the present Agreement.
 14. Project Management is the mobilization of a multi-disciplinary team required to implement the overall Project of the Rehabilitation or Construction of an Interstate Oil and Gas Transportation System, overseeing and co-ordinating activities related to engineering, procurement, technical monitoring and supervision, Construction management and commissioning of such a Project, within the applicable objectives of time schedule, quality and costs.
 15. Project Management Entity is a legal entity or a group of legal entities established or selected pursuant to the present Agreement in order to undertake the function of Project Management.
 16. The Project Management Entity and the Operation Entity might be two different entities, acting at two different phases of the Project implementation and Operation, according to the provisions of the present Agreement, unless the dual function of Project Management (before the completion date) and Project Operation (after the completion date) is entrusted to a single legal entity or a group of legal entities under the terms of Article 6 paragraph 2 of the present Agreement.
 17. Protocol or Protocols means any subsequent agreement or agreements concluded by two or more Parties in the framework and in implementation of this Agreement in compliance with the basic principles, rules and procedures set out in the present Agreement, to be annexed herein.
 18. Rehabilitation means the revitalization, reconstruction, refurbishment, expansion or modification of any existing Interstate Oil and Gas Transportation System or any existing part of such transportation system.
 19. Umbrella Agreement means the present agreement which sets out the necessary framework in terms of basic principles, rules and procedures for the implementation of its scope of application, as well as for the protection of any third parties operating within the institutional framework established by it.

2. Titles in the present Agreement are intended solely for ease of reference and should not be construed as affecting the interpretation of the provisions of this Agreement.

Article 1


General Commitment

The Parties will co-operate, within the framework of the present Agreement, in order to establish, under mutually acceptable terms and conditions, one or more Interstate Oil and Gas Transportation System(s), by means of the Rehabilitation of the existing oil and gas transportation system(s), the Construction - where appropriate - of new Interstate Oil and Gas Transportation System(s) and the Operation and Maintenance of these transportation system(s).

Article 2


Scope of Application

1. For the purposes of Article 1, the Parties agree to undertake, or to pursue bilateral and/or multilateral negotiations with other Parties in order to determine by separate Protocol which parts of the existing, or under Construction, Interstate Oil and Gas Transportation Systems crossing their territory, they wish to be used as parts of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems to be established, maintained and operated pursuant to the present Agreement, as well as which new parts they accept to be constructed, operated and maintained in their territory as parts of the aforementioned Interstate Oil and Gas Transportation Systems.

2. Without prejudice to the establishment of interconnections between two or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems established pursuant to the present Agreement, such transportation systems could be considered as separate projects, to be designed, financed, rehabilitated, constructed, operated and maintained in accordance with different technical, commercial, financial and environmental considerations. Each Party may agree with other Parties to establish more than one Interstate Oil and Gas Transportation Systems.

Article 3


Operation

1. Without prejudice to Article 7 paragraph 2, and taking into consideration the need to provide for rules ensuring efficient functioning of any Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement, the Operation of any such system, if agreed by the Participating Parties, may be assigned to a common Operation Entity, to be established or selected according to the principles rules and procedures, which will be negotiated and agreed upon by the Participating Parties and, as appropriate, by Other Legal Entities Concerned.

2. The Operation Entity could enter into a common Operation agreement with the Participating Parties and, as appropriate, with Other Legal Entities Concerned, describing the principles and rules according to which the Interstate Oil and Gas Transportation System established by these Parties shall be operated.

3. Without prejudice to Article 7, and unless otherwise expressly provided for in a Protocol to be subsequently annexed herein, a common Operation Entity may only provide transport services to oil and gas buyers and/or suppliers and to any other legal entity which has a right to such transportation services under a specific agreement, pursuant to oil and gas transportation agreements, following international standards and usages of the oil and gas industry.

Article 4


Rehabilitation and Construction

1. Unless otherwise expressly provided for in the present Agreement, each Participating Party, in implementing the decision of two or more Participating Parties relating to the establishment of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems, maintains the right to rehabilitate the existing Interstate Oil and Gas Transportation System crossing its territory and to construct any new Interstate Oil and Gas Transportation System crossing its territory pursuant to the national legislation, rules and regulations in force in said Party.

2. The provisions of paragraph 1 do not preclude the right of a Party to enter into a different arrangement with other Participating Parties, in view of rehabilitating and constructing the parts of an Interstate Oil and Gas Transportation System crossing their territories. To this effect, two or more Parties may decide to assign the design, Rehabilitation and Construction of the works lying within their territories to a legal entity or to a group of legal entities, established or selected as the Participating Parties may jointly decide.

3. In order to ensure technical homogeneity and operational efficiency of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems to be established between more than one Participating Parties, such Participating Parties agree to apply, when contracting out, as per paragraphs 1 and 2, the Rehabilitation and Construction of the national parts of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems, commonly agreed technical specifications which are internationally recognized by the oil and gas industry.

Article 5


Maintenance

1. The provisions of Article 4 similarly apply to the Maintenance of the rehabilitated or newly constructed parts of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems, established pursuant to the present Agreement.

2. Subject to the provisions of Article 3 paragraph 1, when a common Operation Entity operates an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement and should the Maintenance of such a system be assigned to a legal entity, or a group of legal entities, different from the common Operation Entity as described in Article 3, the legal entity, or the group of legal entities, responsible for the Maintenance of such a transportation system shall operate under the control and supervision of the common Operation Entity, as the Maintenance agreement, to be made by virtue of this Article, and the common Operation agreement, provided for in Article 3 paragraph 2, shall expressly provide.

Article 6


Project Management

1. In implementing their decision to establish an Interstate Oil and Gas Transportation System pursuant to the present Agreement, the Participating Parties and, as appropriate, Other Legal Entities Concerned, if they so agree, may decide to assign the overall responsibility of the feasibility study, design and supervision of the Rehabilitation and Construction of such a transportation system to a common Project Management Entity to be established or selected by the Participating Parties and, as appropriate, by Other Legal Entities Concerned, according to mutually acceptable principles, rules and procedures which will be negotiated and agreed upon by the Participating Parties and, as appropriate, by Other Legal Entities Concerned.

2. Without prejudice to the provisions of Article 7 paragraph 2, nothing precludes the Participating Parties and, as appropriate, the Other Legal Entities Concerned, from assigning the function of the Project Management Entity to the common Operation Entity described in Article 3 paragraph 1.

Article 7


Integrated Forms of Project Implementation

1. Taking into consideration the specific technical, commercial and financial requirements for the establishment of any individual Interstate Oil and Gas Transportation System pursuant to the present Agreement, the Participating Parties might agree to assign two or more functions among those contemplated separately in Articles 3 to 6, to a single legal entity, or a group of legal entities, to be established or selected by the Participating Parties as more specifically described in:

 1. Article 4 paragraph 2 in combination with Article 5 paragraph 1, for the functions of Rehabilitation/Construction and Maintenance;
 2. Article 3 paragraph 1 in combination with Article 5 paragraph 2, for the functions of Maintenance and Operation;
 3. Article 6 paragraph 2, for the functions of Project management and Operation, and
 4. Article 6 paragraph 2 in combination with Article 5 paragraph 2, for the functions of Project management, Operation and Maintenance.

2. The Parties may adopt any other Integrated Form of Project Implementation, including but not limited to common Operation, in order to implement their decision to establish one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems pursuant to the present Agreement.

Article 8


Issues relating to the Exclusive Jurisdiction of the Parties

1. In implementing the decision to establish one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems pursuant to the present Agreement, the Participating Parties shall establish, by separate Protocol, the rules governing issues relating to the application by each Participating Party of its exclusive jurisdiction over its territory, as well as over the natural and legal persons operating within such territory, concerning issues including but not limited to social security and labour legislation, Construction regulations, licensing procedures, safety and health regulations, fiscal and customs issues and environmental protection legislation, relating to the design, financing, Rehabilitation, Construction, Maintenance and Operation of the national parts of an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement.

2. Unless otherwise expressly provided for in the present Agreement or in the Protocols subsequently annexed herein, no Party will modify its national legislation to the extent that such legislation will impair the conditions of design, financing, Rehabilitation, Construction, Maintenance and Operation of an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement or Protocols subsequently annexed herein, after the present Agreement or Protocols subsequently annexed herein enter into force. In case of inconsistency between the provisions of the present Agreement or any Protocol subsequently annexed to this Agreement and the national legislation of the Parties, the provisions of this Agreement shall prevail.

3. The Parties shall co-operate in order to establish, by a Protocol to be subsequently annexed herein, an authorized Interstate Committee which will be empowered to monitor, in the name and on behalf of the Participating Parties, the implementation of their decision to establish one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems established pursuant to the present Agreement.

4. The Parties shall co-operate in order to establish, by a Protocol to be subsequently annexed herein, an authorized Emergency Committee which will make recommendations regarding the co-ordination of all the steps, measures and common actions to be taken by the government of each Participating Party within its territory necessary to ensure the security and protection of the facilities of an Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to this Agreement against events such as natural disasters, earthquakes, radioactive or chemical contamination, civil riots, acts of terrorism or sabotage, criminal damage and other events of similar nature. Such events, as well as the functions and powers of the Emergency Committee shall be determined by the Participating Parties, on a mutually acceptable basis for each individual Interstate Oil and Gas Transportation System established pursuant to the present Agreement.

5. The Protocols subsequently annexed to the present Agreement shall constitute an integral part of this Agreement and shall be in force only for the Parties which have signed these Protocols.

Article 9


Protection of the Environment

In implementing the present Agreement, the Parties agree to develop tighter intergovernmental co-operation with a view to creating common institutions acting in accordance with international rules, such as those enunciated in the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Treaty on Climate Change and the Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects, taking into account local environmental conditions, and to implement common policies safeguarding the environment against any harmful effect caused by the design, Construction, Rehabilitation, Maintenance and Operation of one or more Interstate Oil and Gas Transportation Systems established pursuant to the present Agreement.

Article 10


Implementation in the National Legal Orders

1. The Parties shall take all the appropriate measures in order to incorporate and implement the provisions of the present Agreement in their national legal orders.

2. Where the present Agreement provides for or implies the conclusion of a separate Protocol to be subsequently annexed to this Agreement, such a Protocol or Protocols shall be negotiated and agreed upon by the Participating Parties, taking into consideration the specific requirements for the implementation of any individual Project to be established within the framework of the present Agreement. The incorporation and implementation of such a Protocol or Protocols in the national legal orders of the Participating Parties shall be pursued in accordance with the relevant constitutional and legislative provisions of said Parties.

3. A Party may not invoke the provisions of its national legal order as justification for its failure to perform its obligations under the present Agreement and the Protocols subsequently annexed herein.

Article 11


State and Interstate Performance Guarantee

Each Party guarantees the proper and timely execution of its obligations arising out of the present Agreement and the Protocols subsequently annexed herein vis-ą-vis all the other Parties, as well as vis-ą-vis any third parties entering into a contract or agreement with this Party for the design, Rehabilitation, Construction, financing, Operation and Maintenance of an Interstate Oil and Gas Transportation System, established pursuant to the present Agreement.

Article 12


Settlement of Disputes

Any disputes arising between the Parties relating to the interpretation and to the implementation of the present Agreement and the Protocols subsequently annexed herein, as well as any disputes arising between a Party and a third party relating to the interpretation and implementation of any contract or agreement which is made between a Party and said third party for the implementation of this Agreement and the Protocols subsequently annexed herein, shall be settled in accordance with the rules provided for in a separate Protocol to be established by the Parties.

Article 13


Authorized Competent Entities

1. Each Party shall designate and notify to the other Parties the national authority, agency, state-owned enterprise or any other authorized legal entity, which will be responsible, according to its national legislation, for the implementation of the present Agreement in each one of the sectors (oil and gas) covered by this Agreement.

2. The Parties accept and guarantee the obligations undertaken by these entities for the implementation of the present Agreement and the Protocols subsequently annexed herein, as their own obligations.

 

Article 14


Relation to other International Treaties

1. The provisions of the present Agreement do not preclude the right of the Parties to have recourse to other forms of intergovernmental co-operation in the oil and gas transit sector.

2. The provisions of the present Agreement may not be interpreted as modifying or terminating any other international treaties in force in the oil and gas transit sector, as well as any other international treaties concluded by the Parties with other States, the purpose of which is related to the protection, treatment and promotion, within the territory of the Parties, of foreign investments originating from these other States.

Article 15


Final Provisions

1. The present Agreement is of indefinite duration.

2. The present Agreement shall be open for signature from the twenty-second day of July 1999 until the first day of January 2000. The present Agreement shall be subject to ratification by the Parliaments or other competent bodies of the signatory States. Instruments of ratification shall be deposited with the Depositary. The Depositary of the present Agreement shall be the Government of the Ukraine.

3. The present Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of deposit of the third instrument of ratification by a State which is signatory to this Agreement. The present Agreement shall be open for accession from the date on which the Agreement is closed for signature. The instruments of accession shall be deposited with the Depositary. For each Party which shall deposit its instrument of ratification or accession after the present Agreement has entered into force, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit with the Depositary.

4. The present Agreement is subject to the general principles of international law, including the Vienna Convention on the Law of Treaties.

Article 16


Authentic Texts

In witness whereof the undersigned, being duly authorized to that effect, have signed the present Agreement in English and the official language of each Party. In the case of discrepancy, the English text shall prevail.

The present Agreement is deposited with the Depository, which will retain it in its archives. Each of the Parties will receive from the Depository a true copy of the present Agreement. The Depository of this Agreement is equally requested to transmit an authentic copy of the present Agreement to the Secretary-General of the United Nations for registration under the Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Kiev, on the twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Republic of Armenia

Republic of Azerbaijan

Republic of Belarus

Republic of Bulgaria

Georgia

Republic of Kazakhstan

Kyrgyz Republic

Republic of Moldova

Romania

Republic of Tajikistan

Republic of Turkmenistan

Ukraine

Republic of Uzbekistan